Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2015.IX.4.) hatályos állapota

A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli.

 

113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. §-a (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. § Az intézkedés célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának, valamint a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú fenntartása.

Fogalmak

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. mezőgazdasági üzem vezetője: a gazdaság részét képező ingatlanok - beleértve a termőföldet is - tulajdonjogával vagy bérleti jogával rendelkező, tevőleges mezőgazdasági tevékenységet végző egyéni vállalkozó;

2. gazdaság: a termőföld, az állatállomány, továbbá a mezőgazdasági termelő tevékenységéhez kapcsolódó kvóták, gépek, épületek és készletek összessége;

3. gazdaság átvétele: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló külön jogszabály alapján támogatásban részesülő, egy vagy több gazdálkodótól átvételre kerülő gazdaság és a hozzá tartozó támogatási jogosultságok és kötelezettségek összességének megszerzése;

4.1 mezőgazdasági tevékenység: a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: NACE Rev. 2.) I. Melléklete szerinti - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (3) bekezdés d) pontja alapján az állami adóhatósághoz bejelentett - 01.11-01.50 és 01.70 szakágazatba tartozó tevékenység;

5.2 főtevékenység: az egyéni vállalkozói nyilvántartásban főtevékenységként megjelölt, 4. pont szerinti mezőgazdasági tevékenység;

6. működtetési időszak: az e rendelet szerinti támogatási kérelmet jóváhagyó határozat jogerőre emelkedését követő évtől számított ötödik naptári év végéig terjedő időszak;

7.3 mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel: a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó gazdaságából - a növénytermesztés, kertészet, és állattenyésztés ágazataiból - kikerült termékek értékesítéséből származó bevételek összege;

8. EUME számítás alapjául szolgáló állatlétszám: napi állományadatok éves átlaga alapján számított állatlétszám, amelyet a Mezőgazdásági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet] alapján vezetett nyilvántartásokból ellenőriz;

9. termelői csoport: a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet alapján elismert termelői csoport;

10. zöldség-gyümölcs termelői csoport: a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet 2. § a) pontja szerinti csoport (előzetesen elismert TÉSZ);

11. termelői szervezet: a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet 2. § b) pontja szerinti csoport (véglegesen elismert TÉSZ).

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) foglaltak az irányadók.

A támogatás jellege, összege

3. § (1) A fiatal mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: ügyfél) e rendelet alapján a mezőgazdasági tevékenység megkezdéséhez egy alkalommal jövedelempótló támogatást vehet igénybe. A támogatás kötelezettségátadás, illetve jogutódlás keretében nem átruházható, a Vhr. 10. §-a nem alkalmazandó.

(2) A támogatás összege - amennyiben az ügyfél által a kérelemben a működtetési időszak 4. évének végére vállalt üzem mérete a 6. számú mellékletben meghatározott SFH értékekkel számolva eléri -

a) a 4-7 EUME-t (bele nem értve a 7 EUME nagyságú üzemméretet) 20 000 eurónak,

b) a 7-10 EUME-t (bele nem értve a 10 EUME nagyságú üzemméretet) 30 000 eurónak, valamint

c) a 10 vagy annál több EUME-t 40 000 eurónak

megfelelő forintösszeg.

(3) A támogatás forintösszege a folyósítás évének január 1-jén érvényes Európai Központi Bank (EKB) által rögzített árfolyamon kerül kifizetésre.

(4)4 A vállalt EUME méretet a működtetési időszak egésze alatt a támogatási kérelembenyújtás évének január 1-jén érvényes Európai Központi Bank (EKB) által rögzített árfolyamon és a 6. számú mellékletben meghatározott SFH értékek alapján kell figyelembe venni.

A támogatás igénybevételének feltételei

4. § (1) Az ügyfél a támogatást akkor veheti igénybe, ha

a) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be;

b) mezőgazdasági üzem vezetőjeként első alkalommal kezd gazdálkodni, új gazdaságot hoz létre vagy gazdaság átvétele történik meg;

c)5 az 1. számú mellékletben meghatározott szakképesítések, a 2-4. számú mellékletben meghatározott felsőfokú végzettségek, illetve a 2-4. számú mellékletben meghatározott végzettségeknek a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005 (XII. 22.) Korm. rendelet alapján megfeleltethető végzettségek legalább egyikével rendelkezik, ideértve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény szerint elismert, illetve honosított, külföldön szerzett bizonyítványt és oklevelet is, továbbá azt a felsőoktatási intézmény által kiadott igazoló dokumentumot, mely szerint az ügyfél valamely, a 2-4. számú mellékletben meghatározott felsőfokú végzettség tekintetében sikeres záróvizsgát tett;

d) gazdálkodási tevékenysége fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet, annak részét képező pénzügyi tervet nyújt be, és a tervek értékelése során összesen legalább 50 pontot elér.

(2) Az ügyfél a támogatást nem veheti igénybe, ha e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtása előtt már nyújtott be agrár vagy agrár-vidékfejlesztési célú támogatási kérelmet, vagy pályázatot az MVH-hoz.

(3) A (2) bekezdés szerinti kizáró ok nem áll fenn, vagyis az ügyfél támogatást vehet igénybe, abban az esetben, ha

a) az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program 1.4. Fiatal gazdálkodók induló támogatása című intézkedésre nyújtott be pályázatot, illetve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet alapján nyújtott be támogatási kérelmet, és azt az MVH nem hagyta jóvá, vagy

b)6 az 5. § (1) bekezdése szerinti e támogatási kérelem benyújtási időszak megnyílta előtt egyéb jogcímre benyújtott pályázatát, támogatási kérelmét az arra vonatkozó támogatási határozat jogerőre emelkedése előtt visszavonta;

c)7 az ügyfél kizárólag az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet alapján nyújtott be a 2009. évben támogatási kérelmet, és e rendelet alapján 2009. szeptember 15. és október 31. között támogatási kérelmet nyújt be.

(4) A támogatásra jogosult ügyfél köteles:

a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet alapján szervezett kötelező képzésen részt venni, és azt elvégezni;

b) a mezőgazdasági üzemet személyesen vezetni, a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának időpontjától a működtetési időszak végéig a mezőgazdasági tevékenységet főtevékenységként, egyéni vállalkozóként folytatni;

c)8 a működtetési időszak során a gazdaság működésével kapcsolatos bizonylatokat megőrizni;

d) az üzleti terv részét képező kommunikációs tervben - amely tartalmazza a kommunikációs eszköz bemutatását, használatának módját, ütemezését és a használatára tervezett nettó összeget - vállalt feladatokat a megadott ütemezésnek megfelelően az azt igazoló dokumentumok alapján teljesíteni;

e) az üzleti terv részét képező SFH-betétlap alapján vállalt EUME méreteket az ütemezésnek megfelelően teljesíteni;

f) ha az üzem mérete a támogatási kérelem benyújtásakor nem éri el a 4 EUME-t, akkor az üzemének méretét a működtetési időszak 4. évének végére legalább 4 EUME-re, illetve az üzleti tervben vállalt méretre kell növelni, és azt fenntartani a működtetési időszak végéig;

g) ha az üzem mérete a támogatási kérelem benyújtásakor eléri a 4 EUME-t, akkor az üzem méretét a működtetési időszak 4. évének végére az üzleti tervben vállalt méretre növelni és azt fenntartani a működtetési időszak végéig;

h) ha az üzem mérete a működtetési időszak 4. évének vége előtt eléri az üzleti tervben a 4. naptári év végére vállalt méretet, ettől az időponttól kezdődően a 4. naptári év végére vállalt értéket fenntartani a működtetési időszak végéig;

i)9 a működtetési időszak alatt a 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet alapján vezetett nyilvántartásban az állatállomány tartójaként szerepelni, valamint eleget tenni

ia) szarvasmarhafélékre vonatkozóan a szarvasmarha fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendeletben,

ib) lófélékre vonatkozóan az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 29/2000. (VI. 9.) FVM rendeletben,

ic) juh-, kecskefélékre vonatkozóan a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendeletben,

id) sertésfélékre vonatkozóan a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 116/2003. (XI. 18.) FVM rendeletben,

ie) baromfiakra vonatkozóan a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló 120/2007. (X. 18.) FVM rendeletben

előírt, az állatállományra vonatkozó bejelentési kötelezettségeknek.

(5) A (4) bekezdés e) pontjában meghatározottak esetében a támogatásra jogosult ügyfél számára megengedett az üzleti tervben megnevezett termékek helyettesítése más ágazatok (állattenyésztés, kertészet, növénytermesztés) termékeivel is.

(6) Azon támogatásra jogosult ügyfél, aki a támogatási kérelem benyújtásakor megadott tevékenységgel releváns elismert termelői csoporthoz, illetve zöldség-gyümölcs termelői csoporthoz, termelői szervezethez való csatlakozási szándékát jelezte, köteles a működtetési időszak végéig a tagságát fenntartani, illetve az üzleti tervben megnevezett termékek más termékcsoportba tartozó termékekkel való helyettesítése esetén a tevékenységgel kapcsolatos termékcsoportban működő elismert termelői csoport, illetve zöldség-gyümölcs termelői csoport, termelői szervezet tagság kialakítására és fenntartására.

(7)10 A csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben (a továbbiakban együtt: családtámogatási ellátás) részesülő ügyfél a mezőgazdasági üzem vezetésébe az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti közreműködőt vonhat be. A közreműködő bevonásának tényét teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, a 7. számú melléklet szerinti adattartalommal. A teljes bizonyító erejű magánokirat másolatát a közreműködő bevonásának kezdetétől számított 8 munkanapon belül meg kell küldeni az MVH részére.

(8)11 Amennyiben az ügyfél a mezőgazdasági üzem vezetésébe már korábban közreműködőt vont be, akkor legkésőbb 2012. február 28-ig kell a teljes bizonyító erejű magánokirat másolatát az MVH részére megküldeni.

(9)12 A mezőgazdasági üzem személyes vezetésének minősül a támogatásra jogosult ügyfél általi személyes vezetés, továbbá a (7) bekezdés szerinti közreműködő bevonásával történő mezőgazdasági üzem vezetése.

A támogatási kérelem benyújtása

5. §13

A kérelem elbírálása

6. §14 A támogatási kérelmeket az MVH a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 32. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti rangsor állításával bírálja el az 5. számú melléklet szerinti pontrendszer alapulvételével.

A támogatásban részesült ügyfél kötelezettségei

7. § (1)15 Az ügyfél legkésőbb 2011. január 31-ig, ezt követően pedig a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat jogerőre emelkedését követően másodikként ténylegesen megnyíló kifizetési időszak végéig köteles az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet benyújtani. A formanyomtatványt a következő adattartalommal kell az MVH-nak rendszeresíteni:

a) ügyfél-azonosítási adatok,

b) a kötelezettségek teljesítését igazoló adatok.

(2) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell:

a)16

b) a támogatási kérelemben jelzett csatlakozási szándék esetén az elismert termelő csoport, vagy zöldség-gyümölcs termelői csoport vagy termelői szervezet tagság meglétét igazoló formanyomtatványt.

Kifizetés

8. § (1) Amennyiben az ügyfél teljesíti a 7. §-ban meghatározott kötelezettségeit, az MVH a támogatási összeg 90%-át egy összegben fizeti ki.

(2)17 A támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet évente,

a) január 1-31.,

b) április 1-30.,

c) július 1-31.,

d) október 1-31.

között lehet benyújtani az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon az MVH-hoz.

(3) Amennyiben az ügyfél eleget tett a 4. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek, a támogatási összeg fennmaradó 10%-ának kifizetésére - az MVH által az MVH honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon - kifizetési kérelmet nyújt be, melyre évente március 1-31. között, de legkésőbb a működtetési időszak 5. évét követő év március 1-31. között van lehetőség.

(4)18 A (3) bekezdés szerinti formanyomtatványt a következő adattartalommal kell az MVH-nak rendszeresíteni:

a) ügyfél-azonosítási adatok,

b) a kötelezettségek teljesítését igazoló adatok.

(5) A támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a gazdaság részét képező termelési eszközök (földterület és egyéb ingatlan, állatállomány) igazolásául szolgáló dokumentumokat, különösen:

a)19

b) bértartás esetén a vonatkozó szerződés eredeti példányát vagy hiteles másolatát,

c) állatvásárlás esetén az adásvételi szerződés eredeti példányát vagy hiteles másolatát és a vásárlásra vonatkozó dokumentumokat.

(6)20 A támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet a 2009. szeptember 15. és október 31. között benyújtott támogatási kérelmek esetében - a (2) bekezdés d) pontjától eltérően - 2010. szeptember 6. és november 2. között lehet benyújtani az MVH által az MVH honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon az MVH-hoz.

Jogkövetkezmények

9. § (1)21 Amennyiben az ügyfél nem teljesíti a 4. § (4) bekezdés b) és c) pontjában foglaltakat, valamint gazdaságának üzemmérete az utolsó kifizetést követően nem éri el a 4 EUME méretet, abban az esetben az igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(2)22 Az MVH a 4. § (4) bekezdés d) és e) pontjának teljesülése tekintetében a működtetési időszakban az ellenőrzés időpontját megelőző naptári éveket is ellenőrizheti.

(3) Amennyiben

a)23

b)24 az ügyfél gazdaságának üzemmérete az utolsó kifizetést követően a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő 4. naptári év végére vállalt mérettől 20%-ot meghaladóan marad el, akkor az ügyfél köteles a 20%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb évente a kifizetett támogatási összeg 15%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni;

c) az ügyfél az üzleti terv kommunikációs terv részében vállalt feladatok ütemezésének megfelelő teljesítését adott évre vonatkozóan elmulasztja, az ügyfél köteles a kifizetett támogatási összeg 2%-át visszafizetni;

d)25 az ügyfél a 4. § (6) bekezdésében foglaltakat nem tartja be, köteles a kifizetett támogatási összeg 2%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(3a)26 Mentesül az ügyfél a (3) bekezdés d) pontja szerinti jogkövetkezmény alól, amennyiben igazolja, hogy a 4. § (6) bekezdés szerinti kötelezettségét nem tudja fenntartani a termelői csoport vagy termelői szervezet folyamatban lévő vagy lezajlott felszámolása miatt, és amennyiben a felszámolástól számított 6 hónapon belül igazolja, hogy új termelői csoporthoz vagy termelői szervezethez csatlakozott.

(3b)27 Mentesül az ügyfél a (3) bekezdés d) pontja szerinti jogkövetkezmény alól, amennyiben a 4. § (6) bekezdés szerinti kötelezettségét azért nem tudta fenntartani, mert a termelői csoport vagy termelői szervezet elismerése visszavonásra került, és amennyiben az elismerés visszavonásától számított 6 hónapon belül igazolja, hogy új termelői csoporthoz vagy termelői szervezethez csatlakozott.

(4) Amennyiben

a)28

b)29 az ügyfél pénzügyi tervében a működtetési időszak 4. vagy 5. évének végére vállalt mezőgazdasági termelő tevékenységből származó bevétel 40%-ot meghaladó mértékben marad el, akkor az ügyfél köteles a 40%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb évente a kifizetett támogatási összeg 10%-át visszafizetni.

(5)30

(6)31

(7) Amennyiben az ügyfél nyilatkozatában vállalta, hogy

a)32 a működtetési időszak 4. évének végére vállalt EUME érték megfelelő százalékát a határozat jogerőre emelkedését követő 3. naptári év végére teljesíti és az általa a 3. naptári év végére vállalt üzemmérettől 10%-ot meghaladóan marad el, akkor köteles a 10%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 2%-át visszafizetni,

b)33 a működtetési időszak 4. évének végére vállalt EUME értékből az állattenyésztés aránya 50%-ot eléri, vagy azt meghaladja, és az állattenyésztés vállalt arányától az ügyfél 30%-ot meghaladóan tér el más ágazat irányába, akkor köteles a 30%-ot meghaladó eltérésen túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb a kifizetett támogatási összeg 10%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni,

c) a működtetési időszak 4. évének végéig a lakóhelyéhez képest a gazdaság legtávolabbi pontja légvonalban legfeljebb 60 km sugarú körön belül található és ezt nem teljesíti, akkor köteles a kifizetett támogatási összeg 5%-át visszafizetni.

(8) Amennyiben az ügyfél nem teljesíti a 7. §-ban meghatározott bármelyik kötelezettségét, az ügyfél támogatáshoz való joga megszűnik.

(9)34 Ha az ügyfél nem teljesíti, a 4. § (4) bekezdés a) pontja szerinti képzési, valamint a 8. § (3) bekezdése szerinti kérelembenyújtási kötelezettségét, akkor

a) a támogatási jogosultsága megszűnik, és

b) az addig igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül.

(10) Az ügyfélre kiszabott összes visszafizetési kötelezettség nem haladhatja meg a Tv. 69. § (5) bekezdése szerint meghatározott, jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén alkalmazandó szankció mértékét.

(11)35 A (9) bekezdés szerinti jogkövetkezménytől eltérően, az ügyfél kizárólag a támogatási összeg fennmaradó 10%-hoz való jogosultságát veszti el, ha a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó

a) kifizetési kérelmet a 8. § (3) bekezdésében meghatározott határidőig nem nyújtja be, vagy

b) kifizetési kérelem elutasításra kerül.

(12)36 A (11) bekezdés kizárólag akkor alkalmazható, ha a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat kézhezvételét követő 5. naptári évben teljesül az üzleti tervben a 4. évre vállalt üzemméret.

Záró rendelkezés

10. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően benyújtott kérelmek esetében lehet alkalmazni.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

11. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 22. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Átmeneti rendelkezések37

12. §38 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosításáról szóló 15/2010. (IX. 3.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított rendelkezéseit a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

13. §39 E rendelet alapján a 2011. évtől kezdődően támogatási kérelem nem nyújtható be.

14. §40 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosításáról szóló 123/2011. (XII. 21.) VM rendelettel (a továbbiakban: 123/2011. (XII. 21.) VM rendelet) megállapított 4. § (7)-(9) bekezdését, 9. § (1) bekezdését a 7. számú mellékletét a 123/2011. (XII. 21.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

15. §41 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 17/2012. (II. 29.) VM rendelet] megállapított 3. § (4) bekezdését a 17/2012. (II. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

16. §42 (1) Az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2014. (IV. 3.) VM rendelettel [a továbbiakban: 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet] megállapított 9. § (9), (11) és (12) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos 8. § (5) bekezdés a) pontját és a 9. § (3) bekezdés a) pontját a 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.

17. §43 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet]

a) megállapított 9. § (1) bekezdést, (3) bekezdés b) és d) pontot, (3a) és (3b) bekezdést, (4) bekezdés b) pontot, (7) bekezdés b) pontot a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 9. § (4) bekezdés a) pontot és (5) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.

18. §44 Ahol e rendelet csecsemőgondozási díjat említ, azon terhességi-gyermekágyi segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2015. január 1-je előtt nyílt meg.

1. számú melléklet a 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez

Mezőgazdasági termeléssel összefüggő szakképesítések

7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje

26 2 8299 02 2 2 01 Állattartó-telepi gépész Szakmunkás

22 2 6131 06 1 0 01 Állattenyésztő Szakmunkás

23 5 3124 16 6 3 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus Technikus

20 2 6140 05 9 0 01 Aranykalászos gazda Szakmunkás

22 2 6139 06 1 0 02 Baromfi- és kisállattenyésztő Szakmunkás

22 5 3124 16 6 3 02 Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus Szaktechnikus

22 2 6139 06 4 0 01 Belovagló (Bereiter) Szakmunkás

23 2 6112 05 9 0 02 Biotermesztő Szakmunkás

15 5 3113 16 6 4 01 Bor- és üdítőitalipari technikus Technikus

15 2 7222 01 9 0 01 Borász Szakmunkás

21 2 6129 05 4 0 01 Dísznövény- és zöldségtermesztő Szakmunkás

21 2 6116 05 3 0 01 Dísznövénykertész Szakmunkás

21 5 3124 16 6 2 01 Dísznövénytermesztő szaktechnikus Szaktechnikus

26 5 3117 16 2 0 06 Erdészeti gépésztechnikus Technikus

29 5 3125 16 6 1 01 Erdészeti környezetvédő szaktechnikus Szaktechnikus

55 4 3910 09 8 0 03 Erdészeti menedzserasszisztens Felsőfokú szakképesítés

29 2 6219 05 1 0 01 Erdészeti szakmunkás Szakmunkás

29 5 3125 16 6 1 02 Erdésztechnikus Technikus

21 2 6212 05 1 0 03 Faiskolai szaporítóanyag-előállító Szakmunkás

20 2 6140 05 9 0 04 Gazda (mezőgazdasági szakmunkás) Szakmunkás

21 2 6121 05 5 0 02 Gyógynövénytermesztő és -feldolgozó Szakmunkás

21 5 3124 16 6 2 02 Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus Szaktechnikus

22 2 6135 06 1 0 03 Juhtenyésztő Szakmunkás

22 5 3124 16 6 3 04 Juhtenyésztő szaktechnikus Szaktechnikus

20 4 6140 05 9 0 06 Képesített gazda Technikus

20 4 6140 08 2 0 04 Képesített mezőgazdasági gazdaasszony Technikus

24 2 6129 05 3 0 04 Kertész Szakmunkás

24 5 3124 16 6 2 03 Kertész- és növényvédelmi technikus Technikus

26 2 8293 02 2 2 13 Kertészeti gépész Szakmunkás

55 4 3910 09 8 0 08 Kertészeti menedzserasszisztens Felsőfokú szakképesítés

22 2 6134 06 1 0 04 Lótenyésztő Szakmunkás

22 5 3124 16 6 3 05 Lótenyésztő szaktechnikus Szaktechnikus

42 2 5129 08 2 0 05 Lovastúra-vezető Szakmunkás

22 2 6139 06 2 0 02 Méhész Szakmunkás

26 1 8293 04 7 0 01 Meliorációs és parképítő gépkezelő Szakmunkás

26 1 8293 04 6 1 04 Mező- és erdőgazdasági rakodógépkezelő Szakmunkás

20 2 6140 09 9 0 03 Mezőgazdasági (agrár)vállalkozó Szakmunkás

41 5 3129 16 9 0 22 Mezőgazdasági áruforgalmazó technikus Technikus

20 2 6140 08 2 0 06 Mezőgazdasági gazdaasszony Szakmunkás

26 2 8293 02 2 2 16 Mezőgazdasági gépész Szakmunkás

26 5 3117 16 2 0 21 Mezőgazdasági gépésztechnikus Technikus

26 2 7433 02 2 2 17 Mezőgazdasági gépjavító Szakmunkás

26 5 3117 16 2 0 22 Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikus Szaktechnikus

26 5 3117 16 2 0 23 Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus Szaktechnikus

52 5 3126 16 7 0 12 Mezőgazdasági környezetvédő szaktechnikus Szaktechnikus

52 5 3126 16 7 0 13 Mezőgazdasági környezetvédő technikus Technikus

26 5 3117 16 2 0 24 Mezőgazdasági szervizüzemi szaktechnikus Szaktechnikus

20 5 3124 16 6 2 04 Mezőgazdasági technikus Technikus

21 5 3124 16 6 2 05 Növénytermesztő és növényvédelmi technikus Technikus

26 2 8293 02 2 2 21 Növénytermesztő gépész Szakmunkás

52 5 3125 16 6 2 06 Növényvédelmi
és talajerő-gazdálkodási szaktechnikus
Szaktechnikus

52 2 6140 05 6 0 02 Növényvédő és méregraktárkezelő Szakmunkás

26 2 8313 02 2 2 22 Növényvédő és öntöző gépész Szakmunkás

26 1 8312 04 9 0 11 Önjárómunkagép-kezelő Szakmunkás

22 2 6133 06 1 0 05 Sertéstenyésztő Szakmunkás

22 5 3124 16 6 3 06 Sertéstenyésztő szaktechnikus Szaktechnikus

22 2 6132 06 1 0 06 Szarvasmarhatenyésztő Szakmunkás

22 5 3124 16 6 3 07 Szarvasmarhatenyésztő szaktechnikus Szaktechnikus

21 5 3124 16 6 2 08 Szőlész-borász szaktechnikus Szaktechnikus

21 2 6129 05 3 0 07 Szőlő- és gyümölcstermesztő Szakmunkás

22 5 3124 16 6 3 08 Takarmányozási szaktechnikus Szaktechnikus

26 1 8311 04 9 0 12 Traktorvezető (mezőgazdasági gépkezelő) Szakmunkás

22 2 6229 06 2 0 03 Vadász, vadtenyésztő Szakmunkás

22 5 3129 16 6 3 10 Vadgazdálkodási technikus Technikus

20 2 6129 05 9 0 10 Vetőmagtermesztő és -minősítő Szakmunkás

21 2 7222 01 9 0 07 Vincellér Technikus

21 5 3124 16 6 2 09 Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus Szaktechnikus

3/1995. (V. 4.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje

52 5 3126 16 7 0 12 Agrárgazdasági környezetvédelmi szaktechnikus (alágazat megj.) Szaktechnikus

55 4 3910 09 8 0 13 Agrárgazdasági menedzserasszisztens (alágazat megjelölésével) Felsőfokú szakképesítés

21 5 3129 16 6 4 09 Mezőgazdasági termékminősítő szaktechnikus Szaktechnikus

12/1996. (XII. 29.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje

31 6203 02 Állattenyésztő Szakmunkás

31 6203 03 Baromfi- és kisállattenyésztő Szakmunkás

52 6222 01 Bor- és üdítőital-ipari technikus Technikus

52 6262 01 Erdésztechnikus Technikus

32 6207 01 Faiskolai szaporítóanyag-előállító Szakmunkás

33 6201 01 Gazda (mezőgazdasági szakmunkás) Szakmunkás

31 6203 04 Juhtenyésztő Szakmunkás

51 6201 01 Képesített gazda Technikus

51 6201 02 Képesített mezőgazdasági gazdaasszony Technikus

34 7872 01 Lovastúra-vezető Szakmunkás

31 6280 04 Meliorációs és parképítő földmunkagép-kezelő Szakmunkás

31 6280 05 Mező- és erdőgazdasági rakodógép-kezelő Szakmunkás

52 3439 03 Mezőgazdasági áruforgalmazó technikus Technikus

31 6201 01 Mezőgazdasági gazdaasszony Szakmunkás

34 5235 02 Mezőgazdasági gépjavító Szakmunkás

32 6201 02 Mezőgazdasági vállalkozó Szakmunkás

32 6206 02 Mikroszaporító Szakmunkás

53 6206 01 Növényvédelmi
és talajerő-gazdálkodási szaktechnikus
Szaktechnikus

31 6280 08 Önjáróbetakarítógép-kezelő Szakmunkás

31 6203 07 Sertéstenyésztő Szakmunkás

31 6203 08 Szarvasmarha-tenyésztő Szakmunkás

31 6280 09 Traktorvezető (mezőgazdasági gépkezelő) Szakmunkás

2/2000. (I. 31.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje

33 6201 01 Gazda (mezőgazdasági szakmunkás) Szakmunkás

55 6249 01 Mezőgazdasági menedzserasszisztens Felsőfokú szakképesítés

32 6206 02 Mikroszaporító Szakmunkás

33 6207 04 Vincellér Szakmunkás

37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje

55 3434 01 Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens Felsőfokú szakképesítés

52 6201 02 Agrárkörnyezet-gazda Technikus

52 3439 03 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus Technikus

34 6280 01 Állattartó-telepi gépész Szakmunkás

31 6203 02 Állattenyésztő (az állatfaj megjelölésével) Szakmunkás

52 6203 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus Technikus

31 6203 10 Általános állattenyésztő Szakmunkás

32 6201 01 Aranykalászos gazda Szakmunkás

53 6203 01 Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus Szaktechnikus

55 6203 01 Baromfitenyésztő és -termék-előállító technológus Felsőfokú szakképesítés

33 6203 01 Belovagló (Bereiter) Szakmunkás

32 6206 01 Biotermesztő Szakmunkás

33 5212 01 Borász Szakmunkás

31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztő Szakmunkás

33 6207 01 Dísznövénykertész Szakmunkás

53 6207 01 Dísznövénytermesztő szaktechnikus Szaktechnikus

31 6206 03 Dohánykertész Szakmunkás

52 6222 13 Élelmiszer-ipari technikus (Bor- és üdítőital-ipar) Technikus

52 5452 01 Erdészeti gépésztechnikus Technikus

33 6262 01 Erdészeti szakmunkás Szakmunkás

54 6262 01 Erdésztechnikus Technikus

31 6207 03 Faiskolaiszaporítóanyag-előállító Szakmunkás

51 6201 01 Gazda I. Technikus

33 6201 01 Gazda II. Szakmunkás

31 6206 01 Gyógynövénytermesztő és -feldolgozó Szakmunkás

53 6207 02 Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus Szaktechnikus

53 6203 02 Juhtenyésztő szaktechnikus Szaktechnikus

33 6207 03 Kertész Szakmunkás

52 6207 01 Kertész- és növényvédelmi technikus Technikus

34 6280 03 Kertészeti gépész Szakmunkás

31 6203 05 Lótenyésztő Szakmunkás

53 6203 03 Lótenyésztő szaktechnikus Szaktechnikus

51 7872 02 Lovastúra-vezető Technikus

31 6203 06 Méhész Szakmunkás

51 6201 01 Mezőgazdasági gazdaasszony I. Technikus

31 6201 01 Mezőgazdasági gazdaasszony II. Szakmunkás

33 6280 01 Mezőgazdasági gépész Szakmunkás

52 5452 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus Technikus

34 6280 04 Mezőgazdasági gépjavító
(a tevékenység megjelölésével)
Szakmunkás

53 5452 01 Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikus Szaktechnikus

31 6280 10 Mezőgazdasági gépkezelő
(a gép megjelölésével)
Szakmunkás

53 5452 02 Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus Szaktechnikus

55 6249 01 Mezőgazdasági menedzserasszisztens (a szakirány megjelölésével) Felsőfokú szakképesítés

55 5452 01 Mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens (a szakirány megjelölésével) Felsőfokú szakképesítés

53 5452 03 Mezőgazdasági szervizüzemi szaktechnikus Szaktechnikus

52 6201 01 Mezőgazdasági technikus Technikus

31 6206 04 Mikroszaporító Szakmunkás

52 6206 01 Növénytermesztő és növényvédelmi technikus Technikus

31 6280 07 Növénytermesztő gépész Szakmunkás

31 6206 02 Növényvédő és méregraktár-kezelő Szakmunkás

55 6203 02 Sertéstenyésztő és -termék-előállító technológus Felsőfokú szakképesítés

53 6203 04 Sertéstenyésztő szaktechnikus Szaktechnikus

53 6203 05 Szarvasmarha-tenyésztő szaktechnikus Szaktechnikus

53 6207 03 Szőlész-borász szaktechnikus Szaktechnikus

31 6207 02 Szőlő- és gyümölcstermesztő Szakmunkás

53 6208 01 Takarmányozási szaktechnikus Szaktechnikus

31 6203 09 Tenyészállatteljesítmény-vizsgáló Szakmunkás

53 6203 06 Törzskönyvező szaktechnikus Szaktechnikus

33 6203 02 Vadász, vadtenyésztő Szakmunkás

52 6203 02 Vadgazdálkodási technikus Technikus

55 6203 03 Vadgazdálkodási technológus Felsőfokú szakképesítés

32 6206 03 Vetőmagtermesztő és -minősítő Szakmunkás

51 6207 02 Vincellér Technikus

53 6207 05 Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus Szaktechnikus

28/2004. (IX. 30.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet módosításáról (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje

34 6206 01 Biotermesztő Szakmunkás

32 6207 01 Faiskolaiszaporítóanyag-előállító Szakmunkás

33 6201 01 Gazda Szakmunkás

55 6206 01 Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó Felsőfokú szakképesítés

55 6203 04 Ménesgazda Felsőfokú szakképesítés

55 6206 02 Növénytermesztő és növényvédő technológus Felsőfokú szakképesítés

34 6206 02 Vetőmagtermesztő és -minősítő Szakmunkás

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)45

Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje

55 621 01 0010 55 01 Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens Felsőfokú szakképesítés

52 621 01 1000 00 00 Agrárkörnyezetgazda Technikus

54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus Technikus

54 621 02 0010 54 01 Agrárrendész Technikus

54 621 03 0010 54 01 Állategészségügyi technikus Technikus

31 521 20 0010 31 01 Állattenyésztési gépüzemeltető, gépkarbantartó Szakmunkás

31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és kisállat) Szakmunkás

31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő (juh és kecske) Szakmunkás

31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztő (sertés) Szakmunkás

31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztő (szarvasmarha) Szakmunkás

54 621 03 0010 54 02 Állattenyésztő technikus Technikus

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda Szakmunkás

55 621 02 0010 55 01 Baromfitenyésztő és baromfitermék-előállító technológus Felsőfokú szakképesítés

31 621 04 0001 31 01 Belovagló Szakmunkás

52 621 01 0100 31 01 Bioállat-tartó és tenyésztő Szakmunkás

52 621 01 0100 31 02 Biomasszaelőállító Szakmunkás

52 621 01 0100 31 03 Bionövény-termesztő Szakmunkás

54 541 01 0010 54 01 Bor- és pezsgőgyártó technikus Technikus

33 621 01 0000 00 00 Borász Szakmunkás

55 621 01 0010 55 02 Bortechnológus Felsőfokú szakképesítés

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész Szakmunkás

31 622 01 0010 31 01 Dohánykertész Szakmunkás

31 623 01 0100 31 01 Erdészeti növényvédő Szakmunkás

31 623 01 1000 00 00 Erdészeti szakmunkás Szakmunkás

54 623 01 0000 00 00 Erdésztechnikus Technikus

55 623 01 0000 00 00 Erdőgazda Felsőfokú szakképesítés

54 525 02 0010 54 01 Erdőgazdasági gépésztechnikus Technikus

33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztő Szakmunkás

33 621 02 1000 00 00 Gazda Szakmunkás

55 621 02 0010 55 02 Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó Felsőfokú szakképesítés

31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő Szakmunkás

31 621 01 0010 31 03 Haszonállat-gondozó Szakmunkás

54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi technikus Technikus

31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gép kezelő Szakmunkás

31 521 01 0010 31 02 Kertészeti gépszerelő, gépjavító Szakmunkás

31 521 20 0010 31 03 Kertészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó Szakmunkás

31 621 04 0100 31 01 Lóápoló és gondozó Szakmunkás

31 621 04 0000 00 00 Lótartó és -tenyésztő Szakmunkás

52 812 02 0000 00 00 Lovastúra-vezető Technikus

31 521 19 0010 31 04 Majorgép-kezelő Szakmunkás

31 621 05 0000 00 00 Méhész Szakmunkás

31 521 19 0010 31 05 Meliorációs, kert- és parképítőgép kezelő Szakmunkás

55 621 01 0010 55 04 Ménesgazda Felsőfokú szakképesítés

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő Szakmunkás

54 525 02 0010 54 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus Technikus

31 521 01 0010 31 03 Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító Szakmunkás

55 621 01 0010 55 05 Mezőgazdasági menedzserasszisztens Felsőfokú szakképesítés

55 621 01 0010 55 06 Mezőgazdasági műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképesítés

31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő Szakmunkás

31 521 19 0010 31 08 Mezőgazdasági szárítóüzemi gépkezelő Szakmunkás

54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus Technikus

54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó Szakmunkás

33 622 01 0100 31 02 Mikroszaporító Szakmunkás

33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesztő Szakmunkás

31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó Szakmunkás

54 621 04 0100 31 01 Növénytermesztő Szakmunkás

54 621 04 0010 54 02 Növénytermesztő és növényvédelmi technikus Technikus

55 621 02 0010 55 05 Növénytermesztő és növényvédő technológus Felsőfokú szakképesítés

31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelő Szakmunkás

54 621 04 0100 31 02 Növényvédő és méregraktárkezelő Szakmunkás

52 621 01 0100 33 01 Ökogazda Szakmunkás

55 621 02 0010 55 06 Ökológiai gazdálkodó Felsőfokú szakképesítés

31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelője Szakmunkás

55 621 02 0010 55 07 Sertéstenyésztő és sertéstermék-előállító technológus Felsőfokú szakképesítés

33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesztő Szakmunkás

31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő Szakmunkás

54 625 01 0100 31 01 Vadász, vadtenyésztő Szakmunkás

54 625 01 0000 00 00 Vadgazdálkodási technikus Technikus

55 621 02 0010 55 08 Vadgazdálkodási technológus Felsőfokú szakképesítés

54 621 04 0100 31 03 Vetőmagtermesztő Szakmunkás

54 621 02 0010 54 03 Vidékfejlesztési technikus Technikus

33 621 01 0001 51 01 Vincellér Technikus

31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő Szakmunkás

A szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje

1800 Állattenyésztés szakterület Az elbíráláshoz szükséges a

1801-1 Juhtenyésztő bizonyítvány, mert ha

1801-2 Lótenyésztő Érettségi-képesítő bizonyítványba

1801-3 Sertéstenyésztő került ez a megnevezés, akkor

1801-4 Szarvasmarha-tenyésztő technikus-szint, ha szakmunkás-

1804 Méhész bizonyítványba, akkor abban az

1805 Vadász-vadtenyésztő esetben szakmunkás szint

1806 Baromfitenyésztő

1807 Állategészségőr

1809 Általános állattenyésztő

1810 Kisállattenyésztő

1700 Növénytermesztés

1701 Dísznövénykertész

1705 Kertész

1705-1 Szőlő- és gyümölcstermesztő

1705-2 Zöldségtermesztő

1707 Általános kertész

1706 Mezőgazdasági gépész

1706-1 Állattartótelepi gépész

1706-2 Kertészeti gépész

1706-3 Növénytermesztő gépész

1913-1 Borász

313 Gépszerelő és -karbantartó

313-4 Mezőgazdasági gépszerelő, -karbantartó

31-100 Növényvédelmi Technikus

31-300 Mezőgazdasági áruforgalmi Technikus

32-101 Erdészeti Technikus

13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje

1703 Kertész Az elbíráláshoz szükséges a

1704 Növénytermesztő gépész bizonyítvány, mert ha

1803 Kisállattenyésztő Érettségi-képesítő bizonyítványba

1901 Borász került ez a megnevezés, akkor technikus-szint, ha szakmunkás-bizonyítványba, akkor abban az esetben szakmunkás szint

20/1994. (XI. 10.) MKM rendelet egyes oktatási jogszabályok módosításáról alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje

313-4 Gépszerelő és karbantartó
(mezőgazdasági gépszerelő)
Az elbíráláshoz szükséges a bizonyítvány, mert ha

1809 Általános tenyésztő Érettségi-képesítő bizonyítványba

1913-1 Erjedésipari termékgyártó (borász) került ez a megnevezés, akkor technikusszint, ha szakmunkás-bizonyítványba, akkor abban az esetben szakmunkás szint

31-100 Növényvédelmi (technikus) Technikus

31-300 Mezőgazdasági áruforgalmi (technikus) Technikus

51-0100 Állattenyésztő és állategészségügyi (technikus) Technikus

51-0200 Erdész (technikus) Technikus

51-0300 Kertész (technikus) Technikus

51-0400 Növénytermesztő és növényvédelmi (technikus) Technikus

61-0102 Borászati és üdítőipari ágazat (technikus) Technikus

71-0200 Mezőgazdasági gépész (technikus) Technikus

24/1977. (XII. 28.) MüM-OM együttes rendelet a szakközépiskolákban folyó szakmunkásképzésről szóló 14/1976. (XII. 1.) MüM-OM együttes rendelet módosításáról alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje

313-4 Mezőgazdasági gépszerelő Az elbíráláshoz szükséges a

1801-1 Sertéstenyésztő bizonyítvány, mert ha

1801-2 Szarvasmarha-tenyésztő Érettségi-képesítő bizonyítványba

1702 Dísznövénykertész került ez a megnevezés, akkor technikus-szint, ha szakmunkás-bizonyítványba, akkor abban az esetben szakmunkás szint

2. számú melléklet a 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez

Egyetemi agrárvégzettségek


Végzettségi szint: egyetem

Okleveles agrármérnök, vagy mezőgazdasági agrármérnök, vagy üzemszervező agrármérnök, vagy vállalatgazdasági agrármérnök

Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök, vagy környezet- és tájgazdálkodási mérnök

Okleveles kertészmérnök

Okleveles gazdasági agrármérnök

Okleveles agrárkémikus agrármérnök

Okleveles élelmiszer minőségbiztosító agrármérnök

Okleveles vidékfejlesztő agrármérnök


Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)

Okleveles agrármérnök

Okleveles kertészmérnök

Okleveles természetvédelmi mérnök

Okleveles állattenyésztő mérnök

Okleveles vidékfejlesztő agrármérnök

Okleveles növénytermesztő mérnök

Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök

3. számú melléklet a 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez

Főiskolai agrárvégzettségek


Végzettségi szint: főiskola

Kertészmérnök, vagy kertész üzemmérnök

Agrármérnök

Állattenyésztő mérnök, vagy állattenyésztési mérnök, vagy állattenyésztési üzemszervezési mérnök, vagy állattenyésztő üzemmérnök, vagy általános állattenyésztési mérnök, baromfi- és egyéb kisállattenyésztő mérnök

Növénytermesztési mérnök, vagy növénytermesztési üzemmérnök

Környezetgazdálkodási agrármérnök, vagy környezetgazdálkodási agrár üzemmérnök

Meliorációs mérnök, vagy meliorációs üzemmérnök, vagy öntözéses üzemmérnök

Tájgazdálkodási mérnök

Természetvédelmi mérnök

Vidékfejlesztési agrármérnök

Mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnök


Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök

Szakigazgatási agrármérnök

Kertészmérnök

Környezetgazdálkodási agrármérnök

Természetvédelmi mérnök

Állattenyésztő mérnök

Mezőgazdasági mérnök, vagy mezőgazdasági üzemmérnök

Mezőgazdasági szakoktató

Növénytermesztő mérnök

4. számú melléklet a 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez

Egyéb végzettségek


Végzettségi szint: főiskola

Élelmiszer-technológus mérnök, vagy élelmiszer-ipari üzemmérnök, vagy élelmiszer-technológus üzemmérnök

Mezőgazdasági gépészmérnök, vagy mezőgazdasági gépész üzemmérnök

Élelmiszer-ipari gépészmérnök, vagy élelmiszer-ipari gépész üzemmérnök

Vadgazda, vagy vadgazda mérnök

Vállalkozó menedzser, vagy élelmiszer vállalkozó menedzser

Agrármenedzser


Végzettségi szint: egyetem

Okleveles mezőgazdasági gépészmérnök

Okleveles erdőmérnök

Állatorvos, vagy állatorvos doktor

Okleveles növényorvos


Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)

Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök

Erdőmérnök

Vadgazda mérnök


Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)

Okleveles mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök

Okleveles díszkertészeti és növényalkalmazási mérnök

Okleveles növényorvos

Okleveles vadgazda mérnök

Állatorvos doktor

Okleveles takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök

5. számú melléklet a 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez

Értékelési szempontok

Értékelési szempont megnevezése Értékelés/ellenőrzés módja Maximális pontszám

Szakmai szempontok

Szakképzettség A 2. számú melléklet szerinti egyetemi végzettségek
A 3. számú melléklet szerinti főiskolai végzettségek
Az 1. számú mellékletben meghatározott felsőfokú szakképesítés vagy technikusi szakképzettség és a 4. számú melléklet szerinti végzettségek
Végzettséget igazoló okirat hiteles másolat alapján 16 pont

10 pont

6 pont

EUME cél 3. év végéig történő teljesítésének vállalása - 71-80%-ban vállalja
- 81-90%-ban vállalja
- 91-100%-ban vállalja
Az üzleti terv részét képező SFH-tábla alapján 3 pont
5 pont
8 pont

Állattenyésztés arányának vállalása a működtetési időszak 4. évére vállalt EUME értékből 50% vagy azt meghaladó részarány Az üzleti terv részét képező SFH-tábla alapján 9 pont

A kérelemben megadott tevékenységgel releváns elismert termelői csoport, vagy zöldség-gyümölcs termelői csoport vagy termelői szervezet tagsági igazolás vagy azokhoz való csatlakozási szándék MVH által közzétett formanyomtatványon benyújtott elismert termelői csoport által, vagy zöldség-gyümölcs termelői csoport vagy termelői szervezet által kiadott tagsági igazolás vagy tagfelvételről szóló szándéknyilatkozat alapján 8 pont

A működtetési időszak 4. évének végéig az ügyfél lakóhelyéhez képest a gazdaság legtávolabbi pontja legfeljebb 60 km sugarú körön belül található Főlapon tett nyilatkozat alapján 11 pont

Összesen: max. 52 pont

Horizontális szempontok

Kérelmező életkora (Kérelem benyújtásakor már betöltött életév alapján) 18-24 év
25-29 év
30-34 év
35-40 év
7 pont
10 pont
5 pont
0 pont

2 pont

Fogyatékkal élő 1 pont

Roma származású 1 pont

Az ügyfél lakóhelye a kérelembenyújtást megelőzően legalább 1 éve Hátrányos helyzetű településen van A Vhr. 3. § 14. pontja szerint 5 pont

olyan településen található, ahol 1- 3000 fő közötti a lakosság száma A kérelembenyújtási időszak első napján érvényes KSH adatok alapján 4 pont

olyan településen található, ahol 3001-10 000 fő közötti a lakosság száma 2 pont

Összesen: max. 23 pont

Pénzügyi terv

A vállalkozás pénzügyi Áfa megfelelő számítása (áfakörtől függően) 2 pont

tervének koherenciája Munkabér 4 pont

Pénzügyi terv valóságtartalom Termelési érték Pénzügyi tábla adatainak 5 pont

vizsgálata Anyagjellegű ráfordítások referenciaadatokkal történő 5 pont

Befektetett eszközök értéke összevetése a működtetés alatt 5 pont

Munkaerő-felhasználás 5 pont

Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata 4 pont

Összesen: max. 30 pont

Üzleti terv

I. Vezetői összefoglaló 2 pont

II. Támogatás-igénylő bemutatása 7 pont

III. Piacelemzés és értékesítés 13 pont

IV. Termelés 9 pont

V. Szervezet, emberi erőforrások 6 pont

VI. Tevékenységfejlesztések bemutatása 18 pont

VII. Kommunikációs terv 5 pont

VIII. A vállalkozás társadalmi felelősségvállalása 5 pont

Összesen: max. 65 pont

MINDÖSSZESEN: max. 170 pont

6. számú melléklet a 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez46

A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája

A magyarországi SFH

SFH számítás

Kód Megnevezés Mértékegység SFH

D01 Közönséges búza és tönköly Ft/ha 127 223

D02 Durum búza Ft/ha 108 835

D03 Rozs Ft/ha 82 926

D04 Árpa Ft/ha 107 639

D05 Zab Ft/ha 91 764

D06 Szemeskukorica Ft/ha 172 473

D07 Rizs Ft/ha 155 984

D08 Egyéb gabonafélék Ft/ha 101 618

D09 Száraz hüvelyesek összesen Ft/ha 163 928

D09E Száraz hüvelyesek: borsó, száraz bab, csillagfürt Ft/ha 163 676

D09F Száraz hüvelyesek: lencse, csicseri borsó, bükkönyfélék Ft/ha 137 791

D09G Száraz hüvelyesek, egyéb Ft/ha 115 229

D10 Burgonya Ft/ha 853 313

D11 Cukorrépa Ft/ha 365 787

D12 Takarmánygyökerek és -káposzták Ft/ha 94 730

D23 Dohány Ft/ha 725 117

D24 Komló Ft/ha 749 691

D25 Gyapot Ft/ha -

D26 Káposztarepce és réparepce Ft/ha 115 866

D27 Napraforgó Ft/ha 135 618

D28 Szója Ft/ha 119 333

D29 Olajlen Ft/ha 99 210

D30 Egyéb olajosmagvú növények Ft/ha 112 743

D31 Rostlen Ft/ha 83 634

D32 Rostkender Ft/ha 191 475

D33 Egyéb rostnövények Ft/ha -

D34 Illóolaj-, gyógy- és fűszernövények Ft/ha 403 536

D35 Egyéb ipari növények, egyéb Ft/ha 67 095

D14A Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi és alacsony takarás alatt, szántóföldi vetésforgóban Ft/ha 505 736

D14B Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi és alacsony takarás alatt, kertészeti vetésforgóban Ft/ha 627 796

D15 Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt Ft/ha 10 802 990

D16 Virágok - szabadföldi és alacsony takarás (síkfólia, fóliaalagút, hollandiágy) Ft/ha 5 435 819

D17 Virágok - járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt Ft/ha 19 109 790

D18 Takarmánynövények, összesen Ft/ha 116 390

D18A Takarmánynövények - időszaki gyep Ft/ha 49 551

D18B Takarmánynövények - egyéb zöldtakarmányok összesen Ft/ha 125 145

D18B1 Takarmánynövények - egyéb zöldtakarmányok, silókukorica Ft/ha 182 688

D18B3 Takarmánynövények - egyéb zöldtakarmányok, egyéb Ft/ha 98 082

D19 Szántóföldi szaporítóanyag (magvak és palánták) Ft/ha 112 677

D20 Egyéb szántóföldi növények Ft/ha 102 936

D21 Parlag, ugar támogatás nélkül Ft/ha -

D22 Parlag, ugar támogatással (set-aside) Ft/ha -

E Konyhakert Ft/ha 799 108

F Állandó rét és legelő összesen Ft/ha 47 697

F01 Belterjes (intenzív) gyep (rét és legelő) Ft/ha 52 529

F02 Külterjes (extenzív) gyep (rét és legelő) Ft/ha 46 558

G01 Gyümölcsültetvények, összesen Ft/ha 583 157

G01A Gyümölcsültetvények, mérsékelt égövi friss Ft/ha 583 157

G01B Gyümölcsültetvények, szubtrópusi friss Ft/ha -

G01C Gyümölcsültetvények, héjasok Ft/ha 283 088

G02 Citrus-ültetvények Ft/ha -

G03 Olajfa ültetvények Ft/ha -

G03A Olajfa ültetvények - étkezési olíva Ft/ha -

G03B Olajfa ültetvények - olajtermelésre Ft/ha -

G04 Szőlőültetvények, összesen Ft/ha 403 839

G04A Minőségi borszőlő ültetvények Ft/ha 452 433

G04B Egyéb borszőlő ültetvények Ft/ha 354 800

G04C Csemegeszőlő ültetvények Ft/ha 445 607

G04D Mazsolaszőlő ültetvények Ft/ha -

G05 Faiskolák Ft/ha 1 954 306

G06 Egyéb ültetvények Ft/ha -

G06A Sarjaztatásos fás szárú energiaültetvény Ft/ha 95 000

G06B Energiafű Ft/ha 70 000

G06C Energianád Ft/ha 230 000

G07 Járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatti ültetvények Ft/ha 9 702 008

I01 Másodvetésű növények összesen Ft/ha 326 824

I02 Gomba Ft/100 m2 1 502 860

J01 Lófélék Ft/állat 49 722

J02 Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, összesen Ft/állat 16 116

J02A Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, hímivarú Ft/állat 24 443

J02B Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, nőivarú Ft/állat 13 419

J03 Egy és két év közötti szarvasmarha, hímivarú Ft/állat 30 246

J04 Egy és két év közötti szarvasmarha, nőivarú Ft/állat 18 776

J05 Kétéves és idősebb szarvasmarha, hímivarú Ft/állat 36 665

J06 Kétéves és idősebb szarvasmarha, üsző Ft/állat 16 354

J07 Kétéves és idősebb szarvasmarha, tejhasznú tehén Ft/állat 275 526

J08 Kétéves és idősebb szarvasmarha, egyéb tehén Ft/állat 16 103

J09 Juh, összesen Ft/állat 5 202

J09A Juh, tenyész nőivarú (anyajuh) Ft/állat 4 375

J09B Juh, egyéb Ft/állat 7 545

J10 Kecske, összesen Ft/állat 12 906

J10A Kecske, tenyész nőivarú (anyakecske) Ft/állat 17 551

J10B Kecske, egyéb Ft/állat 9 330

J11 Sertés, malacok 20 kg alatt Ft/állat 3 272

J12 Sertés, tenyészkoca 50 kg felett Ft/állat 50 708

J13 Sertés, egyéb Ft/állat 13 928

J14 Pecsenyecsirke Ft/100 db állat 46 247

J15 Tojótyúk Ft/100 db állat 143 041

J16 Egyéb baromfi (összesen) Ft/100 db állat 154 158

J16A Pulyka Ft/100 db állat 135 039

J16B Kacsa Ft/100 db állat 148 441

J16C Liba Ft/100 db állat 206 929

J16D Egyéb baromfi Ft/100 db állat 143 305

J17 Nyúl (tenyész nőivarú) (anyanyúl) Ft/állat 12 445

J18 Méhcsaládok száma Ft/kaptár 14 298

V01 Vaddisznó Ft/állat 68 056*

V02 Dámszarvas Ft/állat 59 025*

V03 Gímszarvas Ft/állat 130 575*

* Egyedi adatgyűjtés alapján

7. számú melléklet a 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez47

Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma

1. a családtámogatási ellátásban részesülő ügyfél személyes adatai;

2. a közreműködő személyes adatai;

3. a családtámogatási ellátásban részesülő ügyfél gyermekének személyes adatai;

4. a közreműködő bevonásának időtartama.1  Megállapította: 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 11. § (1). Hatályos: 2010. III. 19-től.


2  Megállapította: 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 11. § (1). Hatályos: 2010. III. 19-től.


3  Megállapította: 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 11. § (2). Hatályos: 2010. III. 19-től.


4  Megállapította: 17/2012. (II. 29.) VM rendelet 27. §. Hatályos: 2012. III. 1-től.


5  Megállapította: 167/2009. (XII. 15.) FVM rendelet 5. § (2). Hatályos: 2009. XII. 16-tól. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


6  Megállapította: 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 11. § (3). Hatályos: 2010. III. 19-től.


7  Megállapította: 167/2009. (XII. 15.) FVM rendelet 5. § (3). Hatályos: 2009. XII. 16-tól. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


8  Megállapította: 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 11. § (4). Hatályos: 2010. III. 19-től.


9  Megállapította: 15/2010. (IX. 3.) VM rendelet 1. §. Hatályos: 2010. IX. 4-től.


10  Beiktatta: 123/2011. (XII. 21.) VM rendelet 6. §. Módosította: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 29. §.


11  Beiktatta: 123/2011. (XII. 21.) VM rendelet 6. §. Hatályos: 2011. XII. 22-től.


12  Beiktatta: 123/2011. (XII. 21.) VM rendelet 6. §. Hatályos: 2011. XII. 22-től.


13  Hatályon kívül helyezte: 74/2011. (VII. 29.) VM rendelet 10. § (2). Hatálytalan: 2011. VIII. 1-től.


14  Megállapította: 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 12. § (1). Hatályos: 2010. III. 19-től.


15  Megállapította: 15/2010. (IX. 3.) VM rendelet 3. §. Hatályos: 2010. IX. 4-től.


16  Hatályon kívül helyezte: 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 12. § (6). Hatálytalan: 2010. III. 19-től.


17  Megállapította: 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 12. § (3). Hatályos: 2010. III. 19-től.


18  Megállapította: 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 12. § (4). Hatályos: 2010. III. 19-től.


19  Hatályon kívül helyezte: 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet 5. § a). Hatálytalan: 2014. IV. 4-től.


20  Beiktatta: 15/2010. (IX. 3.) VM rendelet 4. §. Hatályos: 2010. IX. 4-től.


21  Megállapította: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 28. § (1). Hatályos: 2015. II. 17-én 17 órától.


22  Megállapította: 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 12. § (5). Hatályos: 2010. III. 19-től.


23  Hatályon kívül helyezte: 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet 5. § b). Hatálytalan: 2014. IV. 4-től.


24  Megállapította: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 28. § (2). Hatályos: 2015. II. 17-én 17 órától.


25  Megállapította: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 28. § (3). Hatályos: 2015. II. 17-én 17 órától.


26  Beiktatta: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 28. § (4). Hatályos: 2015. II. 17-én 17 órától.


27  Beiktatta: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 28. § (4). Hatályos: 2015. II. 17-én 17 órától.


28  Hatályon kívül helyezte: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 30. §. Hatálytalan: 2015. II. 17-én 17 órától.


29  Megállapította: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 28. § (5). Hatályos: 2015. II. 17-én 17 órától.


30  Hatályon kívül helyezte: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 30. §. Hatálytalan: 2015. II. 17-én 17 órától.


31  Hatályon kívül helyezte: 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 12. § (6). Hatálytalan: 2010. III. 19-től.


32  Megállapította: 15/2010. (IX. 3.) VM rendelet 5. § (2). Hatályos: 2010. IX. 4-től.


33  Megállapította: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 28. § (6). Hatályos: 2015. II. 17-én 17 órától.


34  Megállapította: 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet 3. § (1). Hatályos: 2014. IV. 4-től.


35  Beiktatta: 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet 3. § (2). Hatályos: 2014. IV. 4-től.


36  Beiktatta: 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet 3. § (2). Hatályos: 2014. IV. 4-től.


37  Az alcím címét beiktatta: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 28. § (7). Hatályos: 2015. II. 17-én 17 órától.


38  Beiktatta: 15/2010. (IX. 3.) VM rendelet 6. §. Hatályos: 2010. IX. 4-től.


39  Beiktatta: 74/2011. (VII. 29.) VM rendelet 10. § (1). Hatályos: 2011. VIII. 1-től.


40  Beiktatta: 123/2011. (XII. 21.) VM rendelet 8. §. Hatályos: 2011. XII. 22-től.


41  Beiktatta: 17/2012. (II. 29.) VM rendelet 28. §. Hatályos: 2012. III. 1-től.


42  Beiktatta: 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet 4. §. Hatályos: 2014. IV. 4-től.


43  Beiktatta: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 28. § (8). Hatályos: 2015. II. 17-én 17 órától.


44  Beiktatta: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 28. § (8). Hatályos: 2015. II. 17-én 17 órától.


45  A táblázat szövegét megállapította: 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 27. § (1), 10. számú melléklet. Hatályos: 2009. IX. 25-től.


46  Módosította: 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 27. § (2), 11. számú melléklet.


47  Beiktatva: 123/2011. (XII. 21.) VM rendelet 9. §, 2. melléklet alapján. Hatályos: 2011. XII. 22-től.A net.jogtar.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2013. Minden jog fenntartva!