Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2017.01.18.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 3., 5., 13., 15. alpontjában, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. §-ában, a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15. §-ában, valamint a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény 4. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:

1. § (1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 20. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések megsértőjével szemben - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a közigazgatási hatósági eljárásban a 2-13. §-ban meghatározott bírság szabható ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bírságok nem alkalmazandók a munkaügyi hatóságra vonatkozó külön jogszabály alapján lefolytatott telephelyi ellenőrzés során.

2. § A Kkt. 20. § (1) bekezdés a) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az 1. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

a) *  a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 2. § (2) bekezdésében,

b) *  a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 3-34. §-ában,

c) *  a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,

d) a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által létrehozott közlekedési engedélyek használatának szabályairól szóló 56/2005. (VII. 7.) GKM rendeletben,

e) a „Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről” szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1971. évi 3. törvényerejű rendeletben,

f) *  a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben,

g) *  a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,

h) *  az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,

i) *  az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás okmányaira vonatkozóan az 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról és a 2121/98/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 9-i 361/2014/EU bizottsági rendeletben,

j) *  az autóbusszal végzett nemzetközi nem menetrend szerinti személyszállításról szóló (INTERBUS) megállapodás kihirdetéséről szóló 309/2002. (XII. 28.) Korm. rendeletben,

k) *  a kétoldalú közúti áru- és személyszállításról szóló nemzetközi szerződéseket kihirdető - a 12. mellékletben foglalt - jogszabályokban,

l) *  a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló kormányrendeletben

meghatározott, a közúti közlekedési szolgáltatások végzéséhez előírt engedélyekre és okmányokra vonatkozó rendelkezést megsérti.

3. § *  A Kkt. 20. § (1) bekezdés b) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 2. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a 2. § a), b), g), h), i) és k) pontjában meghatározott jogszabályban vagy nemzetközi szerződésben meghatározott rendelkezést megsérti.

4. § A Kkt. 20. § (1) bekezdés c) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 3. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

a) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,

b) a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvényben,

c) *  a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben

d) * 

meghatározott, a vezetési és pihenőidőre, valamint az ezekkel összefüggő okmányokra vonatkozó rendelkezést megsérti.

5. § A Kkt. 20. § (1) bekezdés d) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 4. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

a) a 4. § c) pontjában meghatározott rendeletben,

b) *  a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló miniszteri rendeletben,

c) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben,

d) a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvényben,

e) *  a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben

meghatározott, a menetíró készülékre, a tachográf-korongra és az ezek használatára vonatkozó rendelkezést megsérti.

6. § A Kkt. 20. § (1) bekezdés e) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az 5. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

a) * 

b) * 

c) a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendeletben,

d) *  a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló jogszabályban,

e) a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendeletben,

f) *  a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló jogszabályban,

g) *  a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló jogszabályban,

h) *  a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról szóló 7/2011. (III. 8.) NFM rendeletben,

i) *  az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban,

j) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben,

k) *  a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló törvényben, valamint az ADR belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben

meghatározott, a veszélyes áruk, anyagok, hulladékok szállítására (fuvarozására), valamint a közúti járműre és annak személyzetére, az áru feladójára, átmeneti tárolójára, a csomagolóra, a berakóra, a töltőre, a címzettre és a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésére és képesítésére vonatkozó rendelkezést megsérti.

6/A. § *  (1) Az 5. melléklet 1. táblázatában felsorolt szabálytalanságok esetén, a bírságösszeg meghatározásához a szabálytalanságot a következő meghatározások szerinti, csökkenő súlyosságú kockázati kategóriák egyikébe kell sorolni, ahol az I. kategória a legsúlyosabb:

a) I. kockázati kategória: a veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely haláleset, súlyos személyi sérülés vagy jelentős környezetkárosodás okozásának nagyfokú kockázatával jár;

b) II. kockázati kategória: a veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kockázatával jár;

c) III. kockázati kategória: a veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kismértékű kockázatával jár.

(2) Az 5. melléklet 2. és 3. táblázata tartalmazza azon szabálytalanságokat, amelyek kockázati kategóriába nem tartoznak.

(3) Az 5. melléklet 1. táblázatában meghatározott bírságösszegnek

a) a 10%-át kell megállapítani az ADR 1.1.3 szakaszában, valamint az ADR belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint a további vonatkozó előírások betartása alól részben mentesülő veszélyes áru szállítás során megállapított szabálytalanság esetén, kivéve a b) pont szerinti szállításokat;

b) a 30%-át kell megállapítani az ADR 1.1.3.6 bekezdésében foglalt mentességgel történő veszélyes áru szállítás során megállapított szabálytalanság esetén.

(4) A (3) bekezdésben említett esetek kivételével, az 5. melléklet 1. táblázatában meghatározott bírságösszegnek az 50%-át kell megállapítani, ha

a) a szállított veszélyes áru fizikai és kémiai veszélyeztető hatását, mennyiségét és a szállítás körülményeit, módját figyelembe véve a megállapított szabálytalanság a közúti közlekedés biztonságát nem veszélyezteti és

b) veszélyes áru kiszabadulása nem következett be vagy a veszélyes áru kiszabadulásának közvetlen veszélye nem áll fenn.

(5) A (4) bekezdésben szereplő bírságcsökkentő tényező nem alkalmazható az ADR 3.2 fejezet „A” táblázat 15. oszlopa szerinti „0” és „1” szállítási kategóriába tartozó, valamint a szállításból kizárt veszélyes áruk szállítása esetén.

7. § A Kkt. 20. § (1) bekezdés f) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 6. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

a) a gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállításáról és az ilyen szállításhoz használt különleges szállítóeszközökről szóló, Genfben, 1970. szeptember 1. napján kelt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 25/1989. (III. 17.) MT rendeletben,

b) az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és az 1255/97/EK rendelet módosításáról szóló, 2004. december 22-i 1/2005/EK tanácsi rendeletben

meghatározott, a gyorsan romló élelmiszerek vagy az élő állatok szállítására vonatkozó rendelkezést megsérti.

8. § *  A Kkt. 20. § (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a 7. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a KR. 34. §-ában foglalt rendelkezést megsérti.

9. § A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 8. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

a) *  a 2. § a)-b) és j) pontjában foglalt jogszabályokban,

b) a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben,

c) *  a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló jogszabályban, ide nem értve a jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozásokat,

d) a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló 101/2003. (XII. 23.) GKM rendeletben,

e) a közúti járművek időszakos vizsgálata egységes feltételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös elismeréséről szóló, Bécsben, 1997. november 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi LXVIII. törvényben

meghatározott, az áru- vagy személyszállítást végző járművek közúti forgalomban való részvételére vonatkozó rendelkezést megsérti.

10. § A Kkt. 20. § (1) bekezdés i) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 9. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a nemzetközi kombinált árufuvarozást elősegítő kedvezményekről szóló 266/2003. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezést megsérti.

11. § A Kkt. 20. § (1) bekezdés j) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 10. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezést megsérti.

12. § *  (1) *  A Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 11/A-11/F. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben foglalt, a megengedett legnagyobb sebességre („gyorshajtás”), a biztonsági öv használatára, a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék jelzéseire, a járművezető szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tilalmára („ittas vezetés”), a vasúti átjárón való áthaladásra, a behajtási tilalomra, a korlátozott övezetre (zóna), a kötelező haladási irányra és az autópálya leálló sávjának igénybevételére vonatkozóan a 11/A-11/F. mellékletben meghatározott valamely rendelkezést megsérti.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti bírságot - a 11/A-11/F. mellékletben meghatározottak szerint - a bírságot kiszabó döntés jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kell befizetni.

(3) *  A Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott rendelkezések miatt folytatott közigazgatási eljárásban a korlátozott cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség.

(4) *  Ha a Kkt. 21/B. § (1) bekezdésében meghatározott szabályszegést a 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető más tagállamban bejegyzett gépjárművel követték el és a bírság kiszabására a Kkt. 20. § (4b) bekezdése szerint került sor, a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése során alkalmazandó formanyomtatványokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott tájékoztató levelet és válasznyomtatványt is meg kell küldeni a gépjármű üzemben tartója részére.

12/A. § *  (1) Az a nem természetes személy belföldi üzemben tartó, amely a Kkt. 20. § (1) bekezdés l) pontjában foglaltakat megsérti,

a) 2000 cm3 vagy az alatti személygépkocsi esetében 400 000 forint,

b) 2000 cm3 feletti személygépkocsi esetében 800 000 forint,

c) egyéb jármű esetében 200 000 forint

összegű bírságot köteles fizetni.

(2) Amennyiben a Kkt. 20. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott rendelkezéseket természetes személy szegi meg, az (1) bekezdésben meghatározott összegű bírság felét köteles fizetni.

(3) Aki a Kkt. 20. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott rendelkezéseket 2011. december 31-ig szegi meg, az (1)-(2) bekezdésben meghatározott bírság összegének a felét köteles fizetni.

(4) *  Ha a Kkt. 20. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott rendelkezés megszegése esetén a jármű vezetője a jármű használatára vonatkozó jogosultságot a helyszíni ellenőrzés során a Kkt. 25/B. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint nem igazolja, azonban az eljáró hatóságnál az ellenőrzés időpontjára vonatkozó jogszerű használatot 8 napon belül igazolja, a bírság összege 30 000 forint.

12/B. § *  (1) A Kkt. 20. § (1) bekezdés m) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 11/H. mellékletben foglalt jogszabályi rendelkezés megsértése esetén járműkategóriánként meghatározott bírságot köteles fizetni, aki az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvényben (a továbbiakban: ED törvény) meghatározottak szerint szabályszegést követ el.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti bírság ugyanazon jármű vezetőjével szemben nem szabható ki, ha a bírságolási eljárás megindítását megelőző nyolc órán belüli jogosulatlan úthasználat miatt az (1) bekezdés szerint már közigazgatási hatósági eljárás indult, kivéve, ha a jármű vezetője a jogosulatlan úthasználatért a Kkt. 21/A. § (2) bekezdése alapján tartozik felelősséggel.

12/C. § *  A Kkt. 24/A. § (5a) bekezdéséhez kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 13. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az a vizsgáló állomás, amely a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet rendelkezéseit megsérti.

13. § (1) *  Amennyiben az ellenőrző hatóság

a) *  az 1. melléklet 1. pont b) alpontjában, 3. pontjában, 4. pont a) és b) alpontjában, 6. és 7. pontjában,

b) a 2. melléklet 1-2. pontjában,

b1) *  az 5. melléklet 3. táblázat 16. pontjában,

c) a 6. melléklet 1-4. pontjában,

d) a 7. melléklet 2. pontjában,

e) a 8. melléklet 1-3., 5., 7. pontjában,

f) a 9. melléklet 1. pontjában,

g) a 10. melléklet 1. pontjában

meghatározott okmány hiányát állapítja meg, de a hiányzó okmány megléte a közlekedésért felelős miniszter nyilvántartásából megállapítható, vagy a nyilvántartásban nem szereplő, az ellenőrzés időpontjában minden kétséget kizáróan érvényes okmányt az ellenőrző hatóságnak - az ellenőrzés napját követő 8 napon belül - bemutatják, a bírság összege a mellékletek megfelelő sorában meghatározott összeg fele, de legfeljebb 30 000 forint. * 

(2) *  Ha az ellenőrző hatóság ugyanazon ellenőrzés keretében és az annak alapján indult közigazgatási eljárásban a 2-11. §-ban meghatározott több - a hatóság hatáskörébe tartozó - szabályszegést állapít meg, akkor a bírság kiszabására irányuló eljárást ugyanazon szabályszegővel szemben egy eljárásban kell lefolytatni. A bírság mértéke az egyes szabályszegések miatt megállapított bírságok összege, amely azonban nem haladhatja meg a megállapított legsúlyosabb szabályszegés miatt kiszabható bírság háromszorosát, de legfeljebb a 2 200 000 forintot, járművezető esetén a másfélszeresét, de legfeljebb a 800 000 forintot.

14. § * 

15. § *  (1) *  A közlekedésért felelős miniszter - figyelemmel a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló külön jogszabályban foglalt rendelkezésekre is - az ellenőrző hatóságokkal egyeztetve a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig ellenőrzési területenként meghatározza a tárgyévi közúti és telephelyi ellenőrzések tervszámát, valamint az ellenőrzési feladatok ellenőrző hatóságok közötti megosztását. Az éves ellenőrzési tervet az ellenőrző hatóságok megelőző évi ellenőrzési tapasztalatainak figyelembevételével kell összeállítani.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott éves ellenőrzési tervet a közlekedésért felelős miniszter - az érintett ellenőrző hatóságokat felügyelő miniszterekkel, valamint a közúti áru- és személyszállító vállalkozások szakmai szervezeteivel való egyeztetést követően - hagyja jóvá.

15/A. § *  A Kkt. 20. § (7) bekezdése szerinti pénzkövetelés biztosításának összegét az e rendelet alapján kiszabható bírsággal megegyező összegben kell meghatározni.

15/B. § *  (1) A közlekedési hatóság ellenőrzése során próbavásárlás elvégzésére közreműködő személyt vehet igénybe megbízási szerződéssel, amelyben a közreműködő személy hozzájárul a természetes személyazonosító adatai kezeléséhez.

(2) A közlekedési hatóság a közreműködő személy által a szolgáltatás igénybevételére irányuló próbavásárlással is ellenőrizheti a szolgáltatás szabályszerűségét.

(3) A közreműködő személy a megbízási szerződés alapján megbízási díjra jogosult.

(4) A közreműködő személy részére a közlekedési hatóság igazolványt állít ki, amellyel kapcsolatban kezeli a közreműködő személy természetes személyazonosító adatait.

(5) A közreműködő személyre az ügyintézőre vonatkozó kizárási szabályokat kell alkalmazni.

(6) Próbavásárlás esetén a közreműködő személy a próbavásárlás befejezésekor igazolja jogosultságát.

(7) Szolgáltatás próbavásárlása esetén a szolgáltatás díja eljárási költség, amelyet az előírt követelményeknek meg nem felelő szolgáltatás nyújtója visel.

16. § (1) Ez a rendelet 2009. augusztus 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően elkövetett szabályszegések esetében kell alkalmazni, a hatálybalépését megelőzően elkövetett szabályszegések esetében pedig akkor, ha a bírság mértéke, illetve a bírság legmagasabb mértéke tekintetében kedvezőbb rendelkezést állapít meg.

(2) *  E rendeletnek a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított 12. §-át a 2011. július 1-jén folyamatban levő ügyekben nem lehet alkalmazni.

(3) *  E rendeletnek a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) 4. § (2) bekezdésével megállapított 12. §-ának rendelkezését és a 8-11. mellékletével megállapított, illetve módosított 11/A-11/G. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépése napját megelőzően indult ügyekben nem lehet alkalmazni.

(4) *  E rendeletnek a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet és a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 172/2014. (VII. 18.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezését a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet és a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 172/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyben is alkalmazni kell.

(4) *  E rendeletnek a közúti közlekedési szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet1) megállapított 13. § (2) bekezdésének rendelkezéseit a módosító rendelet1 hatályba lépését követően elkövetett szabályszegések esetében kell alkalmazni.

(5) *  E rendeletnek a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően végzett ellenőrzésekre és az azok alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

(6)-(7) * 

(8) *  Ez a rendelet

a) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,

b) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,

c) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint

d) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének,

e) *  az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás okmányaira vonatkozóan az 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról és a 2121/98/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 9-i 361/2014/EU bizottsági rendeletnek,

f) *  a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(9) *  Ez a rendelet

a) a veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról szóló, 1995. október 6-i 95/50/EK tanácsi irányelvnek,

b) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről szóló 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról szóló, 2009. január 30-i 2009/5/EK bizottsági irányelvnek és

c) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvénnyel és a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvénnyel együtt a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2015. március 11-i 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(10) * 

1. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

Sor-
szám
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A bírság összege,
forintban
A bírságolással
érintett cselekmény
elkövetéséért
felelőssé tehető
1. *  a) Közúti árutovábbítási engedély, illetve közúti árufuvarozói engedély (a továbbiakban együtt: közúti árutovábbítási engedély), közúti személyszállítási engedély, illetve autóbuszos személyszállító engedély (a továbbiakban együtt: közúti személyszállítási engedély), taxi-engedély, személygépkocsis személyszállító engedély nélkül, nemzetközi forgalomban közösségi engedély nélkül - vagy az engedély időbeni hatálya lejáratát 90 napot követően - végzett közúti közlekedési szolgáltatás, az előírt engedély nélkül végzett kabotázs-tevékenység, az előírt engedély nélkül végzett különjárati személyszállítás 600 000 szállító gépjárművezető
b) közúti árutovábbítási engedély, közúti személyszállítási engedély időbeni hatálya 30 napot meghaladóan, de 90 napot meg nem haladóan lejárt 300 000
2. Közösségi engedély hiteles másolata nélkül végzett közúti közlekedési szolgáltatás
a) engedélykivonat hiányában
b) engedélykivonat birtokában
300 000
30 000
szállító gépjárművezető
3. Közúti árutovábbítási engedély-kivonat nélkül végzett árutovábbítás, illetve autóbusszal közúti személyszállító engedélykivonat nélkül díj ellenében végzett személyszállítás 100 000 szállító gépjárművezető
4. *  a) Személyszállító vezetői igazolvány vagy azonosító lap nincs a járművön 200 000 gépjárművezető
b) Személyszállító engedély kivonat nincs a járművön 50 000 gépjárművezető
c) Diszpécserszolgálati engedély hiánya 300 000 diszpécserszolgálat
d) *  Utazási igény közvetítése vagy személyszállító szolgáltatásnyújtás szervezése személytaxi-szolgáltatás nyújtására nem jogosult részére 300 000 diszpécserszolgálat
e) *  Személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásra kötött szerződést a járművezető nem tudja bemutatni 200 000 gépjárművezető
5. *  Nemzetközi közúti áruszállítási engedély, CEMT engedély és a hozzá szükséges igazolás, autóbuszos járati engedély
a) hiánya, érvénytelensége 800 000 szállító
b) nincs a járművön, szabálytalan használata, illetve eltérés az engedélyben foglaltaktól 500 000 gépjárművezető
c) a KR. 4/A. §-ában meghatározott engedélykezelési, bemutatási, ellenőrzési, fénymásolat-készítési, bejelentési
és megőrzési kötelezettség teljesítésének elmulasztása vagy megakadályozása
300 000 feladó, címzett, gépjárművezető
6. A járművezető szakmai képesítését igazoló okmány hiánya 100 000 szállító gépjárművezető
7. Járművezetői igazolvány hiánya 200 000 szállító gépjárművezető
8. Fuvarlevél, illetve autóbusz-menetlevél, különjárati személyszállításnál ezen kívül utaslista hiánya 50 000 szállító gépjárművezető
9. Fuvarlevél, illetve személyszállításhoz kapcsolódó menetlevél nem megfelelő kiállítása, vezetése, hiányzó (jogszabályban kötelező adattartalomként meghatározott) rovatonként (adatonként) - ide nem értve az árutovábbításra fuvarozással kapcsolatos költségekre, díjakra, a vámkezelésre és a fizetés módjára vonatkozó adatokat -, de legfeljebb 10 000
50 000
szállító gépjárművezető
10. Közúti árutovábbítási engedéllyel, közúti személyszállítási engedéllyel, árutovábbítási vagy személyszállítási közösségi engedéllyel kapcsolatos adatváltozás bejelentésének, a tevékenység szüneteltetése bejelentésének, a lejárt engedély visszaadásának az elmulasztása, a helyettesítő járműre vonatkozó okmány, vagy az eredeti járműre kiállított engedély-kivonat (hiteles másolat) közúton való bemutatásának a hiánya 30 000 szállító

2. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

(Sor-
szám
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A bírság összege,
forintban
A bírságolással
érintett cselekmény
elkövetéséért
felelőssé tehető)
1. Saját számlás közúti áruszállítás, autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás végzése az arra jogosító igazolvány nélkül 30 000 szállító gépjárművezető
2. A saját számlás közúti áruszállítás, autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás feltételeinek megtartását igazoló, a járműre vagy a gépjárművezetőre vonatkozó okmány (okmányok) hiánya 20 000 szállító gépjárművezető
3. Menetlevél hiánya, ide értve az elektronikus menetlevelet is 50 000 szállító gépjárművezető
4. Menetlevél nem megfelelő kiállítása, vezetése, hiányzó rovatonként (adatonként), ide értve az elektronikus menetlevelet is, de legfeljebb 10 000
50 000
szállító gépjárművezető

3. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Sor-
szám
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A bírság összege
forintban
A bírság fizetésére kötelezett
A Személyzet
A1 *  A kalauzokra megállapított alsó korhatár be nem tartása 100 000 szállító
B Vezetési időszakok
B1 9 h <...< 9 h 30 alkalmanként
10 000
B1 9 h 30 <...< 10 h alkalmanként
30 000
B2 A 9 órás napi vezetési idő túllépése, ha a 10 órára történő meghosszabbítás nem megengedett 10 h <...< 10 h 30 alkalmanként
80 000
járművezető
szállító
B2 10 h 30 <...< 11 h alkalmanként
120 000
B3 11 h <...< 11 h 30 alkalmanként
200 000
B3 11 h 30 <... alkalmanként
300 000
B4 10 h <...< 10 h 30 alkalmanként
10 000
B4 10 h 30 <...< 11 h alkalmanként
30 000
B5 11 h <...< 11 h 30 alkalmanként
80 000
járművezető
szállító
B5 A 10 órás meghosszabbított napi vezetési idő túllépése, ha a meghosszabbítás megengedett 11 h 30 <...< 12 h alkalmanként
120 000
B6 12 h <...< 12 h 30 alkalmanként
200 000
B6 12 h 30 <... alkalmanként
300 000
B7 56 h <...< 58 h alkalmanként
10 000
B7 58 h <...< 60 h alkalmanként
30 000
B8 Az összeadódott heti vezetési idő túllépése 60 h <...< 66 h alkalmanként
80 000
járművezető
szállító
B8 66 h <...< 70 h alkalmanként
120 000
B9 70 h <...< 75 h alkalmanként
200 000
B9 75 h <... alkalmanként
300 000
B10 90 h <...< 95 h alkalmanként
10 000
B10 95 h <...< 100 h alkalmanként
30 000
B11 Az összeadódott vezetési idő túllépése két egymást követő hét alatt 100 h <...< 108 h alkalmanként
80 000
járművezető
szállító
B11 108 h <...< 112 h 30 alkalmanként
120 000
B12 112 h 30 <...< 117 h alkalmanként
200 000
B12 117 h <... alkalmanként
300 000
C Szünetek
C1 4 h 30 <...< 4 h 45 alkalmanként
10 000
C1 4 h 45 <...< 5 h alkalmanként
30 000
C2 A négy és fél óra összeadódott vezetési idő túllépése 5 h <...< 5 h 30 alkalmanként
80 000
járművezető
szállító
C2 5 h 30 <...< 6 h alkalmanként
120 000
C3 6 h <...< 6 h 30 alkalmanként
200 000
C3 6 h 30 <... alkalmanként
300 000
D Pihenőidők
D1 10 h 30 <...< 11 h alkalmanként
10 000
D1 10 h <...< 10 h 30 alkalmanként
30 000
D2 9 h 15 <...< 10 h alkalmanként
80 000
járművezető
szállító
D2 Nem megfelelő, 11 óránál rövidebb napi pihenőidő, ha a csökkentett napi pihenőidő nem megengedett 8 h 30 <...< 9 h 15 alkalmanként
120 000
D3 7 h 45 <...< 8 h 30 alkalmanként
200 000
D3 ...< 7 h 45 alkalmanként
300 000
D4 8 h 30 <...< 9 h alkalmanként
10 000
D4 8 h <...< 8 h 30 alkalmanként
30 000
D5 7 h 30 <...< 8 h alkalmanként
80 000
D5 Nem megfelelő, 9 óránál rövidebb csökkentett napi pihenőidő, ha a csökkentés megengedett 7 h <...< 7 h 30 alkalmanként
120 000
járművezető
szállító
D6 6 h 30 <...< 7 h alkalmanként
200 000
D6 ...< 6 h 30 alkalmanként
300 000
D7 3 h+(8 h 30 <...< 9 h) alkalmanként
10 000
D7 3 h+(8 h <...< 8 h 30) alkalmanként
30 000
D8 Nem megfelelő, 3 + 9 óránál rövidebb megosztott napi pihenőidő 3 h+(7 h 30 <...< 8 h) alkalmanként
80 000
járművezető
szállító
D8 3 h+(7 h <...< 7 h 30) alkalmanként
120 000
D9 3 h+(6 h 30 <...< 7 h) alkalmanként
200 000
D9 3 h+(...< 6 h 30) alkalmanként
300 000
D10 8 h 30 <...< 9 h alkalmanként
10 000
D10 8 h <...< 8 h 30 alkalmanként
30 000
D11 7 h 30 <...< 8 h alkalmanként
80 000
járművezető
szállító
D11 Nem megfelelő, 9 óránál rövidebb napi pihenőidő több fős személyzet esetén 7 h <...< 7 h 30 alkalmanként
120 000
D12 6 h 30 <...< 7 h alkalmanként
200 000
D12 ...< 6 h 30 alkalmanként
300 000
D13 23 h <...< 24 h alkalmanként
10 000
D13 22 h <...< 23 h alkalmanként
30 000
D14 Nem megfelelő, 24 óránál rövidebb csökkentett heti pihenőidő 21 h <...< 22 h alkalmanként
80 000
járművezető
szállító
D14 20 h <...< 21 h alkalmanként
120 000
D15 19 h <...< 20 h alkalmanként
200 000
D15 ...< 19 h alkalmanként
300 000
D16 44 h <...< 45 h alkalmanként
10 000
D16 42 h <...< 44 h alkalmanként
30 000
D17 Nem megfelelő, 45 óránál rövidebb heti pihenőidő, ha a csökkentett heti pihenőidő nem megengedett 39 h <...< 42 h alkalmanként
80 000
járművezető
szállító
D17 36 h <...< 39 h alkalmanként
120 000
D18 33 h <...< 36 h alkalmanként
200 000
D18 ...< 33 h alkalmanként
300 000
E Fizetés típusa
E1 A bér és a megtett úthossz vagy a szállított áru mennyisége közötti kapcsolat 400 000 szállító

4. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

Sor-
szám
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A bírság összege forintban A bírság fizetésére
kötelezett
F Menetíró készülék beépítése
F1 Típusjóváhagyással rendelkező menetíró készülék beépítésének és használatának elmulasztása 400 000 szállító
G Menetíró készülék, járművezetői kártya vagy adatrögzítő lap használata
G1 A menetíró készülék nem működik megfelelően (nem került sor a menetíró készülék megfelelő felülvizsgálatára, kalibrálására és plombálására) 300 000 szállító
G2 A menetíró készülék helytelen használata: nem érvényes (elveszettnek vagy lopottnak bejelentett) járművezetői kártya használata 400 000 járművezető
szállító
G3 Nincs elegendő számú adatrögzítő lap (figyelemmel az adatrögzítő lapok személyes jellegére, a szolgálati idő tartamára, a sérült vagy az ellenőr által lefoglalt adatrögzítő lapok pótlására) 100 000 szállító
járművezető
G4 Az adatrögzítő lap mintája nem került jóváhagyásra 100 000 szállító
G5 Nincs elegendő mennyiségű papír a kinyomtatáshoz 30 000 szállító
járművezető
G6 A vállalkozás nem őrzi meg legalább egy évig az adatrögzítő lapokat, kinyomatokat és letöltött adatokat 400 000 szállító
G7 A járművezető egynél több érvényes járművezetői kártyával rendelkezik 400 000 járművezető
G8 A járművezető saját érvényes kártyájától eltérő járművezetői kártya használata 400 000 járművezető
G9 Hibás vagy lejárt járművezetői kártya használata 200 000 járművezető
G10 A rögzített és tárolt adatok nem állnak rendelkezésre legalább 365 napig, az adatok rendelkezésre bocsátásának feltételei nem garantálják az adatok biztonságát és pontosságát (digitális menetíró készülék esetében) 400 000 szállító
G11 Elszennyeződött vagy sérült adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártyák használata, az adatok azonban olvashatók 30 000 járművezető
G12 Elszennyeződött vagy sérült adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártyák használata, az adatok nem olvashatók 300 000 járművezető
G13 Megsérült, hibásan működő járművezetői kártya cseréje, elveszett vagy ellopott járművezetői kártya pótlása 7 naptári napon belül történő kérelmezésének elmulasztása 100 000 járművezető
G14 Adatrögzítő lapok/járművezetői kártyák helytelen használata 100 000 járművezető
G15 Adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártya nem engedélyezett kivétele, amely hatással van az érintett adatok rögzítésére 400 000 járművezető
G16 Adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártya nem engedélyezett kivétele, amely nincs hatással a rögzített adatokra 30 000 járművezető
G17 Adatrögzítő lap vagy járművezetői kártya azon időtartamon túli használata, amelyre azt szánták, adatvesztés nélkül 30 000 járművezető
G18 Adatrögzítő lap vagy járművezetői kártya azon időtartamon túli használata, amelyre azt szánták, adatvesztéssel 400 000 járművezető
G19 Szükséges kézi adatbevitel elmulasztása 200 000 járművezető
G20 Nem megfelelő lap használata vagy a vezetői kártya nem megfelelő nyílásba történő beillesztése (több fős személyzet) 400 000 járművezető
G21 A lapon feljegyzett idő nem egyezik annak az országnak a hivatalos idejével, amelyben a járművet nyilvántartásba vették 100 000 járművezető
G22 Kapcsoló berendezés helytelen használata
Kapcsoló berendezés helytelen használata, amennyiben az értékelhetőséget megakadályozza
50 000
300 000
járművezető
G23 A letöltési kötelezettség elmulasztása esetenként (gépjárművezetői kártyánként és fedélzeti egységenként) 100 000 üzemben tartó
H Adatok kitöltése
H1 Az adatrögzítő lapról hiányzik a családi név 300 000 járművezető
H2 Az adatrögzítő lapról hiányzik az utónév 200 000 járművezető
H3 A lap használatba vétele kezdetének vagy végének ideje hiányzik 100 000 járművezető
H4 A lap használatba vétele kezdetének vagy végének helye hiányzik 30 000 járművezető
H5 Az adatrögzítő lapról hiányzik a rendszám 30 000 járművezető
H6 Az adatrögzítő lapról hiányzik a kilométer-számláló állása (első menet előtt) 100 000 járművezető
H7 Az adatrögzítő lapról hiányzik a kilométer-számláló állása (utolsó menet végén) 30 000 járművezető
H8 Az adatrögzítő lapról hiányzik a járműcsere időpontja 30 000 járművezető
H9 Az ország betűjele beírásának elmulasztása a menetíró készülékbe 30 000 járművezető
I Adatok bemutatása
I1 Ellenőrzés megtagadása 400 000 járművezető
szállító
I2 A járművezető nem tudja bemutatni az adott napra vonatkozóan a korongon, gépkocsivezetői kártyán rögzített információkat 400 000 járművezető
I3 A járművezető nem tudja bemutatni a megelőző 28 napra vonatkozóan a korongon rögzített információkat 400 000 járművezető
szállító
I4 A járművezető nem tudja bemutatni a járművezetői kártyához kapcsolódó információkat (ha rendelkezik járművezetői kártyával) 400 000 járművezető
szállító
I5  *  A járművezető nem tudja bemutatni az adott napon és a megelőző 28 nap során készített kézi feljegyzéseket és kinyomatokat 400 000 járművezető
szállító
I6 A járművezető nem tudja bemutatni a járművezetői kártyát 400 000 járművezető
I7  *  A járművezető nem tudja bemutatni az adott napon és a megelőző 28 nap során készített kinyomatokat 400 000 járművezető
szállító
J Megtévesztés
J1 Az adatrögzítő lapon rögzített, a menetíró készülékben vagy a járművezetői kártyán tárolt adatok, vagy a menetíró készülék kinyomtatott adatainak meghamisítása, kitörlése vagy megsemmisítése 600 000 járművezető
szállító
J2 A menetíró készülékkel, az adatrögzítő lappal vagy a járművezetői kártyával kapcsolatos manipuláció, amely az adatok, illetve a kinyomtatott információk meghamisítását eredményezheti 800 000 járművezető
szállító
J3 Olyan manipulációs eszköz jelenléte a járművön, amely az adatok, illetve a kinyomtatott információk meghamisítására felhasználható lehet (kapcsoló/vezeték ...) 800 000 járművezető
szállító
K Üzemzavar
K1 A javítást nem elismert szerelő vagy műhely végezte 400 000 szállító
K2 A javítást nem végezték el útközben (Ha a jármű nem tud visszatérni a telephelyre az üzemzavar-fellépésnek vagy a hibás működés megállapításának napjától számított egy héten belül) 100 000 szállító
L Kézi bejegyzések a kinyomatokon
L1 A járművezető nem jelzi azon időtartamokra vonatkozó valamennyi információt, amelyet a menetíró készülék üzemképtelensége vagy hibás működése miatt már nem rögzített 300 000 járművezető
L2 Az ideiglenes lapról hiányzik a járművezető kártyájának száma, illetve neve, illetve vezetői engedélyének száma:
amennyiben az azonosítás a hiányzó adatok miatt lehetetlen
amennyiben azonosítható


200 000
50 000
járművezető
L3 Az ideiglenes lapról hiányzik az aláírás 100 000 járművezető
L4 A járművezetői kártya elvesztéséről vagy eltulajdonításáról azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságánál teendő hivatalos bejelentés elmulasztása, amelynek területén a kártyalopás történt 300 000 járművezető
M *  A menetíró készülék kapcsán típusjóváhagyásra, menetíró szerelőműhelyre, menetíró szerelőre vonatkozó rendelkezések
M1 *  Típusjóváhagyással nem rendelkező menetíró készülék kereskedelmi forgalmazása 300 000 forgalmazó
M2 *  Adatrögzítő lap típusjóváhagyás nélküli forgalmazása 300 000 forgalmazó
M3 *  Menetíró szerelőműhely engedély nélküli működtetése 1 000 000 menetíró szerelőműhely üzemeltetője
M4 *  Menetíró szerelő tevékenység engedély nélküli végzése 300 000 a tevékenységet végző személy
M5 *  Külső kalibrálási tevékenység végzése a közlekedési hatóság részére történő bejelentés nélkül 300 000 a menetíró szerelőműhely üzemeltetője
M6 *  Elveszett vagy egyéb ok miatt működésképtelenné vált tachográf-kártya bejelentési kötelezettségének elmulasztása 300 000 a tevékenységet végző személy
M7 *  Menetíró készüléket befolyásoló eszköz járműbe vagy menetíró készülékbe történő beépítése 300 000 a menetíró szerelőműhely üzemeltetője

5. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

I., II. vagy III. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás

1. táblázat


Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások
A bírság összege forintban A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető
I. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás
A veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely haláleset, súlyos személyi sérülés vagy jelentős környezetkárosodás okozásának nagyfokú kockázatával jár. Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő, azonnali intézkedések történnek, így többek között a jármű feltartóztatása, a továbbhaladás megakadályozása
1. Az ADR szerint a szállításból kizárt veszélyes áru szállítása. 500 000 feladó, berakó, szállító
(fuvarozó)
2. Veszélyes áru szivárgása, szóródása. 500 000 feladó, csomagoló, berakó, töltő, üzembentartó, szállító (fuvarozó)
100 000 járműszemélyzet, amennyiben az észlelést követően nem tette meg a szükséges intézkedéseket
3. Nem engedélyezett szállítási móddal vagy nem megfelelő szállítóeszközzel vagy nem megfelelő műszaki állapotú szállítóeszközzel történő szállítás, vagy olyan jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelő járművel történő szállítás, amely közvetlen veszélyt jelent. 500 000 feladó, töltő, berakó, szállító (fuvarozó), jármű üzembentartója
4. Ömlesztett szállítás olyan konténerben, amely szerkezetileg nem megfelelő állapotú. 500 000 konténer üzembentartója, töltő, feladó,
szállító (fuvarozó)
5. Jóváhagyási igazolással nem rendelkező, vagy 30 napnál régebben lejárt jóváhagyási igazolással rendelkező járművel történő szállítás. 500 000 feladó, töltő, szállító
(fuvarozó)
6. Jóváhagyás nélküli csomagolóeszközök használata. 500 000 feladó, csomagoló
7. A veszélyes árura vonatkozó csomagolási utasításnak nem megfelelő csomagolóeszköz használata. 500 000 feladó, csomagoló
8. Az egybecsomagolásra vonatkozó különleges előírások be nem tartása. 500 000 feladó, csomagoló
9. A rakomány elhelyezésére és rögzítésére vonatkozó szabályok be nem tartása
a) egyesítő csomagoláson belül
300 000 feladó, csomagoló, szállító (fuvarozó)
b) konténerben 400 000 berakó, töltő
c) járműben. 500 000 berakó,
szállító (fuvarozó), töltő
100 000 járműszemélyzet amennyiben az ellenőrzés időpontjában a megfelelő rakományrögzítő eszköz a járművön rendelkezésre állt
10. A küldeménydarabok együvé rakására vonatkozó szabályok be nem tartása
a) egyesítő csomagoláson belül
300 000 feladó, csomagoló, szállító (fuvarozó)
b) konténerben 400 000 berakó
c) járműben. 400 000 berakó
11. Megengedett töltési fok be nem tartása
a) tartányoknál
500 000 töltő
b) tartályoknál, egyéb csomagolóeszköznél. 300 000 csomagoló
12. Az egy szállítóegységben szállítható mennyiségre vonatkozó korlátozás be nem tartása. 500 000 feladó, szállító (fuvarozó),
berakó
13. Veszélyes áru szállítása anélkül, hogy erre bármilyen jelzés vagy információ utalna. 500 000 feladó, berakó, csomagoló, töltő, szállító (fuvarozó)
14. A járművön, tartányon, konténeren nincs semmilyen jelölés, illetve nagybárca. 500 000 feladó, töltő, szállító
(fuvarozó)
100 000 járműszemélyzet, amennyiben
az ellenőrzés időpontjában a jelölés, illetve nagybárca a járművön rendelkezésre állt
15. A fuvarokmányban a szállított árura vonatkozó olyan információk (pl. UN-szám, helyes szállítási megnevezés, csomagolási csoport) hiánya, ami miatt nem lehetséges megállapítani, hogy fennáll-e egyéb, I. kockázati kategóriájú szabálytalanság. 500 000 feladó, szállító (fuvarozó)
16. A járművezetőnek nincs érvényes oktatási bizonyítványa vagy az oktatási bizonyítvány 30 napnál régebben járt le. 400 000 szállító (fuvarozó)
17. Tűz vagy nyílt láng használatára vonatkozó tilalom megszegése. 400 000 berakó, töltő, kirakó,
szállító (fuvarozó)
100 000 járműszemélyzet
18. A dohányzási tilalom be nem tartása. 200 000 berakó, töltő, kirakó
100 000 járműszemélyzet
19. Veszélyes áru nem megfelelő UN-szám és helyes szállítási megnevezés és csomagolási csoport (ha van) alá sorolása. 500 000 feladó
20. Az I. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztások. 500 000 bármely, a szabálytalanságért felelőssé tehető résztvevő
II. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás
A veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kockázatával jár. Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő intézkedések történnek, így többek között a hiba elhárítására való kötelezés - ha lehetséges és célszerű - akkor az ellenőrzés helyén, de legkésőbb a folyamatban lévő szállítási művelet befejezésekor.
21. A szállítóegységben egynél több pótkocsi, félpótkocsi van. 300 000 berakó, töltő, szállító
(fuvarozó)
22. A jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelő járművel történő szállítás, ami azonban közvetlen veszélyt nem jelent. 150 000 szállító (fuvarozó), jármű üzembentartója
23. A járművön nincsenek meg az előírt, üzemképes tűzoltó készülékek. A tűzoltó készülék üzemképesnek tekinthető akkor is, ha az előírt plomba vagy a lejárat ideje, vagy mindkettő hiányzik. Nem tekinthető üzemképesnek, ha felülvizsgálati ideje lejárt, valamint ha szemmel láthatóan nem üzemképes, például a nyomásmérő 0-t mutat. 250 000 szállító (fuvarozó)
24. A járművön nincs meg az ADR-ben, illetve az írásbeli utasításban előírt működőképes, funkcióját betöltő felszerelés. felszerelés-fajtánként
100 000
szállító (fuvarozó)
25. Csomagolóeszközök, IBC-k, illetve nagycsomagolások ellenőrzésének, időszakos vizsgálatának időpontját vagy a használati időtartamot nem tartották be. 300 000 feladó, csomagoló
26. Sérült csomagolású küldeménydarabokat, IBC-ket, nagycsomagolásokat szállítanak. 300 000 feladó, csomagoló, berakó,
szállító (fuvarozó)
100 000 járműszemélyzet, amennyiben nem tette meg
a szükséges intézkedéseket
27. Küldeménydarabokat olyan konténerben szállítanak, amely szerkezetileg nem megfelelő állapotú. 300 000 konténer üzembentartója, berakó,
szállító (fuvarozó)
28. A tartányokat, tankkonténereket nem zárták le megfelelően (de nem szivárog). 300 000 feladó, töltő, szállító
(fuvarozó)
29. Kombinált csomagolás szállítása olyan külső csomagolással, amely nincs megfelelően lezárva. 150 000 feladó, berakó, csomagoló, szállító (fuvarozó)
30. Helytelen bárcázás, jelölés vagy nagybárcázás, vagy a szükséges bárca, jelölés vagy nagybárca hiánya, illetve a jelölések, bárcák, nagybárcák olyan mértékben sérültek, ami a felismerhetőségüket befolyásolja. 300 000 feladó, csomagoló, berakó, töltő, szállító (fuvarozó)
31. Írásbeli utasítás hiánya. 300 000 szállító (fuvarozó)
32. Az okmányokban valamely, az I. kockázati kategória 15. pontja alá tartozó információ hiányzik, de ezzel összefüggésben nem áll fenn egyéb I. kockázati kategóriájú szabálytalanság. 200 000 feladó, szállító (fuvarozó)
33. A II. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztás. 250 000 bármely, a szabálytalanságért felelőssé tehető résztvevő
III. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás
A veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kis mértékű kockázatával jár, de nem szükséges a hiányosságokat a közúton kijavítani, elegendő azokat később, a vállalkozásnál megszüntetni.
34. A narancssárga táblák, nagybárcák, a bárcák mérete, alakja, színe, vagy a betűk, számok, jelképek mérete, formája nem felel meg az előírásoknak. 100 000 feladó, csomagoló, berakó, töltő, szállító (fuvarozó)
35. Az írásbeli utasítás tartalmában nem felel meg az ADR előírásainak. 100 000 szállító (fuvarozó)
36. Az okmányokban a szállított árura vonatkozóan olyan információ hiánya, amely nem eredményez I. vagy II. kockázati kategóriájú szabálytalanságot. 100 000 feladó, szállító (fuvarozó)
37. A járművezető az oktatási bizonyítványát nem tudja bemutatni, de bizonyíték van rá, hogy létezik. 30 000 járművezető
A járművezető oktatási bizonyítványa 30 napnál nem régebben járt le. 100 000 szállító (fuvarozó)
38. A jármű jóváhagyási igazolása nincs a járművön, de bizonyíték van rá, hogy létezik vagy 30 napnál nem régebben járt le. 100 000 szállító (fuvarozó)
39. A járművön a tűzoltó készülékek esetében az előírt plomba vagy a lejárat ideje, vagy mindkettő hiányzik, de a tűzoltó készülék üzemképesnek tekinthető. 100 000 szállító (fuvarozó)
40. A járművek felügyeletére vonatkozó szabályok megsértése. 50 000 járműszemélyzet
41. A III. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztás. 100 000 bármely, a szabálytalanságért felelőssé tehető résztvevő

Az I., II. vagy III. kockázati kategóriába nem tartozó további szabálytalanság

2. táblázat


Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások
A bírság összege forintban A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető
1. Veszélyes áru (hulladék) szállításhoz szükséges engedély hiánya. 200 000 feladó, szállító (fuvarozó)
2. Veszélyes áru (polgári felhasználású robbanóanyag) szállításához szükséges engedély hiánya. 200 000 feladó, szállító (fuvarozó)
3. Veszélyes áru (radioaktív anyag) szállításához szükséges engedély hiánya. 200 000 feladó, szállító (fuvarozó)
4. A vállalkozásnak nincs biztonsági tanácsadója. 300 000 vállalkozás vezetője
5. A vállalkozás nem értesítette a közlekedési hatóságot a biztonsági tanácsadó megbízásáról, illetve annak változásáról. 100 000 vállalkozás vezetője
6. A vállalkozás biztonsági tanácsadójának az adott alágazatra vagy veszélyességi osztályra nem terjed ki a bizonyítvány érvényessége, vagy a tanácsadó bizonyítványának érvényessége 30 napnál régebben járt le. 100 000 vállalkozás vezetője, biztonsági tanácsadó
7. Nem készült baleseti jelentés vagy a hatóság részére nem küldték meg. 50 000 vállalkozás vezetője, biztonsági tanácsadó
8. Az éves jelentés hiánya. 100 000 vállalkozás vezetője, biztonsági tanácsadó
9. Közbiztonsági terv hiánya. 200 000 vállalkozás vezetője. biztonsági tanácsadó
10. A munkavállaló az ADR 1.3. fejezete szerinti oktatásban nem, vagy csak részben részesült. 150 000 munkáltató
11. A munkavállaló ADR 1.3. fejezet szerinti oktatásáról a képzést igazoló dokumentum nem áll rendelkezésre vagy a munkavállaló oktatása nem követi az ADR előírásainak változásait. 100 000 munkáltató, biztonsági tanácsadó
12. Az ADR 1.3 fejezete szerinti oktatásról szóló igazolás nincs a járművön, de bizonyíték van rá, hogy a járműszemélyzet részesült a képzésben (beleértve azon járművezetőket is, akik nem rendelkeznek az ADR 8.2.1. szakasz szerinti oktatási bizonyítvánnyal), és erről a munkáltató igazolást állított ki a részére. 30 000 járműszemélyzet
13. A járművön nem áll rendelkezésre a járműszemélyzetre vonatkozó fényképes személyazonosító okmány. 30 000 járműszemélyzet
14. A járműszemélyzeten kívüli személy szállítása. 100 000 szállító (fuvarozó)
50 000 járműszemélyzet
15. A biztonsági tanácsadóval kapcsolatos egyéb, az ADR 1.8.3.3. bekezdésében, vagy más jogszabályban előírt kötelezettség megszegése. 100 000 vállalkozás vezetője, biztonsági tanácsadó

A mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítása szabályainak megszegése

3. táblázat


Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások
A bírság összege forintban A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető
1. Növényvédő szer szállítása ömlesztve vagy tartányban. 50 000 feladó, szállító (fuvarozó)
2. Nem folyékony műtrágya szállítása tartányban. 30 000 feladó, szállító (fuvarozó)
3. Üzemanyag és folyékony műtrágya 6500 liternél nagyobb befogadóképességű tartányban való szállítása. 50 000 feladó, szállító (fuvarozó)
4. Nem megfelelő vontató használata. 40 000 szállító (fuvarozó)
5. Nem megfelelő tartányos pótkocsi használata. 50 000 feladó, szállító (fuvarozó)
6. a) A tartánynak nincs érvényes hatósági vizsgája, kivéve a b) pontba sorolt esetet 50 000 feladó, szállító (fuvarozó)
b) a tartány hatósági vizsgájának érvényessége 30 napnál nem régebben járt le. 10 000 feladó, szállító (fuvarozó)
7. Az ömlesztett árut szállító jármű vagy konténer kialakítása szabálytalan. 40 000 feladó, szállító (fuvarozó)
8. A szállító egység jelölése szabálytalan. 30 000 feladó, szállító (fuvarozó)
9. A tartány jelölése szabálytalan. 50 000 feladó, szállító (fuvarozó)
10. A közúton való szállítás távolsága 50 km-nél hosszabb. 30 000 feladó, szállító (fuvarozó)
11. a) A fuvarokmány adatai a szállított anyagra vonatkozóan hiányosak. 40 000 feladó, szállító (fuvarozó)
b) A fuvarokmány egyéb adatai hiányosak. 10 000 feladó, szállító (fuvarozó)
12. Előírt felszerelés hiánya a szállítóegységen. 30 000 feladó, szállító (fuvarozó)
13. Élelmiszerrel és takarmánnyal történő együtt szállítás tilalmának megszegése. 40 000 feladó, szállító (fuvarozó)
14. Rakodási előírások megszegése. 40 000 feladó, szállító (fuvarozó)
15. A dohányzási tilalom be nem tartása. 50 000 berakó, töltő, szállító
(fuvarozó), járművezető
16. A járművezetőnek nincs érvényes vizsga igazolása. 40 000 szállító (fuvarozó), járművezető

6. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez


Sor-
szám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege
forintban
A bírságolással
érintett cselekmény
elkövetéséért
felelőssé tehető
1. A gyorsan romló élelmiszerek szállítását végző, nemzetközi forgalomban közlekedő különleges tehergépkocsi szállítási alkalmasságát igazoló bizonyítvány vagy bizonyítványtábla hiánya 100 000 szállító gépjárművezető
2. Szállítmányozói engedély nélkül végzett élőállat-szállítás 600 000 szállító gépjárművezető
3. Az élőállat-szállításhoz használt közúti jármű jóváhagyási igazolásának hiánya 400 000 szállító gépjárművezető
4. A járművezető/kísérő számára élőállat-szállításhoz előírt képesítési bizonyítvány hiánya 400 000 szállító gépjárművezető
5. Élőállat-szállításhoz előírt menetlevél hiánya 200 000 szállító gépjárművezető
6. Élőállat-szállításhoz előírt menetlevél nem megfelelő kiállítása, vezetése 100 000 szállító gépjárművezető

7. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

Sor-
szám
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A bírság összege,
forintban
A bírságolással
érintett cselekmény
elkövetéséért
felelőssé tehető
1. A bérelt járművel nem a jármű bérlője (használatba vevője) végez árutovábbítást vagy saját számlás áruszállítást 300 000 szállító
2. Bérelt (használatba vett) jármű esetén a bérleti (használatba adási) szerződés hiánya, vagy a gépjárművezető foglalkoztatására vonatkozó igazolás hiánya, amennyiben a járművet nem a bérlő (használatba vevő) vezeti 100 000 szállító gépjárművezető

8. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez


Sor-
szám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

Bírság összege forintban
A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető
1. A megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő jármű
a) 500 kg össztömeg- vagy tengelytúlterhelés felett - 5%-ig
b) 5% felett - 10%-ig
c) 10% felett - 20%-ig
d) 20% felett - 30%-ig
e) 30% felett
a) 30 000
b) 80 000
c) 200 000
d) 350 000
e) 500 000
feladó
felrakó
szállító
gépjárművezető
Amennyiben egyszerre áll fenn össztömeg-túlterhelés és tengelytúlterhelés, az ezekre vonatkozó bírságtételek összeadódnak. Amennyiben több tengely túlterhelt, akkor a legmagasabb túllépésre vonatkozó bírságtételt kell figyelembe venni.
2. A megengedett legnagyobb méretet meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő jármű
a) 5% felett - 10%-ig
b) 10% felett - 20%-ig
c) 20% felett - 30%-ig
d) 30% felett
a) 30 000
b) 80 000
c) 200 000
d) 350 000
szállító
gépjárművezető
Amennyiben a megengedett legnagyobb hosszúság, magasság, szélesség túllépése együttesen van jelen, akkor a legmagasabb túllépésre vonatkozó bírságtételt kell figyelembe venni.
3. Túlsúlyos, tengely-, illetve tengelycsoport túlsúlyos, túlméretes lánctalpas járművel a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy az abban foglalt feltételektől eltérő közlekedés 100 000 szállító
gépjárművezető
4. Ömlesztett áru szállításához szükséges jármű-tömegbizonylat, illetve nyilatkozat hiánya vagy az áru tömegére vonatkozó valótlan tartalmú bizonylat, nyilatkozat 30 000 feladó
felrakó
szállító
gépjárművezető
5. Nemzetközi időszakos vizsgálati bizonyítvány hiánya, érvénytelensége 30 000 szállító
gépjárművezető
6. A jármű üzembentartóját azonosító jelzés feltüntetésének hiánya 10 000 szállító
7. Nemzetközi, nem menetrend szerinti személyszállításra használt autóbuszokhoz előírt okmány hiánya, érvénytelensége 100 000 szállító
gépjárművezető
8. A megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulásában előírt feltételektől
(pl. közlekedés időtartama, időpontja, megengedett sebesség, figyelmeztető jelzések alkalmazása, kötelező kíséret) eltérően közlekedő jármű
100 000 gépjárművezető
9. A megengedett legnagyobb méretet meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő, mezőgazdasági rendeltetésű önjáró vagy vontatott munkagép
a) 5% felett - 10%-ig
b) 10% felett - 20%-ig
c) 20% felett - 30%-ig
d) 30% felett
a) 10 000
b) 40 000
c) 100 000
d) 150 000
járművezető gépkezelő

9. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez


Sor-
szám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege forintban
A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető
1. Kombinált árufuvarozáshoz kapcsolódó engedélymentesség és kedvezmény igénybevétele esetén a kombinált árufuvarozás végzését igazoló okmányok hiánya 200 000 szállító
gépjárművezető

10. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez


Sor-
szám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege forintban
A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető
1. Engedély nélküli közlekedés forgalomkorlátozás alóli mentesség hiányában 150 000 szállító
gépjárművezető
2. Felmentés okára vagy mentességre vonatkozó okmány hiánya 50 000 megbízó szállító gépjárművezető

11/A. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 


Sorszám

Biztonsági öv használata nélküli közlekedés
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
Bírság összege forintban
A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető
1. lakott területen 48. § (4) bekezdés 10 000 járművezető,
2. lakott területen kívül 15 000 utazó személy
3. autóúton, autópályán 20 000

11/B. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 


Sorszám
A megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezések (a megengedett legnagyobb sebesség túllépésének mértéke km/ó-ban)
Bírság összege forintban
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető
1. 50 km/óra sebességig
a) 15 km/óra felett 25 km/óráig a) 30 000 14. § (1) bek. d) pont
b) 25 km/óra felett 35 km/óráig b) 45 000 14. § (1) bek. z)1. pont
c) 35 km/óra felett 45 km/óráig c) 60 000 26. § (1) és (2) bekezdés járművezető
d) 45 km/óra felett 55 km/óráig d) 90 000
e) 55 km/óra felett 65 km/óráig e) 130 000 39/A. § (2) bekezdés
f) 65 km/óra felett 75 km/óráig f) 200 000
g) 75 km/óra felett g) 300 000
2. 50 km/óra felett 100 km/óra sebességig
a) 15 km/óra felett 30 km/óráig a) 30 000 14. § (1) bekezdés d) pont
b) 30 km/óra felett 45 km/óráig b) 45 000 26. § (1) és (2) bekezdés járművezető
c) 45 km/óra felett 60 km/óráig c) 60 000
d) 60 km/óra felett 75 km/óráig d) 90 000
e) 75 km/óra felett 90 km/óráig e) 130 000
f) 90 km/óra felett 105 km/óráig f) 200 000
g) 105 km/óra felett g) 300 000
3. 100 km/óra sebesség felett
a) 20 km/óra felett 35 km/óráig a) 30 000 14. § (1) bek. d) pont járművezető
b) 35 km/óra felett 50 km/óráig b) 45 000 26. § (1) és (2)
c) 50 km/óra felett 65 km/óráig c) 60 000 bekezdés
d) 65 km/óra felett 80 km/óráig d) 90 000
e) 80 km/óra felett 95 km/óráig e) 130 000
f) 95 km/óra felett 110 km/óráig f) 200 000
g) 110 km/óra felett g) 300 000

11/C. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 


Sorszám

A továbbhaladás tilalmára vonatkozó rendelkezések
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
Bírság összege forintban
A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető
1. A továbbhaladás tilalmát jelző fényjelzés 9. § (4) bekezdés d) pont 50 000 járművezető
2. A vasúti átjáró előtti megállásra vonatkozó rendelkezések 39. § (3) bekezdés b), c), e), h) pont 30 000 járművezető
3. A vasúti átjáróra történő ráhajtásra vonatkozó rendelkezések 39. § (5) bekezdés a), b) pont 60 000 járművezető

11/D. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 


Sorszám
a járművezető szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tilalma
(„ittas vezetés”)
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
Bírság összege forintban
A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető
1. gépi meghajtású járművet vezető szervezetében
0,30 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,15 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációt meg nem haladó értéket eredményező szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van
4. § (1) bekezdés c) pont 30 000 járművezető
2. gépi meghajtású járművet vezető
szervezetében
0,30 gramm/liter véralkohol-,
illetve 0,15 milligramm/liter
levegőalkohol-koncentrációnál
magasabb értéket eredményező
szeszes ital fogyasztásából
származó alkohol van,
amennyiben az nem minősül
bűncselekménynek
4. § (1) bekezdés c) pont 100 000
3. *  nem gépi meghajtású járművet
- a kerékpár kivételével -
vezető vagy hajtó szervezetében
0,50 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,25 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációnál magasabb értéket eredményező szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van, amennyiben az nem minősül bűncselekménynek és a járművel
a) nem főútvonalon közlekednek,
b) főútvonalon közlekednek
4. § (1) bekezdés c) pont és
4. § (4) bekezdése


10 000
30 000
járművezető, hajtó

11/E. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 


Sorszám
Az autópálya leálló sávjának igénybevételére A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
Bírság összege forintban
A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető
1. Haladás a leálló sávon 36. § (1) bekezdés, 37. § (2) bekezdés 100 000 járművezető
2. * 

11/F. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 


Sorszám
A behajtási tilalomra, a kötelező haladási irányra A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
Bírság összege forintban
A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető
1. A behajtás tilalmára 13. § (1) bekezdés g), g/1., i), i/1. pont, 14. § (1) bekezdés n), z) pont 30 000 járművezető
vagy annak
távollétében az
üzemben tartó
2. A kötelező haladási irányra 13. § (1) bekezdés a), a/1., b), c) pont, 14. § (1) bekezdés a), b), c) pont 50 000 járművezető
vagy annak
távollétében az
üzemben tartó
3. Korlátozott forgalmú övezetre (zóna) 14. § (1) bekezdés z/2. pont 30 000 járművezető
vagy annak
távollétében az
üzemben tartó

11/G. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

11/H. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

A B C
B1 B2 B3


1.


az ED törvény szerinti szabályszegés


A bírság mértéke járműkategóriánként
A bírságolással érintett cselekményért felelőssé tehető
J2 J3 J4
2. ED törvény 14. § a) pontja 140 000 150 000 165 000
3. ED törvény 14. § b) pontja 80 000 90 000 110 000 Járművezető
4. ED törvény 14. § c) pontja 140 000 150 000 165 000

12. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

A kétoldalú közúti áru- és személyszállításról szóló nemzetközi szerződéseket kihirdető jogszabályok

Sorszám Jogszabályok
1. 42/1978. (VIII. 31.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Afgán Köztársaság Kormánya között Kabulban, 1977. október 16-án aláírt nemzetközi közúti árufuvarozási megállapodás kihirdetéséről
2. 170/1996. (XI. 26.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1996. január 24-én aláírt, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
3. 165/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1996. január 24-én aláírt, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről
4. 77/1994. (V. 19.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi
Köztársaság Kormánya között a nemzetközi áruszállításról szóló egyezmény kihirdetéséről
5. 1967. évi 18. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között a kereskedelmi járművekkel végzett közúti személy- és árufuvarozás tárgyában Brüsszelben, 1967. évi március hó 20. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről
6. 130/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1995. május 24-én aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
7. 3/1990. (I. 16.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolgár Népköztársaság Kormánya között Budapesten, az 1989. évi április hó 17. napján aláírt, a nemzetközi közúti személy- és árufuvarozásról szóló megállapodás kihirdetéséről
8. 143/1996. (IX. 13.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Fehérorosz Köztársaság Kormánya között Minszkben, 1995. november 1-jén aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
9. 41/1980. (X. 21.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svájci Szövetségi Tanács között Budapesten, 1980. január 16. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről
10. 1970. évi 29. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, 1969. évi április hó 12. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
11. 9/1976. (IV. 30.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Koppenhágában, az 1975. évi április hó 11. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
12. 13/1994. (II. 1.) Korm. rendelet a magyar-észt nemzetközi közúti személy- és árufuvarozási
Egyezmény kihirdetéséről
13. 1968. évi 24. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Helsinkiben, 1967. évi november hó 10. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
14. 1967. évi 12. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, 1966. évi október hó 8. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről
15. 46/1996. (III. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között, Budapesten, 1995. május 26-án aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
16. 16/1979. (IV. 27.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között Athénban, 1977. március 18. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről
17. 89/1993. (VI. 8.) Korm. rendelet a magyar-horvát nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
18. 159/2004. (V. 21.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1994. március 25-én aláírt közúti személyszállítási és árufuvarozási megállapodás kihirdetéséről
19. 151/1993. (X. 28.) Korm. rendelet a magyar-ír nemzetközi közúti személy- és árufuvarozási
Egyezmény kihirdetéséről
20. 1968. évi 31. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személy- és árufuvarozás tárgyában Rómában, 1968. évi március hó 1. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről
21. 173/1998. (X. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1996. október 7-én aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
22. 18/1977. (VI. 5.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között Kuvait városban az 1975. évi június hó 25. napján aláírt, a nemzetközi közúti fuvarozásról szóló megállapodás kihirdetéséről
23. 173/1994. (XII. 24.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1993. március 9-én aláírt nemzetközi közúti személy- és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
24. 183/2004. (VI. 3.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
25. 45/1994. (III. 31.) Korm. rendelet a magyar-litván nemzetközi közúti személy- és árufuvarozásról szóló egyezmény kihirdetéséről
26. 77/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
27. 56/2000. (IV. 19.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között Budapesten, 1990. október 5-én aláírt nemzetközi közúti fuvarozási egyezmény kihirdetéséről
28. 116/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1997. június 4-én aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
29. 1971. évi 17. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Holland Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, az 1970. évi július 31. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
30. 31/1976. (VIII. 25.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Norvég Királyság
Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Oslóban, az 1975. évi október hó
6. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
31. 1966. évi 10. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel
Népköztársaság Kormánya között a nemzetközi gépjármű-fuvarozás tárgyában Budapesten,
1965. évi július hó 18. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
32. 30/1977. (VIII. 9.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1976. évi május hó 13. napján aláírt közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről
33. 6/1973. (II. 7.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személy- és árufuvarozás tárgyában Temesvárott, az 1972. évi február hó 9. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
34. 143/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a nemzetközi gépjármű-közlekedésről szóló Egyezmény kihirdetéséről
35. 1972. évi 4. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, az 1970. évi augusztus hó 28. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
36. 24/1978. (IV. 22.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1977. évi március hó 29. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről
37. 78/2000. (VI. 2.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló, Budapesten, 1999. július 6-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
38. 154/1992. (XI. 25.) Korm. rendelet a magyar-szlovén nemzetközi közúti személy- és áruszállítások szabályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről
39. 3/1981. (II. 23.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és Spanyolország Kormánya között Madridban, 1980. évi február hó 19. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről
40. 1969. évi 29. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, 1968. évi szeptember hó 14. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
41. 35/1982. (VIII. 25.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Tunéziai Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1981. évi július hó 6. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási Megállapodás kihirdetéséről
42. 65/1996. (V. 15.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között Budapesten, 1994. március 22-én aláírt, a nemzetközi közúti közlekedésről szóló Egyezmény kihirdetéséről
43. 1972. évi 7. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti árufuvarozás tárgyában Budapesten, az 1970. évi február hó 23. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
44. 30/1984. (X. 1.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőházának Szövetségi Végrehajtó Tanácsa között a tehergépjárművel végzett árufuvarozás, valamint az ezzel kapcsolatos vámeljárás szabályozása tárgyában kötött egyezmény módosításáról és kiegészítéséről Szegeden, 1982. évi június hó 24. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
45. 49/2004. (III. 23.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló, Budapesten, 2002. október 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
46. 2014. évi I. törvény a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

13. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

A jogszabályban rögzített vizsgáztatási technológia és ügyrend megsértése esetén

Sorszám Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások Bírság összege forintban
1. A közlekedés biztonságát veszélyeztető műszaki állapotú - a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározottak alapján „A” típusú alkalmatlannak minősítendő - jármű közúti közlekedésre alkalmasnak minősítése a forgalomba helyezés előtti vagy időszakos vizsgálaton, járművenként 500 000
2. A közlekedési hatóság engedélye nélkül átalakított jármű időszakos vizsgálata során alkalmas minősítést igazoló hatósági bizonyítvány (Műszaki adatlap) kiadása 200 000