Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2016.10.26.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról

A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés z) pontjában és az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a 9. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok (a továbbiakban: dokumentációk) a következők:

a) a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerint elfogadott területi tervek, beleértve a területi tervek módosításait is:

aa) *  az Országos Területfejlesztési Koncepció, a megye, a kiemelt térség területfejlesztési koncepciója és programja,

ab) * 

ac) az Országos Területrendezési Terv, a kiemelt térség területrendezési terve,

ad) a megye területrendezési terve, a megye térségére készített területrendezési terv;

b) az a) pontban meghatározott területi tervekhez kapcsolódóan, illetve azoktól függetlenül készült,

ba) az a) pont aa)-ac) alpontja szerinti területi terv megalapozó munkarészei,

bb) az a) pont ad) alpontja szerinti területi terv megalapozó munkarészei,

bc) a területrendezési tanulmánytervek;

c) a területrendezési hatósági eljárás során kiadott határozat és a határozatot megalapozó, a térségi területfelhasználási engedély iránti kérelem részét képező területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat;

d) a költségvetésből származó pénzeszközökből megvalósuló területfejlesztési és területrendezési célú, vagy ahhoz kapcsolódó területi kutatások dokumentációi;

e) *  az Országos Területfejlesztési Tanács, a térségi fejlesztési tanácsok üléseiről készült jegyzőkönyvek;

f) az önkéntesen átadott dokumentációk, gyűjtemények, dokumentumtárak, szakvélemények;

g) *  az országos, kiemelt térségi és megyei szintű monitoring jelentés, éves elemző jelentés, a területi folyamatok alakulásáról szóló jelentés;

h) *  az országos, kiemelt térségi és megyei szintű fejlesztési koncepció, program és terv értékelő, elemző jelentése.

2. § (1) *  A Kormány a Dokumentációs Központ üzemeltetőjeként a Lechner Tudásközpont, Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Üzemeltető) jelöli ki.

(2) A területfejlesztésért és területrendezésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az Üzemeltetővel évente közszolgáltatási szerződés köt.

(3) A közszolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell

a) az ellátandó feladatok meghatározását és ütemezését,

b) a feladatok ellátásáért járó, a miniszter által éves szinten biztosítandó ellenszolgáltatás mértékét, valamint a pénzügyi folyósítás ütemezését,

c) a feladatok végrehajtásáról szóló, negyedévente készítendő, az a) pont szerinti ellátandó feladatokra kiterjedő szakmai és pénzügyi beszámoló tartalmát,

d) a feladatok végrehajtása - miniszter vagy az általa megbízott személy (szervezet) általi, korlátozás nélkül végezhető - ellenőrzésének módját, és

e) a nem megfelelő teljesítés jogkövetkezményeit, a költségvetési támogatás szüneteltetésére és visszavonására vonatkozó feltételeket.

(4) A Dokumentációs Központ Üzemeltetési Szabályzatát a miniszter hagyja jóvá. Az Üzemeltetési Szabályzatot a miniszter által vezetett minisztérium és az Üzemeltető honlapján közzé kell tenni.

(5) Az Üzemeltetési Szabályzatnak tartalmaznia kell különösen

a) a dokumentációk fogadásának rendjét, a dokumentációk beküldésének módját,

b) a Dokumentációs Központ által vezetett nyilvántartások leírását, és

c) a Dokumentációs Központ felelősségi körét.

(6) A Dokumentációs Központ, amennyiben alapfeladatának ellátását nem veszélyezteti, a kötelező gyűjtőkörön kívüli dokumentumokat is gyűjthet. A kötelező gyűjtőkörön kívüli dokumentumok átadásáról az Üzemeltető megállapodást köt az átadó szervvel vagy személlyel, amelyben rendelkezni kell a dokumentumok átvételével és tárolásával kapcsolatban felmerülő költségek viseléséről.

3. § (1) Az 1. § a) pont aa)-ac) alpontja szerinti dokumentációk kidolgozásáért felelős szerv megküldi a Dokumentációs Központnak az elfogadást követő 90 napon belül az elfogadott területi tervet és az 1. § b) pont ba) alpontja szerinti megalapozó munkarészeket.

(2) Az 1. § a) pont ad) alpontja, valamint az 1. § b) pont bb) alpontja szerinti dokumentáció (6)-(7) bekezdés szerinti elektronikus példányát a miniszter a hozzá történő beérkezést követően 30 napon belül megküldi a Dokumentációs Központnak.

(3) *  Az 1. § c) pontja szerinti határozatot és hatásvizsgálatot a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal megküldi a Dokumentációs Központnak. Amennyiben a térségi területfelhasználási engedélykérelemről hozott határozat elleni kereset ügyében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság határozatot hoz, azt az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül megküldi a Dokumentációs Központnak.

(4) Az 1. § d) pontja szerinti területi kutatás iratanyagait a kutatást megrendelő szerv vezetője a kutatás lezárásától számított 90 napon belül megküldi a Dokumentációs Központnak.

(5) *  Az 1. § e) pontja szerinti jegyzőkönyvet az Országos Területfejlesztési Tanács és a térségi fejlesztési tanács a hitelesítést követő 90 napon belül megküldi a Dokumentációs Központnak.

(6) Az (1)-(5) bekezdés szerinti dokumentációkat elektronikus úton az ISO 32000 - 1:2008 szabványnak megfelelő PDF (Portable Document Format) formátumban kell a Dokumentációs Központnak 100 MB terjedelemig elektronikus úton a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül, 100 MB terjedelem felett egyszer írható elektronikus adathordozón postai úton megküldeni.

(7) Az (1)-(4) bekezdés szerinti dokumentációk rajzi munkarészei esetében a dokumentumokat - az R.-ben meghatározott követelményeknek megfelelően, az R. 7. mellékletében felsorolt térségi területfelhasználási kategóriákat, műszaki infrastruktúra-hálózatokat és egyedi építményeket, valamint a térségi övezeteket önálló rétegen (layer) ábrázolva - az ISO 19136:2007 szabványnak megfelelő GML (Geography Markup Language) formátumban kell a Dokumentációs Központ részére 100 MB terjedelemig elektronikus úton a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül, 100 MB terjedelem felett egyszer írható elektronikus adathordozón postai úton megküldeni. A rajzi munkarészeket az ISO 32000 - 1:2008 szabványnak megfelelő PDF (Portable Document Format) formátumban is meg kell küldeni a GML formátumok használata során történő egyértelmű megfeleltetés érdekében.

(8) Az (1), (3) és (5) bekezdés szerinti dokumentációkat papíralapon is meg kell küldeni a Dokumentációs Központnak.

(9) A dokumentációk leíró adatainak megküldését a Dokumentációs Központ Üzemeltetési Szabályzata szerinti űrlapon kell megtenni, amely legalább a következő adatokat tartalmazza:

a) a dokumentáció megnevezése,

b) a megbízó szervezet megnevezése, címe, telefonszáma,

c) a tervező, illetve a kutatást végző vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma,

d) a tervező, illetve a kutatást készítő témafelelős neve,

e) az elfogadásról, illetve jóváhagyásról szóló határozat, illetve jogszabály száma,

f) az alkalmazott számítógépes program megnevezése,

g) a munka kezdetének és befejezésének időpontja, és

h) a különleges kezelésre való utalás.

(10) *  Az 1. § g)-h) pontja szerinti dokumentációt a kidolgozásért felelős szerv az elfogadást követő 90 napon belül elektronikus úton megküldi a Dokumentációs Központnak.

4. § A Dokumentációs Központ a részére átadott és beküldött dokumentációt megőrzi, nyilvántartja, rendszerezi és katalogizálja. A Dokumentációs Központ a dokumentumok biztonságos tárolását, a további megtekintésre, hasznosításra, jó minőségű másolat készítésére alkalmas állapotban tartását a megfelelő intézményi feltételek kialakításával folyamatosan biztosítja.

5. § A Dokumentációs Központ az átadott dokumentációkat az 1. §-ban felsorolt típusonként elkülönítetten gyűjti, metaadatait feldolgozza és adatbázisban tárolja.

6. § (1) A Dokumentációs Központ az ügyfelek számára a kereséshez és tájékozódáshoz internetes keresőfelületet tart fenn. A keresőfelületen biztosítani kell a dokumentációk címe, valamint a dokumentációkhoz rendelt kulcsszavak szerinti keresést.

(2) A Dokumentációs Központ által kezelt dokumentumállományra a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvénynek a közérdekű adatokra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

8. § (1) A területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek nyilvántartásáról, továbbá az építésügyi műszaki dokumentációk megőrzésének és hasznosításának részletes szabályairól szóló 5/2000. (II. 11.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján gyűjtött dokumentációk megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról a Dokumentációs Központ gondoskodik.

(2) A Rendelet alapján gyűjtött dokumentációkat 2019. december 31-ig kell e rendelet szabályai szerint az új nyilvántartási rendszerbe illeszteni.

(3) * 

9. § *  A Lechner Tudásközpont, Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jogutódja a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásához kapcsolódó - a Lechner Lajos Tudásközpont alapításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően a jogelőd által megkötött - polgári jogi szerződések alapján fennálló jogviszonyok, valamint a 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban a jogelőd által megszerzett szerzői jogok, forráskódok és licencek tekintetében.

10. § *