Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Jogszabálykereső

A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet

a frekvencialekötés és -használat díjáról

A médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 206. § (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, összhangban az Mttv. 134. § (5) bekezdésében foglaltakkal a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendelet hatálya azokra a díjakra terjed ki, amelyeket a polgári célú rádió-távközlési tevékenységet vagy szolgáltatást végzőknek (a továbbiakban együttesen: jogosítottak) a polgári célú rádiófrekvenciák használati jogáért a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: hatóság) határozata szerint frekvenciakijelöléskor (frekvencialekötési díj), a frekvenciák használata során, a rádióengedély érvényességi ideje alatt (frekvenciahasználati díj) kell fizetni. A rendelet kiterjed továbbá azokra a díjakra, amelyeket a rendelet hatálybalépését megelőzően vagy azt követően árverés vagy pályázat útján értékesített frekvenciasáv esetén a jogosítottnak a rendelet hatálybalépését követő naptól a frekvenciahasználati jogosultság érvényességi ideje alatt kell fizetni (sávdíj).

(2) Az adott földrajzi helyen vagy körzetben engedélyezett rádiótávközlő hálózatok, rádióállomások és -berendezések (a továbbiakban: hálózatok, állomások és berendezések) frekvencialekötéséért és frekvenciahasználatáért az e rendeletben meghatározott díjat kell fizetni.

(3) *  Nem terjed ki a rendelet hatálya arra a frekvenciadíjra, amelyet a frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkező vállalkozás a hatósági szerződésben rögzített módon és mértékben fizet meg.

(4) A frekvenciadíj a frekvenciakijelölésről, illetőleg a rádióengedélyről szóló határozatban, illetőleg annak módosításával is megállapítható.

(5) *  A rendelet alkalmazásában a frekvenciadíjak megállapításához szükséges fogalmak jegyzékét a frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló kormányrendeletben és a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló NMHH rendeletben meghatározottakon túlmenően a 10. számú melléklet tartalmazza.

2. § (1) A jogosítottnak az 1. § (1) bekezdésében meghatározott egyik díjat sem kell megfizetnie,

a) ha diplomáciai mentességet élvező külképviseletként vagy kormányzati szervként az 1961. április 18-án diplomáciai kapcsolatokról, Bécsben aláírt nemzetközi szerződés 27. Cikkelyében foglaltaknak megfelelően nemzetközi célból, saját távközlési igényeinek kielégítése érdekében működtetett állomásaihoz használ frekvenciát,

b) ha hírközlési hatóságként használ frekvenciát,

c) az után a frekvencia után, amelyen a műsorszóró kizárólag a nem nyereségérdekelt műsorszolgáltató vagy közműsorszolgáltató műsorait sugározza,

d) a kiegészítő (többlet-) szolgáltatások frekvenciahasználata után, ha azok már az engedélyezett frekvencián működnek és nem igényelnek külön frekvenciát,

e) az amatőr szolgálat, a meteorológiai segédszolgálat, a hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata - beleértve azok műholdas változatait is -, valamint a rádiócsillagászati szolgálat, az űrbeli üzemeltetés, az űrkutatás, a műholdak közötti és a műholdas Föld-kutató szolgálat állomásai, továbbá a műholdas légi mozgószolgálat légijármű végberendezései, illetőleg a műholdas műsorszóró és rádiómeghatározó szolgálatok vételéhez szükséges végberendezések által használt frekvenciák után,

f) a kísérleti céllal vagy bemutatás céljára engedélyezett és egy hónapnál rövidebb ideig üzemeltetett berendezések frekvenciái után,

g) * 

h) a Nemzetközi Rádiószabályzat szerinti segélykérő frekvenciák után,

i) ha a külföldön engedélyezett CB és amatőr berendezéseket külföldiként üzemelteti,

j) a nemzetközi megállapodás alapján Magyarországra szabadon behozható állomások frekvenciahasználata után,

k) *  azon rádióállomások, hálózatok frekvenciahasználata után, amelyek a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló NMHH rendelet alapján az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesülnek,

l) rendkívüli állapot és szükségállapot, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg ezek következményeinek elhárítása érdekében a miniszter által átmenetileg korlátozott vagy szüneteltetett rádiótávközlési szolgálatok frekvenciái után, a korlátozás vagy szüneteltetés mértékéhez igazodóan,

m) az űr-Föld irányú sugárzásra és vételre engedélyezett frekvenciák után,

n) a külön frekvenciát nem használó, azonos rendszerű melegtartalékok után,

o) ha törvényi felhatalmazás vagy nemzetközi szerződés alapján felmentést kapott, illetőleg egyéb, törvényben vagy nemzetközi szerződésben meghatározott díjmentesség illeti meg,

p) a kizárólag hullámterjedési jelenség vizsgálata és bemutatása céljából használt frekvenciák után,

q) *  a frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló kormányrendelet alapján harmadlagos jelleggel használt frekvenciák után.

(2) Az állomások és berendezések rádióengedélyben rögzített szüneteltetésének időtartama alatt a jogosítottnak a frekvenciahasználati díj 50%-át kell megfizetnie.

(3) A rendelet alapján megállapított frekvenciadíj 25%-át kell megfizetniük - kizárólag e tevékenységükkel összefüggésben használt frekvenciáért - az élet- és vagyonbiztonság közvetlen megóvásával foglalkozó

a) mentőszolgálatoknak,

b) házi- és üzemorvosi szolgálatoknak,

c) karitatív szolgálatoknak,

d) kórházaknak, klinikáknak, gyógy- és rendelőintézeteknek,

e) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak,

f) bányamentő szolgálatoknak,

g) árvíz- és belvízvédelmi készenléti szerveknek,

h) meteorológiai szolgálatoknak, ideértve a vízirendészeti szervek által üzemeltetett balatoni, velence-tavi és tisza-tavi viharjelző rendszereket,

i) hivatásos állami, hivatásos önkormányzati, illetőleg önkéntes és létesítményi tűzoltóságoknak, rendőrségi és polgári védelmi készenléti szervezeteknek, amelyek nem kormányzati célú frekvenciasávot használnak,

j) segélykérő szolgálatoknak, amelyek nem a Nemzetközi Rádiószabályzatban meghatározott frekvenciasávokban működnek,

k) a Nautikai Információs Szolgálatnak,

l) közös frekvenciahasználatú polgárőr szervezeteknek és közgyűjteményi intézményeknek.

(4) A rendelet alapján megállapított frekvenciadíj 25%-át kell megfizetni a közoktatási és felsőoktatási intézményekben az oktatással közvetlen összefüggésben használt frekvenciák után, amelyek nem tartoznak az (1) bekezdés p) pontja alá.

(5) *  A rendelet alapján megállapított frekvenciadíj 50%-át kell megfizetni azon sávok után, amelyekben elsődlegesen kormányzati célú szolgáltatás megvalósítását támogató rádiórendszerek üzemelnek.

(6) *  A rendelet alapján megállapított frekvenciadíj 10%-át kell megfizetni GSM-R rendszer frekvenciahasználatáért.

3. § A rádió és televízió műsorszóró adóállomások után az 1. és 2. számú melléklet alapján megállapított frekvenciadíj 50%-át kell megfizetnie annak a műsorterjesztőnek, aki közszolgálati műsor, illetve aki a médiahatósággal megkötött műsorszolgáltatási szerződés alapján készített műsor szórásához használ frekvenciát. A jogosítottat a mérsékelt frekvenciadíj-fizetés kedvezménye televíziós műsorszórás esetében legfeljebb tizenöt évig, rádiós műsorszórás esetében legfeljebb tizenkét évig illeti meg.

4. § (1) A rádiómeghatározó szolgálat keretében működő rádiónavigációs és rádiólokációs állomások után a jogosítottnak frekvencialekötési díjat nem kell fizetnie, a frekvenciahasználat díja minden állomásért 1000 Ft/hó.

(2) Az egy hónapnál rövidebb időre engedélyezett állomások után a jogosítottnak frekvencialekötési díjat nem kell fizetnie, a frekvenciahasználat díjának mértéke - a rádió és televízió műsorszóró állomásokat kivéve - az adott szolgálatra vonatkozó díj egy havi összege.

5. § A külföldiek részére egy hónapnál rövidebb időre engedélyezett műholdas szolgálat esetében minden földi állomás után frekvenciánként 25 000 Ft, a mozgó- és az állandóhelyű szolgálatokhoz tartozó minden állomás után 4000 Ft egyszeri frekvenciahasználati díjat kell fizetni.

A műsorszóró állomások frekvenciadíja

6. § (1) A jogosított a földfelszíni rádió és televízió műsorszóró állomásokhoz lekötött, illetőleg használt frekvenciákért állomásonként köteles díjat fizetni.

(2) A rádió és televízió műsorszóró állomások egyszeri frekvencialekötési díját az 1. számú mellékletben meghatározottak alapján kell megállapítani.

(3) A rádió és televízió műsorszóró állomások frekvenciahasználati díját a 2. számú melléklet alapján kell megállapítani.

(4) Ha a felhasználó megosztott használatú frekvenciát kapott, a frekvenciahasználati díj mértéke a (3) bekezdésben említett melléklet alapján megállapított díj 50%-a.

(5) *  A jogosítottnak - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően - nem kell egyszeri frekvencialekötési díjat fizetnie azon rádió és televízió műsorszóró állomásokhoz lekötött frekvenciák után, amelyeknél a frekvenciakijelölésre a hatóság által kezdeményezett frekvenciacsere alapján kerül sor.

7. § Az egy hónapnál rövidebb érvényességi időre kiadott rádióengedély alapján működő műsorszóró állomás után egyszeri frekvenciahasználati díjat kell a jogosítottnak megfizetnie. Az egyszeri díj összege:

a) televízió műsorszóró állomás esetében 15 000 Ft/állomás,

b) rádió műsorszóró állomás esetében 8000 Ft/állomás.

A mozgószolgálatok frekvenciadíja

Területre szóló, telephely nélküli frekvenciakijelölésű, saját távközlési igény kielégítésére szolgáló földi, belvízi és légiforgalmi mozgószolgálati hálózatok, illetőleg állomások frekvenciadíja

8. § (1) A területre szóló, telephely nélküli frekvenciakijelölésű földi, belvízi és légiforgalmi mozgószolgálati hálózatok egyszeri frekvencialekötési díját - a kizárólag mozgó állomásokat tartalmazó hálózatokat kivéve - a 3. számú melléklet 1. táblázata alapján kell megállapítani.

(2) A helyhez kötött állomást tartalmazó hálózatok számára engedélyezett frekvenciák vagy frekvenciablokk frekvenciahasználati díját a 4. számú melléklet 1. táblázata alapján kell megállapítani.

(3) A hálózat állomásai és berendezései után - azok kategóriájától függően - a 4. számú melléklet 3. táblázata szerint kell a frekvenciahasználati díjat megállapítani.

(4) A jogosított frekvenciahasználati díjként a 4. számú melléklet 1. és 3. táblázata alapján megállapított frekvenciahasználati díjak összegét köteles megfizetni.

(5) A kizárólag mozgó állomásokat tartalmazó, illetőleg a helyhez kötött állomások ellátási területén kívül is működő mozgó állomásokat tartalmazó hálózatok után kizárólagos frekvenciahasználat esetében a frekvencialekötési díj a 3. számú melléklet 1. táblázata szerint megállapított díj 50%-a, a frekvenciahasználati díj mobil állomásonként 20 000 Ft/hó. Közös frekvenciahasználat esetében frekvencialekötési díjat nem kell fizetni, a frekvenciahasználat díja állomásonként 1000 Ft/hó. A tartalék állomások után frekvenciahasználati díjat nem kell fizetni.

(6) Ha az eljáró hatóság engedélye olyan területre vonatkozik, amely 4000 km2-nél kisebb, és részben vagy egészben Budapest környezetében van, - a kizárólag mozgó állomásokat tartalmazó hálózatok kivételével - a frekvencialekötés és -használat díjának mértéke a 3. számú melléklet 1. táblázata, illetőleg a 4. számú melléklet 1-3. táblázatai alapján megállapított díj kétszerese.

Telephelyre szóló frekvenciakijelölésű, saját távközlési igény kielégítésére szolgáló földi, belvízi és légiforgalmi mozgószolgálati hálózatok, illetőleg állomások frekvenciadíja

9. § (1) Az átjátszó vagy központi feladatot ellátó, helyhez kötött állomásokért a jogosítottnak egyszeri frekvencialekötési díjat kell fizetnie a 3. számú melléklet 2. táblázata alapján.

(2) Az (1) bekezdés szerinti helyhez kötött állomások frekvenciahasználati díját a 4. számú melléklet 4-10. táblázatai alapján - állomásonként - kell megállapítani.

(3) A hálózat állomásai és berendezései után - azok kategóriájától függően - a 4. számú melléklet 3. táblázata szerinti frekvenciahasználati díjat kell megállapítani.

(4) A jogosított frekvenciahasználati díjként a 4. számú melléklet 3. táblázata, továbbá a 4-10. táblázatai alapján megállapított díjak összegét köteles megfizetni.

(5) A helyhez kötött állomások frekvenciahasználati díja - a (2) bekezdésben említett melléklet alapján - megosztott használatú frekvenciánál a díj 50%-a, közös használatú frekvenciánál a meghatározott díj 25%-a.

(6) Ha az eljáró hatóság engedélye olyan körzetre vonatkozik, amely részben vagy egészben Budapest környezetében van, - a kizárólag mozgó állomásokat tartalmazó hálózatok és a mozgó állomások kivételével - a frekvencialekötés és -használat díjának mértéke a 3. számú melléklet 2. táblázata, illetőleg 4. számú melléklet 3-10. táblázatai alapján megállapított díj kétszerese.

A tengeri, valamint a különcélú belvízi és légiforgalmi mozgószolgálati állomások frekvenciadíja

10. § A jogosítottnak a tengeri mozgószolgálat, illetőleg annak frekvenciáin engedélyezett belvízi mozgószolgálat fedélzeti távközlő állomásai, parti állomásai és hajóállomásai után, továbbá a légiforgalmi mozgószolgálat légiforgalmi és légijármű állomásai után frekvencialekötési díjat nem kell fizetnie. A frekvenciahasználat díja 1000 Ft/állomás/hó.

ÁLLANDÓHELYŰ SZOLGÁLATOK

30 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű szolgálatok frekvenciadíja

11. § A mozgószolgálat keretében működő és 30 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű és változó telephelyű állomások után frekvencialekötési díjat nem kell fizetni. A frekvenciahasználati díj mértéke: 1000 Ft/állomás/hó.

Modulációs célú, változó telephelyű televízió- és URH-FM rádióállomások frekvenciadíja

12. § (1) A modulációs célú televízióállomásokra 15 000 Ft/állomás, modulációs célú URH-FM rádióállomásokra 8000 Ft/állomás egyszeri frekvencialekötési díjat kell a jogosítottnak fizetnie.

(2) Az (1) bekezdésben említett állomások frekvenciahasználati díját a 6. számú melléklet alapján kell megállapítani, és a jogosítottnak az így megállapított frekvenciahasználati díj 50%-át kell megfizetnie.

Modulációs célú állandóhelyű televízió és URH-FM rádióállomások frekvenciadíja

13. § A jogosítottnak a frekvenciák lekötéséért és használatáért az 1. számú melléklet 1-3. táblázatai, illetőleg a 2. számú melléklet 1-7. táblázatai alapján megállapított frekvenciadíj 50%-át kell megfizetnie.

Területre szóló, telephely nélküli frekvenciakijelölésű, saját távközlési igény kielégítésére szolgáló rádiótelefon típusú állandóhelyű szolgálatok hálózatainak, illetőleg állomásainak frekvenciadíja

14. § (1) A jogosítottnak minden kijelölt frekvencia, illetőleg frekvenciablokk után a 3. számú melléklet 1. táblázata szerint egyszeri frekvencialekötési díjat kell fizetnie.

(2) Az állandóhelyű állomásokat tartalmazó hálózatok után a 4. számú melléklet 1. táblázata szerinti frekvenciahasználati díjat kell fizetni.

(3) A hálózat állomásai és berendezései után - azok kategóriájától függően - az 5. számú melléklet 1. táblázata alapján kell frekvenciahasználati díjat fizetni.

(4) A jogosított frekvenciahasználati díjként a 4. számú melléklet 1. táblázata alapján, illetőleg 5. számú mellékletének 1. táblázata alapján megállapított díjak összegét köteles megfizetni.

(5) Ha a pont-többpont, illetőleg a pont-pont rendszerű hálózat esetében az összeköttetés legalább egyik pontja Budapest körzetében van, a frekvencialekötési és -használati díj az (1)-(4) bekezdésekben említett mellékletek alapján megállapított díj kétszerese. Pont-pont közötti összeköttetés esetében az összeköttetés mindkét pontján lévő állomásra is kétszeres díjat kell megállapítani.

Telephelyre szóló frekvenciakijelölésű, saját távközlési igény kielégítésére szolgáló rádiótelefon típusú állandóhelyű szolgálatok hálózatainak, illetőleg állomásainak frekvenciadíja

15. § (1) A pont-többpont rendszerű hálózatok esetében a jogosított egyszeri frekvencialekötési díj megfizetésére köteles minden központi vagy gyűjtőállomás után, a 3. számú melléklet 2. táblázata alapján.

(2) A pont-pont rendszerű hálózatok esetében a jogosítottnak egyszeri frekvencialekötési díjként a 3. számú melléklet 2. táblázata alapján megállapított díj 50%-át kell állomásonként megfizetnie.

(3) A központi állomásokat vagy gyűjtőállomásokat tartalmazó hálózatok frekvenciahasználati díját állomásonként és frekvenciánként a 4. számú melléklet 4-10. táblázatai szerint kell megállapítani.

(4) A jogosított a hálózat állomásai és berendezései után - azok kategóriájától függően - az 5. számú melléklet 1. táblázata szerinti frekvenciahasználati díjat köteles megfizetni.

(5) A jogosítottnak frekvenciahasználati díjként a 4. számú melléklet 4-10. táblázatai és az 5. számú melléklet 1. táblázata alapján megállapított díjak összegét kell megfizetnie.

(6) A pont-pont rendszerű hálózat esetében az állandóhelyű állomások frekvenciahasználati díja állomásonként a 4. számú melléklet 4-10. táblázatai alapján megállapított díj 50%-a.

(7) Ha a pont-többpont, illetőleg a pont-pont rendszerű hálózat esetében az összeköttetés legalább egyik pontja Budapest környezetében van, a frekvencialekötési és -használati díj az (1)-(4) és (6) bekezdésekben említett mellékletek alapján megállapított díj kétszerese. Pont-pont közötti összeköttetés esetében az összeköttetés mindkét pontján lévő állomásra is kétszeres díjat kell megállapítani.

(8) Pont-többpont rendszerű hálózatban megosztott frekvenciahasználat esetében a 4. számú melléklet 4-10. táblázatai szerint megállapított díj 50%-át kell frekvenciahasználati díjként megfizetni.

A 960 MHz-nél nagyobb frekvenciájú rádiórelé, műsorszétosztó és -elosztó hálózatok, valamint állomások frekvenciadíja

16. § *  (1) Az egyszeri frekvencialekötési díj mértéke egy havi frekvenciahasználati díjjal egyenlő.

(2) A frekvenciahasználati díjat állomásonként (berendezésenként, önálló frekvenciát lefoglaló melegtartalékonként) és frekvenciánként kell megállapítani, ide nem értve a passzív átjátszókat.

(3) Pont-pont rendszerű rádiórelé állomások - az egyszerűsített rádióengedélyezési eljárás szerint engedélyezett állomások kivételével - frekvenciahasználati díját adásirányonként kell megállapítani a 7. számú melléklet 1. táblázata alapján.

(4) A 960 MHz-nél nagyobb frekvenciájú, változó telephelyű rádiórelé hálózatok állomásainak frekvenciahasználati díja - a közös frekvenciákon működők kivételével - a (3) bekezdésben megállapított díj 2,5-szerese.

(5) Pont-többpont rendszerű rádiórelé, valamint műsorszétosztó és -elosztó hálózatok esetében - az egyszerűsített rádióengedélyezési eljárás szerint engedélyezett állomások kivételével - a frekvenciahasználati díjat csak a központi állomás után kell fizetni a 7. számú melléklet 2. táblázata szerint. A központi állomásnál az engedélyezett adó és a vevő csatornák sávszélességét össze kell adni.

(6) *  Az egyszerűsített rádióengedélyezési eljárásban engedélyezett állomások után fizetendő frekvenciahasználati díj 600 Ft/állomás/hó.

17. § *  (1) Ha a pont-többpont összeköttetés központi állomása vagy a pont-pont összeköttetés állomásai közül legalább az egyik Budapest környezetében van, a frekvenciadíj mértéke a 16. § (1)-(5) bekezdés szerint megállapított díj kétszerese.

(2) A frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló NMHH rendeletben szabályozott közös frekvenciahasználat esetén

a) frekvencialekötési díjat nem kell fizetni,

b) a 16. § (2)-(5) bekezdés szerint megállapított díj 25%-át kell megfizetni.

Műholdas szolgálatok nagy apertúrájú földi állomásainak frekvenciadíja

18. § A műholdas állandóhelyű, mozgó, műsorszóró és rádiómeghatározó szolgálatok nagy apertúrájú földi állomásai (VSAT-HUB, gateway, parti, kontroll és műsorfeladó) után a jogosítottnak frekvencialekötési díjat nem kell fizetnie, a frekvenciahasználat díját a 8. számú melléklet alapján kell megállapítani.

Műholdas szolgálatok végberendezéseinek frekvenciahasználati díja

19. § (1) A műholdas állandóhelyű szolgálatok Föld-űr irányú adásra is engedélyezett földi állomásainak (végberendezéseinek) frekvenciahasználati díja:

a) VSAT végberendezés után: 1000 Ft/db/hó;

b) SNG végberendezés után: 10 000 Ft/db/hó.

(2) A műholdas földi és tengeri mozgószolgálati végberendezések után a frekvenciahasználati díj 250 Ft/db/hó.

Szolgáltatás célú, blokkgazdálkodás körébe tartozó és pályázaton vagy árverésen értékesített sávok után fizetendő díjak

20. § (1) *  A szolgáltatás célú, blokkgazdálkodás körébe tartozó és pályázaton vagy árverésen elnyert, vagy azt követően továbbértékesített frekvenciasávok után a frekvenciahasználati jogosultság érvényességi ideje alatt a jogosítottnak, továbbá a Páneurópai vasúti digitális nyalábolt rádiórendszer (GSM-R) részére kijelölt, blokkgazdálkodás körébe tartozó frekvenciasávban frekvenciahasználati jogot szerzőnek havonta kizárólag sávdíjat kell fizetnie a (2)-(5) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) *  Amennyiben 2014. január 1. napját megelőzően meghozott hatósági határozat vagy megkötött hatósági szerződés másként nem rendelkezik, akkor a sávdíjat az egységdíj, az értékesített frekvenciasávok szélessége és az arra vonatkozó sávszorzó szorzataként kell megállapítani a 9. számú melléklet alapján.

(3) Az 1740,1-1743,1 MHz, 1835,1-1838,1 MHz, 1773,1-1784,9 MHz, 1868,1-1879,9 MHz, 1905-1910 MHz, 1910-1915 MHz és 1915-1920 MHz frekvenciasávok tekintetében az

a) e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott rádióengedély vagy keretengedély jogosítottjának a frekvenciasávok használatba vételétől, de legkésőbb 2015. január 1. napjától a (2) bekezdés alapján meghatározott teljes sávdíjat kell megfizetnie;

b) e rendelet hatálybalépését követően kiadott rádióengedély vagy keretengedély jogosítottjának az engedély jogerőre emelkedésétől a (2) bekezdés alapján meghatározott teljes sávdíjat kell megfizetnie.

(4) *  A beruházások támogatása érdekében a 450-457,38/460-467,38 MHz, a 790-821/832-862 MHz, a 880-915/925-960 MHz, az 1710-1785/1805-1880 MHz, az 1920-1980/2110-2170 MHz és a 2500-2690 MHz frekvenciasávban a 2013. március 1. napját követően indult versenyeztetési eljárás keretében frekvenciahasználati jogosultságot megszerző, továbbá a Páneurópai vasúti digitális nyalábolt rádiórendszer (GSM-R) részére kijelölt frekvenciasávban frekvenciahasználati jogot szerző vállalkozás a megszerzés napját követő 4 évig a (2) bekezdés alapján meghatározott sávdíjból 50% kedvezményre jogosult. A beruházások támogatására vonatkozó kedvezmény nem illeti meg azon frekvenciahasználati jogosultságot elnyerő vállalkozást abban a frekvenciasávban a felsorolt sávokon belül, amelyben a versenyeztetési eljárás kiírásának időpontjában rendelkezik frekvenciahasználati jogosultsággal.

(5) *  A 2011. április 1. napját követően indult pályázati, illetve árverési eljárás során elnyert frekvenciablokkok esetén a (2) és a (4) bekezdésben megállapított díjak mértéke akkor sem változik, ha egy sávújraosztás következtében megváltozik a frekvenciablokkok elhelyezkedése egy adott sávban.

Frekvenciadíj megfizetése * 

20/A. § *  (1) A frekvencialekötésért és -használatért a díjfizetésre kötelezett a hatóság határozatával megállapított frekvencialekötési díjat, frekvenciahasználati díjat, illetve sávdíjat (a továbbiakban együtt: frekvenciadíj) a hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára köteles megfizetni.

(2) A frekvenciadíjat az azt megállapító határozat jogerőre emelkedését követően megküldött számla alapján kell megfizetni.

(3) Rendszeres díjfizetési kötelezettség esetében - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - havonta történik a számlázás.

(4) Amennyiben a havonta fizetendő díj összege a nettó 10 000 Ft-ot nem éri el, a frekvenciadíjat negyedévenként, legkésőbb a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig kell megfizetni.

(5) Rádióengedély módosítása esetén a módosított díjfizetési kötelezettség a rádióengedély módosításában meghatározott időponttól, de legkorábban a rádióengedély módosításának jogerőre emelkedését követő hónap első napjától terheli a díjfizetésre kötelezettet.

(6) A díjfizetés szempontjából minden megkezdett hónap teljes hónapnak számít.

20/B. § *  A frekvenciadíjakról a hatóság köteles éves bontásban - más bevételeitől elkülönített - tételes nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a) a frekvenciadíj fizetésére kötelezettek felsorolását,

b) a jogszabály alapján megállapított frekvenciadíj mértékét,

c) a díj megfizetésének esedékességét, rendszeres fizetési kötelezettség esetében az esedékességek várható időpontját,

d) a díj beérkezésének tényét.

Záró rendelkezések

21. § (1) E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(2) A rendelet alapján megállapított díjakon felül a jogosítottnak a mindenkori hatályos jogszabályokban megállapított mértékű általános forgalmi adót kell fizetnie.

(3) A 2011. április 1. napját megelőzően pályázaton, illetve árverésen elnyert frekvenciasávok után a jogosítottak díjfizetési kötelezettségüket e rendelet 2011. április 1. napjától kezdve e rendelet 20. §-a szerint kötelesek teljesíteni.

(4) *  A 6. § (5) bekezdését a 2013. április 15-ét követően indult eljárásokban és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

1. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez

Műsorszóró állomások, valamint modulációs célú állandóhelyű televízió- és URH-FM rádióállomások frekvencialekötési díjai

TV és DVB-T állomások frekvencialekötési díjai (Ft/állomás)

Maximális ERP ERP<100 W 100 W<ERP<1 kW 1 kW<ERP<10 kW 10 kW<ERP<100 kW ERP>100 kW
Frekvencialekötési díj (Ft/állomás) 65 000 150 000 260 000 400 000 650 000

1. táblázat

URH-FM rádióállomások frekvencialekötési díjai (Ft/állomás)

Maximális ERP ERP<100 W 100 W<ERP<1 kW 1 kW<ERP<10 kW 10 kW<ERP<100 kW ERP>100 kW
Frekvencialekötési díj (Ft/állomás) 27 000 66 000 108 000 168 000 270 000

2. táblázat

T-DAB rádióállomások frekvencialekötési díjai (Ft/állomás)

Maximális ERP ERP<100 W 100 W<ERP<1 kW 1 kW<ERP<10 kW 10 kW<ERP<100 kW ERP>100 kW
Frekvencialekötési díj (Ft/állomás) 45 000 110 000 180 000 280 000 450 000

3. táblázat

KH rádióállomások frekvencialekötési díjai (Ft/állomás)

Maximális adóteljesítmény
(Pa)
Pa<1 kW 1 kW<Pa<10 kW 10 kW<Pa<100 kW Pa>100 kW
Frekvencialekötési díj (Ft/állomás) 10 000 15 000 50 000 150 000

4. táblázat

RH rádióállomások frekvencialekötési díjai (Ft/állomás)

Maximális adóteljesítmény
(Pa)
Pa<1 kW 1 kW<Pa<10 kW 10 kW<Pa<100 kW Pa>100kW
Frekvencialekötési díj (Ft/állomás) 5 000 10 000 15 000 40 000

5. táblázat

Műsorszóró állomások, valamint modulációs célú állandóhelyű televízió- és URH-FM rádióállomások frekvencialekötési díjának megállapítási módja

1. Televízió (TV), ultrarövidhullámú rádió (URH-FM), digitális rádió (T-DAB) és televízió (DVB-T) műsorszóró állomások, valamint modulációs célú állandóhelyű televízió- és URH-FM rádióállomások esetében az engedélyezett maximális kisugárzott effektív teljesítménynek (maximális ERP) megfelelő frekvencialekötési díjat (Ft/állomás) kell kiválasztani az 1-3. táblázatokból.

2. Középhullámú (KH) és rövidhullámú (RH) rádióműsorszóró állomások esetében az engedélyezett maximális adóteljesítménynek (Pa) megfelelő frekvencialekötési díjat (Ft/állomás) kell kiválasztani a 4-5. táblázatokból.

2. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez

Műsorszóró állomások, valamint modulációs célú állandóhelyű televízió- és URH-FM rádióállomások frekvenciahasználati díjai

48,5-66 MHz frekvenciasávú televízióadók és modulációs célú televízió adók frekvenciahasználati díjai (Ft/állomás/hó)

Átlagos kisugárzott Átlagos effektív antennamagasság
effektív teljesítmény (ERP) h<10 m 10 m<h< 30 m 30 m<h< 50 m 50 m<h< 100 m 100 m<h< 250 m 250 m<h< 350 m 350 m<h< 500 m 500 m<h
ERP<3 W 600 1 800 3 000 5 000 10 000 17 000 29 000 78 000
3 W<ERP<10 W 1 300 2 600 5 000 9 000 22 000 39 000 56 000 112 000
10 W<ERP<100 W 2 000 4 400 10 000 22 000 48 000 78 000 89 000 200 000
0,1 kW<ERP<1 kW 4 000 8 000 16 000 36 000 78 000 130 000 144 000 320 000
1 kW<ERP<10 kW 10 000 16 000 26 000 56 000 123 000 200 000 228 000 512 000
10 kW<ERP<100 kW 27 000 40 000 60 000 90 000 196 000 320 000 364 000 820 000
ERP>100 kW 74 000 104 000 146 000 204 000 314 000 510 000 583 000 1 310 000

1. táblázat

174-230 MHz frekvenciasávú televízióadók és modulációs célú televízió adók frekvenciahasználati díjai (Ft/állomás/hó)

Átlagos kisugárzott Átlagos effektív antennamagasság
effektív teljesítmény (ERP) h<10 m 10 m<h< 30 m 30 m<h< 50 m 50 m<h< 100 m 100 m<h< 250 m 250 m<h< 350 m 350 m<h< 500 m 500 m<h
ERP<3 W 500 1 500 2 600 4 400 8 750 14 900 25 400 68 300
3 W<ERP<10 W 1 000 2 300 4 400 7 900 19 300 34 100 49 000 98 000
10 W<ERP<100 W 1 800 3 900 8 800 19 300 42 000 68 300 77 900 175 000
0,1 kW<ERP<1 kW 3 500 7 000 14 000 31 500 68 300 113 800 126 000 280 000
1 kW<ERP<10 kW 8 800 14 000 22 800 49 000 107 600 175 000 199 500 448 000
10 kW<ERP<100 kW 23 600 35 000 52 500 78 800 171 500 280 000 318 500 717 500
ERP>100 kW 64 800 91 000 127 800 178 500 274 800 446 300 510 100 1 146 300

2. táblázat

470-862 MHz frekvenciasávú televízió, DVB-T adók és modulációs célú televízió adók frekvenciahasználati díjai (Ft/állomás

Átlagos kisugárzott Átlagos effektív antennamagasság
effektív teljesítmény (ERP) h<10 m 10 m<h< 30 m 30 m<h< 50 m 50 m<h< 100 m 100 m<h< 250 m 250 m<h< 350 m 350 m<h< 500 m 500 m<h
ERP<3 W 900 2 500 4 500 7 500 15 000 25 500 43 500 117 000
3 W<ERP<10 W 1 800 3 900 7 500 13 500 33 000 58 500 84 000 168 000
10 W<ERP<100 W 3 000 6 600 15 000 33 000 72 000 117 000 133 500 300 000
0,1 kW<ERP<1 kW 6 000 12 000 24 000 54 000 117 000 195 000 216 000 480 000
1 kW<ERP<10 kW 15 000 24 000 39 000 84 000 184 500 300 000 342 000 768 000
10 kW<ERP<100 kW 40 500 60 000 90 000 135 000 294 000 480 000 546 000 1 230 000
ERP>100 kW 111 000 156 000 219 000 306 000 471 000 765 000 874 500 1 965 000

3. táblázat

66-73 MHz frekvenciasávú URH-FM rádióadók és modulációs célú rádióadók frekvenciahasználati díjai (Ft/állomás/hó)

Átlagos kisugárzott Átlagos effektív antennamagasság
effektív teljesítmény (ERP) h<10 m 10 m<h< 30 m 30 m<h< 50 m 50 m<h< 100 m 100 m<h< 250 m 250 m<h< 350 m 350 m<h< 500 m 500 m<h
ERP<3 W 400 1 100 1 900 3 100 6 300 10 600 18100 48 800
3 W<ERP<10 W 800 1 600 3 100 5 600 13 800 24 400 35 000 70 000
10 W<ERP<100 W 1 300 2 800 6 300 13 800 30 000 48 800 55 600 125 000
0,1 kW<ERP<1 kW 2 500 5 000 10 000 22 500 48 800 81 300 90 000 200 000
1 kW<ERP<10 kW 6 300 10 000 16 300 35 000 76 900 125 000 142 500 320 000
10 kW<ERP<100 kW 16 900 25 000 37 500 56 300 122 500 200 000 227 500 512 500
ERP>100 kW 46 300 65 000 91 300 127 500 196 300 318 800 364 400 818 800

4. táblázat

87,5-108 MHz frekvenciasávú URH-FM rádióadók és 174 MHz-nél nagyobb frekvenciájú modulációs célú rádióadók frekvenciahasználati díjai (Ft/állomás/hó)

Átlagos kisugárzott Átlagos effektív antennamagasság
effektív teljesítmény (ERP) h<10 m 10 m<h< 30 m 30 m<h< 50 m 50 m<h< 100 m 100 m<h< 250 m 250 m<h< 350 m 350 m<h< 500 m 500 m<h
ERP<3 W 800 2 100 3 800 6 300 12 500 21 300 36 300 97 500
3 W<ERP<10 W 1 500 3 300 6 300 11 300 27 500 48 800 70 000 140 000
10 W<ERP<100 W 2 500 5 500 12 500 27 500 60 000 97 500 111 300 250 000
0,1 kW<ERP<1 kW 5 000 10 000 20 000 45 000 97 500 162 500 180 000 400 000
1 kW<ERP<10 kW 12 500 20 000 32 500 70 000 153 800 250 000 285 000 640 000
10 kW<ERP<100 kW 33 800 50 000 75 000 112 500 245 000 400 000 455 000 1 025 000
ERP>100 kW 92 500 130 000 182 500 255 000 392 500 637 500 728 800 1 637 500

5. táblázat

47-240 MHz frekvenciasávú T-DAB adók frekvenciahasználati díjai (Ft/állomás/hó)

Átlagos kisugárzott Átlagos effektív antennamagasság
effektív teljesítmény (ERP) h<10 m 10 m<h< 30 m 30 m<h< 50 m 50 m<h< 100 m 100 m<h< 250 m 250 m<h< 350 m 350 m<h< 500 m 500 m<h
ERP<3 W 600 1 800 3 100 5 300 10 500 17 800 30 400 81 900
3 W<ERP<10 W 1 300 2 600 5 300 9 400 23 000 40 900 58 800 117 500
10 W<ERP<100 W 2 000 4 500 10 500 23 000 50 400 81 900 93 400 210 000
0,1 kW<ERP<1 kW 4 100 8 400 16 800 37 800 81 900 136 500 151 100 336 000
1 kW<ERP<10 kW 10 500 16 800 27 300 58 800 129 100 210 000 239 400 537 500
10 kW<ERP<100 kW 28 300 42 000 63 000 94 500 205 800 336 000 382 100 861 000
ERP>100 kW 77 600 109 100 153 300 214 100 329 600 535 500 612 100 1 375 500

6. táblázat

1452-1492 MHz frekvenciasávú T-DAB adók frekvenciahasználati díjai (Ft/állomás/hó)

Átlagos kisugárzott Átlagos effektív antennamagasság
effektív teljesítmény (ERP) h<10 m 10 m<h< 30 m 30 m<h< 50 m 50 m<h< 100 m 100 m<h< 250 m 250 m<h< 350 m 350 m<h< 500 m 500 m<h
ERP<3 W 100 500 900 1 400 2 900 4 800 8 100 22 000
3 W<ERP<10 W 400 800 1 400 2 500 6 300 11 000 15 800 31 500
10 W<ERP<100 W 600 1 300 2 900 6 300 13 500 22 000 25 000 56 300
0,1 kW<ERP<1 kW 1 100 2 300 4 500 10 100 22 000 36 600 40 500 90 000
1 kW<ERP<10 kW 2 900 4 500 7 400 15 800 34 600 56 300 64 100 144 000
10 kW<ERP<100 kW 7 600 11 300 16 900 25 400 55 100 90 000 102 400 230 600
ERP>100 kW 20 900 29 300 41 100 57 400 88 400 143 500 164 000 368 500

7. táblázat

Középhullámú rádióadók frekvenciahasználati díjai (Ft/állomás/hó)

Maximális adóteljesítmény
(Pa)
Frekvenciahasználati díj
(Ft/állomás/hó)
Pa<1 kW 6 300
1 kW<Pa<10 kW 12 500
10 kW<Pa<100 kW 25 000
0,1 MW<Pa<1 MW 75 000
Pa>1 MW 187 500

8. táblázat

Rövidhullámú rádióadók frekvenciahasználati díjai (Ft/állomás/hó)

Maximális adóteljesítmény
(Pa)
Frekvenciahasználati díj
(Ft/állomás/hó)
Pa<1 kW 1 900
1 kW<Pa<10 kW 3 100
10 kW<Pa<100 kW 12 500
0,1 MW<Pa<1 MW 25 000
Pa>1 MW 62 500

9. táblázat

Műsorszóró állomások, valamint modulációs célú állandóhelyű televízió és URH-FM rádióállomások frekvenciahasználati díjának megállapítási módja

1. a) Televízió (TV), ultrarövidhullámú rádió (URH-FM), digitális rádió (T-DAB) és televízió (DVB-T) műsorszóró állomások valamint modulációs célú állandóhelyű televízió- és URH-FM rádióállomások esetében az engedélyezett frekvenciát tartalmazó táblázatot kell kiválasztani az 1-7. táblázatok közül,

b) a kiválasztott táblázatban az engedélyezett átlagos kisugárzott effektív teljesítmény (átlagos ERP) és az átlagos effektív antennamagasság (átlagos heff) által együttesen meghatározott frekvenciahasználati díjat (Ft/állomás/hó) kell kiválasztani.

2. Középhullámú (KH) és rövidhullámú (RH) rádióműsorszóró állomások esetében az engedélyezett maximális adóteljesítménynek megfelelő frekvenciahasználati díjat (Ft/állomás/hó) kell kiválasztani a 8-9. táblázatok közül.

3. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez

Földi, belvízi és légiforgalmi mozgószolgálatok, valamint a rádiótelefon típusú állandóhelyű szolgálatok frekvencialekötési díjai

Telephely nélküli frekvenciakijelölésű mozgó és állandóhelyű hálózatok frekvencialekötési díjai (Ft)

Felhasználási körzet Mikro Helyi Kis Nagy Regionális Országos
Terület (km2) <1 <300 <2500 <20 000 <75 000 >75 000
Frekvencialekötési díj (Ft) 10 000 30 000 50 000 100 000 250 000 500 000

1. táblázat

Telephelyre szóló frekvenciakijelölésű mozgó és állandóhelyű hálózatok frekvencialekötési díjai (Ft/frekvencia)

Frekvenciasáv (F) Maximális kisugárzott effektív teljesítmény
(MHz) ERP>250 W 250 W>ERP>25 W 25 W>ERP>1 W 1 W>ERP>0,1 W ERP<0,1 W
26<F<47 68 000 40 000 15 000 7 500 4 500
47<F<108 48 000 29 000 9 000 5 000 3 000
108<F<240 60 000 36 000 12 000 6 500 4 000
240<F<380 53 000 31 000 10 000 5 500 3 500
380<F<790 48 000 29 000 9 000 5 000 3 000
790<F<960 40 000 24 000 8 000 4 000 2 500
960<F<10 000 25 000 15 000 5 000 2 500 1 500

2. táblázat

Földi, belvízi és légiforgalmi mozgószolgálatok, valamint a rádiótelefon típusú állandóhelyű szolgálatok frekvencialekötési díjának megállapítási módja

1. Telephely nélküli frekvenciakijelölésű mozgó és állandóhelyű hálózatok esetében az engedélyezett felhasználási körzetnek megfelelő frekvencialekötési díjat kell kiválasztani az 1. táblázatból.

2. a) Telephelyre szóló frekvenciakijelölésű mozgó és állandóhelyű hálózatok esetében az engedélyezett frekvenciát tartalmazó frekvenciasáv és a maximális kisugárzott effektív teljesítmény (maximális ERP) által együttesen meghatározott frekvencialekötési díjat (Ft/frekvencia) kell kiválasztani a 2. táblázatból,

b) a helyhez kötött állomásokon a vételi frekvenciák díjmegállapításához is a helyhez kötött állomás maximális kisugárzott effektív teljesítményét (maximális ERP) kell figyelembe venni,

c) a hálózatra engedélyezett - azonos frekvenciasávba tartozó - több frekvencia esetében az a) alatti frekvencialekötési díjat a frekvenciák darabszámával meg kell szorozni,

d) ha a hálózatra engedélyezett frekvenciák különböző frekvenciasávokba tartoznak, akkor az a) alatti eljárást minden egyes frekvenciára meg kell ismételni, és az eredményül kapott frekvencialekötési díjakat össze kell adni.

3. A csak vételre szolgáló központi állomás (gyűjtőállomás) ERP-jeként a hozzá kapcsolódó állandóhelyű állomások ERP-i közül a legnagyobbat kell figyelembe venni a frekvencialekötési díj megállapításához.

4. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez

Földi, belvízi és légiforgalmi mozgószolgálatok, valamint a rádiótelefon típusú állandóhelyű szolgálatok frekvenciahasználati díjai

Területre szóló, telephely nélküli frekvenciakijelölésű hálózatok 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott frekvenciahasználati egységdíjai (Ft/kHz/hó)

Frekvenciasáv (F) Felhasználási körzet
(MHz) Mikro
<1 km2
Helyi
<300 km2
Kis
<2500 km2
Nagy
<20 000 km2
Regionális
<75 000 km2
Országos
>75 000 km
2
26<F<47 25 120 180 420 2700 4800
47<F<108 15 80 120 280 1800 3200
108<F<240 15 80 120 280 1800 3200
240<F<380 10 40 60 140 900 1600
380<F<790 5 20 30 70 450 800
790<F<960 3 15 22 50 300 450
960<F<10000 2 10 15 40 250 350

1. táblázat

2. táblázat

A mozgószolgálati hálózatok állomásainak és berendezéseinek kategória szerinti frekvenciahasználati díja

Állomás és berendezés kategória Ft/db/hó
Mozgó állomások 100
Helyhez kötött állomások 5000
Fix és változó telephelyű állomások 3000
Tartalék berendezések 100

3. táblázat

A 26-47 MHz-es frekvenciasávban az 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott frekvenciahasználati egységdíjak (Ft/kHz/hó)

Átlagos kisugárzott Átlagos effektív antennamagasság
effektív teljesítmény (ERP) h<10 m 10 m<h< 30 m 30 m<h< 50 m 50 m<h< 100 m 100 m<h< 250 m 250 m<h< 350 m 350 m<h< 500 m 500 m<h
ERP<0,1 W 14 42 84 168 252 518 742 1 960
0,1 W<ERP<0,5 W 28 70 140 280 420 840 1 190 3 150
0,5 W<ERP<3 W 42 119 210 350 700 1190 2 030 5 460
3 W<ERP<10 W 84 182 350 630 1540 2730 3 920 7 840
10 W<ERP<100 W 140 308 700 1540 3360 5460 6 230 14 000
ERP>100 W 280 560 1120 2520 5460 9100 10 080 22 400

4. táblázat

A 47-108 MHz-es frekvenciasávban az 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott frekvenciahasználati egységdíjak (Ft/kHz/hó)

Átlagos kisugárzott Átlagos effektív antennamagasság
effektív teljesítmény (ERP) h<10 m 10 m<h< 30 m 30 m<h< 50 m 50 m<h< 100 m 100 m<h< 250 m 250 m<h< 350 m 350 m<h< 500 m 500 m<h
ERP<0,1 W 6 18 36 72 108 222 318 840
0,1 W<ERP<0,5 W 12 30 60 120 180 360 510 1350
0,5 W<ERP<3 W 18 51 90 150 300 510 870 2340
3 W<ERP<10 W 36 78 150 270 660 1170 1680 3360
10 W<ERP<100 W 60 132 300 660 1440 2340 2670 6000
ERP>100 W 120 240 480 1080 2340 3900 4320 9600

5. táblázat

A 108-240 MHz-es frekvenciasávban az 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott frekvenciahasználati egységdíjak (Ft/kHz/hó)

Átlagos kisugárzott Átlagos effektív antennamagasság
effektív teljesítmény (ERP) h<10 m 10 m<h< 30 m 30 m<h< 50 m 50 m<h< 100 m 100 m<h< 250 m 250 m<h< 350 m 350 m<h< 500 m 500 m<h
ERP<0,1 W 10 30 60 120 180 370 530 1 400
0,1 W<ERP<0,5 W 20 50 100 200 300 600 850 2 250
0,5 W<ERP<3 W 30 85 150 250 500 850 1450 3 900
3 W<ERP<10 W 60 130 250 450 1100 1950 2800 5 600
10 W<ERP<100 W 100 220 500 1100 2400 3900 4450 10 000
ERP>100 W 200 400 800 1800 3900 6500 7200 16 000

6. táblázat

A 240-380 MHz-es frekvenciasávban az 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott frekvenciahasználati egységdíjak (Ft/kHz/hó)

Átlagos kisugárzott Átlagos effektív antennamagasság
effektív teljesítmény (ERP) h<10 m 10 m<h< 30 m 30 m<h< 50 m 50 m<h< 100 m 100 m<h< 250 m 250 m<h< 350 m 350 m<h< 500 m 500 m<h
ERP<0,1 W 8 22 43 87 130 267 382 1 008
0,1 W<ERP<0,5 W 15 36 72 144 216 432 612 1 620
0,5 W<ERP<3 W 22 61 108 180 360 612 1044 2 808
3 W<ERP<10 W 43 94 180 324 792 1404 2016 4 032
10 W<ERP<100 W 72 158 360 792 1728 2808 3204 7 200
ERP>100 W 144 288 576 1296 2808 4680 5184 11 520

7. táblázat

A 380-790 MHz-es frekvenciasávban az 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott frekvenciahasználati egységdíjak (Ft/kHz/hó)

Átlagos kisugárzott Átlagos effektív antennamagasság
effektív teljesítmény (ERP) h<10 m 10 m<h< 30 m 30 m<h< 50 m 50 m<h< 100 m 100 m<h< 250 m 250 m<h< 350 m 350 m<h< 500 m 500 m<h
ERP<0,1 W 6 17 34 67 101 207 297 784
0,1 W<ERP<0,5 W 11 28 56 112 168 336 476 1260
0,5 W<ERP<3 W 17 48 84 140 280 476 812 2184
3 W<ERP<10 W 34 73 140 252 616 1092 1568 3136
10 W<ERP<100 W 56 123 280 616 1344 2184 2492 5600
ERP>100 W 112 224 448 1008 2184 3640 4032 8960

8. táblázat

A 790-960 MHz-es frekvenciasávban az 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott frekvenciahasználati egységdíjak (Ft/kHz/hó)

Átlagos kisugárzott Átlagos effektív antennamagasság
effektív teljesítmény (ERP) h<10 m 10 m<h< 30 m 30 m<h< 50 m 50 m<h< 100 m 100 m<h< 250 m 250 m<h< 350 m 350 m<h< 500 m 500 m<h
ERP<0,1 W 4 12 24 48 72 148 212 560
0,1 W<ERP<0,5 W 8 20 40 80 120 240 340 900
0,5 W<ERP<3 W 12 34 60 100 200 340 580 1560
3 W<ERP<10 W 24 52 100 180 440 780 1120 2240
10 W<ERP<100 W 40 88 200 440 960 1560 1780 4000
ERP>100 W 80 160 320 720 1560 2600 2880 6400

9. táblázat

A 960-10 000 MHz-es frekvenciasávban az 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott frekvenciahasználati egységdíjak (Ft/kHz/hó)

Átlagos kisugárzott Átlagos effektív antennamagasság
effektív teljesítmény (ERP) h<10 m 10 m<h< 30 m 30 m<h< 50 m 50 m<h< 100 m 100 m<h< 250 m 250 m<h< 350 m 350 m<h< 500 m 500 m<h
ERP<0,1 W 3 10 19 38 58 118 170 448
0,1 W<ERP<0,5 W 6 16 32 64 96 192 272 720
0,5 W<ERP<3 W 10 27 48 80 160 272 464 1248
3 W<ERP<10 W 19 42 80 144 352 624 896 1792
10 W<ERP<100 W 32 70 160 352 768 1248 1424 3200
ERP>100 W 64 128 256 576 1248 2080 2304 5120

10. táblázat

Földi, belvízi és légiforgalmi mozgószolgálatok, valamint a rádiótelefon típusú állandóhelyű szolgálatok frekvenciahasználati díjának megállapítási módja

1. a) Telephely nélküli frekvenciakijelölésű mozgó és állandóhelyű hálózatok esetében az engedélyezett frekvenciát tartalmazó frekvenciasáv és a felhasználási körzet által együttesen meghatározott frekvenciahasználati egységdíjat (Ft/kHz/hó) kell kiválasztani az 1. táblázatból,

b) az a) alatti frekvenciahasználati egységdíjat a hálózatra engedélyezett frekvenciák csatornatávolságának kHz-ben kifejezett összegével meg kell szorozni.

2. a) Telephely nélküli frekvenciakijelölésű mozgó és állandóhelyű hálózatok állomásai esetében az engedélyezett frekvenciát tartalmazó frekvenciasáv és a maximális kisugárzott effektív teljesítmény (maximális ERP) által együttesen meghatározott frekvenciahasználati egységdíjat (Ft/kHz/hó) kell kiválasztani a 2. táblázatból,

b) az a) alatti frekvenciahasználati egységdíjat az állomásra engedélyezett és egyidejűleg felhasználható frekvenciák csatornatávolságának kHz-ban kifejezett összegével meg kell szorozni.

3. a) Telephely nélküli, illetőleg telephelyre szóló frekvenciakijelölésű mozgó szolgálati hálózatok állomásai, illetőleg berendezései esetében azok kategóriájának megfelelő frekvenciahasználati díjat (Ft/db/hó) kell kiválasztani a 3. táblázatból,

b) az a) alatti frekvenciahasználati díjat több engedélyezett állomás, illetőleg berendezés esetében az azonos kategóriába tartozó állomások, illetve berendezések számával meg kell szorozni, és az eredményül kapott frekvenciahasználati díjakat össze kell adni.

4. a) Telephelyre szóló frekvenciakijelölésű mozgó és állandóhelyű állomások esetében az engedélyezett frekvenciát tartalmazó táblázatot kell kiválasztani a 4-10. táblázatok közül,

b) a kiválasztott táblázatban az átlagos kisugárzott effektív teljesítmény (átlagos ERP) és az átlagos effektív antennamagasság (átlagos heff) által együttesen meghatározott frekvenciahasználati egységdíjat (Ft/kHz/hó) kell kiválasztani,

c) a b) alatti frekvenciahasználati egységdíjat az állomásra engedélyezett és egyidejűleg felhasználható frekvenciák csatornatávolságának kHz-ben kifejezett összegével meg kell szorozni.

5. A helyhez kötött állomásokon a vételi frekvenciák díjmegállapításához is a helyhez kötött állomás maximális vagy átlagos kisugárzott effektív teljesítményét kell figyelembe venni.

6. A csak vételre szolgáló központi állomás (gyűjtőállomás) ERP-jeként a hozzá kapcsolódó állandóhelyű állomások ERP-je közül a legnagyobbat kell figyelembe venni a frekvenciadíj megállapításához.

7. A helyhez kötött és az állandóhelyű állomások átlagos effektív antenna magasságának kiszámításánál a heff legkisebb figyelembe vehető értéke az antenna földfelszín feletti magassága.

5. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez * 

Rádiótelefon típusú állandóhelyű szolgálatok állomásainak és berendezéseinek frekvenciahasználati díjai

Rádiótelefon típusú állandóhelyű szolgálatok állomásainak és berendezéseinek frekvenciahasználati díjai (Ft/db/hó)

Frekvenciahasználati díj (Ft/db/hó)
Állomás és berendezés kategória Frekvenciasáv (F) (MHz)
26<F≤440 440<F≤450 F>450
Állandóhelyű és változó telephelyű állomások, kivéve a központi és gyűjtőállomásokat 5000 100 5000
Központi és gyűjtőállomások 5000 1000 5000
Tartalék berendezések 100 100 100
1. táblázat

Rádiótelefon típusú állandóhelyű szolgálatok állomásai és berendezései frekvenciahasználati díjának megállapítási módja

1. a) Telephely nélküli állandóhelyű szolgálatok állomásai, illetőleg berendezései esetében azok kategóriája és az engedélyezett frekvenciát tartalmazó frekvenciasáv által együttesen meghatározott frekvenciahasználati díjat (Ft/db/hó) kell kiválasztani az 1. táblázatból,

b) az a) alatti frekvenciahasználati díjat több engedélyezett állomás, illetőleg berendezés esetében az azonos kategóriába tartozó állomások, illetve berendezések számával meg kell szorozni és az eredményül kapott frekvenciahasználati díjakat össze kell adni.

6. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez

Modulációs célú, változó telephelyű televízió- és URH-FM rádióállomások frekvenciahasználati díjai

Modulációs célú, változó telephelyű televízióállomások frekvenciahasználati díjai (Ft/állomás/hó)

Felhasználási körzet Mikro Helyi Nagy Regionális Országos
Terület (km2) <1 <300 <4000 <75 000 >75 000
Díj (Ft/állomás/hó) 500 1000 3500 10 000 40 000

1. táblázat

Modulációs célú, változó telephelyű URH-FM rádióállomások frekvenciahasználati díjai (Ft/állomás/hó)

Felhasználási körzet Mikro Helyi Nagy Regionális Országos
Terület (km2) <1 <300 <4000 <75 000 >75 000
Díj (Ft/állomás/hó) 250 500 1800 5000 20 000

2. táblázat

Modulációs célú, változó telephelyű televízió- és URH-FM rádióállomások frekvencia használati díjának megállapítási módja

1. a) Modulációs célú, változó telephelyű televízió- és URH-FM rádióállomások esetében az engedélyezett felhasználási körzetnek megfelelő frekvenciahasználati díjat (Ft/állomás/hó) kell kiválasztani az 1-2. táblázatokból,

b) egy állomásra engedélyezett több frekvencia esetében az a) alatti frekvenciahasználati díjat a frekvenciák darabszámával meg kell szorozni.

7. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez * 

960 MHz-nél nagyobb frekvenciájú rádiórelé, műsorszétosztó és -elosztó hálózatok frekvenciahasználati díjai

Pont-pont rendszerű rádiórelé állomások 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott frekvenciahasználati egységdíjai (Ft/kHz/hó)

Frekvenciasáv (F) Díj (Ft/kHz/hó)
960 MHz<F≤10 GHz 0,672
10 GHz<F≤13,25 GHz 0,336
13,25 GHz<F≤21,2 GHz 0,267
21,2 GHz<F≤30 GHz 0,202
30 GHz<F≤55 GHz 0,161
55 GHz<F 0,08
1. táblázat * 

Pont-többpont rendszerű rádiórelé, valamint a műsorszétosztó és -elosztó hálózatok központi állomásainak 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott frekvenciahasználati egységdíjai (Ft/kHz/hó)

Frekvenciasáv (F) Díj
(Ft/kHz/hó)
960 MHz<F<10 GHz 2,8
10 GHz<F<13,25 GHz 1,4
13,25 GHz<F<21,2 GHz 1,12
21,2 GHz<F<30 GHz 0,84
30 GHz<F<55 GHz 0,67
55 GHz<F 0,335
2. táblázat

960 MHz-nél nagyobb frekvenciájú rádiórelé, műsorszétosztó és -elosztó hálózatok frekvenciahasználati díjának megállapítási módja

1. a) Pont-pont és pont-többpont rendszerű rádiórelé, valamint pont-többpont rendszerű műsorszétosztó és -elosztó hálózatok állomásai esetében az engedélyezett frekvenciát tartalmazó frekvenciasávnak megfelelő frekvenciahasználati egységdíjat (Ft/kHz/hó) kell kiválasztani az 1-2. táblázatokból,

b) az a) alatti frekvenciahasználati egységdíjat az állomásra engedélyezett frekvenciák csatornatávolságának kHz-ben kifejezett összegével meg kell szorozni.

8. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez

Műholdas szolgálatok frekvenciahasználati díjai

A nagy apertúrájú állomások 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott frekvenciahasználati egységdíjai (Ft/kHz/hó)

Frekvenciasáv (F) Díj
(Ft/kHz/hó)
960 MHz<F<10 GHz 0,5
10 GHz<F<15,4 GHz 0,25
F>15,4 GHz 0,13

A nagy apertúrájú földi állomások frekvenciahasználati díjának megállapítási módja

1. a) Földi állomások esetében az engedélyezett frekvenciát tartalmazó frekvenciasávnak megfelelő frekvenciahasználati egységdíjat (Ft/kHz/hó) kell kiválasztani a táblázatból,

b) az a) alatti frekvenciahasználati egységdíjat az állomásra engedélyezett frekvenciák csatornatávolságának kHz-ben kifejezett összegével meg kell szorozni.

9. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez * 

1. Az értékesített, megszerzett frekvenciasávok esetében az egységdíj 7500 Ft/kHz/hó.

2. Az egységdíjat meg kell szorozni az értékesített, megszerzett sávok kHz-ben kifejezett összegével és a sávszorzóval.

3. Az értékesített, megszerzett sávok kHz-ben kifejezett összegének meghatározásakor duplex sáv esetén annak mindkét részét figyelembe kell venni.

4. A jogosítottnak minden olyan hónapra a teljes havi sávdíjat kell megfizetnie, amely hónapban a frekvenciahasználati jogosultsága, joga keletkezett, fennállt, vagy megszűnt.

5. A sávszorzókat az alábbi táblázat tartalmazza:

Frekvencia tartomány Sávszorzó értéke
450-470 MHz 0,4
790-960 MHz 1,0
1710-2200 MHz frekvenciatartományban 2014. január 1. napján használatban lévő sávok esetén 0,25
1710-2200 MHz frekvenciatartományban 2014. január 1. napján használatban nem lévő sávok esetén 0,5
2500-2690 MHz 0,4
3400-3800 MHz frekvenciatartományban 2014. január 1. napján használatban lévő sávok esetén 0,004
3400-3800 MHz frekvenciatartományban 2014. január 1. napján használatban nem lévő sávok esetén 0,0067
24500-26500 MHz 0,002

10. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez

E rendelet alkalmazásában:

Állomás: egy adó- vagy vevőberendezés, vagy adó- és vevőberendezés a tartozékokkal (antenna) együtt, valamely rádiótávközlési szolgálatnak, vagy a rádiócsillagászati szolgálatnak egy adott helyen történő megvalósítása céljából.

Állandó telephelyű állomás: olyan rádiótávközlő állomás, amely előre meghatározott telephelyen üzemelhet.

Átlagos effektív antenna magasság (átlagos heff): a tervezés eredményeként meghatározott és a frekvenciakijelölési határozatban, illetve a rádióengedélyben feltüntetett effektív antennamagasságok számtani átlaga.

Átlagos kisugárzott effektív teljesítmény (átlagos ERP): a tervezés eredményeként meghatározott és a frekvenciakijelölési határozatban, illetve a rádióengedélyben feltüntetett, vízszintes síkban kisugárzott effektív teljesítmények számtani átlaga.

Bázisállomás: a földi mozgószolgálat helyhez kötött állomása.

Budapest környezete: 19E05 (Y=652 626 m), 47N30 (X = 239 542 m) földrajzi koordinátájú pont köré húzott kör területe, amelynek sugara

F<400 MHz esetén 28 km,
400 MHz <F<960 MHz esetén 23 km,
960 MHz< F esetén 18 km.

Csatornatávolság: rádiótávközlő állomásoknál és hálózatoknál az átviteli frekvenciaszükségletnek (sávszélességnek) a hírközlési hatóság által meghatározott értéke.

Egységdíj: 1 kHz elfoglalt sávszélességre vonatkoztatott díj.

Fix állomás: mozgószolgálati hálózatok állandó telephelyű állomása, amely sem átjátszó, sem központi feladatot nem lát el.

Frekvencia: a rádiótávközlési átvitelt (csatornát) jellemző, Hz-ben megadott érték, amelyet a frekvenciakijelölési határozatban vagy a rádióengedélyben a hatóság feltüntet. A frekvenciadíj-számítás az engedélyezett frekvenciák darabszáma alapján történik.

Frekvenciablokk: frekvenciák csatornatávolsággal jellemzett összefüggő tartománya.

Frekvenciahasználat: rádióengedéllyel biztosított frekvencia, vagy frekvencia blokk igénybevétele rádiótávközlő hálózatok, illetve állomások üzemben tartása céljából.

Frekvenciahasználati díj: frekvencia vagy frekvenciablokk használata után e rendelet szerint megállapított díj.

Frekvencialekötés: frekvenciakijelölési határozattal frekvencia vagy frekvenciablokk biztosítása rádiótávközlő hálózatok, illetve állomások létesítése céljából.

Frekvencialekötési díj: a frekvencialekötés után e rendelet szerint megállapított díj.

Gyűjtőállomás:az állandóhelyű szolgálat olyan központi állomása, amely csak vételre szolgál.

Helyhez kötött állomás: a mozgószolgálat olyan állomása, amely nem helyváltoztatás alatti használatra szolgál.

HUB űrtávközlési állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálatban működő földi állomás, amely a VSAT állomásokból kiépült űrtávközlő hálózat információvezérlő állomásaként működik.

Kisapertúrájú földi állomás (VSAT): a műholdas állandóhelyű szolgálatban működő állandó vagy változó telephelyű földi állomás, amelyet kisméretű antenna és max. 2 Mbit/s átviteli sebesség jellemez.

Kiterjesztett spektrumú rendszer: olyan rádiórendszer, amelynél az alapsávi jel sávszélesség-kiterjesztése kódsorozat segítségével történik.

Kontroll állomás: műholdas szolgálatokban a műhold vezérlését szolgáló földi állomás.

Központi állomás: állandóhelyű szolgálatok pont-többpont rendszereiben olyan állomás, amely egyidejűleg több más állomással tart kapcsolatot.

Maximális adóteljesítmény (Pa): annak a teljesítménynek a legnagyobb értéke, amelyet az adóberendezés moduláció nélkül egy rádiófrekvenciás periódus alatt az antenna tápvonalára juttat.

Maximális kisugárzott effektív teljesítmény (maximális ERP): a tervezés eredményeként meghatározott és a frekvenciakijelölési határozatban, illetve rádióengedélyben feltüntetett kisugárzott effektív teljesítmények közül a legnagyobb.

Melegtartalék: azonnal üzembe helyezhető tartalékberendezés.

Modulációs célú televízió- és URH-FM rádióállomás: az állandóhelyű szolgálatban működő olyan műsorszóró rendszerű televízió- vagy URH-FM rádióállomás, amely műsorszóró sávban ugyanilyen rendszerű műsorszóró adó számára a kép, illetve a hang modulációt biztosítja.

Műholdas hírcsere állomás (SNG): a műholdas állandóhelyű szolgálatban működő állandó vagy változó telephelyű földi állomás televízió híranyag átvitelére.

Műsorszóró szolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynek adásai arra szolgálnak, hogy azokat általában mindenki vehesse.

Nagy apertúrájú földi állomás (gateway állomás): műholdas állandóhelyű szolgálat vagy műholdas mozgószolgálat keretében olyan nagykapacitású, nagy antenna méretű földi állomás, amely geostacionárius és nem-geostacionárius műholdakhoz az információátvitelt szolgálja.

Passzív átjátszó: rádióhullámok visszatükrözése, illetve vétele és aktív berendezés nélküli kisugárzása módszerével működő másodlagos rádiótávközlő állomás. Típusai: Passzív tükör, amely a rádióhullámok közvetlen visszatükrözését végzi. Back-to-back, két antennából álló passzív átjátszó állomás rádiójelek vételére és eltérő irányú kisugárzására.

Rádiórelé: az állandóhelyű rádiószolgálat keretébe tartozó, a mobil technikától eltérő technológiával kialakított pont-pont vagy pont-többpont rendszerű földfelszíni rádiótávközlő hálózat, amely minimálisan 30 analóg távbeszélő csatornával vagy 2 Mbit/s átviteli kapacitással vagy - a pont-többpont rendszerű hálózatot kivéve - egy analóg tv csatornával rendelkezik. A pont-többpont rendszerű hálózatban az átvitel csak kétirányú lehet, a rádióállomások helyhez kötöttek.

Rádiótelefon típusú állandóhelyű szolgálatok: olyan állandóhelyű szolgálatok, amelyeknek rendszere mobil távközlési technológián alapul.

Sávdíj: árverés vagy pályázat útján értékesített frekvenciasáv esetén a frekvenciahasználati jogosultság érvényességi ideje alatt fizetendő díj.

Sugárzási jellemzők: frekvencia, kisugárzott effektív teljesítmény (ERP) és az effektív antennamagasság (heff)

Szabadcsatorna-keresés: rádiótávközlő berendezések automatikus frekvenciakiválasztási eljárása.

Telephelyre szóló frekvenciakijelölés: a hatóság által kiadott frekvenciakijelölési határozat, amely rögzíti egy állomás vagy hálózat frekvenciáit, valamint pontos telepítési és sugárzási jellemzőit.

Telepítési jellemzők: a földrajzi koordináta, a telephely tengerszint feletti magassága és az antenna földfelszín feletti magassága.

Területre szóló frekvenciakijelölés: a hatóság által kiadott frekvenciakijelölési határozat, amely telepítési jellemzők nélkül meghatározza egy állomás vagy hálózat frekvenciáit, vagy frekvenciablokkját, rögzítve a frekvenciafelhasználás feltételeit egy adott földrajzi területre.

Változó telephelyű állomás: olyan rádiótávközlő állomás, amely helyváltoztatásra alkalmas, de csak telepített helyzetben üzemelhet.

Zsinórnélküli hozzáférés: olyan többcsatornás távközlési megoldás, amelynél a csatornák kiválasztása az egyes bázisállomások tekintetében a szabványban meghatározott bármely csatornára kiterjedhet - a berendezések telepített kivitelében is -, és a berendezések teljesítménye szabványban meghatározott.A net.jogtar.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2016. Minden jog fenntartva!