Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2017.09.24.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.
Megnyitom a Jogtárban Megnyitom az Optijusban

 

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) értékesítői hődíj: a távhőszolgáltató által ténylegesen igénybe vett hőmennyiség után fizetendő, Ft/GJ-ban kifejezett díj,

b) értékesítői teljesítménydíj: a távhőszolgáltatónak értékesített távhő távhőszolgáltató által lekötött teljesítménye alapján fizetendő Ft/MW/év mértékegységben kifejezett díj,

c) távhővásárlási szerződés: a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) szerinti értékesítő és a távhőszolgáltató közötti, távhővásárlásra irányuló szerződés,

d) végfelhasználó: a Tszt. szerinti lakossági felhasználó, díjfizető vagy külön kezelt intézmény.

2. § (1) *  A távhőszolgáltató az értékesítő részére a távhő és a távhőtermeléssel összefüggő szolgáltatások - keringtetés, pótvíz biztosítása, vegyszerezés és vízlágyítás - ellenértékeként

a) értékesítői teljesítménydíjat és értékesítői hődíjat, vagy

b) értékesítői hődíjat

(a továbbiakban együtt: értékesítői díjak) fizet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díjtételeken kívül más díjtételeket az értékesítő nem alkalmazhat.

(3) *  Az értékesítők megnevezését és az egyes értékesítőkhöz kapcsolódó értékesítői díjakat az 1. melléklet tartalmazza.

(4) *  Az értékesítői teljesítménydíj és az értékesítői hődíj külön-külön legmagasabb hatósági árak.

(5) *  Az 1. mellékletben szereplő értékesítői díjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót.

3. § *  (1) A külön kezelt intézmény a távhőszolgáltatásért távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2011. március 31-én alkalmazott, általános forgalmi adót nem tartalmazó díjnál 4,2 százalékkal magasabb mértékű - legmagasabb hatósági árnak minősülő - szolgáltatási díjat köteles fizetni.

(2) *  A lakossági felhasználó és a lakossági díjfizető a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2014. szeptember 30. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 3,3 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni.

4. § *  A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a Tszt. szerinti árelőkészítést a 2. melléklet szerinti módszertan alapján végzi.

5. § *  (1) Az 1. mellékletben meghatározott értékesítő, valamint távhőszolgáltató tárgyévi auditált éves beszámolójában szereplő, a távhőtermelési és távhőszolgáltatási tevékenységéből származó adózás előtti eredménye nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző év december 31-i, az auditált számviteli szétválasztás alapján az ezen tevékenységekre vonatkozó könyv szerinti bruttó eszközérték és a nyereségtényező szorzatának mértékét (a továbbiakban: nyereségkorlát). Azon értékesítő esetében, ahol a hőt - részben vagy kizárólag - villamosenergia-termeléssel kapcsoltan állítják elő, és a megtermelt villamos energia támogatott áron kötelező átvétel alá esik, a nyereségkorlát meghatározása során a bruttó eszközértékbe bele kell számítani a tárgyévet megelőző év december 31-i, az auditált számviteli szétválasztás alapján a kapcsolt villamosenergia-termelési tevékenységre vonatkozó könyv szerinti bruttó eszközértéket is.

(2) A nyereségtényező

a) azon értékesítő esetében, amely 2011. március 31. napját követően a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) szerinti megújuló energiaforrást hasznosító vagy a nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló miniszteri rendelet szerinti nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés követelményeinek megfelelő távhőtermelő létesítményt üzembe helyezett, illetve üzembe helyez: 4,5%;

b) az a) pont alá nem tartozó értékesítő esetében: 2,0%;

c) a távhőszolgáltató esetében 2,0%.

(3) Az értékesítő és a távhőszolgáltató köteles a nyereségkorlát feletti eredményét a távhőtermelés és távhőszolgáltatás energiahatékonyságát növelő, vagy költségének csökkentése érdekében felmerülő beruházásra fordítani a nyereségkorlát feletti eredmény keletkezését követő két éven belül, amely beruházás megvalósulását a Hivatal ellenőrzi.

(4) Ha a Hivatal az ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy a (3) bekezdés szerinti beruházás nem, vagy csak részben valósult meg, akkor a nyereségkorlát feletti eredmény beruházásra fel nem használt mértékét a soron következő árelőkészítés során mint indokolt költséget csökkentő tételt veszi figyelembe.

5/A. § *  (1) Azon hőtermelő, amely kizárólag a távhőtermelési vagy villamosenergia-termelési célú ipari folyamattól eltérő ipari folyamatból származó hulladékhőből állítja elő a távhőt, a 3. melléklet szerinti legmagasabb árnak tekintendő árral megegyező vagy az alatti szerződéses árat a közvetlenül a távhőszolgáltatóval kötött szerződésében jogosult alkalmazni, a Hivatal erre vonatkozó jóváhagyása esetén.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hőtermelő mentesül az 5. § (1) bekezdése szerinti nyereségkorlát alkalmazása alól.

6. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2011. október 1. napján lép hatályba.

(2) * 

(3) *  Az 5. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

(4) A Hivatal az 5. § (3) bekezdés szerinti ellenőrzést első alkalommal a 2012. évre vonatkozóan készített éves beszámoló tekintetében folytatja le.

(5) *  Az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelettel megállapított 5. § nyereségkorlátra vonatkozó rendelkezései első alkalommal a 2015. évben keletkezett nyereségkorlát feletti eredmények tekintetében alkalmazandóak.

7. § (1) * 

(2) * 

1. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez * 

Az értékesítői díjak

A B C D E
1 Település Értékesítő megnevezése Vásárló szolgáltató neve Értékesítői teljesítmény-
díj (eFt/MW/év)
Értékesítői hődíj
(Ft/GJ)
2 Ajka Bakonyi Erőmű Zrt. PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft. 7 286 2 332
3 Almásfüzitő Füzitő GM Energiatermelő Kft. ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft. 0 2 787
4 Baja Bajatechnik Kft. Baja Energetika Kft. 0 3 408
5 Bokod MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt. Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 15 914 2 036
6 Bonyhád Veolia Energia Magyarország Zrt. „FŰTŐMŰ” Kft. 0 3 595
7 Budapest Alpiq Csepel Kft. - kombinált ciklusú erőmű Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 4 565 961
8 Budapest Alpiq Csepel Kft. - kazán Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 2 538
9 Budapest Budapesti Erőmű Zrt. - Kelenföldi Erőmű - 1117 Budapest, Budafoki út 52. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 7 710 2 274
10 Budapest Budapesti Erőmű Zrt. - Kispesti Erőmű - 1184 Budapest, Nefelejcs utca 2. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 7 820 2 273
11 Budapest Budapesti Erőmű Zrt. - Újpesti Erőmű - 1045 Budapest, Tó utca 7. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 7 074 2 308
12 Budapest Készenléti Rendőrség Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 246
13 Budapest Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. FŐTÁV-Kiserőmű Kft. 2 705 1 868
14 Budapest CHP-Erőmű Kft. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 246
15 Budapest FŐTÁV-Kiserőmű Kft. - 1141 Budapest, Mogyoródi út 41-43. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 246
16 Budapest FŐTÁV-Kiserőmű Kft. - 1184 Budapest, Lakatos utca 44/B Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 128
17 Budapest FŐTÁV-Kiserőmű Kft. - 1097 Budapest, Gyáli út 17-19. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 128
18 Budapest FŐTÁV-Kiserőmű Kft. - 1142 Budapest, Tatai út 95. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 191
19 Budapest Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 1 133
20 Budapest Green-R Energetika Zrt. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 246
21 Budapest Magyar Telekom Nyrt. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 246
22 Budapest MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 633
23 Budapest Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 246
24 Csongrád Csoterm Kft. Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 0 1 819
25 Csorna Csornai Kogenerációs Erőmű Kft. Csornahő Kft. 0 2 901
26 Debrecen Debreceni Hőszolgáltató Zrt. Dotenergo Zrt. 10 205 2 184
27 Debrecen Debreceni Vízmű Zrt. Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 0 2 184
28 Debrecen Tiszántúli Hőtermelő Kft. Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 10 205 2 184
29 Dorog Dorogi Erőmű Kft. PROMTÁVHŐ Kft. 14 190 2 702
30 Dunakeszi DK Gázmotor Kft. Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 0 3 312
31 *  Dunaújváros Perkons DHŐ Kft. Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 0 1 937
32 *  Dunaújváros Energott Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft. Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 17 252 1 962
33 *  Dunaújváros HF. Formula Kft. Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 5 288 1 937
34 Eger VPP ENERGY Zrt. EVAT Zrt. 0 2 926
35 Érd Veolia Energia Magyarország Zrt. Érdhő Kft. 0 3 434
36 Esztergom Dorogi Erőmű Kft. PROMTÁVHŐ Kft. 14 190 2 702
37 Gödöllő Veolia Energia Magyarország Zrt. Gödöllői Távhőszolgáltató Kft. 0 2 694
38 Gyöngyös Veolia Energia Magyarország Zrt. Városgondozási Zrt. 0 2 797
39 Győr Arrabona Geotermia Kft. GYŐR-SZOL Zrt. 0 2 650
40 Győr Győri Erőmű Kft. GYŐR-SZOL Zrt. 8 208 2 757
41 Hajdúszoboszló Veolia Energia Magyarország Zrt. Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 0 3 579
42 Kaposvár E.ON Energiatermelő Kft. Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 0 2 948
43 Kapuvár Zöld Láng Energetikai és Szolgáltató Kft. Kapuvári Hőszolgáltató Kft. 0 5 292
44 Kazincbarcika Kazinc-Therm Fűtőerőmű Kft. Barcika Szolg Kft. 8 043 1 987
45 Kiskunhalas Halas-T Kft. Halasi Városgazda Zrt. 0 3 930
46 *  Kiskunfélegyháza Perkons SKL Kft. Perkons DHŐ Kft. 0 2 603
47 Makó Materm Hőszolgáltató, Befektető Kft. Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 0 2 170
48 Mátészalka Veolia Energia Magyarország Zrt. Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 0 2 973
49 Miskolc Bioenergy-Miskolc Szolgáltató Kft. MIHŐ Kft. 0 3 678
50 Miskolc Miskolci Geotermia Zrt. MIHŐ Kft. 0 2 400
51 Miskolc Kuala Kft. MIHŐ Kft. 0 2 400
52 Miskolc MVM MIFŰ Kft. - Hold u. hrsz. 23358/9 és Tatár u. 29/a. hrsz. 23358/8 MIHŐ Kft. 12 771 2 450
53 Miskolc MVM MIFŰ Kft. - Miskolc, Bánki Donát u. 17. MIHŐ Kft. 0 3 246
54 Miskolc MVM MIFŰ Kft. - Miskolc, Szarkahegy u. 21. MIHŐ Kft. 0 3 246
55 Mohács Veolia Energia Magyarország Zrt. MOHÁCS-HŐ Kft. 0 3 592
56 Mohács BIOENERGY-Duna Befektető és Szolgáltató Kft. MOHÁCS-HŐ Kft. 0 3 678
57 Mosonmagyaróvár MESZ Mosonmagyaróvár Kft. Városüzemeltető és Fenntartó Kft. 11 420 2 095
58 Nagykőrös Perkons DHŐ Kft. KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 0 2 848
59 Nyíregyháza Tiszántúli Hőtermelő Kft. NYÍRTÁVHŐ Kft. 11 769 2 227
60 Oroszlány MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt. Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 15 914 2 036
61 Ózd Ózdi Erőmű Kft. Ózdi Távhő Kft. 0 2 633
62 Paks MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Duna Center Therm Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2 874 929
63 Pécs Pannon Hőerőmű Zrt. PÉTÁV Kft. 5 470 2 916
64 Pétfürdő Nitrogénművek Zrt. „PÉTKOMM” Kft. 0 3 183
65 Püspökladány KISERŐMŰ PLD Kft. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 0 2 831
66 Salgótarján Perkons Bio Kft. Salgó Vagyon Kft. 0 4 294
67 Salgótarján Perkons Tarján Kft. Salgó Vagyon Kft. 0 2 881
68 Sárbogárd Perkons DHŐ Kft. Cothec Kft. 0 2 848
69 Sárvár Kiserőmű SRV 2005 Energiaszolgáltató Kft. SÁRVÁR TÁVHŐ Kft. 0 3 127
70 Sátoraljaújhely Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza Cothec Kft. 0 3 066
71 *  Siklós Perkons SKL Kft. SIKLÓSI TÁVHŐ Nonprofit Kft. 0 2 139
72 Sopron Veolia Energia Magyarország Zrt. SOPRON Holding Zrt. 14 125 2 081
73 Sopron Soproni Erőmű Kft. SOPRON Holding Zrt. 8 704 2 231
74 Százhalombatta Dunai Hőtermelő Kft. „SZÁKOM” Nonprofit Kft. 11 750 2 041
75 Szentlőrinc Szentlőrinci Geotermia Zrt. Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. 0 3 654
76 Szigetvár Szigetvári Gyógyfürdő Kft. Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. 0 1 749
77 Szolnok ALFA-NOVA Bioenergia Termelő és Szolgáltató Kft. ALFA-NOVA Kft. 0 2 704
78 Szombathely Szombathelyi Erőmű Zrt. Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 0 2 688
79 Tapolca Tapolcai Kogenerációs Erőmű Kft. Városgazdálkodási Kft. 0 2 665
80 Tatabánya TB-ENERGO Kft. T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. 0 2 227
81 Tatabánya Tatabánya Erőmű Kft. T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. 18 646 2 227
82 Tiszaújváros Tisza-Therm Fűtőerőmű Kft. TiszaSzolg 2004 Kft. 9 803 2 027
83 Vác Veolia Energia Magyarország Zrt. Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. 0 2 768
84 Vác Poligen V Kft. Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. 0 2 768
85 Vasvár Vasi Triász Kft. RÉGIÓHŐ Kft. 0 1 317
86 Veszprém Veszprém-Kogeneráció Energiatermelő Zrt. „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. 0 3 021
87 *  Siófok Cothec Kft. Balaton-parti Kft. 9368 2063

2. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez * 

Az indokolt költségek figyelembevételének módszertana a távhőtermelők és távhőszolgáltatók vonatkozásában

1. A költségek és az eszközérték figyelembevételének általános elvei

1.1. Indokolt költség és eszközérték

a) az összehasonlító gazdasági elemzéseken alapuló költségek és eszközértékek,

b) a dokumentumokkal (például szerződés) alátámaszthatóan az a) pontban foglaltakhoz képest a tárgyévben kivételesen felmerülő (szükségessé váló) éves költség/ráfordítás, vagy

c) a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó, auditált eredménykimutatásában szereplő adatok vizsgálata alapján meghatározott költségek.

1.2. A távhő díját a megállapításának alapját képező indokolt éves költség összegéből és a tárgyévre előre jelzett, értékesítésre kerülő éves hőmennyiségből levezetve kell kimutatni.

1.3. A legkisebb költség elvének érvényre juttatása érdekében a legkisebb hőtermelői költséget jelentő hőelőállítást kell alapul venni, a kapacitások hatékony allokálásának és helyettesíthetőségének szempontja mellett.

1.4. Azon értékesítő vagy távhőtermelő esetében, amely a hőt - részben vagy kizárólag - villamosenergia-termeléssel kapcsoltan állítja elő, és az általa termelt villamos energia támogatott áron kötelező átvétel alá esik, az ebből eredő árbevételét a Hivatal a távhőtermelés negatív költségeként figyelembe veszi.

2. Egyes árképző elemek (költségelemek) figyelembevételének módja

2.1. Működési költségek

2.1.1. Földgáz költségek

Az anyagjellegű költségeken belül a földgáz alapú tüzelőanyag-költséget azon az értéken (a hozzá tartozó mennyiséggel együtt) kell figyelembe venni, amellyel az árelőkészítést megalapozó adatszolgáltatásban az engedélyes ezt megadta, de a Hivatal jogosult egységes felső korlát (cap) alkalmazására, és vizsgálhatja, hogy milyen piaci versenyeztetés mellett alakult ki az elismerendő ár.

2.1.2. A nem földgáz alapú (tüzelőolaj, megújuló energiaforrás stb.) hőtermelés esetén a tüzelőanyag-költség egyedi vizsgálat alapján kerül figyelembevételre.

2.1.3. A hőtermelési üzem folyamatos biztonságos fenntartását szolgáló állandó költségeket összehasonlító gazdasági elemzéseken nyugvó fajlagosított értékek alapján, vagy a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó auditált eredménykimutatásában szereplő adatok vizsgálata alapján meghatározott értékben kell figyelembe venni indokolt költségként.

2.1.4. Az igénybe vett szolgáltatások - különös tekintettel a tevékenység folytatásához nélkülözhetetlen feladatok kiszervezésére, a tanácsadási díjakra, kapcsolt vállalkozásokkal kötött szerződésekre - csak egyedi vizsgálat alapján minősülhetnek külön is elismerendő indokolt költségeknek.

2.1.5. Pénzügyi ráfordítás, hiteltörlesztés

A pénzügyi ráfordítás valamint a hiteltörlesztés - az alkalmazott finanszírozási megoldástól függetlenül - a 3. pont szerinti egyedi vizsgálat alapján ismerhető el indokolt költségként.

2.2. Értékcsökkenés

2.2.1. Az értékcsökkenést vagy a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó auditált eredménykimutatása alapján, vagy összehasonlító gazdasági elemzéseken alapuló, az eszközök hosszú távú folyamatos működőképesen tartása érdekében felmerülő mértékben kell figyelembe venni.

2.2.2. Az értékcsökkenést a 3. pont szerint kell figyelembe venni abban az esetben, ha az egyedi vizsgálat eredményeként a pénzügyi ráfordítás valamint a hiteltörlesztés elismert költségnek tekintendő.

2.3. Megtérülés

2.3.1. Megtérülésként az 1. pont alapján figyelembe vett bruttó eszközérték és az 5. § (2) bekezdésében meghatározott nyereségtényező szorzatát kell elismerni indokolt költségként.

2.4. Támogatások

2.4.1. A beruházások vissza nem térítendő támogatásból finanszírozott részére sem a 2.2. pont szerinti értékcsökkenés, sem a 2.3. pont szerinti megtérülés nem vehető figyelembe.

2.4.2. A visszatérítendő támogatás a pénzügyi ráfordításokkal és a hiteltörlesztéssel azonos módon kezelve, a 3. pont szerinti vizsgálat pozitív eredménye esetén ismerhető el indokolt költségként.

3. Egyedi vizsgálat

A Hivatal azon beruházás esetében ismerheti el a beruházási hitel- valamint a visszatérítendő támogatás kamatát és törlesztő részletét indokolt költségként, amely teljesíti azt a feltételt, miszerint a beruházás számított tőkeköltségeként jelentkező elismert költségtöbblet kisebb, mint a beruházás eredményeként fellépő költségmegtakarítás.

A Hivatal az egyedi vizsgálata során a beruházás számított tőkeköltsége részeként a hitel éves tőketörlesztését és kamatát, a visszatérítendő támogatás éves törlesztő részletét és esetlegesen felszámított kamatát, a beruházás sajáttőkéből finanszírozott részére számított értékcsökkenésének összegét, valamint szintén a beruházás sajáttőkéből finanszírozott részén alapuló - a 2.3. pont szerint számított - megtérülés összegét hasonlítja össze a beruházás eredményeként felmerülő költségcsökkenéssel. A Hivatal azt is vizsgálja, hogy a beruházás összértéke, továbbá a hitel kamata megfelel-e a legkisebb költség elvének, összhangban van-e az aktuális piaci viszonyokkal, és a számított tőkeköltség megállapítása során csak az ezen követelményeknek megfelelő beruházási értéket és hitelkamatot fogadja el.

Abban az esetben, ha a beruházás hatására bekövetkező költségcsökkenés mértéke a beruházás számított tőkeköltségének összegét meghaladja, akkor a Hivatal a beruházás számított tőkeköltségét indokolt költségként elismeri.

3. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez * 

Az 5/A. § szerinti értékesítőre vonatkozó legmagasabb hatósági ár:

Teljesítménydíj (Ft/MW/Év) Hődíj (Ft/GJ)
0 2000