Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2018.02.20.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.
Megnyitom a Jogtárban Megnyitom az Optijusban

 

12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet

a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (3) bekezdés d) pontjában és a 110. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -, a 9. § a) és b) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A felsőoktatási tárgyú eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó szabályok

1. § (1) Az Oktatási Hivatal felsőoktatási eljárásai során az 1. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás kezdeményezőjének az Oktatási Hivatal kincstárnál vezetett 10032000-00282637-00000000 számú fizetési számlájára, az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg kell megfizetni.

2. § (1) Az 1. § szerint megfizetett igazgatási szolgáltatási díj - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - az Oktatási Hivatal bevétele.

(2) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságot illeti

a) a felsőoktatási intézmény működési engedélyezése, valamint alapképzési, illetve mesterképzési szak indításának, felsőoktatási szakképzés indításának, doktori iskola létesítésének nyilvántartásba vétele céljából indított,

b) - ha tudományos és ehhez kapcsolódó oktatási, kutatási kérdések tekintetében a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakvéleménye szükséges - az alapító okiratban szereplő és ahhoz kapcsolódó adatok nyilvántartásba vétele, módosítása céljából indított,

c) a külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi működésének engedélyezése, továbbá a működési engedéllyel rendelkező külföldi felsőoktatási intézmény képzésindításának nyilvántartásba vétele céljából indított

elsőfokú közigazgatási hatósági eljárás esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díjnak az 1. mellékletben meghatározott része.

3. § (1) Az Oktatási Hivatal felsőoktatási eljárásban hozott döntése elleni fellebbezés esetén az oktatásért felelős miniszter által lefolytatott másodfokú eljárásért az 1. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az elsőfokú döntés elleni fellebbezés benyújtójának az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium kincstárnál vezetett 10032000-01425190-00000000 számú fizetési számlájára, a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell megfizetnie.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerint megfizetett igazgatási szolgáltatási díj - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium bevétele. A fellebbezéssel befizetett díjat vissza kell fizetni, ha a felülvizsgált elsőfokú döntés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult.

(4) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságot illeti

a) a felsőoktatási intézmény működési engedélyezése, valamint alapképzési, illetve mesterképzési szak indításának, felsőoktatási szakképzés indításának, doktori iskola létesítésének nyilvántartásba vétele céljából indított,

b) - ha tudományos és ehhez kapcsolódó oktatási, kutatási kérdések tekintetében a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakvéleménye szükséges - az alapító okiratban szereplő és ahhoz kapcsolódó adatok nyilvántartásba vétele, módosítása céljából indított,

c) a külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi működésének engedélyezése, továbbá a működési engedéllyel rendelkező külföldi felsőoktatási intézmény képzésindításának nyilvántartásba vétele céljából indított

másodfokú közigazgatási hatósági eljárás esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díjnak az 1. mellékletben meghatározott része.

2. Az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó szabályok

4. § *  (1) Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: nyelvvizsga rendelet) szerinti

a) akkreditáció és

b) külföldön kiállított nyelvvizsga-bizonyítványok honosítása

kapcsán a 2. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) A nyelvvizsga rendelet szerinti akkreditáció megújítására irányuló eljárásért a 3. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj megállapítása a kérelem benyújtását megelőző két évben a vizsgaközpont által szervezett vizsgák száma alapján történik.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az Oktatási Hivatal kincstárnál vezetett 10032000-00282637-00000000 számú fizetési számlájára, az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg kell megfizetni.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerint megfizetett igazgatási szolgáltatási díj az Oktatási Hivatal bevétele.

5. § (1) Az Oktatási Hivatal államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásban hozott döntése elleni fellebbezés esetén az oktatásért felelős miniszter által lefolytatott másodfokú eljárásért a 2. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az elsőfokú döntés elleni fellebbezés benyújtójának az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium kincstárnál vezetett 10032000-01425190-00000000 számú fizetési számlájára, a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell megfizetnie.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerint megfizetett igazgatási szolgáltatási díj az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium bevétele. A fellebbezéssel befizetett díjat vissza kell fizetni, ha a felülvizsgált elsőfokú döntés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult.

2/A. *  A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésére és honosítására irányuló eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj

5/A. § *  (1) A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Elismerési törvény) hatálya alá tartozó hatósági eljárásokért a 4. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfélnek az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg, az eljáró hatóságnak az 5. mellékletben meghatározott számlaszámára kell megfizetnie.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerint megfizetett igazgatási szolgáltatási díj az eljáró hatóság bevétele.

(4) Ha az ügyfél az elsőfokú eljárásban kérelmét olyan módon módosítja, hogy az eljárásért eltérő összegű díjat kell fizetni, mint az eredeti kérelme alapján indult eljárásért, akkor az ügyfélnek az eljárási díjat ki kell egészítenie a módosított kérelemnek megfelelő eljárási díjra, vagy a különbözetet a kérelmező részére vissza kell téríteni.

(5) Az e §-ban szabályozott igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfél részére vissza kell téríteni, ha kérelmét a határozat meghozatala vagy a hatósági bizonyítvány kiállítása előtt visszavonja.

(6) A fellebbezéssel befizetett díjat vissza kell fizetni, ha a felülvizsgált elsőfokú döntés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult.

3. Közös szabályok

6. § Az e rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjak tekintetében

a) *  az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségre - az 5/A. § (5) bekezdésében foglalt kivétellel - az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat,

b) az igazgatási szolgáltatási díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdésének fizetési alanyára vonatkozó rendelkezését, valamint 31. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat

kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e rendelet alkalmazásában igazgatási szolgáltatási díjat kell érteni.

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

8. § E rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő

a) felsőoktatási eljárásban az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségre, az igazgatási szolgáltatási díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására és az igazgatási szolgáltatási díj mértékére a felsőoktatási hatósági eljárási díjakról szóló 8/2006. (IX. 7.) OKM rendelet,

b) államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásban az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségre, az igazgatási szolgáltatási díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására és az igazgatási szolgáltatási díj mértékére az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszeréről és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet

e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos szabályait kell alkalmazni.

9. § *  Az 1. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni a 2006. január 1-jén állami elismeréssel rendelkező felsőoktatási intézményeknek és jogutódaiknak a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján folytatott egyetemi szintű képzéseik, főiskolai szintű képzéseik, szakirányú továbbképzéseik, valamint felsőfokú szakképzéseik első alkalommal történő nyilvántartásba vételére.

1. melléklet a 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelethez

A felsőoktatási eljárásokhoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak

A B C
1
Az eljárás megnevezése
A fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke
2 elsőfokú eljárásban másodfokú eljárásban
3 Felsőoktatási intézmény nyilvántartásba vétele 300 000 Ft 25 000 Ft
4 Felsőoktatási intézmény működési engedélyezése a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 6. § (1) bekezdése alapján, amelyből a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság - a Nftv. szerinti közreműködésére tekintettel - elsőfokú eljárásban 1 200 000 Ft, másodfokú eljárásban 1 020 000 Ft mértékű részre jogosult 1 650 000 Ft 1 070 000 Ft
5 Felsőoktatási intézmény működési engedélyezése az Nftv. 91. § (5) bekezdése alapján, amelyből a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság - a Nftv. szerinti közreműködésére tekintettel - elsőfokú eljárásban 300 000 Ft, másodfokú eljárásban 255 000 Ft mértékű részre jogosult 750 000 Ft 305 000 Ft
6 Felsőoktatási intézmény működési engedélyének módosítása a felvehető maximális hallgatói létszám megállapításával 115 000 Ft 15 000 Ft
7 Felsőoktatási intézmény működési engedélyének módosítása a felvehető maximális hallgatói létszám megállapítása nélkül 25 000 Ft 10 000 Ft
8 Diákotthon nyilvántartásba vétele 150 000 Ft 15 000 Ft
9 Fenntartói jog átadásának nyilvántartásba vétele 10 000 Ft 10 000 Ft
10 Felsőoktatási intézmény, diákotthon törlése (kivéve, ha arra átalakulás következtében kerül sor) 15 000 Ft 10 000 Ft
11 Alapképzési, illetve mesterképzési szak indításának nyilvántartásba vétele, amelyből a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság - a Nftv. szerinti közreműködésére tekintettel - elsőfokú eljárásban 300 000 Ft, másodfokú eljárásban 255 000 Ft mértékű részre jogosult 320 000 Ft 265 000 Ft
12 Doktori iskola létesítésének nyilvántartásba vétele, amelyből a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság - a Nftv. szerinti közreműködésére tekintettel - elsőfokú eljárásban 460 000 Ft, másodfokú eljárásban 255 000 Ft mértékű részre jogosult 480 000 Ft 265 000 Ft
13 Felsőoktatási szakképzés indításának nyilvántartásba vétele, amelyből a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság - a Nftv. szerinti közreműködésére tekintettel - elsőfokú eljárásban 300 000 Ft, másodfokú eljárásban 255 000 Ft mértékű részre jogosult 320 000 Ft 265 000 Ft
14 Szakirányú továbbképzés létesítésének nyilvántartásba vétele 30 000 Ft 10 000 Ft
15 Szakirányú továbbképzés indításának nyilvántartásba vétele 10 000 Ft 10 000 Ft
16 Közhasznú minősítési eljárás 50 000 Ft 15 000 Ft
17 Tisztségviselő nyilvántartásba vétele 10 000 Ft 10 000 Ft
18 Kollégium, szakkollégium nyilvántartásba vétele 10 000 Ft 10 000 Ft
19 Együttműködési megállapodás nyilvántartásba vétele 10 000 Ft 10 000 Ft
20 Felnőttképzési adatok nyilvántartásba vétele 10 000 Ft 10 000 Ft
21 Alapító okiratban szereplő és ahhoz kapcsolódó adatok nyilvántartásba vétele, módosítása, amelyből a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság - a Nftv. szerinti közreműködésére tekintettel - 200 000 Ft mértékű részre jogosult 215 000 Ft 210 000 Ft
22 Külföldi felsőoktatási intézmény nyilvántartásba vétele és működési engedélyezése, amelyből a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság - a Nftv. szerinti közreműködésére tekintettel - elsőfokú eljárásban 300 000 Ft, másodfokú eljárásban 255 000 Ft mértékű részre jogosult 450 000 Ft 270 000 Ft
23 Működési engedéllyel rendelkező külföldi felsőoktatási intézmény képzése indításának nyilvántartásba vétele, amelyből a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság - a Nftv. szerinti közreműködésére tekintettel - elsőfokú eljárásban 300 000 Ft, másodfokú eljárásban 255 000 Ft mértékű részre jogosult 320 000 Ft 265 000 Ft
24 Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében felsőoktatási tevékenységet végző szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató nyilvántartásba vétele 35 000 Ft 15 000 Ft
25 Egyéb, jogszabályban előírt adat nyilvántartásba vétele, nyilvántartásban vezetett adat módosítása, törlése 10 000 Ft 10 000 Ft
26 Szakhatósági állásfoglalás a szakirányú szakképzettség, a felsőfokú végzettség, továbbá más, felsőoktatásban szerzett szakképesítés vagy szakképzés, illetőleg a külföldi végzettségi szintek, szakképesítések és szakképzések elismerése tekintetében 10 000 Ft -

2. melléklet a 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelethez

Az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokhoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak

A B C
1
Az eljárás megnevezése
A fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke
2 elsőfokú eljárásban másodfokú eljárásban
3 Vizsgarendszer akkreditációja legfeljebb két nyelvből 1 570 000 Ft 50 000 Ft
4 Vizsgarendszer bővítése további nyelvvel 670 000 Ft 30 000 Ft
5 Vizsgahely akkreditációja 390 000 Ft 30 000 Ft
6 Külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány honosítási eljárása 10 000 Ft 10 000 Ft

3. melléklet a 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelethez * 

A B
1 Az eljárás megnevezése A fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke
2 Az akkreditáció megújítására irányuló eljárás díja a kérelem benyújtását megelőző két évben szervezett vizsgák számának megfelelően, vizsgánként 500 Ft komplex vizsga és 250 Ft részvizsga (írásbeli, szóbeli) esetén

4. melléklet a 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelethez * 

A B C
1. Az eljárás megnevezése A fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke
2. elsőfokú eljárásban másodfokú eljárásban
3. Az Elismerési törvény II., XI. és XII. Fejezete, valamint a 17. §-a szerinti eljárás 15 000 Ft 10 000 Ft
4. Az Elismerési törvény III., IV. és V. Fejezete szerinti eljárás 45 000 Ft 15 000 Ft
5. Az Elismerési törvény XI/A. Fejezete szerinti eljárás 20 000 Ft 10 000 Ft
6. Az Elismerési törvény Harmadik része szerinti eljárás 60 000 Ft 20 000 Ft
7. Szakértői eljárás díja 25 000 Ft 25 000 Ft

5. melléklet a 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelethez * 

A B C
1. Elismerésért felelős hatóság Számla megnevezése Számlaszám
2. Adventista Teológiai Főiskola Forint pénzforgalmi számla OTP Bank Nyrt.,
11742331-20003799-00000000
3. Állami Egészségügyi Ellátó Központ Előirányzat-felhasználás keretszámla Magyar Államkincstár,
10032000-01490576-00000000
4. Állatorvostudományi Egyetem Előirányzat-felhasználási keretszámla Magyar Államkincstár,
10032000-00336138-00000000
5. Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem Forint pénzforgalmi számla MKB Bank Zrt.,
10300002-20156189-00003285
6. Apor Vilmos Katolikus Főiskola Forintpénzforgalmi számla CIB Bank Zrt.,
10700323-67353264-51100005
7. A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Forint pénzforgalmi számla Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.,
10403181-31818690-00000000
8. Baptista Teológiai Akadémia Forint pénzforgalmi számla OTP Bank Nyrt.,
11706016-20776206-00000000
9. Belügyminisztérium Előirányzat-felhasználási keretszámla Magyar Államkincstár,
10032000-01483305-00000000
10. Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Forint pénzforgalmi számla MKB Bank Zrt.,
10300002-10631836-49020016
11. BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
Előirányzat-felhasználás keretszámla Magyar Államkincstár,
10023002-00283494-00000000
12. Budapesti Corvinus Egyetem Előirányzat-felhasználási keretszámla Magyar Államkincstár,
10032000-00282857-00000000
13. Budapesti Építész Kamara Forint pénzforgalmi számla Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.,
10200902-32712786-00000000
14. Budapesti és Pest Megyei Mérnöki
Kamara
Forint pénzforgalmi számla Budapest Bank Zrt.,
10102086-68836102-00000000
15. Budapesti Gazdasági Egyetem Előirányzat-felhasználási keretszámla Magyar Államkincstár,
10032000-00282833-00000000
16. Budapest Kortárstánc Főiskola Forint pénzforgalmi számla Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.,
10405004-50526789-78811009
17. Budapesti Metropolitan Egyetem Forint pénzforgalmi számla FHB Bank Zrt.,
18203332-06007572-40010017
18. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Előirányzat-felhasználási keretszámla Magyar Államkincstár,
10032000-01425279-00000000
19. Budapesti Ügyvédi Kamara Forint pénzforgalmi számla UniCredit Bank Zrt.,
10900011-00000007-20950113
20. Debreceni Egyetem Előirányzat-felhasználási keretszámla Magyar Államkincstár,
10034002-00282871-00000000
21. Debreceni Református Hittudományi
Egyetem
Forint pénzforgalmi számla OTP Bank Nyrt.,
11738008-20011428-00000000
22. Dunaújvárosi Egyetem Előirányzat-felhasználási keretszámla Magyar Államkincstár,
10029008-00282723-00000000
23. Edutus Főiskola Forint pénzforgalmi számla MKB Bank Zrt.,
10300002-40000413-00003285
24. Emberi Erőforrások Minisztériuma Előirányzat-felhasználási keretszámla Magyar Államkincstár,
10032000-01425190-00000000
25. Eötvös József Főiskola Előirányzat-felhasználási keretszámla Magyar Államkincstár,
10025004-01427439-00000000
26. Eötvös Loránd Tudományegyetem Előirányzat-felhasználási keretszámla Magyar Államkincstár,
10032000-01426201-00000000
27. Egri Hittudományi Főiskola Forint pénzforgalmi számla OTP Bank Nyrt.,
11739009-22871194-00000000
28. Esztergomi Hittudományi Főiskola Forint pénzforgalmi számla OTP Bank Nyrt.,
11740054-20065575-00000000
29. Eszterházy Károly Egyetem Előirányzat-felhasználási keretszámla Magyar Államkincstár,
10035003-00336121-00000000
30. Evangélikus Hittudományi Egyetem Forint pénzforgalmi számla OTP Bank Nyrt.,
11707024-20272733-00000000
31. Gábor Dénes Főiskola Forint pénzforgalmi számla OTP Bank Nyrt.,
11711041-20955696-00000000
32. Gál Ferenc Főiskola Forint pénzforgalmi számla OTP Bank Nyrt.,
11735005-20560740-00000000
33. Golgota Teológiai Főiskola Forint pénzforgalmi számla Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.,
10402946-00026813-00000002
34. Győri Hittudományi Főiskola Forint pénzforgalmi számla Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.,
10403356-33518396-00000000
35. IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola Forint pénzforgalmi számla Erste Bank Hungary Zrt.,
11600006-00000000-64744825
36. Kaposvári Egyetem Előirányzat-felhasználási keretszámla Magyar Államkincstár,
10039007-00282888-00000000
37. Károli Gáspár Református Egyetem Forint pénzforgalmi számla OTP Bank Nyrt.,
11705008-20471736-00000000
38. Közép-európai Egyetem Forint pénzforgalmi számla CIB Bank Zrt.,
11100104-18118463-10000001
39. Kodolányi János Főiskola Forint pénzforgalmi számla Erste Bank Hungary Zrt.,
11600006-00000000-33437190
40. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Előirányzat-felhasználási keretszámla Magyar Államkincstár,
10032000-01426768-00000000
41. Magyar Építész Kamara Forint pénzforgalmi számla Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.,
10200892-31416047-00000000
42. Magyar Képzőművészeti Egyetem Előirányzat-felhasználási keretszámla Magyar Államkincstár,
10032000-01426751-00000000
43. Magyar Mérnöki Kamara Forint pénzforgalmi számla Budapest Bank Zrt.,
10102086-68905702-00000007
44. Magyar Táncművészeti Egyetem Előirányzat-felhasználási keretszámla Magyar Államkincstár,
10032000-01493263-00000000
45. Magyar Tudományos Akadémia Előirányzat-felhasználási keretszámla Magyar Államkincstár,
10032000-01447224-00000000
46. Magyar Ügyvédi Kamara Forint pénzforgalmi számla OTP Bank Nyrt.,
11784009-20603344-00000000
47. Miskolci Egyetem Előirányzat-felhasználási keretszámla Magyar Államkincstár,
10027006-01426672-00000000
48. Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Előirányzat-felhasználási keretszámla Magyar Államkincstár,
10032000-01493287-00000000
49. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Megosztott bevételek besz. célelsz. szla - Közlekedési hat. bev.besz.szla Magyar Államkincstár,
10032000-00290713-3810004
50. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Forint pénzforgalmi számla Magyar Államkincstár,
10032000-00300939-00000017
51. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Előirányzat-felhasználási keretszámla Magyar Államkincstár,
10023002-00318259-00000000
52. Nyíregyházi Egyetem Előirányzat-felhasználási keretszámla Magyar Államkincstár,
10044001-00282895-00000000
53. Oktatási Hivatal Előirányzat-felhasználási keretszámla Magyar Államkincstár,
10032000-00282637-00000000
54. Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Forint pénzforgalmi számla OTP Bank Nyrt.,
11708001-20544537-00000000
55. Óbudai Egyetem Előirányzat-felhasználási keretszámla Magyar Államkincstár,
10032000-00291350-00000000
56. Pannon Egyetem Előirányzat-felhasználási keretszámla Magyar Államkincstár,
10048005-01426696-00000000
57. Pallasz Athéné Egyetem Előirányzat-felhasználási keretszámla Magyar Államkincstár,
10025004-00336114-00000000
58. Pápai Református Teológiai Akadémia Forint pénzforgalmi számla OTP Bank Nyrt.,
11748045-20043836-00000000
59. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Forint pénzforgalmi számla OTP Bank Nyrt.,
11707024-20433873-00000000
60. Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Forint pénzforgalmi számla MKB Bank Zrt.,
10300002-24645447-00003285
61. Pécsi Tudományegyetem Előirányzat-felhasználási keretszámla Magyar Államkincstár,
10024003-00282716-00000000
62. Pest Megyei Kormányhivatal Előirányzat-felhasználási keretszámla Magyar Államkincstár,
10023002-00299671-00000000
63. Pető András Főiskola Előirányzat-felhasználási keretszámla Magyar Államkincstár,
10032000-00334686-00000000
64. Pünkösdi Teológiai Főiskola Forint pénzforgalmi számla Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.,
10401921-00026624-00000002
65. Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Forint pénzforgalmi számla Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.,
10201006-50062850-00000000
66. Sárospataki Református Teológiai
Akadémia
Forint pénzforgalmi számla OTP Bank Nyrt.,
11734169-20001278-00000000
67. Semmelweis Egyetem Előirányzat-felhasználási keretszámla Magyar Államkincstár,
10032000-00282819-00000000
68. Sola Scriptura Teológiai Főiskola Forint pénzforgalmi számla Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.,
10201006-50285893-00000000
69. Soproni Egyetem Előirányzat-felhasználási keretszámla Magyar Államkincstár,
10033001-00290610-00000000
70. Szegedi Tudományegyetem Előirányzat-felhasználási keretszámla Magyar Államkincstár,
10028007-00282802-00000000
71. Szent Atanáz Görög Katolikus
Hittudományi Főiskola
Forint pénzforgalmi bankszámla CIB Bank Zrt.,
11100702-19204893-36000001
72. Szent István Egyetem Előirányzat-felhasználási keretszámla Magyar Államkincstár,
10032000-00282826-00000000
73. Szent Pál Akadémia Forint pénzforgalmi bankszámla Raiffeisen Bank Zrt.,
12072507-01165405-00100003
74. Széchenyi István Egyetem Előirányzat-felhasználási keretszámla Magyar Államkincstár,
10033001-01426706-00000000
75. Színház- és Filmművészeti Egyetem Előirányzat-felhasználási keretszámla Magyar Államkincstár,
10032000-01493270-00000000
76. Testnevelési Egyetem Előirányzat-felhasználási keretszámla Magyar Államkincstár,
10032000-00334679-00000000
77. Tomori Pál Főiskola Forint pénzforgalmi bankszámla Szigetvári Takarékszövetkezet,
50800159-11022602-00000000
78. Veszprémi Érseki Hittudományi
Főiskola
Forint pénzforgalmi bankszámla OTP Bank Nyrt.,
11748007-20102269-00000000
79. Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Forint pénzforgalmi bankszámla OTP Bank Nyrt.,
11700024-47348804-51100005
80. Wesley János Lelkészképző Főiskola Forint pénzforgalmi bankszámla OTP Bank Nyrt.,
10708001-20562292-00000000
81. Zsigmond Király Egyetem Forint pénzforgalmi bankszámla Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.,
10403370-49535552-51491004