Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2017.12.15.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.
Megnyitom a Jogtárban Megnyitom az Optijusban

 

38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet

a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

A Kormány

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § e) és f) pontjában,

a 25. § tekintetében a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 53. § (2) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) meghatározott

a) földművesnek minősülő természetes személyekről,

b) mezőgazdasági termelőszervezetnek, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek minősülő szervezetekről,

c) a mezőgazdasági üzemközpontnak minősülő gazdasági-, lakó-, vagy irodaépülettel beépített ingatlanokról, vagy tanyákról (a továbbiakban együtt: ingatlan)

vezetett nyilvántartás, a nyilvántartásba vételi eljárás, és a nyilvántartásból történő adatszolgáltatás szabályait állapítja meg.

(2) A nyilvántartás számítógépes adatbázisban rögzített, az azt kezelő számítástechnikai eszközzel olvasható és kinyomtatható formában is megjeleníthető nyilvántartási adatlapból (a továbbiakban: adatlap) és a törölt adatok állományából áll. Az adatbázis a mezőgazdasági üzemközpontokat az (1) bekezdés a) és b) pont szerinti személyekhez, illetve szervezetekhez kapcsolódóan, a 3. §-ban meghatározott módon az adatlap részeként tartalmazza.

(3) Az adatbázis adatállományán túl a nyilvántartás részét képezi az okirattár, amely a nyilvántartásba vételi eljárással összefüggő kérelmeket (ide értve a bejelentéseket is), a kérelemhez csatolt okiratokat, továbbá a nyilvántartásba vétellel és az adatszolgáltatással kapcsolatos más okiratokat tartalmazza.

2. § *  A Földforgalmi tv. 5. § 19. a) pont ac) alpontjában és a 26. pont c) alpontjában meghatározott üzemi gyakorlat alatt a Földforgalmi tv. 5. § 14., illetve 18. pontjának megfelelő mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet (a továbbiakban együtt: mezőgazdasági tevékenység) kell érteni.

2/A. § *  Ahol e rendelet őstermelőről rendelkezik, ott a közös őstermelői igazolvány esetén az igazolványon szereplő természetes személyek bármelyikét érteni kell.

2. A nyilvántartás tartalma

3. § (1) A nyilvántartásba vétel során földművesenként, és mezőgazdasági termelőszervezetenként (ide értve az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetet is) önálló adatlapot kell nyitni. Az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétel során az adatlapon külön rovatban utalni kell az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet státuszra.

(2) Az adatlap a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) 100. § (3) bekezdésében meghatározott adatokon túl tartalmazza

a) *  a mezőgazdasági igazgatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) megnevezését,

b) a nyilvántartásba történő bejegyzés és a nyilvántartásból való törlés iránti kérelem iktatásának időpontját, valamint a nyilvántartásba történő bejegyzésről, a nyilvántartásból való törlésről szóló döntés számát és meghozatalának időpontját,

c) a nyilvántartásban szereplő egyes adatok módosítása (ide értve a kiegészítést, kijavítást is) átvezetése iránti bejelentés iktatásának időpontját, és a nyilvántartásban végzett módosításról szóló döntés számát és meghozatalának időpontját.

(3) *  Az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet esetében az adatlap nem tartalmazza a mezőgazdasági üzemközpontra vonatkozó adatokat, ha a szervezet az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétele iránti kérelmében a mezőgazdasági üzemközpont hiányát tünteti fel, de a kérelmében nyilatkozik arról, hogy Földforgalmi tv. 42. § (5) bekezdésében meghatározott, a mezőgazdasági üzemközpont létesítésére vonatkozó kötelezettségét az ott meghatározott időn belül teljesíti, és a mezőgazdasági üzemközpont adatait e rendeletben meghatározottak szerint bejelenti a járási hivatalhoz.

(4) Ha a nyilvántartásba vételi kérelemben a természetes személy, illetve a szervezet azt jelöli meg, hogy a mezőgazdasági üzemközpontja azonos a lakóhelyével, illetve a székhelyével, vagy telephelyével, akkor ezen ingatlanok adatait kell mezőgazdasági üzemközpontként nyilvántartásba venni. E rendelkezést nem lehet alkalmazni a (3) bekezdésben meghatározott esetben.

3. A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos eljárási szabályok

4. § (1) *  Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott természetes személynek, illetve szervezetnek a nyilvántartásba vételi eljárás iránti kérelmet a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a járási hivatalok hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani a kérelmező mezőgazdasági üzemközpontja, vagy a lakóhelye, illetve a székhelye fekvése szerint illetékes járási hivatalhoz. A kérelem adattartalmát az 1-3. melléklet határozza meg.

(2) A Fétv. 2/A. § (1) bekezdése szerinti személyi azonosítóval nem rendelkező személy, és a Fétv. 2/B. §-a szerinti tagállami vagy külföldi székhelyű szervezet kérelmező esetében a kérelemben nem személyi azonosítót, illetve statisztikai azonosítót és cégjegyzékszámot, hanem a Fétv. 2/A. §-ában, illetve a 2/B. §-ában meghatározott belső egyedi azonosító számot kell feltüntetni, feltéve, ha arról a kérelmező a Fétv. 2/A. § (7) bekezdése szerint tájékoztatást kapott.

5. § (1) A természetes személynek földművesként való nyilvántartásba vétele iránti kérelméhez csatolni kell

a) a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kr.) meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséget igazoló okirat egy eredeti példányát vagy annak a közjegyző, illetve a kiállító intézmény által hitelesített másolatát, illetve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány eredeti példányát, amely tanúsítja, hogy a külföldön megszerzett szakképesítés a Kr.-ben meghatározott valamely szakképesítésnek megfelelő szakképesítés,

b) *  az a) pontban meghatározott szakirányú képzettséget igazoló okirat hiányában

ba) az őstermelőnek nem minősülő kérelmező esetében olyan, a számviteli törvény előírásainak megfelelő bizonylat másolatát, amely szerint a kérelmezőnek a mezőgazdasági tevékenysége folytatásából a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben árbevétele származott, valamint az ahhoz történő hozzájáruló nyilatkozatot, hogy az állami adóhatóság az árbevétel valóságtartalmát ellenőrizheti,

bb) az őstermelő kérelmező - ide értve az őstermelőként adózó kérelmezőt is - esetében a mezőgazdasági tevékenység folytatásához kiadott dokumentumot, valamint annak igazolására, hogy a mezőgazdasági tevékenysége folytatásából a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben árbevétele származott

bba) a lezárt értékesítési betétlap másolatát,

bbb) a bba) alpontban foglaltak hiányában a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 5. számú mellékletében szereplő, általa vezetett alapnyilvántartás, vagy a bevételt igazoló számviteli bizonylat vonatkozó másolatát,

bc) a ba) és bb) pontban meghatározottak hiányában a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának a megvalósult mező- vagy erdőgazdasági célú beruházás szerint illetékes területi szerve (a továbbiakban: Kamara) által kiadott igazolást arról, hogy a kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott.

(1a) *  Ha az (1) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti kamarai igazolás három évnél rövidebb időtartamra vonatkozik, az igazolással nem érintett időtartamra vonatkozóan a kérelemhez csatolni kell (1) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjaiban meghatározott igazolásokat és okiratokat is. Ez esetben az (1) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjaiban meghatározott igazolásokat csak a hiányzó évek vonatkozásában kell kiállítani.

(1b) *  Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott okiratként nem fogadható el a végzettség megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga bizonyítvány hiányában kiállított igazolás.

(2) Ha a kérelmező természetes személy nem felel meg az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek, de a nyilvántartásba már bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának minősül, amelyben a kérelmező legalább 3 éve legalább 25%-os tulajdonosi részesedéssel rendelkezik, és a mezőgazdasági termelőszervezetben személyes közreműködésként végzi a mezőgazdasági tevékenységet, úgy a földművesként való nyilvántartásba vétele iránti kérelméhez csatolnia kell a mezőgazdasági termelőszervezet vezető tisztségviselője által cégszerűen kiállított olyan tartalmú írásbeli nyilatkozatot, amely szerint a kérelmező a nyilvántartásba már bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezetben legalább 3 éve legalább 25%-os tulajdonosi részesedéssel rendelkezik, és a kérelmező a mezőgazdasági termelőszervezetben személyes közreműködésként végzi a mezőgazdasági tevékenységet.

5/A. § *  (1) *  Ha a természetes személy a földművesként való nyilvántartásba vétele iránti kérelméhez olyan mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséget igazoló okiratot csatol, amelyen a szakképesítés megnevezése vagy azonosító száma pontosan nem azonosítható a Kr.-ben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségek valamelyikével, a járási hivatal a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. szakértői véleménye alapján dönt.

(2) A szakértői vélemény kialakítása során azt kell megvizsgálni, hogy a benyújtott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséget igazoló okirat szerinti szakképesítés a Kr.-ben meghatározott valamely szakképesítésnek megfelelő szakképesítés-e. A szakképesítés megfelelőségét különösen az annak megszerzése során elsajátított szakismeretekre kell alapozni. A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. a szakértői véleményét 15 napon belül adja meg.

(3) A nyilvántartásba vételi eljárás keretében hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezés esetén, a másodfokon eljáró hatóság a földügyért felelős minisztert rendeli ki szakértőként a (2) bekezdésben meghatározott kérdés tekintetében.

(4) *  A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. a honlapján tájékoztatást tesz közzé azokról a szakképesítésekről, amelyeket a (2) bekezdésben foglaltak szerint a szakértői véleményében megfelelőnek minősített.

6. § (1) A szervezetnek mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétele iránti kérelméhez - kivéve, ha a kérelmező a cégnyilvántartásban nyilvántartott cég és fennállnak a (2) bekezdés szerinti feltételek - csatolni kell

a) a létesítését tanúsító, illetőleg konstituáló bejegyzési határozat eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányát vagy a nyilvántartó hatóság által vezetett közhiteles nyilvántartás tartalmáról kiállított hiteles másolatot vagy a közjegyzőkről szóló törvényben meghatározottak szerint, a közhitelességű nyilvántartás tartalmáról kiállított közjegyzői tanúsítványt, és

b) az eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt.

(2) *  Ha a kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a járási hivatal az iratot, valamint a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a szervezetnek mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétele iránti kérelméhez csatolnia kell

a) *  az adóhatóság által kiállított olyan igazolást, amely szerint a kérelmezőnek a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben értékesítésből nettó árbevétele származott és a szervezet vezető tisztségviselőjének vagy a cégvezetőjének cégszerű írásbeli nyilatkozatát arról, hogy az éves értékesítése - az eladott mező- és erdőgazdasági áruk beszerzési értékével és a közvetített mező- és erdőgazdasági szolgáltatások értékével csökkentett - nettó árbevételének több mint a fele a mezőgazdasági tevékenysége folytatásából származott,

b) a szervezet legalább egy vezető tisztségviselőjének vagy a cégvezetőjének cégszerű írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a szervezetben a fennálló tagsági viszonyához kapcsolódóan folytatja a szervezet főtevékenysége szerinti mezőgazdasági tevékenységet, és

c) *  a b) pontban meghatározott személy nevére kiállított, az 5. § (1) bekezdés a) pontjában, illetve az 5/A. §-ban meghatározott okiratot, vagy

d) a c) pontban meghatározottak hiányában a Kamara igazolását arról, hogy a b) pontban meghatározott személy - a 2. §-ban foglaltak figyelembevételével - 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.

(3a) *  Az állam vagy önkormányzat 100%-os tulajdonában álló - törvény alapján kizárólagos állami feladat vagy az önkormányzat kötelező feladatának ellátására létrehozott - szervezet esetében a (3) bekezdés b) pontjában foglalt nyilatkozat helyett a tulajdonosi joggyakorló arra vonatkozó nyilatkozatát kell csatolni, hogy az adott szervezet az állam, illetve az önkormányzat 100%-os tulajdonában áll, ezért a Földforgalmi tv. 5. § 19. pont a) pont ac) alpontja szerinti feltételt nem kell vizsgálni. A (3) bekezdés c) pontja szerinti okirattal vagy a (3) bekezdés d) pontja szerinti igazolással a szervezet valamely vezető tisztségviselőjének vagy a cégvezetőjének kell rendelkeznie.

(3b) *  A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:39. §-a szerinti átalakulással létrejött szervezet esetében a (3) bekezdés a) pontjában foglaltak meglétét a jogelőd és jogutód szervezet vonatkozásában is vizsgálni kell.

(4) *  A (3) bekezdés c) és d) pontjában foglalt feltételek fennállását jogi személy vezető tisztségviselő esetében a nevében eljárásra kijelölt személy vonatkozásában kell igazolni.

7. § A szervezetnek újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétele iránti kérelméhez csatolni kell

a) a 6. § (1) bekezdésében meghatározott okiratokat, kivéve, ha a kérelmező a cégnyilvántartásban nyilvántartott cég és fennállnak a 6. § (2) bekezdés szerinti feltételek,

b) a 6. § (3) bekezdés b) és c), illetve d) pontjában meghatározott okiratokat,

c) a szervezet vezető tisztségviselőjének vagy a cégvezetőjének cégszerű írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a szervezet

ca) nem rendelkezik az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, valamint a nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá eső államban fekvő föld felett használati joggal, és

cb) nem különválással, kiválással, szervezeti formaváltással, egyéb jogutódlás folytán keletkezett.

7/A. § *  (1) *  Az 5. § (1) bekezdés a) pontjától, a 6. § (3) bekezdés c) pontjától és a 7. § b) pontjától eltérően a Kr.-ben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséget igazoló okirat becsatolásának minősül az is, ha a kérelem személyesen kerül benyújtásra, és a szakirányú képzettséget igazoló okirat eredeti példányát a kérelmező másolat készítés céljából a járási hivatal ügyintézője számára átadja. Ez esetben a nyilvántartásba vétel alapjául az eredeti okiratról a járási hivatal ügyintézője által készített másolat szolgál, amelyet a (2) bekezdés szerinti záradékkal kell ellátni.

(2) *  A szakirányú képzettséget igazoló eredeti okiratról készített másolatot a következő szövegű záradékkal kell ellátni: „A kérelem személyes előterjesztése alkalmával a kérelmező részéről átadott eredeti okiratról készített másolat.” A záradéknak tartalmaznia kell a másolat kiállításának helyét és dátumát, a kérelmező és a járási hivatali ügyintéző aláírását, valamint a járási hivatal bélyegzőjét.

8. § (1) *  Ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelemben megjelölt mezőgazdasági üzemközpont felett a kérelmező használati joggal rendelkezik, a kérelemhez csatolni kell a használati jog megszerzéséről szóló szerződés eredeti példányát, vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát, ide nem értve az (1a) és a (2) bekezdésben meghatározott esetet.

(1a) *  A 3. § (4) bekezdésében meghatározott esetben az (1) bekezdés szerinti okiratot nem kell csatolni.

(2) *  Ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelemben megjelölt mezőgazdasági üzemközpont a Földforgalmi tv.-ben meghatározott tanyának minősülő földrészlet, és a használati jogosultság nem kizárólag a tanya lakó-, és gazdasági épület használatának - a földtől elválasztott - önálló átengedésére, hanem a tanya egészére terjed ki, a földhasználati jogosultság fennállását a járási hivatal a földhasználati nyilvántartásból ellenőrzi.

(3) *  Ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelemben megjelölt mezőgazdasági üzemközpont felett a kérelmező tulajdonjoggal, haszonélvezeti joggal, vagy vagyonkezelői joggal rendelkezik, e jogosultságok fennállását a járási hivatal az ingatlan-nyilvántartásból ellenőrzi.

9. § (1) *  Ha a járási hivatal megállapítja, hogy a kérelem hiányos, vagy annak mellékleteként nem kerültek csatolásra e rendeletben meghatározott okiratok, a kérelmezőt a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül - határidő megjelölésével - a hiányosság pótlására szólítja fel.

(2) A nyilvántartásba vétel iránti eljárást meg kell szüntetni, ha a kérelmező a megadott határidőn belül a hiányosságot nem pótolta, és a hiánypótlás teljesítésére megadott határidő lejárta előtt annak meghosszabbítását sem kérelmezte.

10. § Hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül el kell utasítani a kérelmet, ha a kérelem és az ahhoz csatolt okirat(ok) tartalma ellentmondó, vagy azok a közhiteles nyilvántartások tartalmával ellentétesek.

11. § (1) *  A járási hivatal a nyilvántartásba vétel megtörténtét és időpontját a kérelmen feltünteti.

(2) *  A nyilvántartásba vétel megtörténtét a járási hivatal az adatlap másolatának megküldésével közli a kérelmezővel.

(3) *  A bejegyzéshez, törléshez, változás átvezetéséhez fűződő joghatály a kérelem iktatásának időpontjában áll be.

11/A. § *  A nyilvántartásba vett mezőgazdasági üzemközpont bejegyzése feltételeinek fennállását a járási hivatal helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti.

4. A változások bejelentésével kapcsolatos eljárás

12. § (1) *  A nyilvántartásba vett földműves, mezőgazdasági termelőszervezet, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet a nyilvántartásban szereplő adataiban utólag bekövetkező változást - a (3) bekezdésben foglalt eset kivételével - a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni a járási hivatalnak, a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a járási hivatalok hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon. A bejelentés adattartalmát az 5. melléklet határozza meg.

(1a) *  Az (1) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle a földműves, mezőgazdasági termelőszervezet, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet kéri - az (1) bekezdés szerinti határidőben értesíti a járási hivatalt, amely az értesítés alapján az adatváltozást hivatalból átvezeti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség kiterjed a cég végelszámolása, csődeljárása, felszámolása és kényszertörlése esetén a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény szerint a cég nevében kötelezően használandó toldat miatt a cég megnevezésében bekövetkezett változás bejelentésére is.

(3) *  Az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha a földműves, illetve a mezőgazdasági termelőszervezetnek, vagy újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek a nyilvántartásban szereplő vezető tisztségviselője, vagy cégvezetője a Kr.-ben meghatározott további szakirányú képesítést szerez. Ez esetben nem kell a járási hivatalhoz benyújtani az újonnan megszerezett szakirányú képzettséget igazoló okiratot.

(4) *  A járási hivatal a változás nyilvántartásba történő átvezetésének megtörténtét és időpontját a bejelentésen feltünteti.

(5) *  A járási hivatal a változások átvezetésének megtörténtét a 11. § (2) bekezdése szerint közli a bejelentővel.

(6) *  Ha a nyilvántartásba vett földműves, mezőgazdasági termelőszervezet, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet adataiban bekövetkezett változásról - változásbejelentés hiányában - a járási hivatal tudomást szerez, akkor az adatváltozást hivatalból átvezeti.

(7) * 

13. § (1) *  A 9. §-ban foglaltakat kell alkalmazni, ha a járási hivatal megállapítja, hogy a változás-bejelentés hiányos.

(2) A 10. §-ban foglaltakat kell alkalmazni, ha a bejelentés és az ahhoz csatolt okirat(ok) tartalma ellentmondó, vagy azok a közhiteles nyilvántartások tartalmával ellentétesek.

5. A nyilvántartásból való törléssel kapcsolatos eljárási szabályok

14. § (1) *  A járási hivatal

a) a (4) bekezdésben meghatározott esetekben hivatalból, vagy

b) kérelemre

törli a földművest a nyilvántartásból.

(2) *  A földművesnek a nyilvántartásból való törlése iránti kérelmét a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a járási hivatalok hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtania. A kérelem adattartalmát a 6. melléklet határozza meg. A földművesnek a nyilvántartásból való törlése iránti kérelmét nem kell megindokolnia.

(3) *  A földművesnek a nyilvántartásból való törlését a földműves elhalálozásának a tényére való hivatkozással bárki kérelmezheti. A kérelemhez nem kell okiratot csatolni, amennyiben a földműves elhalálozása a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő adatokból kétségtelenül megállapítható.

(4) *  A járási hivatal hivatalból törli a földművest a nyilvántartásból, ha

a) utóbb megállapításra kerül, hogy már a nyilvántartásba vétel időpontjában sem álltak fenn a bejegyzés jogszabályi feltételei, vagy

b) a földművesnek a tulajdonjoga, haszonélvezeti joga, vagyonkezelői joga vagy használati joga a nyilvántartásban szereplő mezőgazdasági üzemközpont felett megszűnt, vagy a mezőgazdasági üzemközpont bejegyzésének más feltétele a nyilvántartásba vétel időpontját követően szűnt meg, feltéve, hogy a földműves az (5) bekezdés b) pontjában meghatározott 30 napos határidőn belül mezőgazdasági üzemközpontként más ingatlant nem jelent be, vagy

c) a járási hivatal a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő adatokból vagy a földügyi igazgatási feladatkörébe tartozó más hatósági ügy kapcsán a rendelkezésére álló okiratok alapján a földműves elhalálozásáról tudomást szerez.

(5) A (4) bekezdés

a) a) pontjában meghatározott esetben a jogellenes bejegyzés megállapítását követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon

b) b) pontjában meghatározott esetben

ba) *  a tulajdonjognak, haszonélvezeti jognak, vagy vagyonkezelői jognak az ingatlan-nyilvántartásból való törlését

bb) a használati jog megszűnését

bc) *  a ba) és bb) pontban foglalt eset kivételével a mezőgazdasági üzemközpont bejegyzése valamely feltétele megszűnésének megállapítását

követő 30 napon

c) *  c) pontjában meghatározott esetben az elhalálozás tényéről való tudomásszerzéstől számított 8 napon

belül kell törölni a földművest a nyilvántartásból.

(6) Ha a törlésre kérelem alapján kerül sor, a földművest a kérelem beérkezését követő 15 napon belül törölni kell a nyilvántartásból.

15. § (1) *  A járási hivatal

a) a (3) bekezdésben meghatározott esetekben hivatalból, vagy

b) a mezőgazdasági termelőszervezet, illetve az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet kérelmére

törli a mezőgazdasági termelőszervezetet, illetve az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetet a nyilvántartásból.

(2) *  A mezőgazdasági termelőszervezetnek, illetve az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek a nyilvántartásból való törlése iránti kérelmét a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a járási hivatalok hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtania. A kérelem adattartalmát a 6. melléklet határozza meg. A mezőgazdasági termelőszervezetnek, illetve az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek a nyilvántartásból való törlése iránti kérelmét nem kell megindokolnia.

(3) *  A járási hivatal hivatalból törli a mezőgazdasági termelőszervezetet, illetve az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetet a nyilvántartásból

a) ha utóbb megállapításra kerül, hogy

aa) már a nyilvántartásba vétel időpontjában sem álltak fenn a bejegyzés jogszabályi feltételei, vagy

ab) *  a mezőgazdasági termelőszervezet, illetve az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet tulajdonjoga, haszonélvezeti joga, vagyonkezelői joga, vagy használati joga az adatlapon szereplő mezőgazdasági üzemközpont felett megszűnt, vagy a mezőgazdasági üzemközpont bejegyzésének más feltétele a nyilvántartásba vétel időpontját követően szűnt meg, feltéve, hogy a mezőgazdasági termelőszervezet, illetve az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet a 14. § (5) bekezdés b) pontjában meghatározott 30 napos határidőn belül mezőgazdasági üzemközpontként más ingatlant nem jelent be.

b) *  ha a cégnyilvántartásban szereplő adatokból vagy a földügyi igazgatási feladatkörébe tartozó más hatósági ügy kapcsán a rendelkezésére álló okiratok alapján a mezőgazdasági termelőszervezet, illetve az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet megszűnéséről tudomást szerez.

(4) *  A (3) bekezdésben foglaltakon túl az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetet törölni kell a nyilvántartásból akkor is, ha a Földforgalmi tv. szerinti földhasználati jogosultságot szerez, de a jogosultság megszerzése feltételeként vállalt, a Földforgalmi tv. 42. § (5) bekezdésében meghatározott, a mezőgazdasági üzemközpont létesítésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, vagy teljesíti, de a mezőgazdasági üzemközpont adatait a 17. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott határidőben nem jelenti be a járási hivatalnak. Ez esetben az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetet hivatalból, a földhasználati szerződés hatálybalépését követő egy év elteltétől számított 45 napon belül kell törölni a nyilvántartásból.

(5) A (3) bekezdés szerinti hivatalbóli törlés, valamint a kérelem alapján történő törlés elvégzésének a határidejére a 14. § (5) és (6) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

16. § (1) A kérelem alapján végzett törlés esetén a nyilvántartásból való törlés megtörténtét és időpontját a törlés iránti kérelmen fel kell tüntetni.

(2) A hivatalbóli törlés esetén alakszerű határozatot kell hozni.

(3) *  A járási hivatal a nyilvántartásból való törlés megtörténtét a „Törölt” megjegyzéssel ellátott adatlap másolatával közli. Hivatalbóli törlés esetén a „Törölt” megjegyzéssel ellátott adatlap másolatához csatolni kell a törlésről szóló határozatot.

(4) A 14-15. §-ban meghatározott esetekben a nyilvántartásból való törléssel az adatlap megszűnik.

(5) *  Ha a járási hivatal ellenőrzése során vagy bejelentés alapján észleli, hogy a törlésre tévesen került sor, az adatlapot helyre kell állítani.

17. § (1) Az adatlapon az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet státuszra való utalást törölni kell, ha a mezőgazdasági termelőszervezet

a) a Földforgalmi tv. szerint a földhasználati jogosultság megszerzése feltételeként vállalt, a Földforgalmi tv. 42. § (5) bekezdésében meghatározott, a mezőgazdasági üzemközpont létesítésére vonatkozó kötelezettségét az ott meghatározott időn belül teljesíti, és

b) *  a mezőgazdasági üzemközpont adatait - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott időponttól számított 15 napon belül - bejelenti a járási hivatalhoz.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt 15 napos határidő számításának kezdő napja a mezőgazdasági üzemközpont

a) tulajdonjogának, haszonélvezeti jogának, vagy vagyonkezelői jogának megszerzése esetén e jogoknak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzését

b) használati jogának megszerzése esetén - a (3) bekezdés szerinti eltéréssel - a használati jog megszerzéséről szóló szerződés hatálybalépését

követő nap.

(3) Ha az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet a mezőgazdasági üzemközpontját a 8. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint valósítja meg, az (1) bekezdés b) pontjában foglalt 15 napos határidő számításának kezdő napja a tanya földhasználatának a földhasználati nyilvántartásba való bejegyzését követő nap.

(4) Az (1) bekezdés b) pontjában előírt bejelentés során a 8. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

(5) *  Az (1) bekezdésben foglalt együttes feltételek fennállása esetén az adatlapon az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet státuszra való utalás törlését a mezőgazdasági üzemközpont adatainak bejegyzésével egyidejűleg kell a járási hivatalnak elvégeznie.

(6) *  Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt határidő elmulasztása esetén a 12. § (6) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

18. § *  Ha a járási hivatal a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapján a nyilvántartásban kiegészítést, vagy kijavítást végez, ezt a döntését a kiegészített, vagy kijavított adatokat tartalmazó adatlap másolatának megküldésével közli.

6. A kényszerhasznosítóként való jelentkezés tényének bejegyzésére vonatkozó különös szabályok

19. § (1) *  A Fétv. 91. §-ában meghatározott módon kényszerhasznosítóként kérelmet előterjesztő földművesek és mezőgazdasági termelőszervezetek esetében a járási hivatal a Fétv. 91. § (4) bekezdésében foglalt 15 napos határidő lejártát követő naptól számított 30 napon belül hivatalból jegyzi be a kérelmezők adatlapjaira a kényszerhasznosítóként jelentkezés tényét.

(2) *  A járási hivatal az adatlapról a földműves, illetve mezőgazdasági termelőszervezet kérelmére törli a kényszerhasznosítóként jelentkezés tényét. A földművesnek, illetve a mezőgazdasági termelőszervezetnek a törlés iránti kérelmét nem kell megindokolnia.

(3) A kényszerhasznosítóként jelentkezés tényének a nyilvántartásba vételét, és a nyilvántartásból való törlését a 11. § (2) bekezdés szerint kell közölni.

7. A nyilvántartásból történő adatszolgáltatás

20. § (1) *  A járási hivatal a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által üzemeltetett járási hivatali információs rendszerből - lekérdezés útján megjelenített - adatlap másolatával teljesíthet adatszolgáltatást a nyilvántartásból. Az adatlap papír alapú vagy elektronikus másolatként szolgáltatható. Az adatlap-másolat a Fétv. 100. § (3) bekezdés a) pont aa)-ad) alpontjaiban, illetve a b) pont ba)-bd) alpontjaiban meghatározott azonosító adatok alapján kérdezhető le a járási hivatal által.

(2) Adatszolgáltatás nem teljesíthető a nyilvántartás számítógépes adatbázisába való helyszíni betekintéssel.

(3) Az adatlap-másolatot a következő szöveget tartalmazó záradékkal kell ellátni: „Az adatlap-másolat a megadott azonosító adatok alapján azonosított földművesnek/mezőgazdasági termelőszervezetnek/újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek és a mezőgazdasági üzemközpontjának a kiadást megelőző napig a nyilvántartásba bejegyzett adatait tartalmazza”.

(4) *  Ha az adatlap lekérdezése a lekérdező által megadott azonosító adatok alapján eredménytelen volt, erről a lekérdezéshez felhasznált adatokat és a lekérdezés eredményét tartalmazó, „A megadott azonosító adatok alapján adatlap-másolat kiállítása eredménytelen volt” szövegű záradékkal ellátott igazolást kell kiadni. Ennek az igazolásnak tartalmaznia kell az azt kiállító járási hivatal megnevezését is.

(5) Adatszolgáltatás iránti kérelemnek megfelelően az adatlap-másolat típusa lehet teljes másolata, amely a nyilvántartott és a nyilvántartásból törölt adatokat is tartalmazza, illetve szemle-másolata, amely csak a nyilvántartott adatokat tartalmazza.

21. § *  A papír alapú adatlap-másolat szolgáltatása iránti kérelmet a földügyért felelős miniszter által rendszeresített, az általa vezetett minisztérium, valamint a járási hivatalok hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem adattartalmát a 4. melléklet határozza meg.

22. § A Központi Statisztikai Hivatal a nyilvántartás adataihoz - a feladatai ellátása érdekében, statisztikai célra - egyedi azonosításra alkalmas módon jogosult hozzáférni.

22/A. § *  (1) *  A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv - egyedi megállapodás alapján - a földműves nyilvántartás adatbázisából adatfeldolgozási tevékenységet igénylő esetekben

a) országos statisztikai célú adatgyűjtéshez,

b) hatóság részére hatósági ellenőrzések teljesítéséhez,

c) több mezőgazdasági igazgatási szerv illetékességi területére kiterjedő adatigénylés esetén adatleválogatást és elektronikusan feldolgozható formában adattovábbítást végezhet.

(2) Az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti célból bárki igényelhet adatszolgáltatást, ha a kérelmében igazolja, hogy az adatok megismerése jogszabályban meghatározott feladata ellátásának teljesítéséhez szükséges.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott adatleválogatás az adatszolgáltatás iránti igény célhoz kötöttségétől függően legfeljebb az adatlap másolaton megjeleníthető adatokat tartalmazhatja. Az adatleválogatás eredménye nem tartalmazhatja a belső egyedi azonosítót és a természetes személy földműves személyi azonosítóját, illetve a mezőgazdasági termelőszervezet cégjegyzékszámát.

(4) Az egyedi megállapodásnak tartalmaznia kell az adatfeldolgozási tevékenység meghatározását, az adatleválogatás adattartalmát, az átadásra kerülő adattartalom formátumát, valamint az adatszolgáltatás teljesítésének a határidejét és az ellenszolgáltatás mértékét, illetve az ingyenességét.

8. Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

24. § E rendeletben meghatározottak szerint kell eljárnia annak a természetes személynek, vagy szervezetnek is, aki vagy amely a Fétv. XIX. fejezetében foglaltak alkalmazása során nyilatkozott arról, hogy megfelel a Fétv. 5. §-ában foglaltaknak.

25. § *  E rendeletnek a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 188/2014. (VII. 25.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 188/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet] megállapított 5. § (1) bekezdés b) pontját, 5. § (1a) bekezdését, 6. § (3) bekezdés a) pontját, valamint 11. § (3) bekezdését a 188/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelethez

Földművesként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem tartalma

I. A kérelem benyújtására szolgáló nyomtatványon a kérelmező által megadandó tartalmi elemek:

1. A kérelmező

a) természetes személyazonosító adatai,

b) személyi azonosítója,

c) állampolgársága,

d) lakóhelye.

2. A kérelmező nevére kiállított, a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendeletben (Kr.) meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettség esetén a képzettséget igazoló okirat megnevezése és az okirat számának megjelölése, illetve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány ügyiratszáma, amely tanúsítja, hogy külföldön megszerzett szakképesítés a Kr.-ben meghatározott valamely szakképesítésnek megfelel.

3. A 2. pont szerinti képzettség hiányában a kérelmező nyilatkozata arról, hogy megfelel a mező-, és erdőgazdasági hasznosítású földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi tv.) 5. § 7. pont a) vagy b) alpontjában foglalt feltételeknek.

4. A mezőgazdasági üzemközpontnak minősülő gazdasági-, lakó-, vagy irodaépülettel beépített ingatlan, vagy tanya (a továbbiakban együtt: ingatlan) adatai (település, fekvés, helyrajzi szám), az ingatlanon fennálló jogosultság (tulajdonjog, haszonélvezeti jog, vagyonkezelői jog, használati jog), valamint a jogosultság megszerzésének kezdő időpontjának (év, hó, nap) megjelölése.

5. Nyilatkozat arról, hogy kérelemben a kérelmező által feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

II. A kérelem benyújtására szolgáló nyomtatványon a járási hivatal által feltüntetendő tartalmi elemek: * 

1. *  A járási hivatal bélyegzője.

2. A kérelem érkezési ideje.

3. Iktatószám.

4. Mellékelt okiratok száma.

5. Annak megállapítása, hogy a nyilvántartásba vétel megtörtént.

6. Az ügyintéző aláírása.

2. melléklet a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelethez

Mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem tartalma

I. A kérelem benyújtására szolgáló nyomtatványon a szervezet képviseletében eljáró személy által megadandó tartalmi elemek:

1. A szervezet

a) megnevezése,

b) statisztikai azonosítója,

c) cég esetében a cégjegyzékszáma,

d) székhelye,

e) telephelye,

f) főtevékenysége.

2. A szervezet vezető tisztségviselőjének vagy cégvezetőjének

a) természetes személyazonosító adatai,

b) személyi azonosítója,

c) állampolgársága,

d) lakóhelye.

3. Nyilatkozata arról, hogy a szervezet

a) főtevékenysége olyan mező-, erdőgazdasági tevékenység, illetve kiegészítő tevékenység, amelyet a kérelem benyújtását megelőzően legalább 3 éve folyamatosan folytat,

b) éves értékesítése nettó árbevételének több mint a fele igazoltan a mező-, erdőgazdasági tevékenységből, illetve a kiegészítő tevékenységből származik.

4. A 2. pontban meghatározott személy nevére kiállított, mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendeletben (Kr.) meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettség esetén a képzettséget igazoló okirat megnevezése és az okirat számának megjelölése, illetve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány ügyiratszáma, amely tanúsítja, hogy külföldön megszerzett szakképesítés a Kr.-ben meghatározott valamely szakképesítésnek megfelel.

5. A 4. pont szerinti képzettség hiányában nyilatkozat arról, hogy a szervezet vezető tisztségviselője vagy cégvezetője a kérelem benyújtását megelőzően igazoltan legalább 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.

6. A mezőgazdasági üzemközpontnak minősülő gazdasági-, lakó-, vagy irodaépülettel beépített ingatlan, vagy tanya (a továbbiakban együtt: ingatlan) adatai (település, fekvés, helyrajzi szám), az ingatlanon fennálló jogosultság (tulajdonjog, haszonélvezeti jog, vagyonkezelői jog, használati jog), valamint a jogosultság megszerzésének kezdő időpontjának (év, hó, nap) megjelölése.

7. Nyilatkozat arról, hogy

a) a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek,

b) a cégnek minősülő szervezet esetében az aláírási címpéldányt, illetve az aláírási mintát a cégnyilvántartás tartalmazza-e.

II. A kérelem benyújtására szolgáló nyomtatványon a járási hivatal által feltüntetendő tartalmi elemek: * 

1. *  A járási hivatal bélyegzője.

2. A kérelem érkezési ideje.

3. Iktatószám.

4. Mellékelt okiratok száma.

5. Annak megállapítása, hogy a nyilvántartásba vétel megtörtént.

6. Az ügyintéző aláírása.

3. melléklet a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelethez

Újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem tartalma

I. A kérelem benyújtására szolgáló nyomtatványon a szervezet képviseletében eljáró személy által megadandó tartalmi elemek:

1. A szervezet

a) megnevezése,

b) statisztikai azonosítója,

c) cég esetében a cégjegyzékszáma,

d) székhelye,

e) telephelye,

f) főtevékenysége.

2. A szervezet vezető tisztségviselőjének vagy cégvezetőjének

a) természetes személyazonosító adatai,

b) személyi azonosítója,

c) állampolgársága,

d) lakóhelye.

3. Nyilatkozat arról, hogy a szervezet

a) főtevékenysége mező-, erdőgazdasági tevékenység, illetve kiegészítő tevékenység,

b) nem rendelkezik az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, valamint a nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá eső államban fekvő föld felett használati joggal,

c) nem különválással, kiválással, szervezeti formaváltással, egyéb jogutódlás folytán keletkezett.

4. A 2. pontban meghatározott személy nevére kiállított, a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendeletben (Kr.) meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettség esetén a képzettséget igazoló okirat megnevezése és az okirat számának megjelölése, illetve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány ügyiratszáma, amely tanúsítja, hogy külföldön megszerzett szakképesítés a Kr.-ben meghatározott valamely szakképesítésnek megfelel.

5. A 4. pont szerinti képzettség hiányában nyilatkozat arról, hogy a 2. pontban meghatározott személy a kérelem benyújtását megelőzően igazoltan legalább 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.

6. A mezőgazdasági üzemközpontnak minősülő gazdasági-, lakó-, vagy irodaépülettel beépített ingatlan, vagy tanya (a továbbiakban együtt: ingatlan) adatai (település, fekvés, helyrajzi szám), az ingatlanon fennálló jogosultság (tulajdonjog, haszonélvezeti jog, vagyonkezelői jog, használati jog), valamint a jogosultság megszerzésének kezdő időpontjának (év, hó, nap) megjelölése.

7. A mezőgazdasági üzemközpont hiányában nyilatkozat arról, hogy földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül mezőgazdasági üzemközpontot létesít, és annak a 6. pont szerinti adatait bejelenti.

8. Nyilatkozat arról, hogy

a) a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek,

b) a cégnek minősülő szervezet esetében az aláírási címpéldányt, illetve az aláírási mintát a cégnyilvántartás tartalmazza-e.

II. A kérelem benyújtására szolgáló nyomtatványon a járási hivatal által feltüntetendő tartalmi elemek: * 

1. *  A járási hivatal bélyegzője.

2. A kérelem érkezési ideje.

3. Iktatószám.

4. Mellékelt okiratok száma.

5. Annak megállapítása, hogy a nyilvántartásba vétel megtörtént.

6. Az ügyintéző aláírása.

4. melléklet a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelethez

Papír alapú adatlap-másolat kiadása iránti kérelem tartalma

I. A kérelem benyújtására szolgáló nyomtatványon a kérelmező által megadandó tartalmi elemek:

1. A kérelmező adatai:

1.1. természetes személy kérelmező

a) természetes személyazonosító adatai,

b) személyi azonosítója,

c) lakcíme;

1.2. szervezet kérelmező

a) megnevezése,

b) székhelye (telephelye),

c) statisztikai azonosítója,

d) képviseletében eljáró személy családi és utóneve, lakcíme,

e) bélyegzőlenyomata.

2. A kérelmezett az adatlap-másolat típusa:

a) az adatlap teljes másolata,

b) az adatlap szemle-másolata.

3. A kérelmezett adatlap-másolatok száma.

4. A kérelmező aláírása.

II. A kérelem benyújtására szolgáló nyomtatványon a járási hivatal által feltüntetendő tartalmi elemek: * 

1. *  A járási hivatal bélyegzője.

2. A kérelem érkezési ideje.

3. Iktatószám.

4. Az ügyintéző aláírása.

5. melléklet a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelethez * 

Az adatváltozás nyilvántartásba történő átvezetésére irányuló bejelentés tartalma

I. Az adatváltozás átvezetésére irányuló bejelentés benyújtására szolgáló nyomtatványon a bejelentő (földműves, vagy mezőgazdasági termelőszervezet/újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet képviseletében eljáró személy) által megadandó tartalmi elemek:

1. A bejelentő adatai változás előtt/változás után:

1.1. A földműves

a) természetes személyazonosító adatai,

b) személyi azonosítója,

c) állampolgársága,

d) lakóhelye.

1.2. A mezőgazdasági termelőszervezet/újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet

a) megnevezése,

b) statisztikai azonosítója (törzsszám),

c) cég esetében a cégjegyzékszáma,

d) székhelye (telephelye).

1.3. A szervezet vezető tisztségviselőjének vagy cégvezetőjének

a) természetes személyazonosító adatai,

b) személyi azonosítója,

c) állampolgársága,

d) lakóhelye.

1.4. A mezőgazdasági üzemközpontnak minősülő gazdasági-, lakó-, vagy irodaépülettel beépített ingatlan, vagy tanya (a továbbiakban együtt: ingatlan) adatai (település, fekvés, helyrajzi szám), az ingatlanon fennálló jogosultság (tulajdonjog, haszonélvezeti jog, vagyonkezelői jog, használati jog), valamint a jogosultság megszerzésének kezdő időpontjának (év, hó, nap) megjelölése.

2. Nyilatkozat arról, hogy

a) a bejelentésben a bejelentő által feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek,

b) a cégnek minősülő szervezet esetében az aláírási címpéldányt, illetve az aláírási mintát a cégnyilvántartás tartalmazza-e.

II. A bejelentés benyújtására szolgáló nyomtatványon a járási hivatal által feltüntetendő tartalmi elemek:

1. A járási hivatal bélyegzője.

2. A bejelentés érkezési ideje.

3. Iktatószám.

4. Mellékelt okiratok száma.

5. Annak megállapítása, hogy a változás nyilvántartásba vétele megtörtént.

6. Az ügyintéző aláírása.

6. melléklet a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelethez * 

A nyilvántartásból való törlés iránti kérelem tartalma

I. A nyilvántartásból való törlés iránti kérelem benyújtására szolgáló nyomtatványon a kérelmező (földműves/ a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése esetén a kérelmező, vagy mezőgazdasági termelőszervezet/ újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet képviseletében eljáró személy) által megadandó tartalmi elemek:

1. A földműves [a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése esetén a kérelmező]

a) természetes személyazonosító adatai,

b) személyi azonosítója,

c) állampolgársága,

d) lakóhelye.

2. A mezőgazdasági termelőszervezet/újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet

a) megnevezése,

b) statisztikai azonosítója (törzsszám),

c) cég esetében a cégjegyzékszáma,

d) a székhelye (telephelye).

3. A szervezet vezető tisztségviselőjének vagy cégvezetőjének

a) természetes személyazonosító adatai,

b) személyi azonosítója,

c) állampolgársága,

d) lakóhelye.

II. A kérelem benyújtására szolgáló nyomtatványon a járási hivatal által feltüntetendő tartalmi elemek:

1. A járási hivatal bélyegzője.

2. A törlés iránti kérelem érkezési ideje.

3. Iktatószám.

4. Mellékelt okiratok száma.

5. Annak megállapítása, hogy a nyilvántartásból való törlés megtörtént.

6. Az ügyintéző aláírása.