Jogtár
Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Támasz Alapítvány

2002. évi közhasznúsági jelentése * 

Beszámoló a Támasz Alapítvány 2002. évi tevékenységéről

A Támasz Alapítvány közhasznú fokozatú szervezet (Legfelsőbb Bíróság VI. 37. 628. 2000/2. végzése).

Az alapítvány képviselői 1988-tól változatlanul:

Burdza Emilné

2153 Fót, Vörösmarty tér 2.

Forgács István

1031 Budapest, Nánási út 8/1.

Karikás György

1112 Budapest, Háromszék u. 35.

Kuratóriumunk 2002-ben pályázatot írt ki az alapító okiratban foglaltak alapján:

- a nagykorúvá vált, állami gondoskodásból kikerült - nappali tagozatos, felsőfokú tanulmányokat folytató - fiatalok ösztöndíj jellegű támogatására,

- a Budapest, Vajdahunyad utca 16. I. emelet 4-ben lévő ,,lakásotthoni” elhelyezésre.

Ennek eredményeként 38 fiatal részesül 2002. szeptember 1-jétől ösztöndíjban, 13 fő - ismételt pályázat nélkül, amennyiben változatlanul megfelelnek a pályázati kiírásnak - 2003-tól szintén támogatásban részesülnek.

Lakásotthonunkban 3 új pályázó nyert elhelyezést.

Tevékenységünkhöz a központi költségvetésből és a Fővárosi Közgyűléstől támogatást nem kértünk és nem kaptunk.

A Fővárosi Területi Szakszolgálat költségvetéséből, a Fővárosi Közgyűlés határozata alapján, cél szerinti juttatásként egymillió forintot kaptunk, melyből:

330 000 Ft-ot a „lakásotthon” fenntartására

670 000 Ft-ot ösztöndíjra

fordítottunk.

Pályázat útján a Szociális és Családügyi Minisztériumtól 1,5 millió forint céltámogatásban részesültünk. Ezzel az összeggel - rendeltetésének megfelelően - pályázatot elnyert fiatalokat részesítettünk ösztöndíjban.

2003. február 11.

TÁMASZ ALAPÍTVÁNY
KURATÓRIUMA
BP., VÁROSHÁZ U. 9-11.
Burdza Emilné
titkár

A 2001/2002-es tanévben az alábbi felsőoktatási intézményekben fejezték be tanulmányaikat ösztöndíjasaink:

1 fő Apor Vilmos Katolikus Főiskola

1 fő Budapesti Tanítóképző Főiskola

1 fő József Attila Tudományegyetem

1 fő Magyar Iparművészeti Egyetem

1 fő Miskolci Egyetem

1 fő Nyugat-Magyarország Egyetem

1 fő Veszprémi Egyetem

A 2002/2003-as tanévben az alábbi felsőoktatási intézményekben tanulnak ösztöndíjasaink:

Összesen 38 fő.

1 fő Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola

1 fő Apor Vilmos Katolikus Főiskola

1 fő Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola

1 fő Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyelem

2 fő Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskola

3 fő Debreceni Egyetem Pedagógiai Főiskola

1 fő Debreceni Orvostudományi Egyetem

1 fő Dunaújvárosi Főiskola

2 fő ELTE

1 fő ELTE Gyógypedagógiai Főiskola

1 fő ELTE Tanárképző Főiskola

1 fő Eötvös József Főiskola

1 fő Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskola

1 fő Kecskeméti Főiskola

1 fő Magyar Képzőművészeti Egyetem

1 fő Miskolci Egyetem

1 fő Miskolci Egyetem Tanárképző Főiskola

1 fő Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőotthon Intézet

1 fő Ny. Magyarországi Egyetem Tanárképző Főiskola

1 fő Ny. Magyarországi Egyelem Közgazdaságtudományi Kar

1 fő Pázmány Péter Katolikus Egyelem Bölcsészettudományi Kar

3 fő Pécsi Tudományegyetem

1 fő Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskola

2 fő Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskola

1 fő Pécsi Tudományegyetem Műszaki Főiskola

1 fő Pünkösdi Pedagógiai Főiskola

1 fő Szegedi Tudományegyetem

1 fő Szem István Egyetem, Mezőgazdasági Főiskola

1 fő Szent István Egyetem, Jászberényi Főiskola

1 fő Veszprémi Egyetem

1 fő Vitéz János Római Katolikus Tan. Főiskola

1 8 0 0 2 6 8 1 - 1 - 4 1
Statisztikai számjel vagy adószám

(KÖZ)ALAPÍTVÁNY MEGNEVEZÉSE: TÁMASZ

(KÖZ)ALAPÍTVÁNY CÍME: Budapest V. Városház u. 9-11.

ALAPÍTVÁNYOK, KÖZALAPÍTVÁNYOK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2002. ÉV

adatok E Ft-ban
Fenntartási, működési célú
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)
helyesbítései
Tárgyév
a b c d e
1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) 11 746 19 978
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 11 746 19 978
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
6. B. Forgóeszközök (7-10. sorok) 11 226
7. I. KÉSZLETEK
8 II. KÖVETELÉSEK 1 118
9. III. ÉRTEKPAPÍROK
10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 10 108 9 647
11. C. Aktív időbeli elhatárolások
12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
(1.+6.+11. sor)
22 972 29 625
13. D. Saját tőke (14-17. sorok) 22 885 29 625
14. I. INDULÓ TŐKE 3 770 3 770
15. II. TŐKEVÁLTOZÁS 19 115 25 855
16. - ebből tárgyévi eredmény 1 865 461
17. III. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18. E. Céltartalék
19. F. Kötelezettségek (20-21. sorok) 87
20 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 87
22 G. Passzív időbeli elhatárolások
23 FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN
(13.-18.+19.+22. sor)
22 972 29 625
Keltezés: Bp. 2003. március 01. Burdza Emilné
A (köz) alapítvány vezetője

Jelentés
a Támasz Alapítvány 2002. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről

Az alapítvány 2002. évi gazdálkodásával kapcsolatos okmányokat, számlákat, bank és pénztárbizonylatokat áttekintve az alábbi jelentést tesszük:

Alapítványi célú bevételek:

- Antal K. támogatás 20 E Ft

- ERAVISZ 40 E Ft

- TEGYESZ 1000 E Ft

- Oltalom Egylet 70 E Ft

- SZ.CS.M. 2001 évi 1100 E Ft

- SZ.CS.M. 2002 évi 1500 E Ft

- APEH 1% 409 E Ft

összesen: 4139 E Ft

Működéssel kapcsolatos bevételek.

- Kamat bevétel lek. betét u. 580 E Ft

- Folyószámla kamat 53 E Ft

- Kártérítés 7 E Ft

összesen: 640 E Ft

Lakással kapcsolatos bevételek: 129 E Ft

Bevételek mindösszesen: 4 908 E Ft

Alapítványi kiadások:

- Jelentős összeg az ösztöndíj kifizetése 3490 E Ft

- Adómentes juttatás 130 E Ft

- Lakással kapcsolatos kiadások 973 E Ft

- Működéssel kapcs. egyéb kiadások 776 E Ft

összesen: 5369 E Ft

Az átutalásokat az ösztöndíjasok névsorával, illetve anyagával egyeztettük.

A záró pénzkészlet bankszámlán: 905 155 Ft

Lekötött betét 8 741 837 Ft

összesen: 9 646 992 Ft

A lekötött betét 105 432 Ft-tal növekedett, a bankszámla egyenleg a nyitóhoz képest 566 191 Ft-tal csökkent.

A 2001/2002-es tanévben 28 fő kapott támogatást, és 2002. szeptember 1-jétől 38 fő részesül ösztöndíjban.

A Vajdahunyad u.-i lakásban jelenleg 3 fiú és 4 lány lakik.

Az alapítvány munkáját szabályszerűen végzi.

Budapest, 2003. március 17.

Molnár László
pü. ell. biz. elnöke
Gáspárné Puskás Krisztina
pü. ell. biz. tagja
Ferencz Gáborné
pü. ell. biz. tagja