Jogtár
Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2012. október 31-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2098/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy napirenden tartja a „Javaslat a fővárosi fenntartású szociális intézmények épületeinek energetikai felülvizsgálatára” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2099/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére a „Javaslat a Fővárosi Cigány Önkormányzat működésével kapcsolatban” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2100/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és ebédszünet utáni első napirendként tárgyalja meg a „Javaslat bizottsági tagcserére” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2101/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére a „Javaslat a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításának kezdeményezésére” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2102/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 43. pontként tárgyalja meg a „Fővárosi Vízművek Zrt. hitelfelvételével kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatala” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2103/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat Budapest foglalkoztatási stratégiájának kidolgozására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2104/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat Budapest Főváros Közterület-felügyelete alapító okiratának módosítására.

2. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. között 2012. évre szóló közszolgáltatási szerződés megkötésére.

3. Javaslat beruházások lezárására, szabad pénzmaradványok átütemezésére és beruházási engedélyokirat módosításának jóváhagyására.

4. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

5. Rendelettervezet egyes fővárosi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről.

6. Járások létrehozása kapcsán egyes főjegyzői feladat- és hatáskörök átadása Budapest Főváros Kormányhivatala részére.

7. Javaslat Budapest Főváros Kormányhivatalának V-B-004/00930-1/2012. számú törvényességi felhívásában foglalt megállapítás elutasítására és a Főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 39/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

8. Javaslat a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

9. Egyes közterület-használatot szabályozó fővárosi önkormányzati rendeletek módosítása.

10. Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására - a közszolgáltatás teljesítési határidejének meghatározása és új leürítőhelyek kijelölése.

11. 2012. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 2. sz. módosítása.

12. Javaslat IMPACTS tagsági jogviszonyának megszüntetésére.

13. Javaslat az FKF Zrt.-vel a „Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 3. sz. módosítására.

14. Javaslat a BVK Holding Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására.

15. Javaslat a BKV Zrt. számára nyújtott tulajdonosi kölcsön rendezésére.

16. Javaslat a KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 azonosító számú, a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” c. projekt üzemeltetési költségeivel kapcsolatos döntésekre.

17. Javaslat a BKK Zrt. 2013. január 1-jétől érvényes közösségi közlekedési díjszabására.

18. Javaslat az Orczy kerti környezeti kármentesítés engedélyokiratának elfogadására.

19. A BFVT Kft. közszolgáltatási szerződése.

20. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest VIII. kerület, Üllői út-Orczy út-Diószeghy Sámuel utca-Korányi Sándor utca által határolt területre és a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására a Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 66/2007. (XII. 12.) VIII. kerületi önkormányzati rendelet módosításához a Budapest VIII. kerület, Üllői út-Korányi Sándor utca-Illés utca-Dugonics utca-Diószeghy Sámuel utca-Kőris utca-Orczy út-Rozgonyi utca-Diószeghy Sámuel utca-Orczy út-Nagyvárad tér által határolt területre vonatkozóan.

21. Javaslat az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet alapján a 2012. évi Települési Értékvédelmi Támogatás pályázatának kiírására.

22. Javaslat „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című projekt benyújtására a KEOP-1.1.1/B/12 jelű kiírásra.

23. Javaslat az Európai Unió Kohéziós Alapjából és az Operatív Program hazai központi költségvetési előirányzatából származó támogatásnak a Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar-Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításának finanszírozására kötött egyes szerződések (támogatási szerződés, finanszírozási szerződés) módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról, valamint az engedélyokirat 2. sz. módosításáról.

24. Javaslat „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel” című projekt támogatási szerződésének 4. sz. módosítására.

25. Javaslat az európai uniós támogatásból megvalósuló közlekedési projektek támogatási szerződéseinek módosítására.

26. Javaslat a KMOP-2.1.2 konstrukció keretében megvalósult, 4 db kerékpárút-fejlesztési projekt támogatási szerződésének módosítására.

27. Javaslat az Európai Uniós Fővárosok Uniója (UCUE) szervezetből való kilépésre.

28. Javaslat a fővárosi uniós finanszírozású beruházások projektmenedzsment feladatainak ellátásához szükséges szervezeti feltételek biztosítására.

29. Javaslat forrás átcsoportosításra a Városligeti Műjégpálya intézmény részére a hűtéstechnológiai rendszer kiegészítő beruházási feladatai elvégeztetése céljából.

30. Javaslat a VIII. ker., Orczy út 14. sz. alatti, 38728/3/A/1 hrsz.-ú ingatlan intézményi körből történő kivonására, valamint a Budapesti Művelődési Központ alapító okiratának módosítására.

31. Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár alapító okirata és szervezeti és működési szabályzata módosítására.

32. Javaslat a 2012/2013. tanévi feladatváltozásokhoz kapcsolódó előirányzat módosításra, a végleges létszámleépítésekhez kapcsolódó kiadások megelőlegezésére, valamint köznevelési intézmények támogatására.

33. Javaslat a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ Budapest XI., Halmi utca 26. szám alatti székhelyének a kiváltására az intézmény elhelyezésével.

34. Javaslat a Budapest IX., Ecseri út 5. szám alatti, 38236/814 helyrajzi számú ingatlan ágazati körből való kivonására, forgalomképessé nyilvánítására és kapcsolódó döntések meghozatalára.

35. Javaslat a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon alapító okiratának módosítására.

36. Javaslat egyes köznevelési intézmények alapító okiratainak módosítására.

37. Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra a Budapest Ösztöndíj Program pénzügyi fedezetének 2013. évi költségvetésben történő biztosításához, valamint a Program szakdolgozatcímeinek meghatározásáról és pályázat kiírásáról.

38. Javaslat a fővárosi fenntartású szociális intézmények épületeinek energetikai felülvizsgálatára.

39. A Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2012. évi pályázata - döntés a benyújtott pályázatok támogatásáról.

40. Javaslat a „Fővárosi Migrációs kerekasztal” című projekt támogatási szerződésének megkötésére és Budapest csatlakozására a Helyi és Regionális Hatóságok a Bevándorlók Integrációjáért Hálózathoz.

41. Javaslat a BKV Előre SC támogatására.

42. Javaslat az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet alapján helyi védettség alá helyezésre, illetve helyi védettség megszüntetésére.

43. A Fővárosi Vízművek Zrt. hitelfelvételével kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatala.

44. A BKV Zrt. és a Siemens M4 Budapest Konzorcium között megkötött Co-09. számú vállalkozási szerződés módosítása.

45. Javaslat a Béke Gyermekotthon és Általános Iskola rendkívüli támogatására.

46. Közoktatási intézményvezetők felmentése.

47. Javaslat a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezetőjének összeférhetetlenségével és további munkavégzésre irányuló jogviszonyával kapcsolatos döntésre.

48. Javaslat a Főkétüsz Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 2011. évi beszámolójának elfogadására.

49. Javaslat a 2003-ban, illetve 2005. évben a Budapest XX. kerületi Önkormányzattól átvett szennyvízcsatorna-hálózat átadás-átvételére vonatkozó megállapodások módosítására, illetve az FCSM Zrt. rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

50. Javaslat az FCSM Zrt.-vel kötött bérleti és üzemeltetési (keret)szerződés 5. sz. módosítására.

51. Javaslat településrendezési szerződés megkötésére a X. ker., Kőbányai út-Szállás u. közúti csomópont és környezete közlekedésfejlesztésével kapcsolatban.

52. Javaslat a BSE helyzetének rendezésére.

53. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata közszolgáltatási díjmegállapításra vonatkozó irányelveire.

54. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

55. Közraktárak épületegyüttessel kapcsolatos közterület használati díjra vonatkozó döntés módosítása.

56. A BFVK Zrt. közszolgáltatási keretszerződésének 4. és a 2012. évi éves szerződésének 6. számú módosítása.

57. Az MNV Zrt.-vel a Budapest XIII. ker., Szabolcs utca 33. sz. alatti ingatlanra kötött bérleti szerződés módosítása.

58. Javaslat a Római parti árvízvédelmi mű építésével kapcsolatos támogatási szerződés 1. számú módosítására.

59. A BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2011. évi költségvetési beszámolója és a 2012. évi költségvetési tervének elfogadása.

60. Javaslat a Fenntartható Energia Akcióterv aktualizálására.

61. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására Budapest XI. kerület, Egyetemi negyed FSZT jelű területére vonatkozóan a Tüskecsarnok beruházáshoz szükséges KVSZ módosításához.

62. Javaslat a 2012. évi területfejlesztési feladatok ellátásáról szóló támogatási szerződés megkötésére.

63. Javaslat a 2012. évi Fővárosi Városrehabilitációs Keretből a társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek felújítási munkáinak támogatására szóló pályázati felhívás jóváhagyására.

64. Javaslat a TÁMOP 2.2.3-07/1-2F-2008-0008 és a TÁMOP 2.2.3-07/1-2F-2008-0005 azonosítószámú projektek támogatási szerződéseinek módosítására.

65. Javaslat kulturális intézmények szakmai pályázatainak benyújtásához hozzájárulás megadására.

66. Javaslat köznevelési intézmények pályázatainak előzetes jóváhagyására.

67. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézmények 2013/2014. tanévi beiskolázási tervszámaira, új szakmák engedélyezésére.

68. Javaslat a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre.

69. Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek külföldi kiküldetéseivel és szakmai beszámolóival kapcsolatos döntésre.

70. Javaslat a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének további munkavégzésre irányuló jogviszonyaival kapcsolatos döntésre.

71. Javaslat a Budapest Esély Nonprofit Kft. folyószámlahitel keretösszegének megemelésére.

72. Javaslat egyedi kérelmek támogatására a 2012. évi „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére.

Ebédszünet utáni első napirend:

- Javaslat bizottsági tag cserére.

A napirend 1. pontja: Javaslat Budapest Főváros Közterület-felügyelete alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2105/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

módosítja Budapest Főváros Közterület-felügyelete alapító okiratát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2106/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert Budapest Főváros Közterület-felügyelete alapító okirata módosításának aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. között 2012. évre szóló közszolgáltatási szerződés megkötésére.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2107/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti 2012. évre szóló, éves közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a 2012. évre szóló, éves közszolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Javaslat beruházások lezárására, szabad pénzmaradványok átütemezésére és beruházási engedélyokirat módosításának jóváhagyására.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2108/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. §-21/A. § és a 12. § (1) bekezdés c) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva:

Le kívánja zárni a 006284 azonosító számú és a 006501 azonosító számú „Nyomdagépek beszerzése” beruházási feladatokat, és a feladatok szabad pénzmaradványát a folyamatban lévő „Nyomdagépek beszerzése 2012-2018.” feladatra kívánja fordítani.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2109/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. §-21/A. § és a 12. § (1) bekezdés c) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva:

Jóváhagyja a „Nyomdagépek beszerzése” beruházás - az előterjesztés 1. számú mellékletében bemutatott - 006284 azonosító számon, 758/b/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott engedélyokirat lezárását. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 006284 azonosító számú „Nyomdagépek beszerzése” megnevezésű feladat engedélyokiratát.

A beruházás költsége: 18 00 E Ft, ebből 2011. év december 31-ig felhasznált összeg összesen: 7 95 E Ft, a 2012. IX. 12-ig felhasznált összeg 0 E Ft, a maradvány: 10 05 E Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2110/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. §- 21/A. § és a 12. § (1) bekezdés c) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva:

Jóváhagyja a „Nyomdagépek beszerzése” beruházás - az előterjesztés 2. számú mellékletében bemutatott - 006501 azonosító számon, 759/a/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott engedélyokirat lezárását. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 006501 azonosító számú „Nyomdagépek beszerzése” megnevezésű feladat engedélyokiratát.

A beruházás költsége: 14 00 E Ft, ebből 2011. év december 31-ig felhasznált összeg összesen: 0 E Ft, a 2012. X. 12-ig felhasznált összeg: 11 49 E Ft, a maradvány: 3 51 E Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2111/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „7403 Hivatali beruházások” címen belül a 006284 azonosító számú „Nyomdagépek beszerzése” feladat előirányzatát 10 05 E Ft-tal, a 006501 azonosító számú „Nyomdagépek beszerzése” feladat előirányzatát 3 51 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg 13 56 E Ft-tal megemeli a „7403 Hivatali beruházások” címen belül a 006633 azonosító számú „Nyomdagépek beszerzése” feladat 2012. évi előirányzatát, ezzel egyidejűleg a feladatot átnevezi „Nyomdagépek beszerzése 2012-2018.” feladatra.

2112/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő költségvetési rendeletmódosító ülése

Felelős: Tarlós István

2113/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Nyomdagépek beszerzése” tárgyú (egyedi azonosító szám: 006633) beruházási engedélyokirat 1. sz. módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a beruházási engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet módosítását követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2114/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést - figyelemmel a 2115-2116/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra - elfogadja.

2115/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A 234/2009. (III. 26.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 822/2012. (V. 30.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 823/2012. (V. 30.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 824/2012. (V. 30.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi.

2116/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Az 1672/2008. (X. 30.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- az 1673/2008. (X. 30.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- az 1874/2008. (XI. 27.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. június 30-ra módosítja;

- az 1875/2008. (XI. 27.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. június 30-ra módosítja;

- a 66/2009. (I. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;

- a 67/2009. (I. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;

- a 75/2011. (I. 31.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. március 31-re módosítja;

- a 161/2011. (I. 31.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;

- az 1623/2011. (VI. 8.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. szeptember 30-ra módosítja;

- az 1963/2011. (VI. 22.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;

- az 1964/2011. (VI. 22.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;

- a 2139/2011. (VII. 14.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. november 15-re módosítja;

- a 3099/2011. (X. 21.) sz. határozat végrehajtási határidejét a Fővárosi Közgyűlés társadalmi egyeztetés lezárultát követő rendes ülésére módosítja;

- a 3717/2011. (XI. 30.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. november 30-ra módosítja;

- a 94/2012. (I. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;

- a 471/2012. (IV. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;

- a 481/2012. (IV. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;

- a 600/2012. (IV. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. június 30-ra módosítja;

- a 680/2012. (IV. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét az egészségügyi intézmények átadás-átvételére vonatkozó megállapodás megkötését, illetve az arra vonatkozó kormányhatározat közzétételét követő 60 napra módosítja;

- a 787/2012. (V. 9.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;

- a 904/2012. (V. 30.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. november 30-ra módosítja.

A napirend 5. pontja: Rendelettervezet egyes fővárosi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztő által befogadott módosítással megalkotja 79/2012. (XI. 16.) Főv. Kgy. rendeletét egyes fővárosi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről az előterjesztés módosított 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 6. pontja: Járások létrehozása kapcsán egyes főjegyzői feladat- és hatáskörök átadása Budapest Főváros Kormányhivatala részére.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2117/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros Kormányhivatala közötti - a járások kialakításához kapcsolódó államigazgatási feladat átadás-átvételi kérdéseket rendező - megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Javaslat Budapest Főváros Kormányhivatalának V-B-004/00930-1/2012. számú törvényességi felhívásában foglalt megállapítás elutasítására és a főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 39/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2118/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

nem ért egyet Budapest Főváros Kormányhivatalának V-B-004/00930-1/2012. számú törvényességi felhívásában foglalt azon megállapítással, hogy a Budapest főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 39/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelet 9. § (3) bekezdés h) pontja jogszabálysértő. Ugyanakkor a törvényességi felhívás nyomán végzett felülvizsgálat eredményeként a 39/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelet pontosítását egyébként szükségesnek tartja, és ezért azt módosítja. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Közgyűlés ezen döntéséről levélben tájékoztassa Budapest Főváros Kormányhivatalát.

Határidő: 10 napon belül

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 80/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletét a Budapest főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 39/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 8. pontja: Javaslat a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2119/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy ebédszünet utáni második pontként tárgyalja meg az „Egyes közterület-használatot szabályozó fővárosi önkormányzati rendeletek módosítása” című előterjesztést.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 81/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletét a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 9. pontja: Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására - a közszolgáltatás teljesítési határidejének meghatározása és új leürítő helyek kijelölése.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztő által befogadott módosítással megalkotja 82/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletét a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés módosított 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 10. pontja: 2012. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 2. sz. módosítása.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2120/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a FŐKERT Nonprofit Zrt. közszolgáltatási szerződés 2012. évi kompenzációs igényére vonatkozó többletköltséget 426 13 E Ft összegben.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2121/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, hogy a 2012. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés előirányzott kompenzáció összegében telekadó kiegyenlítésére tartalékolt 320 00 E Ft-ból 170 00 E Ft a 2012. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 2. számú módosításában meghatározott feladatok végrehajtására kerüljön felhasználásra.

Határidő: 2012. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 2. sz. módosításának aláírásával

Felelős: Tarlós István

2122/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A „Sorfatelepítés, fasor rekonstrukció” tárgyú feladatot csökkentett, 30 00 E Ft összköltséggel kívánja megvalósítani.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2123/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Nem kívánja megvalósítani a „IX. ker., Nehru-park rekonstrukció I. ütem” és a „XIV. ker., Városliget, Állatkerti krt. és a tó közötti terület parkrekonstrukciója” feladatokat és lezárásukat követően a várhatóan felszabaduló 336 13 E Ft forrást az általános tartalékba köteles helyezni.

Határidő: 2012. november 30.

Felelős: Tarlós István

2124/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A 2012. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 2. számú módosításában jóváhagyott feladatok végrehajtása érdekében

csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 336 13 E Ft-tal;

csökkenti a „8403 Önkormányzati beruházások” cím, azon belül a „Sorfatelepítés, fasor rekonstrukció tervezés” feladat előirányzatát 90 00 E Ft-tal,

ezzel egyidejűleg megemeli a „8141 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.” cím működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát 426 13 E Ft-tal.

A „Sorfatelepítés, fasor rekonstrukció” feladat összköltsége 30 00 E Ft-ra változik.

Felkéri a főpolgármestert a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslat benyújtására.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

2125/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársasággal a 2012. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 2. számú módosítását az előterjesztés - az előterjesztő által kiegészített - 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2126/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 006013 sorszámú, „Sorfatelepítés, fasor rekonstrukció” című engedélyokirat 3. sz. módosítását, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: Javaslat az IMPACTS tagsági jogviszonyának megszüntetésére.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2127/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat az IMPACTS Information Management Policies Assessment for City Transportation Systems (Információs menedzsment politikák értékelése a városi közlekedési rendszerek esetében) szervezetben betöltött tagságát 2012. december 31. napjával megszünteti, ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Szervezetet tájékoztassa.

Határidő: 60 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Javaslat az FKF Zrt.-vel a „Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 3. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2128/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

támogatja „A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” feladat módosított összköltséggel (174,25 M Ft-tal megnövelt) történő megvalósítását, tekintettel a projekt keretében beszerzésre kerülő edényzet közbeszerzési eljárásával kapcsolatban érkezett árajánlatokra. A feladat összköltségének növekedése a Fővárosi Önkormányzat részéről történő többletforrás biztosítását nem igényli.

2129/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A feladat összköltsége 5 88 44 E Ft-ra változik, 2012. évi üteme változatlan marad (112 48 E Ft, ebből: KEOP támogatás 83 00 E Ft, FKF Zrt.-től átvett 29 48 E Ft), 2013. évi üteme 3 59 95 E Ft-ra (ebből: KEOP támogatás 2 50 34 E Ft, FKF Zrt.-től átvett 608 61 E Ft) változik, 2014. évi üteme 1 16 01 E Ft-ra (ebből: KEOP támogatás 1 58 22 E Ft, FKF Zrt.-től átvett 357 79 E Ft) változik.

2130/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a 2012. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

2131/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel a „Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 3. sz. módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2132/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” című, KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002 azonosító számú, európai uniós támogatásból megvalósuló projekt megvalósítására Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján az engedélyokirat 2. sz. módosítását az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat módosításának aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításának hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Javaslat a BVK Holding Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2133/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a BVK Holding Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- a 2012-2013. üzleti évekre vonatkozóan a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. épület, cégjegyzékszám: 01-09-867785, könyvvizsgálói engedély szám: 002387), képviselője: Baumgartner Ferenc és Nagyné Zagyva Zsuzsanna, személyében felelős könyvvizsgáló neve: Czinkóczi Csilla (lakcíme: 1147 Budapest, Benkő utca 5. I/5., kamarai tagsági száma: 007088), tartós akadályoztatás esetén a helyettes könyvvizsgáló neve: Baumgartner Ferenc (lakcíme: 1037 Budapest, Kunigunda útja 22., könyvvizsgálói engedély száma: 002955) 2014. június 30. napjáig terjedő időtartamra, díjazását a szerződés teljes terjedelmére 7 06 40 Ft összegben állapítja meg.

2134/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Gt. 284. § (2) bekezdésének megfelelően a részvényes jogait gyakorló Fővárosi Közgyűlés döntéséről értesítse a BVK Holding Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. vezérigazgatóját annak érdekében, hogy a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére sor kerülhessen.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Javaslat a BKV Zrt. számára nyújtott tulajdonosi kölcsön rendezésére.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2135/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal a BKV Zrt. rendkívüli finanszírozási helyzetére tekintettel a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKV Zrt. között 2004. április 30-án megkötött közszolgáltatási szerződés alapján megrendelt teljesítmények 2012. január 1. és 2012. április 30. közötti időszakban felmerült indokolt költségeinek ellentételezésére 5 11 16 00 Ft összegben. Az ellentételezés biztosításának módja a BKV Zrt.-nek Budapest Főváros Önkormányzata felé fennálló ugyanilyen összegű tőke- és kamatfizetési kötelezettségébe való beszámítás. A fentiek érdekében jóváhagyja, megköti az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

2136/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján, mint a BKV Zrt. legfőbb szerve (egyedüli részvényese) jóváhagyja, hogy a BKV Zrt. az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti megállapodást megkösse. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a BKV Zrt. Igazgatóságát.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2137/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A visszafizetendő tulajdonosi kölcsön és kamatok, illetve a közszolgáltatás ellentételezéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében megemeli a „8501 Intézményi működési bevételek” cím előirányzatát 311 16 00 Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „8152 BKV Zrt. támogatása” cím működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre sorát 311 16 00 Ft-tal.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

2138/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: Javaslat a KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 azonosító számú, a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” c. projekt üzemeltetési költségeivel kapcsolatos döntésekre.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. György István, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2139/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása és üzemeltetése” c. közbeszerzési eljárás megindításához kötelezettséget vállal arra, hogy a KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 azonosító számú projekt keretében megvalósított, kerékpáros közösségi közlekedési rendszer éles üzembe állításának napjától az ötéves fenntartási időszak végéig (2013-2018), a becsült 250 M Ft éves üzemeltetési költséget - támogató szponzor rendelkezésre állása esetén annak a szponzor által biztosított összeggel csökkentett részét - a mindenkori éves költségvetésében - tört évek esetén időarányosan - betervezi.

Határidő: a mindenkori éves költségvetés tervezésekor

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Javaslat bizottsági tagcserére.

Előterjesztő: Németh Zoltán

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2140/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Orbán Gyöngyit a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagságából 2012. október 31-ei hatállyal visszahívja, egyidejűleg Hutiray Gyulát a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjává választja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Egyes közterület-használatot szabályozó fővárosi önkormányzati rendeletek módosítása.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja az egyes közterület-használatot szabályozó fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 83/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 18. pontja: Javaslat a BKK Zrt. 2013. január 1-jétől érvényes közösségi közlekedési díjszabására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. György István, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2141/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

egyetért az előterjesztésben felsorolt termékpaletta változtatásokkal és az előterjesztés - szóban módosított - 3/A. sz. melléklete szerinti tarifaemeléssel.

2142/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között létrejött „Feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás” 1. számú mellékletét (Díjbevétellel kapcsolatos rendelkezések) módosító megállapodást, az előterjesztés - szóban módosított - 3/A. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Javaslat az Orczy-kerti környezeti kármentesítés engedélyokiratának elfogadására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2143/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által előírt környezeti kármentesítés és monitoring feladat megvalósítása érdekében átütemezi az „Orczy kert rehabilitációja” feladatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2144/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Az „Orczy kert rehabilitációja” feladat pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül az „Orczy-kert rehabilitációja” feladat előirányzatát 19,751 M Ft-tal, és ezzel egyidejűleg, azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a Fejlesztések átütemezésének tartalékát. A feladat 2013. évi ütemét megemeli 8,104 M Ft-tal, a 2014. évi ütemét pedig 11,647 M Ft-tal. A feladat összköltsége változatlanul: 2 82,893 M Ft, tény 2011. december 31-ig: 2 79,802 M Ft, 2012. évi üteme: 57 40 M Ft, 2013. évi üteme: 33 04 M Ft, 2014. évi üteme 11 47 M Ft.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

2145/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja az előterjesztés 3. sz. mellékletében szereplő 0693 számú engedélyokiratot, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: A BFVT Kft. közszolgáltatási szerződése.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 84/2012. (X. 31.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztői kiegészítés 2. sz. melléklete szerint.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2146/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a BFVT Kft. és a Fővárosi Önkormányzat közötti közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2012. október 31-ét követően

Felelős: Tarlós István

2147/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A BFVT Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok végrehajtásának fedezeteként a 2012. november 5-től-2013. március 10-ig tartó időszakra egyszeri jelleggel az alábbi bevételi és kiadási címek előirányzatait módosítja:

- a „8250 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát tartósan csökkenti a 002-es törzsszám: településrendezési feladatok (Városfejlesztési koncepció) soron 117 70 E Ft-tal, a „7202 Főépítészi feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát tartósan csökkenti 30 67 E Ft-tal, valamint a „7203 Városrendezési feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát tartósan csökkenti 26 23 E Ft-tal. Egyidejűleg tervbe vesz 175 60 E Ft-ot a BFVT Kft. közszolgáltatási feladatainak ellentételezésére az új „8219 BFVT Kft. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatán.

2148/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest VIII. kerület, Üllői út-Orczy út-Diószeghy Sámuel utca-Korányi Sándor utca által határolt területre és a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására a Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 66/2007. (XII. 12.) VIII. kerületi önkormányzati rendelet módosításához a Budapest VIII. kerület, Üllői út-Korányi Sándor utca-Illés utca-Dugonics utca-Diószeghy Sámuel utca-Kőris utca-Orczy út-Rozgonyi utca-Diószeghy Sámuel utca-Orczy út-Nagyvárad tér által határolt területre vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Budapest VIII. kerület, Üllői út-Orczy út-Diószeghy Sámuel utca-Korányi Sándor utca által határolt területre vonatkozó, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 85/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2149/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítások fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: a rendelet hatálybalépésének napja

Felelős: Tarlós István

2150/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2151/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a Budapest VIII. kerület Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 66/2007. (XII. 12.) VIII. kerületi önkormányzati rendelet és annak 3. számú mellékletét képező Józsefvárosi Kerületi Szabályozási Terv Budapest VIII. kerület, Üllői út-Korányi Sándor utca-Illés utca-Dugonics utca-Diószeghy Sámuel utca-Kőris utca-Orczy út-Rozgonyi utca-Diószeghy Sámuel utca-Orczy út-Nagyvárad tér által határolt területre vonatkozó módosításával.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: Javaslat az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet alapján a 2012. évi Települési Értékvédelmi Támogatás pályázatának kiírására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2152/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

pályázatot ír ki a Települési Értékvédelmi Támogatásra az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt pályázati felhívásban és az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt pályázati kiírásban foglalt tartalommal.

Határidő: a döntést követő 7 napon belül

Felelős: Tarlós István

2153/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő pályázati felhívás és az előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő pályázati kiírás Budapest Portálon való közzétételéről és az Ügyfélszolgálati Irodán (Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.) nyomtatott formában való hozzáférhetőségéről gondoskodjon.

Határidő: a döntést követő 7 napon belül

Felelős: Tarlós István

2154/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A pályázati kiírás megfelelő fedezetének biztosítása érdekében 16 25 E Ft-tal csökkenti a „8816 Települési értékvédelmi támogatás” cím kiadási, azon belül a felújítási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása előirányzatot.

2155/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: Javaslat „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című projekt benyújtására a KEOP-1.1.1/B/12 jelű kiírásra.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2156/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

előzetesen hozzájárul, hogy a Fővárosi Önkormányzat pályázatot készítsen elő és nyújtson be a KEOP-1.1.1/B/12 jelű konstrukcióba „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” címmel, amennyiben a pályázati kiírás azt lehetővé teszi.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati dokumentáció összeállításáról és benyújtásáról a Közreműködő Szervezet részére.

Határidő: 2012. november 30.

Felelős: Tarlós István

2157/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A projekt megvalósításához szükséges, az elszámolható költségekre eső önerő (várhatóan 700 M Ft) fedezetét a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. útján kívánja biztosítani. Felkéri a főpolgármestert, hogy az önerő biztosítására vonatkozó feltételrendszert dolgozza ki.

Határidő: 2012. november 30.

Felelős: Tarlós István

2158/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a támogatási szerződés megkötésekor ismételten készítsen előterjesztést a szerződéskötés előzetes jóváhagyása végett.

Határidő: a pozitív támogatási döntést követő Közgyűlés rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Javaslat az Európai Unió Kohéziós Alapjából és az Operatív Program hazai központi költségvetési előirányzatából származó támogatásnak a budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar-Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításának finanszírozására kötött egyes szerződések (támogatási szerződés, finanszírozási szerződés) módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról, valamint az engedélyokirat 2. sz. módosításáról.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2159/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatokat, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja és megköti a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött támogatási szerződés, finanszírozási szerződés és finanszírozási szerződés kiegészítő megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződést az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2012. november 15.

Felelős: Tarlós István

Tudomásul veszi, hogy a „4. sz. metró (1. szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással” feladat összköltsége 373 79,9 M Ft-ról 454 32,7 M Ft-ra változik. A feladat fővárosi saját forrás igénye összesen 78 66,1 M Ft, amelyből a szerződésben rögzített fővárosi saját forrás igény összesen 77 87,6 M Ft. Kijelenti, hogy a feladatot a megemelkedett költségek ellenére meg kívánja valósítani és kötelezettséget vállal a fővárosi saját forrás biztosítására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „8536 Támogatás értékű beruházási bevétel” cím KÖZOP „Budapest 4-es metróvonal támogatása” előirányzatát 1 91,1 M Ft-tal, valamint csökkenti a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül a „4. sz. metró (1. szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással” feladat előirányzatát 2 18,5 M Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül megemeli a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatot 1 27,4 M Ft-tal.

A feladat összköltsége 454 32,7 M Ft. A feladat 2013. évi üteme 81 68,0 M Ft (ebből átvett pénz KÖZOP 59 27,5 M Ft, állami kiegészítő finanszírozás 10 03,7 M Ft), 2014. évi üteme 54 79,0 M Ft (ebből átvett pénz KÖZOP 18 45,3 M Ft, állami kiegészítő finanszírozás 27 60,5 M Ft), 2015. évi üteme 56 63,6 M Ft (ebből átvett pénz KÖZOP 12 90,7 M Ft, állami kiegészítő finanszírozás 33 62,4 M Ft.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

Jóváhagyja a budapesti 4-es metróvonal I. - Budapest Kelenföldi pályaudvar és Keleti pályaudvar közötti - szakasza és a hozzá kapcsolódó felszíni beruházások c. projekt engedélyokiratának 2. sz. módosítását az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2012. november 15.

Felelős: Tarlós István

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet alapján a tulajdonában lévő, XI. kerület, Boldizsár utca 2818/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság részére tulajdonosi hozzájárulást ad a 4-es metró beruházásához kapcsolódóan a Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelőség előtt folyó, a Budapest XI. ker., Péterhegyi út építési engedélyezési eljáráshoz. (Ügyiratszám: BF/UO/NS/B/298/2012)

Határidő: 2012. november 15.

Felelős: Tarlós István”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2160/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni az előterjesztés határozati javaslatairól.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2161/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött támogatási szerződés, finanszírozási szerződés és finanszírozási szerződés kiegészítő megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződést az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2012. november 15.

Felelős: Tarlós István

2162/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a „4. sz. metró (1. szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással” feladat összköltsége 373 79,9 M Ft-ról 454 32,7 M Ft-ra változik. A feladat fővárosi saját forrás igénye összesen 78 66,1 M Ft, amelyből a szerződésben rögzített fővárosi saját forrás igény összesen 77 87,6 M Ft. Kijelenti, hogy a feladatot a megemelkedett költségek ellenére meg kívánja valósítani és kötelezettséget vállal a fővárosi saját forrás biztosítására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2163/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „8536 Támogatás értékű beruházási bevétel” cím KÖZOP „Budapest 4-es metróvonal támogatása” előirányzatát 1 91,1 M Ft-tal, valamint csökkenti a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül a „4. sz. metró (1. szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással” feladat előirányzatát 2 18,5 M Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül megemeli a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatot 1 27,4 M Ft-tal.

A feladat összköltsége 454 32,7 M Ft. A feladat 2013. évi üteme 81 68,0 M Ft (ebből átvett pénz KÖZOP 59 27,5 M Ft, állami kiegészítő finanszírozás 10 03,7 M Ft), 2014. évi üteme 54 79,0 M Ft (ebből átvett pénz KÖZOP 18 45,3 M Ft, állami kiegészítő finanszírozás 27 60,5 M Ft), 2015. évi üteme 56 63,6 M Ft (ebből átvett pénz KÖZOP 12 90,7 M Ft, állami kiegészítő finanszírozás 33 62,4 M Ft.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

2164/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a budapesti 4-es metróvonal I. - Budapest Kelenföldi pályaudvar és Keleti pályaudvar közötti - szakasza és a hozzá kapcsolódó felszíni beruházások c. projekt engedélyokiratának 2. sz. módosítását az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2012. november 15.

Felelős: Tarlós István

2165/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet alapján a tulajdonában lévő, XI. kerület, Boldizsár utca 2818/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság részére tulajdonosi hozzájárulást ad a 4-es metró beruházásához kapcsolódóan a Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelőség előtt folyó, a Budapest XI. ker., Péterhegyi út építési engedélyezési eljáráshoz. (Ügyiratszám: BF/UO/NS/B/298/2012)

Határidő: 2012. november 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Javaslat „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya-szélesítéssel” című projekt támogatási szerződésének 4. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2166/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „XVII., Pesti úti buszsáv kialakítása” című feladatot 2013. június 30-ig kívánja megvalósítani.

2167/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtásának érdekében:

csökkenti a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím „KMOP XVII., Pesti úti buszsáv kialakítása” c. feladat 2012. évi előirányzatát 161 96 E Ft-tal, továbbá

csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „XVII., Pesti úti buszsáv kialakítása” c. feladat előirányzatát 172 10 E Ft-tal,

ezzel egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartalékát” 10 14 E Ft-tal.

A feladat 2012. évi üteme 68 68 E Ft (ebből EU-támogatás: 23 00 E Ft, saját forrás: 45 68 E Ft), 2013. évi üteme 172 10 E Ft (ebből EU-támogatás: 161 96 E Ft, saját forrás: 10 14 E Ft) a feladat összköltsége változatlan, 243 48 E Ft.

2168/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

2169/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya-szélesítéssel” című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0006 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 4. sz. módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a határidő-módosítási kérelem Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Irányító Hatóság általi jóváhagyását követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

2170/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 006192 azonosító számú, „XVII., Pesti úti buszsáv kialakítása” megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: Javaslat az európai uniós támogatásból megvalósuló közlekedési projektek támogatási szerződéseinek módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2171/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

igénybe kívánja venni a „Budapest XXI. kerület, Csepeli gerincút kiépítése (I. ütem)” című KMOP-2.1.1/A-2008-0013 azonosító számú projekt (támogatási igénye 169 90 E Ft értékben) és a „Rákoskeresztúri autóbusz folyosó kialakítása” című KMOP-2.3.1/A-2008-0001 azonosító számú projekt (támogatási igénye 40 15 E Ft értékben) áfa kompenzációját, és a projekteket az áfa kompenzációval megnövekedett összköltséggel, változatlan saját forrás biztosítása mellett kívánja megvalósítani.

2172/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A költségvetési beszámolóval való egyezőség és a támogatási szerződésekkel történő összhang megteremtése érdekében megemeli a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím, azon belül a:

- „KMOP Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz” c. feladat előirányzatát 169 90 E Ft-tal;

- KMOP Rákoskeresztúri buszkorridor” c. feladat előirányzatát 40 15 E Ft-tal,

továbbá növeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül

- a „Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz” c. feladat előirányzatát 169 90 E Ft-tal.

A feladat 2012. évi üteme 3 71 78 E Ft (ebből EU támogatás: 1 12 84 E Ft, saját forrás: 1 58 94 E Ft), 2011. XII. 31-ig tény: 7 64 12 E Ft (ebből EU-támogatás: 2 02 34 E Ft, saját forrás: 4 62 78 E Ft) a feladat összköltsége 10 35 90 E Ft-ra módosul.

- „Rákoskeresztúri buszkorridor” c. feladat előirányzatát 40 15 E Ft-tal.

A feladat 2013. évi üteme 100 477 E Ft (ebből EU-támogatás: 82 06 E Ft, saját forrás: 17 71 E Ft), 2012. évi üteme 723 33 E Ft) ebből EU-támogatás: 459 35 E Ft, saját forrás: 263 98 E Ft), 2011. XII. 31-ig tény: 530 05 E Ft (ebből EU-támogatás: 339 31 E Ft, saját forrás: 190 74 E Ft), a feladat összköltsége 1 54 15 E Ft-ra módosul.

2173/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

2174/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a „Budapest XXI. kerület, Csepeli gerincút kiépítése (I. ütem)” című, KMOP-2.1.1/A-2008-0013 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 7. sz. módosítását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

2175/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 004976 azonosító számú, „Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz” megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 7. sz. módosítását az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2176/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a „Rákoskeresztúri autóbusz folyosó kialakítása” című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0006 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 6. sz. módosítását az előterjesztés 17. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

2177/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 005764 azonosító számú, „Rákoskeresztúri buszkorridor” megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 6. sz. módosítását az előterjesztés 19. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: Javaslat a KMOP-2.1.2 konstrukció keretében megvalósult 4 db kerékpárút-fejlesztési projekt támogatási szerződésének módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2178/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „XVII. ker., Pesti út menti kerékpárút I. szakasz”, a „XI. ker., Bogdánfy úti kerékpársáv” és a „XXI. ker., Ady E. úti kerékpárút” feladatokkal kapcsolatosan támogatásvesztés miatt 366 E Ft, a „XVII. ker., Pesti út menti kerékpárút II. szakasz” feladat esetén támogatásvesztés és a két számlára le nem hívható támogatás miatt 772 E Ft többletforrást biztosít a feladat 2012. évi befejezéséhez.

2179/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A támogatási szerződés módosításával történő összhang megteremtése érdekében csökkenti a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím, azon belül a:

- „XVII. ker., Pesti út menti kerékpárút I. szakasz” feladat előirányzatát 366 E Ft-tal;

- „XI. ker., Bogdánfy úti kerékpársáv” feladat előirányzatát 366 E Ft-tal;

- „XVII., Pesti út menti kerékpárút II. szakasz” feladat előirányzatát 366 E Ft-tal;

- „XXI. ker., Ady E. úti kerékpárút” feladat előirányzatát 371 E Ft-tal;

ezzel egyidejűleg csökkenti a „8403 Önkormányzati beruházások” cím, azon belül a:

- „XVII. ker., Pesti út menti kerékpárút I. szakasz” feladat előirányzatát 400 E Ft-tal;

- „XI. ker., Bogdánfy úti kerékpársáv” feladat előirányzatát 366 E Ft-tal;

- „XXI. ker., Ady E. úti kerékpárút” feladat előirányzatát 1 51 E Ft-tal,

továbbá címen belül megemeli a „XVII. ker., Pesti út menti kerékpárút II. szakasz” feladat előirányzatát 406 E Ft-ra, illetve megemeli a „9300 Általános tartalék” kiadási előirányzatát 42 E Ft-tal.

A „XVII. ker., Pesti út menti kerékpárút I. szakasz” feladat teljes költsége 82 34 E Ft-ra, 2011. XII. 31-ig ténye 13 73 E Ft-ra, 2012. évi üteme 68 61 E Ft-ra (ebből saját forrás: 17 46 E Ft, EU-támogatás: 51 15 E Ft) módosul.

A „XI. ker., Bogdánfy úti kerékpársáv” feladat teljes költsége 97 44 E Ft-ra, 2012. évi üteme 86 34 E Ft-ra (ebből saját forrás: 29 72 E Ft, EU-támogatás: 56 62 E Ft) módosul.

A „XXI. ker., Ady E. úti kerékpárút” feladat összköltsége 126 57 E Ft-ra, 2012. évi üteme 113 47 E Ft-ra (ebből saját forrás: 50 18 E Ft, EU-támogatás: 63 29 E Ft) módosul.

A „XVII. ker., Pesti út menti kerékpárút II. szakasz” feladat összköltsége 145 18 E Ft-ra, 2012. évi üteme 126 95 E Ft-ra (ebből saját forrás: 41 50 E Ft, EU-támogatás: 84 45 E Ft) módosul.

2180/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XVII. ker., Pesti út (501. u.-Ferihegyi út között)” című, KMOP-2.1.2-09-2009-0028 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 5. sz. módosítását az előterjesztés 22. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

2181/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 006171 azonosító számú, XVII. ker., Pesti út menti kerékpárút I. szakasz megnevezésű beruházási feladat 4. sz. módosítását az előterjesztés 30. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2182/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a „Budapesti kerékpár-forgalmi hálózat fejlesztése, XVII. ker., Pesti út (Ferihegyi út-Hegyalatti u. között)” című, KMOP-2.1.2-09-2009-0029 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 5. sz. módosítását az előterjesztés 23. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

2183/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 006176 azonosító számú, XVII. ker., Pesti út menti kerékpárút II. szakasz megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását az előterjesztés 31. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2184/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a „Budapesti kerékpár-forgalmi hálózat fejlesztése, XI. ker., Bogdánfy utca” című, KMOP-2.1.2-09-2009-0008 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 5. sz. módosítását az előterjesztés 24. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

2185/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 006174 azonosító számú, XI. ker., Bogdánfy úti kerékpársáv megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását az előterjesztés 32. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2186/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a „Budapesti kerékpár-forgalmi hálózat fejlesztése, XXI. ker., Ady Endre út” című, KMOP-2.1.2-09-2009-0026 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 6. sz. módosítását az előterjesztés 25. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

2187/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 006172 azonosító számú, XXI. ker., Ady E. úti kerékpárút megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását az előterjesztés 33. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: Javaslat az Európai Uniós Főváros Uniója (UCUE) szervezetből való kilépésre.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2188/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 2013. január 1-jétől kilép az Európai Uniós Fővárosok Uniójából. Hatályon kívül helyezi a 2305/2003. (XII. 18.) Főv. Kgy. határozatot és felkéri a főpolgármestert a szervezet tájékoztatására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Javaslat a fővárosi uniós finanszírozású beruházások projektmenedzsment feladatainak ellátásához szükséges szervezeti feltételek biztosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2189/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy az uniós társfinanszírozással megvalósuló fejlesztések megvalósításával kapcsolatos projektmenedzsment és szakmai menedzsment feladatok maradéktalan és megfelelő szakmai színvonalon történő ellátása érdekében a Projekt Megvalósító Csoport részére a 2012. évben biztosított 15 álláshelyet 2013. december 31-ig továbbra is biztosítja. A feladat fedezetének biztosítása érdekében, a 3956/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozatban, 2012. évre (11 hóra) biztosított 125 69 E Ft összeget (ebből: személyi juttatás: 100 53 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 25 16 E Ft) a 2013. évi költségvetésben is biztosítja a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím 005 törzsszámán; ugyanezen a címen és törzsszámon a 2014. évi költségvetésben 1 hóra 10 06 E Ft-ot (ebből: személyi juttatás: 8 30 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 2 76 E Ft) biztosít.

Határidő: a 2013. és a 2014. évi költségvetés készítése

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: Javaslat forrás-átcsoportosításra a Városligeti Műjégpálya intézmény részére a hűtéstechnológiai rendszer kiegészítő beruházási feladatai elvégeztetése céljából.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2190/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

a Városligeti Műjégpálya intézménynek a hűtéstechnológiai rendszer rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetéséhez szükséges kiegészítő, járulékos munkák elvégzése céljából bruttó 45 20 E Ft összeget biztosít.

2191/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül csökkenti a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat előirányzatát 45 20 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a céljelleggel támogatott intézményi beruházások között az új „Városligeti Műjégpálya hűtéstechnológiai rendszerének kiegészítő beruházási feladatai” elnevezésű feladatot. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

2192/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” című, 005964 számú engedélyokirat 7. számú módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az engedélyokirat 6. számú módosításának aláírását és a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

2193/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (7) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizottság, valamint a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében rögzített hatáskörét és jóváhagyja a „Városligeti Műjégpálya hűtéstechnológiai rendszerének kiegészítő beruházási feladatai” című engedélyokiratot az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

2194/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Mint a Városligeti Műjégpálya irányító szerve - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § (1) bekezdés h) pontja alapján - utasítja a Városligeti Műjégpálya intézmény vezetőjét, hogy a hűtéstechnológiai rendszer rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetéséhez szükséges kiegészítő, járulékos munkákat megrendelje és a szükséges szerződéseket megkösse.

A napirend 31. pontja: Javaslat a VIII. ker., Orczy út 14. sz. alatti, 38728/3/A/1 hrsz.-ú ingatlan intézményi körből történő kivonására, valamint a Budapesti Művelődési Központ alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2195/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapesti Művelődési Központ alapító okiratának módosítását, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 3. számú mellékletét képező alapító okirat módosítása, valamint az előterjesztés 4. számú mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására, valamint a Kincstárhoz történő benyújtására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

2196/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 8. § alapján forgalomképessé nyilvánítja, és egyidejűleg kivonja a kulturális ágazat vagyoni köréből a Budapest VIII. ker., Orczy út 14. sz. alatti, 38728/3/A/1 hrsz.-ú ingatlant.

2197/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Üzemeltetésre és hasznosításra átadja a BFVK Zrt. részére a Budapest VIII. ker., Orczy út 14. sz. alatti, 38728/3/A/1 hrsz.-ú ingatlant, és ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a nevezett ingatlan a BFVK Zrt. 2012. évi éves közszolgáltatási szerződésében feltüntetésre kerüljön.

Határidő: az alapító okirat módosításának hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár alapító okirata és szervezeti és működési szabályzata módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2198/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár alapító okiratának módosítását, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2. számú mellékletét képező alapító okirat módosítása, valamint az előterjesztés 3. számú mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására, valamint a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtására.

Határidő: a Közgyűlés döntésétől számított 60 nap

Felelős: Tarlós István

2199/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szervezeti és működési szabályzatának az előterjesztés 5. sz. mellékletében bemutatott módosításait, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 5. sz. mellékletét képező szervezeti és működési szabályzat módosítása, valamint az előterjesztés 6. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzat aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntésétől számított 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: Javaslat a 2012/2013. tanévi feladatváltozásokhoz kapcsolódó előirányzat módosításra, a végleges létszámleépítésekhez kapcsolódó kiadások megelőlegezésére, valamint köznevelési intézmények támogatására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2200/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatokat, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés az 1432/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozat az alábbiakra módosul:

A 2012/2013. tanévi feladatváltozások miatt - beleértve a nyugdíjazás miatti felmentéseket is - 60 engedélyezett álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentést hajt végre, melyhez kapcsolódóan

- 2012. november 1-jei hatállyal 30 engedélyezett (üres) álláshelyet megszüntet, valamint

2013. május 1-jei hatállyal 30 engedélyezett (betöltött) álláshely véglegesen megszűnik az alábbi részletezésben:

Címkód Intézmény neve Megszűnő (üres) álláshelyek 2012. november 1-jével Megszűnő (betöltött) álláshelyek 2013. május 1-jével
1. 2. 3. 4.
370111 Széchenyi István Gimnázium 1 -
370314 Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 2 -
370401 Békésy György Szakközépiskola 2 -
370404 Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola - 3
370501 Weiss Manfréd Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2 2
370604 Mechatronikai Szakközépiskola 1 -
370605 Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola 1 1
370701 Pogány Frigyes Szakközépiskola 1 6
370702 Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Szakközépiskola - 1
370703 Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola 7 4
370804 Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 2 3
370805 Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola 1 -
370906 Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium - 1
370908 Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola 2 -
371101 Bókay János Humán Szakközépiskola 1 1
371302 Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola - 1
371304 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola - 2
371404 Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 1 4
371405 Trefort Ágoston Két Tanítású Nyelvű Szakközépiskola 2 1
371502 Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1 -
371504 Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1 -
371505 Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola 2 -
Megszűnő álláshelyek összesen 2012. november 1-jével: 30
Megszűnő álláshelyek összesen 2013. május 1-jével: 30

Hivatkozva a 2/2012. (III. 1.) BM rendelet 2. § (3) bekezdésére az 1432/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. és a 896/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. határozatokat megerősíti.

A 2012/2013. tanévi feladatváltozások következtében további 4 engedélyezett álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentést hajt végre, melyhez kapcsolódóan 2013. május 1-jei hatállyal 3, 2013. szeptember 1-jei hatállyal 1 engedélyezett (betöltött) álláshely véglegesen megszűnik az alábbiak szerint:

Címkód Intézmény neve Megszűnő (betöltött) álláshelyek 2013. május 1-jével Megszűnő (betöltött) álláshelyek 2013. szeptember 1-jével
1. 2. 3. 4.
370217 Várna Térségi Középiskolai Kollégium - 1
370301 1. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ 1 -
371501 Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola 1 -
371503 Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola 1 -
Megszűnő álláshelyek összesen 2013. május 1-jével: 3
Megszűnő álláshelyek összesen 2013. szeptember 1-jével: 1

A létszámcsökkentésben érintett intézmények tekintetében a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan a 2/2012. (III. 1.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés f) pontjára hivatkozva az alábbiakról nyilatkozik:

A Fővárosi Önkormányzat az intézményekben történő létszámcsökkentésre - az .../2012. (X. 31.) Főv. Kgy. határozat alapján (4 álláshely) felmentéssel, illetve rendes felmondással érintett foglalkoztatottakra - vonatkozóan az intézmények létszámkeretét és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, és megállapította, hogy az álláshely-átcsoportosításra e foglalkoztatottak esetében nincs lehetőség, ezért szükséges a jogviszonyuk megszüntetése.

A foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetésére ezt követően kerül sor.

A létszámcsökkentésben érintett intézmények tekintetében a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan a 2/2012. (III. 1.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontjára hivatkozva az alábbiakról nyilatkozik:

A létszámcsökkentésben - az .../2012. (X. 31.) Főv. Kgy. határozat alapján (4 álláshelyre vonatkozóan) felmentéssel, illetve rendes felmondással érintett foglalkoztatottak esetében - érintett dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál - foglalkoztatási jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül - nincs lehetőség.

A pályázati kiírásnak megfelelően a megszüntetésre kerülő álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

6 fő munkavállaló prémiumévek programban való részvételének lejárata miatt 2012. november 1-jétől 6 álláshellyel csökkenti az oktatási ágazat intézményeinek létszámkeretét az előterjesztés 1. sz. melléklete 6. oszlopa szerinti részletezésben.

A 2012/2013. tanévi feladatváltozásokhoz kapcsolódó végleges létszámcsökkentés miatti pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel - utólagos elszámolási kötelezettséggel - a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 40 38 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli az érintett intézmények

támogatási és kiadási előirányzatát 40 38 E Ft-tal,
ebből:
személyi juttatások 32 54 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok 8 84 E Ft

az előterjesztés 2. sz. melléklete 4-6. oszlopai szerinti részletezésben.

Felkéri a főpolgármestert, hogy abban az esetben, ha a Belügyminisztérium létszámcsökkentési döntésekhez kapcsolódó pályázati feltételeiről szóló 2013. évi rendelet előírásainak a Fővárosi Önkormányzat megfelel, akkor a 2012. évi végleges létszámcsökkentésekhez kapcsolódó pályázati anyagot terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2013. júniusi rendes ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2013. júniusi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A tantárgyfelosztáson alapuló 2012/2013. tanévi feladatváltozások miatt módosítja az érintett intézmények

támogatási és kiadási előirányzatát -17 64 E Ft-tal
ebből:
személyi juttatások (3 hó) -16 75 E Ft
munkaadókat terhelő
járulékok (3 hó) -4 89 E Ft
dologi kiadások (egyszeri) 3 00 E Ft

az előterjesztés 4. sz. melléklete 4-7. oszlopai szerinti részletezésben, a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának 17 64 E Ft növelésével egyidejűleg.

A Kollégiumok Gazdasági Szervezete és a Színes TISZK Gazdasági Szervezete működőképességéhez szükséges pótelőirányzat biztosítására csökkenti a „8319 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyermekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása” cím támogatási és kiadási előirányzatát 119 53 E Ft-tal, egyidejűleg megemeli:

a „3702 Kollégiumok Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel 70 00 E Ft-tal
ebből:
dologi kiadások 70 00 E Ft

a „3715 Színes TISZK Gazdasági Szervezete” cím

támogatási és kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel 40 00 E Ft-tal,
ebből:
dologi kiadások 40 00 E Ft
a „9300 Általános tartalék” címet 9 53 E Ft-tal.

A szakiskolai és szakközépiskolai alapozó képzéshez a 2012/2013. tanév első négy hónapjára szükséges dologi kiadások biztosítása érdekében a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának 101 06 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg növeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát

egyszeri jelleggel 101 06 E Ft-tal,
ebből:
dologi kiadások 101 06 E Ft

az előterjesztés 5. sz. melléklete 5. oszlopa szerinti részletezésben.

Az érettségi és szakmai vizsgákhoz kapcsolódó díjazások kifizetése érdekében a „9157 Céltartalék érettségik és szakmai vizsgáztatás díjazására” cím előirányzatának 437 36 E Ft-tal, a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának 14 60 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg növeli az érintett intézmények

támogatási és kiadási előirányzatát

egyszeri jelleggel 452 96 E Ft-tal
ebből:
személyi juttatások 354 31 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok 95 78 E Ft
dologi kiadások 1 87 E Ft

az előterjesztés 6. sz. melléklete 3-6. oszlopai szerinti részletezésben.

Felkéri a főpolgármestert az érettségi és szakmai vizsgákhoz kapcsolódó elszámolás érdekében, figyelembe véve az előleg leutalás összegét, az érintett intézmények részére a fennmaradó 9 56 66 Ft leutalására az előterjesztés 7. sz. melléklete 5. oszlopa szerinti részletezésben.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a ...-.../2012. (X. 31.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó intézkedéseket tegye meg, a .../2012. (X. 31.) Főv. Kgy. és a .../2012. (X. 31.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódóan intézkedjen a támogatások soron kívüli utalásáról.

Határidő: a döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2201/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni az előterjesztés határozati javaslatairól.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2202/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

az 1432/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozat az alábbiakra módosul:

A 2012/2013. tanévi feladatváltozások miatt - beleértve a nyugdíjazás miatti felmentéseket is - 60 engedélyezett álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentést hajt végre, melyhez kapcsolódóan

- 2012. november 1-jei hatállyal 30 engedélyezett (üres) álláshelyet megszüntet, valamint

- 2013. május 1-jei hatállyal 30 engedélyezett (betöltött) álláshely véglegesen megszűnik az alábbi részletezésben:

Címkód Intézmény neve Megszűnő (üres) álláshelyek 2012. november 1-jével Megszűnő (betöltött) álláshelyek 2013. május 1-jével
1. 2. 3. 4.
370111 Széchenyi István Gimnázium 1 -
370314 Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 2 -
370401 Békésy György Szakközépiskola 2 -
370404 Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola - 3
370501 Weiss Manfréd Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2 2
370604 Mechatronikai Szakközépiskola 1 -
370605 Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola 1 1
370701 Pogány Frigyes Szakközépiskola 1 6
370702 Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Szakközépiskola - 1
370703 Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola 7 4
370804 Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 2 3
370805 Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola 1 -
370906 Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium - 1
370908 Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola 2 -
371101 Bókay János Humán Szakközépiskola 1 1
371302 Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola - 1
371304 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola - 2
371404 Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 1 4
371405 Trefort Ágoston Két Tanítású Nyelvű Szakközépiskola 2 1
371502 Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1 -
371504 Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1 -
371505 Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola 2 -
Megszűnő álláshelyek összesen 2012. november 1-jével: 30
Megszűnő álláshelyek összesen 2013. május 1-jével: 30

2203/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Hivatkozva a 2/2012. (III. 1.) BM rendelet 2. § (3) bekezdésére az 1432/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. és a 896/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. határozatokat megerősíti.

2204/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A 2012/2013. tanévi feladatváltozások következtében további 4 engedélyezett álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentést hajt végre, melyhez kapcsolódóan 2013. május 1-jei hatállyal 3, 2013. szeptember 1-jei hatállyal 1 engedélyezett (betöltött) álláshely véglegesen megszűnik az alábbiak szerint:

Címkód Intézmény neve Megszűnő (betöltött) álláshelyek 2013. május 1-jével Megszűnő (betöltött) álláshelyek 2013. szeptember 1-jével
1. 2. 3. 4.
370217 Várna Térségi Középiskolai Kollégium - 1
370301 1. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ 1 -
371501 Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola 1 -
371503 Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola 1 -
Megszűnő álláshelyek összesen 2013. május 1-jével: 3
Megszűnő álláshelyek összesen 2013. szeptember 1-jével: 1

2205/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A létszámcsökkentésben érintett intézmények tekintetében a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan a 2/2012. (III. 1.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés f) pontjára hivatkozva az alábbiakról nyilatkozik:

A Fővárosi Önkormányzat az intézményekben történő létszámcsökkentésre - a 2204/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. határozat alapján (4 álláshely) felmentéssel, illetve rendes felmondással érintett foglalkoztatottakra - vonatkozóan az intézmények létszámkeretét és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, és megállapította, hogy az álláshely-átcsoportosításra e foglalkoztatottak esetében nincs lehetőség, ezért szükséges a jogviszonyuk megszüntetése.

A foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetésére ezt követően kerül sor.

2206/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A létszámcsökkentésben érintett intézmények tekintetében a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan a 2/2012. (III. 1.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontjára hivatkozva az alábbiakról nyilatkozik:

A létszámcsökkentésben - a 2204/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. határozat alapján (4 álláshelyre vonatkozóan) felmentéssel, illetve rendes felmondással érintett foglalkoztatottak esetében - érintett dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál - foglalkoztatási jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül - nincs lehetőség.

A pályázati kiírásnak megfelelően a megszüntetésre kerülő álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

2207/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

6 fő munkavállaló prémiumévek programban való részvételének lejárata miatt 2012. november 1-jétől 6 álláshellyel csökkenti az oktatási ágazat intézményeinek létszámkeretét az előterjesztés 1. sz. melléklete 6. oszlopa szerinti részletezésben.

2208/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A 2012/2013. tanévi feladatváltozásokhoz kapcsolódó végleges létszámcsökkentés miatti pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel - utólagos elszámolási kötelezettséggel - a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 40 38 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli az érintett intézmények

támogatási és kiadási előirányzatát 40 38 E Ft-tal
ebből
személyi juttatások 32 54 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok 8 84 E Ft

az előterjesztés 2. sz. melléklete 4-6. oszlopai szerinti részletezésben.

2209/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy abban az esetben, ha a Belügyminisztérium létszámcsökkentési döntésekhez kapcsolódó pályázati feltételeiről szóló 2013. évi rendelet előírásainak a Fővárosi Önkormányzat megfelel, akkor a 2012. évi végleges létszámcsökkentésekhez kapcsolódó pályázati anyagot terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2013. júniusi rendes ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2013. júniusi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

2210/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A tantárgyfelosztáson alapuló 2012/2013. tanévi feladatváltozások miatt módosítja az érintett intézmények

támogatási és kiadási előirányzatát -17 64 E Ft-tal
ebből:
személyi juttatások (3 hó) -16 75 E Ft
munkaadókat terhelő
járulékok (3 hó) -4 89 E Ft
dologi kiadások (egyszeri) 3 00 E Ft

az előterjesztés 4. sz. melléklete 4-7. oszlopai szerinti részletezésben, a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának 17 64 E Ft növelésével egyidejűleg.

2211/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Kollégiumok Gazdasági Szervezete és a Színes TISZK Gazdasági Szervezete működőképességéhez szükséges pótelőirányzat biztosítására csökkenti a „8319 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyermekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása” cím támogatási és kiadási előirányzatát 119 53 E Ft-tal, egyidejűleg megemeli:

a „3702 Kollégiumok Gazdasági Szervezete” címtámogatási és kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel 70 00 E Ft-tal,
ebből:
dologi kiadások 70 00 E Ft
a „3715 Színes TISZK Gazdasági Szervezete” cím
támogatási és kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel 40 00 E Ft-tal
ebből:
dologi kiadások 40 00 E Ft
a „9300 Általános tartalék” címet 9 53 E Ft-tal.

2212/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A szakiskolai és szakközépiskolai alapozó képzéshez a 2012/2013. tanév első négy hónapjára szükséges dologi kiadások biztosítása érdekében a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának 101 06 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg növeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát

egyszeri jelleggel 101 06 E Ft-tal,
ebből:
dologi kiadások 101 06 E Ft

az előterjesztés 5. sz. melléklete 5. oszlopa szerinti részletezésben.

2213/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Az érettségi és szakmai vizsgákhoz kapcsolódó díjazások kifizetése érdekében a „9157 Céltartalék érettségik és szakmai vizsgáztatás díjazására” cím előirányzatának 437 36 E Ft-tal, a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának 14 60 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg növeli az érintett intézmények

támogatási és kiadási előirányzatát

egyszeri jelleggel 452 96 E Ft-tal
ebből:
személyi juttatások 354 31 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok 95 78 E Ft
dologi kiadások 1 87 E Ft

az előterjesztés 6. sz. melléklete 3-6. oszlopai szerinti részletezésben.

2214/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az érettségi és szakmai vizsgákhoz kapcsolódó elszámolás érdekében, figyelembe véve az előleg leutalás összegét, az érintett intézmények részére a fennmaradó 9 56 66 Ft leutalására az előterjesztés 7. sz. melléklete 5. oszlopa szerinti részletezésben.

2215/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2202-2214/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó intézkedéseket tegye meg, a 2212/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. és a 2214/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódóan intézkedjen a támogatások soron kívüli utalásáról.

Határidő: a döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

2216/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: Javaslat a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ Budapest XI., Halmi utca 26. szám alatti székhelyének a kiváltására az intézmény elhelyezésével.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2217/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

a Budapest XI., Halmi utca 26. szám alatti, 3499/2 helyrajzi szám alatt felvett, 1999 m2 területű, felépítményes, a BKV Zrt. tulajdonában álló, a tulajdonos által ingyenes használatra átengedett ingatlanban 2013. augusztus 31-től megszünteti az oktatási-nevelési feladatellátást.

2218/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Budapest XI., Halmi utca 26. szám alatti, 3499/2 helyrajzi szám alatt felvett ingatlant 2013. augusztus 31-i hatállyal az ágazati körből kivonja azzal, hogy az ingatlan kerüljön átadásra a tulajdonos részére. Ennek érdekében felkéri a főpolgármestert az átadásról szóló megállapodásnak a hatáskörrel rendelkező szerv elé terjesztésére.

Határidő: 2013. május 31.

Felelős: Tarlós István

2219/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ új székhelyét a Budapest VII., Izabella utca 1. szám alatti, 33773/2 helyrajzi szám alatt felvett, 34/100 tulajdoni hányadban a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanban, az általa használt ingatlanrészben alakítja ki. Az ingatlannak a feladatellátásra való alkalmassá tétele, felújítása érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatot 25 00 E Ft-os összköltséggel, 2013. évi megvalósítással szerepelteti költségvetésében. Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2013. évi költségvetés elfogadásával egyidejűleg terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé a felújítási feladathoz kapcsolódó felújítási okiratot.

Határidő: a 2013. évi költségvetés tárgyalása

Felelős: Tarlós István

2220/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola Budapest VI., Andrássy út 63-65. szám alatti székhelyét - a XI., Halmi utca 26. szám alatti ingatlan kiváltása érdekében - tankonyha áthelyezésével teszi alkalmassá az átalakuló szakmai képzésre, és ennek érdekében egyszeri jelleggel 2 00 E Ft összeggel csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli

a „371500 Színes TISZK Gazdasági Szervezete” cím

támogatási és kiadási előirányzatát 2 00 E Ft-tal,

ebből:

dologi kiadás 2 00 E Ft,

továbbá tervbe veszi az új „Székhely kialakítása épület részleges felújításával” című feladatot Budapest Főváros Önkormányzata 3 éves felújítási tervében 25 00 E Ft összköltséggel, 2013. évi megvalósítással az „Oktatási feladatok” között a „3703 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete” feladatai között, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: Javaslat a Budapest IX., Ecseri út 5. szám alatti, 38236/814 helyrajzi számú ingatlan ágazati körből való kivonására, forgalomképessé nyilvánítására és kapcsolódó döntések meghozatalára.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2221/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 8. § alapján 2012. december 1. napjával kivonja az oktatási ágazat vagyoni köréből és egyidejűleg forgalomképessé nyilvánítja a 38236/814 helyrajzi számú, természetben a Budapest IX., Ecseri út 5. szám alatti ingatlant és jelen állapotában 2012. december 15-ig további üzemeltetésre és hasznosításra átadja a BFVK Zrt. részére.

Határidő: 2012. december 15.

Felelős: Tarlós István

2222/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola alapító okiratát az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására és az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: Javaslat a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2223/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye és a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon között 2012. szeptember 25-én létrejött megállapodást a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye tulajdonában lévő Thökölyánum (1056 Budapest, Veres Pálné u. 17.) ingatlan III. és IV. emeletén kialakított 63 középiskolai kollégiumi férőhely ingyenes használatára.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

2224/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1074 Budapest, Rózsák tere 6-7.) alapító okiratát az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, továbbá felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására és az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Javaslat egyes köznevelési intézmények alapító okiratainak módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2225/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

módosítja a címkód: 370304 Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon (1098 Budapest, Friss utca 2.) alapító okiratát az előterjesztés 2.1. számú melléklete szerinti tartalommal.

2226/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370306 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola (1082 Budapest, Üllői út 76.) alapító okiratát az előterjesztés 2.2. számú melléklete szerinti tartalommal.

2227/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370401 Békésy György Szakközépiskola (1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11.) alapító okiratát az előterjesztés 2.3. számú melléklete szerinti tartalommal.

2228/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370307 Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22.) alapító okiratát az előterjesztés 2.4. számú melléklete szerinti tartalommal.

2229/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370801 Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola (1047 Budapest, Baross u. 72.) alapító okiratát az előterjesztés 2.5. számú melléklete szerinti tartalommal.

2230/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370308 Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1115 Budapest, Halmi út 26.) alapító okiratát az előterjesztés 2.6. számú melléklete szerinti tartalommal.

2231/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370802 Bethlen Gábor Szakközépiskola (1157 Budapest, Árendás köz 8.) alapító okiratát az előterjesztés 2.7. számú melléklete szerinti tartalommal.

2232/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371301 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola (1032 Budapest, Bécsi út 134.) alapító okiratát az előterjesztés 2.8. számú melléklete szerinti tartalommal.

2233/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371101 Bókay János Humán Szakközépiskola (1086 Budapest, Csobánc u. 1.) alapító okiratát az előterjesztés 2.9. számú melléklete szerinti tartalommal.

2234/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370903 Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium (1134 Budapest, Váci út 21.) alapító okiratát az előterjesztés 2.10. számú melléklete szerinti tartalommal.

2235/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370601 Budai Középiskola (1126 Budapest, Márvány u. 32.) alapító okiratát az előterjesztés 2.11. számú melléklete szerinti tartalommal.

2236/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371501 Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola (1082 Budapest, Práter u. 31.) alapító okiratát az előterjesztés 2.12. számú melléklete szerinti tartalommal.

2237/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370319 Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon (1034 Budapest, San Marco u. 48-50.) alapító okiratát az előterjesztés 2.13. számú melléklete szerinti tartalommal.

2238/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371002 Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola (1134 Budapest, Huba u. 7.) alapító okiratát az előterjesztés 2.14. számú melléklete szerinti tartalommal.

2239/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370309 Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon (1141 Budapest, Rákospatak út 101.) alapító okiratát az előterjesztés 2.15. számú melléklete szerinti tartalommal.

2240/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371302 Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola (1149 Budapest, Egressy út 71.) alapító okiratát az előterjesztés 2.16. számú melléklete szerinti tartalommal.

2241/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370310 Éltes Mátyás Általános Iskola és Diákotthon (1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11.) alapító okiratát az előterjesztés 2.17. számú melléklete szerinti tartalommal.

2242/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371401 Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola (1204 Budapest, Török Flóris u. 89.) alapító okiratát az előterjesztés 2.18. számú melléklete szerinti tartalommal.

2243/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371103 Fodor József Szakképző Iskola (1214 Budapest, Tejút u. 10-12.) alapító okiratát az előterjesztés 2.19. számú melléklete szerinti tartalommal.

2244/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370311 Fővárosi Beszédjavító Intézet és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (1077 Budapest, Izabella u. 1.) alapító okiratát az előterjesztés 2.20. számú melléklete szerinti tartalommal.

2245/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370312 Fővárosi Iskolaszanatórium Általános Iskola (1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4.) alapító okiratát az előterjesztés 2.21. számú melléklete szerinti tartalommal.

2246/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370305 Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (1121 Budapest, Hegyhát út 19.) alapító okiratát az előterjesztés 2.22. számú melléklete szerinti tartalommal.

2247/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371003 Giorgio Perlasca Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (1106 Budapest, Maglódi út 8.) alapító okiratát az előterjesztés 2.23. számú melléklete szerinti tartalommal.

2248/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370313 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona (1147 Budapest, Miskolci út 77.) alapító okiratát az előterjesztés 2.24. számú melléklete szerinti tartalommal.

2249/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370314 Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona (1147 Budapest, Cinkotai út 125-137.) alapító okiratát az előterjesztés 2.25. számú melléklete szerinti tartalommal.

2250/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370315 Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1147 Budapest, Cinkotai út 125-37.) alapító okiratát az előterjesztés 2.26. számú melléklete szerinti tartalommal.

2251/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 3306 Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1144 Budapest, Kántorné sétány 1-3.) alapító okiratát az előterjesztés 2.27. számú melléklete szerinti tartalommal.

2252/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370803 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola (1011 Budapest, Ponty u. 3.) alapító okiratát az előterjesztés 2.28. számú melléklete szerinti tartalommal.

2253/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370403 II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola (1075 Budapest, Wesselényi u. 38.) alapító okiratát az előterjesztés 2.29. számú melléklete szerinti tartalommal.

2254/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371503 Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola (1097 Budapest, Illatos út 2-4.) alapító okiratát az előterjesztés 2.30. számú melléklete szerinti tartalommal.

2255/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371104 Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola (1043 Budapest, Kassai u. 24/a.) alapító okiratát az előterjesztés 2.31. számú melléklete szerinti tartalommal.

2256/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370906 Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium (1139 Budapest, Váci út 107.) alapító okiratát az előterjesztés 2.32. számú melléklete szerinti tartalommal.

2257/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370316 Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.) alapító okiratát az előterjesztés 2.33. számú melléklete szerinti tartalommal.

2258/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370404 Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1081 Budapest, Bezerédj u. 16/a.) alapító okiratát az előterjesztés 2.34. számú melléklete szerinti tartalommal.

2259/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370907 Magyar Hajózási Szakközépiskola (1131 Budapest, Jász u. 155.) alapító okiratát az előterjesztés 2.35. számú melléklete szerinti tartalommal.

2260/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371203 Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola (1089 Budapest, Elnök u. 3.) alapító okiratát az előterjesztés 2.36. számú melléklete szerinti tartalommal.

2261/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370604 Mechatronikai Szakközépiskola (1118 Budapest, Rétköz u. 39.) alapító okiratát az előterjesztés 2.37. számú melléklete szerinti tartalommal.

2262/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370318 Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1145 Budapest, Mexikói út 63-64.) alapító okiratát az előterjesztés 2.38. számú melléklete szerinti tartalommal.

2263/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371303 Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola (1144 Budapest, Kerepesi út 124.) alapító okiratát az előterjesztés 2.39. számú melléklete szerinti tartalommal.

2264/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 3127 Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon (2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 31.) alapító okiratát az előterjesztés 2.40. számú melléklete szerinti tartalommal.

2265/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370605 Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola (1117 Budapest, Fehérvári út 10.) alapító okiratát az előterjesztés 2.41. számú melléklete szerinti tartalommal.

2266/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370320 Palotás Gábor Általános Iskola (1021 Budapest, Ötvös János u. 7.) alapító okiratát az előterjesztés 2.42. számú melléklete szerinti tartalommal.

2267/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371403 Pataky István Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola (1101 Budapest, Salgótarjáni út 53/b.) alapító okiratát az előterjesztés 2.43. számú melléklete szerinti tartalommal.

2268/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370502 Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola (1201 Budapest, Vörösmarty u. 30.) alapító okiratát az előterjesztés 2.44. számú melléklete szerinti tartalommal.

2269/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371507 Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola (1062 Budapest, Andrássy út 63-65.) alapító okiratát az előterjesztés 2.45. számú melléklete szerinti tartalommal.

2270/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371304 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola (1146 Budapest, Thököly út 48-54.) alapító okiratát az előterjesztés 2.46. számú melléklete szerinti tartalommal.

2271/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370701 Pogány Frigyes Szakközépiskola (1183 Budapest, Thököly út 11.) alapító okiratát az előterjesztés 2.47. számú melléklete szerinti tartalommal.

2272/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 3586 Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakközépiskola (1097 Budapest, Gyáli út 22.) alapító okiratát az előterjesztés 2.48. számú melléklete szerinti tartalommal.

2273/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371105 Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola (1088 Budapest, Ludovika tér 1.) alapító okiratát az előterjesztés 2.49. számú melléklete szerinti tartalommal.

2274/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370702 Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Szakközépiskola (1087 Budapest, Mosonyi utca 6.) alapító okiratát az előterjesztés 2.50. számú melléklete szerinti tartalommal.

2275/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371106 Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola (1194 Budapest, Csengő u. 1.) alapító okiratát az előterjesztés 2.51. számú melléklete szerinti tartalommal.

2276/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371001 Szamos Mátyás Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (1212 Budapest, Petőfi tér 1.) alapító okiratát az előterjesztés 2.52. számú melléklete szerinti tartalommal.

2277/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370407 Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium (1095 Budapest, Mester u. 56-58.) alapító okiratát az előterjesztés 2.53. számú melléklete szerinti tartalommal.

2278/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370321 Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (1035 Budapest, Miklós tér 5.) alapító okiratát az előterjesztés 2.54. számú melléklete szerinti tartalommal.

2279/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371404 Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (1097 Budapest, Timót u. 3.) alapító okiratát az előterjesztés 2.55. számú melléklete szerinti tartalommal.

2280/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 3305 Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1139 Budapest, Lomb u. 1-7.) alapító okiratát az előterjesztés 2.56. számú melléklete szerinti tartalommal.

2281/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370409 Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1064 Budapest, Szondy u. 41.) alapító okiratát az előterjesztés 2.57. számú melléklete szerinti tartalommal.

2282/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371305 Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola (1023 Budapest, Lajos u. 1-5.) alapító okiratát az előterjesztés 2.58. számú melléklete szerinti tartalommal.

2283/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371405 Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola (1191 Budapest, Kossuth tér 12.) alapító okiratát az előterjesztés 2.59. számú melléklete szerinti tartalommal.

2284/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370908 Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr u. 26.) alapító okiratát az előterjesztés 2.60. számú melléklete szerinti tartalommal.

2285/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370322 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.) alapító okiratát az előterjesztés 2.61. számú melléklete szerinti tartalommal.

2286/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370909 Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola (1139 Budapest, Üteg u. 15.) alapító okiratát az előterjesztés 2.62. számú melléklete szerinti tartalommal.

2287/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371406 Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1149 Budapest, Várna u. 23.) alapító okiratát az előterjesztés 2.63. számú melléklete szerinti tartalommal.

2288/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370406 Széchenyi István Kereskedelmi Szakközépiskola (1088 Budapest, Vas u. 9-11.) alapító okiratát az előterjesztés 2.64. számú melléklete szerinti tartalommal.

2289/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2.1-2.64. számú mellékleteiben található alapító okirat módosítások aláírására, és az előterjesztés 3.1-3.64. számú mellékletei szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására és kiadására.

Határidő: 2012. december 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra a Budapest Ösztöndíj Program pénzügyi fedezetének 2013. évi költségvetésben történő biztosításához, valamint a program szakdolgozatcímeinek meghatározásáról és pályázat kiírásáról.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2290/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

előzetes kötelezettséget vállal a Budapest Ösztöndíj Program 10 00 E Ft összegű pénzügyi fedezetének a 2013. évi költségvetésben, a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím személyi juttatások előirányzatán történő biztosítására.

Határidő: a 2013. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

2291/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapest Ösztöndíj Programmal kapcsolatos, pályázati feltételként meghatározott, szakdolgozat tárgyaként választható témák listáját az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a listának a pályázati felhívás mellékleteként való csatolásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2292/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Kiírja az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal a Budapest Ösztöndíj Programmal kapcsolatos pályázatot, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak közzétételéről.

Határidő: 2013. január 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: Javaslat a fővárosi fenntartású szociális intézmények épületeinek energetikai felülvizsgálatára.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2293/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem kíván szavazni az MSZP-frakció 13. sz. módosító indítványáról, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés nem adja át a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő szociális, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi intézményeit és az intézmények vagyonát a Magyar Államnak. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Magyar Köztársaság Kormányát tájékoztassa és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az önkormányzati intézmények kényszer-államosítására ne kerülhessen sor.

Határidő: a döntést követő 15 nap

Felelős: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2294/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

egyetért a fővárosi fenntartású szociális intézmények épületeinek energetikai auditálásával, és felkéri a főpolgármestert az erre vonatkozó szerződés megkötésének előkészítésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

2295/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatát 4 20 E Ft-tal, és ezzel egy időben azonos összeggel tervbe veszi az új „8406 Energetikai feladatok” cím dologi kiadásainak előirányzatát.

2296/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: A Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2012. évi pályázata - döntés a benyújtott pályázatok támogatásáról.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2297/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

a Környezetvédelmi Alapból a Rákoshegyi Polgári Kör részére „Merzse-tanösvény II. - a tavasszal elkezdett és átadott tanösvény nem természetvédelmi védettség alatt lévő területén három hajdan használt gyűrűs kút felújítási munkálatai, továbbá több új pihenőhely, illetve tűzrakóhely kialakítása” célra 1 00 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 1 00 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz- átadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

2298/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a XIV. ker. Zugló Önkormányzat által fenntartott Liszt Ferenc Általános Iskola részére a „Zugló iskolakertje: Liszt Fejlesztő Kert” célra 1 00 E Ft támogatást hagy jóvá.

2299/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat részére támogatást nem nyújt.

2300/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség Hitéleti Működését Támogató Alapítvány részére „Az Örmény Katolikus Lelkészség kertjének megújítása” célra 158 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 158 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

2301/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a XIV. ker. Zugló Önkormányzat által fenntartott Csicsergő Óvoda részére „Kertszépítés, füvesítés” célra 804 E Ft támogatást hagy jóvá.

2302/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Magyar Önkormányzati Főkertész Szövetség részére támogatást nem nyújt.

2303/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Alapítvány részére támogatást nem nyújt.

2304/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Cseresznyevirág Közhasznú Alapítvány részére „A zöld hulladék nem szemét” célra 1 00 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 1 00 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

2305/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Társasház - Nádor u. 19. részére „Zöld oázis társasházi kert kialakítása” célra 198 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 198 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

2306/2012. (X.31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Magyar Ökológiai Gazdálkodásért Egyesület részére támogatást nem nyújt.

2307/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat által fenntartott Vackor Óvoda - Kindergarten Vackor részére „Játszóudvarunkban tanösvény kialakítása” célra 1 00 E Ft támogatást hagy jóvá.

2308/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Pasaréti Ferences Alapítvány részére „Esővízgyűjtés és komposztálás a Kájoni János Ferences Házban” célra 165 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 165 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

2309/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Társasház - Széchenyi u.-Ozman u.-Mozdonyfűtő u. részére „Zöldfelületek megújítása, csapadékvíz megtartás javítása a közös udvarrészleteken a társasház területén” célra 600 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 600 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz-átadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

2310/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Budapesti Corvinus Egyetem részére a „Budai Arborétum környezetvédelmi fejlesztése és természetvédelmi fenntartása” célra támogatást nem nyújt.

2311/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány részére „Komposztálási tapasztalatok elterjesztése és a környezettudatosság növelése iskolákban és a lakosság körében” célra 1 63 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására1 63 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

2312/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a „SIBRIK” Kertszépítő Egyesület részére „Egy lakhatóbb életért” célra 300 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 300 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

2313/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból az Ady Endre Gimnáziumi Alapítvány részére „Tegyünk együtt felelősen a környezetünkért” célra 180 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására180 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

2314/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból az Ady és Rákóczi utcai Óvodák Gyermekeiért Óvodai Alapítvány részére „Környezetvédelem Budapesten” célra 520 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 520 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

2315/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Még több Mesét Műegyetemi Dolgozók és Hallgatók Gyermekeiért Alapítvány részére támogatást nem nyújt.

2316/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány részére „Csodaösvény - csodakert, tanösvény kialakítása” célra 2 00 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 2 00 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

2317/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Tegyünk Együtt Rákospalota-Kertvárosért Közhasznú Egyesület részére „Rákospalota-kertvárosi közösségi terek megújítása, közösségi tervezéssel, önkéntes munkával” célra 500 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 500 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

2318/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Társasház - Kós Károly tér 4. részére „Parkosítás és közösségi fűszer- és gyógynövénykert kialakítása komposztálóval” célra 1 24 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 1 24 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

2319/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból az MME Budapesti helyi csoport részére „Élőhelyvédelem és környezeti nevelés Budapest védett területein” célra 1 25 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 1 25 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

2320/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Családokkal az Életért Közhasznú Egyesület részére támogatást nem nyújt.

2321/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Magfejtő Közhasznú Alapítvány részére „Tanösvény a Budapest XV. ker., Páskomligetben” célra 500 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 500 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

2322/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Zuglói Talmud Tóra Alapítvány részére „Zöldfelület és játszótér kialakítása a zuglói zsinagóga kertjében” céljára 720 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 720 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

2323/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból Társasház - Hegyalja u. 176-178. részére támogatást nem nyújt.

2324/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat által fenntartott Kastélydombi Általános Iskola részére „Titkos kert a kastélydombon - nyitott tanösvény kialakítása” célra 750 E Ft támogatást hagy jóvá.

2325/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Társasház - Szent István krt. 20. részére támogatást nem nyújt.

2326/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Humusz Szövetség részére „Komposztálás a fővárosi óvodákban, általános és középiskolákban a Humusz Szövetséggel” célra 610 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 610 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

2327/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Rákosmenti Kisállattenyésztők Egyesülete részére támogatást nem nyújt.

2328/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére az „Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) kertjeinek megújítása 2. ütem” célra 1 00 E Ft támogatást hagy jóvá.

2329/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból az EcoCenter Alapítvány részére támogatást nem nyújt.

2330/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Magyar Képzőművészeti Egyetem részére a „130 éves Epreskert esővízgyűjtő és öntözőrendszerének kialakítása” célra 1 38 E Ft támogatást hagy jóvá.

2331/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület részére „Rügy Ügy” célra 1 00 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 1 00 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

2332/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból az Európalánta Közhasznú Egyesület részére „Élmény a természetben - játékos természetismereti tanösvény gyerekeknek” célra 1 00 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 1 00 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

2333/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Füvészkertért Alapítvány részére támogatást nem nyújt.

2334/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból az Óbor-kör Kulturális és Környezetvédő Egyesület részére „Komposztálás támogató közösségi gallyaprító beszerzése Békásmegyer Ófaluban” célra 281 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 281 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

2335/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Tövishát Lakópark Társasház részére „XVIII. kerület, Sina Simon sétány közterület zöldterületként létrehozása és sétánnyá alakítása, zöldhulladék komposztálása” célra 547 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 547 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

2336/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület részére támogatást nem nyújt.

2337/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Nagyváthy János Gazdaképző Egyesület részére támogatást nem nyújt.

2338/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat által fenntartott Vándor Óvoda Kindergarten Vándor részére „Tanösvény kialakítása óvodánkban” célra 452 E Ft támogatást hagy jóvá.

2339/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Társasház - Kőröstói u. 13. részére „Avar és kerti zöld hulladék komposztálás elősegítését célzó program” célra 75 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 75 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

2340/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Kaszálóréti ltp. 1019. Társasház részére „Társasház közvetlen környezetében elburjánzott növényzet rendbetétele és sziklakert kialakítása” célra 538 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 538 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

2341/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Budapesti Corvinus Egyetem részére „„Kék busszal az erdőssztyeppre” bemutató útvonal létesítése a Soroksári Botanikus Kertben” célra 675 E Ft támogatást hagy jóvá.

2342/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból az Artopolis Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület részére támogatást nem nyújt.

2343/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Lakatos Lakótelep Környezetéért Egyesület részére „A Büdi tó környékén élő madárvilág megismertetése, megóvása, fenntartása és zöld járőr szolgálat működtetése a helyi lakosság bevonásával” célra 120 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 120 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

2344/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Nagycsaládosok Országos Egyesülete részére „Zöld színt a térképre” célra 340 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 340 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

2345/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Társasház - Gyulai Pál u. 12. részére támogatást nem nyújt.

2346/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Leonardo 41 Alapítvány részére támogatást nem nyújt.

2347/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a pályázatot benyújtókat írásban értesítse.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2348/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a nyertes pályázókkal a pályázati kiírásnak megfelelő támogatási szerződéseket, és felkéri a főpolgármestert a szerződések aláírására.

Határidő: döntést követő 60 napon belül

Felelős: Tarlós István

2349/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésekhez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: Javaslat a „Fővárosi Migrációs kerekasztal” című projekt támogatási szerződésének megkötésére és Budapest csatlakozására a Helyi és Regionális Hatóságok a Bevándorlók Integrációjáért Hálózathoz.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2350/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi, hogy a Fővárosi Önkormányzat az Európai Integrációs Alap 2012. évi allokációjából támogatást nyert a „Fővárosi Migrációs Kerekasztal” feladat megvalósítására 13 55 50 Ft összköltséggel, melynek megvalósításában a Budapest Esély Nonprofit Kft. a partnere. A feladathoz önrész biztosítása nem szükséges.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2351/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A „Fővárosi Migrációs Kerekasztal” projekttel kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében az elnyert támogatás összegét, 13 56 E Ft-ot tervbe vesz a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” címen, továbbá ugyanezen összeggel megemeli az új „8804 Fővárosi Migrációs Kerekasztal projekt” címet (ebből: személyi juttatások előirányzatán 3 64 E Ft-ot, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzaton 882 E Ft-ot, a dologi kiadási előirányzaton 9 10 E Ft-ot).

2352/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2351/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: az elnyert támogatás összegének a Fővárosi Önkormányzat számlájára való érkezését követő rendeletmódosítás

Felelős: Tarlós István

2353/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Belügyminisztérium, mint felelős hatóság és Budapest Főváros Önkormányzata között a „Fővárosi Migrációs Kerekasztal” című projekt tárgyában a támogatási szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés aláírásáról és benyújtásáról a felelős hatóság részére.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

2354/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata csatlakozik a Helyi és Regionális Hatóságok a Bevándorlók Integrációjáért Hálózathoz (Network of Local and Regional Authorities for the Integration of Immigrants), és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az angol nyelvű egyetértési nyilatkozat aláírásáról az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A Fővárosi Önkormányzat részéről a csatlakozás többletforrást nem igényel.

Határidő: 2012. november 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: Javaslat a BKV Előre SC támogatására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2355/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

támogatja a BKV Előre Sport Club kérését, és az egyesület utánpótlás-nevelési tevékenységének támogatására és az utánpótlás-nevelési tevékenységgel összefüggésben felmerülő működési kiadásaira 20 00 E Ft egyszeri vissza nem térítendő támogatást biztosít a „9300 Általános tartalék” cím előirányzata terhére, melynek érdekében 20 00 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím működési tartalék előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli az új „8712 BKV Előre SC támogatása” cím működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

2356/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő támogatási megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás kihirdetését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2357/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: Javaslat az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet alapján helyi védettség alá helyezésre, illetve helyi védettség megszüntetésére.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 86/2012. (XI. 16.) Főv. Kgy. rendeletét a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2358/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

nem helyezi helyi védettség alá az alábbi sírhelyeket:

- Budapest III. kerület, Bécsi út 365-371., Óbudai Temető 36-os parcella 857. számú sírhely, hrsz.: 19963

Rötzer Henrik sírhelye;

- Budapest VIII. kerület, Fiumei út 16., Fiumei úti sírkert 20-1-10-es parcella, hrsz.: 38821/2

Bagosi Pucher család kriptája.

Határidő: 2013. január 31.

Felelős: Tarlós István

2359/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Nem szünteti meg az alábbi épület helyi védettségét:

- Budapest II. kerület, Rómer Flóris utca 52-54. hrsz.: 12950.

Határidő: 2013. január 31.

Felelős: Tarlós István

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 49. pontja: Javaslat a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 2011. évi beszámolójának elfogadására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2378/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Önkormányzat és a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés 2011. évi végrehajtásának teljesítéséről szóló, az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti beszámolót, és úgy értékeli, hogy a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségeit 2011. évben maradéktalanul teljesítette.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 50. pontja: Javaslat a 2003. évben, illetve 2005. évben a Budapest XX. kerületi Önkormányzattól átvett szennyvízcsatorna-hálózat átadás-átvételére vonatkozó megállapodások módosítására, illetve az FCSM Zrt. rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2379/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. § a) pontja alapján jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. és 5. számú mellékleteiben foglalt, a Fővárosi Önkormányzat és a XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata közötti megállapodások 1. sz. módosítását, és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

2380/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosításnak megfelelően a változást a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi vagyonmérlegében szerepeltesse.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

2381/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6. számú mellékletében foglalt Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat közötti megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

2382/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján felhatalmazza a Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi jogokat gyakorló képviselőjeként eljáró személyt, hogy az FCSM Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésén, kötött mandátummal eljárva, „igen” szavazatával támogassa az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti megállapodás elfogadását, valamint az előterjesztés 8. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően a felügyelőbizottság tagjának visszahívását, illetve az új tag megválasztását.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlése

Felelős: Tarlós István

2383/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi jogokat gyakorló képviselőjeként vegyen részt az FCSM Zrt. közgyűlésén. Felkéri a főpolgármestert a képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlése

Felelős: Tarlós István

A napirend 51. pontja: Javaslat az FCSM Zrt.-vel kötött bérleti és üzemeltetési (keret) szerződés 5. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2384/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (1) bekezdés b) pontja alapján jóváhagyja és megköti az FCSM Zrt.-vel a bérleti és üzemeltetési (keret) szerződés 5. sz. módosítását az előterjesztés 3. és 4. sz. mellékletei szerint, és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlése általi elfogadást követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

2385/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján felhatalmazza a Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi jogokat gyakorló képviselőjeként eljáró személyt, hogy az FCSM Zrt. közgyűlésén, kötött mandátummal eljárva, „igen” szavazatával támogassa a bérleti és üzemeltetési (keret) szerződés 5. sz. módosításának az előterjesztés 3. és 4. sz. mellékletei szerinti elfogadását.

2386/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi jogokat gyakorló képviselőjeként vegyen részt az FCSM Zrt. közgyűlésén. Felkéri a főpolgármestert a képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlése

Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: Javaslat településrendezési szerződés megkötésére a X. ker., Kőbányai út-Szállás u. közúti csomópont és környezete közlekedésfejlesztésével kapcsolatban.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2387/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a X. ker., Kőbányai út-Szállás u. közúti csomópont és környéke közlekedésfejlesztésével kapcsolatos településrendezési szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a döntést követő 10 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 53. pontja: Javaslat a BSE helyzetének rendezésére.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2388/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

elviekben egyetért a 6835/17 helyrajzi számon, Budapest XII. ker., Csaba utca 5. szám alatt található Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Sport Egyesület tulajdonában lévő ingatlan közös tulajdonának megszüntetésével, ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy az erre vonatkozó szükséges jogi lépéseket vizsgálja meg, és javaslatát terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

2389/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Támogatja, hogy a főpolgármester vizsgálja meg a 6835/13 helyrajzi számon Budapest XII. ker., Városmajor utca 71. sz. és a 6835/4 helyrajzi számon Budapest XII. ker., Maros utca 37. sz. alatt található ingatlanok Budapest Sport Egyesület résztulajdoni hányada megszerezhetőségének lehetőségét, és annak eredményéről tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést.

Határidő: 2013. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 54. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata közszolgáltatási díjmegállapítására vonatkozó irányelveire.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2390/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

- figyelemmel a 101/2012. sz. főpolgármesteri utasítással elfogadott Fővárosi Önkormányzat közszolgáltatási díjkoncepció elvi szempontjaira

- jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata közszolgáltatási díjmegállapítására vonatkozó díjkoncepció irányelveit az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

2391/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a közszolgáltatási szerződések - az egységesítés és az elvárások szerinti módosítás érdekében - a díjkoncepció irányelveire is tekintettel kerüljenek kidolgozásra.

Határidő: folyamatos, 2013. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 55. pontja: Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2392/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

a 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a

- Budapest I. ker., 6635/2/A/25 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest I. ker., Országház u. 34. III/6. sz. alatt található, 236 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 651/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 604 00 EUR, valamint a

- Budapest I. ker., 6635/2/A/30 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest I. ker., Országház u. 34. sétányszint 1. sz. alatt található, az alapító okirat szerint S.T.1. számú, 6 m2 alapterületű tároló megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 16/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 1 00 EUR,

mindösszesen 605 00 EUR vételáron Vevők részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2393/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Az 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdésében és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest III. kerület, 18763/1 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest III. ker., Vörösvári út 127. sz. alatt található, 1005 m2 alapterületű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan, 91 00 00 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2394/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a

- Budapest V. ker., 24471/0/A/2 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V. ker., Dorottya u. 3. pinceszintjén található, 15 m2 alapterületű, raktár megnevezésű, műemlék védettségű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 5/1000 tulajdoni hányaddal, forgalmi értéke: 1 32 00 Ft (128 00 Ft/m2), valamint a

- Budapest V. ker., 24471/0/A/4 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V. ker., Dorottya u. 3. pinceszintjén található, 496 m2 alapterületű, raktár megnevezésű, műemlék védettségű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 150/1000 tulajdoni hányaddal, forgalmi értéke: 63 84 00 Ft (128 00 Ft/m2),

mindösszesen 65 16 00 Ft forgalmi értéken Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 56. pontja: Közraktárak épületegyüttessel kapcsolatos, közterülethasználati díjra vonatkozó döntés módosítása.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2395/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (7) bekezdése értelmében a Közterület-hasznosítási Bizottságtól a hatáskört esetileg magához vonja, a 2092/2012. (X. 15.) Főv. Kgy. határozatot egységes szerkezetben az alábbiak szerint módosítja:

figyelemmel a Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.20.496/2012/3. számú ítéletére, mely szerint a West Hungária Bau Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.) és a WHB Építő Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.) nem minősültek jogalap nélküli birtokosoknak, - mivel a Porto Kft.-től kaptak utasítást, és a köztük létrejött generálkivitelezési szerződésben foglaltak alapján a Porto Kft. jogán birtokoltak - a WHB cégcsoportot a jogellenes közterület-használat megfizetésére is irányuló 0368/2012. (II. 14.) KHB. számú határozat II/a. és II/b. pontját hatályon kívül helyezi, a II/c. és II/d. pontját az alábbiak szerint módosítja, egyebekben fenntartja:

A Fővárosi Közgyűlés a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 15. § (4) bekezdése alapján kötelezi

c) a Porto Investment Hungary Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft.-t (székhely: 1124 Budapest, Sirály u. 10.) arra, hogy a Budapest IX. kerület, Nehru parton lévő 1883 m2 és 2732 m2, valamint a Budapest IX. kerület, Közraktár utcában lévő 3150 m2 alapterületű közterületek használatáért a 2010. május 1-jétől 2011. október 29-ig tartó időszakra az önkormányzat külön felhívására, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse meg a 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú mellékletét képező „Övezeti kategóriák díjtáblázata” szerinti egyszeres közterület-használati díjat, azaz 685 05 00 Ft + áfa összeget.

d) a Porto Investment Hungary Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft.-t (székhely: 1124 Budapest, Sirály u. 10.) arra, hogy a Budapest IX. kerület, Nehru parton lévő 1883 m2 és 2732 m2, valamint a Budapest IX. kerület, Közraktár utcában lévő 3150 m2 alapterületű közterületek használatáért 2011. október 30-tól 2012. július 25-ig az önkormányzat külön felhívására, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse meg a 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú mellékletét képező „Övezeti kategóriák díjtáblázata” szerinti díj tízszeresét, azaz napi 14 48 00 Ft + áfa, összesen 3 32 12 00 Ft + áfa közterület-használati díjat.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 57. pontja: BFVK Zrt. közszolgáltatási keretszerződésének 4. számú és a 2012. évi éves szerződésének 6. számú módosítása.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2396/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

a 3600/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozatot úgy módosítja, hogy az ingatlan 2012. október 31-ig kerüljön átadásra a BFVK Zrt. részére. A döntés végrehajtásának határidejét 2012. október 31. napjára módosítja.

2397/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. §-a alapján jóváhagyja és megköti a BFVK Zrt. közszolgáltatási keretszerződésének az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 4. számú módosítását. Felhatalmazza a főpolgármestert a keretszerződés módosításának aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

2398/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. §-a alapján jóváhagyja és megköti a BFVK Zrt. 2012. évi éves közszolgáltatási szerződésének az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti 6. számú módosítását.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 58. pontja: Az MNV Zrt.-vel a Budapest XIII. ker., Szabolcs utca 33. sz. alatti ingatlanra kötött bérleti szerződés módosítása.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2399/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel a XIII. ker., Szabolcs u. 33-35. szám alatti volt OTKI Kórház 3-számú épületére vonatkozó 144/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott bérleti szerződés módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

2400/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Elvi egyetértését adja arra, hogy a Bp. IX. ker., Aszódi u. 18-20. alatti ingatlanok kialakítása során elhelyezett 5 db térfigyelő kamera Budapest Főváros IX. kerületének Önkormányzata részére külön megállapodás alapján ingyenesen használatba adásra és üzemeltetésre kerüljön, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy az erre vonatkozó megállapodást terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 59. pontja: Javaslat a római-parti árvízvédelmi mű építésével kapcsolatos támogatási szerződés 1. számú módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2401/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény IX. Helyi önkormányzatok átengedett támogatásai és átengedett jövedelemadója fejezet „Központosított előirányzatok” cím keretében nyújtott támogatásokat tartalmazó 5. melléklet 19. pontjában leírt rendelkezés alapján a római-parti árvízvédelmi mű megvalósításának támogatására előirányzott 1 Mrd Ft fővárosi átvételét biztosító támogatási szerződés módosítását és annak mellékleteit az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 60. pontja: A BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2011. évi költségvetési beszámolója és a 2012. évi költségvetési tervének elfogadása.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2402/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2011. évi költségvetésének felhasználásáról készült beszámolót az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

2403/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2012. évi költségvetési előirányzatát a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság által összeállított és az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő költségvetési tervezet alapján 716,7 M Ft összegben, mely részét képezi a Budapest Főváros 2012. évi költségvetésében a 4-es metró projekt címen szereplő 47 68,8 M Ft előirányzatnak.

2404/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Magyar Államkincstár és a BKV Zrt. értesítéséről a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2012. évi költségvetésének a Fővárosi Közgyűlés általi elfogadásáról.

Határidő: a határozat elfogadásától számított 15 munkanap

Felelős: Tarlós István

(Megjegyzés: Tarlós István főpolgármester úr az előterjesztés újratárgyalását rendelte el.)

A napirend 61. pontja: Javaslat a Fenntartható Energia Akcióterv aktualizálására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2405/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti aktualizált Fenntartható Energia Akciótervet, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Covenant of Mayors honlapjára történő feltöltéséről.

Határidő: 2012. november 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 62. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására Budapest XI. kerület, Egyetemi negyed FSZT jelű területére vonatkozóan a Tüskecsarnok beruházáshoz szükséges KVSZ módosításához.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2406/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

egyetért a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján az FSZKT-ban kiemelt szabályozást igénylő területre, a Budapest XI. kerület, Egyetemi Negyed területén lévő Hevesi György út szabályozási szélességének módosítására vonatkozó kerületi építési szabályzat tervezetével.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2407/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéséről Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 63. pontja: Javaslat a 2012. évi területfejlesztési feladatok ellátásáról szóló támogatási szerződés megkötésére.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2408/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Budapest Főváros Önkormányzata közötti, a 2012. évi területfejlesztési feladatok ellátásáról szóló támogatási szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2012. november 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 64. pontja: Javaslat a 2012. évi Fővárosi Városrehabilitációs Keretből a társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek felújítási munkáinak támogatására szóló pályázati felhívás jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2409/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

pályázatot ír ki a társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek felújítási munkáinak támogatására az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt pályázati felhívásban foglalt tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2410/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő pályázati felhívás Budapest Portálon való közzétételéről és az Ügyfélszolgálati Irodán (Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.) nyomtatott formában való hozzáférhetőségéről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 65. pontja: Javaslat a TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 és a TÁMOP-2.2.3-071-2F-2008-0005 azonosító számú projektek támogatási szerződéseinek módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2411/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés 4. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a Humán TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 azonosító számú projekt tárgyában, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 4. számú szerződésmódosítás aláírásáról és kiadásáról.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2412/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés 6. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a Gundel TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0005 azonosító számú projekt tárgyában, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 6. számú szerződésmódosítás aláírásáról és kiadásáról.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 66. pontja: Javaslat kulturális intézmények szakmai pályázatainak benyújtásához hozzájárulás megadására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2413/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében hozzájárul a Budapesti Művelődési Központ szakmai pályázatainak benyújtásához az előterjesztés 1/a-1/f. sz. mellékletei szerint. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét.

Határidő: határozathozatalt követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

2414/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében hozzájárul a Fővárosi Állat- és Növénykert szakmai pályázatának benyújtásához az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét.

Határidő: határozathozatalt követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 67. pontja: Javaslat köznevelési intézmények pályázatainak előzetes jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2415/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az 1.a. sz. táblázatban szereplő azon 100%-os finanszírozású intézményi pályázatok benyújtását, amelyek önkormányzati többlettámogatást nem igényelnek.

1.a. sz. táblázat

Azonosító Intézmény neve/címe Pályázat azonosító Pályázat címe
5/1 Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola
1023 Budapest, Lajos u. 1.
BGA-12-HA-02 Határtalanul
„Három ország egy nemzet”
5/2 Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Spec. Szakiskola, EGYMI
1142 Budapest, Rákospatak u. 101.
BGA-12-HA-01 Határtalanul
„Szerencse fel! Királyi bányavárosok a Felvidéken”
5/3 Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
1095 Budapest, Mester u. 56-58.
BGA-12-HA-02
0936
Határtalanul
„Erdély mesterségei és kincsei nagyvárosi ökoszemlélettel”
5/4 Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
1095 Budapest, Mester u. 56-58.
BGA-12-HA-02
0937
Határtalanul
„Kelet Felvidék történelmi városai”
5/5 Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
1095 Budapest, Mester u. 56-58.
BGA-12-HA-02
0938
Határtalanul
„Pozsony és a Nyugat-Felvidék”
5/8 Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola
1023 Budapest, Lajos u. 1.
CSP-CSBM-12 Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása
5/9 Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola
1134 Budapest, Huba u. 7.
Generali a Biztonságért Alapítvány Diáksport támogatása az intézményben

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2416/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az 1.b. sz. táblázatban szereplő 100%-os finanszírozású TÁMOP pályázat benyújtását oly módon, hogy a pályázó intézmény projekttervében rögzíti egyrészt, hogy a pályázat megvalósításának, valamint az első kifizetés legkorábbi kezdő időpontja 2013. január 1., másrészt az elnyert pályázat támogatási szerződésének módosítása esetén a Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyása szükséges.

1.b. sz. táblázat

Azonosító Intézmény neve/címe Pályázat azonosító Pályázat címe
5/6 Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Szakközépiskola
1087 Budapest, Mosonyi u. 6.
TÁMOP 3.1.4-12/1
Innovatív iskola
Innovatív módszerek bevezetése a Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Szakközépiskolában

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2417/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 2. sz. táblázatban szereplő 100%-os finanszírozású Fővárosi Önkormányzat „D” jelű sportpályázatok benyújtását, amelyek önkormányzati többlettámogatást nem igényelnek.

2. sz. táblázat „D” jelű sportpályázat
Intézmény megnevezése Cím
1. Arany János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 1072 Budapest, Nyár u. 9.
2. Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22.
3. Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 1047 Budapest, Baross u. 72.
4. Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola 1032 Budapest, Bécsi út 134.
5. Békésy György Szakközépiskola 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11.
6. Bókay János Humán Szakközépiskola 1086 Budapest, Csobánc u. 1.
7. Budai Középiskola 1126 Budapest, Márvány u. 32.
8. Budapesti Fazekas Mihály Ált. Isk. és Gimn. 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
9. Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Weiss Manfréd Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 1211 Budapest, Tanműhely köz 7.
10. Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 1165 Budapest, Arany János u. 55.
11. Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 1134 Budapest, Huba u. 7.
12. Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1149 Budapest, Egressy út 71.
13. Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon 1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11.
14. Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola 1204 Budapest, Török Flóris u. 89.
15. Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 60-62.
16. Ferenczy Noémi Középiskolai Leánykollégium 1089 Budapest, Reguly Antal u. 42.
17. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola 1195 Budapest, Üllői út 303.
18. Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola 1097 Budapest, Ecseri út 5-7.
19. Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Cinkotai út 125-137.
20. II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola 1075 Budapest, Wesselényi u. 38.
21. Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola 1043 Budapest, Kassai u. 24/a.
22. Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33.
23. Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107.
24. Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola 1041 Budapest, Deák Ferenc u. 40.
25. Kölcsey Ferenc Gimnázium 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 26.
26. Madách Imre Gimnázium 1073 Budapest, Barcsay u. 5.
27. Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola 1133 Budapest, Vág u. 12-14.
28. Nagy László Általános Iskola és Gimnázium 1203 Budapest, János u. 4.
29. Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola 1115 Budapest, Thallóczy Lajos u. 1.
30. Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 1203 Budapest, Serény u. 1.
31. Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola 1144 Budapest, Kerepesi út 124.
32. Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon 1074 Budapest, Rózsák tere 6-7.
33. Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola 1117 Budapest, Fehérvári út 10.
34. Pannónia Középiskolás Kollégium 1133 Budapest, Pannónia u. 83.
35. Pataky István Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola 1101 Budapest, Salgótarjáni út 53/b.
36. Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola 1062 Budapest, Andrássy út 63-65.
37. Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 1184 Budapest, Hengersor u. 34.
38. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola 1146 Budapest, Thököly út 48-54.
39. Pogány Frigyes Szakközépiskola 1183 Budapest, Thököly út 11.
40. Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola 1088 Budapest, Ludovika tér 1.
41. Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Szakközépiskola 1087 Budapest, Mosonyi u. 6.
42. Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1087 Budapest, Szörény u. 2-4.
43. Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4.
44. Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 1097 Budapest, Timót u. 3.
45. Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon 1139 Budapest, Lomb u. 1-7.
46. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest, Szondy u. 41.
47. Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 1023 Budapest, Lajos u. 1-5.
48. Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola 1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.
49. Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.
50. Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola 1212 Budapest, Széchenyi u. 95.
51. Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola 1139 Budapest, Üteg u. 15.
52. Veres Pálné Gimnázium 1053 Budapest, Veres Pálné u. 38.
53. Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Várna u. 23.
54. Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola 1149 Budapest, Várna u. 21/b.
55. Zrínyi Miklós Gimnázium 1108 Budapest, Mádi u. 173.
56. Várna Térségi Középiskolai Kollégium 1149 Budapest, Mogyoródi út 19.
57. Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma 1192 Budapest, Hungária u. 36.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 68. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézmények 2013/2014. tanévi beiskolázási tervszámaira, új szakmák engedélyezésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2418/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézmények 2013/2014. tanévi beiskolázási tervszámait a nappali rendszerű képzésben az előterjesztés 1. számú és a felnőttoktatásban az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak szerint.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

2419/2012.(X. 31.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi az előterjesztés 3. számú mellékletében szereplő intézményekben a 2013/2014. tanévtől kezdődően a felsorolt új szakképesítések indítását.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

2420/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A Köznevelési Hídprogramba való kijelöléshez - feltételrendszerüket, illetve a felzárkóztató oktatásban elért eredményeiket figyelembe véve - az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti köznevelési intézményeket javasolja.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 69. pontja: Javaslat a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2421/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul ahhoz, hogy a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Bálint András a „Magvető est” műsorvezetésére, az „Úr és a kutya” c., a „Holt lelkek” c. előadásokban színészi feladatok ellátására, továbbá a „Jelenetek egy házasságból” c. színdarab megrendezésére munkavégzésre irányuló további jogviszonyt létesítsen, és jóváhagyja, hogy ennek érdekében megbízási szerződést kössön a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.-vel az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 70. pontja: Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek külföldi kiküldetéseivel és szakmai beszámolóival kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2422/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Novák János 2012. augusztus 31.-2012. szeptember 2. közötti helsinki szakmai utazásával kapcsolatos beszámolóját, egyben engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2423/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja az Örkény István Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Mácsai Pál 2012. augusztus 28.-2012. szeptember 10. közötti tokiói szakmai utazásával kapcsolatos beszámolóját, egyben engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2424/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője, Vitézy Anna Zsófia 2012. október 4-i prágai szakmai utazásával kapcsolatos beszámolóját, egyben engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2425/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a Centrál Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Puskás Tamás 2012. szeptember 18.-2012. szeptember 21. között Londonba utazott szakmai célból és elfogadja az utazással kapcsolatos szakmai beszámolóját, egyben engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 5. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2426/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője, Vitézy Anna Zsófia 2012. szeptember 18-án Bécsbe utazott szakmai célból és elfogadja az utazással kapcsolatos szakmai beszámolóját, egyben engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 7. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2427/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője, Vitézy Anna Zsófia 2012. október 8-9. között Münchenbe utazott szakmai célból és elfogadja az utazással kapcsolatos szakmai beszámolóját, egyben engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 9. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2428/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a Madách Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szirtes Tamás 2012. október 20.-2012. október 24. között Londonba utazott szakmai célból.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2429/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Novák János 2012. október 15.-2012. október 16. között Galwaybe utazott szakmai célból.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2430/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi, hogy a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Novák János 2012. november 9.-2012. november 11. között Brüsszelbe utazzon szakmai célból.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2431/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi, hogy a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Novák János 2012. november 18.-2012. november 20. között Stockholmba utazzon szakmai célból.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2432/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi, hogy a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Novák János 2012. november 30.-2012. december 2. között Berlinbe utazzon szakmai célból.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 71. pontja: Javaslat a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének további munkavégzésre irányuló jogviszonyaival kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2433/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul ahhoz, hogy Eszenyi Enikő ügyvezető igazgató „Horace McCoy: A lovakat lelövik, ugye?” c. színdarab rendezésével kapcsolatban további munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesítsen, és jóváhagyja, hogy ennek érdekében megbízási és felhasználási szerződést kössön az AHA Bt.-vel az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2434/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul ahhoz, hogy Eszenyi Enikő ügyvezető igazgató „Simon Stephens: Punk Rock” c. színdarab rendezésével kapcsolatban további munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesítsen, és jóváhagyja, hogy ennek érdekében megbízási és felhasználási szerződést kössön az AHA Bt.-vel az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2435/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul ahhoz, hogy Eszenyi Enikő ügyvezető igazgató „Hanoch Levin: Átutazók” c. színdarab rendezésével kapcsolatban további munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesítsen, és jóváhagyja, hogy ennek érdekében megbízási és felhasználási szerződést kössön az AHA Bt.-vel az előterjesztés 4. sz. melléklete szerint, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2436/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul ahhoz, hogy Eszenyi Enikő ügyvezető igazgató „Bertolt Brecht: Jóembert keresünk” c. színdarabban színészi feladatok ellátása érdekében további munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesítsen, és jóváhagyja, hogy ennek érdekében megbízási szerződést kössön az AHA Bt.-vel az előterjesztés 5. sz. melléklete szerint, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 72. pontja: Javaslat a Budapest Esély Nonprofit Kft. folyószámlahitel keretösszegének megemelésére.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2437/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Budapest Esély Nonprofit Kft. (székhelye: 1084 Budapest, Őr utca 5-7. cégjegyzékszám: Cg.01-09-919580) legfőbb szervének hatáskörében eljárva elvileg jóváhagyja a Társaság és az ERSTE Bank Hungary Zrt. közötti folyószámlahitel szerződés hitelkeret-összegének 40 00 E Ft-ra történő megemelését.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2438/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest Esély Nonprofit Kft. és az ERSTE Bank Hungary Zrt. között kötendő új folyószámlahitel szerződés tervezetére vonatkozó javaslatát jóváhagyás céljából terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2013. február 28.

Felelős: Tarlós István

A napirend 73. pontja: Javaslat egyedi kérelmek támogatására a 2012. évi „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2439/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2012. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre sorának) egyedi elbírálású rendkívüli sportcélú feladatok kerete terhére 300 00 Ft támogatást nyújt a Magyar Vívó Szövetség részére a 2013. február 16-17-én megrendezésre kerülő Héraklész utánpótlás Világkupa vívóverseny kiadásaira. Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő támogatási megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 munkanapon belül

Felelős: Tarlós István

2440/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A „8413 Sportcélú támogatás” cím 2012. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre sorának) egyedi elbírálású rendkívüli sportcélú feladatok kerete terhére 150 00 Ft támogatást nyújt a Budapesti Búvár Szövetség részére a 2012. július 13-15-én megrendezésre került utánpótlás Tájékozódási Búvárúszó Budapest Bajnokság kiadásaira. Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő támogatási megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 munkanapon belül

Felelős: Tarlós István

2441/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A „8413 Sportcélú támogatás” cím 2012. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre sorának) egyedi elbírálású rendkívüli sportcélú feladatok kerete terhére 150 00 Ft támogatást nyújt a Budapesti Íjász Szövetség részére a 2012. évi működési kiadásokra, valamint a 2012. szeptember 29-30-án megrendezésre került utánpótlás szabadtéri pályaíjász versenyek kiadásaira. Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 3. számú mellékletében szereplő támogatási megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 munkanapon belül

Felelős: Tarlós István

2442/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A „8413 Sportcélú támogatás” cím 2012. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre sorának) egyedi elbírálású rendkívüli sportcélú feladatok kerete terhére 200 00 Ft támogatást nyújt a Budapesti Kajak-Kenu Szövetség részére a 2012. október 6-án megrendezésre került utánpótlás Népszerűsítő Maraton Verseny kiadásaira. Jóváhagyja, megköti a Szövetséggel 2012. június 26-án megkötött támogatási megállapodás módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 munkanapon belül

Felelős: Tarlós István

2443/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A „8413 Sportcélú támogatás” cím 2012. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre sorának) egyedi elbírálású rendkívüli sportcélú feladatok kerete terhére 200 00 Ft támogatást nyújt a Budapesti Vízilabda Szövetség részére a 2012. augusztus 25-26-án megrendezésre került Somóczy Kupa és a 2012. szeptember 1-2-án megrendezésre került Brandi Kupa utánpótlás bajnokságok kiadásaira. Jóváhagyja, megköti a Szövetséggel 2012. június 18-án megkötött támogatási megállapodás módosítását az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 munkanapon belül

Felelős: Tarlós István

2444/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A „8413 Sportcélú támogatás” cím 2012. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre sorának) egyedi elbírálású rendkívüli sportcélú feladatok kerete terhére 350 00 Ft támogatást nyújt a Budapesti Szabadidősport Szövetség részére a 2012. október 6-án megrendezésre került Moccanj Budapest! Őszi Sportfesztivál kiadásaira. Jóváhagyja, megköti a Szövetséggel 2012. június 18-án megkötött támogatási megállapodás módosítását az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 munkanapon belül

Felelős: Tarlós István

2445/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A „8413 Sportcélú támogatás” cím 2012. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre sorának) egyedi elbírálású rendkívüli sportcélú feladatok kerete terhére 200 00 Ft támogatást nyújt a Budapesti Torna Szövetség részére a Szövetség utánpótlás-nevelési versenyrendszerének támogatására torna („Borsos Jenő Emlékverseny”, 2012. december 8.), gumiasztal (Budapest Bajnokság, 2012. december 15.) és akrobatikus torna (Budapest Kupa, 2012. október 20.) szakágban. Jóváhagyja, megköti a Szövetséggel 2012. június 20-án megkötött támogatási megállapodás módosítását az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 munkanapon belül

Felelős: Tarlós István

2446/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.

A „8413 Sportcélú támogatás” cím 2012. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre sorának) egyedi elbírálású rendkívüli sportcélú feladatok kerete terhére 250 00 Ft támogatást nyújt a Budapesti Atlétikai Szövetség részére a 2012. szeptember 30-án megrendezésre került Jubileumi (Kegyeleti) Történelmi Váltófutás kiadásaira. Jóváhagyja, megköti a Szövetséggel 2012. június 18-án megkötött támogatási megállapodás módosítását az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 munkanapon belül

Felelős: Tarlós István

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2012. október 31-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester