A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Fővárosi Szociális Közalapítvány

módosított alapító okirata * 

Budapest Főváros Önkormányzata (1840 Budapest, Városház u. 9-11.) mint Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A. paragrafusa alapján, jelen okiratban meghatározott tartós közérdekű cél megvalósítására jogi személyiséggel rendelkező ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbiak szerint:

AZ ALAPÍTVÁNY ELNEVEZÉSE
Fővárosi Szociális Közalapítvány
AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE
Budapest V., Városház u. 9-11.

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA

Az Alapítvány célja a főváros lakossága szociális helyzetének javítása, ezen belül elsősorban a lakosság különböző csoportjai által igénybe vett szociális intézményhálózat fejlesztése-támogatása, az új, szociális célú önsegítő és professzionális közösségi kezdeményezések támogatása, a szociális szolgáltatásokat igénybe vevők érdekvédelmi, az e területen dolgozó szakemberek és laikusok szerveződésének és továbbképzésének a támogatása - a magán-, a társadalmi, a polgári és egyházi, valamint az önkormányzati és állami kezdeményezések, erőforrások összekapcsolása útján.

Az Alapítvány kész együttműködni minden szervezettel, közösséggel és személlyel, amely, illetőleg aki e célok elérésén munkálkodik.

AZ ALAPÍTVÁNY JELLEGE

Az Alapítvány működése nyilvános, munkája és tevékenysége során épít a nyilvánosság, az egyéni és közösségi támogatók kezdeményezéseire, javaslataira.

Az Alapítvány nyitott, melyhez mindazon belföldi és külföldi jogi és természetes személy, valamint bármilyen magyarországi és külföldi közösség pénzeszközzel, dologi vagy szellemi tőkével csatlakozhat, aki az Alapítvány céljaival egyetért, illetve azt az Alapítvány Kuratóriuma elfogadja.

Külföldi felajánlás esetén az összeg devizában kamatozik, és devizában és forintban egyaránt felhasználható.

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJÁRA RENDELT VAGYON ÉS ANNAK GYARAPÍTÁSA

Az Alapítvány induló vagyona: 3 millió Ft, melyet az Alapító, Budapest Főváros Önkormányzata biztosít.

Az Alapító az induló vagyon összegét az alapítást kimondó határozatot követően, a bankszámla megnyitásakor bocsátja az Alapítvány rendelkezésére.

Az Alapítvány vagyonát gyarapítja:

- az Alapítvány által pályázat útján nyert pénzösszegek;
- az Alapítványhoz történő későbbi csatlakozások, felajánlások, adományok;
- az Alapítvány gazdasági működéséből, vagyonával történő gazdálkodásból, azzal történő vállalkozásból származó jövedelmek;
- egyéb források.

A feltételhez kötött pénzbeli vagy dologi adomány, felajánlás akkor gyarapítja az Alapítvány vagyonát, ha azt az Alapítvány Kuratóriuma elfogadja, egyébként az adomány felhasználása a jelen alapító okiratban meghatározottak szerint az Alapítvány céljaira történik.

Az Alapítvány céljára rendelt vagyonnal történő rendelkezési jog, a vagyon felhasználásáról történő döntés az Alapítvány Kuratóriumát illeti meg.

Az Alapítvány az alapítványi célok megvalósítása érdekében - a rendelkezésre bocsátott vagyon veszélyeztetése nélkül - vállalkozási tevékenységet folytathat.

Vállalkozásról döntéshozatalra az Alapítvány Kuratóriuma jogosult, melyről az összes tag száma szerint számított négyötödös többséggel nyílt szavazással határoz. Az Alapítvány hirdetményeit legalább egy országos napilapban hozza nyilvánosságra.

A KURATÓRIUM

Az Alapítvány kezelője és legfőbb döntést hozó szerve a Kuratórium, mely az alapítványi célok megvalósításáról gondoskodik.

A Kuratórium feladata az Alapítvány céljára rendelt vagyon leghatékonyabb működtetése, gyarapítása, mely nem lehet ellentétes ezen okiratban foglalt célokkal. E körben a Kuratórium tagjai az általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni.

A Kuratórium tagjait ezen tevékenységük során felmerült indokolt költségük megtérítése illeti, díjazásban azonban nem részesülnek.

A Kuratórium szükség esetén működéséhez szakértőt, illetve titkárt alkalmazhat.

A Kuratórium 2/3-os többséggel dönt a rendelkezésre bocsátott vagyon felhasználásáról, az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról.

Döntéseit a Kuratórium az elnök által összehívott ülésein hozza, az említett eseteket kivéve a tagjai száma szerint számított egyszerű többséggel. A Kuratórium ülése akkor határozatképes, ha annak elnöke és tagjainak legalább 1/3-a jelen van.

Amennyiben a Kuratórium tagjainak száma bármely okból csökken, annak kiegészítésére az Alapító jogosult. A Kuratórium esetenkénti ülései mellett naptári negyedévenként köteles ülést tartani.

A Kuratórium alakuló ülésén köteles jelen alapító okiratban megfogalmazott elvek figyelembevételével saját Működési Szabályzatát megalkotni.

A Kuratórium kötelezettségei:

A Kuratórium az elfogadott beszámolót és a következő évi koncepciót köteles megküldeni az Alapítónak és az időközben csatlakozott támogatóknak.

A Kuratórium köteles gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni.

Az Alapító vagy bármely csatlakozó jogosult az Alapítvány minden iratába betekinteni, bankszámlájáról tájékozódni, e célból a Kuratórium köteles haladéktalanul rendelkezésre állni.

A Kuratórium általában köteles a források felhasználására nyílt pályázatot kiírni. Ezeket a helyben szokásos módon, de legalább egy napilapban közzé kell tenni.

A Kuratórium köteles évente egyszer részletes beszámolóban tájékoztatni az Alapítót. Ezzel együtt javaslatot tesz minden Alapítványt támogató jogi vagy természetes személy nevének közgyűlési határozati megörökítésére.

Tiszteletbeli tagság:

A Kuratórium tiszteletbeli elnöke:

Budapest Főváros főpolgármestere

Tiszteletbeli tag lehet az, aki anyagi vagy szellemi hozzájárulásával, munkásságával elősegíti az alapítványi célok megvalósulását.

A Kuratórium egyhangú döntése szükséges a tiszteletbeli tagsághoz.

A Kuratórium évi egyszeri ülésére meghívja az Alapítvány minden tiszteletbeli tagját.

A Kuratórium évi egyszeri részletes beszámolója során javaslatot tesz a Fővárosi Közgyűlésnek a tiszteletbeli tagok nevének határozati megörökítésére.

A Kuratórium tagjai:

A Közalapítvány Kuratóriuma 9 tagból áll.

A Kuratórium elnöke:

a Fővárosi Közgyűlés Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottságának elnöke: Győri Péter.

A Kuratórium tagjai 1999. június 30-ig:

A Fővárosi Közgyűlés Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottsága részéről javasolt három személy:

Geberle Erzsébet

Egerfai József

Battha Pál

a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete részéről javasolt két személy:

Mikéné Bodor Mária

Vizsolyi Ákos

Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület részéről javasolt két személy:

Dr. Bajzáthné Komár Mária

Kogon Mihály

a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa részéről javasolt egy személy:

dr. Bóna Zoltán

A Közalapítvány képviselője 1999. június 30-ig

Mikéné Bodor Mária.

A Kuratórium tagjává válhatnak csatlakozás révén mindazok a természetes és jogi személyek, melyek 10 M Ft-ot meghaladó összeggel járulnak hozzá az Alapítvány céljainak megvalósításához. Ilyenkor gondoskodni kell egy-egy újabb szakmai szervezet képviselőjének a kooptálásáról is.

A kuratóriumi tagok megbízatása két évre szól. A bizottság és a szakmai szervezetek nevezett személyekre kétévenként új javaslatot tesznek.

A Kuratórium tagjai az erre felhatalmazott személyes képviselőjük útján helyettesíthetik magukat a Kuratórium ülésein.

Az Alapítvány megszűnése

A Közalapítvány határozatlan időre alakul, megszűnésére a Polgári Törvénykönyv 74/G. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezések az irányadók.

A Közalapítvány megszűnése esetén a Közalapítvány vagyona - a hitelezők kielégítése után - az alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszűnt Közalapítvány céljához hasonló célra fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.

A Kuratórium ellenőrző szerve

A Közalapítvány gazdálkodásának törvényességét és célszerűségét 3 főből álló ellenőrző szerv vizsgálja. Az ellenőrző szerv tagjainak megbízatása 1998. szeptember 15-ig szól.

Az ellenőrző szerv a Kuratórium éves beszámolóját megelőzően megvizsgálja a Közalapítvány vagyonkezelő tevékenységét és megállapításairól a Kuratóriumot és az alapítót tájékoztatja.

A Kuratórium ellenőrző szervének tagjai:

Dr. Hegyesi Gábor

Dr. Varjú Gabriella

Geiger Rezsőné.

Budapest Főváros Önkormányzata a Fővárosi Szociális Közalapítvány szervezeti egységét, a Budapesti Szociális Forrásközpontot (Forrásközpont) jogi személynek nyilvánítja.

A Forrásközpont a jelen alapító okiratnak megfelelően a Közalapítványra vonatkozó jogszabályok szerint működik.

A Forrásközpont székhelye:

Budapest V., Városház u. 9-11.

Területi illetékessége:

Budapest és agglomerációs övezete.

Tevékenysége:

Szociális szolgáltató nonprofit szervezet, amely helyi önkormányzatoknak, civil szervezeteknek, szociális célú magánvállalkozásoknak nyújt segítséget.

Főbb céljai:

- a szociális adminisztráció fővárosi szintű harmonizálásához szakmai szempontok kidolgozása;
- a szociális szolgáltatások decetralizálásának elősegítése;
- szakmai koalíciók szervezése;
- szociális kerekasztalok kifejlesztése, ezen belül helyi lakossági csoportok szervezése, a szolgáltatások lakossági kontrolljának kialakítása;
- szociális tervezés (szociális térképkészítés, stratégiai tervezés);
- hálózatépítés (helyi problémamegoldó szakmai csoportok kezdeményezése, szakmai klub létesítése és működtetése, szektorközi együttműködések előkészítése, értékelése);
- tanácsadás (pályázatíráshoz, jogi, pénzügyi és új szolgáltatások bevezetése);
- továbbképzés;
- szociális információs adatbázis kiépítése;
- kiadványok megjelentetése.

Szervezete:

A Forrásközpont képviselője Gosztonyi Géza igazgató

1 fő gazdasági-pénzügyi szakember

2 fő szociális szaktanácsadó

1 fő adminisztrátor

1 fő adatbáziskezelő.

A Forrásközpont az Alapítvány vagyonától elkülönült vagyonnal rendelkezik, induló vagyona 1 M Ft, készpénzben.

Tárgyi eszközök 4 db számítógép 1,3 M Ft értékben.

A Forrásközpont létrejöttére, megszűnésére a jelen alapító okiratban foglalt szabályok az irányadók.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

Amennyiben a Bíróság a Kuratórium munkáját az Alapítvány céljainak figyelembevételével nem találja kielégítőnek, az új Kuratórium kijelöléséről az Alapító és csatlakozók véleménye alapján dönt.

Az Alapítvány javára történő befizetések a hatályos adójogszabályok szerint részesülnek kedvezményben.

Az Alapítvány a Fővárosi Bíróság által történő nyilvántartásba vétellel jön létre és nyeri el jogi személyiségét. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.

Budapest 1996. november 28.

Budapest Főváros Önkormányzata Alapító képviseletében:
Alapító képviseletében:
Dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester
Ellenjegyezte
Dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

  Vissza az oldal tetejére