A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Szerb Fővárosi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzata * 

Preambulum

Kiindulva a kisebbségi helyi önkormányzatok megalakításának jogából, melyet a Magyar Köztársaság Alkotmánya, illetve az 1993. évi LXXVII. tv. (Nek. tv.) szavatol és a budapesti szerb nemzetiség érdekeinek és jogainak, a magyarországi szerb nemzetiség érdekeinek és jogainak a magyarországi szerbség érdekeivel összhangban történő hatékony védelmének, a budapesti szerb közösség legitim és demokratikus képviseletének, a magyarországi szerb kulturális autonómia keretében a budapesti szerbek kulturális autonómiája megvalósításának, a budapesti szerbek összefogásának, megszervezésének és nemzeti identitásuk megőrzésének, a budapesti szerb közösségnek a magyarországi szerbség közéletébe való bekapcsolódásának, a Szerb Országos Önkormányzattal és más helyi szerb önkormányzatokkal, egyesületekkel, egyházközségekkel, a Főváros Önkormányzatával kialakítandó partneri együttműködésnek és a főváros fejlődése előmozdításának, valamint az anyaország és más országok városainak szerb közösségeivel való kapcsolatok ápolásának céljával a budapesti szerbek által az 1993. évi LXXVII. tv. (Nek. tv.) és a többször módosított 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) rendelkezéseivel összhangban az 1999. január 23-án megválasztott kilenctagú helyi kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete az 1993. évi LXXVII. tv. (Nek. tv.) 27. § és a többször módosított 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 102/B. §-ában foglalt jog alapján az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot alkotja meg.

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A Szerb Fővárosi Önkormányzat közvetlen módon megválasztott testület, melyet az 1990. évi LXV. törvény 102/B paragrafusnak (3) bekezdése utolsó mondatának értelmében a Fővárosi Választási Bizottság elnöke hívott össze. Az önkormányzat a szerb kisebbséget képviseli Budapesten.

(2) Az önkormányzat tagjainak száma: 9 fő. A tagok névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. § Az önkormányzat székhelye: Budapest.

Címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 3. II. em.

3. § Az önkormányzat jelképeiről, kitüntetéseiről és ezek odaítélésének feltételeiről és szabályairól, valamint a Budapesten élő szerbek ünnepeiről külön határozatban dönt.

4. § (1) Az önkormányzat neve:

szerbül: Srpska samouprava u Budimpesti,

magyarul: Szerb Fővárosi Önkormányzat, Budapest.

(2) Az önkormányzat kétnyelvű bélyegzője:

(kerek bélyegző lenyomata)

(hosszúkás bélyegző lenyomata)

II. fejezet

Az önkormányzat feladata és hatásköre

5. § (1) Az önkormányzat jogi személy.

(2) A budapesti Szerb Fővárosi Önkormányzat helyi kisebbségi önkormányzat, önkormányzati feladat- és hatásköre a képviselő-testületet illeti meg.

(3) Az önkormányzat testületét az elnök képviseli.

(4) Az önkormányzati testület éves munkatervben határozza meg feladatait, céljait.

(5) A testület egyes feladatait, illetve hatásköreit az elnökre és az önkormányzati bizottságokra átruházhatja.

6. § A testület hatásköréből nem ruházható át:

a) a Szervezeti és Működési Szabályzatnak elfogadása és módosítása,

b) a települési önkormányzat által rendelkezésre bocsátott források tervezéséről és felhasználásáról szóló döntés,

c) a Fővárosi Önkormányzat vagyonán belül a részére elkülönített vagy hasznosítására vonatkozó döntés,

d) intézmény alapítása és fenntartása,

e) helyi kisebbségi önkormányzati társulás létrehozásáról szóló döntés,

f) érdek-képviseleti szervhez való csatlakozás, külföldi önkormányzattal való együttműködési megállapodás megkötése,

g) elnök, elnökhelyettes, bizottsági elnökök és tagok megválasztása,

h) jelképek megállapítása,

i) kitüntetésekre és azok odaítélésének feltételeire és szabályaira vonatkozó döntés,

j) előírásokkal összhangban döntés a kultúrtörténeti műemlékek és szerb emlékhelyek megállapításáról, illetve ezen emlékhelyek és műemlékek védelméről való döntés,

k) oktatási intézmény átvétele más szervtől,

l) döntéshozatal a szerb nyelv használatáról a Nek. tv. 53. §-ban meghatározottaknak megfelelően,

m) gazdasági célú szervezet alapítása, működtetése,

n) költségvetésének elfogadása és módosítása, zárszámadásának elfogadása,

o) a szerb lakosságot mint kisebbséget érintő, a Nek. tv. 29. § (1) bekezdésben meghatározott tárgyú rendelet megalkotásához egyetértési jog megadása, valamint egyetértés a fővárosban a kisebbségi intézmények vezetőinek kinevezéséhez.

III. fejezet

A testület működése

7. § (1) Az önkormányzat feladatait a testület, az elnök, az elnökhelyettes, valamint a bizottsági elnökök látják el.

(2) A Fővárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - a saját Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon - segíti a kisebbségi önkormányzat munkáját és biztosítja a működéshez szükséges valamennyi feltételt.

8. § (1) A testület alakuló ülését a Fővárosi Választási Bizottság elnöke hívja össze.

(2) Az alakuló ülést, az elnök megválasztásáig, a korelnök vezeti, távolléte esetén pedig az őt követő korelnök.

(3) Az alakuló ülés 1. napirendi pontjaként a választási bizottság elnöke beszámol a budapesti Szerb Önkormányzat választási eredményeiről.

(4) A testület megalakulását követően megválasztja az elnököt.

(5) Az elnök személyére a testület bármely tagja javaslatot tehet.

(6) Az elnök megválasztása zárt ülésen történik, ha az érintett személy a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele.

(7) A testület titkos szavazást tarthat az elnök megválasztásakor.

9. § A testület üléseit szükség szerint tartja, de évente legalább 6 alkalommal.

10. § (1) Rendkívüli ülést kell összehívni legalább 4 képviselő indítványára.

(2) Az indítványt a testület elnökénél írásban kell előterjeszteni.

(3) Az elnök az indítvány átvételétől számított 5 napon belül köteles a rendkívüli ülést összehívni.

(4) A rendkívüli ülés összehívására szóló meghívóban meg kell jelölni a rendkívüli ülés indokát.

(5) A rendkívüli ülésen elsősorban az a napirendi pont tárgyalandó, melyre a rendkívüli ülés indítványa vonatkozott.

11. § (1) A testületi ülést az önkormányzat elnöke hívja össze.

(2) A testületi ülés meghívóját a testület tagjainak 4 nappal az ülés előtt kell megkapniuk.

(3) A meghívóban meg kell jelölni az ülés helyét és idejét, valamint a javasolt napirendi pontokat.

(4) A testület üléseire a tanácskozásban való részvételi joggal meghívhatók azok a szakemberek, akiknek a jelenlétét a jogszabály előírja vagy akinek a jelenlétét az elnök az egyes napirendi pontok megtárgyalásánál indokoltnak tartja.

12. § (1) A testület ülései nyilvánosak.

(2) A testület zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, személyi ügyek tárgyalásakor, ha az érintett személy nem egyezik bele a nyilvános tárgyalásba, továbbá összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy tárgyalásakor.

(3) A testület zárt ülést rendelhet el az önkormányzati vagyonnal való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.

(4) Évente egy alkalommal megszervezi a választókkal való találkozást.

13. § (1) A testület feladatait éves munkaterv alapján végzi.

(2) A munkaterv tervezetét az elnök terjeszti elő.

(3) A munkaterv előkészítéséről és összeállításáról az elnök gondoskodik, az elnökhelyettes és a bizottságok elnökeitől kért javaslatok alapján.

Napirend

14. § (1) A testületi ülés napirendjére az elnök tesz javaslatot.

(2) A napirendi pontok sorrendjét az alábbiak szerint kell meghatározni:

a) határozati javaslatok,

b) közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok,

c) tájékoztatók,

d) egyebek.

(3) A testületi ülésen előterjesztést tehetnek:

a) a képviselők,

b) az elnök és az elnökhelyettes,

c) a bizottságok elnökei a bizottság nevében.

15. § (1) A testületi ülést az elnök vezeti, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes helyettesíti, az elnökhelyettes távollétében a következő korelnök vezeti az ülést.

(2) Az ülést az elnök nyitja meg, megállapítja a testület határozatképességét.

A testület határozatképes, ha az ülésen a megválasztott tagok több mint a fele, 5 fő jelen van.

(3) Az egyes napirendi pontok megtárgyalásának a megkezdése előtt az elnök röviden beszámol a megjelenteknek az előző ülés óta végzett munkáról és fontosabb eseményekről.

(4) Az ülés elnöke gondoskodik a testületi ülés rendjének biztosításáról és fenntartásáról.

(5) A képviselőknek az ülés elnöke adja meg a szót, jelentkezési sorrendben, maximum 6 perces időtartamban.

(6) Az egyes napirendi pontok felett az elnök nyit vitát. Ha a napirendhez több felszólaló nincs, az elnök a vitát lezárja. A vita lezárását az önkormányzati testület bármely tagja javasolhatja. E kérdésben a testület vita nélkül, egyszerű többséggel dönt.

A döntéshozatal szabályai

16. § (1) A döntéshozatalból, illetve a szavazásból kizárható az az önkormányzati testületi tag, aki vagy akinek a közeli hozzátartozója a napirendben szereplő ügyben személyesen érintett.

A képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettségét. A kizárásról a testület dönt.

(2) A határozatképesség szempontjából a döntéshozatalból kizárt képviselőt jelenlévőnek kell tekinteni.

17. § (1) A javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint a felének „igen” szavazata szükséges.

(2) Az elnök az előterjesztésben szereplő és a vita során elhangzott javaslatokat egyenként szavaztatja úgy, hogy előbb a módosító és kiegészítő, majd az eredeti javaslatot teszi fel szavazásra.

(3) Szavazni először „igen”, majd „nem”, végül a „tartózkodásra” vonatkozó elnöki kérdésre, kézfelemeléssel lehet.

(4) A szavazás eredményének megállapítása után az elnök kihirdeti a határozatot.

Minősített többség

18. § (1) Minősített többség, azaz a megválasztott testületi tagok több mint felének szavazata szükséges az alábbi döntések meghozatalához:

a) a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásához és módosításához,

b) a költségvetés megállapításához, a zárszámadás elfogadásához,

c) a települési önkormányzat vagyonán belül a részére elkülönített vagyon használatáról szóló döntéshez,

d) a települési önkormányzat által rendelkezésre bocsátott forrás felhasználásáról szóló döntéshez,

f) érdek-képviseleti szervhez történő csatlakozáshoz, külföldi önkormányzattal való együttműködési megállapodás megkötéséhez,

g) elnökének, elnökhelyettesének a megválasztásához.

(2) Minősített többséghez 5 szavazat szükségeltetik.

A testület döntései

19. § (1) A testület határozati formában hozza meg döntéseit azokban a kérdésekben, amelyekben a kisebbségi önkormányzatot döntési, véleményezési, egyetértési jog illeti meg.

(2) A határozatokat naptári évenként kezdődően sorszámmal kell ellátni, az év és a dátum feltüntetésével.

(3) A határozatokról nyilvántartást kell vezetni, melynek vezetéséről és hozzáférhetőségéről az elnök gondoskodik.

A jegyzőkönyv

20. § (1) A testület üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza:

a) az ülés helyét és időpontját, az ülést vezető elnök nevét,

b) a megjelent képviselők és a meghívottak nevét,

c) az elfogadott napirendet,

d) napirendi pontonként az előadók, a felszólalók nevét, a hozzászólások lényegét, a szóban előterjesztett határozati javaslatokat,

e) a szavazás pontos eredményét,

f) a meghozott határozatok pontos szövegét,

g) az ülés fontosabb eseményeit.

(2) A képviselő külön kérésére véleményét szó szerint kell a jegyzőkönyvben feltüntetni.

(3) A jegyzőkönyvet az elnök és a testületi tagok által megválasztott hitelesítő írja alá.

IV. fejezet

A testület tagjai

21. § (1) A képviselők jogait és kötelességeit az 1993. évi LXXVII. tv. (Nek. tv.) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., valamint jelen Szabályzat szabályozza.

(2) A Szerb Fővárosi Önkormányzat testületének tagjai a fővárosban élő szerb kisebbséget érintő ügyekben a fővárosi szerb kisebbség érdekeit képviselik.

22. § (1) Az önkormányzat tagjainak jogai és kötelezettségei azonosak.

(2) A képviselők jogai:

a) részt vehet a testület döntéseinek előkészítésében,

b) előterjesztést tehet,

c) tájékoztatást kérhet az elnöktől, az elnökhelyettestől,

d) megbízás alapján képviselheti a testületet,

e) testületi ülésen döntéshozatalnál szavazati jog illeti meg,

f) betekinthet az önkormányzat munkájával kapcsolatos dokumentumokba,

g) az önkormányzat valamennyi tisztségére és valamennyi bizottságába választható.

(3) A képviselő kötelezettségei:

a) részt venni a testület ülésein és a testület munkájában,

b) felkérése esetén segíteni a testületi ülések előkészítésében,

c) bejelenteni az elnöknek, hogy a testületi ülésen való részvételében vagy egyéb megbízatásának a teljesítésében akadályoztatva van,

d) amennyiben a képviselő nem teljesíti kötelezettségeit, pl. nem vesz részt a testületi üléseken, illetve nem teljesíti rábízott feladatait, a képviselő-testület határozatot hozhat a tiszteletdíj megvonásáról.

(4) A képviselők díjazásáról, költségtérítéséről a testület külön határozatban dönt.

Bizottságok

23. § (1) A testület feladatainak hatékonyabb végrehajtása (döntéseinek előkészítése, határozatainak végrehajtása) céljából bizottságokat hoz létre. (Melléklet.)

(2) A testület dönt a bizottsági tagok számáról, a bizottságok feladatairól.

(3) A bizottságok elnökét és tagjait a testület választja.

A bizottság elnöke és tagjainak több mint a fele testületi képviselő kell hogy legyen.

(4) A bizottságok belső működési szabályait, jelen Szabályzat keretei között, a bizottságok maguk határozhatják meg.

Elnök, elnökhelyettes

24. § (1) A testület társadalmi megbízatású elnököt választ.

(2) Az elnök tanácskozási joggal részt vehet a Fővárosi Önkormányzat képviselő-testületének ülésein.

(3) Az elnök feladatai:

a) képviseli az önkormányzatot,

b) segíti a képviselők munkáját,

c) összehívja és vezeti a testület üléseit,

d) aláírja a határozatokat és a testületi ülésről készült jegyzőkönyveket,

e) kapcsolatot tart és szervezi az együttműködést a Fővárosi Önkormányzattal, a Polgármesteri Hivatal munkatársaival,

f) szervezi az önkormányzat munkáját,

g) együttműködést alakít ki a kerületi szerb önkormányzatokkal, mely feladattal megbízhatja az elnökhelyettest vagy bármely képviselő-testületi tagot.

h) dönt a ráruházott hatáskörbe tartozó kérdésekben.

25. § Az elnököt, akadályoztatása esetén - külön felhatalmazás alapján - az elnökhelyettes helyettesíti.

V. fejezet

Az önkormányzat vagyona

26. § (1) Az önkormányzat önállóan dönt:

a) a kisebbségi törvényben szabályozottak szerint a részére elkülönített vagyon használatáról,

b) költségvetéséről, zárszámadásáról, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésére bocsátott források felhasználásáról.

(2) A kisebbségi önkormányzat évente köteles költségvetését határozatban megállapítani.

27. § Az önkormányzat működésének pénzügyi forrásai az alábbiak:

a) az állami költségvetés hozzájárulása,

b) a Fővárosi Önkormányzat hozzájárulása,

c) saját bevételek,

d) alapítványi támogatások,

e) hazai és külföldi szervezetektől kapott támogatások,

f) vagyontárgyak hozadéka,

g) adományok.

28. § (1) A kisebbségi önkormányzat tulajdonát képezi mindazon ingó és ingatlan vagyon, melyet jogi személyek, magánszemélyek bármilyen jogcímen a tulajdonába adtak.

(2) A kisebbségi önkormányzat olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben a felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulás mértékét.

(3) A kisebbségi önkormányzatot megillető tulajdonosi jogok gyakorlása kizárólag a testület hatáskörébe tartozik.

VI. fejezet

Záró rendelkezések

29. § A Szabályzat az elfogadását követő napon lép hatályba.

Mellékletek:

1. Az önkormányzat tagjainak névjegyzéke

2. Bizottságok elnökeinek és tagjainak névjegyzéke

1. számú melléklet

A Szerb Fővárosi Önkormányzat tagjainak névjegyzéke

Elnök:

Rusz Boriszláv

Elnökhelyettes:

Roczkov Hermina

Tagok:

Becseics Péter

Csolics Veronika

Dujmov Dragomir

Kotorcevic Julianna

Lásztity Péter

Sztepanov Milán

dr. Vujicsics Sztoján


  Vissza az oldal tetejére