A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

HÁLÓZAT - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány

1999. évi közhasznúsági jelentése * 

A HÁLÓZAT - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány alapvető célkitűzése az arra szociálisan rászorult családok megsegítése, továbbá a hátrányos helyzetben élők társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Ennek keretében az önhibájukon kívül rászorulók részére - a rászorulók egyedi kérése alapján - egyszeri vagy folyamatos támogatás nyújtása, olyan, az emberi jogok közé sorolható, a civilizált lakhatást biztosító díjak kifizetésének elősegítése, amelyet a fogyasztó a szociális helyzetéből adódóan nem képes kiegyenlíteni. A szociálisan rászorulók körébe tartoznak azok a fogyasztók, akiknek lakásmegtartása oly mértékben veszélyeztetett, hogy azt csak külső segítséggel tudják biztosítani.

Az Alapítvány 1999-ben 1 479 millió Ft értékben nyújtott támogatást az arra rászorulóknak, melynek egy része díjkompenzáció, illetve lakásrezsi támogatás formájában jelent meg a jogosultak havi díjszámláján, valamint hátralékkiegyenlítő támogatásként került folyósításra.

A díjkompenzációra való jogosultság feltételeiről évről évre a Fővárosi Közgyűlés dönt. A forrást - a Közgyűlés felkérése alapján - a Budapesti Távhőszolgáltató Rt., a Fővárosi Vízművek Rt., a Fővárosi Csatornázási Művek Rt. és a Közterület-fenntartó Rt. biztosítják. A négy fővárosi közüzem által 1999-ben biztosított források értéke 1 028 000 000 Ft volt. Ezen értéket a fővárosi közüzemek, a Díjbeszedő Rt., valamint a HÁLÓZAT - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány között létrejött megállapodások rögzítik. A közüzemi díjkompenzáció megvalósításához szükséges pénzeszközök átadásának és felhasználásának módját a Fővárosi Közgyűlés 2169/1998. (XII. 17.) határozata határozza meg. A díjkompenzáció célja a havi lakásfenntartási kiadások csökkentése, valamint a díjhátralék felhalmozódásának megakadályozása. A folyósítás egyik feltétele a támogatással csökkentett díjszámla kiegyenlítése, ellenkező esetben a támogatás visszavonásra kerül. Az évek során szerzett tapasztalatok szerint ezen támogatási forma elérte célját, azaz a díjkompenzáció ösztönző hatása a havi számlák kiegyenlítésében nagymértékben érzékelhető. A kompenzáltak csekély százaléka kockáztatja meg a támogatás elvesztését a számla nemfizetésével.

1999-ben 20 ezer család részesült távhő-, 44 ezer család víz-, csatorna- és szemétdíj-, míg a 64 ezer családból 8 ezer család részesült mindkét fajta díjkompenzációban.

A Fővárosi Közgyűlés 1998 decemberében döntött arról, hogy egyszeri rezsitámogatást nyújt mindazon fogyasztóknak, akik az 1998. évi fővárosi közüzemi díjkompenzációra jogosultak voltak. A támogatás összege - a közgyűlési határozat értelmében családonként: távfűtés esetén 10 000 Ft, egyéb fűtés esetén 8 000 Ft volt.

Támogató a Fővárosi Közgyűlés 2181/1998. (XII. 17.) határozata alapján a Fővárosi Önkormányzat a támogatást az 1998. évi költségvetése általános tartaléka terhére 525 millió forintban határozták meg.

1999-ben mintegy 63 ezer család részesült lakásrezsi támogatásban, ezen belül 10 000 Ft-os támogatást 26 ezer család, 8 000 Ft-os támogatást 37 ezer család kapott.

A hátralékkiegyenlítő támogatások fedezetét a díjkompenzáció maradványösszege, valamint a kamat és esetleges egyéb bevételek biztosítják. A támogatók köréből adódóan hátralékkiegyenlítő támogatás távhő-, víz-, csatorna- és szemétdíjakra igényelhető, illetve lakbérre abban az esetben, ha a vagyonkezelő a lakásbérleti jogviszonyt felmondta.

A felsoroltaktól eltérő díjhátralékra (gáz, áram) az Alapítvány csak rendkívül indokolt esetben nyújt támogatást, melynek fedezetét a kamatbevételek szolgáltatják.

A hátralékkiegyenlítő támogatás feltételeit és a benyújtás rendjét az Alapítvány Kuratóriuma határozza meg. Hátralékkiegyenlítő támogatásban az Alapítvány Alapító Okirata szerint egy család három éven belül egyszer részesülhet. A támogatást valamely budapesti székhelyű szociális szervezeten keresztül kell benyújtani, mely szervezet vizsgálja a kérelmező rászorultságát, a díjhátralék felhalmozódásának körülményeit, majd az így kapott információ alapján a kérelmet részletes, megalapozott javaslattal látja el.

A hátralékkiegyenlítő támogatás formái:

- „normál” hátralékkiegyenlítő támogatás: a kérelmező meghatározott összegű, ún. saját rész vállalásával, illetve teljesítésével kaphat támogatást. (A saját rész mértéke a hátralék keletkezésének idejétől függ.)

- krízis támogatás: azok igényelhetik, akiknek a vagyonkezelő szervezet a lakásbérleti jogviszonyát felmondta. Összege a hátralék 100%-áig is terjedhet.

- eseti vagy rendkívüli támogatás: kivételes esetben a Kuratórium egyedi döntése alapján, a többi kategóriába nem sorolható kérelem esetén.

- rejtett vízelfolyás miatti hátralék támogatása: a Fővárosi Vízművek Rt. és az Alapítvány megállapodása alapján a felek egyenlő tehervállalásával.

1999-ben a benyújtott kérelmek alapján a Kuratórium 2731 család részére szavazott meg hátralékkiegyenlítő támogatást, több mint 203 millió Ft értékben, melyből a ténylegesen felhasznált összeg több mint 125 millió Ft volt.

Összességében elmondható, hogy az Alapítvány 1999-ben számos budapesti családnak nyújtott havi vagy eseti formában a lakhatás megtartására irányuló segítséget, mely sok esetben az igénylők számára az utolsó reményt jelentette.

A HÁLÓZAT - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány 1999-ben 1 575 158 ezer Ft bevétel realizálása mellett 1 479 056 ezer Ft támogatást nyújtott és a korábbi évek felhalmozott pénzeszközeivel együtt 1999-ben vagyona 1 011 315 ezer Ft-ra növekedett.

Budapest, 2000. május 31.

1 8 0 7 7 4 4 5 1 4 3
Statisztikai számjel vagy adószám
(KÖZ)ALAPÍTVÁNY MEGNEVEZÉSE: Hálózat Bp.-i Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért
(KÖZ)ALAPÍVÁNY CÍME: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ ALAPÍTVÁNYOK, KÖZALAPÍTVÁNYOK KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
1999 ÉV

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)
helyesbítései
Tárgyév
a b c d e
1. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2-5. sorok)
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
6. B. Forgóeszközök (7-10. sorok) 912 409 1 011 328
7. I. KÉSZLETEK
8. II. KÖVETELÉSEK
9. III. ÉRTÉKPAPÍROK 789 427 859 541
10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 122 982 151 787
11. C. Aktív időbeli elhatárolások
12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1. + 6. + 11. sor) 912 409 1 011 328
13. D. Saját tőke (14-17. sorok) 912 409 1 011 315
14. I. INDULÓ TŐKE 120 120
15. II. TŐKEVÁLTOZÁS 912 289 1 011 195
16. - ebből tárgyévi eredmény 95 114
17. III. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18. E. Céltartalék
19. F. Kötelezettségek (20-21. sorok)
20. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
22. G. Passzív időbeli elhatárolások 13
23. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+18.+19.+22. sor)
912 409

1 011 328
Keltezés: 2000. május 31.
A (köz)alapítvány vezetője

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ ALAPÍTVÁNYOK, KÖZALAPÍTVÁNYOK KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
1999 ÉV

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)
helyesbítései
Tárgyév
a b c d e
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (2.-7. sorok) 1 153 834 1 575 158
2. 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 1 468 635
3. a. alapítótól
4. b. államháztartás más alrendszerétől
5. 2. Pályázati úton elnyert támogatás
6. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
7. 4. Egyéb bevételek 1 153 834 106 523
8. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (9.-10. sorok)
9. 1. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétele
10. 2. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele
11. C. Összes bevétel (1.+8. sor) 1 575 158
12. D. Közhasznú tevékenység költségei 1 480 044
13. E. Vállalkozási tevékenység költségei (14.-15. sorok)
14. 1. Nem cél szerinti (vállalkozási) tevékenység költségei
15. 2. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei
16. F. Összes tevékenység költségei (12.+13. sor) 1 480 044
17. G. Adózás előtti eredmény 95 114
18. H. Adófizetési kötelezettség
19. I. Tárgyévi eredmény (17.-18. sor) 95 114

Tájékoztató adatok (E Ft-ban)

Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg
A. Személyi jellegű ráfordítások B. Anyagjellegű ráfordítások
bérköltség C. Értékcsökkenési leírás
megbízási díjak D. Egyéb költségek, ráfordítások 988
tiszteletdíjak E. A szervezet által nyújtott támogatások 1 479 056
személyi jellegű egyéb költségek - ebből: pályázati úton nyújtott támogatások
személyi jellegű költségek közterhei
Keltezés: 2000. május 31.
A (köz)alapítvány vezetője

  Vissza az oldal tetejére