A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

2000. évi közhasznúsági jelentése * 

2000. december 31.

AABS (AUDIT), TAX & CORPORATE
FINANCE SERVICES

ERNST & YOUNG

FROM THOUGHT TO FINISH.TM

Tartalomjegyzék

Független könyvvizsgálói jelentés

Mérleg

Eredménykimutatás

Közhasznúsági jelentés

ERNST & YOUNG Ernts & Young Kft. Telefon: 451-8100
1132 Budapest Fax: 451-8199
Váci út 20.
Hungary

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

kuratórium tagjai részére

Elvégeztük a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2000. december 31-ei mérlegének - melyben az eszközök és források egyező végösszege 1 006 715 E Ft, valamint a 2000. évre vonatkozó eredménykimutatásának - melyben a 2000. évi tőkeváltozás 34 079 E Ft - és közhasznúsági jelentésének (továbbiakban: a mérleg, az eredménykimutatás és a közhasznúsági jelentés együtt: pénzügyi kimutatás) vizsgálatát, melyeket a Közalapítvány 2000. évi éves beszámolója tartalmaz. A Közalapítványi beszámoló elkészítése az ügyvezetés feladata. A mi feladatunk a pénzügyi kimutatás hitelesítése könyvvizsgálatunk alapján.

A könyvvizsgálatot a Nemzetközi Könyvvizsgálati Szabványok és a Magyarországon a könyvvizsgálatra vonatkozó érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fenti szabványok értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy a pénzügyi kimutatás nem tartalmaz jelentős mértékű tévedéseket. A könyvvizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatás tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint a pénzügyi beszámoló összeállításának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a független könyvvizsgálói jelentés kiadásához.

Véleményünk szerint a Közalapítványi beszámolót a számviteli törvényben és az általános számviteli elvekben, valamint a közalapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályokban foglaltak szerint állították össze. A Közalapítványi beszámoló a Közalapítvány vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2001. április 06.

Partner
Ernst & Young Kft.
Bejegyzési szám: 001165
Bodlaki Ákosné
Bejegyzett könyvvizsgáló
Bejegyzési szám: 003001
1 8 0 5 2 8 5 1 9 1 3 3 5 6 9 0 1
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

2000 év

BVK
egyéb szervezet megnevezése
1072 Budapest, Rákóczi út 18.
címe

BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG

1. Társasházak beszámoló készítési kötelezettsége

A társasházak számára előírt beszámolási kötelezettség az Egyszerűsített beszámoló, amely a 1715/a nyomtatvány kitöltésével teljesíthető. Saját elhatározásból kettős könyvvitelt vezető társasház választhatja a számviteli törvény szerinti 1. és 2. számú melléklet szerinti beszámolót (T. 1710) is.

2. Társadalmi szervezetek, köztestületek (a továbbiakban együtt: társadalmi szervezet) beszámoló készítési kötelezettsége

Ha a társadalmi szervezet, köztestület egyszeres könyvvitelt alkalmaz, illetve nem folytat vállalkozási tevékenységet, akkor bevételi értékhatártól függetlenül Egyszerűsített beszámolót (1715/c) kell készítenie. Ha folytat vállalkozási tevékenységet is, akkor ha az éves összes bevétele - két egymást követő évben - nem haladja meg az 50 M Ft-ot, szintén Egyszerűsített beszámolót készíthet.

Ha a társadalmi szervezet kettős könyvvitelt vezet, illetve az éves összes bevétele két egymást követő évben meghaladja az 50 M Ft-ot, beszámoló készítési kötelezettségét az Egyszerűsített éves beszámoló (1715/b) készítésével kell teljesítenie.

Ha a társadalmi szervezet közhasznú besorolású, akkor a két egymást követő év összes bevételétől függően Közhasznú egyszerűsített beszámolót (1715/d), illetve Közhasznú egyszerűsített éves beszámolót (1715/d) kell készítenie.

A kettős könyvvitelt vezető társadalmi szervezet saját elhatározásából választhatja a számviteli törvény szerinti 1. és 2. számú melléklet szerinti beszámolót (T. 1710).

Azoknak a társadalmi szervezeteknek, amelyek rendelkeznek közhasznú besorolással és a T. 1710 számú nyomtatvány készítését választották, el kell készíteniük a közhasznú eredménykimutatást is. (T. 1715/e-ből).

3. Alapítványok, közalapítványok (a továbbiakban együtt: alapítványok) beszámoló készítési kötelezettsége

Ha az alapítvány egyszeres könyvvitelt alkalmaz, illetve nem folytat vállalkozási tevékenységet, akkor bevételi értékhatártól függetlenül Egyszerűsített beszámolót (T. 1715/g) kell készítenie. Ha folytat vállalkozási tevékenységet is, akkor ha az éves összes bevétele - két egymást követő évben - nem haladja meg az 50 M Ft-ot, szintén Egyszerűsített beszámolót készíthet.

Ha az alapítvány kettős könyvvitelt vezet, illetve az éves összes bevétele két egymást követő évben meghaladja az 50 M Ft-ot, beszámoló készítési kötelezettségét az Egyszerűsített éves beszámoló (T. 1715/f) készítésével kell teljesítenie.

Ha az alapítvány közhasznú besorolású, akkor a két egymást követő év bevételétől függően Közhasznú egyszerűsített beszámoló (T. 1715/h), illetve Közhasznú egyszerűsített éves beszámolót (T. 1715/i) kell készítenie.

A kettős könyvvitelt vezető alapítvány saját elhatározásából választhatja a számviteli törvény szerinti 1. és 2. számú melléklet szerinti beszámolót (T. 1710).

Közalapítvány egyszerűsített, illetve közhasznú egyszerűsített beszámolót nem készíthet.

Azoknak az alapítványoknak, amelyek rendelkeznek közhasznú besorolással és a T. 1710 számú nyomtatvány készítését választották, el kell készíteniük a közhasznú eredménykimutatást is (T. 1715/i-ből).

1 8 0 5 2 8 5 1 9 1 3 3 5 6 9 0 1
Statisztikai számjel vagy adószám
(KÖZ)ALAPÍTVÁNY MEGNEVEZÉSE: BVK
(KÖZ)ALAPÍTVÁNY CÍME: 1072 Budapest, Rákóczi út 18.

ALAPÍTVÁNYOK, KÖZALAPÍTVÁNYOK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

2000 ÉV

adatok E Ft-ban
Fenntartási, működési célú
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)
helyesbítései
Tárgyév
a b c d e
1. A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) 49 107 +2 521 51 095
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 790 3 177
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 48 317 -16 357 29 040
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK +18 878 18 878
5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
6. B. Forgóeszközök (7.-10. sorok) 866 545 950 918
7 I. KÉSZLETEK
8. II. KÖVETELÉSEK 49 354 57 067
9. III. ÉRTÉKPAPÍROK 131 770 128 156
10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 685 421 765 695
11. C. Aktív időbeli elhatárolások 92 257 4 702
12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor) 1 007 909 1 006 715
13. D. Saját tőke (14.-17 sorok) 883 909 +2 521 920 509
14. I. INDULÓ TŐKE 10 000 10 000
15 II. TŐKEVÁLTOZÁS 828 525 +2 521 876 430
16. tárgyévi eredmény 45 384 34 079
17. III. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18. E. Céltartalék
19. F. Kötelezettségek (20.-21. sorok) 76 795 84 800
20. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 50 775 62 743
21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 26 020 22 057
22. G. Passzív időbeli elhatárolások 47 205 1 406
23. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.-18 +19.+22. sor) 1 007 909 +2 521 1 006 715
Keltezés: Budapest, 2001. ápr. 6.
A (köz) alapítvány vezetője

ALAPÍTVÁNYOK, KÖZALAPÍTVÁNYOK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2000 ÉV

adatok E Ft-ban
Alapítási tevékenység szerinti Vállalkozási tevékenység

Sor-
szám

A tétel megnevezése

Előző év
Előző
év(ek)
helyes-
bítései

Tárgyév

Előző év
Előző
év(ek)
helyes-
bítései

Tárgyév
a b c d e f g h
1. A. Összes bevétel (2.-6. sorok) 198 328 -16 357 223 919 3 893 3 982
2. 1. Alapítóktól kapott támogatások
3. 2. Államháztartás alrendszerétől kapott támogatások
4. 3. Pályázati úton elnyert támogatás 64 725 68 197
5. 4. Egyéb adományozóktól kapott támogatások
6. 5. Egyéb bevételek 133 603 -16 357 155 722 3 893 3 982
7. B. Összes költség, ráfordítás
(8.-14. sorok)
154 067 -18 878 192 692 2 770 1 130
8. 1. Anyagjellegű ráfordítások 23 388 21 582
9. 2. Személyi jellegű ráfordítások 22 268 22 714
10. 3. Társadalombiztosítási járulék 6 515 6 730
11. 4. Értékcsökkenési leírás 7 645 10 107
12. 5. Egyéb költségek 69 309 83 584 2 770 1 130
13. 6. Egyéb ráfordítások 24 942 -18 878 47 975
14. 7. Pályázati úton nyújtott támogatások
15. C. Adózás előtti eredmény 44 261 +2 521 31 227 1 123 2 852
16. D. Adófizetési kötelezettség
17. E. Tárgyévi eredmény
(15.-16. sor)
44 261 +2 521 31 227 1 123 2 852
Keltezés: Budapest, 2001. ápr. 6.
A (köz) alapítvány vezetője

4. Közhasznú társaságok beszámoló készítési kötelezettsége

Közhasznú besorolással nem rendelkező társaságoknak a T. 1710, illetve a T. 1711 számú nyomtatvány kitöltésével kell teljesíteniük beszámoló készítési kötelezettségüket a számviteli törvény kft.-kre vonatkozó általános előírásai alapján.

Ha a közhasznú társaság rendelkezik közhasznú besorolással, saját döntése alapján választhat, hogy a Közhasznú beszámolót (T. 1715/k), illetve a számviteli törvény 1. és 2. számú melléklete szerinti (T. 1710) beszámolót készíti el. Ez utóbbi esetben a közhasznú eredménykimutatást is el kell készíteniük (T. 1715/k-ból).

5. MRP szervezetek beszámoló készítési kötelezettsége

Az egyszeres könyvvitelt vezető MRP szervezetek a T. 1715/j beszámolóval teljesítik beszámoló készítési kötelezettségüket. A kettős könyvvitelt vezető MRP szervezetek saját elhatározásból a számviteli törvény 1. és 2. számú melléklete szerinti beszámoló (T. 1710) készítésével is eleget tehetnek beszámoló készítési kötelezettségüknek.

ÚTMUTATÓ A T. 1715 NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ

2000. január 1-jétől a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolási kötelezettségéhez kapcsolódó nyomtatványok jelentősen megváltoztak. Az eddig használatos nyomtatványok (1704, 1705, 1706, 1714/a) a továbbiakban nem használhatók.

Az új beszámoló 4 db borítólapból és 4 db, az adott egyéb szervezet sajátosságainak megfelelő betétlap(ok)ból áll.

A borítólapokat valamennyi beszámolásra kötelezettnek ki kell töltenie, figyelve arra, hogy a szervezet adatai pontosan szerepeljenek.

A betétlapok közül csak az egyéb szervezet jellegének megfelelő nyomtatványokat kell kitölteni.

Ezek a következők:

T. 1715/a Egyszerűsített beszámoló társasházak részére
T. 1715/b Egyszerűsített éves beszámoló társadalmi szervezetek, köztestületek részére
T. 1715/c Egyszerűsített beszámoló társadalmi szervezetek, köztestületek részére
T. 1715/d Közhasznú beszámoló egyszeres könyvvitelt vezető társadalmi szervezetek, köztestületek részére
T. 1715/e Közhasznú beszámoló kettős könyvvitelt vezető társadalmi szervezetek, köztestületek részére
T. 1715/f Egyszerűsített éves beszámoló alapítványok, közalapítványok részére
T. 1715/g Egyszerűsített beszámoló alapítványok részére
T. 1715/h Közhasznú beszámoló egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok részére
T. 1715/i Közhasznú beszámoló kettős könyvvitelt vezető alapítványok, közalapítványok részére
T. 1715/j Beszámoló MRP szervezet részére
T. 1715/k Közhasznú beszámoló közhasznú besorolású közhasznú társaságok részére
T. 1710(ÉB) Éves beszámoló a kettős könyvvitelt vezető szervezetek részére
T. 1711(EÉB) Egyszerűsített éves beszámoló

A BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY 2000. ÉVES KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

TARTALOMJEGYZÉK

1. Számviteli beszámoló

2. A költségvetési támogatás felhasználása

3. A BVK vagyonának alakulása

4. A cél szerinti juttatások és azok felhasználása

5. Más szervektől kapott támogatás felhasználása

5.1. Beszállítói Célprogram (1999. 06. 01.-2000. 02. 28.)

5.2. Hitelprogramok

6. A vezető tisztségviselők juttatásai

7. A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló

7.1. A BVK stratégiai célkitűzései

7.2. A BVK szolgáltatásai, programjai

7.2.1. Hitelezési programok

7.2.2. 2000. évi oktatási programok

7.2.3. Rendezvények 2000-ben

7.2.4. Nemzetközi Kapcsolatok forrástérképe

7.2.5. Szolgáltatásaink minőségbiztosítási rendszerének kiépítése

ÁLTALÁNOS RÉSZ

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Központ 1993. októberében a Budapest Főváros Közgyűlése alapításával, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) hálózatának tagjaként jött létre.

A Budapest Főváros Közgyűlése által 1999. szeptember 21-i keltezéssel egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, valamint a Fővárosi Bíróság 1999. október 13-án kelt végzése szerint a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány közhasznú szervezetként működő közalapítvány.

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. § (1) bekezdése szerint a közhasznú szervezet az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést köteles készíteni, amelynek elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A közhasznúsági jelentést a törvény által előírt tartalommal terjesztjük a Kuratórium elé.

1. Számviteli beszámoló

A BVK 2000-ben módosított számviteli politikájának főbb vonásai:

- a BVK a számvitel megszervezésekor és az éves beszámoló elkészítésekor az általános számviteli elvek sajátos értelmezéséből és alkalmazásából indul ki,

- az eszközök és források értékelésének szabályait a Szt. előírásai szerint határozta meg, attól eltérő eljárásokat nem alkalmaz,

- a lényegesség értékhatárát 10 millió Ft-ban, illetőleg a mérlegfőösszeg 1%-ában jelölte meg,

- a BVK a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Korm. rendelet előírásait is figyelembe véve kettős könyvvitelt vezet és a közalapítványokra előírt tartalmú egyszerűsített éves beszámolót készít,

- az éves beszámoló mérlegfordulónapja a naptári évvel megegyezően december 31-edike, a beszámoló készítés időpontja március 31-edike,

- a beszámolót - a Közhasznúsági jelentés részeként - a Kuratórium elé kell terjeszteni jóváhagyásra,

- a beszámolót a kijelölt könyvvizsgáló cég auditálja.

A mérleghez tartozó kiegészítések

A BVK 2000. éves egyszerűsített beszámolójának mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

A mérleg fő sorai - az előző évi adatokkal összehasonlítva - az alábbi változást mutatják.

E Ft
Előző év Tárgy év Változás
Befektetett eszközök 49 107 51 095 +1 988
Forgóeszközök 866 545 950 918 +84 373
Aktív időbeli elhatárolás 92 257 4 702 -87 555
Eszközök összesen 1 007 909 1 006 715 -1 194
Saját tőke 883 909 920 509 +36 600
Kötelezettségek 76 795 84 800 +8 005
Passzív időbeli elhatárolás 47 205 1 406 -45 799
Források összesen 1 007 909 1 006 715 -1 194

Az eszközök és a források belső összetételének változásait a 3. pontban részletesen elemezzük.

A BVK 2000. 01. 01-jével - az Enterprise 94. Kft. mérlegét és eredménykimutatását is érintő - önrevíziót hajtott végre amiatt, hogy a Társaság 1999. 12. 31-i éves beszámolójának könyvvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a BVK és az Enterprise 94 Kft. között 1999-ben létrejött tranzakció (amely szerint a Kft. 1999. 12. 31-ével átadta a BVK-nak a könyveiben szereplő épületfelújítás aktivált értékét, aminek ellenében a BVK elengedte a felújítás céljára korábban adott kölcsönt) sem adó sem pedig számviteli szempontból nem volt teljes körű.

A végrehajtott önrevízió lényegében az eredeti állapot visszaállítását jelentette, amely szerint - a rendkívüli bevételekkel, illetőleg a rendkívüli ráfordításokkal szemben - 16 357 E Ft-tal csökkent a BVK könyveiben a tárgyi eszközök értéke és 18 878 E Ft-tal nőtt a hosszú lejáratú kölcsönök állománya. A kettő egyenlegeként nőtt a tőkeváltozás értéke.

Az önrevízió hatását a 2000. évi mérlegben és eredménykimutatásban az előző évek helyesbítései oszlopban vezettük le. Az önrevízió sem a BVK, sem a Kft. számára nem okoz adófizetési kötelezettséget, így adóbevallást nem kell benyújtani.

A Kuratórium újabb döntése szükséges a hiteltartozás rendezésére, valamint a korábbi döntés visszavonására.

A befektetett eszközök közül az immateriális javak és a tárgyi eszközök állománya az alábbiak szerint alakult.

E Ft
Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték
Immateriális javak
Bruttó érték 5 223 3 724 - 8 947
Értékcsökkenés 4 433 1 337 - 5 770
Nettó érték 790 2 387 - 3 177
Ingatlanok
Bruttó érték 35 511 - 16 357 19 154
Értékcsökkenés 4 561 1 170 - 5 731
Nettó érték 30 950 - 17 527 13 423
Műszaki gép berend.
Bruttó érték 34 810 13 301 965 47 146
Értékcsökkenés 32 602 5 381 961 37 022
Nettó érték 2 208 7 916 - 10 124
Egyéb gépek, berend.
Bruttó érték 19 152 621 30 19 743
Értékcsökkenés 12 686 2 189 22 14 853
Nettó érték 6 466 - 1 576 4 890
Beruházások 8 693 - 8 090 603
Tárgyi eszközök összesen 48 317 - - 29 040

Az immateriális javak között több új szoftvert aktiváltunk.

Az ingatlanok (idegen ingatlanon végzett beruházások) értékét az évi amortizáció és az önrevízióval végrehajtott könyvelési helyesbítés csökkentette.

Ugyancsak az önrevízió nyomán került vissza a befektetett eszköz állományába az Enterprise Kft.-nek a korábbi években adott kölcsön.

A műszaki gépek értékét az 1999. év végén vásárolt és 2000-ben üzembe állított, valamint a 2000-ben beszerzett számítógépek aktiválása növelte. Néhány eszközt az év során selejteztünk.

Az aktiválásokról és a selejtezésekről megfelelő dokumentumok készültek.

Az amortizáció elszámolása a számviteli politikában rögzített lineáris kulcsok alapján történt.

A forgóeszközök közül a követelések 57 065 E Ft értékét az alábbi tételek képezték:

- Belföldi követelések
(az Adóhatóságnak benyújtott PHARE-áfa visszaigénylés áthúzódó összege)
8 746 E Ft
- Rövid lejáratú kölcsön az Enterprise Kft.-nek 6 960 E Ft
- Mikrohitel követelések
(takarékszövetkezeti folyósításból)
14 359 E Ft
- Mikrohitel II. tőketartozások
(lejárt követelések)
3 234 E Ft
- Mikrohitel tőke és kamat követelés
(lejárt követelések)
23 138 E Ft
- Adófolyószámlák követelés jellegű egyenlege 137 E Ft
- Egyéb követelések (elszámolási előlegek) 493 E Ft
Összesen: 57 067 E Ft

A követelések az érintettekkel egyeztetett tételekből állanak. A lejárt MH követelések esetében a behajtási intézkedések folyamatban vannak.

A forgatási céllal vásárolt értékpapírok értéke a megelőző évivel nagyságrendileg azonos. A lejárt értékpapírok értéke ismételten befektetésre került.

A pénzeszközök értéke 765 695 E Ft, az előző évihez képest 80 274 E Ft-tal nőtt. A pénzeszközök döntő részét a Mikrohitel Alap elkülönített számláin lévő 763 287 E Ft betétállomány tette ki.

Az aktív időbeli elhatárolás számlán a 2000. év végén felmerült, de a 2001. évet terhelő költségeket (2 135 E Ft), továbbá a 2000. évet illető, de 2001-ben jóváírt kamatbevételt (2 567 E Ft) mutattuk ki.

A Saját tőke értéke 920 509 E Ft, amely a tárgyévi 34 079 E Ft eredmény összegével és az önrevíziós helyesbítés egyenlegével haladja meg az előző évi értéket.

A kötelezettségekből hosszú lejáratúnak minősítettük az MVA-val szemben fennálló, az 1988-ban, illetve a 2000. évben folyósított 62 743 E Ft kölcsönt (az 1997. évi PHARE finanszírozás MVA-ra engedményezett követeléséből kerül törlesztésre).

A rövid lejáratú kötelezettségek 22 057 E Ft mérlegértéke az alábbi tételekből áll:

- belföldi szállítók
(zömében a PHARE-áfa visszaigénylésből kiegyenlítendő szállítói kötelezettségek)
5 020 E Ft
- a 2000. évi MH folyósításra a Kincstártól kapott fedezet 15 210 E Ft
- 2001. januárban esedékes adók 634 E Ft
- 2001. januárban fizetendő bérek és járulékok 1 193 E Ft
Rövid lejáratú kötelezettség 22 057 E Ft

A Passzív időbeli elhatárolások értékét a 2000. évvel kapcsolatos költségek- és áthúzódó kamatbevételek tették ki.

Az eredménykimutatáshoz tartozó kiegészítések

A 2000. éves beszámoló eredménykimutatását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A BVK cél szerinti (alap) tevékenységének bevételeit az alábbi fő csoportokra lehet bontani:

- Pályázati úton elnyert támogatás 68 197 E Ft
PHARE programok 65 751 E Ft
beszállítói program 2 446 E Ft
- Mikrohitel kamat és egyéb bevétel 93 896 E Ft
- BVK saját bevételei és egyéb bevételek 15 421 E Ft
- Rendkívüli bevételek 46 405 E Ft
Összes cél szerinti bevétel 223 919 E Ft
Vállalkozási bevétel 3 982 E Ft
Összes bevétel 227 901 E Ft

Ha a közhasznú szervezet (közalapítvány) vállalkozási tevékenységből elért bevétele nem haladja meg a 10 millió Ft-ot (vagy az összes bevételének 10%-át), akkor mentesül a társasági adó fizetési kötelezettség alól.

A BVK 3 982 E Ft vállalkozási bevétele az összes (cél szerinti) bevételnek (223 919 E Ft) nem éri el a 2%-át, így a vállalkozási eredmény adómentes.

A költségek megoszlása tevékenységek szerint:

BVK alaptevékenységi költségei 68 329 E Ft
PHARE közvetlen költségek 52 666 E Ft
Beszállítói program közvetlen költségei 1 575 E Ft
Mikrohitel költségek 22 147 E Ft
Egyéb ráfordítások 3 374 E Ft
Rendkívüli ráfordítások 44 601 E Ft
192 692 E Ft
Vállalkozási tevékenység költségei 1 130 E Ft
Összes költség és ráfordítás 193 822 E Ft

A rendkívüli ráfordítás (44 601 E Ft) és a rendkívüli bevétel (46 405 E Ft) elszámolását az tette indokolttá, hogy az MVA a BVK-nak járó 44 601 E Ft 1998. évi programfinanszírozási összegből - más tételek beszámításával - vonta vissza a meg nem valósult inkubátorház fedezetére adott támogatást (46 601 E Ft). Bár a programfinanszírozás rendezése ügyében tovább folynak a tárgyalások, az egymással összefüggő tételek aktív, illetőleg passzív időbeli elhatárolásként történő nyilvántartása nem indokolt.

A BVK alaptevékenységi költségeiből 28 705 E Ft-ot tett ki a programok előfinanszírozására teljesített kifizetés.

Az alaptevékenység tárgyévi eredménye 31 227 E Ft
a vállalkozási tevékenység eredménye 2 852 E Ft
Tárgyévi összes eredmény 34 079 E Ft

Egyéb kiegészítések

A BVK a 2000. évben átlagosan 10 fő munkaerővel látta el a közhasznú feladatokat.

A személyi jellegű kifizetések részletezése:
- főfoglalkozású dolgozók bére 17 046 E Ft
- megbízási díjak 2 423 E Ft
- betegszabadság 142 E Ft
- személyi jellegű kifizetések 2 668 E Ft
- járulékok 6 730 E Ft

A beszámoló a könyvvizsgálói audit által korrigált adatokat tartalmazza.

2. A költségvetési támogatás felhasználása

A BVK a 2000. évben csak a beszállítói célprogramra kapott támogatást.

A folyósított támogatás 2 445 E Ft
a felmerült költség 1 575 E Ft
egyéb bérjellegű, nem elkülönített költség 870 E Ft

3. A BVK vagyonának alakulása

A BVK vagyonának változását az alábbi összeállítás szemlélteti:

E Ft
Előző év
1999.
Tárgyév
2000.
Változás
Befektetett eszközök 49 107 51 095 +1 988
Immateriális javak 790 3 177 +2 387
Tárgyi eszközök 48 317 29 040 -19 277
Befektetett pénzügyi eszközök - 18 878 +18 878
Forgóeszközök 866 545 950 918 +84 373
Követelések 49 354 57 067 +7 713
Értékpapírok 131 770 128 156 -3 614
Pénzeszközök 685 421 765 695 +80 274
Aktív időbeli elhat. 92 257 4 702 -87 555
Eszközök összesen 1 007 909 1 006 715 -1 194
Saját tőke 883 909 920 509 +36 600
Induló tőke 10 000 10 000 -
Tőkeváltozás 828 525 876 430 +47 905
Tárgyévi eredmény 45 384 34 079 -11 305
Kötelezettségek 76 795 84 800 +8 005
Hosszú lejáratú 50 775 62 743 +11 968
Rövid lejáratú 26 020 22 057 -3 963
Passzív időbeli elhat. 47 205 1 406 -45 799
Források összesen 1 007 909 1 006 715 -1 194

A BVK saját vagyona 2000. december 31-én

befektetett eszközök 51 095 E Ft
forgóeszközök 950 918 E Ft
aktív i.elhat. 4 702 E Ft
eszközök összesen 1 006 715 E Ft
kötelezettségek -84 800 E Ft
passzív i.elhat. -1 406 E Ft
saját vagyon 920 509 E Ft

A saját vagyon (saját tőke) megoszlása

induló tőke 10 000 E Ft
tőkeváltozás (tárgyévi eredménnyel együtt) 910 509 E Ft

A tőkeváltozás összetevői:

BVK cél szerinti tevékenységének eredményéből 121 701 E Ft
Mikrohitel Alapok 788 808 E Ft
PHARE/MVA támogatás 355 000 E Ft
kamat 203 221 E Ft
Fővárosi Önkorm. támogatás 95 000 E Ft
kamat 20 660 E Ft
BKIK támogatás 95 000 E Ft
kamat 19 927 E Ft

A Mikrohitel Alapok forrásmegosztása a mikrohitelezés teljes időszakának elszámolása alapján történt. A mikrohitel követelések és pénzeszközök együttes összege a mikrohitel alapokkal megegyezik.

A BVK a 2000. évben 34 079 E Ft-tal növelte saját vagyonát, működésének eddigi éveiben pedig - a MH Alapon felül - összesen 121 701 E Ft vagyongyarapodást ért el.

4. A cél szerinti juttatások és azok felhasználása

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal (MVA) PHARE finanszírozású üzleti tervek megvalósítására kötöttünk szerződést 1999. szeptember 30-án 87 669 383 Ft összegben COP96WP3 program keretében. Ennek végrehajtása a programkoordinátor MVA intézkedésének megfelelően áthúzódott a 2000. évre. A COP97WP1 program alapján 2000. december 22-én 16 667 300 Ft összegben megkötött szerződés, a vállalkozásoknak nyújtandó alapszolgáltatásokról szólt. Az üzleti tervekben meghatározott szolgáltatásokat a kis- és középvállalkozások vehették igénybe. A programok üzleti terv szerinti ellenőrzését a programkoordinátor MVA megbízásából a BDO Könyvvizsgáló Kft. végezte. (A., B. táblázat)

A Gazdasági Minisztérium finanszírozásában 1999. október 18-án megállapodást kötöttünk 15 844 002 Ft összegben a támogatott Tanácsadói Program (1999. 08. 01.-2000. 06. 30.) végrehajtására. (C. táblázat)

A: Az 1999. évi üzleti terv felhasználásának főbb számai (E Ft) COP96WP3 (1999. 04. 01.-1999. 12. 31.) (meghosszabbítva: 2000. 04. 30.)

Megnevezés Terv Átcsoporto-
sítás
Módosított
terv
Felhasz-
nálás
Eltérés Pénzügyi
teljesítés
Ügyfélszolgálati tanácsadás 2 500 -344 2 156 2 156 0 2 156
Informatika (alap) 19 000 -103 18 897 18 897 0 18 897
Oktatás (alap) 23 929 -1 500 22 429 22 429 0 22 429
Belső képzés 2 790 0 2 790 2 790 0 2 790
Inkubátorház 0 0 0 0 0 0
Működés 17 534 0 17 534 17 534 0 17 534
Informatika 4 500 0 4 500 4 500 0 4 500
Oktatás 9 330 6 9 336 9 336 0 9 336
Kiállítások, szakember találkozók 5 087 2 173 7 260 7 260 0 7 260
KKV integráció 3 000 -232 2 768 2 768 0 2 768
ÖSSZESEN 87 670 0 87 670 87 670 0 87 670

B: A 2000. évi üzleti terv felhasználásának főbb számai (E Ft) COP97WP1 (2000. 01. 01.-2000. 06. 30.)

Megnevezés Terv Átcsoporto-
sítás
Módosított
terv
Felhasz-
nálás
Eltérés Pénzügyi
teljesítés
Ügyfélszolgálati tanácsadás 3 150 -2 288 1 222 1 222 0 1 222
Informatika (alap) 2 600 +1 120 3 720 3 720 0 3 720
Vállalkozásindító tréningek 5 798 - 5 798 5 798 0 5 798
Belső képzés 1 310 +1 168 2 478 2 478 0 2 478
Működés 3 305 - 3 305 3 305 0 3 305
ÖSSZESEN 16 523 0 16 523 16 523 0 16 523

C: Támogatott tanácsadói program (Ft) (1999. 08. 01.-2000. 06. 30.)

Ügyfélszolgálati tanácsadás Fejlesztési tanácsadás Emeltszintű tanácsadás
Megnevezés tanács-
adások
(db)
tanács-
adások
(db)
tanács-
adások
(db)
Mind-
összesen
Keret:
(1999. 08. 01.-
2000. 06. 30.)


7 503 000


5002


1 667 000


6 669 000


15 844 002
2000. év:
2000. jan. 409 500 273 160 000 8 75 000 1 644 500
2000. febr. 333 000 222 80 000 4 0 413 000
2000. márc. 474 000 316 0 0 474 000
2000. ápr. 613 500 409 0 0 613 500
2000. máj. 330 000 220 0 30 000 1 360 000
2000. jún. 216 000 144 20 000 1 320 000 4 556 000
Felhasználás
2000. év

2 376 000

1584

260 000

425 000

3 061 000

5. Más szervektől kapott támogatás felhasználása

5.1. Beszállítói Célprogram (1999. 06. 01.-2000. 02. 28.)

A Gazdasági Minisztérium finanszírozásában 1999. augusztus 30. napján támogatási szerződést kötöttünk a Beszállítói Célprogram (1999. 06. 01.-2000. 02. 28.) megvalósításában való közreműködésre. A programfinanszírozási problémák miatt a programzárás a 2000. évre húzódott át.

A Program ellenőrzését a programkoordinátor MVA megbízásából a TRAUTMANN és Társa Könyvvizsgáló, Pénzügyi Adó Tanácsadó végezte.


Hónap

Menedzser

Ügyintéző

Backoffice

Összesen
Helyiség
bérlet
Telefon/-
internet
Külf.
kiküld.
Közt.
ktsg.
Posta/-
irodaszer

PR+repi
Készülék
átalány
Köz-
üzemi
átalány
Mind-
összesen
Keret:
1999. 06. 01.-
2000. 02. 28.


3 067 200


2 566 000


1 278 000


6 901 200


675 000


999 000


200 000


360 000


180 000


225 000


450 000


225 000


10 206 200
2000. év
2000. jan. 340 800 383 400 142 000 886 200 75 000 110 000 0 0 15 990 700 50 000 25 000 1 142 890
2000. febr. 340 800 85 200 142 000 568 000 75 000 140 375 0 313 680 50 062 80 428 50 000 25 000 1 302 545
Felhasználás
2000. év

681 600

428 600

284 000

1 454 200

150 000

250 375

0

313 680

66 052

81 128

100 000

50 000

2 445 435

5.2. Hitelprogramok

A Mikrohitel Program lebonyolítása 2000. évben 4 pénzintézet közreműködésével valósult meg. A Budapest Bank Rt.-vel kötött együttműködési megállapodás lejárt, de még néhány hitel kezelése év elején itt történt. Az utolsó hitel márciusban járt le, ezt követően valamennyi bankszámlánkat megszüntettünk ennél a pénzintézetnél. A Polgári Kereskedelmi Bank Rt. Tulajdonosának a Postabanknak döntése értelmében megszüntette aktív banki tevékenységét, csak a már folyósított hitelek kezelését vállalta fel. Új Mikrohitel folyósítások ezért a Postabankon keresztül valósultak meg. A Magyar Államkincstáron keresztül érkező források lehívására a Polgár és Vidéke Takarékszövetkezettel kötöttünk megállapodást, és itt történt a Budapest Vállalkozói Hitel folyósítása is.

2000. január 1-jén a BVK Mikrohitel Alapjának nagysága 716 180 470 Ft volt, záróállomány 2000. december 31-én 788 808 303 Ft volt.

Források összesen Ft-ban
Megnevezés 2000
Bevételek
Nyitóegyenleg 716 180 470
Befolyt késedelmi kamat 4 741 709
Betét után kapott kamat 76 642 079
ebből: Látraszóló kamat 1 337 731
Lekötött betét után kapott kamat 45 022 913
Óvadék után kapott kamat 30 281 435
Egyéb bevételek 3 119 348
Összes bevétel 800 683 606
Kiadások
Adminisztrációs költségek összesen 5 471 210
ebből: - 3%-a folyósított hiteleknek 1 226 032
- a befizetett kamat 10%-a 4 245 178
- az MVA által engedélyezett előző évről áthozott, fel nem használt jutalék 0 000
Bank költségek 1 925 034
ebből: Bank jutalékok 1 541 413
Egyéb bank költségek 383 621
Behajtási költségek 4 289 863
Egyéb kiadás 189 196
Év végéig elszámolt költségek 0 000
Összes kiadás 11 875 303
Forgalmi egyenlege 788 808 303
Egyenleg
Mikrohitel folyószámlák egyenlege 762 175 272
ebből: - alapszámlán 37 682 457
- lekötött betétben 576 195 861
- tőke- és kamatfedezeti számlákon 148 296 954
Vállalkozói tartozások 26 633 031
Mikrohitel alap nagysága 788 808 303

A Mikrohitel Alapok forrásbővítésére 1999. november 11-én küldtük vissza az MVA részére a COP 9605 számú forrásfelhasználásáról szóló Keretmegállapodást és finanszírozási szerződést. Levelünk véleményeltérést tartalmazott, amelyre a mai napig válasz nem érkezett. A szerződés 1999. szeptember 30-i dátumot tartalmaz es az 1999. április 1. és december 31. közötti időszak finanszírozására szól. A lehívás a Magyar Államkincstáron keresztül történhetett, 2000. szeptember 30-ig, az ehhez szükséges eljárási rend első verziója 2000. februárjában érkezett meg, majd az észrevételek részleges átvezetése után 2000. március 28-án kaptuk meg e-mailen a jelenleg érvényes szabályzatot. A lehíváshoz szükséges intézkedés az MVA-tól a BVK-hoz 2000. szeptember 7-én érkezett meg.

A Postabankkal érvényes együttműködési megállapodás, amely a mikrohitelek óvadéki fedezet mellett történő folyósítására vonatkozik, nem volt alkalmas az új hitelek lehívására, ezért kértük a bankot az együttműködés módosítására.

2000. április 26-án érkezett meg az MVA állásfoglalása, miszerint a COP 9605 forrás óvadéki számla bevonása nélkül is folyósítható a vállalkozók részére. Az alkalmazandó kölcsönszerződés minta még ekkor sem állt rendelkezésre. Május végén kiderült, hogy a Postabank informatikai rendszere nem tudja kezelni a kincstáron keresztül érkező forrásokra vonatkozó konstrukciót.

Ezt követően a Polgár és Vidéke Takarékszövetkezettel alakítottunk ki szerződéses viszonyt a mikrohitelek Kincstáron keresztül történő folyósítására. Júniusban aláírásra került az egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodás módosítása a takarékszövetkezet és a Hitelgarancia Rt. által is.

Ezen konstrukció keretében az időhiány és az MVA által meghatározott korszerűtlen feltételrendszer miatt csupán 15 100 E Ft lehívására került sor.

A társfinanszírozó Gazdasági Minisztérium GFC forrására (13 millió Ft) vonatkozó szerződést véleményeltéréssel 2000. május 15-én juttattuk el az MVA-hoz, ezért az általuk nem került aláírásra. A 13 millió Ft lehívására december 30-ig lett volna lehetőség, így ez nem történhetett meg.

A Fővárosi Önkormányzattól és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarától 2000. évben új támogatás nem érkezett.

2000-ben erősítettük a vállalkozói tartozások behajtási tevékenységét, amelynek eredményeképpen közel 15 millió Ft hátralék került befizetésre. Január elsején a vállalkozói tartozások összege 36 535 296 Ft volt, ami december 31-re 26 633 301 Ft-ra csökkent. A bank ezen időszakban 6 hitelt mondott fel 5 169 619 Ft összegben.

2000. december 31-én a Mikrohitel portfólió minősítése az alábbiak szerint alakult:


Nem lejárt követelés

Lejárt tőke követelés
Lejárt kamat
követelés
Követelés aránya
a teljes kihelyezéshez
viszonyítva
A 59 346 946 9,6%
B 10 243 000 9 978 1,6%
C 6 625 276 323 826 1,1%
D 6 685 627 456 182 1,1%
E 11 173 653 1 358 489 2%
Összesen 69 589 946 24 484 556 2 148 475 15,5%

Valamennyi D és E minősítésű ügyfelek felé fennálló követelésünk végrehajtás alatt van, de ezen ügyekben a végrehajtás lassan halad. Összesen két ügyben nem várható semmilyen megtérülése a követelésnek.

6. A vezető tisztségviselők juttatásai

A BVK vagyonának kezelője, legfőbb döntéshozó szerve a 6 főből álló Kuratórium.

A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjai a BVK megalakulása óta tiszteletdíjban nem részesültek.

7. A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló

7.1. A BVK stratégiai célkitűzései

A BVK 2000. évi stratégiai célja elsősorban a Főváros gazdaságfejlesztési programjaihoz kapcsolódóan a fővárosi kis- és középvállalkozásoknak az európai integrációs folyamatban való részvételhez való felkészítő programok kialakítása és végrehajtása volt. Ezek között elsősorban új finanszírozási programtermékek kifejlesztése, illetve oktatási programok szervezése, valamint rendezvényorientált információátadás és felkészítő programok voltak a legjelentősebbek. A stratégiai célkitűzések jelentős részben megvalósultak, hiszen a BVK munkája jelentős hatással volt a kormányzat kis- és középvállalkozás-fejlesztési programjára. Több - a BVK által kidolgozott, illetve előkészített - programelem vált a kormányprogram részévé. Ezek: beszállítói célprogram, 3 millió forintos mikrohitel program, illetve a 10 millió forintos kisvállalati hitelprogram. Továbbá előkészület alatt van a faktordíj támogatási rendszer, illetve a beszállítói rendszerhez kötődő kockázati tőkealap kialakítása. Jelentős siker könyvelhető el a stratégiai célok megvalósulása közül a Budapest Kisvállalkozó Hitelprogram indítása, amely jelentős mérföldköve a kisvállalatok hitelezésének. A konstrukció egy működőképes, kidolgozott koncepció, amellyel valós lehetőséget teremtettünk a kereskedelmi banki részvételre a kisvállalati hitelezésben.

7.2. A BVK szolgáltatásai, programjai

7.2.1. Hitelezési programok

2000. május 17-én aláírásra került az a nemzetközi megállapodás (Memorandum of Understanding), amely a Mikrohitel Program korszerűsítéséről szól. A szerződés a GM, MVA, EU Delegáció között került megkötésre. Leglényegesebb eleme az volt, hogy kimondta, az Országos Mikrohitel Alap a Magyar Kormány tulajdona, amelyet a GM képvisel, kezelője pedig az MVA. Az előző évek forrásait be kell vonni az Országos Mikrohitel Alapba, amelynek létrejötte feltétele a PHARE és a kormányzat további támogatásainak.

2000. májusában ismertté vált, hogy július 1-jétől indul az országos, 3 millió Ft felső összeghatárú, korszerűsített feltételrendszerű Mikrohitel Program. A program kézikönyvének tervezetét a BVK számára az MVA májusban megküldte, országos értekezletet tartva annak megvitatására. A felvetett problémák csupán egy része került kijavításra, és a június 26-án megküldött szerződéstervezet mellett egy ellentmondásokkal teli, működésképtelen eljárási rendet tartalmazó kötetet kaptunk. Ekkor még nem volt együttműködési megállapodás a folyósító pénzintézet és az MVA, BVK-k között, a Vezetői Információs Rendszer informatikai háttere nem volt kész, a szerződő felek kiléte nem volt számunkra ismert.

A szerződéscsomag a BVK-t arra kötelezte volna, hogy a korábban kapott, és könyveiben saját vagyonként nyilvántartott Mikrohitel forrásokat kamataival növelten utalja vissza az MVA-nak, mint az Országos Mikrohitel Alapot kezelő szervezetnek. Ez a magyar hatályos jogszabályok szerint nem volt lehetséges.

Az általunk aláírt és 12 oldalnyi véleményeltérést tartalmazó szerződés sem került az MVA által aláírásra, így a BVK kizárásra került a korszerűsített Mikrohitel Program lebonyolítói közül. Észrevételeinkre válasz nem érkezett.

Az MVA ugyanakkor 2000. júliusában átfogó pénzügyi vizsgálatot rendelt el a BVK Mikrohitel Alap kezelésének, felhasználásának átvilágítására. A vizsgálatot a MONETA Könyvvizsgáló Kft. folytatta le. A vizsgálat 1995-től kezdve tekintette át a Mikrohitel Alap felhasználását. Lényeges szabálytalanságot, jogtalan felhasználást nem tárt fel.

Tárgyalásokat kezdeményeztünk az MVA és a GM vezetőivel annak engedélyezésére, hogy ameddig a jogi helyzet nem kerül tisztázásra, a nála lévő szabad forrásokat a korszerűsített feltételrendszer mellett a vállalkozások finanszírozására fordíthassa.

Új termékünket a Budapest Kisvállalkozói Hitel konstrukciót 2000. november 2-án sajtótájékoztató keretében mutattuk be a főváros közönségének. Ekkor került aláírásra a hitelprogram lebonyolítását szabályozó együttműködési megállapodás a BVK, a Polgár és Vidéke Takarékszövetkezet, valamint a Hitelgarancia Rt. között. A nyújtható hitel összege 10 millió Ft, amelyből 3 millió Ft a BVK saját forrásából, 7 millió Ft pedig a TKSZ forrásából kerül folyósításra. A hitelt azon vállalkozások vehetik igénybe, akik budapesti székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek és a kisvállalkozói törvény besorolása szerint kisvállalkozásoknak minősülnek. A konstrukció BVK-s forrását a Mikrohitel II programhoz elkülönített BKIK és Fővárosi Önkormányzat által nyújtott források és hozadéka képezik, ezek együttes összege 258 millió Ft. A konstrukció keretében így kb. 1 milliárd Ft forráskihelyezésre nyílt lehetőség a budapesti vállalkozások számára, amennyiben a BVK-t nem zárják ki az új 3 millió forintos hitelprogramból, úgy ez a mérleg 3,5 milliárd forint lehetett volna.

2000. október 25-én együttműködési megállapodás aláírására került sor a BVK és a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft. között egy kísérleti program indításáról, mely szerint a BVK kiemelt ügyfeleként kezeli a Csepel Piacon üzlethelyiséget vásárló kereskedőket, külön konstrukciót dolgoz ki finanszírozásukra, és a Csepeli Piac Kft. pedig készfizető kezességet vállal a hitel azon részére, amelyet a vállalkozó az üzlethelyiség bérleti jogának megvásárlására fordít.

7.2.2. 2000. évi oktatási programok

A 2000. évben a budapesti KKV-k részére megvalósított 63 oktatási programunkon 1847 vállalkozó vett részt. A résztvevők 28%-a az egyéni vállalkozókat képviselték, 29%-a mikro vállalkozások képviseletében voltak jelen, 24%-a kis vállalkozások, míg 19%-a közepes vállalkozások köréből kerültek ki. A legnépszerűbb programokon a résztvevők 15%-a, illetve 14%-a vett részt. (Vállalatvezetés és minőségbiztosítás orvosok számára - 292 fő. Hogyan készítsünk sikeresen közbeszerzési pályázatot? - 268 fő). A COP96WP3 és a COP97WP1, PHARE üzleti tervek alapján kerültek megvalósításra a programjaink.

A legsikeresebb programjaink a következők voltak: vállalkozás indítása kezdő vállalkozók részére; általános ismeretek vállalkozóknak; könyvvezetési kötelezettségek; „a sikeres vállalkozás”, a szabványok; a minőség tervezése és szervezése; a termékfelelősség szabályozása; az EU harmonizált minőségbiztosítási rendszerek kiépítése és karbantartása; Kft.-ből Rt.-be, cégátalakítással kapcsolatos tudnivalók; vállalkozás stratégiája és üzleti terv; vállalkozások pénzügyei; pénzügyi piacok; projektmenedzsment vállalkozóknak; gépi könyvelés vállalkozóknak; EU versenypolitikája; az internet használatában rejlő lehetőségek; társasági jog, naplófőkönyv; kísérleti távoktatás; általános ismeretek vállalkozóknak; Magyarország EU csatlakozása; milyen előnyöket nyújthat az európai harmonizáció a mikro- és kisvállalkozásoknak?; hogyan készítsünk sikeresen közbeszerzési pályázatot?.

7.2.3. Rendezvények 2000-ben

Rendezvényeink a BVK küldetésének és értékteremtő tevékenységének eszközeként jelentős mértékben hozzájárultak az év sikereihez.

Ezek közül kiemelkednek a nagyobb létszámú közönséget megmozgató konferenciák, ilyenek pl. az „Európai Kihívások Európai Verseny” című konferenciánk, továbbá a tematikus szakmai programok közül nemzetközi kiállításokra készítettünk fel vállalkozásokat, ezek közül a legjelentősebb a Kölni Bútoripari Világkiállítás volt. Az év folyamán további 12 jelentősebb vállalkozói rendezvényt szerveztünk elsősorban az üzleti tervünkben meghatározott szakmai célok keretében. Új rendezvénysorozatunk volt a Női Vállalkozói Klub információs napjai. Ezek között legjelentősebb a „Nők a társadalomban” című Vállalkozói Nyári Egyetem szervezésében való részvételünk volt.

7.2.4. Nemzetközi Kapcsolatok forrástérképe

Kiterjedt nemzetközi aktivitás jellemezte az évet. Jelentős aktivitásunk volt az Európai Unió nemzetközi hálózatai illetve szervezetei felé. Két szervezetben képviseljük Budapestet: RIOST (Nemzetközi Beszállítói Szervezetek Hálózata, Ipari Együttműködés és Partnerségi Szervezetek), illetve EUROCITIES (Gyorsan Növekedő Gazdasági Szektorok Bizottsága). Jelentős előrehaladást értünk el az EU DG Enterprise-al való kapcsolat kiépítésében, szakmai munkánk eredményeképpen Budapest sikeresen pályázott a PRECO (Permanent Regional Cooperation - ECOS-Ouwerture) programban.

Bilaterális együttműködési programok kialakításában lépéseket tettünk hagyományos partnereink felé, ezek: az Ile de France régió, Datar, Nimes - Kézműves Kamara (Franciaország); LENTA Aberdeen College (Nagy-Britannia); Brüsszeli Fővárosi Régió (Belgium); WWF (Ausztria); Moszkvai Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (Oroszország), Távol-keleti kapcsolatainkat elsősorban Hangzhou Gazdasági Bizottság, Peking Gazdasági Bizottság (Kína) és JCIF (Japán) felé erősítettük.

7.2.5. Szolgáltatásaink minőségbiztosítási rendszerének kiépítése

ISO 9001 szabvány szerinti minőségügyi rendszer bevezetésére való felkészülést 2000. januárjában indítottuk.

Az ISO szabvány szerinti dokumentáció elkészítése után 2000. április 1-jétől került sor a BVK-ban az ISO 9001 minőségügyi rendszer bevezetésére.

A rendszer próbaműködését lezáró belső audit 2000. júniusában zajlott le. Minősítésünket a Det Norske Veritas Magyarország Kft. végezte. Az előaudit 2000. októberében sikeres volt. Ezt követően 2000. novemberében került sor a tanúsító auditra. A tanúsító audit sikeres volt, a tanúsítást végző auditor hiányosságot nem tárt fel, ezért a BVK 2000. november 21-től ISO 9001-es szabvány szerinti tanúsított minősítést megszerezte.

Budapest, 2001. április 6.

Dr. Nagy Ákos

elnök

1025 Budapest,
Alsózöldmáli út 27/A


  Vissza az oldal tetejére