A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

HÁLÓZAT - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány

2000. évi közhasznúsági jelentése * 

A Hálózat - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány alapvető célkitűzése az arra szociálisan rászorult családok megsegítése, továbbá a hátrányos helyzetben élők társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Ennek keretében az önhibájukon kívül rászorulók részére - a rászorulók egyedi kérése alapján - egyszeri vagy folyamatos támogatás nyújtása olyan, az emberi jogok közé sorolható, a civilizált lakhatást biztosító díjak kifizetésének elősegítése, melyet a fogyasztó a szociális helyzetéből adódóan nem képes kiegyenlíteni. A szociálisan rászorulók körébe tartoznak azok a fogyasztók, akiknek lakásmegtartása oly mértékben veszélyeztetett, hogy azt csak külső segítséggel tudják biztosítani.

Az Alapítvány 2000-ben 1250 millió Ft értékben nyújtott támogatást az arra rászorulóknak, melynek egy része díjkompenzáció, illetve lakásrezsi támogatás formájában jelent meg a jogosultak havi díjszámláján, valamint hátralékkiegyenlítő támogatásként került folyósításra.

A díjkompenzációra való jogosultság feltételeiről évről évre a Fővárosi Közgyűlés dönt. A forrást - a Közgyűlés felkérése alapján - a Budapesti Távhőszolgáltató Rt., a Fővárosi Vízművek Rt., Fővárosi Csatornázási Művek Rt. és a Közterület-fenntartó Rt. biztosítják. A négy fővárosi közüzem által 2000-ben biztosított források értéke 1 119 000 000 Ft volt. Ezen értéket a fővárosi közüzemek, a Díjbeszedő Rt., valamint a HÁLÓZAT - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány között létrejött megállapodások rögzítik. A közüzemi díjkompenzáció megvalósításához szükséges pénzeszközök átadásának és felhasználásának módját a Fővárosi Közgyűlés 2340/1999. (XII. 16.) határozata határozza meg. A díjkompenzáció célja a havi lakásfenntartási kiadások csökkentése, valamint a díjhátralék felhalmozódásának megakadályozása. A folyósítás egyik feltétele a támogatással csökkentett díjszámla kiegyenlítése, ellenkező esetben a támogatás visszavonásra kerül. Az évek során szerzett tapasztalatok szerint ezen támogatási forma elérte célját, azaz a díjkompenzáció ösztönző hatása a havi számlák kiegyenlítésében nagymértékben érzékelhető.

A kompenzáltak csekély százaléka kockáztatja meg a támogatás elvesztését a számla nemfizetésével.

2000-ben 65 ezer családból 21 ezer család részesült távhő-, 44 ezer család részesült víz-, csatorna- és szemétdíj-kompenzációban.

A Fővárosi Közgyűlés 1999 decemberében döntött arról, hogy egyszeri rezsitámogatást nyújt mindazon fogyasztóknak, akik az 1999. évi fővárosi közüzemi díjkompenzációra jogosultak voltak. A támogatás összege - a közgyűlési határozat értelmében családonként: távfűtés esetén 10 000 Ft, egyéb fűtés esetén 8000 Ft volt.

Támogató - a Fővárosi Közgyűlés 2344/1999. (XII. 16.) határozata alapján - a Fővárosi Önkormányzat, mely a támogatást az 1999. évi költségvetése 9152 címrenden lévő tartaléka terhére 150 millió forintban határozta meg.

2000-ben mintegy 29 ezer család részesült lakásrezsi támogatásban, ezen belül 10 000 Ft-os támogatást 13 ezer család, 8000 Ft-os támogatást 16 ezer család kapott.

A hátralékkiegyenlítő támogatások fedezetét a díjkompenzáció maradványösszege, valamint a kamat és esetleges egyéb bevételek biztosítják. A támogatók köréből adódóan hátralékkiegyenlítő támogatás távhő-, víz-, csatorna- és szemétdíjakra igényelhető, illetve lakbérre abban az esetben, ha a vagyonkezelő a lakásbérleti jogviszonyt felmondta.

A felsoroltaktól eltérő díjhátralékra (gáz, áram) az Alapítvány csak rendkívül indokolt esetben nyújt támogatást, melynek fedezetét a kamatbevételek szolgáltatják.

A hátralékkiegyenlítő támogatás feltételeit és a benyújtás rendjét az Alapítvány Kuratóriuma határozza meg. Hátralékkiegyenlítő támogatásban az Alapítvány Alapító Okirata szerint egy család három éven belül egyszer részesülhet. A támogatást valamely budapesti székhelyű szociális szervezeten keresztül kell benyújtani, mely szervezet vizsgálja a kérelmező rászorultságát, a díjhátralék felhalmozódásának körülményeit, majd az így kapott információ alapján a kérelmet részletes, megalapozott javaslattal látja el.

A hátralékkiegyenlítő támogatás formái:

- „Normál” hátralékkiegyenlítő támogatás: a kérelmező meghatározott összegű, ún. saját rész vállalásával, illetve teljesítésével kaphat támogatást. (A saját rész mértéke a hátralék keletkezésének idejétől függ.)

- Krízis támogatás: azok igényelhetik, akiknek a vagyonkezelő szervezet a lakásbérleti jogviszonyát felmondta. Összege a hátralék 100%-áig is terjedhet.

- Eseti vagy rendkívüli támogatás: kivételes esetben a Kuratórium egyedi döntése alapján, a többi kategóriába nem sorolható kérelem esetén.

- Rejtett vízelfolyás miatti hátralék támogatása: a Fővárosi Vízművek Rt. és az Alapítvány megállapodása alapján a felek egyenlő tehervállalásával.

2000-ben a benyújtott kérelmek alapján a Kuratórium 2786 család részére szavazott meg hátralékkiegyenlítő támogatást, több mint 241 millió Ft értékben, melyből a ténylegesen felhasznált összeg több mint 168 millió Ft volt.

Összességében elmondható, hogy az Alapítvány 2000-ben számos budapesti családnak nyújtott havi vagy eseti formában a lakhatás megtartására irányuló segítséget, mely sok esetben az igénylők számára az utolsó reményt jelentette.

A HÁLÓZAT - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány 2000-ben 1 438 328 ezer Ft bevétel realizálása mellett 1 249 782 ezer Ft támogatást nyújtott, és a korábbi évek felhalmozott pénzeszközeivel együtt 2000-ben vagyona 1 198 237 ezer Ft-ra növekedett.

A 2000. január 1. és 2000. december 31. között beérkezett kérelmek kerületenkénti megoszlása


Kerület
Beérkezett
kérelmek
Visszaküldött és
sztornózott kérelmek
Elutasított
kérelmek
Kedvezően elbírált
kérelmek
I. kerület 8 3 5
II. kerület 18 2 16
III. kerület 247 17 9 221
IV. kerület 332 34 1 297
V. kerület 22 5 17
VI. kerület 203 8 3 192
VII. kerület 117 6 4 107
VIII. kerület 226 18 208
IX. kerület 80 10 70
X. kerület 142 4 3 135
XI. kerület 137 23 3 111
XII. kerület 7 1 6
XIII. kerület 246 30 8 208
XIV. kerület 205 26 3 176
XV. kerület 278 20 258
XVI. kerület 25 25
XVII. kerület 131 11 4 116
XVIII. kerület 145 2 1 142
XIX. kerület 176 9 3 164
XX. kerület 117 5 6 106
XXI. kerület 158 15 143
XXII. kerület 46 6 40
XXIII. kerület 23 23
Összesen: 3 089 254 49 2 786

A Kuratórium által 2000. január 11. és 2001. január 8. között megítélt támogatások díjfajtánkénti bontásban

Kuratóriumi
ülések
Elfogadott kérelmek
(db)
Jóváhagyott támogatás összesen
(Ft)
39. (2000. 01. 11.) és
50. (2001. 01. 08.) ülés között
2 786 241 305 618
Jóváhagyott támogatások díjfajtánkénti bontásban
(Ft)

főv.
vízdíj

főv.
csat.díj
közös
költség
víz-, csat.-,
szemétdíj
víz-
csatorna
(IKV)

lakbér

szemétdíj
(IKV)

fővárosi
szemétdíj

távhő

kamat
közös ktg.
(krízis-
rendk.)

gáz

villamos
energia
5 688 334 3 928 747 17 329 779 44 502 823 38 072 961 10 016 087 1 055 235 87 106 772 33 118 378 376 550 109 952 0

2000. évi egyszeri téli fővárosi kiegészítő rezsitámogatás alakulása


Év, hó

Gépi számlázás

Eseti számlázás
Dupla
rezsitámogatás
miatti
visszavonás

FŐTÁV által
elszámolt

Összesen
2000. 01. 123 413 825 660 000 124 073 825
2000. 02. 36 987 385 48 000 10 000 37 045 385
2000. 03. 62 925 787 -186 822 1 498 62 740 463
2000. 04. 17 199 141 14 000 14 796 17 227 937
2000. 05. 3 748 384 40 000 0 3 788 384
2000. 06. 4 483 693 -42 000 0 4 441 693
2000. 07. 14 792 950 0 14 792 950
2000. 08. 989 395 0 989 395
2000. 09. 592 753 -3 331 0 589 422
2000.10. 513174 0 513174
2000. 11. 153 682 0 153 682
2000. 12. 168 245 0 168 245
Összesen: 265 968 414 -130 153 0 686 294 266 524 555
Főváros által átutalt: 150 000 000
Különbözet: 116 524 555
1 8 0 7 7 4 4 5 1 4 3
Statisztikai számjel vagy adószám
(KÖZ)ALAPÍTVÁNY MEGNEVEZÉSE: Hálózat Bp.-i Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért
(KÖZ)ALAPÍTVÁNY CÍME: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ ALAPÍTVÁNYOK, KÖZALAPÍTVÁNYOK KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2000. ÉV

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)
helyesbítései
Tárgyév
a b c d e
1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok)
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
6. B. Forgóeszközök (7-10. sorok) 1 011 328 1 198 248
7. I. KÉSZLETEK
8. II. KÖVETELÉSEK
9. III. ÉRTÉKPAPÍROK 859 541 1 090 894
10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 151 787 107 354
11. C. Aktív időbeli elhatárolások
12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)
1 011 328

1 198 248
13. D. Saját tőke (14-17. sorok) 1 011 315 1 198 237
14. I. INDULÓ TŐKE 120 120
15. II. TŐKEVÁLTOZÁS 1 011 195 1 198 117
16. - ebből tárgyévi eredmény 95 144 186 909
17. III. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18. E. Céltartalék
19. F. Kötelezettségek (20-21. sorok)
20. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
22. G. Passzív időbeli elhatárolások 13 11
23. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(13.+18.+19.+22. sor)

1 011 328

1 198 248
Keltezés: 2001. május 31. Győri Péter
A (köz)alapítvány vezetője

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ ALAPÍTVÁNYOK, KÖZALAPÍTVÁNYOK KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2000. ÉV

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)
helyesbítései
Tárgyév
a b c d e
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
(2-7. sor)

1 575 158

1 438 328
2. 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás
1 468 635

1 288 422
3. a. alapítótól
4. b. államháztartás más alrendszerétől
5. 2. Pályázati úton elnyert támogatás
6. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
7. 4. Egyéb bevételek 106 523 149 906
8. B. Vállalkozási tevékenység bevétele
(9-10. sorok)
9. 1. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétele
10. 2. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele
11. C. Összes bevétel (1+8. sor) 1 575 158 1 438 328
12. D. Közhasznú tevékenység költségei 1 480 044 1 251 419
13. E. Vállalkozási tevékenység (14-15. sorok)
14. 1. Nem cél szerinti (vállalkozási) tevékenység költségei
15. 2. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei
16. F. Összes tevékenység költségei (12+13. sor) 1 480 044 1 251 419
17. G. Adózás előtti eredmény 95 114 186 909
18. H. Adófizetési kötelezettség
19. I. Tárgyévi eredmény (17-18. sor) 95 114 186 909

Tájékoztató adatok (E Ft-ban)

Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg
A. Személyi jellegű ráfordítások B. Anyag jellegű ráfordítások
bérköltség C. Értékcsökkenési leírás
megbízási díjak D. Egyéb költségek, ráfordítások 1 637
tiszteletdíjak E. A szervezet által nyújtott támogatások 1 249 782
személyi jellegű egyéb költségek - ebből: pályázati úton nyújtott
személyi jellegű költségek közterhei támogatások
Keltezés: 2001. május 31. Győri Péter
A (köz)alapítvány vezetője

Cél szerinti juttatások kimutatása

Díjkompenzáció 816 675 ezer Ft
- ebből: távhő kompenzáció 318 694 ezer Ft
vízdíj kompenzáció 194 870 ezer Ft
csatornadíj kompenzáció 178 213 ezer Ft
szemétdíj kompenzáció 124 898 ezer Ft
Hátralékkiegyenlítő támogatás 166 573 ezer Ft
- ebből: krízis támogatás 68 361 ezer Ft
egyéb 98 212 ezer Ft
Fővárosi lakásrezsi támogatás 266 524 ezer Ft
Cél szerinti juttatások mindösszesen 2000-ben: 1 249 782 ezer Ft

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

A) 2000-es induló vagyon 1 011 328 ezer Ft
- ebből: értékpapír 859 541 ezer Ft
pénzeszköz 151 787 ezer Ft
B) Bevételek
- befizetések 1 288 422 ezer Ft
- egyéb és téves utalások 149 906 ezer Ft
Bevételek összesen: 1 438 328 ezer Ft
C) Kiadások
Cél szerinti juttatások 1 249 782 ezer Ft
- ebből: díjkompenzáció 816 675 ezer Ft
hátralékkiegyenlítő támogatás 166 573 ezer Ft
lakásrezsi támogatás 266 524 ezer Ft
Egyéb költség 1 637 ezer Ft
Kiadások összesen: 1 251 419 ezer Ft

Eredménykimutatás, eredménylevezetés

ezer Ft
A) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 1 288 422
a) alapítótól 0
b) államháztartás más alrendszeréből 0
2. Pályázati úton elnyert támogatás 0
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0
4. Tagdíjból származó bevétel 0
5. Egyéb bevétel 149 906
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 0
1. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel 0
2. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele 0
C) ÖSSZES BEVÉTEL 1 438 328
D) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI 1 251 419
E) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI 0
1. Nem cél szerinti tevékenység költségei 0
2. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei 0
F) ÖSSZES VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI 0
G) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 186 909
H) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0
I) TÁRGYÉVI EREDMÉNY 186 909

  Vissza az oldal tetejére