Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

1/2003. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet

egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) A Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (BVKSZ) 6. § (2) bekezdésének utolsó mondata az alábbiak szerint módosul:

„Kerületi rendelet hiányában az építési engedélyezési tervek készítésénél a belső zónában, valamint az (1) bekezdés a) pont szerinti területeken jelen rendelet 16. számú melléklete alapján számított értékeket, a többi területen az OTÉK szerint számított értékeket kell figyelembe venni.”

(2) A BVKSZ 6. § (3) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:

„(3) A kerületi rendelet szerint számítolt parkolóhely-létesítési kötelezettség egy része vagy egésze - kizárólag bővítés és/vagy rendeltetés módosítás esetén - közterületen is megvalósítható, de legfeljebb jelen rendelet 16. számú mellékletében szereplő mértékig (közterületi engedmény).

Kerületi rendelet hiányában a közterületi engedmény nem alkalmazható.”

(3) A BVKSZ 6. § (4) bekezdése első mondata helyébe az alábbi szövegrész lép:

„(4) A kerületi rendelet szerint számított parkolóhely-létesítési kötelezettség - a kerületi rendeletben meghatározott mértékben - a közterületi telekhatártól légvonalban mért legfeljebb 500 méteren belüli parkolóházban, mélygarázsban, továbbá KSZT-ben meghatározott felszíni parkolóban is megvalósítható, ha a ki- és behajtás forgalomtechnikai okokból nem engedélyezhető vagy a telken a már meglévő épület, a telek méretei vagy egyéb műszaki adottságok a telken belüli parkolást nem teszik lehetővé.”

(4) A BVKSZ 16. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

2. § (1) E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján *  lép hatályba.

(2) E rendeletet a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

3. § A fővárosi első fokú szabálysértési hatóságok illetékességi területének megállapításáról szóló 32/1991. (1992. I. 2.) Főv. Kgy. rendelet 2003. május 1-jétől hatályát veszti.

Melléklet az 1/2003. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelethez

A 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 16. számú melléklete

Ssz. Terület Hegyvidéki zóna Belső zóna Átmeneti zóna Átmeneti zóna kiemelt területe Elővárosi zóna
Funkció A [%] B [%] A [%] B [%] A [%] B [%] A [%] B [%] A [%] B [%]
1. Lakás, üdülőegység 0 0 0 50 0 50 0 50 0 0
2a. Kereskedelem (1000 m2 bruttó szintterületig) -50; 0 50 -50 100 -50; 0 50 -50; 0 50 -50; 0 50
2b. Kereskedelem (1000 m2 bruttó szintterület felett) -25; 0 0 -50 0 -50:0 0 -50; 0 0 -25; +50 0
3. Szálláshely - szolgáltatás -50; 0 0 -50 50 -50; 0 0 -50; 0 0 -25; +25 0
4. Vendéglátás -50; 0 50 -50 100 -50; 0 50 -50; 0 50 -50; +50 50
5. Alsó- és középfokú nevelés, oktatás -50; 0 50 -50 100 -50; 0 50 -50; 0 50 -50; 0 50
6. Felsőfokú oktatás -50; 0 50 -50 50 -50; 0 50 -50; 0 50 -50; +50 50
7. Egyéb közösségi szórakoztatás 0; +50 0 -50 0 -25; 0 0 -25; 0 0 0; +50 0
8. Egyéb művelődés 0; +50 50 -50 50 -25; 0 50 -25; 0 50 0; +50 50
9. Sportlétesítmény, strand -50; +50 25 -50 50 -50; 0 25 -50; 0 25 -50; +50 25
10. Igazgatás, ellátás, szolgáltatás, nem fekvőbeteg-ellátás -50; 0 0 -50 25 -50; 0 0 -50; 0 0 -50; 0 0
11. Fekvőbeteg ellátó gyógykezelés 0 0 -50 50 0 0 0 0 0 0
12. Ipar - - - - -50; 0 0 -50; 0 0 -50; +50 0
13. Raktározás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Közforgalmú személyközlekedés -50; +50 0 -50 0 -50; +50 0 -50; +50 0 -50; +50 0
15. Egyéb -50; +50 0 -50 0 -50; +50 0 -50; +50 0 0 0
16. Jelentős zöldfelületet igénylő közösségi létesítmény, park 0 0 -50 100 -50; 0 50 -50; 0 50 0 0

A: Kerületi rendeletben az OTÉK alapján számított gépjármű várakozóhely (parkoló) létesítési kötelezettségtől való %-os eltérés határértékei

B: A közterületi engedmény kerületi rendelet alapján biztosítható maximális mértéke


  Vissza az oldal tetejére