A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Helyesbítés

a Fővárosi Közlöny 2003/1. számában

A Fővárosi Közlöny 2002. december 30-i 18. számában megjelent, a Budapest Főváros Önkormányzata 2002. évi költségvetéséről szóló 85/2001. (XII. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 82/2002. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú és 3. számú melléklete, valamint 4. számú mellékletének érintett címei helyesen a következők:

1. számú melléklet a 82/2002. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

A 85/2001. (XII. 18.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2002. évi tervezett bevételei

ezer Ft-ban
Címrend 2002. évi érvényes előirányzat Módosítás 2002. évi módosított előirányzat
1 2 3 4
a) Működési célú állami hozzájárulás 25 385 527 1 284 736 26 670 263
b) Címzett és céltámogatás 770 604 0 770 604
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen 26 156 131 1 284 736 27 440 867
2. Személyi jövedelemadó 15 591 954 0 15 591 954
3. Tb alapoktól eü. műk. célra átvett pénzeszköz 45 420 822 0 45 420 822
4. Központilag szabályozott források együtt 87 168 907 1 284 736 88 453 643
5. Tárgyévi saját bevételek 142 306 568 232 086 142 538 654
Folyó bevételek 94 415 794 232 086 94 647 880
a) intézményi működési bevételek 28 225 833 167 406 28 393 239
b) helyi adó 54 455 783 0 54 455 783
- iparűzési adó 53 775 783 0 53 775 783
- idegenforgalmi adó 680 000 0 680 000
c) illetékek 6 755 000 0 6 755 000
d) környezetvédelmi és műemlékvédelmi bírság 0 0 0
e) egyéb sajátos bevételek 949 335 0 949 335
f) működési célra átvett pénzeszköz 4 029 843 64 680 4 094 523
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 47 890 774 0 47 890 774
a) tárgyi eszközök értékesítése 3 021 589 0 3 021 589
b) önkormányzati lakások értékesítése 1 004 779 0 1 004 779
c) privatizációból származó bevételek 21 000 0 21 000
d) vállalatértékesítésből származó bevétel 2 953 544 0 2 953 544
e) egyéb vagyoni jog értékesítése 10 00 0 10 000
f) egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 1 363 027 0 1 363 027
g) pénzügyi befektetések visszatérülései 29 675 229 0 29 675 229
- részvény és részesedés eladása 11 043 752 0 11 043 752
- osztalék és hozam bevétel 2 257 200 0 2 257 200
- államkötvények visszaváltása 16 374 277 0 16 374 277
h) önkormányzati felhalmozási célú átvett pénzeszköz 9 602 442 0 9 602 442
i) intézményi felhalmozási célú átvett pénzeszköz 239 164 0 239 164
6. Éven belüli értékpapír-forgalom 29 929 965 0 29 929 965
Tárgyévi bevételek összesen 259 405 440 1 516 822 260 922 262
7. Pénzmaradvány 37 397 805 0 37 397 805
8. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 67 327 191 1 401 076 68 728 267
9. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció -67 327 191 -1 401 076 -68 728 267
Bevételek mindösszesen 296 803 245 1 516 822 298 320 067
10. Hiány 38 628 493 0 38 628 493
11. Hitelek (kötvény) 38 628 493 0 38 628 493
a) Világbanki hitel (BKV) 0 0 0
b) Világbanki hitel (szennyvíz) 151 200 0 151 200
c) EIB hitel 6 344 737 0 6 344 737
d) Kötvénykibocsátás (szindikált hitel) 32 132 556 0 32 132 556
Bevételek és hitelek mindösszesen 335 431 738 1 516 822 336 948 560

3. számú melléklet a 82/2002, (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

A 85/2001. (XII. 18.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2002. évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban
Címrend 2002. évi érvényes előirányzat módosítás
+, -
2002. évi módosított
előirányzat
1 2 3 4
1. Működési kiadások 184 379 236 2 311 012 186 690 248
Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények 51 679 526 92 585 51 772 111
a) személyi juttatások 20 165 153 885 20 166 038
b) munkaadókat terhelő járulékok 7 741 717 283 7 742 000
c) ellátottak pénzbeli juttatásai 12 628 0 12 628
d) dologi kiadások 23 133 403 91 417 23 224 820
e) működési célú pénzeszközátadás 626 625 0 626 625
Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények 132 699 710 2 218 427 134 918 137
a) személyi juttatások 40 967 159 1 029 235 41 996 394
b) munkaadókat terhelő járulékok 14 853 721 326 283 15 180 004
c) ellátottak pénzbeli juttatásai 544 645 0 544 645
d) dologi kiadások 51 240 868 788 025 52 028 893
- felvett hitelek kamata 1 755 800 -53 000 1 702 800
- többi dologi kiadás 49 485 068 841 025 50 326 093
e) működési célú pénzeszközátadás 25 093 317 74 884 25 168 201
- tömegközlekedési feladatok 16 081 940 0 16 081 940
- felvett hitelek kamatára 1 800 0 1 800
2. Felhalmozási kiadások 101 391 294 -58 750 101 332 544
a) intézményi beruházások 7 310 078 0 7 310 078
b) helyi kisebbségi önkorm. int. beruházása 1 522 0 1 522
c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások 5 617 132 -60 000 5 557 132
d) önkormányzati beruházások 31 403 607 0 31 403 607
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata 436 600 0 436 600
e) pénzügyi befektetések 4 149 165 0 4 149 165
f) fővárosi céltámogatás
- szennyvízcsatorna építéséhez 4 317 648 0 4 317 648
- földutak szilárd burkolatának kiépítéséhez 44 026 0 44 026
g) önkorm. beruházások pénzeszközátadása 41 615 726 0 41 615 726
h) céljelleggel támogatott felhalmozási célú pénzeszközátadás 90 660 0 90 660
i) egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás 6 841 730 1 250 6 842 980
3. Felújítás 20 497 6S0 0 20 497 680
a) intézményi felújítások 940 967 0 940 967
b) út-, hídfelújítás 14 022 444 0 14 022 444
c) önkormányzati lakások felújítása 96 912 0 96 912
d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások 5 437 357 0 5 437 357
4. Felvett hitelek tőketörlesztése 985 100 0 985 100
5. Céltartalékok 15 512 942 3 770 15 516 712
a) működési 2 103 555 4 270 2 107 825
b) felhalmozási 13 401 137 0 13 401 137
e) felújítási 0 0 0
d) helyi kisebbségi önkorm. céltartaléka 8 250 -500 7 750
6. Általános tartalék 596 207 -188 210 407 997
7. Egyéb kiadások (éven belüli értékpapír-forgalom) 12 069 279 -551 000 11 518 279
8. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás 67 327 191 1 401 076 68 728 267
9. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció -67 327 191 -1 401 076 -68 728 267
Kiadások mindösszesen 335 431 738 1 516 822 336 948 560

4. számú melléklet a 82/2002. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

A 85/2001. (XII. 18.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2002. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft
2119 2100 2000 5104
Címrend Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd Szociális ellátás szállásnyújtással összesen (85 310) Szociálpolitikai intézmények
összesen
József Attila Színház
érvényes módosítás módosított érvényes módosítás módosított érvényes módosítás módosított érvényes módosítás módosított
Előirányzat megnevezése előirányzat +, - előirányzat előirányzat +, - előirányzat előirányzat +, - előirányzat előirányzat +, - előirányzat
1 98 99 100 125 126 127 134 135 136 710 711 712
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 451 884 9 141 461 025 5 030 885 113 554 5 144 439 5 066 217 114315 5 180 532 67 781 67 781
2 Munkaadókat terhelő járulékok 173 889 2 927 176 816 1 904 257 36 340 1 940 597 1 917 584 36 582 1 954 166 27 100 27 100
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 630 3 630 25 985 0 25 985 42 701 0 42 701
4. Dologi kiadások (áfával) 280 639 280 639 3 311 808 16 928 3 328 736 3 365 591 16 928 3 382 519 275 602 -24 577 251 025
5. Működési célú pénzeszközátadás 30 30 289 0 289 3 16S 0 3 168
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás 0 0 0 0 0 0
7. Működési célú tartalék 0 0 0 0 0 0
8. Működési kiadások összesen (1+...+7) 910 072 12 068 922 140 10 273 224 166 822 10 440 046 10 395 261 167 825 10 563 086 370 483 -24 577 345 906
9. Intézményi beruházások (áfával) 7 443 7 443 134 398 0 134 398 137 398 0 137 398 8 000 8 000
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (áfával) 28 775 28 775 696 784 0 696 784 696 784 0 696 784
11. Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 0 0 0 0
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 522 522 5 666 0 5 666 5 699 0 5 699
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0
14. Felhalmozási célú tartalék 0 0 0 0 0 0
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14) 36 740 0 36 740 836 848 0 836 848 839 881 0 839 881 8 000 0 8 000
16. Intézményi felújítások (áfával) 27 954 0 27 954 27 954 0 27 954
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (áfával) 12 500 12 500 682 367 0 682 367 682 367 0 682 367
18. Felújítási célú tartalék 0 0 0 0 0 0
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18) 12 500 0 12 500 710 321 0 710 321 710 321 0 710 321 0 0 0
20. Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 0 0 0 0
21. Egyéb kiadások 0 0 0 0 0 0
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21) 959 312 12 068 971 380 11 820 393 166 822 11 987 215 11 945 463 167 825 12 113 288 378 483 -24 577 353 906
BEVÉTELEK
23. Intézményi működési bevételek 247 000 247 000 2 151 920 0 2 151.920 2 187 720 0 2 187 720 186 000 186 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 0 0 0 0
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 200 0 1 200 1 200 0 1 200
27. Működési célú átvett pénzeszköz 348 348 72 960 0 72 960 72 960 0 72 960 4 500 4 500
28. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 962 0 962 962 0 962
29. TB alapoktól eü. működési célra átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0
30. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 667 925 12 068 679 993 8 292 186 166 822 8 459 008 8 376 786 167 825 8 544 611 186 734 -24 577 162 157
31. Hitel 0 0 0 0 0 0
32. Pénzmaradvány 44 039 44 039 1 301 165 0 1 301 165 1 305 835 0 1 305 835 1 249 1 249
33. Egyéb bevételek (éven belüli lejáratú értékpapír) 0 0 0 0 0 0
34. Bevételek összesen (23+...+33) 959 312 12 068 971 380 11 820 393 166 822 11 987 215 11 945 463 167 825 12 113 288 378 483 -24 577 353 906
35. Létszámkeret (fő) 362 362 4 007| 0 4 007 4 027 0 4 027 61 61
ezer Ft
5109 5100 5000
Címrend Vígszínház Előadóművészeti tevékenység
összesen (92 160)
Kulturális intézmények
összesen
érvényes módosítás módosított érvényes módosítás módosított érvényes módosítás módosított
Előirányzat megnevezése előirányzat +, - előirányzat előirányzat +, - előirányzat előirányzat +, - előirányzat
1 719 720 721 731 732 733 764 765 766
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 318 587 7 511 326 098 2 067 147 38 492 2 105 639 4 103 371 86 285 4 189 656
2 Munkaadókat terhelő járulékok 124 240 2 401 126 641 756 645 12 316 768 961 1 519 005 27 609 1 546 614
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0
4. Dologi kiadások (áfával) 519871 519 871 2 966 125 -24 577 2 941 548 5 079 354 -25 102 5 054 252
5. Működési célú pénzeszközátadás 500 500 750 0 750 80 807 0 80 807
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás 0 0 0 0 0 0
7. Működési célú tartalék 0 0 0 0 0 0
8. Működési kiadások összesen (1+...+7) 963 198 9 912 973 110 5 790 667 26 231 5 816 898 10 782 537 88 792 10 871 329
9. Intézményi beruházások (áfával) 12 000 12 000 37 397 0 37 397 365 341 0 365 341
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (áfával) 4 570 4 570 121 101 -60 000 61 101 205 304 -60 000 145 304
11. Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 0 0 0 0
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 0 0 3 550 0 3 550
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0
14. Felhalmozási célú tartalék 0 0 0 0 0 0
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14) 16 570 0 16 570 158 498 -60 000 98 498 574 195 -60 000 514 195
16. Intézményi felújítások (áfával) 32 000 0 32 000 63 000 0 63 000
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (áfával) 7 000 7 000 110 300 0 110 300 272 506 0 272 506
18. Felújítási célú tartalék 0 0 0 0 0 0
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18) 7 000 0 7 000 142 300 0 142 300 335 506 0 335 506
20. Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 0 0 0 0
21. Egyéb kiadások 0 0 0 0 0 0
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21) 986 768 9 912 996 680 6 091 465 -33 769 6 057 696 11 692 238 28 792 11 721 030
BEVÉTELEK
23. Intézményi működési bevételek 386 000 386 000 2 038 890 . 0 2 038 890 3 366 415 0 3 366 415
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 0 0 0 0
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4 260 0 4 260 5 960 0 5 960
27. Működési célú átvett pénzeszköz 33 600 0 33 600 400 517 0 400 517
28. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 7 000 0 7 000
29. TB alapoktól eü. működési célra átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0
30. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 592 493 9 912 602 405 3 810 347 -33 769 3 776 578 7 261 132 28 792 7 289 924
31. Hitel 0 0 0 0 0 0
32. Pénzmaradvány 8 275 8 275 204 368 0 204 368 651 214 0 651 214
33. Egyéb bevételek (éven belüli lejáratú értékpapír) 0 0 0 0 0 0
34. Bevételek összesen (23+...+33) 986 768 9 912 996 680 6 091 465 -33 769 6 057 696 11 692 238 28 792 11 721 030
35. Létszámkeret (fő) 264 264 1 239 0 1 239 2534| 0! 2 534
ezer Ft
A 8401 8400
Címrend Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen Költségvetési szerveknek folyósított támogatás Önkormányzati kiadásuk
összesen
érvényes módosítás módosított érvényes módosítás módosított érvényes módosítás módosított
Előirányzat megnevezése előirányzat +, - előirányzat előirányzat +, - előirányzat előirányzat +, - előirányzat
1 785 786 787 842 843 844 863 864 865
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 56 693 898 1 028 132 57 722 030 0 0 0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 21 148 264 326 145 21 474 409 0 0 0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 555 373 0 555 373 0 0 0
4. Dologi kiadások (áfával) 42 842 201 106 799 42 949 000 2 301 277 709 331 3 010 608
5. Működési célú pénzeszközátadás 820 306 0 820 306 2 948 306 -1 250 2 947 056
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás 0 0 0 67 327 191 1 401 076 68 728 267 67 327 191 1 401 076 68 728 267
7. Működési célú tartalék 0 0 0 0 0 0
8. Működési kiadások összesen (1+...+7) 122 060 042 1 461 076 123 521 118 67 327 191 1 401 076 68 728 267 72 576 774 2 109 157 74 685 931
9. Intézményi beruházások (áfával) 7 134 421 0 7 134 421 0 0 0
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (áfával) 5 617 132 -60 000 5 557 132 0 0 0
11. Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 0 33 992 772 0 33 992 772
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 499 888 0 499 888 51 762 376 1 250 51 763 626
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás 90 660 0 90 660 0 0 0
14. Felhalmozási célú tartalék 0 0 0 0 0 0
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14) 13 342 101 -60 000 13 282 101 0 0 0 85 755 148 1 250 85 756 398
16. Intézményi felújítások (áfával) 881 935 0 881 935 0 0 0
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (áfával) 3 791 313 0 3 791 313 949 423 0 949 423
18. Felújítási célú tartalék 0 0 0 0 0 0
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18) 4 673 248 0 4 673 248 0 0 0 949 423 0 949 423
20. Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 0 985 100 0 985 100
21. Egyéb kiadások 0 0 0 12 069 279 -551 000 11 518 279
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21) 140 075 391 1 401 076 141 476 467 67 327 191 1 401 076 68 728 267 172 335 724 1 559 407 173 895 131
BEVÉTELEK
23. Intézményi működési bevételek 15 033 510 0 15 033 510 0 0 0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 0 0 0 0
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 44 611 0 44 611 0 0 0
27. Működési célú átvett pénzeszköz 974 553 0 974 553 0 0 0
28. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 239 164 0 239 164 0 0 0
29. TB alapoktól eü. működési célra átvett pénzeszköz 45 420 822 0 45 420 822 0 0 0
30. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 67 327 191 1 401 076 68 728 267 0 0 0
31. Hitel 0 0 0 0 0 0
32. Pénzmaradvány 11 035 540 0 11 035 540 0 0 0
33. Egyéb bevételek (éven belüli lejáratú értékpapír) 0 0 0 0 0 0
34. Bevételek összesen (23+...+33) 140 075 391 1 401 076 141 476 467 0 0 0 0 0 0
35. Létszámkeret (fő) 44 378 0 44 378 0 0 0
ezer Ft
B1 B2 B=B1+B2
Címrend Főpolgármesteri Hivatal
összesen
Költségvetési szerveknek folyósított támogatás miatti korrekció Főpolgármesteri Hivatal
korrigálva
érvényes módosítás módosított érvényes módosítás módosított érvényes módosítás módosított
Előirányzat megnevezése előirányzat +, - előirányzat előirányzat +, - előirányzat előirányzat +, - előirányzat
1 902 903 904 905 906 907 908 909 910
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 4 438 414 1 988 4 440 402 4 438 414 1 988 4 440 402
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 447 174 421 1 447 595 1 447 174 421 1 447 595
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 900 0 1 900 1 900 0 1 900
4. Dologi kiadások (áfával) 31 532 070 772 643 32 304 713 31 532 070 772 643 32 304 713
5. Működési célú pénzeszközátadás 24 899 636 74 884 24 974 520 24 899 636 74 884 24 974 520
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás 67 327 191 1 401 076 68 728 267 -67 327 191 -1 401 076 -68 728 267 0 0 0
7. Működési célú tartalék 2 708 012 -184 440 2 523 572 2 708 012 -184 440 2 523 572
8. Működési kiadások összesen (1+...+7) 132 354 397 2 066 572 134 420 969 -67 327 191 -1 401 076 -68 728 267 65 027 206 665 496 65 692 102
9. Intézményi beruházások (áfával) 177 179 0 177 179 177 179 0 177 179
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (áfával) 0 0 0 0 0 0
11. Önkormányzati beruházások (áfával) 35 552 772 0 35 552 772 35 552 772 0 35 552 772
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 52 319 242 1 250 52 320 492 52 319 242 1 250 52 320 492
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0
14. Felhalmozási célú tartalék 13 401 137 0 13 401 137 13 401 137 0 13 401 137
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14) 101 450 330 1 250 101 451 580 0 0 0 101 450 330 1 250 101 451 580
16. Intézményi felújítások (áfával) 14 081 476 0 14 081 476 14 081 476 0 14 081 476
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (áfával) 1 742 956 0 1 742 956 1 742 956 0 1 742 956
18. Felújítási célú tartalék 0 0 0 0 0 0
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18) 15 824 432 0 15 824 432 0 0 0 15 824 432 0 15 824 432
20. Felvett hitelek tőketörlesztése 985 100 0 985 100 985 100 0 985 100
21. Egyéb kiadások 12 069 279 -551 000 11 518 279 12 069 279 -551 000 11 518 279
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21) 262 683 538 1 516 822 264 200 360 -67 327 191 -1 401 076 -68 728 267 195 356 347 115 746 195 472 093
BEVÉTELEK
23. Intézményi működési bevételek 13 192 323 167 406 13 359 729 13 192 323 167 406 13 359 729
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 77 752 072 0 77 752 072 77 752 072 0 77 752 072
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása 26 156 131 1 284 736 27 440 867 26 156 131 1 284 736 27 440 867
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 38 004 557 0 38 004 557 38 004 557 0 38 004 557
27. Működési célú átvett pénzeszköz 3 055 290 64 680 3 119 970 3 055 290 64 680 3 119 970
28. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 9 602 442 0 9 602 442 9 602 442 0 9 602 442
29. TB alapoktól eü. működési célra átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0
30. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 0 0 -67 327 191 -1 401 076 -68 728 267 -67 327 191 -1 401 076 -68 728 267
31. Hitel 38 628 493 0 38 628 493 38 628 493 0 38 628 493
32. Pénzmaradvány 26 362 265 0 26 362 265 26 362 265 0 26 362 265
33. Egyéb bevételek (éven belüli lejáratú értékpapír) 29 929 965 0 29 929 965 29 929 965 0 29 929 965
34. Bevételek összesen (23+...+33) 262 683 538 1 516 822 264 200 360 -67 327 191 -1 401 076 -68 728 267 195 356 347 115 746 195 472 093
35. Létszámkeret (fő) 1 515 0 1 515 1 515 0 1 515

  Vissza az oldal tetejére