A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Fővárosi Szociális Közalapítvány

2003. évi közhasznúsági jelentése * 

1 8 0 3 6 3 3 8 8 5 3 2 5 6 1 0 1

és

1 8 1 0 9 0 2 5 8 5 3 2 5 6 1 0 1

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2003. év

Fővárosi Szociális Közalapítvány

(egyéb szervezet megnevezése)

1054 Budapest, Vámház u. 9-11.

(címe)

Keltezés: 2004. 03. 30.

P. H.

__________________________________
az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

1 8 0 3 6 3 3 8 8 5 3 2 5 6 1 0 1

és

1 8 1 0 9 0 2 5 8 5 3 2 5 6 1 0 1

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Egyéb szervezet megnevezése: Fővárosi Szociális Közalapítvány

Az egyéb szervezet címe: 1054 Budapest, Vámház u. 9-11.

KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2003 ÉV

adatok E Ft-ban
Sor-
szám

A tétel megnevezése

Előző év
Előző
év(ek)
helyesbítései

Tárgyév
a b c d e
1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) 1 809 2 391
2. IMMATERIÁLIS JAVAK 126 74
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1 683 2 317
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
6 Forgóeszközök (7-10. sorok) 31 568 49 294
7. I. KÉSZLETEK
8. II. KÖVETELÉSEK 2 021 463
9. III. ÉRTÉKPAPÍROK 14 000
10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 15 547 48 831
11. C. Aktív időbeli elhatárolások
12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+6+11. sor) 33 377 51 685
13. D. Saját tőke (14-19. sorok) 29 648 30 072
14. I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 5 300 5 300
15. II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 5 962 24 349
16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 18 386 423
19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
20. E. Céltartalékok
21. F. Kötelezettségek (22-23. sorok) 3 729 21 613
22. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 719
23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 3 729 20 894
24. G. Passzív időbeli elhatárolások
25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13-20+21+24. sor) 33 377 51 685

Keltezés: 2004. 03. 30.

__________________________
Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2003. ÉV

1 8 0 3 6 3 3 8 8 5 3 2 5 6 1 0 1

és

1 8 1 0 9 0 2 5 8 5 3 2 5 6 1 0 1

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Egyéb szervezet megnevezése: Fővárosi Szociális Közalapítvány

Az egyéb szervezet címe: 1054 Budapest, Vámház u. 9-11.

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)
helyesbítései
Tárgyév
a b c d e
1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5) 48 369 44 373
2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 13 600 27 103
3. a) alapítótól 13 600 22 200
4. b) központi költségvetéstől 3 949
5. c) helyi önkormányzattól
6. d) egyéb, ebből 1% 7 954
7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás
8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 32 489 12 217
9. 4. Tagdíjból származó bevétel
10. 5. Egyéb bevétel 2 280 5 053
11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele
12. C. Összes bevétel (A+B) 48 369 44 373
13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6) 29 983 43 950
14. 1. Anyagjellegű ráfordítások 16 007 28 794
15. 2. Személyi jellegű ráfordítások 8 817 13 235
16. 3. Értékcsökkenési leírás 269 718
17. 4. Egyéb ráfordítások 1 007 62
18. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 1
19. 6. Rendkívüli ráfordítások 3 883 1 140
20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)
21. 1. Anyagjellegű ráfordítások
22. 2. Személyi jellegű ráfordítások
23. 3. Értékcsökkenési leírás
24. 4. Egyéb ráfordítások
25. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
26. 6. Rendkívüli ráfordítások

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYES SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2003. ÉV

1 8 0 3 6 3 3 8 8 5 3 2 5 6 1 0 1

és

1 8 1 0 9 0 2 5 8 5 3 2 5 6 1 0 1

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Egyéb szervezet megnevezése: Fővárosi Szociális Közalapítvány

Az egyéb szervezet címe: 1054 Budapest, Vámház u. 9-11.

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)
helyesbítései
Tárgyév
a b c d e
27. F. Összes ráfordítás (D+E) 29 983 43 950
28. G. Adózás előtti eredménye (B-E.)
29. H. Adófizetési kötelezettség
30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H.)
31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D.) 18 386 423
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
32. A. Személyi jellegű ráfordítások 13 235
33. 1. Bérköltség 9 178
34. ebből: - megbízási díjak 1 228
35. - tiszteletdíjak
36. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 944
37. 3. Bérjárulékok 3 113
38. B. A szervezet által nyújtott támogatások 117 559
39. ebből: A kormányrendelet 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 117 559

Keltezés: 2004. 03. 30.

__________________________
Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

FRISS & TÁRSA

Könyvvizsgáló és Tanácsadó Betéti Társaság

Budapest II., Ady Endre utca 1. II/3. (1024)

Tel.: 316-5504, 438-4500, Fax: 316-2942, Mobil: 06/30-964-1214

Adósz.: 28681111-3-41; Bankszámlasz.: 11702036-29900497; Cégj.sz.: 01-06-610777;
Kamara: MKVK000135

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A Fővárosi Szociális Közalapítvány Kuratóriumának

Elvégeztük az Alapítvány (KSH-száma: 18036338-8532-561-01, valamint 18109025-8532-561-01) 2003. december 31-i fordulónapra elkészített - 2004. március 30. napi keltezésű - egyesített mérlegének - melyben az eszközök és források egyező végösszege 51 685 E Ft, a mérleg szerinti közhasznú eredmény 423 E Ft -, valamint a 2003. évre vonatkozó eredménykimutatásának és kiegészítő jelentésének vizsgálatát, melyeket az Alapítvány 2003. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolója tartalmaz. A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló elkészítése az ügyvezetés felelőssége. A könyvvizsgáló felelőssége a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

A könyvvizsgálat során az Alapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszámolót a magyar számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló az Alapítvány 2003. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Álláspontunk szerint az Alapítvány a kiegészítő melléklet közzétételétől eltekinthet, mivel az Alapítvány valós pénzügyi és jövedelmi helyzete egyértelmű megítéléséhez a mérlegben, az eredménykimutatósban szereplő adatok elegendőek.

Budapest, 2004. április 19.

FRISS & Társa FRISS LÁSZLÓ
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Betéti Társaság okleveles könyvvizsgáló
Budapest II., Ady Endre utca 1. II/3. „bejegyzett könyvvizsgáló”
Eng. szám: MKVK 000135 Eng. szám: MKVK 003235

Fővárosi Szociális Közalapítvány 2003. évi közhasznúsági jelentése

A Fővárosi Szociális Közalapítvány (székhelye: Budapest V. ker., Városház utca 9-11.), amely 1992. április 15-én 3063. sorszám alatt nyilvántartásba vett, 1996. március 4-én közalapítvánnyá minősített, 1998. január 1-jétől kiemelkedően közhasznú fokozatú szervezetté átsorolt alapítványként végzi tevékenységét.

A szervezet az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) szakaszában foglalt közhasznú - szociális - tevékenységet lát el.

A Fővárosi Szociális Közalapítvány szervezeti egysége a Budapesti Szociális Forrásközpont (székhelye: Budapest V. ker., Városház utca 9-11.), amely 2003. január 1-jétől a Közalapítványra vonatkozó jogszabályok alapján működik, önálló adószámmal.

A Fővárosi Szociális Közalapítvány és a Budapesti Szociális Forrásközpont külön jogi személyként önállóan gazdálkodik, elkülönült vagyonnal rendelkezik.

Gazdasági tevékenységükről külön mérlegbeszámoló készítésével adnak számot.

Tekintettel a közös bírósági bejegyzésre, valamint az egy közös KSH, illetve külön adószámra, összesített mérlegbeszámoló képezi a közhasznúsági jelentés alapját.

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben közzétett 4. és 6. számú mellékletben előírtak alapján készült.

2003. mindkét szervezet az alapító okiratban foglalat cél szerinti tevékenységet végezte, vállalkozási tevékenysége nem volt.

A Fővárosi Szociális Közalapítvány 2003. évi közhasznú jelentése

A Budapest Főváros Önkormányzata által alapított Fővárosi Szociális Közalapítványt (továbbiakban: Közalapítvány) a Fővárosi Bíróság 3063 sorszám alatt 1992. április 15-én vette nyilvántartásba.

A Közalapítvány az 1998. május 25-én kötött határozatlan idejű szerződés alapján a Fővárosi Önkormányzat 2003. évi költségvetéséből külön címkódról 15 400 000 Ft támogatásban részesült.

A Közalapítvány a rendelkezésre álló pénzeszközeit nyilvános pályázat útján osztja el a fővárosi szociális célú civil szervezetek tevékenysége segítsége céljára. Rendszeresen támogat a Kuratórium olyan civil szervezeteket, akik szociális segítséget nyújtanak rászorultaknak, hátrányos helyzetben lévő csoportoknak, fogyatékosoknak stb.

A Kuratórium a 2003. évi pályázati kiírásnál előnyben részesítette a hazai vagy EU-csatlakozáshoz kapcsolódó 2003. évi szociális célú pályázatok önrészének biztosítására, kétnyelvű ismertető készítésére - a pályázó szervezetről és a tevékenységről -, jogsegélyszolgálat működtetésére, helyi szociális szükségletfelmérő, problémafeltáró tanulmány készítésére, és végül alacsony jövedelműeket segítő szolgáltatások támogatására benyújtott pályázatokat. A kiírt pályázatot egy országos napilapban is meghirdettük, valamint ugyanígy tettük közhírré a nyertes pályázók névsorát is.

A pályázati kiírásnál továbbra is alkalmaztuk a tisztelt Közgyűlés 1996. április 25-i ülésén hozott határozattal elfogadott adatlapokat, szerződésmintákat, amelyek jól beváltak.

A kiírt pályázatra több mint 100 db pályázat érkezett, a keretösszeget jóval meghaladó igényekkel. Mindezek mellett - a Kuratórium értékelve a pályázatokat - összesen 13 000 000 Ft-ot osztott el a nyertes pályázók között.

Az elnyert összegek folyósítására a már hivatkozott testületi ülésen elfogadott közszolgáltatási szerződések megkötése útján került sor. E szerződések alapján történik a civil szervezetek elszámoltatása, a pénzügyi, szakmai beszámolók elkészítése. Pályázaton kívül támogatást nem nyújtott a Kuratórium.

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium megbízásából a hajléktalan személyek ellátásának biztosítására a Közalapítvány Kuratóriuma 2003-ban az alábbi döntéseket hozta:

A Fővárosi Szociális Közalapítvány (továbbiakban: Támogatott) és az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (továbbiakban: Támogató) között 2003. május hónapban támogatási szerződés (továbbiakban: Szerződés) jött létre a hajléktalan személyek ellátásának megvalósítására.

A Támogatott a Szerződés 1) pontja alapján a 12/2003. VI. 24. Szoc. Köza. Kuratóriumi határozatával kiírta a pályázatokat, és a Népszabadság 2003. június 28-i számában megjelentette.

Ezenkívül a hajléktalan személyek ellátását végző budapesti szervezetek számára kiírt pályázatot postai úton is megküldte e szervezetek részére. Az összes pályázat a Fővárosi Önkormányzat interneten keresztül elérhető www.budapest.hu honlapján is olvasható volt, illetve a pályázati adatlapok ott voltak letölthetők. A pályázatok beadásának határideje a meghirdetéstől számított legfeljebb 30 nap volt (2003. július 24.), az elbírálás határideje a beadási határidőtől számított legfeljebb 60 nap (2003. szeptember 24.) volt.

A Szerződés 1. számú melléklete 3. pontja alapján a Támogatott a 13/2003. VI. 24. Szoc. Köza. határozattal megválasztotta a Szakértő Bizottságot és felkérte a pályázatok előzetes véleményezésére. A felkért Szakértő Bizottság tagjai, akik részt vettek a pályázatok véleményezésében, a következő személyek voltak:

Ikvai-Szabó Imre, a Fővárosi Közgyűlés Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság elnöke,

Vecsei Miklós, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium miniszteri biztosa,

Gosztonyi Géza, a Budapesti Szociális Forrásközpont igazgatója,

A Fővárosi Hajléktalanügyi Konzultatív Tanács, a Tízek Tanácsa által delegált 2 fő: Gróf András és Miletics Marcell.

A Szakértő Bizottság 2003. szeptember 15-én tartott ülést, amikor véleményezte a pályázatokat és egyhangúan támogatta azokat.

A Támogatott a 17/2003. (IX. 22.) Szoc. Köza. határozattal elbírálta a pályázatokat. A nyertes pályázókkal a Szerződéseket megkötöttük, és a támogatási összegeket átutaltuk.

A hajléktalan személyek ellátását végző budapesti szervezetek számára a hajléktalanságból való kijutási rendszerek, lakhatási modellkísérletek megvalósításához kiírt célra összesen 16 641 490 Ft igény érkezett a 25 000 000 Ft-os kiírt összeggel szemben.

Ezért a Támogatott a 18/2003. (IX. 22.) Szoc. Köza. határozatával a megmaradt összegre ismételt pályázatot írt ki, amelyet megküldött a hajléktalan személyek ellátását végző budapesti szervezetek számára, ez a pályázati kiírás is a Fővárosi Önkormányzat internetes honlapjáról letölthető volt. A kiírt pályázatra érkezett pályázatok elbírálása a 2003. december 16-án megtartott kuratóriumi ülésen megtörtént.

Az eddig ismertetett pályázatok, illetve a nyertes pályázókkal kötött szerződések alapján az alábbiak valósultak meg: Közép-Magyarországi Regionális Módszertan létrehozása, módszertani feladatok ellátása: a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, valamint a Menhely Alapítvány vállalt kötelezettséget a kiírt pályázat alapján a feladat megvalósítására, a Támogatottal, valamint a közöttük létrejött konzorciumi szerződés alapján.

A Menhely Alapítvány által működtetett Diszpécser Szolgálat által Regionális Diszpécser Szolgálat feladatainak ellátása: a Menhely Alapítvány vállalt kötelezettséget a feladat ellátására, a Támogatottal kötött szerződés alapján.

Mint ismeretes a Fővárosi Önkormányzat felhívására 1997. december 1. óta működik a Budapesti Szociális Depó, amely ellenőrzött keretek között biztosítja, hogy a fővárosban működő cégek adományaikat a fővárosban élő rászorultak, így a szociális otthonokban élők stb. részére eljuttassák.

A beszámolási időszakban a hajléktalanok, idősek megsegítésére, valamint a szociálisan rászorultak részére történtek adományozások.

Budapest, 2004. április 6.

Dr. Győri Péter s. k.

1. Közhasznú beszámoló

A szervezet 2003. évi gazdálkodásának mérlege (adatok ezer Ft-ban)

A. Befektetett eszközök 2 391
B. Forgóeszközök 49 294
C. Aktív időbeli elhatárolások -
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 51 685
D. Saját tőke 30 072
E. Céltartalékok -
F. Kötelezettségek 21 613
G. Passzív időbeli elhatárolások -
FORRÁSOK ÖSSZESEN 51 685

A szervezet 2003. évi eredménykimutatása (adatok ezer Ft-ban)

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 44 373
B. Vállalkozási tevékenység bevétele -
C. Összes bevétel 44 373
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 43 950
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai -
F. Összes ráfordítás 43 950
J. Tárgyévi közhasznú eredmény 423
Tájékozató adatok (ezer Ft-ban)
A. Személyi jellegű ráfordítások 13 235
1. Bérköltség 9 178
- ebből megbízási díjak 1 228
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 944
3. Bérjárulékok 3 113
B. Szervezet által nyújtott támogatások 117 559
Ebből: a kormányrendelet 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 117 559

2. A szervezet költségvetési támogatásban 2003-ban nem részesült.

3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés 2002. évi összeg 2003. évi összeg
Induló tőke 5 300 5 300
Tőkeváltozás 5 962 24 349
Tárgyévi eredmény közh. bevételből 18 386 423
Tárgyévi eredmény váll. tevék.-ből 0 0
Saját tőke 29 648 30 072

4. Kimutatás a kapott támogatásról (adatok ezer Ft-ban)

Fővárosi Szociális Közalapítvány

Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatási összeg
2003. év
Fővárosi Önkormányzat Alapítványok, egyes. részére nyújtott támog. 15 400
Ebből pályázat 13 000
Ebből működésre 2 400
Eü.-i Szoc. és Cs. Min. Alapítványok, egyes. részére nyújtott támog. 50 000
Ebből pályázat 49 051
Ebből működésre 949
Auchan Magyarország Magyar Vöröskereszt részére 5 000
Nagybani Piac Rt. Magyar Vöröskereszt részére 300
Vodafone Hungary Bp.-i Módszertani és Szociális Központ részére 100
FÉTÁV Rt. Magyar Vöröskereszt részére 5 000
Euroinvest Rt. Magyar Vöröskereszt részére 25 000
Arcadom Építőig. Rt. Magyar Vöröskereszt részére 25 000
Fővárosi Csat. Művek Magyar Vöröskereszt részére 1 000
Természetbeni adományok Magyar Vöröskereszt Részére 7 237
Összesen 134 037
Nyitó tétel 2 648
Előző évi pályázati visszafizetések 136 685
300
Összesen 136 985

Forrásközpont

Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatási összeg
2003. év
Fővárosi Önkormányzat Közhasznú tevék. TCK 19 800
Eü.-i Szoc. és Családügyi Min. Szupervízió, továbbképzés 2 400
Nemzeti család és Szocpol. Int szocp. fejl. terv, Hálózatépítés 1 400
Eü.-i Szoc- és Családügyi Min. civil szerveződés, hálózatfejlesztés 3 000
Soros Alapítvány meditációs tréning pártfogóknak 524
Szociális Szakmai Szövetség Szocpol. tanácsadás 430
Összesen 27 554
Megjegyzés: TCK: Társadalmi célú kommunikáció

5. 1%-os szja-támogatás 6809 Ft volt.

6. Vezető tisztségviselő juttatásban nem részesült.

7. Közhasznú tevékenység 2003-ban

A Fővárosi Szociális Közalapítvány a kapott támogatások - csaknem teljes körét - nonprofit szervezeteknek adta tovább.

A Forrásközpont mintegy 50 különböző Nemzeti és Fővárosi programot valósított meg, illetőleg kezdett meg 2003-ban.

A programok tárgyévi bevételeit és költségeit a mellékelt táblázat mutatja be.

Forrásközpont 2003
Bevételek Egyéb
bevételek
Összes
bevételek
Bér, járulék Anyagköltség Szolg.
költsége
Összes
költség
1 Főv. Önkorra. közszolg. szerz. 19 800 000 19 800 000 10 742 000 1 816 821 7 241 179 19 800 000
2 Eü.-i Szoc. és Csal. M. - Szup 2 400 000 251 500 2 651 500 1 718 790 1 718 790
3 Szoc. Szakmai Szöv. 280 000 280 000 115 415 115 415
Szoc. Szakmai Szöv. 430 000 4 000 000 4 430 000 841 700 841 700
5 Kanadai Nagykövetség 751 247 751 247 4 208 916 4 208 916
6 ESzCsM (partnerség) 600 000 600 000 184 368 184 368
7 ESzCsM (hálózatfejt.) 3 000 000 3 000 000 328 147 328 147
8 NCSSZI - Agressziókezelő 1 053 000 1 053 000 767 529 767 529
9 NCSSZI - Van-e neme 741 000 741 000 500 000 500 000
10 NCSSZI - Szocpol. referens 1 400 000 1 400 000 317 492 317 492
11 Krízis Közp - csal. erőszak 160 000 160 000 1 288 240 1 288 240
12 Reg. Forrközp. Orsz. E. 500 000 500 000
13 Soros Alap. - Med. Trén. 524 000 560 000 1 084 000 1 355 836 1 355 836
14 ESzCsM - Szoc. Válság 500 000 500 000 296 000 296 000
15 ESzCsM - Közöss. Szakm. 240 000 + áfa 240 000 185 000 185 000
16 BM Bűnmegelőz.-monitor 683 036 +áfa 683 036 263 350 263 350
17 Fogl.-i és Munk. Min.- Nők 1 500 000 1 500 000 1 103 800 1 103 800
18 NKK- Szótárértékesítés 10 683 10 683
19 CAF- „Compact” 1 332 168 1 332 168 2 335 596 2 335 596
20 Útiköltségek térítése 554 320 554 320
21 Kamatok árfolyamnyereség 2 203 209 2 203 209
22 GyISM - drog, internetf. (2002) 5 896 794 5 896 794
23 ESzCsM 2001 visszafizetés 252 000 252 000
24 ELTE-BGGYTF képzés (2002) 440 000 440 000
25 Bírság, kamat 56 992 56 992
26 Értékcsökkenés 610 763 610 763
27 Áfa le nem vonható 1 139 893 1 139 893
Összesen 27 554 000 15 920 163 43 474 163 10 742 000 1 816 821 31 447 800 44 006 621

  Vissza az oldal tetejére