A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

42/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A fővárosi kerületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendeletről és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendeletről a Közgyűlés már több ízben megállapította, hogy a jelenlegi gyors fejlődés, és a változó gazdasági folyamatok mellett is betöltik rendeltetésüket, így koncepcionális változtatásokra nincs szükség. Azonban a megjelenő új tevékenységek rendszeres időközönként szükségessé teszik a rendeletek kiigazítását, és a változó feltételek figyelembevételével a rendeletek módosítását. Tekintettel kell továbbá lenni a közterület-használatot érintő jogszabályváltozásokra, valamint a jogszabályokat koherenssé kell tenni.

Részletes indokolás

Az 1. §-ának (1) bekezdéséhez

A tervezet a KR. 4. § (2) bekezdés a) pontjának módosítására tesz javaslatot a tekintetben, hogy az üzlethomlokzat, kirakatszekrény törlésre kerül. Ennek indoka, hogy a rendelet megalkotása óta eltelt több mint tíz év alatt kérelem is alig érkezett ilyen berendezésekre vonatkozóan, az FKR. díjmentességet állapított meg a kezdetektől fogva. Ezen berendezések nem olyan nagyságrendűek, hogy a közterületek rendjének megőrzésére ne lenne elegendő a kerületi jegyzők építésügyi hatásköre, így a hatályon kívül helyezése indokolt a rendeleti túlszabályozás csökkentése miatt is. A Fővárosi Önkormányzat ráhatása az engedélyezésekre a tulajdonosi hozzájárulás kérdésében megmarad, így a városkép fővárosi védelme nem veszik el. Továbbá az a) pont kiegészül az FKR. által már ismert előtető fogalommal a jogszabályok összhangjának megteremtése érdekében.

A KR. 4. § (2) bekezdés c) pontjából indokolt egyrészt a mozgóárusítás törlése, hiszen ugyanezen szakasz j) pontja is tartalmazza ezt a tevékenységet, másrészt viszont kiegészül az FKR. által külön is nevesített reklámtevékenységgel, az árubemutató kihelyezésével és fennmaradásával.

A KR. 4. § (2) bekezdés d) pontjának üzemanyag-egységárat jelző berendezéssel való kiegészítését az indokolja, hogy noha az üzemanyagtöltő állomások ma már leginkább nem közterületen létesülnek, azonban azon jogszabályi kötelezettségnek, miszerint az üzemanyag-egységárakat a közlekedési útvonalról is jól látható módon meg kell jeleníteni, sokszor közterületen kívánnának eleget tenni.

A KR. 4. § (2) bekezdés g) pontja kiegészül a köztéri órával és kivetítő- és videofal-berendezéssel, amelyek nevesítése különös jelentőségük folytán indokolt. A kivetítők és videofalak egyre nagyobb számban és igényben jelennek meg a közterületi rendezvényeken, és a rendezvényektől függetlenül is, így ezek egyértelmű szabályozása a jogalkalmazást segíti.

A KR. 4. § (2) bekezdés j) pontjának módosítása azért szükséges, mert a szolgáltató tevékenységeken belül a szórakoztató tevékenységek (pl. bringó-hintó, lovasfogat, tűzijáték) közkedveltek a fővárosban és külön nevesítésükkel a jogalkotó rangjukat akarja hangsúlyozni, megteremtve egyúttal az FKR. szabályozásával az összhangot, ahol önálló díjtételek meghatározásával már nevesítésre kerültek a főbb szórakoztató tevékenységek.

A KR. 4. § (2) bekezdés l) pontjának pontosítása indokolt a piac önálló fogalmának beiktatásával, megteremtve az összhangot az elmúlt években többször módosított, a vásárokról és piacokról szóló 35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelettel, illetve az FKR. szabályozásával, ahol külön díjtételt is meghatározott a Fővárosi Közgyűlés.

A (2) bekezdéséhez

A KR. 4. § (2) bekezdés a) pontját érintő módosításának megfelelően változik meg a KR. 4. § (4) bekezdés e) pontja.

A (3) bekezdéséhez

A KR. 5. §-ának új bekezdéssel való kiegészítése az elmúlt évek tapasztalatain alapul. Több fővárosi közterületen, többek között aluljárókban is „gazdikereső” tevékenységet folytattak, folytatnak. Az elhagyott állatok megmentése adománygyűjtéssel párosul, amely összeget a gazdikeresők megélhetésükre, illetve állatbarát tevékenységük végzésére fordítják. Az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet alapján a nevezett tevékenység állatforgalmazásnak minősül. A nevezett rendelet 53. § 1. pontja értelmében „Állatforgalmazás: állat üzletszerű tevékenység keretében történő értékesítése, továbbá állatforgalmazásnak minősül az állat tulajdonjogának változása eladás, csere, ajándékozás, bírósági ítélet, öröklés, adomány, illetve hagyomány útján”.

A tervezet az állat-egészségügyi előírások betartásának hiányosságai, a tevékenység fővárosi városképhez hozzá nem illő volta miatt az állatforgalmazás közterületről való kitiltását javasolja.

A (4) bekezdéséhez

A KR. 7. § (1) bekezdésének kiegészítését egyrészt a gyakorlatban felmerült további kérelembírálati szempontok rendeletben való megjelenítése, másrészt az FKR pályázatok elbírálásra vonatkozó szempontrendszerével történő összhang megteremtése indokolta.

Az (5) bekezdéséhez

A KR. 10. § (1) bekezdése kiegészítése nem jelent újdonságot a közterület-használatok esetében, hiszen a közterület-használati hozzájárulásokban mindig szerepelt az üzemzavar-elhárítás és fontos közérdek, mint felmondási lehetőség. A tervezet nem javasol mást, mint a gyakorlatban bevált, önkormányzati érdeket védő rendelkezésnek rendeleti szinten történő megerősítését.

A (6) bekezdéséhez

A KR. 11. §-ában ismételten megfogalmazásra kerül a közterület-használat szünetelésének lehetősége. A szünetelésre vonatkozó rendelkezések 2001 nyarán kerültek ki a rendelet szabályozási köréből a hatósági eljárás bevezetésének következtében. Tekintettel azonban arra, hogy a közterület-használati ügyek intézése csak átmenetileg, néhány hónapra került hatósági eljárási szabályozás alá, és a tulajdonosi jogkörben való eljárás az elmúlt években megerősödött, a polgári jogban ismert szünetelés szabályát - különös tekintettel a számos útfelújítási munkára - indokolt újfent a jogszabályba illeszteni.

A (7) bekezdéséhez

Tekintettel a KR. 4. § (2) bekezdés g) pontja kiegészítésére, szükséges a kivetítő- és videofal-berendezés közterület-használati díjának számítását meghatározni. A javaslat a vetített képekhez hasonlóan nem a berendezés által elfoglalt terület, hanem a funkciót betöltő hasznos felület méretéhez javasolja a díjat illeszteni.

A (8) bekezdéséhez

A KR. 17. §-a módosul az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2006. május 1-jén hatályba lépett módosításának megfelelően.

A 2. §-ának (1) bekezdéséhez

Az FKR. 4. § (1) bekezdésének e) pontjának módosítását javasolja a tervezet, különválasztva a pavilonok, épületek létesítésére és fennmaradására vonatkozó szabályokat. A tervezet azt javasolja, hogy ha egy önkormányzatnál nincs KSZT, az ne érintse hátrányosan a már meglévő pavilonok, épületek tulajdonosait, hanem a fennmaradásnál elegendő a kerületi önkormányzat ezen pontjában meghatározott nyilatkozata.

Az FKR. 2. számú melléklete 3. pontjának első franciabekezdésének megfelelően a 4. § (1) bekezdés e) pontja kiegészül az óriásplakát I. kategóriába tartozó közterületről való kitiltása.

A (2) bekezdéséhez

Az FKR. 5. § (3) bekezdése pontosítása indokolt a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 17. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

A (3) bekezdéséhez

Az FKR. 10/F. § (3) bekezdésében foglalt eljárási szabály értelemszerű kiigazítását javasolja a tervezet.

A (4) bekezdéséhez

Az FKR. 1. számú mellékletének módosítása, pontosítása szükséges különös tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban számos közterület került a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába kerületi önkormányzatokkal történt területcsere-megállapodások alapján.

Az (5) bekezdéséhez

Az FKR. 2. számú mellékletében foglalt díjtáblázat módosítása a 248/1997. (II. 27.) Főv. Kgy. határozatnak megfelelően a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves (2005. évi) fogyasztói árindexváltozás mértékével (3,6%-os emelkedés) javasolt. Az egyszerűbb alkalmazás céljából az összegek kerekített összegek.

A díjtáblázat III. kategóriájának megnevezése a normálról, általános elbírálásúra változik az FKR. 2. § (1) bekezdésének megfelelően.

Kiegészül továbbá a táblázat új díjtételekkel a KR. módosításának megfelelően (üzemanyag-egységárat jelző berendezés, kivetítő- és videofal-berendezés), a rendezvényekhez kapcsolódó reklám külön díjat kap, a szórakoztató tevékenységek közé bekerül a népszerű sétatricikli is, valamint a hőlégballon díjszabása fel- és leszállóhellyel együtt kerül meghatározásra.

Az asztali árusítások összetartozásuk szerint átcsoportosításra kerülnek, valamint díjaik az infláció mértékéhez képest jobban emelkednek. Ennek indoka az egyéb, közterületen folytatott kereskedelmi tevékenységekhez képest alacsonyabb voltuk, valamint az egy-két napra szóló kérelmek hozzájárulása esetére megfelelő díjak megállapítása.

A zsűrizett népi iparművészeti, valamint nép-, ipar-, képző- és fotóművészeti termékek vásárának díjai az inflációhoz képest jobban emelkednek az ünnepek előtti vásárok díjához történő közelítés végett.

A tervezet a vállalkozók és szakmai kamara véleménye alapján, a fővárosi városképhez hozzátartozó vendéglátó teraszok díját az I. kategóriában a másik két kategóriához arányosan csökkenti, illetve a díjak jelenleg is magas voltára tekintettel, az infláció mértékével történő megemelését nem javasolja. A fenyőfa-árusítás díja a teraszéhoz hasonló indokok miatt nem emelkedik, illetve az I. kategóriában a másik két kategóriához arányosan csökkenti. Továbbá a fenti indokokra tekintettel a kulturális és sportrendezvények díjának I. és II. kategóriában lévő díjának megtartása is a javaslat része.

Az építkezések kapcsán, balesetvédelmi célból elhelyezett védőtető díjmentességére tesz javaslatot az előterjesztés, kapcsolódva egyben a KR. 4. § (4) bekezdés f) pontjában foglaltakhoz is.

A szórakoztató tevékenységek közül a légvár díja az egyéb szórakoztató tevékenységek díjaihoz történő jobb igazodás végett az inflációhoz képest magasabban emelkedik.

A (6) bekezdéséhez

Az FKR. 3. számú mellékletében foglalt kérelemnyomtatvány a gyakorlatban felmerültek alapján kerül pontosításra.

A 3. §-hoz

E paragrafus a módosítás hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére