A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

56/2006. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 1995 óta folyamatosan határozatot hozott a fővárosi lakásrezsi-támogatások folyósításához szükséges feltételek megteremtéséről. 1999-ben önkormányzati rendelet kihirdetésére került sor, amely kimondta, hogy a rendelet szerinti támogatásokról, azok nagyságáról, forrásáról a Rendelet mindenkori módosításával egyidejűleg kell rendelkezni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fővárosi lakásrezsi támogatások továbbra is jelentős mértékben hozzásegítik a jogosultakat a közműszámlák kifizetéséhez, valamint csökkentik a közszolgáltatást nyújtó részvénytársaságok „kintlévőségeit”, ezért indokolt továbbra is biztosítani a Rendelet végrehajtásának feltételeit.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelkezés figyelembe veszi a jövedelemviszonyok alakulását, megemeli a jogosultságot meghatározó jövedelemhatárokat.

A b) pontban lévő jövedelemhatárt 45 000 Ft/fő összegről 50 000 Ft/fő összegre emeli.

A c) pontban lévő jövedelemhatárt 55 000 Ft/fő összegről 60 000 Ft/fő összegre emeli.

A 2. §-hoz

A január, február, március, április hónapokban a távhő-szolgáltatási díjkompenzáció havi összegét 4000 Ft-ról 4500 Ft-ra emeli az igénylők száma és a rendelkezésre álló források alapján.

A 3. §-hoz

Meghatározza összegszerűen, a díjkompenzációk összegének emelésére tekintettel a távhő-szolgáltatási díjkompenzáció éves összegét háztartásonként.

A 4. §-hoz

2006. június 29-én jelent meg az egyes szociálisan rászorult családok 2006. évi gázár- és távhő-szolgáltatási támogatásától szóló 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet, amely 2006. október 1-jével hatályon kívül helyezte a nyugdíjasok távhő-szolgáltatási támogatásáról szóló 212/2005. (X. 5.) Korm. rendeletet.

Az 5. §-hoz

A rendelkezés technikai jellegű változást tartalmaz, a gyermekvédelmi törvényt 2006. január 1-jével hatályba lépett módosító rendelkezések alapján a rendszeres gyermekvédelmi támogatás helyébe a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény lépett. A víz, csatorna, szemétszállítási díjkompenzációra a jövőben is jogosultak lesznek azok, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kapnak.

A 6. §-hoz

A rendelkezés figyelemmel van a megváltozott jövedelemviszonyokra, ezért

- a korábbi 40 000 F/fő nettó jövedelemhatárt családoknál 50 000 Ft/fő nettó jövedelemhatárra,

- míg a gyermeküket egyedül nevelők, vagy egyedül élők esetében 60 000 Ft/fő jövedelemhatárra emeli.

A 7. §-hoz

A rendelkezés megemeli a díjkompenzáció havi öszszegét vízszolgáltatás esetén 600 Ft-ról 650 Ft-ra, csatornaszolgáltatás esetén 600 Ft-ról 650 Ft-ra, és szemétszállítási szolgáltatás esetén 400 Ft-ról 500 Ft-ra, figyelemmel a rendelkezésre álló forrásokra.

A 8. §-hoz

Meghatározza összegszerűen, a díjkompenzációk öszszegének emelésére tekintettel a víz, csatorna, szemétszállítási díjkompenzáció éves összegét háztartásonként.

A 9. §-hoz

A rendelkezés megemeli a téli fővárosi kiegészítő lakásrezsi-támogatás családonkénti évi egyszeri összegét: távhőszolgáltatás esetén 12 000 Ft-ról 16 000 Ft-ra, egyéb fűtés esetén 10 000 Ft-ról 12 000 Ft-ra.

A 10. §-hoz

A rendelkezés a díjfizető fogalma alatt a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 3. § b) pontjára hivatkozik, tekintettel arra, hogy a korábban hivatkozott jogszabályt a lakossági távhő-szolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről, valamint a távhő-szolgáltatási csatlakozási díjakról szóló 84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

A 11. §-hoz

1. A rendelet hatályba léptetéséről rendelkezik, figyelemmel arra, hogy a kompenzációs időszak minden év március hónapjától a következő év február hónapjáig tart.

A 2007. január 1. időpontig megfelelő idő áll rendelkezésre az új rendelkezések alkalmazásához.

2. A rendelet 3. § (4) bekezdése a kihirdetés napján lép hatályba, tekintettel arra, hogy a nyugdíjasok távhő-szolgáltatási támogatásáról szóló 212/2005. (X. 5.) Korm. rendelet és az azt módosító kormányrendeletek 2006. október 1-jén hatályukat vesztik. Ezt követően az egyes szociálisan rászorult családok 2006. évi gázár és távhő-szolgáltatási támogatásáról szóló kormányrendelet alapján kapják a jogosultak a havi 2500 Ft-ot távhőtámogatásra, amely összeget be kell számítani a távhő-szolgáltatási díjkompenzáció összegébe, a dupla támogatás kizárása céljából.


  Vissza az oldal tetejére