A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

3/2007. (II. 9.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények formáiról, azok igénybevételéről szóló 30/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. §-a értelmében a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított intézmények formáit, azok igénybevételének módját.

A Fővárosi Önkormányzat e kötelezettségének a 30/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelete megalkotása útján tett eleget, melyet utoljára a 65/2004. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelettel módosított. A módosítást hazánk Európai Unióhoz történő csatlakozásával együtt járó jogharmonizációs feladatok indokolták. Jelen javaslatunk az intézményi ellátási forma bővülése, az igénybevétel szabályozása, az intézményi elhelyezés gyakorlati tapasztalatai alapján felvetett, valamint a Szociális törvény változásaiból eredő feladatok maradéktalan teljesítésének megvalósítására irányuló módosításokat tartalmazza.

Részletes indokolás

Az 1-2. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben, valamint az Szt.-ben meghatározott kötelezően ellátandó feladatokon túl, önként vállalt feladatként - a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei által - nappali melegedőket is működtet. Ez az ellátás szociális alapszolgáltatást nyújtó intézményi forma, nem minősül szakosított ellátásnak, ezért a rendelet címéből, illetve a rendelet szövegéből a „szakosított” szót törölni kell.

A 3-5. §-hoz

2006. szeptemberében átadásra került a szentgotthárdi Pszichiátriai Betegek Otthona telephelyeként működő 14 férőhelyes Pszichiátriai Betegek Lakóotthona. A rendeletet ki kellett egészíteni ezzel az új ellátási formával és meg kellett határozni az ellátásra való jogosultság feltételeit.

A 6. §-hoz

Az ellátás igénybevételét a kérelmezőnek a rendelet melléklete szerinti formanyomtatvány benyújtásával kell kérelmeznie. Az ápolást-gondozást nyújtó intézmény bármelyik formájának igénylésekor a „B” jelű formanyomtatványt is ki kell töltetni a háziorvossal/kezelőorvossal. A rendeletben ez félreérthetően került megfogalmazásra, ezért szükségessé vált ennek pontosítása.

A 7-8. §-hoz

E szakasz a magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek megfelelően az intézménytípus és ellátási forma elnevezésében történő változás átvezetésére vonatkozik. Soron kívüli elhelyezési kérelem esetében a hatályos rendelet a háziorvos/kezelőorvos által kiállított igazolás benyújtását teszi kötelezővé, annak igazolására, hogy az igénylő önmaga ellátására teljesen képtelen. Hajléktalan személy soron kívüli elhelyezés iránti igénye benyújtásának nem lehet feltétele az önmaga ellátására képtelen állapot, ezért a rendelet szövegét e tekintetben korrigáltuk.

A 9-12. §, 14. §, 16. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete szerint megváltozott a szakbizottság elnevezése, e szakaszokban ennek átvezetésére került sor.

A 13. §-hoz

Az Érdekképviseleti Fórum működésével kapcsolatos szabályt tartalmazza. Az eddigi gyakorlat szerint az Érdekképviseleti Fórum elnöki tisztét kizárólag az intézményi ellátásban részesülő személy tölthette be. Az új szabályozással lehetővé válik, hogy az intézményi ellátásban részesülő hozzátartozója, vagy törvényes képviselője is betöltheti ezt a funkciót.

A 15. §-hoz

2006. szeptember 30-ával megszűnt a Budapest II., Gárdonyi Géza u. 4. sz. alatti Idősek Otthona; Szentgotthárd, Május 1. út 19. szám alatt átadásra került a Pszichiátriai Betegek Lakóotthona; elkészült a Kéthely, Sáripuszta 1. és a Tordas, Sajnovics tér 5. szám alatti kastélyépületet kiváltó beruházás, valamint egy új éjjeli menedékhely és nappali melegedő kezdte meg működését a Budapest VI., Teréz krt. 55. szám alatt. Előbbiek alapján az 1. számú mellékletet ki kellett bővíteni, a 2. számú melléklet átdolgozásra került.

A 17. §-hoz

A hatálybalépéséről, illetve a szükséges hatályon kívül helyezésekről rendelkezik.

A Fővárosi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben, valamint az Szt.-ben meghatározott kötelezően ellátandó feladatokon túl, önként vállalt feladatként - a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei által - nappali melegedőket is működtet. Ez az ellátás szociális alapszolgáltatást nyújtó intézményi forma, nem minősül szakosított ellátásnak, ezért a rendelet címéből, illetve a rendelet szövegéből a „szakosított” szót törölni kell.

Ágazati miniszteri rendelet bevezette, hogy a fogyatékos személyek otthonába történő bekerülést megelőzően, az előgondozás I. szakaszában el kell végezni a fogyatékos személy előzetes alapvizsgálatát. Ezzel szükségtelenné vált a fogyatékosság tényét igazoló - sok esetben külön vizsgálat elvégzését igénylő - Országos Orvosszakértői Intézet szakvéleményének csatolása.

A Szociálpolitikai Integrált Informatikai Rendszer alkalmazásával szükségtelenné vált az előkészítő csoportnak a rendelet ezen szakaszaiban megfogalmazott feladat végzése.


  Vissza az oldal tetejére