A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

76/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés bizottsági struktúrájának változása miatt szükségessé vált az egyes bizottságokra már átruházott hatáskörök áttekintése, melynek eredményeképpen egyes hatáskörök tekintetében pontosítás vált szükségessé, illetve további hatáskörök átruházása vált indokolttá. Az új hatáskörök átruházását azok operatív jellege, és a Fővárosi Közgyűlés tehermentesítése indokolja.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés a 2007. augusztus 30-ai ülésén úgy döntött, hogy a BMSZKI Budapest XIV. Rákosszeg park 4. szám alatti intézményében családok átmeneti otthonát működtet. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. §-a tartalmazza azon hatásköröket, melyeket az intézmény fenntartója gyakorol az intézmények alapítása, működésének ellenőrzése során.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdése a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartójának állapít meg feladat és hatásköröket. A javaslat a már korábban átruházott hatáskörök pontosítását, a törvény szövegéhez igazítását tartalmazza.

A javaslat azon hatáskörök bizottságra való átruházását tartalmazza, melyek közgyűlési hatáskörben tartása nem indokolt és a hatáskör átruházásának jogszabályi tilalma nincs.

A 2. §-hoz

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv.(a továbbiakban Koktv.) 85. § (6) bekezdése szerint az önkormányzati intézkedési terv elkészítésekor, felülvizsgálatakor a helyi önkormányzatnak be kell szereznie a fővárosi, megyei önkormányzat szakvéleményét. A Koktv. 88. § (5)-(7) bekezdései szerint a helyi önkormányzat a meglévő intézmény feladatát akkor bővítheti, illetve közoktatási intézményét, egyes szolgáltatások ellátását akkor szüntetheti meg, ha a döntéshez beszerzi a fővárosi, megyei önkormányzat - fejlesztési tervére épített - szakvéleményét.

Az SZMSZ 7. számú mellékletében, a közgyűlés által a főpolgármesterre átruházott hatáskörök között már szerepel a szakvélemény megadásának hatásköre, a jelen módosítással e hatáskör gyakorlásának pontosítása, a törvény szövegéhez igazítása történik.

A 3. §-hoz

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. §-ának, illetve a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdésének végrehajtása érdekében a javaslat egyes, átruházható hatáskörök gyakorlását a főpolgármesterhez telepíti.

Számos olyan pályázat kerül kiírásra, mely külön költségvetési támogatást nem ír elő, azonban pályázati feltétel, hogy a pályázó fenntartói támogatással, jóváhagyással rendelkezzen. A pályázatok benyújtására rendszerint nyitva álló, rövid határidőre tekintettel indokolt e hatáskör főpolgármesterre történő átruházása.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére