A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Támasz Alapítvány

2006. évi közhasznúsági jelentése * 

1. A szervezet alapadatai

1. Elnevezés: TÁMASZ Alapítvány

2. Képviselő: Karikás György, Mészáros Izabella

3. Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

4. Levelezési cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

5. Adószám: 18002681-1-41

6. Közhasznúsági fokozat: kiemelkedően közhasznú szervezet

7. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 8.Pk.64.677/2., 1991. 01. 16.

8. Közhasznúsági végzés száma, hatálya: 12.Pk.64.677/7., 2000. 05. 10.

9. A szervezet céljának rövid leírása: gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő, illetve korábban gyermekvédelmi gondoskodásban részesült 18-30 év közötti fiatalok önálló életkezdésének elősegítése pénzbeli támogatás, életvezetési tanácsadás nyújtásával, önálló szálláshelyek fenntartásával.

2. Számviteli beszámoló

1 8 0 0 2 6 8 1 1 4 1
Statisztikai számjel vagy adószám

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója
2006

Támasz Alapítvány
egyéb szervezet megnevezése
1052 Budapest, Városház u. 9-11.
címe
„A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte!”
1 8 0 0 2 6 8 1 1 4 1
Statisztikai számjel vagy adószám
Az egyéb szervezet megnevezése: Támasz Alapítvány
Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege
2006. év

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)
helyesbítése
Tárgyév
a b c d e
1 A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) 18 464 - 18 408 44
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 18 464 - 18 408 44
4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5 IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
6 B. Forgóeszközök (7.-10. sorok) 47 365 - 13 465 66 715
7 I. KÉSZLETEK
8 II. KÖVETELÉSEK 47
9 III. ÉRTÉKPAPÍROK 40 233 - 13 465
10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 7 085 66 715
11 C. Aktív időbeli elhatárolások 0 82
12 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor) 65 829 - 31 873 66 841
13 D. Saját tőke (14.-19. sorok) 65 829 - 31 873 33 199
14 I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 3 770 3 770
15 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 24 545 30 186
16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL
(KH. TEVÉKENYSÉGBŐL)
37 514 - 31 873 - 757
19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
20 E. Céltartalékok 0 0
21 F. Kötelezettségek (22.-23. sorok) 0 0 56
22 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
23 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 56
24 G. Passzív időbeli elhatárolások 0 33 586
25 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor) 65 829 - 31 873 66 841
1 8 0 0 2 6 8 1 1 4 1
Statisztikai számjel vagy adószám
Az egyéb szervezet megnevezése: Támasz Alapítvány
Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása
2006. év

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)
helyesbítése
Tárgyév
a b c d e
1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1. + 2. + 3. + 4. + 5.) 43 142 - 33 465 10 253
2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 42 090 0 8 316
3 a) alapítótól
4 b) központi költségvetéstől
5 c) helyi önkormányzattól
6 d) egyéb, ebből 1%......206........................ 42 090 8 316
7 2. Pályázati úton elnyert támogatás
8 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 252 442
9 4. Tagdíjból származó bevétel
10 5. Egyéb bevétel 800 - 33 465 1 495
11 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0
12 C. Összes bevétel (A + B) 43 142 - 33 465 10 253
13 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.) 5 628 - 1 592 11 010
14 1. Anyagjellegű ráfordítások 972 2 073
15 2. Személyi jellegű ráfordítások 157 489
16 3. Értékcsökkenési leírás 403 - 1 592 12
17 4. Egyéb ráfordítások 4 096 8 436
18 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
19 6. Rendkívüli ráfordítások
20 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.) 0 0 0
21 1. Anyagjellegű ráfordítások
22 2. Személyi jellegű ráfordítások
23 3. Értékcsökkenési leírás
24 4. Egyéb ráfordítások
25 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
26 6. Rendkívüli ráfordítások
1 8 0 0 2 6 8 1 1 4 1
Statisztikai számjel vagy adószám
Az egyéb szervezet megnevezése: Támasz Alapítvány
Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása
2006. év

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)
helyesbítése
Tárgyév
a b c d e
27 F. Összes ráfordítás (D. + E.) 5 628 - 1 592 11 010
28 G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) 0 0 0
29 H. Adófizetési kötelezettség 0
30 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) 0 0 0
31 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) 37 514 - 31 873 - 757
32 Tárgyévi eredmény (I. + J.) 37 514 - 31 873 - 757
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
33 A. Személyi jellegű ráfordítások 489
34 1. Bérköltség
35 ebből: - megbízási díjak
36 - tiszteletdíjak
37 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 489
38 3. Bérjárulékok
39 B. A szervezet által nyújtott támogatások 8 436
40 ebből: A Korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerinti kötelezett- ségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás

3. Kimutatás költségvetési támogatások felhasználásáról

A TÁMASZ Alapítvány a 2006. évben az alábbi költségvetési támogatásban részesült:

Költségvetési szerv Támogatás összege
Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata 1 000 000 Ft

A támogatás felhasználása: az Alapítvány a támogatást a lakásotthon fenntartásának költségeire fordította (közüzemi díjak, közös költség, lakóknak nyújtott egyszeri támogatások).

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Támasz Alapítvány
Pénzügyi kimutatás
2006. 01. 01.-2006. 12. 31.

2006. 01. 01. Nyitó Erste Bank 56 777 Ft
Erste Pénzpiaci Alap 26 768 140 Ft
Lekötött betét 7 074 789 Ft
Nyitó összesen 33 899 706 Ft
Bevételek
OTP támogatás (a felhasználás arányában) 6 630 000 Ft
TEGYESZ támogatás 1 000 000 Ft
Magyar Telekom támogatás 450 000 Ft
Támogatás magánszemélyektől 30 000 Ft
Lakáshasználati díjak 442 000 Ft
Szja 1% 206 353 Ft
Bankkamat 211 723 Ft
Befektetett pénzügyi eszközök kamata 1 282 862 Ft
Közhasznú bevételek összesen 10 252 938 Ft
Bevételek összesen 10 252 938 Ft
Működési költségek
Közüzemi díjak 445 976 Ft
Közös költség 640 361 Ft
Nyomtatvány, irodaszer 64 754 Ft
Hirdetési díj 24 480 Ft
Postaköltség 204 361 Ft
Előfizetési díjak, szakkönyvek 2 300 Ft
Könyvelési díj 424 800 Ft
Egyéb szolgáltatások 17 714 Ft
Illetékek 6 000 Ft
Biztosítási díj 77 963 Ft
Bankköltség 164 104 Ft
Gépkocsi költségtérítés 444 215 Ft
Reprezentációs költség 44 404 Ft
Működési költségek összesen 2 561 432 Ft
Közhasznú kiadások
Magánszemélyek támogatása (tanulmányi ösztöndíj) 6 936 000 Ft
Szociális intézménybe kerülés támogatása 1 500 000 Ft
Közhasznú kiadások összesen 8 436 000 Ft
Kiadások összesen 10 997 432 Ft
Kötelezettségek
Szállító tartozások 55 200 Ft
Erste letéti számla egyenlege 998 Ft
2006-ban kapott SZJA 1% 161 475 Ft
Tárgyévet terhelő, 2007-ben számlázott költségek 54 332 Ft
OTP-támogatás fel nem használt része 33 370 000 Ft
Kötelezettségek összesen 33 642 005 Ft
Követelések
2006-ra jutó, 2007-ben realizált lekötött betét kamat 82 500 Ft
Követelések összesen 82 500 Ft
Kötelezettségek - követelések 33 559 505 Ft
Nyitó 33 899 706 Ft
Bevételek 10 252 938 Ft
Kiadások - 10 997 432 Ft
Kötelezettségek 33 559 505 Ft
Záró 66 714 717 Ft
2006. 12. 31. Záró
Erste Bank 35 267 643 Ft
Pénztár 78 706 Ft
Erste Pénzpiaci Alap 26 368 368 Ft
Lekötött betét 5 000 000 Ft
Záró összesen 66 714 717 Ft

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

A TÁMASZ Alapítvány a 2006. évben az alábbi cél szerinti juttatásokat nyújtotta:

Tanulmányi ösztöndíjak (76 fő): 6 660 000 Ft
Oktatási támogatás (1 fő): 50 000 Ft
Támogatás szociális intézménybe kerüléshez (1 fő): 1 500 000 Ft
Egyszeri támogatás súlyos életkezdési nehézségek megoldására (8 fő): 226 000 Ft
Összesen: 8 436 000 Ft

6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

A TÁMASZ Alapítvány a 2006. évben jelen jelentés 3. pontjában felsoroltakon kívül nem részesült támogatásban költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől.

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

A TÁMASZ Alapítvány a 2006. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást vezető tisztségviselőinek.

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

Az Alapítványról

A TÁMASZ Alapítvány olyan 18-30 év közötti fiatalok önálló életkezdését segíti elő, akik gyermekotthonokban vagy nevelőszülőknél élnek, illetve a gyermekvédelmi gondoskodás rendszeréből már kikerültek. Mindezek keretében segíti a fiatalok továbbtanulását és átképzését, folyamatos támogatást nyújt súlyos életkezdési nehézségek megoldására, valamint támogatja a fiatalok ideiglenes szálláshelyeinek fenntartását.

Az Alapítvány 1988-ban alakult, a Fővárosi Bíróság 1991. január 16-án vette nyilvántartásba, majd a 2000. év folyamán a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján közhasznú szervezetté, 2005. évben kiemelkedően közhasznú szervezetté minősítette át.

Az Alapítvány létrejöttekor a Kuratórium tagjai úgy döntöttek, hogy a tevékenységi körön belül - pályázat útján - elsősorban a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalokat támogatja ösztöndíjjal.

Az Alapítvány 1992-től egy 5-8 férőhelyes lakásotthont tart fenn, ahol szintén a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek tanulmányaik befejezéséig, illetve azt követően két évig tartózkodhatnak kedvezményes lakáshasználati díjfizetési kötelezettséggel. A lakásotthonba szintén pályázat útján lehet elhelyezést nyerni.

Mind ösztöndíjasaink, mind a lakásotthonban élő fiatalok részére igyekszünk igényeik szerint személyre szóló tanácsadást nyújtani, támogatottjaink jelentős részével a diplomájuk megszerzését követően is kapcsolatban maradunk.

Az Alapítvány eddig 438 fiatalt részesített támogatásban.

Közülük: 53 fő jelenleg is ösztöndíj-támogatásban részesül;

235 fő kapott diplomát vagy tett záróvizsgát támogatásunk segítségével;

96 fő átképzését segítettük elő;

54 fő idegennyelv-tanuláshoz kapott támogatást.

Az Alapítvány tevékenységét Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatától évente rendszeresen kapott támogatásból, a pályázatokon elnyert pénzeszközökből, az egyéb támogatói adományokból, a személyi jövedelemadóból származó 1%-os részesedésből valamint a banki kamatokból biztosítja.

A 2006. év anyagi lehetőségei

A 2005-ös évben az Alapítvány bevételei megnövekedtek, így a lehetőségei tovább bővültek, és az ösztöndíj jellegű juttatások megemelésére, és azon kívül további két támogatási formára vált lehetőség, a fiatal felnőttek bentlakásos szociális intézménybe kerülésének és lakhatásának támogatására.

Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium és az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. között 2005. áprilisában létrejött megállapodás keretében az OTP Bank Nyrt. 2005., 2006. és 2007. években évente, minden év szeptember 1. napjáig 40 000 000 Ft összegű támogatást biztosít az ICSSZEM által megjelölt kiemelkedően közhasznú szervezet számára. A Minisztérium választása a TÁMASZ Alapítványra esett, és kétszer (2005ben és 2006-ban) 40 000 000 Ft-ot már a folyószámlánkra is utaltak.

Az OTP Bank Nyrt.-től kapott támogatásból az Alapítvány által eddig fő tevékenysége keretében nyújtott ösztöndíjtámogatáson kívül a 24. életévüket be nem töltött, a gyermekvédelmi gondoskodásban nagykorúvá vált:

1 tartósan beteg vagy fogyatékos fiatal felnőttek ellátását biztosító bentlakásos szociális intézményben fizetendő egyszeri hozzájárulás kifizetése teljesíthető;

2 fiatal felnőttek otthonteremtését elősegítő hitelintézeti kölcsön egy összegű törlesztése, lakásvásárlásuk, lakásfelújításuk, lakáskorszerűsítésük támogatása biztosítható.

Az Alapítvány 2006-ban a Magyar Telekom Nyrt.-től a lakásotthon internetes hálózatának kialakítása, és számítógéppel való felszerelése céljából támogatást kapott. Az adomány műszaki okok miatt egyelőre még nem került felhasználásra.

A 2006. ÉV TEVÉKENYSÉGE

A 2005/2006-os tanév II. félévében ösztöndíj-támogatásban részesültek

2005/2006-os tanév szeptemberétől 23 fő kezdte meg felsőfokú tanulmányait az Alapítvány támogatásával. 2005-ben nem került sor pályázat kiírására, hanem a korábban pályázó ösztöndíjasok támogatását folytattuk (21 fő), valamint méltányossági alapon 2 új fiatal ösztöndíjjal való támogatását fogadta el a Kuratórium. A 23 támogatott közül 2 fő 15 000 Ft, 21 fő 10 000 Ft összegű havi ösztöndíjban részesült. Az ösztöndíjak tanulmányi eredmények függvényében kerültek megállapításra úgy, hogy 3,51 átlag felett 10 000 Ft, 4,51 átlag felett 15 000 Ft ösztöndíj került átutalásra. 2005/2006-os tanévben tanulmányaikat megkezdők közül 21 fő folytatta a második félévben is tanulmányait, egy fiatalt indexének meghamisítása miatt felfüggesztettek tanulmányaiban, egy támogatott pedig nem jelentkezett, nem küldte be a félévet lezáró dokumentumait, a megadott címen, telefonszámon nem lehetett elérni. Korábbi tanév halasztása miatt azonban két új fiatal került be a támogatottak közé. A fent kifejtett tanulmányi átlag alapú differenciálás szerint 2 fő 15 000 Ft, 21 fő 10 000 Ft havi összegű ösztöndíjat kapott a második félévtől kezdődően. Egy fiatal méltányossági alapon 50 000 Ft egy összegű ösztöndíj jellegű támogatást kapott tanulmányai folytatásához a Kuratórium döntése szerint.

Mindezek alapján a 2006. év augusztusáig 1 680 000 Ft ösztöndíj-támogatás került kifizetésre.

A támogatottak közül 10 fő fejezte be tanulmányait, 10 fő a következő tanévre vonatkozóan is támogatást igényelt, 3 fiatal nem jelentkezett, nem lehetett elérni. A nem elérhető 3 fiatal, az első félévben szintén nem jelentkező 1 fiatal törlésre, illetve a közokirathamisítást elkövető támogatottunk kizárásra került az Alapítvány által támogatottak névsorából.

A 2007. év pályázatai

A Kuratórium a 2006. év támogatásairól az év második felében határozott. Mivel az Alapítvány az ösztöndíjat elnyert fiatalokat - pénzügyi lehetőségei szerint - tanulmányaik befejezéséig támogatja, ezért a teljes bevétel az évben nem került felhasználásra. Az Alapítvány számlavezető bankjánál, az ERSTE Bank Befektetési Zrt.-nél ERSTE PÉNZPIACI ALAP-ból vásároltunk befektetési jegyeket, amely minimális kockázattal jár, a fel nem használt összeg kamatozik, és folyamatos pénzfelhasználás is lehetséges az értékpapírszámláról.

A Kuratórium a 2006. május 23-án megtartott ülésén a rendelkezésre bocsátható pénzeszközök felhasználását a következők szerint határozta meg:

1 A tanulmányok támogatásának keretein belül a fiatal felnőttek felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán történő továbbtanulásának támogatását fogadta el a 2006/2007-es tanévben ösztöndíjpályázat keretében. A Kuratórium további feltételeket nem határozott meg, a pályázat elnyerését tanulmányi eredmény, szociális helyzet figyelembe vételétől tette függővé már a pályázók számának ismeretében.

2 A bentlakásos szociális intézménybe kerülés támogatása keretein belül a Kuratórium a tartósan beteg vagy fogyatékos fiatal felnőttek számára szociális bentlakásos intézményben fizetendő egyszeri hozzájárulási díj részben vagy egészben történő kifizetésére szóló pályázat kiírását fogadta el maximum 1 500 000 Ft összegű hozzájárulás erejéig.

3 A fiatal felnőttek otthonteremtése tárgyában a Kuratórium úgy döntött, hogy azoknak a lakáshoz jutását támogatja, akik lakásvásárlásra hitelt kívánnak felvenni, a támogatás lényege pedig abban áll, hogy az Alapítvány a hitelfelvételhez szükséges önrészt részben vagy egészben biztosítaná a fiatal számára. Ennek keretében szintén maximum 1 500 000 Ft támogatás biztosítható.

A 2006-os év pályázatai

1. Ösztöndíjpályázat

Az Alapítvány ösztöndíj-pályázati kiírása 2006. júniusában megjelent a Fővárosi Önkormányzat honlapján, és elérhetővé vált Magyarország összes területi gyermekvédelmi szakszolgálatánál. A pályázat benyújtási határideje 2006. szeptember 30-a volt. Ez idő alatt összesen 174 pályázat érkezett, ebből 14 nem felelt meg a pályázati feltételeknek (általánosságban: életkor, levelező tagozat, nem gyermekvédelmi gondoskodásban eltöltött idő miatt). Az Alapítvány Kuratóriuma 2006. október 25-én megtartott ülésén úgy döntött, hogy a II-III-IV. vagy V. évfolyamon tanulókat részesíti ösztöndíj-támogatásban, amennyiben az előző tanévben elért tanulmányi átlageredményük meghaladja a 3,5-t. (3,51-3,99 tanulmányi átlag esetén: havi 15 000 Ft; 4,01-4,70 tanulmányi átlag esetén: havi 20 000 Ft; 4,71-t meg- haladó tanulmányi átlag esetén: 25 000 Ft).

A Kuratóriumi döntés értelmében a pályázók közül 46 fiatal felnőtt részesül a 2006/2007-es tanévben ösztöndíjban, amelyből tanulmányi átlageredményük alapján 20 fő havi 15 000 Ft, 23 fő havi 20 000 Ft, 3 fő havi 25 000 Ft ösztöndíjat kap.

A Kuratórium az előző tanévben megfelelő tanulmányi eredményt elért támogatottak közül további 9 fiatal felnőtt részére állapított meg ösztöndíjat a 2006/2007-es tanévre vonatkozóan, a pályázóknál meghatározott differenciálás szerint. Ez alapján a Kuratórium az október 25-i ülésén 1 fő részére 15 000 Ft, 5 fő részére 20 000 Ft, 3 fő részére 25 000 Ft havi ösztöndíjat állapított meg.

Ugyanezen a kuratóriumi ülésen két fő részére - akik korábban az alapítvány ösztöndíjasai voltak - 50-50 000 Ft, egy korábbi ösztöndíjas számára pedig 20 000 Ft egyszeri támogatás került odaítélésre a diplomához szükséges nyelvvizsga megszerzéséhez.

A nyertes pályázókkal és a korábbi - 2005/2006-es tanévben is - támogatottakkal a Kuratórium tanulmányi ösztöndíjszerződést kötött. A szerződésben rögzítésre került, hogy az ösztöndíjas 12 hónapra kapja a támogatást, a második félévtől akkor, ha az első félévet lezáró indexmásolatot és a második félévre vonatkozó hallgatói jogviszony igazolást beküldi az alapítvány részére. A szerződések alapján 2006. decemberében összesen 4 980 000 Ft összegű ösztöndíj került kifizetésre a 2006/2007-es tanév első félévére vonatkozóan. További két ösztöndíjasnak csak 2007-ben sikerült utalni a támogatásukat, az egyiknek azért, mert több alkalommal rossz számlaszámot adott meg, a másiknak pedig azért, mert késve küldte vissza az aláírt tanulmányi ösztöndíjszerződését.

Egy fiatal felnőtt pályázó nem fogadta el a kuratórium döntését, és külön kérelemmel fordult a Kuratórium elnöke felé, hogy speciális helyzetéből adódóan az alapítvány támogassa tanulmányait. A Kuratórium 2006. decemberében rendkívüli kuratóriumi ülést tartott, ahol méltányossági alapon a fiatal 70.000 Ft összegű egyszeri támogatásáról döntött.

2. Szociális intézménybe kerülés támogatása

2006. augusztusában kiírásra került a bentlakásos szociális intézményben fizetendő egyszeri hozzájárulás részben vagy egészben történő kifizetésére szóló pályázat is, amely szintén a Fővárosi Önkormányzat hivatalos honlapján jelent meg, valamint elérhetővé vált az összes területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál. A pályázat benyújtásának feltétele az volt, hogy a tartósan beteg vagy fogyatékos fiatal felnőtt a gyermekvédelem rendszerében vált nagykorúvá, továbbá valamely bentlakásos szociális intézménybe várja felvételét, ahol egyszeri hozzájárulás kifizetése szükséges.

A kiírásra összesen négy pályázat érkezett, amelyből egy felelt meg a pályázati feltételeknek. Egy elutasított pályázat esetében nem kellett egyszeri hozzájárulást fizetni, két elutasított pályázatnál pedig nem szociális intézménybe várta elhelyezését a fiatal felnőtt.

A nyertes pályázó a kuratóriumi döntés értelmében 1 500 000 Ft egyszeri támogatást kapott, amely megegyezett a bentlakásos szociális intézményben fizetendő egyszeri hozzájárulási díj összegével. A pályázóval a Kuratórium támogatási szerződést kötött, amelyben rögzítésre került az egyszeri támogatás kifizetése, célja, visszafizetésének kötelezettsége. Az alapítványi támogatás időarányos részét akkor kell visszafizetni, ha a támogatott intézményi jogviszonya olyan időpontban szűnik meg, amikor az egyszeri hozzájárulás intézmény részéről való visszatérítésének van helye.

Az 1 500 000 Ft kifizetése 2006. decemberében megtörtént.

3. Lakhatás támogatása

Folyamatban van a fiatal felnőttek lakáshoz jutásának támogatására szóló pályázat elkészítése mely szerint, ha a fiatal az első lakásának megvásárlásához banki hitelt kíván igényelni, az Alapítvány az ehhez szükséges önrészt részben vagy egészben megtéríti. Az OTP Bank Nyrt-vel való együttműködés keretében kidolgoztuk az erre vonatkozó pályázati kiírást. Az együttműködés értelmében az alapítvány elbírálja a beérkezett pályázatokat, a nyertes pályázóknak kötelezettségvállalási nyilatkozatot állít ki az önrész kifizetéséről, amely nyilatkozattal a fiatal beadja hiteligénylési kérelmét a bankhoz. Ezért a pályázati kiírásban az Alapítvány által támogatottak körén belül további szűkítésre volt szükség, olyan feltételek meghatározásaként, amelyek lehetővé teszik, hogy már eleve a pályázók közül kiszűrjük azokat, akik nem felelnek meg a banki hiteligénylés feltételeinek.

A támogatottakkal való kapcsolattartás tapaszatalatai

Az Alapítvány működése óta fontosnak tartja, hogy az anyagi támogatásban részesülő fiatalokkal személyesen is kapcsolatot tartson, szükség szerint vagy az igényeiknek megfelelően személyes tanácsadással is szolgáljon számukra. A támogatottak jelentős részével az Alapítvány diplomájuk megszerzését követően is kapcsolatban marad, így a későbbiek folyamán is lehetőség van életvezetési problémáikban segítségükre lenni.

Az Alapítvány ezen feladatát kezdetektől fogva az Alapítvány titkára látta el, 2006. augusztus 1-jétől, a titkári tisztségéről történő lemondását követően, már mint önkéntes segítő végzi feladatát. A kapcsolattartás levelezés útján, telefonon (az alapítvány saját előfizetéses telefonkészülékkel rendelkezik erre a célra), és személyesen bonyolódik le. Mivel a támogatottak jelentős része vidéken él, önkéntes segítőnk saját gépkocsijával látogatja őket rendszeresen (melyért havi gépjármű költségtérítésben részesül). A fiatalokkal való személyes kapcsolat felvétele komoly erőfeszítéseket igényel, hiszen az esetek többségében a fiatalok csak az anyagi támogatásért fordulnak az Alapítvány felé, és a problémák már csak akkor derülnek ki, amikor azok nehezen orvosolhatóak. A legtöbb gondot a nevelőszülőknél élő fiataloknál a nevelőszülőkkel szemben felmerült konfliktusok, valamint az albérletben élő támogatottak anyagi nehézségi jelentik. A különösen nagy anyagi problémával küzdő, méltányolható helyzetben élő fiatalok nehézségeit a Kuratórium döntése alapján egyszeri összegű támogatás biztosításával próbáljuk megoldani. Fiataljaink tanulmányi munkája, szorgalma, eredménye általánosságban elmondható, hogy jó, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a tanulás mellett az esetek többségében alkalmi munkát is vállalnak. Komoly gondot a diploma megszerzéséhez szükséges idegennyelv elsajátítása okozza, amelyhez az isklai órák mellett külön órákat is igénybe kell venni. Ez nem csak idő, hanem anyagi ráfordítás is. Ezért szükséges, hogy Alapítványunk indokolt esetekben a nyelvvizsga megszerzéséhez egyszeri összegű támogatást biztosítson.

Önkéntesünk rendkívül nagy erőfeszítéseket igénylő munkával igyekszik - az esetek túlnyomó részében sikerrel - megoldani a felmerülő problémákat.

Az alapítvány „lakásotthona”

A lakás Budapesten, a VIII. kerületben található, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában áll, melyet ingyenes használatbavételi szerződés alapján ideiglenes szálláshelyként működtetünk. A lakás tágas, lakhatásra teljesen felszerelt, négy hálóval (3 kétszemélyes, egy egyszemélyes), két fürdőszobával, egy nagy nappalival, konyhával, előszobával rendelkezik. A lakásotthonban jelenleg 5 fő tartózkodik, három fiú külön-külön szobában, két lány pedig egy szobában került elhelyezésre.

Egy fiatal - korábbi ösztöndíjasunk - gyógytornászként dolgozik, jelenleg munkát keres, orvoslátogató szeretne lenni. Augusztus végén kiköltözik a lakásotthonból, várhatóan önállóan is meg fogja már állni helyét az életben.

Egy fiatal multimédia tanfolyamot kezdett el a 2006/2007-es tanévben, de sajnos még nem sikerült a záróvizsgát letenni, többszöri halasztás után remélhetőleg a tavaszi vizsga sikerülni fog. A fiatal egyébként informatikusként vállal munkát, egyelőre még csak egy-két hónapot sikerül egy munkahelyen végigdolgoznia. 2007. augusztusában ő is kikerül a lakásotthon berkeiből, végzettsége, képességei alapján alkalmas az önfenntartásra.

Egy fő a Semmelweis Egyetem Orvostudományi Karán tanul, sajnos a 2006/2007. tanév I. félévét nem tudta sikerrel zárni, így most munkát vállalt, és a következő tanév szeptemberétől folytatja tanulmányait.

Egy fő az ELTE tanító szakán folytat tanulmányokat, egy fő pedig a Pécsi Tudományegyetem igazságügyi ügyintézői szakán tanul, amely mellett ügyvédi irodában munkát vállal. Mindketten tanumányaikat eredményesen folytatják.

Általánosságban elmondható, hogy a fiatalok együttműködőek, a lakásotthont - kisebb-nagyon ellenőrzés mellett - rendben tartják, tanácsainkat, iránymutatásainkat igénylik, rendszerint megfogadják. Önállóak, kiegyensúlyozott magánélettel rendelkeznek, közös programokat viszonylag nehéz velük kialakítani.

Személyi változások

A 2006-os évben személyi változások történtek az Alapítvány életében: három kuratóriumi tag - akik közül az egyik a titkári teendőket is ellátta - lemondott kuratóriumi tagságáról, egy további kuratóriumi tagot pedig a Fővárosi Közgyűlés visszahívott, mivel az Alapítvány munkájában évek óta nem vett részt. A Kuratóriumot egy új taggal egészítette ki a Fővárosi Közgyűlés, akit egyben a titkári feladatok ellátásával és képviseleti joggal is megbízott. Korábban az Alapítványnál titkárként tevékenykedő kuratóriumi tag a továbbiakban önkéntes segítőként vesz részt az alapítványi munkában, azzal a feladattal, hogy az Alapítványtól támogatásban részesülőkkel kapcsolatot tartson, életvezetési tanácsokkal szolgáljon számukra.

Az Alapítvány Pénzügyi Ellenőrző Bizottságában is változás történt, az egyik lemondott tag helyére új személy került.

A Kuratórium az Alapítvány pénzügyi számviteli feladatainak ellátásával az eddigi könyvelő helyett 2006. július 1-jével másik - üzleti tevékenysége keretében alapítványok pénzügyeivel foglalkozó - céget bízott meg, mivel a megemelkedett pénzügyi keretek miatt a számviteli feladatok jelentősen kibővültek, megnövekedtek.

Kelt Budapesten, 2007. év április hó 10. napján.

A TÁMASZ Alapítvány Kuratóriuma 2007. április 20-i ülésén elfogadta a 2006. év tevékenységéről készült közhasznúsági jelentést.

...............................................................

TÁMASZ Alapítvány képviselője


  Vissza az oldal tetejére