A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Fővárosi Szociális Közalapítvány és Budapesti Szociális Forrásközpont

2006. évi közhasznúsági jelentése * 

1 8 0 3 6 3 3 8 8 5 3 2 5 6 9 0 1
1 8 1 0 9 0 2 5 8 5 3 2 5 6 9 0 1

együtt

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített beszámolója

2006

Fővárosi Szociális Közalapítvány és
Budapesti Szociális Forrásközpont

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

egyéb szervezet megnevezése

1052 Budapest, Városház u. 9-11.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

címe

Keltezés: Budapest, 2007. június 14.
P. H. az egyéb szervezet vezetője
képviselője
1 8 0 3 6 3 3 8 8 5 3 2 5 6 9 0 1
1 8 1 0 9 0 2 5 8 5 3 2 5 6 9 0 1
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése: Fővárosi Szociális Közalapítvány és
Budapesti Szociális Forrásközpont
Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

2006 ÉV

adatok E Ft-ban
sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző évek(ek)
helyesbítése
Tárgyév
a b c d e
1 A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) 2 098 1 777
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 49 23
3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 2 049 1 754
4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5 IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
6 B. Forgóeszközök (7. - 10. sorok) 56 029 44 634
7 I. KÉSZLETEK
8 II. KÖVETELÉSEK 3 749 51
9 III. ÉRTÉKPAPÍROK 17 994
10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 52 280 15 073
11 C. Aktív időbeli elhatárolások 11 516
12 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
(1.+ 6. + 11. sor)
58 127 46 411
13 D. Saját tőke (14. - 19. sorok) 34 624 37 102
14 I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 5 300 5 300
15 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 26 985 29 324
16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KH. TEV.BŐL) 2 339 2 478
19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
20 E. Céltartalékok
21 F. Kötelezettségek (22. - 23. sorok) 23 503 9 309
22 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
23 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23 503 9 309
24 G. Passzív időbeli elhatárolások
25 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(13.+20.+21.+24. sor)
58 127 46 411
Budapest, 2007. június 14. P. H.
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
1 8 0 3 6 3 3 8 8 5 3 2 5 6 9 0 1
1 8 1 0 9 0 2 5 8 5 3 2 5 6 9 0 1
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése: Fővárosi Szociális Közalapítvány és
Budapesti Szociális Forrásközpont
Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2006 ÉV

adatok E Ft-ban
sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző évek(ek) helyesbítése Tárgyév
a b c d e
1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
(1. + 2. + 3. + 4. + 5.)
59 080 92 958
2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 36 327 53 495
3 a) alapítótól 23 928 21 342
4 b) központi költségvetéstől 6 700 9 500
5 c) helyi önkormányzattól 15 400
6 d) egyéb, ebből 1% : 30 5 699 7 253
7 2. Pályázati úton elnyert támogatás 31 035
8 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 20 989 2 185
9 4. Tagdíjból származó bevétel
10 5. Egyéb bevétel 1 764 6 243
11 B. Vállakozási tevékenység bevétele
12 C. Összes bevétel (A + B) 59 080 92 958
13 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
(1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)
56 741 90 480
14 1. Anyagjellegű ráfordítások 29 588 35 940
15 2. Személyi jellegű ráfordítások 22 485 26 463
16 3. Értékcsökkenési leírás 1 601 1 675
17 4. Egyéb ráfordítások 2 980 26 402
18 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
19 6. Rendkívüli ráfordítások 87 0
20 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
(1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)
21 1. Anyagjellegű ráfordítások
22 2. Személyi jellegű ráfordítások
23 3. Értékcsökkenési leírás
24 4. Egyéb ráfordítások
25 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
26 6. Rendkívüli ráfordítások
Budapest, 2007. június 14. P. H.
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
1 8 0 3 6 3 3 8 8 5 3 2 5 6 9 0 1
1 8 1 0 9 0 2 5 8 5 3 2 5 6 9 0 1
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése: Fővárosi Szociális Közalapítvány és
Budapesti Szociális Forrásközpont
Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2006 ÉV

adatok E Ft-ban
sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző évek(ek) helyesbítése Tárgyév
a b c d e
27 F. Összes ráfordítás (D. + E.) 56 741 90 465
28 G. Adózás előtti eredménye (B. - E.)
29 H. Adófizetési kötelezettség
30 I. Tárgyévi vállakozási eredmény (G. - H.)
31 J. Tárgyévi közhasznú eremény (A. - D.) 2 339 2 478
32 Tárgyévi eredmény (I. + J.) 2 339 2 478
Tájékoztató adatok
33 A. Személyi jellegű ráfordítások 26 463
34 1. Bérköltség 16 971
35 ebből: - megbízási díjak 3 330
36 - tiszteletdíjak 0
37 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 2 268
38 3. Bérjárulékok 7 223
39 B. A szervezet által nyújtott támogatások 34 665
40 C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 17 612
41 D. Továbbutalt támogatás 20 712
Budapest, 2007. június 14. P. H.
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

Fővárosi Szociális Közalapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése

A Fővárosi Szociális Közalapítvány (székhelye: 1052 Budapest, V. ker., Városház u. 9-11.), amely 1992. április 15-én a 3063. sorszám alatt nyilvántartásba vett, 1996. március 4-én közalapítvánnyá minősített, 1998. január 1-jétől kiemelkedően közhasznú fokozatú szervezetté átsorolt alapítványként végzi tevékenységét.

A szervezet az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) szakaszában foglalt közhasznú - szociális - tevékenységet lát el.

A Fővárosi Szociális Közalapítvány szervezeti egysége a Budapesti Szociális Forrásközpont (székhelye: 1052 Budapest, V. ker., Városház u. 9-11.), amely 2003. január 1-jétől a Közalapítványra vonatkozó jogszabályok alapján működik, önálló adószámmal.

A Fővárosi Szociális Közalapítvány és a Budapesti Szociális Forrásközpont külön jogi személyként önállóan gazdálkodik, elkülönült vagyonnal rendelkezik.

Gazdasági tevékenységükről külön mérlegbeszámoló készítésével adnak számot.

Tekintettel a közös bírósági bejegyzésre, valamint az egyközös KSH, illetve külön adószámra, összesített mérlegbeszámoló képezi a közhasznúsági jelentés alapját.

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója, a 224/2000. (XII. 19.) kormányrendeletben közzétett 4. és 6. számú mellékletben előírtak alapján készült.

2006. évben mindkét szervezet az alapító okiratban foglalt cél szerinti tevékenységet végezte.

1. Közhasznú beszámoló

A szervezet 2006. évi gazdálkodásának mérlege (adatok ezer Ft-ban)

A) Befektetett eszközök 1 777
B) Forgóeszközök 33 118
C) Aktív időbeli elhatárolások 11 516
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 46 411
D) Saját tőke 37 102
E) Céltartalékok 0
F) Kötelezettségek 9 309
G) Passzív időbeli elhatárolások 0
FORRÁSOK ÖSSZESEN 46 411

A szervezet 2006. évi eredménykimutatása (adatok ezer Ft-ban)

A) Összes közhasznú tevékenység bevétele 92 958
B) Vállalkozási tevékenység bevétele 0
C) Összes bevétel 92 958
D) Közhasznú tevékenység ráfordításai 90 480
E) Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0
F) Összes ráfordítás 90 480
I) Tárgyévi vállalkozási eredmény 0
J) Tárgyévi közhasznú eredmény 2 478
Tárgyévi eredmény összesen 2 478

Tájékoztató adatok (ezer Ft-ban)

A) Személyi jellegű ráfordítások 26 463
1. Bérköltség 16 971
- ebből megbízási díjak 3 330
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 2 268
3. Bérjárulékok 7 223
B) Szervezet által nyújtott támogatások 34 665
C) Továbbtanulási céllal kapott támogatás 17 612
D) Továbbutalt támogatás 20 712
A beszámoló KÖVETELÉSEK sora jogcímenként:
36 E Ft APEH felé túlfizetés - Közalapítvány
15 E Ft Kiküldetések be nem fizetett járulékai - Közalapítvány
51 E Ft összesen
A beszámoló ÁTMENŐ AKTÍVÁK sora jogcímenként:
11 516 E Ft a HEFOP-pályázatra már elszámolt költségek még át nem utalt pénzügyi fedezetét tartalmazza.
A beszámoló KÖTELEZETTSÉGEK sora jogcímenként:
9 E Ft Fizetetlen szállítói számla - Forrásközpont
25 E Ft Duplán kifizetett vevő számla - Forrásközpont
708 E Ft Decemberi munkabér - Forrásközpont
589 E Ft tb-kötelezettség - Forrásközpont
77 E Ft Magánnyugdíjpénztárak felé tartozás - Forrásközpont
346 E Ft APEH felé tartozások (szja, Szakképzési HJ, Munkaadói, Munkavállalói járulék) - Forrásközpont
49 E Ft APEH áfabefizetési kötelezettség - Forrásközpont
73 E Ft tb-kötelezettség - Közalapítvány
38 E Ft Magánnyugdíjpénztárak felé tartozás - Közalapítvány
7 395 E Ft Felhasználatlan támogatás - Közalapítvány
9 309 E Ft összesen

2. A szervezet 2006-ban 9500 E Ft költségvetési támogatásban részesült.

3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés 2005. évi összeg 2006. évi összeg
Induló tőke
Tőkeváltozás
Tárgyévi eredmény közhasznúsági bevételből
Tárgyévi eredmény vállalkozási bevételből
Saját tőke
5 300
26 985
2 339
0
34 624
5 300
29 324
2 478
0
37 102

4. Kimutatás a kapott támogatásokról (adatok ezer Ft-ban)

Fővárosi Szociális Közalapítvány

Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatási összeg
2006. év
Pharmahim Rt.
Pharmanova Zrt.
Bp. Főv. Önkormányzat
Természetbeni adományok
Összesen:
BMSZKI részére
BMSZKI részére
Előítéletek csökkentésére - kiegészítő finanszírozás
1 212
1 000
15 400
13 953
31 565

Forrásközpont

Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatási összeg
2006. év
Fővárosi Önkormányzat
Európai Szociális Alap
Európai Szociális Alap
Szociális és Családügyi Minisztérium
Szociális és Családügyi Minisztérium
Szociális és Családügyi Minisztérium
Európai Unió, Brüsszel
Összesen:
Közhasznú tevékenység
HEFOP-2.2.1, szociális szakemberek képzése
HEFOP-2.2.1, ERKOMP, szociális szakemberek képzése
Civil hálózat fejlesztés
Regionális tanács működtetése
Civil hálózat fejlesztés
New Faces projekt
21 342
9 655
9 778
3 000
3 000
3 500
2 012
52 287

5. 1%-os szja-támogatásból befolyt 30 E Ft 2006. év folyamán.

6. Vezető tisztségviselő juttatásban nem részesült.

7. Közhasznú tevékenység 2006-ban

A Fővárosi Szociális Közalapítvány a kapott támogatások - csaknem teljes körét - nonprofit szervezeteknek adta tovább. A Fővárosi Szociális Közalapítvány 2006. év folyamán tevékenyen részt vett az EQUAL Esélyteremtés a Foglalkoztatásban pályázat megvalósításában, amely a munkaerő-piaci reintegrációt segíti elő a hajléktalanok ellátásában. A tételes elszámolások alapján 11 602 E Ft folyt be 2006. év végéig a pályázatra. Mivel a projekt utólagos finanszírozású, így a Fővárosi Szociális Közalapítvány „hitelezi” meg negyedévről negyedévre a forrásokat a pályázat végrehajtásához. Év végével 3100 E Ft volt a finanszírozásra fordított pénzeszköz.

A Forrásközpont mintegy 30 különböző Nemzeti és Fővárosi programot valósított meg, illetőleg kezdett meg 2006-ban. A programok tárgyévi bevételeit és költségeit a mellékelt táblázat mutatja be.

2006. évi bevételek
Értékesítés árbevétele 2 185
Szoc. és Családügyi Minisztérium 9 500
Fővárosi Önkormányzat 21 342
HEFOP-ERKOMP 9 778
HEFOP - Hallasd a hangod 9 655
New Faces 2 012
Egyéb, kisebb pályázatok, támogatások 2 892
Kamatbevétel 948
összesen: 58 312
2006. évi költségek
HEFOP - Hallasd a hangod 3 543
HEFOP-ERKOMP 9 778
Fővárosi Önkormányzat 21 584
Szoc. és Családügyi Minisztérium 8 946
New Faces 2 103
Kisebb pályázatok, saját bevételek 10 137
összesen: 56 091

Az adatokon túl a szöveges értékelést az alábbiakban közöljük:

A Budapesti Szociális Forrásközpont tevékenységeit - szokás szerint - azok finanszírozási forrásai szerint csoportosítottuk.

A Fővárosi Önkormányzat anyagi támogatása teszi lehetővé a BSZF számára egy sor olyan projektbe való bekapcsolódást, amelyek előkészítő fázisának finanszírozása egyéb formában nem lenne megoldható. E projektek megvalósulása - azok szakmai jelentőségén túl - további anyagi források bevonását is jelentik, s így a Főváros számára közvetlenül is hasznosulnak. Nagyságrendben ez annyit tesz, hogy a Főváros 20 941 M Ft-nyi támogatása mellé a BSZF további közel 25 M Ft-nyi többletforrást tudott bevonni 2006-ban.

Új profilunk: az elkövetkező években fő céljaink közé sorolhatjuk a szociális szervezetek támogatását az európai uniós pályázatokon való részvételben.

I. Külföldi forrásokból finanszírozott programok

I. 1. New faces

Sor-
szám
Kód Szerződő fél Szerz. típusa Vállalt feladat Szerződés dátuma Megvalósítás kezdete Teljesítés határideje Vállalási összeg
2005/21 NF Európai Bizottság Konz New faces:
„Az apaság új fogalma az európai városokban”
2005.
szeptember
2005.
október
2006.
december
S 31 884 EUR = 8,4 M Ft ebből BSZF: 1 680 000 Ft

Cél: A kisgyermekes apák ösztönzése arra, hogy éljenek a gyermekgondozási szabadság lehetőségével

Tevékenységek/eredmény: (nemzetközi együttműködésben) interjúk + workshop + kiadvány

I. 2. A társadalmi összetartozási (social inclusion) folyamat elemei: nők a helyi fejlesztésben

Sor-
szám
Kód Szerződő fél Szerz. típusa Vállalt feladat Szerződés dátuma Megvalósítás kezdete Teljesítés határideje Vállalási összeg
2007/3 LAG QECEran Konz. Nők és férfiak esélyegyenlősé-gének helyi feltérképezése 2006.
december
2006.
december 1.
2008.
február 28.
12 500 EUR = 3 062 500 Ft

Cél: a nők gazdasági és politikai szerepvállalásának feltérképezése egy adott területen és ehhez alkalmas módszertan kidolgozása

Tevékenységek/eredmény: szakmaközi munkacsoport felállítása + „gender local mapping” tanulmány

II. Országos (minisztériumi, egyetemi) forrásokból finanszírozott programok

II. 1. „Regionális Szociális és Gyermekvédelmi Minőségügyi Műhely” konferencia megszervezése

Sor-
szám
Kód Szerződő fél Szerz. típusa Vállalt feladat Szerződés dátuma Megvalósítás kezdete Teljesítés határideje Vállalási összeg
2006/21 SzGyM NCSSZI V. sz. „Regionális Szociális és Gyermekvédelmi Minőségügyi Műhely” 2006.
november 21.
2006.
november 21.
2006.
december 12.
455 000 Ft

Cél: „sztenderdizációs” és „ellenőrzési” projektek véleményezése

Tevékenységek/eredmény: 65 fős műhely-konferencia megszervezése

II. 2. Kutatás a fiatalkorúak igazságszolgáltatásának hatékonyságáról

Sor-
szám
Kód Szerződő fél Szerz. típusa Vállalt feladat Szerződés dátuma Megvalósítás kezdete Teljesítés határideje Vállalási összeg
2006/22 Fk SZMM T. sz. A fiatalkorúak igazságszolgálta-
tásának hatékonysága
2006.
december 11.
2006.
december 11.
2007.
pü: május 31.
szakmai:
(nov. 30.)
4 000 000 Ft

Cél: proaktív típusú bűnmegelőzési stratégia támogatása + a közvélemény tájékoztatása a javítóintézeti nevelésről

Tevékenységek/eredmény: utánkövetéses vizsgálat (500 fős kérdőíves lekérdezés + 30 interjú + 4 fókuszcsoport)

II. 3. Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások sztenderdizációja

Sor-
szám
Kód Szerződő fél Szerz. típusa Vállalt feladat Szerződés dátuma Megvalósítás kezdete Teljesítés határideje Vállalási összeg
2006/24 ST NCSSZI V. sz. Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások sztenderdizációja 2006.
december 14.
2007.
január 15.
2007.
március 26.
420 000 Ft

Cél: szakmai sztenderdek kidolgozása

Tevékenységek/eredmény: szakmai vélemények begyűjtése 2 körben + feldolgozásuk

II. 4. HEFOP 2.2. - Hallasd a hangod/Közösségi munka

Sor-
szám
Kód Szerződő fél Szerz. típusa Vállalt feladat Szerződés dátuma Megvalósítás kezdete Teljesítés határideje Vállalási összeg
2004/10 RKSzM STRAPI T. sz. Társadalmi befogadás elősegítése, a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 2005.
december 12.
2005.
január 1.
2006.
június 31.
25 257 800 Ft

Cél: Munkaerő-piaci reintegrációt támogató hálózatépítés a 7 régióban

Tevékenységek/eredmény: oktatási program 4 üléssorozatban + hálózatépítés

II. 5. ERKOMP (Erzsébetvárosi Komplex Fejlesztési Program)

Sor-
szám
Kód Szerződő fél Szerz. típusa Vállalt feladat Szerződés dátuma Megvalósítás kezdete Teljesítés határideje Vállalási összeg
2005/9 ERKOMP STRAPI T. sz. HEFOP-2.2.1.
P.-2004-11-0026/4.0
szerződés
2006.
március 13.
2006.
február 1.
2007.
április 31.
21 675 000 Ft

Cél: módszertani központ kialakítása a VII. kerületben + hálózattá fejlesztés

Tevékenységek/eredmény: 7 oktatási program lebonyolítása, a szociális szektorban dolgozó 192 főnek

II. 6. Szociális célú civil szervezetek hálózatfejlesztő központjaként működés

Sor-
szám
Kód Szerződő fél Szerz. típusa Vállalt feladat Szerződés dátuma Megvalósítás kezdete Teljesítés határideje Vállalási összeg
2006/6 Szoc Civ ICSSZEM T. sz. „Szakmai Hálózatfejlesztő Központok” program keretében, az ágazatban működő szervezetek számára nyújtott szolgáltatás 2006.
április
2006.
április 1.
2007.
március 31.
3 000 000 Ft

Cél: hálózatfejlesztés + konkrét segítségnyújtás a Közép-magyarországi Régióban

Tevékenységek/eredmény: pro-aktív tanácsadás + jogszabálytervezetek véleményezése + szektorközi kapcsolatok erősítése + társadalmi nyilvánosság erősítése (MSZEOH) + Non-profit szervezetek szakmai programjaival, a szektort érintő kiadványokkal kapcsolatos információk gyűjtése + térségi munkakonferenciák szervezése:

„Össztűz - hajléktalanfórum” (2006. március 6. - 16 fő - Ea: Pelle József)

„Az NFT házhoz jön” (2006. november 23. - 43 fő - Ea: Mányik Krisztina)

II. 7. Regionális szociálpolitikai fejlesztési terv és program kidolgozásának előkészítése és támogatása, ágazatközi hálózatépítés

Sor-
szám
Kód Szerződő fél Szerz. típusa Vállalt feladat Szerződés dátuma Megvalósítás kezdete Teljesítés határideje Vállalási összeg
2005/16 RSZFTH NCSSZI T. sz. Regionális Szociálpolitikai Fejlesztő és Tervező Hálózat 2005.
június 27.
2005.
január 1.
2005.
december 31.
3 700 000 Ft

Cél: a Közép-magyarországi Régióban a regionális szociálpolitikai fejlesztési tervek és programok megismertetése + a társadalmi tervezés támogatása

Tevékenységek/eredmény: társadalmi tervezés oktatása 4 körben (szupervízióval) a közvetlen és a közvetett célcsoportok részére

II. 8. Közép-Magyarországi Regionális Szociálpolitikai Tanács működtetése

Sor-
szám
Kód Szerződő
fél
Szerz. típusa Vállalt feladat Szerződés dátuma Megvalósítás kezdete Teljesítés határideje Vállalási összeg
2006/7 SzT ICSSZEM T. sz. Közép-
Magyarországi Regionális Szociálpolitikai Tanács működtetése
2006.
április 1.
2006.
április 1.
2007.
március 31.
3 000 000 Ft

Cél: széles szakmai kör bevonása a döntéshozatali folyamatokba

Tevékenységek/eredmény: a KMRSzT működtetése (6 ülés lebonyolítása)

III. Fővárosi forrásokból finanszírozott programok

III. 1. Áttekintés a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Szociális Forrásközpont között megkötött Közszolgáltatási szerződés 2006. évi teljesüléséről

Sor-
szám
Kód Szerződő fél Szerz. típusa Vállalt feladat Szerződés dátuma Megvalósítás kezdete Teljesítés határideje Vállalási összeg
2006/6 FŐV Főv. Önk. T. sz. Fővárosi közszolgáltatási szerződés 1998.
szeptember 15.
2006.
január 1.
2006.
december 31.
20 941 000 Ft

A BSZF a 9/1998. (III. 16.) Fővárosi Közgyűlés rendelete alapján közszolgáltatási szerződést kötött a Fővárosi Önkormányzattal, határozatlan időtartamra. A szerződés III/2. pontja értelmében, a támogatás mértékét a Fővárosi Önkormányzat mindenkori költségvetési rendelete határozza meg. 2006. évben 20 941 000 Ft támogatást kaptunk. A Fővárosi Önkormányzat anyagi támogatása segítségével - 2006-ban - az alábbi tevékenységeket sikerült megvalósítanunk:

(1) INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS, TANÁCSADÁS FOLYAMATOS MŰKÖDTETÉSE (heti 40 óra)

A BSZF hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30-ig, péntekenként 8.00-13.30-ig nyitott intézményként működik. Folyamatos információszolgáltatási és tanácsadói feladatokat nyújt a fővárosi szociális célú intézmények és civil szervezetek részére.

(2) FÓRUMOK ÉS SZAKMAI MEGBESZÉLÉSEK SZERVEZÉSE (évi 3-4 alkalommal)

Fórum a szociális szervezeteket érintő aktuális és várható törvényi változásokról

(2006. március 2. - 30 fő - Ea: Cziráki Andrea)

„Legrázósabb eseteim - Megelőzési Stratégiák, avagy hogyan kezeljük félelmeinket?” Fórum a Csepelen meggyilkolt szociális munkás esetéről

(2006. október 10. - 332 fő - Ea: Yossi Korazim-Kőrösy)

Szenvedélybeteg fiatalok segítése - „A Hely”

(2006. március 2. - 329 fő - Ea: Baross Katalin és Bajzáth Sándor)

A „szociális gazdaság”

(2006. október 31. - 322 fő - Ea: Dandé István)

Az Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálata

(2006. november 7. - 320 fő - Ea: Dr. Szántó Eszter)

Pályázati források civilek számára

(2006. december 5. - 321 fő - Ea: Vadovics Kristóf)

(3) KONZULTÁCIÓS LEHETŐSÉG BIZTOSÍTÁSA

Civil szervezetek és szociális intézmények - előzetes egyeztetés alapján - rendszeresen fordulnak hozzánk segítségért, elsősorban pályázatokkal, pályázati lehetőségekkel kapcsolatban.

SZAKMAI KONZULTÁCIÓ, KONFERENCIA SZERVEZÉSE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁS KÜLÖNBÖZŐ TERÜLETEN DOLGOZÓK RÉSZÉRE (évi 2 alkalommal)

Akkreditált képzések börzéje - 2006

(2006. november 27. - 25 szervezet részvételével)

A Támogató Szolgálatok tapasztalatai

(2006. december 11. - 15 fő - Babolcsay Sándorné és Takács Anikó)

(4) PROJEKTEK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS AZ ÖNRÉSZKÉNT VÁLLALT FELADAT FINANSZÍROZÁSA TOVÁBBI FORRÁSSZERZÉS CÉLJÁBÓL

Lásd beszámolónk első bekezdését.

(5) INFORMÁCIÓS ADATBÁZIS KEZELÉSE A FŐVÁROSI CIVIL SZERVEZETEKRŐL

A civil szervezetekről gyűjtött adatainkat folyamatosan karban tartjuk, ez az adatbázis is rendelkezésre állt a BSZF honlapján < www.bszf.hu >, jelenleg teljes körű strukturális és információtechnológiai átalakításon megy keresztül.

(6) A BSZF HONLAPJÁNAK MŰKÖDTETÉSE, ÉS A SZOCIÁLIS SZAKMAI HÍRLEVÉL KÉSZÍTÉSE ELEKTRONIKUS FORMÁBAN

Honlapunk a civil szektort és a szociális ágazatot érintő aktuális információk terjesztésére hivatott. A BSZF honlapján átlagosan heti 600-800 oldalletöltést regisztráltunk. Kiemelt érdeklődés mutatkozik a „Szakmai Fórum” és a „Regionális oldalak” c. rovataink iránt.

III. 2. Részvétel a Szociális Munkások Nemzetközi Szövetségének müncheni konferenciáján

Sor-
szám
Kód Szerződő fél Szerz. típusa Vállalt feladat Szerződés dátuma Megvalósítás kezdete Teljesítés határideje Vállalási összeg
2006/8 IFSW Főv. Önk. T. sz. Szociális munkások Nemzetközi Szövetségének (IFSW) müncheni konferenciája 2006.
július 17.
2006.
január 30.
2006.
augusztus 30.
258 000 Ft

Cél: tájékozódás a legfrissebb nemzetközi szakmai trendekről

Tevékenységek/eredmény: részvétel az IFSW 50. (jubileumi) konferenciáján + cikkek közlése szakmai folyóiratokban.

A BSZF részvételét a Fővárosi Önkormányzat Európai Integrációs Bizottsága támogatta.

III. 3. EQUAL konferencia lebonyolítása

Sor-
szám
Kód Szerződő fél Szerz. típusa Vállalt feladat Szerződés dátuma Megvalósítás kezdete Teljesítés határideje Vállalási összeg
2006/9 A57 FSZKA M. sz. EQUAL konferencia lebonyolítása 2006.
szeptember 1.
2004.
szeptember 20.
2006.
október 20.
336 000 Ft

Cél: a hajléktalanellátás fejlesztését célző nemzetközi projekt eredményeinek disszeminációja

Tevékenységek/eredmény: az EQUAL A/57 „Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban” című projekt keretében a „Szolidáris város - A társadalmi integráció mindennapi eszközei” című konferencia megszervezése 2006. szeptember 20-án, 224 fő részvételével.

III. 4. RSZFOE + HÁLÓ

Sor-
szám
Kód Szerződő fél Szerz. típusa Vállalt feladat Szerződés dátuma Megvalósítás kezdete Teljesítés határideje Vállalási összeg
2002/31 H 3SZ-ESzCsM-FSzKA T. sz. Hálószerkesztés nincs 2002.
szeptember 1.
folyamatos 0

Cél: a Szociális Szakmai Szövetség szakmai folyóiratán keresztül 500+ előfizető tájékoztatása

Tevékenységek/eredmény: 12 szám szerkesztése

IV. Civil finanszírozású programok

IV. 1. Szociális célú civil szervezetek „jó gyakorlat” modelljeinek gyűjtése

Sor-
szám
Kód Szerződő fél Szerz. típusa Vállalt feladat Szerződés dátuma Megvalósítás kezdete Teljesítés határideje Vállalási összeg
2006/2 JGY RFOE M. sz. Szociális célú civil szervezetek „jó gyakorlat” modelljeinek gyűjtése 2006.
március 27.
2006.
március 30.
2006.
április 20.
450 000 Ft

Cél: önkormányzatok és civil szervezetek közötti együttműködés városi és kistérségi modelljének leírása

Tevékenységek/eredmény: a Regionális Forrásközpontok Országos Egyesülete megbízásából a szociális célú civil szervezetek „Jó gyakorlatának”gyűjtése és leírása

IV. 2. Grundtvig I - Előkészítő látogatások

Sor-
szám
Kód Szerződő
fél
Szerz. típusa Vállalt feladat Szerződés dátuma Megvalósítás kezdete Teljesítés határideje Vállalási összeg
2006/3 GI Tempus T. sz. Előkészítő látogatások 2006. február 13. 2006. február 15. 2006. május 31. 1280 EUR = 313 600 Ft

Cél: a fogyatékkal élők társadalmi integrációjának előmozdítása

Tevékenységek/eredmény: Socrates GRUNDTVIG I - Grundtvig Szakmai Továbbképzések keretprogramjába illeszkedő pályázat-előkészítő nemzetközi megbeszélés + pályázat beadása. Támogatta: Tempus Közalapítvány

V. Egyéb forrásból finanszírozott programok

V. 1. Az ESzCsM-OSzGyTB által akkreditált képzéseink

Kiégve vagy újratöltve? - Személyiségfejlesztő tréning

Sor-
szám
Kód Szerződő fél Szerz. típusa Vállalt feladat Szerződés dátuma Megvalósítás kezdete Teljesítés határideje Vállalási összeg
2006/1 KI NCSSZI Akr. Kiégve vagy újratöltve? Személyiségfejlesztő tréning Nincs 2006.
április 6.
2006.
május 4.
25 000 Ft/fő
2006/11 KII NCSSZI Akr. Kiégve vagy újratöltve? Személyiségfejlesztő tréning Nincs 2006.
november 7.
2006.
december 5.
25 000 Ft/fő

Cél: szakmai traumák feldolgozása kiscsoportos formában + önérték-tudat formálása, pozitív gondolkodás fejlesztése „life management” technikával

Tevékenységek/eredmény: 2 csoport tréningje (22 + 25 fővel)

VI. Irodaműködtetés

VI. 1. Technikai feltételek

A Budapesti Szociális Forrásközpont ma 3, egyenként 15 m2-es helyiséggel és egy kis raktárhelyiséggel rendelkezik. A 3 helyiségért bérleti díjat nem fizetünk, de a rezsiköltségeket igen. Évek óta megújuló ígéreteket kapunk még egy új helyiségre, ez azonban még nem realizálódott. Így meglehetősen mostoha körülmények között vagyunk kénytelenek dolgozni, zsúfolt, zajos szobákban, ahol időnként lehetetlen a koncentrált munkavégzés.

VI. 2. Személyi feltételek

6 főállású + 2 szerződéses munkatárs

TÁJÉKOZTATÓ

FRISS & Társa

Könyvvizsgáló és Tanácsadó Betéti Társaság

Budapest, II. Ady Endre utca 1. II/3. (1024)

316-5504, 06/20-214-4701

Adósz: 28681111-3-41 Bankszámlasz: 11702036-29900497 Cégj.sz: 01-06-610777 Kamara: MKVK000135

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A Fővárosi Szociális Közalapítvány Kuratóriumának

Elvégeztük a Közalapítvány (KSH-száma: 18036338-8532-569-01) 2006. december 31-i fordulónapra elkészített 2007. június 14. napi keltezésű 2006. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a 2006. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 46 411 E Ft, a tárgyévi eredmény 2 478 E Ft (nyereség) -, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A közhasznú egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az Alapítvány felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. Az Alapítvány 2005. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról a 2006. május 30. napján kelt könyvvizsgálói jelentésünkben minősítés nélküli záradékot bocsátottunk ki.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a közhasznú egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy az Alapítvány belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

A könyvvizsgálat során az Alapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló az Alapítvány 2006. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Álláspontunk szerint az Alapítvány a kiegészítő melléklet közzétételétől eltekinthet, mivel az Alapítvány valós pénzügyi és jövedelmi helyzete egyértelmű megítéléséhez a mérlegben, az eredménykimutatásban szereplő adatok elegendőek.

Budapest, 2007. június 14.

___________

A jelentés négy példányban készült, szárazbélyegző lenyomattal hitelesítve.


  Vissza az oldal tetejére