A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

9/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2008. évi megosztásáról

Általános indokolás

Budapest Főváros Közgyűlése a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: forrásmegosztásról szóló törvény) 2. §-ában foglaltak szerint alkot rendeletet a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2008. évi megosztására.

A rendelet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben (a továbbiakban: Ötv.), valamint a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott szabályozással összhangban tételesen rögzíti az Ötv. 64. § (4) bekezdésében meghatározott bevételek megosztásának arányait és a megosztott bevételek önkormányzatonkénti összegeit.

Részletes indokolás

Az 1. § az állandó népességhez kapcsolódó normatív hozzájárulásokat a 2007. január elsejei állandó népesség alapján a feladatot ellátó önkormányzatokhoz szabályozza, és az önkormányzatok között osztja meg, kivéve a település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatokhoz kapcsolódó központi hozzájárulást, melyből 47% a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg, a fennmaradó 53%-ot az 1. számú melléklet szerint osztja meg a kerületi önkormányzatok között.

A 2. § a forrásmegosztásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzat közötti megosztással szabályozza a magánszemélyek jövedelemadójából - beleértve a jövedelemdifferenciálódás mérsékléséhez kapcsolódó korrekciót is - a Fővárosi Önkormányzatot megillető rész, a helyi iparűzési, luxus- és idegenforgalmi adó, valamint az üdülőhelyi normatív hozzájárulások összegeit.

A 3. § a kerületi kivetésű adókat, illetve a gépjárműadót teljes egészében az érintett önkormányzat költségvetési bevételeként szabályozza.

A 4. § a költségvetési törvény 17. § (2) bekezdésében foglaltak szerint rögzíti, hogy a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok tekintetében a Fővárosi Közgyűlés látja el - a forrásmegosztás részeként - az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészítő támogatásának szabályozását a költségvetési törvény 6. számú melléklete 1. pontja alkalmazásával. Továbbá, kimondja, hogy a Fővárosi Önkormányzat ehhez abban az esetben igényelhet támogatást, ha a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetéseinek összesített adataiból a költségvetési törvény 6. számú melléklete 1. pontja szerint forráshiány mutatható ki. A kapcsolódó 7. számú melléklettel rögzíti az önhibájukon kívül működésképtelenné váló kerületi önkormányzatok kiegészítő támogatási igényei benyújtásának feltételeit. A fővárosra vonatkozó szabályozás a költségvetési törvény 6. számú mellékletének adaptálásával, a kerületi önkormányzatokra nem értelmezhető szabályok elhagyásával készült.

Az 5. § a végrehajtási szabályokat rögzíti:

- Az (1)-(2) bekezdések a helyi iparűzési adó, valamit a luxusadó elszámolási, utalási rendjét tartalmazzák. Általános szabály a tárgyhót követő hó 10-éig történő utalás. Emellett tételesen rögzítésre kerülnek az ettől eltérő, illetve a feltételhez kötött utalási szabályok.

- A (3)-(5) bekezdések az idegenforgalmi célú bevételekkel kapcsolatos tervezési, elszámolási, utalási szabályokat tartalmazzák.

- A (6)-(7) bekezdések a rendelet 1. § (2) bekezdésében, továbbá a 2. §-ban tételesen felsorolt megosztott forrásoknak a korrekcióját szabályozzák. A 2. § (3) bekezdésében szabályozott egyszeri korrekció 2007. évben a Fővárosi Önkormányzatnál lett teljes egészében érvényesítve. Így a pénzügyi rendezés érdekében szükséges, hogy a kerületi önkormányzatoktól elvont összeg a Fővárosi Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára legyen átutalva.

A 6. § a záró rendelkezés a hatálybalépés napjaként a kihirdetés napját határozza meg.


  Vissza az oldal tetejére