A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2008. november 13-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1724/2008. (XI. 13.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat „Főgáz” részvényei értékesítési eljárásának lebonyolítására.

A napirend 1. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat „Főgáz” részvényei értékesítési eljárásának lebonyolítására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1725/2008. (XI. 13.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Németh Szilárdnak a vita újbóli megnyitására vonatkozó ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1726/2008. (XI. 13.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy értékesíteni kívánja a Fővárosi Gázművek Zrt. Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő „A” sorozatú, névre szóló törzsrészvényeit és - a szükséges részvény-átalakítást követően - „B” sorozatú elsőbbségi részvényét, ennek érdekében a részvényeket forgalomképes vagyonnak minősíti és az üzleti - a BFVK Zrt. közreműködése nélkül - értékesítendő portfólió vagyon körébe sorolja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1727/2008. (XI. 13.) Főv. Kgy. h.

- Úgy dönt, hogy sikeres részvényértékesítés esetén a befolyó vételár kizárólag Európai Uniós forrásokkal megvalósuló fejlesztésekhez használható fel.

- Úgy dönt, hogy a már közgyűlési döntésekkel elhatározott fejlesztések közül a 2009. évi költségvetés elfogadásáig legfeljebb az Európai Uniós forrásokkal megvalósuló fejlesztésekhez lehet támogatási szerződést kötni, illetve jogi hatállyal bíró kötelezettséget vállalni.

- Ezek tételenként nevesítve különösen az alábbiak:

- 1-es 3-as villamosvonal meghosszabbítása I. ütem

- Margit-híd felújítás

- Rákoskeresztúri buszkorridor

- Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz

- Városligeti Műjégpálya rekonstrukció

- Szent Imre Kórház regionális eü. központ

- Uzsoki utcai Kórház regionális eü. központ rekonstrukció II. ütem

- Budai fonódó villamosközlekedés megteremtésének I. üteme”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1728/2008. (XI. 13.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Főgáz Zrt.-ben kisebbségi tulajdonos RWE Gas International B. V. céggel annak érdekében, hogy a főrészvényesek közösen tekintsék át a Részvényesi Szerződésből eredő átruházási korlátozásokkal kapcsolatos értelmezést igénylő kérdéseket. Amennyiben ezen tárgyalások 60 napon belül nem vezetnek eredményre, az értékesítés 4. pont szerinti olyan megoldása alkalmazandó, amely során az önkormányzat az RWE-vel való együttműködés nélkül jár el.

Határidő: 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1729/2008. (XI. 13.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az óbudai gázgyári terület és gáztartó alapok ügyéhez kapcsolódó eladói - az Önkormányzat által vállalt kárfelelősség mértékének csökkentésére irányuló - kötelezettségvállalás rendezése kérdésében megállapodás megkötését kezdeményezze a Főgáz Zrt., az RWE és az Önkormányzat között.

Határidő: 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1730/2008. (XI. 13.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Gázművek Zrt. Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő „A” sorozatú, névre szóló törzsrészvényei értékesítése során az előterjesztés „B” alternatívája szerinti eljárást alkalmazza, a nyílt közbeszerzési eljárás útján kiválasztott értékesítési tanácsadó és a versenyeztetéssel kiválasztott bizományos közreműködése mellett nyilvános vagy zártkörű értékesítés útján. A Vagyonrendelet 23. § (1) bekezdése alapján a Főgáz Zrt. törzsrészvények közbeszerzési eljárás útján kiválasztott tanácsadó és versenyeztetés alapján megbízott bizományos közreműködésével történő értékesítésére, az értékesítési folyamat során szükséges közbenső döntések meghozatalára felkéri a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságot, továbbá a lebonyolítás folyamatos felügyeletére és tulajdonosi jogokat gyakorló testületek részére a szükséges előterjesztések benyújtására a főpolgármestert.

Határidő: 180 nap (tanácsadói nyílt közbeszerzései eljárás, majd a bizományos kiválasztására irányuló versenyeztetés lebonyolítására)

Felelős: dr. Demszky Gábor és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság elnöke

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1731/2008. (XI. 13.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Főgáz Zrt. részvényeire vonatkozó értékesítési folyamat lebonyolításához kapcsolódóan a Főváros 2008. évi költségvetésében „7229 Privatizációs tanácsadó feladataira” címen rendelkezésre álló 300 M Ft összegű fedezet megnevezését az alábbiak szerint módosítja: „Főgáz Zrt. részvények értékesítésének lebonyolításához szükséges tanácsadási, szakértői feladatokra és egyéb, az értékesítés előkészítése kapcsán felmerülő költségekre”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1732/2008. (XI. 13.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal az értékesítés lebonyolításhoz szükséges bizományosi, illetve egyéb közreműködői, befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő díjazás, jutalék és egyéb költségek biztosítására a 1731/2008. (XI. 13.) Főv. Kgy. határozatban megjelölt összegen felül a részvény értékesítés bevételének maximum 1,5 %-ának erejéig.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1733/2008. (XI. 13.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a fenti döntésekhez szükséges költségvetési rendelet módosításának előkészítésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1734/2008. (XI. 13.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy áthidaló, általános önkormányzati finanszírozási vagy beruházási célú hitel - a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörében történő - felvétele esetén annak visszafizetésére szolgáló forrást a mindenkori éves költségvetésében biztosítja. A hitelfelvétel során meg kell felelni a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, a Főváros szerződéses kötelezettségvállalásainak, továbbá a hitelfelvétel összege nem haladhatja meg a jóváhagyott éves költségvetésben szereplő hiány és annak finanszírozására jóváhagyott áthidaló hitelfelvétel összegét. A hitel(ek) futamideje nem haladhatja meg a 3 évet, az egyszeri díj, a rendelkezésre tartási jutalék és a kamat együttes összege 3 év végső futamidőre számolva nem haladhatja meg a mindenkori 3 havi BUBOR + évi 2,5 százalék kamatfelár együttes összegét. A Főgáz Zrt. részvények értékesítéséből befolyó bevételt a hitel(ek) előtörlesztésére kell fordítani. Felkéri a főpolgármestert a hitelfelvételhez szükséges költségvetési rendelet módosításának előkészítésére.

Határidő: mindenkori éves költségvetési rendeletben, legkorábban a 2009. évi költségvetési rendelet előkészítésekor

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja az előterjesztés szerinti tartalommal 66/2008. (XI. 21.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelete módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1735/2008. (XI. 13.) Főv. Kgy. h.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. § (3) bekezdése és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján utasítja a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságot, hogy a Főgáz-részvények értékesítésével kapcsolatos átruházott hatáskörének gyakorlása során a részvények (végleges vételárat is tartalmazó) adásvételi szerződésének megkötése előtt kérje ki a Fővárosi Közgyűlés előzetes egyetértését, mely követelményt a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az értékesítés során - érvényességi feltételként - a kapcsolatos pályázati eljárás(ok) kiírásában és az adásvételi szerződés-tervezet szövegezésében is érvényesítse. Felkéri a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság elnökét, hogy a Főgáz-részvények adásvételi szerződés-tervezetét - megkötését megelőzően - terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Főgáz-részvények adásvételi szerződésének megkötéséig

Felelős: a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság elnöke

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1736/2008. (XI. 13.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság a döntési javaslatsor 4. pontjában megjelölt feladatait a döntési javaslatsor 10. pontjában meghatározott módon és keretek között gyakorolhatja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2008. november 13-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére