A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány

2007. évi közhasznúsági jelentése * 

HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi

Gazdasági Szakképzési Közalapítvány

1039 Budapest, Szent János u. 16.

Szöveges beszámoló
2007. év

A HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány, mint a Xántus János Idegenforgalmi Gyakorló Középiskola és Szakképző Iskola fenntartója 2007. évben az alapító okiratában foglaltak szerint biztosította az iskola feladatainak ellátásához és zavartalan működéséhez szükséges normatív állami támogatásokat.

2007. április hónapban megtartott kuratóriumi ülésen a tagok elfogadták az iskola 2007. évi költségvetési tervezetét.

Az iskola 2007. évben végzett szakmai munkájáról és a támogatások felhasználásáról az alábbiakban számolunk be:

- A 2006-2007. tanévben a Xántus János Idegenforgalmi Gyakorló Középiskola és Szakképző Iskolában a tanulói létszám 884 fő, ebből 11 gimnáziumi és 16 idegenforgalmi osztály. Mindkét tagozaton a fő hangsúly továbbra is az idegen nyelvek magas szintű oktatására, valamint a kompetenciaalapú oktatás szakmai és módszertani erősítésére helyeződött.

- A szakmai munkaközösségek kiemelt feladatként kezelték a tanulói teljesítmények mérését és értékelését. Ezzel összefüggésben jelentős lépéseket tettek a követelmények egységes értelmezése és a módszertani ismeretek széleskörű alkalmazása terén.

- A minőségértékelési csoport kidolgozta az iskolai munka értékelésére alkalmas teljesítmény-értékelési rendszert.

- A május júniusi vizsgaidőszakban 5 osztály 138 tanulója jelentkezett rendes érettségi vizsgára és szerzett érettségi bizonyítványt.

A 13. végzős évfolyam (138 tanuló) 4,18-as érettségi átlaggal, 13 kitűnővel és célnyelvből 120 felsőfokú nyelvvizsgával (87%) zárta a vizsgákat.

- A felsőoktatási intézmények közül a legtöbb végzős hallgató a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok, illetve turizmus-vendéglátás szakára jelentkezett, de számos hallgató jelölte meg a Budapesti Gazdasági Főiskola turizmus-vendéglátás szakát is. Összességében tehát, végzett hallgatóink jelentős része szakirányban próbált egyetemre, főiskolára bejutni, akik pedig nem, azok elsősorban a tudományegyetemek bölcsész, illetve jogi karára jelentkeztek.

A Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai karának partnerintézményeként, érettségire épülő szakmenedzser képzést két évfolyammal, 76 fővel folytattunk.

- Jelentős előrelépést tettünk a tárgyi feltételek, elsősorban a technikai eszközök fejlesztése terén. Előadótermeinkben számítógépek, laptopok, projektorok állnak a tanárok rendelkezésére. A gasztronómiai ismeretek oktatását saját tankonyhánkban valósítjuk meg.

A 2007 évben két nemzetközi projektben vettünk részt: Comenius programban és a Leonardo da Vinci programban.

A Comenius program keretében a harmadik ciklus feladatait valósítjuk meg.

- „European Cultural Panorama” (1998-2001)

- „Water, the Essence of Life” (2002-2005)

- „The future in Our Hands” (2006-2009)

A jelenlegi hároméves programban nyolc ország diákjaival közösen tevékenykedünk.

A Leonardo da Vinci program keretében két stockholmi középiskolával oldják meg a szakképzési feladatokat nyári szállodai gyakorlatok formájában.

Az európai középiskolák együttműködését segítő projektek mellett tanulóink és szüleik vállalják a diákcserékkel együtt járó kötelezettségeket is. Közalapítványunk jóváhagyásával a 2007. évi diákcsere programjainkat 1 millió forinttal támogatta az iskola.

2008. évben nem számolunk a közhasznú bevételek növekedésével. A normatív támogatások összege megegyezik a 2007. évi összeggel.

Kiemelten közhasznú Közalapítvány mérlege
2007. év

adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
Eszközök
A) Befektetett eszközök 152 430 190 443
B) Forgóeszközök 32 951 11 899
C) Aktív időbeli elhatárolások 69 0
Eszközök (aktívák) összesen: 185 450 202 342
Források
D) Saját tőke 172 299 185 526
E) Céltartalék 0 0
F) Kötelezettségek 13 151 16 816
G) Passzív időbeli elhatárolás 0 0
Források (passzívák) összesen: 185 450 202 342

Kiemelten közhasznú Közalapítvány eredmény-kimutatása
2007. év

adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
A) Összes közhasznú tevékenység bevétele 756 933 781 396
B) Vállalkozási tevékenység bevétele 55 834 64 424
C) Összes bevétel 812 767 845 820
D) Közhasznú tevékenység ráfordításai 736 909 766 231
E) Vállalkozási tevékenység ráfordításai 61810 66 362
F) Összes ráfordítás 798 719 832 593
G) Adózás előtti eredménye -5 976 -1938
H) Adófizetési kötelezettség 0 0
I) Tárgyévi vállalkozási eredmény -5 976 -1938
J) Tárgyévi közhasznú eredmény 20 024 15 165

Tájékoztató adatok

A) Személyi jellegű ráfordítások 11664
1. Bérköltség 7 894
ebből: - megbízási díjak 0
- tiszteletdíjak 1050
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 374
3. Bérjárulékok 3 396
B) A szervezet által nyújtott támogatások 0
C) Továbbutalási céllal kapott támogatás 0
D) Továbbutalt támogatás 739 175

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A könyvvizsgálat során az Alapítvány egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány 2007. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2008. április 28.

Gulyásné Túróczi Margit s. k.

Könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám: 005201


  Vissza az oldal tetejére