A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Társaság

2007. évi közhasznúsági jelentése * 

Beszámolási időszak : 2007. január 1. - 2007. december 31.

1. A Kht. auditált számviteli beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő mellékletek) és a közhasznú eredménykimutatás (1. sz. melléklet).

2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról.

Költségvetési támogatást a társaság 2007. évben, sem a Fővárosi Önkormányzattól, sem más szervezettől nem kapott.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás.

Vállalkozási tevékenységből származó bevétel és ráfordítás tárgyévben nem volt. A társaság az alapítói okiratban meghatározott közhasznú tevékenységét végezte. Összességében elmondható, hogy a 2007. évi tervet sikerült megvalósítani, a tervezés során becsült létszám és költségadatok reálisan kerültek meghatározásra.

4. Cél szerinti juttatások.

A Fővárosi Önkormányzat - egy 1999. évi döntés alapján - 79 M Ft-ot biztosított Budapest taxiállomás hálózatának kialakítására.

A teljes összeg 2005. december 31-ig felhasználásra került. 2007. évben a taxiállomás hálózat tovább fejlesztését a kht. a bevételekből (drosztdíjakból) finanszírozta.

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása.

Költségvetési támogatást a társaság 2007. évben sem a Fővárosi Önkormányzattól, sem más szervezettől tárgyévben nem kapott.

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege.

Vezető tisztségviselők tárgyévi bruttó keresete:

Ügyvezető igazgató tárgyévben kifizetett bruttó jövedelme 12 030 E Ft
Felügyelő Bizottsági tagok tárgyévi bruttó javadalmazása 2 280 E Ft
Összesen: 14 310 E Ft

Az ügyvezető tárgyévi jövedelme a 2007. évi bruttó bére valamint a teljesítés után járó 2006. évi prémiuma szerint alakult.

2007. évi prémium teljes kifizetése a mérlegbeszámoló elfogadása után lehetséges.

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.

A Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Társaság, a Budapest Főváros Önkormányzatával kötött, többször módosított közszolgáltatási szerződés alapján, a helyi önkormányzatokról szóló ugyancsak többször módosított 1990. évi LXV. törvény 63/A. § h) pontjában meghatározott feladatellátás érdekében a közterületek rendjének biztosítása, valamint a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármüvek üzemben tartásáról szóló módosított 89/1988. (XII. 20.) MT rendeletben foglalt taxiszolgáltatás feltételei megteremtése érdekében végzi feladatait.

Az Önkormányzat a Kht.-t az előzőekben hivatkozott tevékenysége keretében az alábbi konkrét és folyamatos szolgáltatások ellátásával bízta meg:

Budapest Főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 59/1999. (XI. 18.) Főv. Kgy. rendelet alapján ellátja a Budapest közterületein lévő taxiállomások létesítésével, fenntartásával működtetésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatokat.

A hálózat helyzete.

A fővárosi taxiállomás hálózat kialakítása befejezettnek tekinthető, hiszen eltűntek a fehér foltok, sikerült megoldani a gyakori vitákat kiváltó és botrányos jeleneteket előidéző repülő téri drosztok problémakörét is.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Taxis Szakmai Kollégiumával és így a jelentős fuvarszervező cégekkel történő rendszeres kapcsolattartás keretében természetesen továbbra is napirenden szerepel az esetleges fejlesztés kérdése. Ám megállapítást nyert, hogy a fővárosi droszt hálózat további, jelentősebb bővítésére nincs reális lehetőség. Ennek fizikai korlátai vannak. Lehetne természetesen még rengeteg - stratégiailag rossz helyen lévő - drosztot építeni, de ezekre nem lenne igény. Ezért - jegyzőkönyvbe is került az a kijelentés -, hogy pillanatnyilag a lehetőségeket kiaknáztuk, kihasználtuk. Megjegyezve természetesen: amennyiben területrendezés, vagy más ok miatt változik a helyzet és további drosztok építésének igénye felmerül, akkor közösen lépünk.

A hálózat szakmai fogadtatásának pozitív irányba történő megváltozását, vagy ha úgy tetszik, elfogadását, befogadását jelzi, hogy egyre több fuvarszervező társaságnál felmerül, a régi-új fuvarszervezési módszer, a drosztelső rendszer gyakorlati alkalmazása. A szisztéma sikerrel működött évtizedekkel korábban, a Szürketaxi, később pedig Főtaxi virágkorában, ám a kilencvenes évek táján, a fuvarszervező cégekhez nem tartozó taxisok számának ugrásszerű megnövekedése és egyszersmind a droszthálózat „eltűnése” idején ellehetetlenült.

Ez a megoldás számtalan előnnyel bír a diszpécser és a taxis számára is. Áttekinthető, igazságos és nem utolsósorban gazdaságos. A rendelt fuvart mindig a megadott címhez legközelebb eső taxiállomás, első helyén várakozó taxis kapja. Ennek megfelelően megszűnik a jelentősége annak, hogy kinek milyen hosszú az antennája, és szükségtelenné válik a drosztok helyett a jó vételi lehetőséget biztosító, de szabálytalan helyen „tutizni”, azaz várni az URH-n érkező címet. A fuvarral végző vállalkozónak pedig elsőrendű érdeke a legközelebbi állomáson felsorakozni.

A „drosztelső” rendszer kiterjedtebb alkalmazása természetesen szükségessé teszi a diszpécser központok technikai korszerűsítését és a fuvarszervező társaságok elengedhetetlen együttműködését, annál is inkább, mivel a rendezett és igazságos címkiadás sokkal vonzóbb lehet a társaságokba még nem tagozódott vállalkozók számára.

A Taxiállomás Kht. a hálózat használhatóságának biztosításával, a szervezettebb és gyakoribb ellenőrzésekkel igyekezett segíteni ezt a folyamatot.

Üzemeltetési feladatok.

Fentiekből következően 2007-ben az állomások felújítása, korszerűsítése került az üzemeltetési feladatok a középpontjába.

A Fővárosi Közgyűlés által még 1999-ben biztosított 79 millió forintból végül is 326 taxiállomás épült meg, érthetően elsősorban a mennyiségi követelményeknek kellett megfelelni. Hamar bebizonyosodott azonban, hogy az úgynevezett hagyományos eljárással készített útburkolati jelek, nagyon gyorsan elkopnak, nehezen láthatóvá válnak. Több esetben ez az állapot vitákat generált,, a szabálytalanul, drosztokon parkoló és megbüntetett magánautósok gyakran hivatkoztak az általuk észrevehetetlennek vélt felfestésre. Ezért a felújítás terve és költségvetése már a tartós útburkolati jelek alkalmazásával számolt. Ez a korszerű technológiával alkalmazott megoldás lényegesen drágább, ám hosszabb távon mégis olcsóbb, több éves kopásállóságot garantál a kivitelező. Sajnos Budapest számos pontján viszont az úttest állapota, minősége miatt ez a lehetőség nem realizálható.

2007-ben 84 taxiállomás felújítását végeztük el, összességében pedig már 143 droszt kapott tartós útburkolati jelet.

Internetes honlapunk fényképekkel illusztrálva, részletesen bemutatja a budapesti hálózatot, idézi a vonatkozó jogszabályokat., tájékoztatást nyújt az ügyfélszolgálatunk működéséről, nyitvatartási rendjéről. Napi információt biztosítunk a taxisok számára a különböző munkálatokkal, építkezésekkel, útfelújításokkal járó ideiglenes változásokról, áthelyezésekről is.

Ügyfélszolgálat.

Az elmúlt évben ügyfélszolgálati irodánkat 8035 esetben keresték fel személyesen. Ebből 6658 volt a taxiállomás használati engedély kiváltással, illetve az üzemeltetési, szolgáltatási díj befizetéssel kapcsolatos ügylet, míg a többi esetben egyéb taxizással kapcsolatos ügyintézés, bejelentés, érdeklődés zajlott. Telefonon 2027 hívás érkezett zömében információ kérés.

A díjfizetés zökkenő mentesen, az egész évre kiterjedően, egyenletes terheléssel folyt. Természetes gyakorlattá vált az engedély kiváltás és a műszaki vizsga időbeni összekapcsolása, igazolva a korábbi szándék életszerűségét.

A Taxiállomás Kht. ellenőrzési feladatait részben önállóan, részben pedig a Fővárosi Közterület-felügyelettel kötött együttműködési megállapodás alapján, közös járőr szolgálatok révén teljesíti.

Az önálló ellenőrzés elsősorban a drosztok műszaki állapotára, kihasználtságára, előírásszerű működésére irányul. Minden alkalommal megtörténik a szempontrendszer szerinti adatok rögzítése, továbbá fénykép is készül. A speciális számítógépes program segítségével sokirányú statisztikai lekérdezésre nyílik lehetőség, akár évekre visszamenően is. Így tényszerűen megállapítható, hogy 2007-ben 70% körül stabilizálódott a folyamatosan „rendben” talált azon drosztok aránya, amelyeken semminemű szabálytalanság nem volt tapasztalható.

Fenti adatbázis rendszeres nyomon követése és elemzése szolgáltat alapot a Fővárosi Közterület-felügyelettel közös járőrszolgálatok útvonalterveinek összeállításához. Miután a Kht. hatósági jogosítványokkal nem rendelkezik, ez az együttműködés óriási jelentőséggel bír számunkra, a renitensekkel szembeni fellépés, intézkedés, szankcionálás szempontjából. A legtöbb gondot változatlanul a taxiállomások férőhelyeit elfoglaló magán autósok okozzák. Különösen szeptember és december hónapokban emelkedik az ilyen jellegű szabálysértések és természetszerűen a rájuk kirótt büntetések száma.

A Felügyelettel folytatott immár többéves közös munka rutinszerűnek és változatlanul korrektnek minősíthető, de nem elképzelhetetlen, hogy az úgynevezett regionális, kerületi felügyeletek kiválása később zavart okozhat az együttműködésben.

A szakmai képviseletek ismét felvetették annak a lehetőségét, hogy részt vállalnának az ellenőrzésben. Örömmel tanúsítottunk fogadókészséget, hiszen korábban volt már erre példa pozitív tapasztalatokkal. Az is örvendetes fejlemény, hogy a taxisok egyre inkább eleget tesznek a korábbi és folyamatos felkérésünknek, jelezzék azonnal, ha bárhol rendellenességet, problémát tapasztalnak. Egyre több ilyen bejelentés érkezik, mi lehetőség szerint rövid időn belül a helyszínre irányítjuk a járőrt. A szakmai sajtóban pedig az elmúlt évben megjelentek a gyors intézkedést illető az első köszönet nyilvánítások.

Budapest, 2008. március 5.

Héray László

ügyvezető igazgató

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Közhasznú Társaság tulajdonosa részére

Elvégeztük a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Közhasznú Társaság (a Társaság) mellékelt 2007. évi közhasznúsági jelentésének a könyvvizsgálatát, amely közhasznúsági jelentés a 2007. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 135 439 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 3763 E Ft nyereség -, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és közhasznú eredmenykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A Társaság 2006. évi éves beszámolójáról 2007. március 10-én korlátozás nélküli véleményt bocsátottunk ki.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint a közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése, A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai, követelményeknek, valamint hogy hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől, függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését. A közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos munkánk a közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

Záradék:

A könyvvizsgálat során a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Közhasznú Társaság éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót az egyéb szervezetek beszámoló készítésére vonatkozó 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben, a számviteli törvényben és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Közhasznú Társaság 2007. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A kiegészítő szöveges értékelés és rövid tartalmi beszámoló az éves beszámoló adataival összhangban van.

Budapest, 2008. március 5.

Beleki Tamás Balázsovics Dóra Virág Attila
Igazgatósági tagok
PERTIA Könyvvizsgáló Zrt.
000260
Bejegyzett könyvvizsgáló
004242
2 0 6 0 3 9 5 5 2 2 1 1 5 7 1 0 1
Statisztikai számjel
0 1 - 1 4 - 0 0 0 2 3 1
Cégjegyzék szám
2007. 01. 01. - 2007. 12. 31.
FŐVÁROSI TAXIÁLLOMÁSOKAT ÜZEMELTETŐ KHT.
EREDMÉNYKIMUTATÁS „A” ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 108 947 115 014
02. Export-közösségi értékesítés nettó árbevétele
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 108 947 115 014
03. Saját termelésű készletek állományváltozása
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04) 0 0
III. Egyéb bevételek 607 1 168
Ebből: visszaírt értékvesztés
05. Anyagköltség 3 542 3 279
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 49 272 51 369
07. Egyéb szolgáltatások értéke 1 655 1 775
08. Eladott áruk beszerzési értéke 1 276 1 219
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 55 745 57 642
10. Bérköltség 31 530 35 943
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3 124 3 781
12. Bérjárulékok 10 710 12 136
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 45 364 51 860
VI. Értékcsökkenési leírás 8 223 7 658
VII. Egyéb ráfordítások 565 94
Ebből: értékvesztés
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) -343 -1 072
13. Kapott járó osztalék és részesedés
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereségek
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 1 167 3?
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
1.7. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 31
Értékelési különbözet
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 1 167 65
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 435 397
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 435 397
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) 732 -332
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) 389 -1 404
X. Rendkívüli bevétetek 4 998 5 167
XI. Rendkívüli ráfordítások
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 4 998 5 167
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) 5 387 3 763
XII. Adófizetési kötelezettség
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 5 387 3763
22. Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre
23. Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) 5 387 3763
Budapest, 2008. március 5.
Pentzné Barczán Ildikó
Regisztrált mérlegképes könyvelő (124956)
Héray László
Ügyvezető igazgató
2 0 6 0 3 9 5 5 2 2 1 1 5 7 1 0 1
Statisztikai számjel
0 1 - 1 4 - 0 0 0 2 3 1
Cégjegyzék szám
2007. 12. 31.
FŐVÁROSI TAXIÁLLOMÁSOKAT ÜZEMELTETŐ KHT.
MÉRLEG
ESZKÖZÖK
adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 78 069 77 433
I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1 032 255
1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
3. Vagyoni értékű jogok 395 255
4. Szellem termékek 637
5. Üzleti vagy cégérték
6. Immateriális javakra adott előlegek
7. Immateriális javak értékhelyesbítése
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 77 037 77 178
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 66 953 62 108
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 10 079 15 070
4. Tenyészállatok
5. Beruházások, felújítások 5
6. Beruházásokra adott előlegek
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
2. tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
3. Egyéb tartós részesedés
4. tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló vállalkozásban
5. Egyéb tartósan adott kölcsön
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
B. FORGÓESZKÖZÖK 45 161 55 310
I. KÉSZLETEK 294 291
1. Anyagok
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
4. Késztermékek
5. Áruk 294 291
6. Készletekre adott előlegek
II. KÖVETELÉSEK 6 584 6 551
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 6 444 6 144
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
3. Követelések egyéb részesedési visz. lévő vállalk. szemben
4. Váltókövetelések
5. Egyéb követelések 140 407
6. Követelések értékelési különbözete
7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
III. ÉRTÉKPAPÍROK 24 678 32 679
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban
2. Egyéb részesedés 24 678 32 679
3. Saját részvények, saját üzletrészek
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
5. Értékpapírok értékelési különbözete
IV. PÉNZESZKÖZÖK 13 605 15 789
1. Pénztár, csekkek 1 236 1 256
2. Bankbetétek 12 369 14 533
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 4 433 2 696
1. Bevételek aktív időben elhatárolása 4 059 2 682
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 374 14
3. Halasztott ráfordítások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 127 663 135 439
Budapest, 2008. március 5.
Pentzné Barczán Ildikó
Regisztrált mérlegképes könyvelő (124956)
Héray László
Ügyvezető igazgató
2 0 6 0 3 9 5 5 2 2 1 1 5 7 1 0 1
Statisztikai számjel
0 1 - 1 4 - 0 0 0 2 3 1
Cégjegyzék szám
2007. 12. 31.
FŐVÁROSI TAXIÁLLOMÁSOKAT ÜZEMELTETŐ KHT.
MÉRLEG
FORRÁSOK
adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév
D. SAJÁT TŐKE 27 144 30 907
I. JEGYZETT TŐKE 3 000 3 000
ebből: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken
II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE
III. TŐKETARTALÉK
IV. EREDMÉNYTARTALÉK 18 757 24 144
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
2. Valós értékelés értékelési tartaléka
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 5 387 3 763
E CÉLTARTALÉKOK 0 0
1. Céltartalékok a várható kötelezettségekre
2. Céltartalékok a jövőbeni kötelezettségekre
3. Egyéb céltartalék
F KÖTELEZETTSÉGEK 6 545 12 062
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő vállalk. szemben
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 2 666 4 161
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2. Átváltoztatható kötvények
3. Tartozások kötvénykibocsátásból
4. Beruházási és fejlesztési hitelek 2 666 4 161
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
7. Tartós kötelezettségek egyéb részsedési visz. lévő vállalk. szemben
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 3 879 7 901
1. Rövid lejáratú kölcsönök
- ebből az Átváltoztatható kötvények
2. Rövid lejáratú hitelek 1 496 1368
3. Vevőktől kapott előlegek
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból 565 4 382
5. Váltótartozások
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő vállalk. szemben
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1 818 2 151
9. Kötelezettségek értékelési különbözete
10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 93 974 92 470
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 25 888 29 149
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 8 336 8 739
3. Halasztott bevételek 59 750 54 582
FORRÁSOK ÖSSZESEN 127 663 135 439
Budapest, 2008. március 5.
Pentzné Barczán Ildikó
Regisztrált mérlegképes könyvelő (124956)
Héray László
Ügyvezető igazgató
2 0 6 0 3 9 5 5 2 2 1 1 5 7 1 0 1
Statisztikai számjel
0 1 - 1 4 - 0 0 0 2 3 1
Cégjegyzék szám
2007. 01. 01. - 2007. 12. 31.
FŐVÁROSI TAXIÁLLOMÁSOKAT ÜZEMELTETŐ SZOLGÁLTATÓ KHT.
KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév
A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 115 718 121 414
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 4 998 5 167
a) alapítótól 4 998 5 167
b) központi költségvetésből
c) helyi önkormányzattól
d) egyéb
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 108 947 115 014
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevételek 1 774 1 233
B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 0 0
C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) 115 719 121 414
D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 110 332 117 651
Anyagjellegű ráfordítások 55 745 57 642
Személyi jellegű ráfordítások 45 364 51 860
Értékcsökkenés leírás 8 223 7 658
Egyéb ráfordítások 565 94
Pénzügyi műveletek ráfordításai 435 397
Rendkívüli ráfordítások
E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 0 0
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenés leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
G. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) 110 332 117 651
H. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-E) 0 0
I. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 0
I. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (G-H) 0 0
J. TÁRGYÉV! KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D) 5 387 3 763
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
A. Személyi jellegű ráfordítások 45 364 51 860
Bérköltség 29250 33 363
Megbízási díjak
Tiszteletdíjak 2 280 2 280
Személyi jellegű egyéb kifizetések 3 124 3 781
Bérjárulékok 10 710 12 136
B. Szervezet által nyújtott támogatások
ebből kötelezettségként elsz., és továbbutalt, ill. átadott tám.
Budapest, 2008. március 5.
Pentzné Barczán Ildikó
Regisztrált mérlegképes könyvelő (124956)
Héray László
Ügyvezető igazgató

  Vissza az oldal tetejére