A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány

2007. évi közhasznúsági jelentése * 

Tárgy: Közhasznú jelentés a Közalapítvány 2007 évi működéséről.

Tisztelt Kuratórium!

Helyben

A közhasznú jelentéskészítési kötelezettséget a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény írja elő. A hivatkozott jogszabály alapján a Közalapítványnak az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznú jelentést is kötelező készíteni, amelynek elfogadása a Kuratórium hatáskörébe tartozik.

A közhasznú jelentésnek tartalmaznia kell: a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti juttatások kimutatását, a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértékét, a vezető tisztségviselőknek juttatott támogatások értékét, illetve összegét, végül a közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámolót.

A közhasznú jelentés melléklete az auditált beszámoló.

A fentiek figyelembevételével az alábbiakban ismertetjük az adatokat.

Kijelentjük, hogy a vezető tisztségviselőknek támogatásokat nem juttattunk.

A Magyar Köztársaság Kormánya és Budapest Főváros Önkormányzata a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 74/G. §-nak (1) bekezdése alapján, közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából határozatlan időtartamra hozta létre az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítványt.

A Közalapítványt a Fővárosi Bíróság 12.Pk.61.267/2003/2. számú, 2004. január 7-én jogerőre emelkedett végzésével 9.075. sorszám alatt vette nyilvántartásba, és 2004. január 7-től kezdődő időponttal kiemelkedően közhasznú szervezetté minősítette. A Fővárosi Bíróság 12.Pk. 61.267/2003/5. számú, 2006. március 1-jén kelt végzésével az alapítók, alapító okirat módosítását tudomásul vette.

A Közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 5. §-ban megjelölt kiemelkedően közhasznú tevékenységet folytató szervezet, mivel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ának (1) és (4) bekezdésében, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 56. §-ának (1) bekezdésében, 57. §-ának (1)-(2) bekezdésében, 65/E. §-ában, 67. §-ában, 74/A. §-ában, 78. §-ában, 84. §-ában, valamint 88. §-ának (1)-(2) bekezdésében meghatározott közfeladatot látja el. A Közalapítvány a Khtv. 26. §-a c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat folytatja:

- szociális tevékenység (2. alpont),

- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (11. alpont).

A Közalapítvány célja a fővárosban élő lakástalan és hajléktalan emberek szociális helyzetének javítása.

A Közalapítvány a fenti cél elérése érdekében az alábbi feladatokat látja el:

a) a hajléktalan emberek téli speciális ellátásának összehangolt működtetése, továbbfejlesztése, kiegészítő finanszírozása,

b) a hajléktalan emberek által igénybe vett szociális intézményhálózat fejlesztése, támogatása,

c) a hajléktalan emberek ellátását támogató önsegítő és professzionális közösségi kezdeményezések támogatása,

d) lakhatás megtartása, hajléktalanságból kijutási rendszerek, lakhatási modellkísérletek támogatása,

e) a hajléktalanok részére szociális szolgáltatásokat szervezők, az e területen dolgozó szakemberek és laikusok szerveződéseinek és továbbképzésének a támogatása,

f) kutatás, helyzetértékelés, felmérések készíttetése,

g) a magán, a társadalmi és egyházi, valamint az önkormányzati és állami, minisztériumi kezdeményezések, erőforrások összekapcsolása,

h) pályázatok kiírása, lebonyolítása, a pályázattal megvalósított programok, szolgáltatások hatásának és eredményeinek ellenőrzése, értékelése.

3. A Közalapítvány induló vagyona 26 millió, azaz huszonhatmillió forint, melyet az Alapítók az alábbiak szerint biztosítottak:

Magyar Köztársaság Kormánya 13 millió forint,

Fővárosi Önkormányzat 13 millió forint.

a Magyar Államkincstárnál 2004. február 13 óta érvényben van a 10032000-00287508-00000000 pénzforgalmi számla.

A Közalapítvány a működés biztonsága érdekében az induló vagyonból 5 millió, azaz ötmillió forintot törzsvagyonként elkülönítetten kezel, amely a Közalapítvány működéséhez nem használható fel.

A Közalapítvány 2007-ben összesen 260 000 000 Ft támogatást kapott a SZMM-től, és 40 000 000 Ft-ot a Fővárosi Önkormányzattól.

A Kuratórium 7/2007. (IV. 18.) Köz. A. határozatával, a 2007. április 18-án megtartott kuratóriumi ülésén Közalapítvány 2007 évi pénzügyi tervét jóváhagyta. Ez alkalommal került sor a 11/2007. (IV. 18.) Köz. A. határozattal a Közalapítvány 2007. évi pályázati irányelveinek jóváhagyására.

A Közalapítvány működése során minden évben gondot jelentett, hogy a minisztériumi támogatások nem érkeznek meg időben a Közalapítványhoz, illetve az erről szóló szerződések megkötése időben kitolódik.

Így a Kuratórium már 2007. áprilisi ülésén 2/2007. (IV. 18.) Köz. A. határozatával elfogadta a Kuratórium Elnökének tájékoztatását - miszerint 260 m Ft támogatási összeg biztosításáról a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól levél érkezett, és a 40 m Ft támogatási összegre pedig a Fővárosi Önkormányzattal a szerződés megkötése folyamatban van.

A Kuratórium ezen ülésén felkérte Elnökét, hogy kezdeményezze a minisztériumi támogatásra a szerződés mielőbbi létrejöttét.

Az irányelveknek megfelelően a Kuratórium 2007. július 3-i ülésén döntött a 2007. évi rendes pályázat kiírásáról, a 40/2007. (VII. 3.) Köz. A. határozatával, így 310 millió forintot pályáztatott ki hajléktalan személyek ellátásának megszervezésére. A pályázat benyújtási határideje: augusztus 3. és szeptember 6-ig kellett a beérkezett pályázatokat elbírálni,

A kiírt pályázatra 176 db pályázat érkezett.

A pályázatok elbírálása úgy történt, hogy azok kiosztásra kerültek 9 szakértőnek, akik 3-3 fős csoportokban bíráltak, majd egy együttes bírálat során született döntés a támogatási javaslatra a Kuratórium részére.

A bírálat során igazodtak a Kuratórium által felkért szakértők a megadott irányelvekhez.

A lakhatási pályázatok esetében több igény érkezett, mint amit a keretösszeg engedett.

A szakértők megállapították, hogy sok volt a formai hibás pályázat és olyanra is kértek támogatást, ami a szociális munka része lenne.

A nappali melegedők nyitva tartására viszont kevés pályázat érkezett.

A Kuratórium az alábbiak szerint elfogadta a szakértők javaslatát

44/2007. (IX. 6.) Köz. A. határozat

A Kuratórium elfogadja az I/1 alprogramban szereplő pályázatokra előterjesztett szakértői javaslatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Ikvai-Szabó Imre

Szavazati arány: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

45/2007. (IX. 6.) Köz. A. határozat

A kuratórium elfogadja az I/2 alprogramban szereplő pályázatokra előterjesztett szakértői javaslatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Ikvai-Szabó Imre

Szavazati arány: 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

46/2007. (IX. 6.) Köz. A. határozat

A kuratórium elfogadja az I/3 alprogramban szereplő pályázatokra előterjesztett szakértői javaslatot, azzal a kikötéssel, hogy az 575 iktatószámú pályázat esetében az indoklásnál a szakértői véleményhez ragaszkodva kerüljön kiértesítés a szervezet részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Ikvai-Szabó Imre

Szavazati arány: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

47/2007. (IX. 6.) Köz. A. határozat

A kuratórium elfogadja az I/4 alprogramban szereplő pályázatokra előterjesztett szakértői javaslatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Ikvai-Szabó Imre

Szavazati arány: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

48/2007. (IX. 6.) Köz. A. határozat

A kuratórium elfogadja az I/5 alprogramban szereplő pályázatokra előterjesztett szakértői javaslatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Ikvai-Szabó Imre

Szavazati arány: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

49/2007. (IX. 6.) Köz. A. határozat

A kuratórium elfogadja az I/6 alprogramban szereplő pályázatokra előterjesztett szakértői javaslatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Ikvai-Szabó Imre

Szavazati arány: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

50/2007. (IX. 6.) Köz. A. határozat

A kuratórium elfogadja az II/1 alprogramban szereplő pályázatokra előterjesztett szakértői javaslatot, azzal a kikötéssel, hogy Érd (527 iktatószám) esetében a forráshiány helyet a szakértő megállapítása kerüljön az indoklás részbe.

Határidő: azonnal

Felelős: Ikvai-Szabó Imre

Szavazati arány: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

51/2007. (IX. 6.) Köz. A. határozat

A kuratórium elfogadja az II/2 alprogramban szereplő pályázatokra előterjesztett szakértői javaslatot, azzal a kikötéssel, hogy a JAHA pályázatánál az indoklás részében a szakértői indoklás szerepeljen a forráshiány helyett.

Határidő: azonnal

Felelős: Ikvai-Szabó Imre

Szavazati arány: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

52/2007. (IX. 6.) Köz. A. határozat

A kuratórium elfogadja az II/3 alprogramban szereplő pályázatokra előterjesztett

szakértői javaslatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Ikvai-Szabó Imre

Szavazati arány: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

53/2007. (IX. 6.) Köz. A. határozat

A kuratórium elfogadja az II/4 alprogramban szereplő pályázatokra előterjesztett szakértői javaslatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Ikvai-Szabó Imre

Szavazati arány. 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

54/2007. (IX. 6.) Köz. A. határozat

A kuratórium elfogadja az III/1 alprogramban szereplő pályázatokra előterjesztett szakértői javaslatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Ikvai-Szabó Imre

Szavazati arány. 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

55/2007. (IX. 6.) Köz. A. határozat

A kuratórium elfogadja a 2007. évi hajléktalan személyek ellátására beérkezett pályázatokra előterjesztett szakértői javaslatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Ikvai-Szabó Imre

Szavazati arány: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

A Kuratórium a teljes pályázati összeget szétosztotta a pályázók között.

Mint ismeretes a Hajléktalanügyi Konzultációs Fórumon belül működik a „Tízek Tanácsa” amelynek tagjai a hajléktalanokat ellátó civil szervezetek képviselői, akik részéről igény merült fel arra, hogy a pályázati kiírás tervezetét megismerjék, és arra véleményt nyilvánítsanak.

A Kuratórium 13/2007. (IV. 18.) Köz. A. határozatával úgy döntött, hogy az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány Pályázati szabályzatát módosítani kell: tartalmazza, hogy a „Tízek Tanácsa” ismerje meg a pályázati kiírás tervezetét és adjon írásos véleményt legkésőbb a döntést hozó kuratóriumi ülés időpontjáig.

A Kuratórium 27/2007. (VI. 6.) Köz. A. határozatával úgy döntött, hogy a Közalapítvány Pályázati Szabályzatának 5 pontja a következővel egészül ki:

Az Iroda a pályázati kiírás tervezetét a kuratóriumi ülés időpontja előtt 8 munkanappal megküldi a Fővárosi Hajléktalanügyi Konzultatív Tanácson belül működő „10-ek Tanácsának” véleményezés céljából. E szervezet írásban ad véleményt, legkésőbb a pályázati kiírásról döntést hozó kuratóriumi ülés időpontjáig.”

Monitorozás

A Kuratórium minden évben megtárgyalja a nyertes, illetve az elszámolt, a projekteket befejező pályázó szervezetek pályázatainak szakmai és pénzügyi beszámolójáról szóló jelentést.

A kuratórium 29/2007. (VI. 6.) Köz. A. határozatával elfogadta a 2005. évi pályázatok pénzügyi ellenőrzéséről készült beszámolót.

Ezen kívül a kuratórium külön monitorozási feladatok ellátására is adott megbízást a 2004 és 2005 évi pályázatokon nyertesekre vonatkozóan, valamint külön a „lakhatási” pályázaton nyertesek pályázataira, az alábbiak szerint:

A Kuratórium 9/2007. (IV. 18.) Köz. A határozatával úgy döntött, hogy a BMSZKI-val, mint a Közép-magyarországi Hajléktalanellátó Szervezetek Regionális Módszertanával, szerződést köt „A központi régióban működő utcai szolgálatok támogatására” kiírt pályázaton nyert, az előterjesztés szerinti szervezetekre vonatkozó monitorozási feladatok ellátására.

A Kuratórium 10/2007. (IV. 18.) Köz A. határozatával úgy döntött, hogy felkéri a BMSZKI-t, mint a Közép-magyarországi Hajléktalanellátó Szervezetek Regionális Módszertanát, hogy a 2006. évi „hajléktalan emberek beilleszkedésének támogatására” kiírt és nyertes pályázatainak szakmai monitorozását végezze el a meghatározott részfeladatokkal, ütemezéssel, és a monitorozásról összefoglaló jelentést készítsen a kuratórium részére legkésőbb 2007. június 30-ig.

A monitorozásról dr. Győri Péter szakértő számolt be a Kuratóriumnak, valamint az erről készült külön összeállítást az Alapítók részére is továbbítottuk, a Kuratórium döntése szerint.

Összefoglalva: a szakértő szerint a lakhatási program nyilvántartási rendszere már adott volt - a tavalyi pályázathoz hasonlóan - az ehhez kapcsolódó adatbázis nem lett előzetesen megküldve a kuratóriumi tagoknak, egyrészt a személyes adatok miatt, másrészt a fájl nagysága miatt.

A monitorozás hasonlóan zajlott az előző évihez, a program ideje alatt folyamatmonitorozás keretében havonkénti megbeszélések voltak, a végén pedig helyszíni ellenőrzések szakértők bevonásával. A programok lebonyolításában az előző évihez képest sok javulást lehetett érzékeim.

A BMSZKI-ra vonatkozó adatokból külön összefoglalás is készült, hiszen több mint 200 ember került ki az intézményeiből.

Összesen több mint 400 ember van kint, a Bónos támogatásban még 100-200 ember vesz részt.

A Kuratórium 33/2007. (VII. 3.) Köz. A határozatával elfogadta a „lakhatási támogatás” nyertes programjairól szóló összefoglaló monitorozási jelentést.

A Kuratórium 34/2007. (VII. 3.) Köz. A határozatával elfogadta a 2004. és 2005. évi pályázati felhíváson nyertes programjairól szóló összefoglaló monitorozási jelentést.

A Kuratórium 35/2007. (VII. 3.) Köz. A határozatával felkérte a Közalapítvány Irodáját, hogy dolgozza ki a monitorozás módszertanát. Az előterjesztés elkészült, a Kuratórium 2007. szeptember 6-i ülésén a 60/2007. (IX. 6.) Köz. A. határozatával elfogadta a 2007. évi pályázatok monitorozására készült előterjesztést.

„Utca pályázat” elszámolása:

A minisztériumi alapító és a Közalapítvány között 12080-2/2006. számú szerződés jött létre, 2006. V. 8-án (módosítva: 2007. február) amelynek tárgya:

A Közép-Magyarországi Régióban működő utcai szociális munkás szolgálatok nyílt pályázati rendszerben történő támogatása, a normatív állami hozzájárulás csökkenéséből fakadó problémák megelőzéséhez, a magas szakmai színvonalú munkát végző szolgálatok működési költségeinek kiegészítéséhez (a továbbiakban: feladat) pénzügyi támogatás nyújtása. A megvalósításának helye: Budapesten és Pest Megyében

A megvalósítás szerződésben vállalt határideje: 2007. május 31. Az elszámolás tárgyát képező időszak: 2006. május 8.-2007. június 30. A program tényleges megvalósításának ideje: 2007. június 30. A támogatás összege: 27,5 M Ft.

A Kuratórium 2007. júliusi ülésén a 36/2007. (VII. 3.) Köz. A. határozatával döntött arról is, hogy tudomásul veszi az utcai gondozó szolgálatok számára nyújtott támogatás pénzügyi beszámolóját, valamint hogy a minisztérium által nyújtott támogatás egy része visszautalásra kerül, illetve nem kerül kifizetésre a nyertes pályázók részére.

Ennek részben oka, hogy az ellenőrzés során a szakértők megállapították, hogy egyes pályázók a támogatási összeget nem az engedélyezett célra használták fel, ezért az utólagos finanszírozás keretében a nyert összeg nem került kifizetésre. Előfordult továbbá, hogy a szerződés a nyertes pályázóval nem jött létre, mert a Kuratórium által előírt feltételt a pályázó nem teljesítette. Végül a szervezetek visszautaltak fel nem használt támogatási összeget 2007. októberében. Összefoglalva: a Kuratórium döntése alapján a tényleges maradvány, ami visszautalásra került a minisztérium részére: 3 545 909 Ft volt.

TÁMOP-5.3.2

A Közalapítvány konzorciumi partnereként meghívást kapott a Társadalmi Megújulás Operatív Program „A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása" című kiemelt projekt tervezésében és megvalósításában való aktív közreműködésre (TÁMOP-5.3.2). A program közvetlenül kapcsolódik a TÁMOP 5.3.3. nyílt pályázati programjához, amely várhatóan a korábbi támogatott lakhatási programok finanszírozási alapja lesz az elkövetkező évek során, integrálva a BMSZKI és Menhely Alapítvány által az EQUAL kezdeményezésben kidolgozott foglalkoztatási programjának jó gyakorlatait.

Az 5.3.3 program várható teljes összege megközelítően 4.2 milliárd forint, amely két részre oszlik a Központi Régió és Magyarország többi régiója között. A nyílt pályázati program várható meghirdetési ideje 2009. eleje, a programok jelenlegi információink alapján a szerződéskötés után ténylegesen 2009. nyarán indulhatnak el. (A pályázatok meghirdetése, értékelése, a szerződések megkötése és a pénzügyi monitorozás az ESZA Kht. feladata.) A nyílt pályázati program a Központi Régióban előreláthatóan 2011. II. félévében zárul.

A Kuratórium 64/2007. (XII. 21.) Köz A. határozatával úgy döntött, hogy elfogadja az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatokat:

A Közalapítvány részt kíván venni a TÁMOP 5.3.2. „A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása” című kiemelt projekt végrehajtásában.

A Kuratórium felhatalmazza Elnökét, hogy a Tervezési Felhívás tervezetnek megfelelően tegye meg a szükséges lépéseket, többek között:

kössön a megvalósításra vonatkozóan Konzorciumi Együttműködési Megállapodást a Hajléktalanokért Közalapítvánnyal;

a megvalósításban résztvevő személyekkel/szervezetekkel (pl. vezető szakértő, szakmai koordinátor, adatrögzítő, szakmai tanácsadó, pénzügyi tanácsadó stb.);

valamint

kösse meg a végrehajtáshoz szükséges egyéb (ingatlan/helyiséghasználati, számítógép-használati stb.) szerződéseket; végül

gondoskodjon a pályázat Hajléktalanokért Közalapítvánnyal történő beadásáról; és tegye meg az ehhez szükséges nyilatkozatokat.

A Kuratórium elnöke a szerződések megkötése során úgy járjon el, hogy az egyes szerződéseknek megfelelő kifizetések időpontja a központi programból beérkező források tényleges üteméhez igazodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Ikvai-Szabó Imre

Szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

A támogatási szerződés megkötése folyamatban van az irányító hatóság és a Közalapítvány valamint a konzorciumi partner között, a program megvalósítása ezt követően fog megkezdődni, jelenleg az előkészítési munkák vannak folyamatban. (szerződéskötés a programban résztvevőkkel, a munkatársakkal, valamint alszámla nyitás stb.)

Elektronikus utalás

A Kuratórium 2007. decemberi ülésén határozatot hozott arról, hogy engedélyezi az elektronikus utalást a bejelentett, a Közalapítvány számlával rendelkező kuratóriumi tagok részére:

66/2007. (XII. 21.) Köz. A. határozat

A Kuratórium úgy dönt, hogy engedélyezi az elektronikus utalást a Közalapítvány számlájáról rendelkezni jogosult kuratóriumi tagok (Kártyás Irén képviselő és/vagy Fehér Boróka vagy Cserbik János részére) Határidő: azonnal Felelős: Ikvai-Szabó Imre Szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Befektetés diszkont kincstárjegybe

A Közalapítvány alapító okiratának módosítása lehetővé tette, hogy az ideiglenesen fel nem használt összegek diszkont kincstárjegybe befektetésre kerüljenek a Magyar Államkincstárnál. Ez a lehetőség biztosítja, hogy a Közalapítvány a működési költségeinek egy részét a kamatokból fedezze. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a Közalapítvány működési költsége minden évben a felét nem éri el %-ban az alapító okiratban engedélyezett 8%-os költségnek. Összességében 6 385 550 Ft kamat keletkezett a befektetésekből, A Kuratórium 67/2007. (XII. 21.) Köz. A. határozatával elfogadta a befektetésekről készült tájékoztatást. Határidő: azonnal Felelős: Ikvai-Szabó Imre Szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Hajléktalan emberek számlálása Budapesten.

Budapesten 1999 óta, a megyeszékhelyeken (és más kisebb városokban) 2005 óta minden évben szerveznek egy egyszerű adatfelvételt a hajléktalan emberek körében.

A Közalapítvány a Február 3 Munkacsoport (Menhely Alapítvány) által 2008. évben végezendő kutatásra a Munkacsoport képviseletében Gurály Zoltánt, mint szakértőt kéri fel.

A Kuratórium úgy döntött, hogy a szakértővel, illetve a Menhely Alapítvánnyal szerződést kell kötni, valamint minden kiadványon fel kell tüntetni, hogy a felmérés a Közalapítvány támogatásával jött létre és a kutatás munkálatairól, eredményeiről be kell írásban számolni a kuratóriumnak.

A Kuratórium 69/2007. (XII. 21.) Köz. A. határozatával úgy döntött, hogy felkéri Gurály Zoltán szakértőt, a 2008. évi Február 3-i adatfelvétel és regisztráció megszervezésére, lebonyolítására. A szakértő szakértői díjazásban részesül a mellékelt költségvetési tételek alapján, utólagos elszámolással.

A Kuratórium egyben megbízza a Közalapítvány Irodavezetőjét, hogy a szakértővel kössön szakértői megbízási szerződést.

Határidő: azonnal

Felelős: Ikvai-Szabó Imre

Szavazati arány: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

Összefoglalva a Közalapítvány az alapító okirata és a Kuratórium döntései alapján működött 2007-ben.

A Kuratórium elnöke 2008. II. 28-ig beszámolt a Közalapítvány működéséről az alapítóknak, és a mérleg jóváhagyása után, 2008. június 30-ig ismételten beszámol, valamint közzéteszi a legfontosabb adatait a Fővárosi Közlönyben, valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium hivatalos lapjában.

A Kuratórium tagjainak és a Felügyelő Bizottság tagjainak, mint a Közalapítvány tisztségviselőinek a 2007. december 31-ig fennálló állapotra vagyonnyilatkozatot kell tenni 2008. június 30-ig, amelynek intézése folyamatban van.

Folyamatban van továbbá a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján a kuratóriumi tagok vizsgálata abból a szempontból, hogy döntéshozóként részt vehetnek-e a pályázatok elbírálásában, illetve nem összeférhetetlen-e a tagságuk a másutt betöltött tisztségükkel.

Határozati javaslat:

A Kuratórium úgy dönt, felhatalmazza a Kuratórium Elnökét és a Közalapítvány Képviselőjét, hogy az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2007. évi közhasznú tevékenységéről szóló elfogadott beszámolóját terjesszék a Felügyelő Bizottság elé véleményezés céljából, majd ezt követően az Alapítók elé 2008. június 30-ig.

Határidő: azonnal

Felelős: Ikvai-Szabó Imre, Kártyás Irén

Budapest, 2008. május 19.

Ikvai-Szabó Imre
Kuratórium Elnöke

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány alapítói és Kuratóriuma részére

Elvégeztük a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány mellékelt 2007. évi beszámolójának a könyvvizsgálatát. Ez az éves beszámoló a 2007. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 334 454 E Ft a mérlegszerinti eredmény 2566 E Ft, - és a Közalapítvány ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből, közhasznúsági jelentésből áll.

Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

Itt jegyezzük meg, hogy a 2007. 04. 03-án kiadott jelentésünkben 2006. évre könyvvizsgálatunk alapján minősítés nélküli záradékot adtunk ki.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. Az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék megadásához.

A könyvvizsgálat során a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2007. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2008. május 13.

Varga Péter
bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK 004214
ügyvezető igazgató

Összefogás Közalapítvány

18112285-1-41

2007. ÉV MÉRLEG

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév
a b c d e
1 A. Befektetett eszközök 0 0 893
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 738
3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 155
4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5 B. Forgóeszközök 200 093 0 330 010
6 I. KÉSZLETEK
7 II. KÖVETELÉSEK
9 III. ÉRTÉKPAPÍROK
10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 200 093 330 010
11 C. Aktív időbeli elhatárolások 3 551
12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 200 093 0 334 454
13 D. Saját tőke 27 368 0 29 933
14 I. INDULÓ TŐKE 26 000 26 000
15 II. TŐKEVÁLTOZÁS - 2 648 1 367
16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL 4 016 2 566
19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
20 E. Céltartalékok
21 F. Kötelezettségek 240 0 3 926
22 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 240 3926
25 G. Passzív időbeli elhatárolások 172 485 300 595
26 FORRÁSOK ÖSSZESEN 200 093 0 334 454

Keltezés: 2008. május 13.

az alapítvány, a közalapítvány vezetője (képviselője)

Összefogás Közalapítvány

18112285-1-41

2007. ÉV

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév
a b c d e
1 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.) 337 465 0 346 226
2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 333 997 0 339 155
3 a) alapítótól
4 b) központi költségvetéstől
5 c) helyi önkormányzattól
6 d) társadalombiztosítási
7 e) továbbutalási céllal kapott 324 430 330 434
8 f) egyéb támogatás 9 567 8 721
9 2. Pályázati úton elnyert támogatás
10 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 7
11 4. Egyéb bevétel 3 468 7 064
12 B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
13 C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.) 337 465 0 346 226
14 D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 333 449 0 343 660
15 1. Anyagjellegű ráfordítások 5 056 5 705
16 2. Személyi jellegű ráfordítások 3 962 7 289
17 3. Értékcsökkenési leírás 231
18 4. Egyéb ráfordítások 324 431 330 435
19 ebből: továbbutalt támogatás 324 430 330 434
20 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
21 6. Rendkívüli ráfordítások
22 E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)
0 0 0
23 1. Anyagjellegű ráfordítások
24 2. Személyi jellegű ráfordítások
25 3. Értékcsökkenési leírás
26 4. Egyéb ráfordítások
27 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
28 6. Rendkívüli ráfordítások
29 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.) 333 449 0 343 660
30 G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.) 0 0 0
31 H. Adófizetési kötelezettség
32 I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.) 0 0 0
33 J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.) 4 016 0 2 566
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
34 A. Személyi jellegű ráfordítások 7 289
35 1. Bérköltség 5 598
36 ebből: megbízási díjak 3 758
37 tiszteletdíjak
38 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 11
39 3. Bérjárulékok 1 680
40 B. A szervezet által nyújtott támogatások 330 434
41 C. Tárgyévben az APEH által kiutalt 1% összege 7

Keltezés: 2008. május 13.

az alapítvány, a közalapítvány vezetője (képviselője)


  Vissza az oldal tetejére