A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Fővárosi Szociális Közalapítvány és Budapesti Szociális Forrásközpont

2007. évi közhasznúsági jelentése * 

1 8 0 3 6 3 3 8 8 5 3 2 5 6 9 0 1
1 8 1 0 9 0 2 5 8 5 3 2 5 6 9 0 1

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: Fővárosi Szociális Közalapítvány és
Budapesti Szociális Forrásközpont
Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2007. ÉV

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző évek(ek)
helyesbítése
Tárgyév
a b c d e
1 A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) 1 777 993
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 23
3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1 754 993
4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5 IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
6 B. Forgóeszközök (7.-10. sorok) 33 118 35 305
7 I. KÉSZLETEK
8 II. KÖVETELÉSEK 51 1 734
9 III. ÉRTÉKPAPÍROK 17 994
10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 15 073 33 571
11 C. Aktív időbeli elhatárolások 11 516 9 637
12 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
(1.+ 6. + 11. sor)
46 411 45 935
13 D. Saját tőke (14.-19. sorok) 37 102 37 228
14 I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 5 300 5 300
15 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 29 324 31 802
16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KH. TEV.BŐL) 2 478 126
19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
20 E. Céltartalékok
21 F. Kötelezettségek (22.-23. sorok) 9 309 8 707
22 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
23 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 9 309 8 707
24 G. Passzív időbeli elhatárolások
25 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(13.+20.+21.+24. sor)
46 411 45 935
Budapest, 2008. május 14.
P. H. az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
1 8 0 3 6 3 3 8 8 5 3 2 5 6 9 0 1
1 8 1 0 9 0 2 5 8 5 3 2 5 6 9 0 1

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: Fővárosi Szociális Közalapítvány és
Budapesti Szociális Forrásközpont
Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2007. ÉV

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző évek(ek)
helyesbítése
Tárgyév
a b c D e
1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
(1. + 2. + 3. + 4. + 5.)
92 958 80 979
2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 53 495 46 971
3 a) alapítótól 21 342 20 941
4 b) központi költségvetéstől 9 500 11 750
5 c) helyi önkormányzattól 15 400 10 000
6 d) egyéb, ebből 1%: ..0.. 7 253 4 280
7 2. Pályázati úton elnyert támogatás 31 035 27 796
8 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 2 185 3 100
9 4. Tagdíjból származó bevétel
10 5. Egyéb bevétel 6 243 3 112
11 B. Vállakozási tevékenység bevétele
12 C. Összes bevétel (A + B) 92 958 80 979
13 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
(1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)
90 480 80 853
14 1. Anyagjellegű ráfordítások 35 940 42 692
15 2. Személyi jellegű ráfordítások 26 463 27 805
16 3. Értékcsökkenési leírás 1 675 1 136
17 4. Egyéb ráfordítások 26 402 9 220
18 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
19 6. Rendkívüli ráfordítások 0
20 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
(1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)
21 1. Anyagjellegű ráfordítások
22 2. Személyi jellegű ráfordítások
23 3. Értékcsökkenési leírás
24 4. Egyéb ráfordítások
25 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
26 6. Rendkívüli ráfordítások
Budapest, 2008. május 14.
P. H. az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
1 8 0 3 6 3 3 8 8 5 3 2 5 6 9 0 1
1 8 1 0 9 0 2 5 8 5 3 2 5 6 9 0 1

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: Fővárosi Szociális Közalapítvány és
Budapesti Szociális Forrásközpont
Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2007. ÉV

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző évek(ek)
helyesbítése
Tárgyév
a b c d e
27 F. Összes ráfordítás (D.+E.) 90 465 80 853
28 G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)
29 H. Adófizetési kötelezettség
30 I. Tárgyévi vállakozási eredmény (G.-H.)
31 J. Tárgyévi közhasznú eremény (A.-D.) 2 478 126
32 Tárgyévi eredmény (I.+J.) 2 478 126

Tájékoztató adatok

33 A. Személyi jellegű ráfordítások 27 845
34 1. Bérköltség 18 279
35 ebből: - megbízási díjak 773
36 - tiszteletdíjak
37 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3 685
38 3. Bérjárulékok 5 881
39 B. A szervezet által nyújtott támogatások 4 381
40 C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 4 324
41 D. Továbbutalt támogatás 4 324
Budapest, 2008. május 14.
P. H. az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

Fővárosi Szociális Közalapítvány
2007. évi közhasznúsági jelentése

A Fővárosi Szociális Közalapítvány (székhelye: 1052 Budapest V. ker., Városház u. 9-11.), amely 1992. április 15-én a 3063. sorszám alatt nyilvántartásba vett, 1996. március 4-én közalapítvánnyá minősített, 1998. január 1-jétől kiemelkedően közhasznú fokozatú szervezetté átsorolt alapítványként végzi tevékenységét.

A szervezet az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) szakaszában foglalt közhasznú - szociális - tevékenységet lát el.

A Fővárosi Szociális Közalapítvány szervezeti egysége a Budapesti Szociális Forrásközpont (székhelye: 1052 Budapest V. ker., Városház u. 9-11.), amely 2003. január 1-től a Közalapítványra vonatkozó jogszabályok alapján működik, önálló adószámmal.

A Fővárosi Szociális Közalapítvány és a Budapesti Szociális Forrásközpont külön jogi személyként önállóan gazdálkodik, elkülönült vagyonnal rendelkezik.

Gazdasági tevékenységükről külön mérlegbeszámoló készítésével adnak számot.

Tekintettel a közös bírósági bejegyzésre, valamint az egyközös KSH, illetve külön adószámra, összesített mérlegbeszámoló képezi a közhasznúsági jelentés alapját.

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója, a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben közzétett 4. és 6. sz. mellékletben előírtak alapján készült.

2007. évben mindkét szervezet az alapító okiratban foglalt cél szerinti tevékenységet végezte.

A társaság könyvvizsgálatát a FRISS & Társa Könyvvizsgáló Bt. (Budapest, Ady Endre u. 1.) részéről Friss László bejegyzett könyvvizsgáló (kamarai tagsági száma: 003235), míg a társaság könyvelését Pozsonyi Mercedes (1078 Budapest, Hernád u. 22.) regisztrált mérlegképes könyvelő (PM regisztrációs száma: 126147) végzi.

1. Közhasznú beszámoló

A szervezet 2007. évi gazdálkodásának mérlege (adatok ezer Ft-ban)
A. Befektetett eszközök 993
B. Forgóeszközök 35 305
C. Aktív időbeli elhatárolások 9 637
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 45 935
D. Saját tőke 37 228
E. Céltartalékok 0
F. Kötelezettségek 8 707
G. Passzív időbeli elhatárolások 0
FORRÁSOK ÖSSZESEN 45 935
A szervezet 2007. évi eredménykimutatása (adatok ezer Ft-ban)
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 80 979
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Összes bevétel 80 979
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 80 853
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0
F. Összes ráfordítás 80 853
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény
J. Tárgyévi közhasznú eredmény 126
Tárgyévi eredmény összesen 126
Tájékoztató adatok (ezer Ft-ban)
A. Személyi jellegű ráfordítások 27 845
1. Bérköltség 18 279
- ebből megbízási díjak 773
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3 685
3. Bérjárulékok 5 881
B. Szervezet által nyújtott támogatások 4 381
C. Továbbtanulási céllal kapott támogatás 4 324
D. Továbbutalt támogatás 4 324

A beszámoló KÖVETELÉSEK sora jogcímenként:

20 E Ft Előleg elszámolásra - Forrásközpont

4 E Ft Szakképzési hozzájárulás túlfizetése - Forrásközpont

9 E Ft Szállítói számla túlfizetése - Forrásközpont

95 E Ft Dolgozóval szembeni követelés kiküldetés miatt - Forrásközpont

1 500 E Ft Rövid lejáratú kölcsön RFOE miatt - Forrásközpont

106 E Ft APEH felé túlfizetés - Közalapítvány

1 734 E Ft összesen

A beszámoló KÖTELEZETTSÉGEK sora jogcímenként:

772 E Ft Decemberi munkabér - Forrásközpont

727 E Ft TB kötelezettség - Forrásközpont

74 E Ft Magánnyugdíjpénztárak felé tartozás - Forrásközpont

551 E Ft APEH felé tartozások (SZJA, Munkaadói, Munkavállalói járulék, EHO)

- Forrásközpont

88 E Ft APEH ÁFA befizetési kötelezettség - Forrásközpont

45 E Ft TB kötelezettség - Közalapítvány

55 E Ft Magánnyugdíjpénztárak felé tartozás - Közalapítvány

6 395 E Ft Felhasználatlan támogatás - Közalapítvány

8 707 E Ft összesen

2. A szervezet 2007-ben 11 750 E Ft költségvetési támogatásban részesült.

3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés 2007. évi
összeg
2006. évi
összeg
Indulótőke 5 300 5 300
Tőkeváltozás 31 802 29 324
Tárgyévi eredmény közhasznúsági bevételből 126 2 478
Tárgyévi eredmény vállalkozási bevételből 0 0
Saját tőke 37 228 37 102

4. Kimutatás a kapott támogatásokról (adatok ezer Ft-ban)

Fővárosi Szociális Közalapítvány

Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatási összeg
2007. év
Pannonbeton Bp. BMSZKI részére 200
C & A Mode Kft BMSZKI részére 4 124
Természetbeni adományok 57
Összesen: 4 381

Forrásközpont

Támogató
megnevezése
Támogatott cél Támogatási összeg
2007. év
Fővárosi Önkormányzat Közhasznú tevékenység 20 941
Európai Szociális Alap HEFOP-2.2.1, ERKOMP, szociális szakemberek képzése 4 339
NCSSZI Regionális szociálpolitikai tervezési és fejlesztési hálózat 1 750
Szociális és Családügyi Minisztérium Fiatalkorú bűnözők elemzése 4 000
Szociális és Családügyi Minisztérium 2007/23 Közép-Mo. Reg. Szocpol. Tanács 3 000
Szociális és Családügyi Minisztérium 2007/29 Progress európean cities against child powerty 3 000
Európai Unió, Brüsszel New Faces projekt 1 467
Európai Unió, Brüsszel Libra projekt 428
Európai Unió, Brüsszel Gender projekt 1524
Összesen: 40 449

5. 1%-os szja támogatást nem kaptunk kézhez 2007. év folyamán.

6. Vezető tisztségviselő juttatásban nem részesült.

7. Közhasznú tevékenység 2007-ben

A Fővárosi Szociális Közalapítvány a kapott támogatások - teljes körét - nonprofit szervezeteknek adta tovább.

A Fővárosi Szociális Közalapítvány 2007. év folyamán tevékenyen részt vett az EQUAL Esélyteremtés a Foglalkoztatásban pályázat megvalósításában, amely a munkaerő-piaci reintegrációt segíti elő a hajléktalanok ellátásában. A tételes elszámolások alapján 12 438 E Ft folyt be 2007 év folyamán a pályázatra. Mivel a projekt utólagos finanszírozású, így a Fővárosi Szociális Közalapítvány „hitelezi” meg negyedévről-negyedévre a forrásokat a pályázat végrehajtásához. Év végével 2700 E Ft volt a finanszírozásra fordított pénzeszköz.

A Közalapítvány még 2004-ben a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás Operatív Program és EQUAL Irányító Hatóság EQUAL Program 2004 keretében kiírt pályázatra „Esélyteremtés a foglalkoztatásban” témában pályázatot nyújtott be a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeivel (BMSZKI) és a Menhely Alapítvánnyal közösen. A pályázatot a Közalapítvány a partnerekkel együtt megnyerte. A pályázati programban vállalt feladatokat a Közalapítvány folyamatosan teljesíti, a pályázatban vállalt célok megvalósításának végső határideje: 2007. december 31.

A teljes pályázati programban 3700 hajléktalan emberrel kerültünk kapcsolatba. Az álláskereső irodákban több mint 2000 hajléktalan ember fordult meg, közülük több, mint 250 fő el is helyezkedett a munkaerőpiacon. A támogatott szakmaszerző OKJ-s képzésekre 170 főt, felzárkóztató iskolai képzésre további 20 főt irányítottunk és támogattunk. A Közalapítvány feladata a Társadalmi Célú Kommunikáció Blokk megvalósítása volt: a társadalmi szemlélet, azon belül különösképp a munkáltatók véleményének, formálása, valamint a hajléktalan emberek véleményének programba illesztése. A fenti célok elérése érdekében közösségi fórumokat, fókuszcsoportokat és nyilvános műhelybeszélgetéseket tartottunk a hajléktalan emberek, az őket segítő szociális munkások és foglalkoztatási szervezetek, munkáltatók és a média egymás közötti kommunikációjának elősegítése érdekében. A projekt jó gyakorlatait ismertető free-card kampány többszáz budapesti kulturális intézménybe juttatta el az eredményeket.

Megszerveztük a Szolidáris Város konferenciát a különböző hátrányos helyzetű csoportokkal foglalkozó segítők és politikusok tapasztalatcseréje céljából.

Részt vettünk a projekt nemzetközi együttműködésében, melynek keretien belül szemináriumot szerveztünk négy ország segítőinek részvételével a halmozott hátrányok integrált kezelésének jó gyakorlataival kapcsolatban.

A Fővárosi Közgyűlés Dísztermében került sor a nagyszabású nemzetközi zárókonferenciára, melyen London, Madrid, Párizs és Budapest jelentősebb hajléktalan ellátó szervezetei, azok vezetői, illetve a FEANTSA (Európai Hajléktalan-ellátó Szervezetek Egyesülete) is képviseltették magukat.

2007-ben a Közalapítvány az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus programra benyújtott „Diszkrimináció elleni küzdelem és jogvédelem, jogsegélyszolgálat ösztönzése Budapesten” elnevezésű pályázatát elfogadták, és 85 M Ft támogatásban részesítették. A közalapítványnak 15% önrészt kell biztosítani, 15 M Ft-ot a pályázati program lebonyolítására.

A pályázati program alapján a Közalapítvány 2008. augusztus hónapban két célra ír ki pályázatot: Jogsegélyszolgálat ösztönzésére Budapesten és Diszkrimináció elleni küzdelemre és jogvédelemre.

Mindkét tevékenységi kör a következő csoportok támogatását kell, hogy szolgálja:

- Fiatal droghasználók,

- Lakhatási támogatásra szorulók (nehéz anyagi helyzetűek, díjhátralékosok, munkanélküliek, egyedülélő idősek, a lakásmaffia által veszélyeztetettek),

- Börtönből szabadulók,

- Hajléktalan emberek,

- Romák,

- Homoszexuálisok,

- Fogyatékossággal élők,

- Pszichiátriai ellátásban részesülők.

A Közalapítvány a támogatási összegeket a bankszámláján tartalékolja az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmustól nyert pályázatához szükséges önrész biztosítására. A pályázat lebonyolítása előreláthatóan a 2008-as év második felében fog megkezdődni, az önrész és a támogatási összeg felhasználása folyamatosan történik.”

A Budapesti Szociális Forrásközpont tevékenységét az alábbiakban mutatjuk be részleteiben:

I. Külföldi forrásokból finanszírozott programok

I. 1. Nők és férfiak esélyegyenlőségének helyi feltérképezése

Sorszám Kód Szerződő
fél
Szerz.
típusa
Vállalt
feladat
Szerződés
dátuma
Megvalósítás
kezdete
Teljesítés
határideje
Vállalási
összeg
2007/25 WiLD EU PRCFS
GE +
Főpolg.h.
T.sz. Nők és férfiak esélyegyenlőségének helyi feltérképezése keretprogram
Getting engaged: Women in local development (Programme Relating to the Community, Framework Strategy on Gender Equality)
2005. 12. 11. 2006. 12. 01. 2008. 02. 29. 50 000 euró = 11 617 212 Ft

A pályázati partnerek nemzetközi konzorcium keretében vizsgálják a nők esélyegyenlőségének szempontjait és lehetőségeit a helyi döntéshozatalban. A pályázat szakmai eredménye a partnerek által adaptálható módszertani eszközök, melyet a témában érintett területek szakemberei állítottak össze.

I. 2. Európai városok a gyermekszegénység ellen

Sorszám Kód Szerződő
fél
Szerz.
típusa
Vállalt
feladat
Szerződés
dátuma
Megvalósítás
kezdete
Teljesítés
határideje
Vállalási
összeg
2007/29 CP European Commission T.sz. Európai városok a gyermekszegénység ellen - VP/2007/012 - Progress
European Cities against Child Poverty
2007. 12. 11. 2007. 12. 01. 2009. 12. 01. 123 540 euró =
28 662 180 Ft

A pályázat az Európai Bizottság Social Inclusion keret-pályázati kiírását megnyerve jött létre, főpályázó a brüsszeli Greater London Enterprise (GLE). A nemzetközi konzorcium a gyermekszegénység fölszámolására irányuló, adaptálható módszertani modellek kidolgozását és terjesztését vállalta.

I. 3. A szociálisan hátrányos helyzetben, Budapesten élő nők helyzetének felmérése

Sorszám Kód Szerződő
fél
Szerz.
típusa
Vállalt
feladat
Szerződés
dátuma
Megvalósítás
kezdete
Teljesítés
határideje
Vállalási
összeg
2007/30 CON European Commission T.sz. A szociálisan hátrányos helyzetben, Budapesten élő nők helyzetének felmérése - VP/2007/012 - Progress 2007. 12. 11. 2007. 12. 01. 2009. 12. 01. 18 956 euró = 4 403 437 Ft

A pályázat az Európai Bizottság Social Inclusion keret-pályázati kiírását megnyerve jött létre, főpályázó Rotterdam városának Szociális és Foglalkoztatási Bizottsága. A pályázati program keretében a BSZF a Budapesten élő, hátrányos helyzettel küzdő nők helyzetét vizsgálja, különböző módszertani szempontok alapján.

I. 4. Az EU tagállamokban, 50 év fölötti munkavállalók foglalkoztatása külföldön

Sorszám Kód Szerződő
fél
Szerz.
típusa
Vállalt
feladat
Szerződés
dátuma
Megvalósítás
kezdete
Teljesítés
határideje
Vállalási
összeg
2007/31 ENE European Commission T.sz. EU tagállamokban, 50 év fölötti munkavállalók foglalkoztatása külföldön - VP/2007/009/78 - Progress 2007. 12. 13. 2007. 12. 01. 2009. 12. 01. 56 000 euró =
13 024 550 Ft

A pályázat témája foglalkoztatás, főpályázó Aarhus város foglalkoztatási és munkaügyi intézménye.

A nemzetközi konzorcium partnerei 50 év fölötti munkavállalók külföldön történő elhelyezésének lehetőségeit vizsgálják.

I. 5. Helyi és regionális akciótervek II.

Sorszám Kód Szerződő
fél
Szerz.
típusa
Vállalt
feladat
Szerződés
dátuma
Megvalósítás
kezdete
Teljesítés
határideje
Vállalási
összeg
2007/35 ALP JZ Socio - Javni Zavod za Socialno Varstvene Dejavnosti Celje V.sz. Helyi és regionális akciótervek II - VP/2007/012 - Progress = LAP’s and RAP’s II. = Connections capacity building and action planning transnational programme for local and regional action plans for social inclusion 2008. 02. 01. 2007. 12. 31. 2009. 12. 31. 11 000 euró =
2 549 985 Ft

Az alulról építkező tervezési folyamatok megerősítését célzó projekt, a helyi és regionális akciótervek európai modelljeit kívánja összehasonlítani a két éves futamidő alatt, négy témakörben.

I. 6. Szegénységben élők tapasztalati szakértővé képzése és ehhez szakemberképzés 3 régióban

Sorszám Kód Szerződő
fél
Szerz.
típusa
Vállalt
feladat
Szerződés
dátuma
Megvalósítás
kezdete
Teljesítés
határideje
Vállalási
összeg
2007/34 NA Norvég Alap T.sz. EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 4 kiemelt terület ÖP/1. célt: Szegénységben élők tapasztalati szakértővé képzése és ehhez szakemberképzés 3 régióban Folyamatban Terv:
2007. 10. 01.
Terv:
2009. 05. 31.
103 603 000

A Norvég Alap pályázatán nyertesnek lettünk nyilvánítva. 2007. szeptemberi projektindítást terveztünk, de a szerződéskötési folyamat lassúsága és a közvetítő szervezet átalakulása miatt, várhatóan legalább (!) egy évet csúszni fog a szerződéskötés. A konzorciumot a BSZF vezeti; tagjai a Magyar Szegénységellenes Hálózat, a Magyar Vöröskereszt BAZ megyei tagszervezete és a Szociális Innovációs Társulás.

II. Országos (minisztériumi, egyetemi) forrásokból finanszírozott programok

II. 1. Regionális konferencia megszervezése

Sorszám Kód Szerződő
fél
Szerz.
típusa
Vállalt
feladat
Szerződés
dátuma
Megvalósítás
kezdete
Teljesítés
határideje
Vállalási
összeg
2007/6 RK SZMI V.sz. Gyerekvédelmi Minőségügyi Műhely (szakmai sztenderdek) 2006. 12. 20. 2007. 05. 14. 2007. 06. 11. 455 000

Egy szélesebb körű együttműködés részeként kaptunk megbízást egy konferencia megszervezésére, melynek témája a gyermekvédelmi sztenderdek kidolgozása.

II. 2. ERKOMP (Erzsébetvárosi Komplex Fejlesztési Program)

Sorszám Kód Szerződő
fél
Szerz.
típusa
Vállalt
feladat
Szerződés
dátuma
Megvalósítás
kezdete
Teljesítés
határideje
Vállalási
összeg
2005/9 ERKOMP E.M.
STRUK
T.Sz. HEFOP-2.2.1.P.-2004-
11-0026/4.0 szerződés
2006. 03. 13. 2006. 02. 01. 2007. 05. 31. 21 675 000

Második HEFOP pályázatunk egy 2 éves képzési program volt, melyben különféle tematikájú képzések zajlottak, komplex munkaerőpiaci reintegrációs és térségfejlesztési programok, nonprofit képzések és a képzési központ hálózati fejlesztése révén.

II. 3. Szociális célú civil szervezetek hálózatfejlesztő központjaként működés

Sorszám Kód Szerződő
fél
Szerz.
típusa
Vállalt
feladat
Szerződés
dátuma
Megvalósítás
kezdete
Teljesítés
határideje
Vállalási
összeg
2006/6 Szoc
Civ
ICSSZEM T.Sz. „Szakmai Hálózatfejlesztő Központok” program keretében az ágazatban működő szervezetek számára nyújtott szolgáltatások 2006. 04. 01. 2006. 04. 01. 2007. 03. 31. 3 000 000
2007/24 Szoc
Civ
SZMM T.Sz. „Szakmai Hálózatfejlesztő Központok” program keretében az ágazatban működő szervezetek számára nyújtott szolgáltatások 2007. 11. 30. 2007. 06. 01. 2008. 05. 31. 3 000 000

A szakmimisztérium ötödik éve ad megbízást arra, hogy a szociális civil szervezeteket információkkal és képzésekkel támogassuk.

II. 4. Közép-Magyarországi Regionális Szociálpolitikai Tanács működtetése

Sorszám Kód Szerződő
fél
Szerz.
típusa
Vállalt
feladat
Szerződés
dátuma
Megvalósítás
kezdete
Teljesítés
határideje
Vállalási
összeg
2006/7 Szoc.
Tan.
ICSSZEM T.sz. Közép-Magyarországi Regionális Szociálpolitikai Tanács 2006. 04. 01. 2006. 04. 01. 2007. 03. 31. 3 000 000
2007/23 Szoc.
Tan.
SZMM T.sz. Közép-Magyarországi Regionális Szociálpolitikai Tanács 2007. 10. 11. 2007. 07. 01. 2008. 05. 31. 3 000 000

A szakminisztérium a Regionális Szociálpolitikai Tanács működtetésével kapcsolatos háttérfeladatok ellátásával a forrásközpontokat bízta meg. A BSZF a Közép-Magyarországi Tanáccsal kapcsolatos teendőket látja el.

II. 5. Regionális Szociálpolitikai Tervezési és Fejlesztési Hálózat

Sorszám Kód Szerződő
fél
Szerz.
típusa
Vállalt
feladat
Szerződés
dátuma
Megvalósítás
kezdete
Teljesítés
határideje
Vállalási
összeg
2006/4/a RSZFTH NCSSZI M.sz. Regionális Szociálpolitikai Tervezési és Fejlesztési Hálózat 2006. 07. 01. 2006. 07. 01. 2007. 07. 30. 3 500 000

Az NCSSZI keretében működő Tervezési és Fejlesztési Hálózat szakemberei a forrásközpontokban működnek, régiónként egy fő. Több éves közös munkánk ismertetése keretében rendezvénysorozatot szerveztünk, ahol helybe vittük az elvégzett munka eredményét.

II. 6. A fiatalkorúak igazságszolgáltatásának hatékonysága

Sorszám Kód Szerződő
fél
Szerz.
típusa
Vállalt
feladat
Szerződés
dátuma
Megvalósítás
kezdete
Teljesítés
határideje
Vállalási
összeg
2006/22 FK SZMM T.sz. A fiatalkorúak igazságszolgáltatásának hatékonysága 2006. 12. 11. 2006. 12. 11. 2007. 05. 31. 4 000 000

A fiatalkorú elítéltek utánkövetéses vizsgálata, a különféle szankciók hatékonyságának vizsgálata, egy kutatás keretében.

II. 7. Időbank

Sorszám Kód Szerződő
fél
Szerz.
típusa
Vállalt
feladat
Szerződés
dátuma
Megvalósítás
kezdete
Teljesítés
határideje
Vállalási
összeg
2007/32 IB SZMI T.sz. Időbank 2008. 01. 21. 2007. 10. 01. 2008. 06. 10. 3 996 800

Átfogó közösségfejlesztési program, az alternatív pénz, a közösségi önsegítő modellek gyakorlati megvalósítására irányuló kísérlet.

II. 8. Szociális és Gyermekvédelmi szolgáltatások

Sorszám Kód Szerződő
fél
Szerz.
típusa
Vállalt
feladat
Szerződés
dátuma
Megvalósítás
kezdete
Teljesítés
határideje
Vállalási
összeg
2006/24 SzGySz NCSSZI V.sz. Szociális és Gyermekvédelmi szolgáltatások 2006. 12. 14. 2006. 12. 14. 2007. 03. 31. 420 000

A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások sztenderdizációja keretében elkészült munkaanyagok eljuttatása véleményezésre a célcsoportoknak, és a begyűjtött anyagok összegzése.

III. Fővárosi forrásokból finanszírozott programok

III. 1. Közszolgáltatási szerződésünk 2007. évi teljesülése

Sorszám Kód Szerződő
fél
Szerz.
típusa
Vállalt
feladat
Szerződés
dátuma
Megvalósítás
kezdete
Teljesítés
határideje
Vállalási
összeg
2007/1 Főv Főv.Önk. T.sz. Fővárosi közszolgáltatási szerződés 1998. 09. 15.
2005. 04. 01.
2007. 01. 01. 2007. 12. 31. 20 941 000

A Fővárosi Önkormányzattal feladatokra bontott közszolgáltatási szerződésünk van, melynek keretében a működési költségeink nagy része is biztosított.

III. 2. RSZFOE + HÁLÓ

Sorszám Kód Szerződő
fél
Szerz.
típusa
Vállalt
feladat
Szerződés
dátuma
Megvalósítás
kezdete
Teljesítés
határideje
Vállalási
összeg
2002/31 H 3SZ-
ESzCsM-
FSzKA
T.sz. Háló szerkesztés nincs 2002. 09. 01. folyamatos 0

A Háló nevű szakmai folyóirat szerkesztési feladatainak ellátása

IV. Civil finanszírozású programok

IV. 1. Kistérségi civil rendezvény

Sorszám Kód Szerződő
fél
Szerz.
típusa
Vállalt
feladat
Szerződés
dátuma
Megvalósítás
kezdete
Teljesítés
határideje
Vállalási
összeg
2007/18 KT RFOE V.sz. Kistérségi civil rendezvény 2007. 05. 2007. 06. 18. 2007. 06. 20. 300 000

A Regionális Forrásközpontok Országos Egyesülete a szakminisztérium megbízása alapján felkért minket 2 rendezvény megszervezésére a szociális civil szervezetek részére.

V. Egyéb forrásból finanszírozott programok

Az ESzCsM-OSzGyTB által akkreditált képzéseink

V. 1. Személyiségfejlesztő tréning

Sorszám Kód Szerződő
fél
Szerz.
típusa
Vállalt
feladat
Szerződés
dátuma
Megvalósítás
kezdete
Teljesítés
határideje
Vállalási
összeg
2007/26 SZT BSZF Akr. Személyiségfejlesztő tréning Saját 2007. 11. 08. 2007. 12. 13. 25 000 Ft/fő

Ebben az évben egy csoportot indítottunk, ezen 28 fő vett részt.

VI. Még döntés előtt álló vagy nem nyert pályázataink

VI. 1. HEFOP 2.2.1 ERKOMP - plusz

Sorszám Kód Szerződő
fél
Szerz.
típusa
Vállalt
feladat
Szerződés
dátuma
Megvalósítás
kezdete
Teljesítés
határideje
Vállalási
összeg
- - - ESZA T.sz. HEFOP 2.2.1 ERKOMP - plusz ERKOMP+Nem nyert - - - - - - - - - 18 000 000

Az Erkomp nevű HEFOP-os projektünk továbbfejlesztéseként tervezett pályázatunk, bár jó színvonalúnak minősítették, forráshiány miatt nem kapott támogatást.

VI. 2. Lifelong learning

Sorszám Kód Szerződő
fél
Szerz.
típusa
Vállalt
feladat
Szerződés
dátuma
Megvalósítás
kezdete
Teljesítés
határideje
Vállalási
összeg
- - - FÉR European Commission T.sz. EAC/61/2006
Lifelong learning Part I
A főpályázó
nem adta be
2007. 10. 01. 2008. 12. 31. n.a.

Nemzetközi konzorcium keretében a „Fogyatékosok életminőségének javítása, munkahelyi reintegrációjuk révén” témájú pályázatunkat hosszú előkészítő munka ellenére a főpályázó saját szervezetének problémái miatt nem adta be.

VI. 3. Civil szervezetek és az anti-diszkriminációs törvény

Sorszám Kód Szerződő
fél
Szerz.
típusa
Vállalt
feladat
Szerződés
dátuma
Megvalósítás
kezdete
Teljesítés
határideje
Vállalási
összeg
- - - EVP NFÜ
KPSzE
T.sz. Civil szervezetek és az anti-diszkriminációs törvény végrehajtása - „Esélyek városa” projekt Nem nyert Terv:
2007. 12. 30.
Terv:
2008. 12. 15.
4 500 000

Az „Esélyek városa” egy brand, azaz egy elnyerhető cím. A cím feltételeinek kidolgozása a program célja. A programba beépítettük az esélyegyenlőség helyi megvalósításának fejlesztését, auditálását, és monitorozását is.

VI. 4. A Szociális munka szótára II.

Sorszám Kód Szerződő
fél
Szerz.
típusa
Vállalt
feladat
Szerződés
dátuma
Megvalósítás
kezdete
Teljesítés
határideje
Vállalási
összeg
- - - GL EB T.sz. A szociális munka szótára II. - GLOSSARY of Technical Terms of Social Work and Social Services
Egész Életen Át Tartó Tanulás program - előkészítő látogatás
A főpályázó egyelőre (!) nem adta be 2007. 12. 15. 2007. 12. 18. n.a.

A BSZF egyik első kiadványa volt a „Szociális munka szótára”, melynek továbbfejlesztett, digitalizált változata az európai szintű kifejezés-harmonizációt célozza, nemzetközi konzorcium keretében. A főpályázó (szervezeti nehézségekre hivatkozva) visszalépett, a BSZF azonban (a rövid pályázati határidő miatt) nem tudott a német partner helyébe lépni.

VI. 5. Hefop „Újranyert”

Sorszám Kód Szerződő
fél
Szerz.
típusa
Vállalt
feladat
Szerződés
dátuma
Megvalósítás
kezdete
Teljesítés
határideje
Vállalási
összeg
- - - CSSK ESZA T.sz. Családsegítők a munkaerőpiaci reintegrációért - HEFOP 2.2.1 szakemberképzés („újranyert”) Nem kötöttük meg 2008. 06. 01. 2008. 11. 30. 13 144 856

A VI. kerületi Módszertani Családsegítővel közös pályázatunkat először nem nyertnek (majd egy évvel később) mégis nyertesnek nyilvánították, majd olyan feltételeket biztosítottak volna a pályázat végrehajtásához, amit nem tudtunk vállalni.

VI. 6. Az önkormányzati-civil együttműködés kézikönyve

Sorszám Kód Szerződő
fél
Szerz.
típusa
Vállalt
feladat
Szerződés
dátuma
Megvalósítás
kezdete
Teljesítés
határideje
Vállalási
összeg
- - - KK ÖTM Civilkap-
csolati és Esély-
egyenlőségi Osztály
T.sz. Civil partnerség 2007 2008. 01. 01 2008. 12. 31. 2008. 11. 30. 4 600 000

A közigazgatás-fejlesztés korszerűsítését célzó projekt az önkormányzati-civil kapcsolatok sztenderdizációját kívánta elősegíteni, az ország ezer önkormányzatában.

VI. 7. „Píszí szótár”

Sorszám Kód Szerződő
fél
Szerz.
típusa
Vállalt
feladat
Szerződés
dátuma
Megvalósítás
kezdete
Teljesítés
határideje
Vállalási
összeg
- - - PC ÖTM Civil-
kapcsolati és Esély-
egyenlőségi Osztály
T.sz. Esélyegyenlőségi kisszótár („píszí szótár”) 2008. 01. 01 2008. 12. 31. 2008. 11. 30. 4 400 000

Esélyegyenlőségi kisszótár készítése önkormányzati politikusok és szakemberek számára.

FRISS & Társa

Könyvvizsgáló és Tanácsadó Betéti Társaság

Budapest II., Ady Endre utca 1. II/3. (1024)

Tel./Fax: 06-1/316-5504, Mobil: 06-20/214-47-01

Adósz: 28681111-3-41; Bankszámlasz: 103000002-10374909-49020013;
Cégj.sz: 01-06-610777; Kamara: MKVK000135

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A Fővárosi Szociális Közalapítvány Kuratóriumának

Elvégeztük a Közalapítvány (KSH-száma: 18036338-8532-569-01) 2007. december 31-i fordulónapra elkészített 2008. május 14. napi keltezésű 2007. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a 2007. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 45 935 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 126 E Ft (nyereség) -, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A közhasznú egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az Alapítvány felelősségé. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. Az Alapítvány 2006. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról a 2007. június 12. napján kelt könyvvizsgálói jelentésünkben minősítés nélküli záradékot bocsátottunk ki. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a közhasznú egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy az Alapítvány belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

A könyvvizsgálat során az Alapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló az Alapítvány 2007. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Álláspontunk szerint az Alapítvány a kiegészítő melléklet közzétételétől eltekinthet, mivel az Alapítvány valós pénzügyi és jövedelmi helyzete egyértelmű megítéléséhez a mérlegben, az eredménykimutatásban szereplő adatok elegendőek.

Budapest, 2008. augusztus 4.

FRISS & Társa FRISS LÁSZLÓ
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Betéti Társaság okleveles könyvvizsgáló
Budapest II., Ady Endre utca 1. II/3. „bejegyzett könyvvizsgáló”
Eng. szám: MKVK 000135 Eng. szám: MKVK 003235

  Vissza az oldal tetejére