A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Fővárosi Szociális Közalapítvány

egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata * 

Budapest Főváros Önkormányzata (1840 Budapest, Városház u. 9-11.) mint Alapító

a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A. paragrafusa alapján, jelen okiratban meghatározott tartós közérdekű cél megvalósítására jogi személyiséggel rendelkező KÖZALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbiak szerint:

A KÖZALAPÍTVÁNY ELNEVEZÉSE

Fővárosi Szociális Közalapítvány

A KÖZALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE

Budapest V., Városház u. 9-11.

A Közalapítvány kiemelten közhasznú szervezet.

A KÖZALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ CÉLJA

A Közalapítvány célja a főváros lakossága szociális helyzetének javítása, ezen belül elsősorban a lakosság különböző csoportjai által igénybe vett szociális intézményhálózat fejlesztése-támogatása, az új, szociális célú önsegítő és professzionális közösségi kezdeményezések támogatása, a szociális szolgáltatásokat igénybevevők érdekvédelmi, az e területen dolgozó szakemberek és laikusok szerveződésének és továbbképzésének a támogatása - a magán-, a társadalmi-, a polgári és egyházi, valamint az önkormányzati és állami kezdeményezések, erőforrások összekapcsolása útján.

A Közalapítvány - e céljai közhasznúak - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 8. § (1) és (4) bekezdésében lévő, a helyi önkormányzat kötelező feladatai ellátásában működik közre. A Közalapítvány segíti továbbá az Ötv. 63/A. § n) pontjában a Fővárosi Önkormányzat feladataként meghatározott alapellátást meghaladó szakosított szociális ellátás nyújtását is.

A Közalapítvány a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) 2. pontjában lévő közhasznú tevékenységet folytat az alábbiakban részletezettek szerint:

Támogatást nyújt azoknak a fővárosi illetékességű civil szervezeteknek, amelyek szociális tevékenységet, családsegítést, időskorúak gondozását, tudományos tevékenységet, kutatást, oktatást, ismeretterjesztést, gyermek és ifjúságvédelmet, gyermek és ifjúsági érdekképviseletet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítését, emberi és állampolgári jogok védelmét, rehabilitációs foglalkoztatást, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítését és a kapcsolódó szolgáltatásokat végeznek, valamint közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatásokat nyújtanak.

A Közalapítvány kész együttműködni minden szervezettel, közösséggel és személlyel, amely, illetőleg aki e célok elérésén munkálkodik.

A KÖZALAPÍTVÁNY JELLEGE

A Közalapítvány működése nyilvános, munkája és tevékenysége során épít a nyilvánosság, az egyéni és közösségi támogatók kezdeményezéseire, javaslataira.

A Közalapítvány nyitott, melyhez mindazon belföldi és külföldi jogi és természetes személy, valamint bármilyen magyarországi és külföldi közösség pénzeszközzel, dologi vagy szellemi tőkével csatlakozhat, aki a Közalapítvány céljaival egyetért, illetve azt a Közalapítvány Kuratóriuma elfogadja.

Külföldi felajánlás esetén az összeg devizában kamatozik és devizában és forintban egyaránt felhasználható.

A KÖZALAPÍTVÁNY CÉLJÁRA RENDELT VAGYON ÉS ANNAK GYARAPÍTÁSA

A Közalapítvány induló vagyona: 3 millió Ft, melyet az Alapító, Budapest Főváros Önkormányzata biztosít.

Az Alapító az induló vagyon összegét az alapítást kimondó határozatot követően, a bankszámla megnyitásakor bocsátja a Közalapítvány rendelkezésére, írásbeli szerződés szerint.

A Közalapítvány vagyonát gyarapítja:

- a Közalapítvány által pályázat útján nyert pénzösszegek;

- a Közalapítványhoz történő későbbi csatlakozások, felajánlások, adományok;

- a Közalapítvány gazdasági működéséből, vagyonával történő gazdálkodásból, azzal történő vállalkozásból származó jövedelmek;

- egyéb források.

A feltételhez kötött pénzbeli, vagy dologi adomány, felajánlás akkor gyarapítja a Közalapítvány vagyonát, ha azt a Közalapítvány Kuratóriuma elfogadja, egyébként az adomány felhasználása a jelen alapító okiratban meghatározottak szerint a Közalapítvány céljaira történik.

A Közalapítvány céljára rendelt vagyonnal történő rendelkezési jog, a vagyon felhasználásáról történő döntés a Közalapítvány Kuratóriumát illeti meg.

A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, e célokat és a rendelkezésére bocsátott vagyont nem veszélyeztetve folytathat és gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt közhasznú céljainak megvalósítására fordítja.

Vállalkozásról döntéshozatalra a Közalapítvány Kuratóriuma jogosult, melyről az összes tag száma szerint számított négyötödös többséggel nyílt szavazással határoz.

A Közalapítvány hirdetményeit legalább egy országos napilapban hozza nyilvánosságra.

A KURATÓRIUM

A Közalapítvány kezelője és legfőbb döntést hozó szerve a Kuratórium, mely a Közalapítványi célok megvalósításáról gondoskodik.

A Kuratórium feladata a Közalapítvány céljára rendelt vagyon leghatékonyabb működtetése, gyarapítása, mely nem lehet ellentétes ezen okiratban foglalt célokkal. E körben a Kuratórium tagjai az általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni.

A Kuratórium tagjait ezen tevékenységük során felmerült indokolt költségük megtérítése illeti, díjazásban azonban nem részesülnek.

A Kuratórium szükség esetén működéséhez szakértőt, illetve titkárt alkalmazhat.

A Kuratórium 2/3-os többséggel dönt a rendelkezésre bocsátott vagyon felhasználásáról, a Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról.

Döntéseit a Kuratórium az elnök által összehívott ülésein hozza, az említett eseteket kivéve a tagjai száma szerint számított egyszerű többséggel. Szavazategyenlőség esetén a Kuratórium elnökének szavazata dönt. A Kuratórium ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább 50%-a + 1 fő jelen van.

Amennyiben a Kuratórium tagjainak száma bármely okból csökken, annak kiegészítésére az Alapító jogosult.

A Kuratórium legalább évente egy alkalommal és szükség szerint tart ülést.

A Kuratórium összehívására a napirend megjelölésével az elnök jogosult.

A Kuratóriumot az elnöknek 30 napon belül össze kell hívni:

- ha a Kuratórium legalább két tagja kéri a napirend megjelölésével,

- ha a Forrásközpont igazgatója kéri a napirend megjelölésével,

- ha az Alapító, az Ellenőrző Szerv vagy a törvényességi felügyeletet gyakorló ügyészség, illetve bíróság kéri.

A Kuratórium ülései - amennyiben a Kuratórium zárt ülést nem rendel el - nyilvánosak. A zárt ülésen a Kuratórium tagjain kívül csak a tanácskozási joggal meghívottak és a jegyzőkönyvvezető vehet részt.

Az ülésen tanácskozási joggal részt vehet a tiszteletbeli elnök, a Kuratórium által meghívott szakértők, valamint a Kuratórium Ellenőrző Szervének tagjai.

A Kuratórium alakuló ülésén köteles jelen alapító okiratban megfogalmazott elvek figyelembevételével saját Működési Szabályzatát megalkotni. Ebben szabályozni kell a közhasznú szervezetről szóló 1997. évi CLVI. tv. 7. § (2) bekezdésében foglaltakat.

A Kuratórium kötelezettségei:

A Kuratórium az elfogadott beszámolót és a következő évi koncepciót köteles megküldeni az Alapítónak és az időközben csatlakozott támogatóknak.

A Közalapítvány beszámolóját és a közhasznúsági jelentést a Kuratórium hagyja jóvá.

A közhasznúsági jelentés tartalmazza: A Közalapítvány számviteli beszámolóját, a költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti juttatások kimutatását, a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, a Közalapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, végül a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

A Közalapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

A Kuratórium az alapító okiratban foglalt tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Budapesti Piac újságban és az alapító hivatalos lapjában a Fővárosi Közlönyben nyilvánosságra hozza.

Az Alapító vagy bármely csatlakozó jogosult a Közalapítvány minden iratába betekinteni, bankszámlájáról tájékozódni, e célból a Kuratórium köteles haladéktalanul rendelkezésre állni.

A Kuratórium általában köteles a források felhasználására nyílt pályázatot kiírni. Ezeket a helyben szokásos módon, de legalább egy napilapban közzé kell tenni.

A Kuratórium köteles évente egyszer részletes beszámolóban tájékoztatni az Alapítót. Ezzel együtt javaslatot tesz minden Közalapítványt támogató jogi, vagy természetes személy nevének közgyűlési határozati megörökítésére.

Tiszteletbeli tagság:

A kuratórium tiszteletbeli elnöke:

Budapest Főváros Főpolgármestere

Tiszteletbeli tag lehet az, aki anyagi, vagy szellemi hozzájárulásával, munkásságával elősegíti a Közalapítványi célok megvalósulását.

A Kuratórium egyhangú döntése szükséges a tiszteletbeli tagsághoz.

A Kuratórium évi egyszeri ülésére meghívja a Közalapítvány minden tiszteletbeli tagját.

A Kuratórium évi egyszeri részletes beszámolója során javaslatot tesz a Fővárosi Közgyűlésnek a tiszteletbeli tagok nevének határozati megörökítésére.

A Kuratórium tagjai:

A Közalapítvány Kuratóriuma 9 tagból áll.

A Kuratórium Elnöke:

Dr. Győri Péter 1088 Budapest, Szentkirályi u. 22/24. III/19.

A Kuratórium tagjai határozatlan időre:

A Fővárosi Közgyűlés Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottsága részéről javasolt három személy:

Kecskés Balázs 1038 Budapest, Vasút sor 10.

Spitzer Tibor 1073 Bp., Dob utca 68.

Pokorádi Gizella 1032 Bp., Szőlő köz 7.

A Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete részéről javasolt két személy:

Mikéné Bodor Mária 1149 Budapest, Pillangó park 16/D I/9.

Csengődi Beáta 1113 Budapest, Rőf u. 12. II/3.

Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület részéről javasolt két személy:

Dr. Bajzáthné Komár Mária 1037 Budapest, Pálvölgyi köz 15.

Szikra Dorottya 3231 Gyöngyössolymos, Virág utca 69.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa részéről javasolt egy személy:

Dr. Csobolyó Eszter 2336 Dunavarsány, Határ u. 11.

A Közalapítvány képviselője határozatlan időre dr. Győri Péter 1088 Budapest, Szentkirályi u. 22/24. III/19.

A Kuratórium tagjává válhatnak csatlakozás révén mindazok a természetes és jogi személyek, melyek 10 M Ft-ot meghaladó összeggel járulnak hozzá a Közalapítvány céljainak megvalósításához. Ilyenkor gondoskodni kell egy-egy újabb szakmai szervezet képviselőjének a kooptálásáról is.

A Közalapítvány Kuratóriumának elnökére és tagjaira, az Ellenőrző Szerv tagjaira, valamint a Budapesti Szociális Forrásközpont igazgatójára vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:

Nem lehet a Kuratórium Ellenőrző Szervének elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki:

a) a Kuratórium elnöke vagy tagja,

b) a Közalapítvánnyal az e megbízatáson kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, vagy

c) a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

A Kuratórium elnöke-tagjai és Ellenőrző Szervének tagjai a közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője, amennyiben olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

A kuratóriumi tagok megbízatásának időtartamáról az Alapító dönt a kuratóriumi tagok kijelöléséről szóló határozatában, az Alapító illetékes bizottsága, valamint a szakmai szervezetek javaslata alapján. A kuratóriumi tagok és az Ellenőrző Szerv tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.

A Közalapítvány megszűnése

A Közalapítvány határozatlan időre alakul, megszűnésére a Polgári Törvénykönyv 74/A. paragrafus (6) bekezdésében foglalt rendelkezések az irányadók.

A Közalapítvány megszűnése esetén a Közalapítvány vagyona - a hitelezők kielégítése után - az alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszűnt Közalapítvány céljához hasonló célra fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.

A Kuratórium ellenőrző szerve

A Közalapítvány gazdálkodásának törvényességét és célszerűségét 3 főből álló ellenőrző szerv vizsgálja.

Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

Az Ellenőrző Szerv köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a Közalapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé. Továbbá akkor, ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

A Kuratóriumot az Ellenőrző Szerv indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására az Ellenőrző Szerv is jogosult.

Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, az Ellenőrző Szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

Az ellenőrző szerv a Kuratórium éves beszámolóját megelőzően megvizsgálja a Közalapítvány vagyonkezelő tevékenységét és megállapításairól a Kuratóriumot és az alapítót tájékoztatja.

A Kuratórium ellenőrző szervének tagjai:

Földes Kármen Andrea 1138 Budapest, Váci út 134/C

Pánczél Zsuzsanna 1033 Budapest, Hévízi út 23. II/6.

Ondecs Éva 1194 Budapest, Tülök u. 5.

Az ellenőrző szerv tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.

Budapest Főváros Önkormányzata a Fővárosi Szociális Közalapítvány szervezeti egységét a Budapesti Szociális Forrásközpontot (Forrásközpont) jogi személynek nyilvánítja.

A Forrásközpont a jelen alapító okiratnak megfelelően a Közalapítványra vonatkozó jogszabályok szerint működik.

A Forrásközpont székhelye:

Bp. V., Városház u. 9-11.

Területi illetékessége: Budapest és agglomerációs övezete.

Tevékenysége: Szociális szolgáltató nonprofit szervezet, amely helyi önkormányzatoknak, civil szervezeteknek, szociális célú magánvállalkozásoknak nyújt segítséget.

Főbb céljai: TEAOR számok szerinti tevékenységek megnevezése: 5811 könyvkiadás, 5812 címtárak,levelezőjegyzékek kiadása, 5920 hangfelvétel készítése, kiadása, 6203 számítógép üzemeltetés, 6311 adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás, 5811 Könyvkiadás, 5812 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása, 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása, 5819 Egyéb kiadói tevékenység, 5829 Egyéb szoftverkiadás, 5920 Hangfelvétel készítése, kiadása, 6010 Rádióműsor-szolgáltatás, 6201 Számítógépes programozás, 6312 Világhálóportál szolgáltatás, 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés, 7320 Piac-, közvélemény-kutatás, 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése, 8532 Szakmai középfokú oktatás, 8559 M.n.s. egyéb oktatás

A Forrásközpont ezen alapító okiratban meghatározott célok megvalósításaként: Oktató, nevelő munkát végez, ösztöndíjakat alapít és adományoz, pályázatokat ír ki, bonyolít és finanszíroz, lehetőséget teremt szakemberek képzésére és továbbképzésére, kiadványokat, propaganda anyagokat adhat ki és terjeszthet, szervezetszerű és nem szervezetszerű oktatást indíthat, konferenciákat, szakmai rendezvényeket és továbbképzéseket szervez és bonyolít le, korszerű működési és szakmai módszerek kidolgozását támogatja, fejlesztési és kutató munkákat végez, valamint támogat, korszerű informatikai és számítástechnikai ismeretek megszerzését, tárgyi eszközök, műszerek, gépek beszerzését támogatja és végül részt vesz a szociális feladatokat átfogó képzés és továbbképzés szakmai területeinek fejlesztésében, az ezzel kapcsolatos korszerű oktatási technikák kutatásában, kidolgozásában és meghonosításában, Magyarországon folytatott tanulmányokra és külföldi tanulmányutakra adandó kutatói ösztöndíjak biztosításával.

Szervezete:

A Forrásközpont képviselője Gosztonyi Géza, igazgató (2014 Csobánka, Tótsarok utca 3.)

1 fő gazdasági-pénzügyi szakember

2 fő szociális szaktanácsadó

1 fő adminisztrátor

1 fő adatbáziskezelő

A Forrásközpont képviselője a mindenkori igazgató, aki a Forrásközpont önálló bankszámlán lévő vagyonával önállóan, teljes felelősséggel gazdálkodik.

A Közalapítvány Kuratóriuma gyakorolja az alábbi munkáltatói jogokat a Forrásközpont igazgatója felett: munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, a munkavállaló kártérítési felelősségének megállapítása. Az egyéb munkáltatói jogokat a Forrásközpont igazgatója felett a Kuratórium elnöke gyakorolja.

A Forrásközpont a Közalapítvány vagyonától elkülönült vagyonnal rendelkezik, induló vagyona 1 M Ft, készpénzben.

Tárgyi eszközök 4 db számítógép 1,3 M Ft értékben.

A Forrásközpont létrejöttére, megszűnésére a jelen alapító okiratban foglalt szabályok az irányadók.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet, pártpolitikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoktól anyagi támogatást nem fogad el és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, nem támogat.

A Ptk. 74/F. § (1) bek. alapján az alapítvány működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol.

A Közalapítvány javára történő befizetések a hatályos adójogszabályok szerint részesülnek kedvezményben.

A Közalapítvány a Fővárosi Bíróság által történő nyilvántartásba vétellel jön létre és nyeri el jogi személyiségét. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2008. szeptember hó 16. napján

Dr. Demszky Gábor Főpolgármester megbízásából:

Ikvai-Szabó Imre
Városfejlesztési, Gazdálkodási és Szociálpolitikai Főpolgármester-helyettes
Budapest Főváros Önkormányzata alapító képviseletében

Ellenjegyezte:

Dr. Tiba Zsolt Főjegyző megbízásából

Megyesné dr. Hermann Judit
aljegyző


  Vissza az oldal tetejére