A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2008. december 10-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1881/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 19. pontként tárgyalja meg a „Javaslat az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság hatásköreinek kiegészítésére (a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására)” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1882/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 6. pontként tárgyalja meg „A „Városliget Kapuja” (Városligeti Műjégpálya rekonstrukciója) című kiemelt projekt támogatási szerződésének kiegészített tartalommal történő megkötése” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1883/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 7. pontként tárgyalja meg az „Együttműködési megállapodás jóváhagyása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1884/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 2. pontként tárgyalja meg az „FTSZV Kht. közszolgáltatási keretszerződése” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1885/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a BKV Zrt. 2009. évi viteldíjaira” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1886/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a BKV Zrt. 2009. évi viteldíjaira.

2. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2009. évi díjtételeire. A közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelése.

3. Javaslat a kegyeleti közszolgáltatás 2009. évi díjtételeire. A közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelése. 2009. évi sírhely-gazdálkodási terv.

4. FTSZV Kht. közszolgáltatási keretszerződése.

5. Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatási díj 2009. évi mértékének megállapítására. A közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelésére.

6. Javaslat a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj 2009. évi mértékének megállapítására. A közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelése.

7. Javaslat a 4-es metró kiemelt projekt támogatási szerződésének megkötésére.

8. A „Városliget Kapuja” (Városligeti Műjégpálya rekonstrukciója) című kiemelt projekt támogatási szerződésének kiegészített tartalommal történő megkötése.

9. Együttműködési megállapodás jóváhagyása.

10. Javaslat a csatornahasználati díj 2009. évi mértékére.

11. Javaslat az ivóvízdíj 2009. évi mértékére.

12. Javaslat a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

13. Javaslat a „Fővárosi Egészségközpont Zrt.” megalapításával kapcsolatos döntésekre.

14. Javaslat önkormányzati rendelet módosítására a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó élelmezési térítési díjak megállapításáról.

15. Taxi Kht. közszolgáltatási keretszerződése.

16. Javaslat a teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok 2009. évi meghatározására a Fővárosi Közterület-felügyeletnél és a Főpolgármesteri Hivatalban.

17. Javaslat alapítvány támogatására a 2008. évi Települési Értékvédelmi Támogatásból.

18. Javaslat az V. kerületi Szivárvány köz Pilinszky János közre történő elnevezésére.

19. Javaslat az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság hatásköreinek kiegészítésére (a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására).

20. Javaslat a 2008. évi „9203” Civil célú bizottsági keret céltartaléka terhére alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására.

21. Javaslat a Támasz Alapítvány alapító okiratának módosítására.

22. Dr. Miláj Vaszilné gondnok fellebbezése Zsebe Józsefné személyi térítési díj ügyében.

23. A Rossi Bt. V. ker., Deák Ferenc téri közterület-használati ügyében hozott bizottsági döntések felülvizsgálata.

24. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

A napirend 1. pontja: Javaslat a BKV Zrt. 2009. évi viteldíjaira.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1887/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Rétvári Bence és dr. Endrédy István módosító indítványát, mely szerint: „6. § (7) bek. Szmogriadó tájékoztatási fokozatának elrendelése esetén érvényes forgalmi engedély felmutatása mellett a vonaljegy egész napos utazásra érvényes. Szmogriadó riasztási fokozatának elrendelése esetén a vonaljegy egész napos utazásra érvényes.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1888/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Rétvári Bence módosító indítványát, mely szerint: „6. § A kisgyerekeseknek szóló havi bérlet igénybevételére jogosult a lakcímet igazoló hatósági igazolvány szerint budapesti lakcímmel rendelkező személy, aki terhességi-gyermekágyi segély (TGYÁS), gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozási segély (GYES), vagy gyermeknevelési támogatás (GYET) folyósításában részesül.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1889/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett döntési javaslatokat, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés hatályon kívül helyezi a 2381/1999. (XII. 16.) Főv. Kgy. határozatát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés megalkotja ....../2008. (.....) önkormányzati rendeletét a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben a BKV Zrt. nem kapja meg a várt kormányzati támogatást, terjesszen a Fővárosi Közgyűlés elé a BKV viteldíjakra vonatkozóan olyan új javaslatot, amely nem jár a társaság pénzügyi adósságállományának növekedésével.

Határidő: a Közgyűlés januári ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1890/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2008. december 18-ra elnapolja az alábbi előterjesztéseket:

- Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2009. évi díjtételeire. A közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelése.

- Javaslat a kegyeleti közszolgáltatás 2009. évi díjtételeire.

- A közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelése.

- 2009. évi sírhely-gazdálkodási terv.

- Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatási díj 2009. évi mértékének megállapítására. A közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelésére.

- Javaslat a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj 2009. évi mértékének megállapítására. A közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelése.

- Javaslat a csatornahasználati díj 2009. évi mértékére.

- Javaslat az ivóvízdíj 2009. évi mértékére.

A napirend 2. pontja: Javaslat a 4-es metró kiemelt projekt támogatási szerződésének megkötésére.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1891/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a jelen előterjesztés - előterjesztők által módosított - 1. sz. mellékletét képező Támogatási Szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2008. december 12.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1892/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a jelen előterjesztés - előterjesztők által módosított - 2. sz. mellékletét képező, a Finanszírozási Szerződés rendelkezéseinek a Kohéziós Alapból származó támogatás igénybevételére tekintettel történő alkalmazásáról szóló szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2008. december 12.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1893/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a támogatási szerződésben definiált Visszamenőlegesen Finanszírozandó Elszámolható Költségről (2007. május és a szintén a szerződésben definiált Előleg folyósítása között a Finanszírozási Szerződés alapján kifizetett, az abban definiált Projektköltség) szóló, a fenti szerződések szerinti elszámolást és az elszámolás pénzügyi rendezésről szóló dokumentumot aláírja.

Határidő: 2008. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1894/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a jelen előterjesztés 3. sz. mellékletét képező Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Közlekedési Zrt. között a budapesti 4-es metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar és Budapest Bosnyák tér közötti szakasza beruházói feladatainak ellátására 2004. január 19-én létrejött és 2005. augusztus 17-én módosított szerződésnek a részben a Kohéziós Alapból származó forrás felhasználásával történő finanszírozás időszakára való alkalmazásról szóló szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2008. december 12.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1895/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a jelen előterjesztés 4. sz. mellékletét képező, az Európai Unió Kohéziós Alapjából és az Operatív Program hazai központi költségvetési előirányzatából származó támogatásnak a budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar - Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításának finanszírozásának kincstári lebonyolításáról szóló szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2008. december 12.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 3. pontja: A „Városliget Kapuja” (Városligeti Műjégpálya rekonstrukciója) című kiemelt projekt támogatási szerződésének kiegészített tartalommal történő megkötése.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1896/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő módosítások figyelembe vételével jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltatói Kht., mint Közreműködő Szervezet és Budapest Főváros Önkormányzata között a „A Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya- és épületegyüttes rekonstrukciója)” című kiemelt projekt Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséből elnyert támogatása tárgyában megkötendő Támogatási Szerződést az 1. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 2008. november 27-én azonos tárgyban született határozatát.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 5 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 4. pontja: Együttműködési megállapodás jóváhagyása.

Előadó: Szalkai István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1897/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizottság és az Egészségügyi és Szociálpolitikai bizottság hatáskörét és úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 41. §-a a) pontja alapján a Fővárosi Önkormányzat, Budapest Főváros Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak- budai Egyesített Kórházai és a Gyermekrák Alapítvánnyal együttműködési megállapodást köt.

Határidő: 2008. december 22.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 5. pontja: Javaslat a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1898/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. h.

a beterjesztett döntési javaslatot nem fogadja el, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a Budapest Távhőszolgáltató Zrt. Igazgatóságát, hogy a 2009. évre 577,0 M Ft

Fővárosi Vízművek Zrt. Igazgatóságát, hogy a 2009. évre 333,0 M Ft

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Igazgatóságát, hogy a 2009. évre 333,0 M Ft

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Igazgatóságát, hogy a 2009. évre 270,0 M Ft

forrást biztosítson a „Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért” Alapítványnak átadott közérdekű felajánlás formájában a szolgáltatást igénybe vevő, rászoruló lakossági fogyasztók fizetőképességének a fenntartása céljából. Felkéri a főpolgármestert, hogy a fentiekről tájékoztassa az érintett társaságokat.

Határidő: 2009. március 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés felkéri az előző pontban említett részvénytársaságok igazgatóságát, hogy járuljanak hozzá ahhoz, hogy a kompenzációból fennmaradó maradványösszeg a „Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért” Alapítványnál részben a fővárosi téli kiegészítő lakásrezsi támogatásra, részben a hátralékosok elmaradásának rendezése céljára legyen felhasználva. Felkéri a főpolgármestert, hogy a fentiekről tájékoztassa az érintett társaságokat.

Határidő: 2009. március 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés megalkotja ..../2008. (....) önkormányzati rendeletét a fővárosi lakásrezsi támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1/a. mellékletben szereplő tartalommal.

A Fővárosi Közgyűlés felkéri az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságot, hogy a rendelet végrehajtását, a szerződés teljesítését folyamatában ellenőrizze, értékelje, és koordinálja az abban résztvevő szervek munkáját.

Határidő: folyamatos 2009. december 31-ig

Felelős: Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság elnöke

A Fővárosi Közgyűlés a téli fővárosi kiegészítő lakásrezsi támogatás forrásának biztosítása céljából a Fővárosi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletében a „9152 Céltartalék a „Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért” Alapítvány támogatására” címen rendelkezésre álló 150 M Ft-os kiadási előirányzatot átcsoportosítja a „8364 „Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért” Alapítvány” címre, működési célú pénzeszköz átadásra: a téli fővárosi kiegészítő lakásrezsi támogatás forrásának biztosítására.

A Fővárosi Közgyűlés felhatalmazza a főpolgármestert a „Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért” Alapítvány támogatásának átutalására.

Határidő: igénylésre azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja és megköti az előterjesztés a 3. sz. mellékletében lévő szerződést a „Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal és felkéri a főpolgármestert, hogy azt írja alá és gondoskodjon a szerződés végrehajtásának technikai feltételeiről.

Határidő: 2008. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor”

A napirend 6. pontja: FTSZV Kht. közszolgáltatási keretszerződése.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1899/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatokat, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja és megköti az FTSZV Kft. közszolgáltatási keretszerződését a melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor”

A napirend 7. pontja: Javaslat a „Fővárosi Egészségközpont Zrt.” megalapításával kapcsolatos döntésekre.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1900/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. h.

kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Fővárosi Önkormányzat részt kíván venni az elektronikus egészségbiztosítási kártya (az e-TAJ kártya) bevezetésére irányuló kormányzati projektben, egyetért azzal, hogy az e-TAJ kártya első szakaszként (2010. január 31-ig) a fővárosban kerüljön bevezetésre.

Határidő: 2008. december 10.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1901/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Bőhm András módisító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Fővárosi Egészségközpont Zrt. megalapításához 12 millió forint összegű forrást biztosít a Fővárosi Önkormányzat 2008. évi költségvetése 7223 cím „Budapest Egészségügyi Modell” előirányzat terhére azzal, hogy a Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből az e-TAJ kártya projekttel összefüggésben a Zrt. alaptőkéjéhez vagy működéséhez semmilyen jogcímen további forrás nem biztosítható.

Határidő: 2008. december 10.

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1902/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. h.

elvi jellegű támogatását adja ahhoz, hogy az e-TAJ kártya projektben - a Kormány ilyen kezdeményezése esetén - konzorciumi tagként a később megalakuló Fővárosi Egészségközpont Zrt. járjon el.

Határidő: 2008. december 10.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1903/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés elvi jelleggel támogatja, hogy az e-TAJ kártya projektben való együttműködés céljából a projekt legfelsőbb szintű irányító testületébe a Fővárosi Önkormányzat képviseletében - Horváth Csaba főpolgármester-helyettes - kerüljön kijelölésre.

Határidő: az e-TAJ kártya projektről történő Kormánydöntést követően

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1904/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés a Fővárosi Egészségközpont Zrt. megalapításához 12 mFt öszszegű forrást biztosít a Fővárosi Önkormányzat 2008. évi költségvetése 7223 cím „Budapest Egészségügyi Modell” előirányzat terhére.

Határidő: 2008. december 10.

Felelős: dr. Demszky Gábor”

A napirend 8. pontja: Javaslat önkormányzati rendelet módosítására a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó élelmezési térítési díjak megállapításáról.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1905/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett döntési javaslatot, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés megalkotja .../2008. (........) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/1997. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.”

A napirend 9. pontja: Taxi Kht. közszolgáltatási keretszerződése.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1906/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja és megköti a Taxi Kht. közszolgáltatási keretszerződését a melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor”

A napirend 10. pontja: Javaslat a teljesítménykövetelmények alapját képező 2009. évi kiemelt célok meghatározására a Fővárosi Közterület-felügyeletnél és a Főpolgármesteri Hivatalban.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1907/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. h.

2009. évre a Fővárosi Közterület-felügyelet köztisztviselői munkateljesítményének értékeléséhez az alábbi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat határozza meg:

- A városképi és idegenforgalmi szempontból kiemelt jelentőségű közterületeken a közterületi rend állapotához kell igazítani a szolgálat-ellátást, ezen belül az ellenőrzések gyakoriságát, a közterületi jelenlét időtartamát, az erők és eszközök nagyságát, valamint az alkalmazott szolgálati formák megválasztását. A kiemeltnek minősített ellenőrzési körzetekben a lakosság számára jól érzékelhető és látható közterület-felügyelői jelenlétet kell biztosítani.

- A közterület-felügyelőket fel kell készíteni az önkormányzatok által is ellátható új feladatok végrehajtására.

- A közterület-felügyelői munka színvonalának emelése érdekében a felügyelői állomány jogszabályokban előírt szakmai elméleti és gyakorlati felkészítésének és továbbképzésének folytatása mellett gondoskodni kell a felügyelők részére szóló módszertani útmutató, ún. „Felügyelői kézikönyv” elkészítéséről, kiadásáról és folyamatos aktualizálásáról.

- A Vészhelyzeti Információs Központot alkalmassá kell tenni a közterületen lévő felügyelők szolgálati tevékenységének koordinálására és a közterületi szolgálatok irányítására, valamint a térfigyelő rendszerek jelzéseinek fogadására. Az ügyeleti szolgálatnak folyamatosan készen kell állni a főváros közterületein váratlanul bekövetkezhető rendkívüli események kezelésében való közreműködésre.

- Fel kell készíteni az ebrendészeti- és állategészségügyi telep dolgozóit az állategészségügyi törvényben meghatározott új feladatok szakszerű végrehajtására, a telepet pedig a gyógyító és betegségmegelőző ellátás lehetőségeinek bővítésére, előtérbe helyezve a hatékony, állatkímélő eszközök alkalmazását.

- Folytatni kell a szabálysértési és közigazgatási ügyfeldolgozást támogató informatikai háttér fejlesztését, ennek érdekében az e-iroda rendszer működtetésével párhuzamosan meg kell kezdeni egy új, integrált ügyeleti, intézkedési és ügyfeldolgozási statisztikai rendszer kifejlesztését.

- Át kell alakítani a belső továbbképzési rendszert, amely során - a felügyelők szakmai ismereteinek bővítése mellett - fő figyelmet a személyiségfejlesztést (kommunikációt, ügyfélkezelés, veszélyhelyzetekben történő reagálás) biztosító foglalkozások kialakítására és alkalmazására, a középvezetők felkészítésére, a közterületen szolgálatot teljesítők alapfokú nyelvi képzésére, valamint a külső továbbképzések bővítésére kell fordítani. A fővárosi oktatási intézményekben rendszeressé kell tenni a fiatalok bűnmegelőzéssel kapcsolatos, felvilágosító célzatú preventív iskolai tanórákat, amelyek különösen a közterületek rendjének és biztonságának megóvására, zöldfelület védelmére, a felelős állattartásra, a köztisztaság szabályainak tudatosítására, a közlekedésbiztonság és a közlekedési szabálytalanságokból fakadó veszélyhelyzetekre irányuljanak.

- A Felügyelet kommunikációs tevékenységében a fő figyelmet egy kreatív lakossági kommunikációs stratégia és gyakorlat kialakítására kell fordítani, amelynek tájékoztató, segítő és megelőző jellegűnek kell lennie. Az állampolgárok tájékoztatása a közterületi szabálysértések megelőzésére (pl. behajtási, várakozási korlátozások, zöldterületek használata, a szilárd hulladék kezelése, a közterületek rendeltetéstől eltérő igénybevétele stb.) kell, hogy irányuljon.

- Javítani kell a felügyelet gazdálkodásának tervszerűségét és stabilitását, ennek során gondoskodni kell a beruházási költségelőirányzat célorientált (informatika, gépjárműtechnika, elhelyezés, állategészségügy) bővítéséről és nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon a takarékos és innovatív költséggazdálkodás.

1908/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. h.

2009. évre a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői munkateljesítményének értékeléséhez az alábbi teljesítmény-követelmények alapját képező kiemelt célokat határozza meg:

- A közgyűlési előterjesztések munkaterv szerinti előkészítése, a közgyűlési és a Főpolgármesteri Hivatalt érintő bizottsági döntések határidőben történő végrehajtása, valamint a Testületi Információs Rendszer teljes körű, a hatályos intézkedésben meghatározott követelmények szerinti alkalmazása.

- A Hivatal szervezeti egységeinek 2009. évi munkatervében meghatározott feladatok szakszerű és határidőre történő végrehajtása.

- Korszerű információs technikai háttér biztosítása által a feladatellátás és az iratkezelés színvonalának folyamatos emelése, a pénzügyi információs rendszer bevezetése és folyamatos fejlesztése.

- Az Európai Parlament képviselőinek megválasztásával kapcsolatos fővárosi feladatok magas színvonalú megszervezése, lebonyolítása.

- Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (pénzügyi irányítás és ellenőrzés) tartalmi elemeinek, így különösen a kockázat- és szabálytalanságok kezelésének, továbbá az ellenőrzési nyomvonal működtetésének magasabb színvonalra történő emelése.

- A szolgáltató állam filozófiájának megvalósításával összhangban a Hivatal munkatársai mindennapi munkájuk során az ügyfélközpontú munkavégzés megvalósítására törekedjenek.

- Az európai uniós és egyéb pályázati lehetőségek hatékony kihasználása, nyomon követése, kommunikációja, a végrehajtás technikai lebonyolításának összehangolása, és az elszámolási és ellenőrzési feladatok szabályszerűségének biztosítása mellett.A személyi állomány szakmai felkészültségének folyamatos javítása, ismereteinek bővítése, többek között a Főpolgármesteri Hivatal által biztosított szakmai, informatikai és nyelvi képzéssel.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 11. pontja: Javaslat alapítványok támogatására a 2008. évi Települési Értékvédelmi Támogatásból.

Előadó: Ughy Attila

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1909/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (6) bekezdés és az 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdés d) pontja alapján a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság 2471/2008. (IX. 24.) határozata, valamint a Kulturális Bizottság 339/2008. (X. 16.) határozata szerint a 7216 címkód alatti Települési Értékvédelmi Támogatás 2008. évi előirányzatának terhére támogatás átutalását engedélyezi az alábbi alapítványok részére a megjelölt összegekben.

Támogatott Támogatás célja Támogatás összege
1. 34. sorszámú pályázat Budapest XVII. kerület, Hunyadi János utca 50. Rákoshegyi Bartók Zeneház Kifejezetten Közhasznú Közalapítvány a hátsó terasz vakolat helyreállítása és a 6 darab elektromos kapuzár felszerelése 500 000 Ft
2. 42. sorszámú pályázat Budapest XXI. kerület, Árpád utca 1. Csepeli Munkásotthon Alapítvány a színházterem elszívó légcsatornájának kiépítése 8 000 000 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 12. pontja: Javaslat az V. kerületi Szivárvány köz Pilinszky János közre történő elnevezésére.

Előadó: Ughy Attila

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1910/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. h.

a Budapest V. kerület, Szivárvány köz nevű közterületet Pilinszky János közre nevezi át.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: Javaslat az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság hatásköreinek kiegészítésére [a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására].

Előadó: dr. Havas Szófia

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1911/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Bőhm András módosító indítványát, mely szerint: „1. § A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 5. számú melléklet „II. A Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” fejezetében az „Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság” cím 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. Munkáltatói jogkörben a 6. számú melléklet szerint illetékességébe tartozó intézmények vezetőinek vonatkozásában:

- a főpolgármester véleményének figyelembevételével kiírja és elbírálja az intézmények vezetői pályázatát, gyakorolja a vezető kinevezésének, vezetői megbízásának, felmentésének, vezetői megbízás visszavonásának, foglalkoztatási jogviszony megszüntetésének, összeférhetetlenség megállapításának, fegyelmi eljárás megindításának (biztos kijelölésének) jogát;

- a Közgyűlés vagy a Bizottság által megbízott magasabb vezető, illetve vezető beosztású közalkalmazott fegyelmi ügyében ellátja a fegyelmi tanács feladatait és gyakorolja a fegyelmi büntetés kiszabásának jogát.

1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 62. § (8),

1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 53/A. § (1)”

2. § (1) A rendelet a kihirdetést követő 60. napon lép hatályba, egyidejűleg a 67/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet hatályát veszti.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1912/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett döntési javaslatot, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés megalkotja .../2008. (......) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 14. pontja: Javaslat a 2008. évi „9203 Civil célú bizottsági keret céltartaléka” terhére alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására.

Előadó: Németh Szilárd

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1913/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. h.

engedélyezi az Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatás-politikai és Kisebbségi Bizottság 59/2008. (XI. 27.) számú határozatával a „9203 Civil célú bizottsági keret céltartaléka” terhére támogatott alapítványok és társadalmi szervezetek részére a támogatás átutalását az alábbiak szerint:


Sor-
szám

Pályázó (szervezet) neve

Pályázati cél
Elnyert
összeg
E Ft
Támogatott pályázati cél: (m)űködés/ (f)elhalmozás
Címről

Előirányzat
1. A Gyermekek Táborozásáért Alapítvány „Természetesen télen is egészségesen” 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
2. A Görög Kultúráért Alapítvány Az alapítvány kiadványainak kétnyelvű megjelentetése 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
3. Alapítvány a Magyar Népi Kultúráért Karácsonyi csokor 150 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
4. Alapítvány az Időskorúakért '98 Az időskorúak egyenlőbb esélyeiért 400 f (eszköz beszerzés) „8203” Felhalmozási célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
5. Alkotó Muzsikusok Társasága Alkotóművészeti tevékenység támogatása 276 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
6. AQUILA Egyesület Minden rászorulónak esélyegyenlőség teremtése, szegény tanulni vágyók segítése; fiatal önkéntes tanárokkal végzett ingyenes oktatással, lelki segítségadással 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
7. Aquincum Sport Egyesület Mozgásra nevelés az Aquincum Sportegyesületben 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
8. Baráti Bőrlabda Football Klub Mozgásfejlesztés játékos formában 1. 2. osztályosok számára 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
9. Bébiúszás-oktatók Első Országos Egyesülete Boldog Babák Találkozója Budatétényben 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
10. Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub (szép pályázat) Az egészséges mozgás gazdag életmód biztosítása... 350 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
11. Budafóka XXII. Sportegyesület Fóka az asztmás gyermekekért 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
12. Budai Fiatalok Egyesülete Újbudai Civil Környezetvédelmi Tanács 360 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
13. Budapesti Alkoholizmus Elleni Klubok Szövetsége Klubaktivisták, klubvezetők és családtagok képzése 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
14. Budapesti Politechnikum Alapítvány Drogprevenciós szolgáltatás 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
15. CIKK Egyesület (Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért) Az ifjúsággal az ifjúságért - „Polgár a helyi demokráciában” 351 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
16. Civil Kulturális Egyesület Akadálymentesen teljesen -weboldalas térkép készítése 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
17. Civilek a Palotanegyedért Egyesület Civil kurázsi a Palotanegyedben - helyi kulturális örökség megóvása... 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
18. Collegium Pannonicum Alapítvány A Folia Selecta folyóirat elektronikus tartalomfejlesztése 300 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
19. Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány Tanácsadó szolgálat egyedül nevelő szülőknek a munkaerőpiaci esély
egyenlőségük javítására
400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
20. Együtt az Életért Közhasznú Egyesület Együtt a hátrányos helyzetű krízisbe jutott terhes nőkért 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
21. Élet Alapítvány A Budapesti Lelki Elsősegély Telefonszolgálat hirdetése 300 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
22. Erdélyi Magyarok Egyesülete Közösségformálás hagyományőrző, ismeretterjesztő, rendezvények megszervezésével, valamint kapcsolattartás, tájékoztatás egy folyamatos ügyfélszolgálat működtetésével 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
23. Fészeklakó Alapítvány Projekt a józsefvárosi fiatalok tartalmas és értékteremtő programjainak megvalósítására 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
24. FÓKUSZ, a Kárpát-
medencei Kulturális Kapcsolatokért Közhasznú Egyesület
Terézvárosi Verses Esték -zenés irodalmi rendezvénysorozat 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
25. Hálózat 97. Alapítvány „Családi napok” a Bokréta Lakásotthonban 328 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
26. Hegyisport Club Egyesület Hegy- és sziklamászó program állami gondozott fiataloknak 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
27. Horgászegyesületek Budapesti Szövetsége Mikulás-napi Horgász Sport és Családi Nap 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
28. Humano Modo Alapítvány Érdekvédelem és segítségnyújtás értelmileg és halmozottan sérülteken 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
29. Info13 Egyesület Az Egyesület 2008. évi működésének támogatása 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
30. INFONIA Információs Társadalomért, Információs Kultúráért Alapítvány A hazai civil társadalom erősödését segítő szakmai folyóirat elektronikus hírlevelének megjelentetése 350 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
31. Írott Szó Alapítvány Hajózzon a magyar irodalommal - rendezvény a könyvhét alkalmából 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
32. Kapernaum Csoport Alapítvány Szerepcsere - csereszerep az egyesített világért - a kommunikáció új útjának építése... 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
33. Kelet-európai Utógondozottakért és Lakóotthonokban Lakókért Alapítvány Önkéntesekkel a gyermekotthonokban élőkért 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
34. Keménydió Közhasznú Egyesület Keménydió puzzle - együtt megcsináljuk! 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
35. Két-Kedők Egyesület Két-Kedők Egyesület II. kerületi diákságért - sport és kulturális programok 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
36. Kispesti Kolping Család Egyesület Konferencia a család közösségformáló erejéről 210 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
37. Kiss Áron Magyar Játék Társaság (Óbudai Múzeum) Játékos Hetek - Játékkészítők és pedagógusok szakmai találkozója 399 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
38. Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület Szocializáló gyermekprogram sorozat 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
39. Közösségi Rádiózásért Egyesület Kortárs irodalom középiskolásoknak a Kontakt Rádióban 380 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
40. Kükloposz Művészeti és Filmes Egyesület Diákos megmozdulás - Budapesten tanuló egyetemista fiatalok színházi és filmes kultúrára nevelése 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
41. Lánglovagok Egyesület Tűz és baleset-megelőzési foto kiállítás 210 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
42. Magyar Helsinki Bizottság Emberi jogi tanácsadó iroda működtetése 394 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
43. Magyar Karszt és Barlangkutató Társaság Fogyatékos fiatalok számára szervezett szabadidős programok 150 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
44. Magyar Könyvtárosok Egyesülete MKE részvétele a 2009. évi Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
45. Magyar Műhely Alapítvány A Magyar Műhely Alapítvány működése 2008-2009. 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
46. Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szövetsége „Mosolyt az arcokra, melegséget a szívekbe” - Karácsonyi ajándékozó gyermekprogram 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
47. Magyar Zeneművészeti Alapítvány Valódi párbeszéd a zene iránt érdeklődő gyermekeknek... 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
48. Magyar Cserkészszövetség A budapesti cserkészcsapatok 1% kampányának segítése, közös marketingelemek előkészítése 387 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
49. Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 20 éves a Mazsike ünnepségsorozat 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
50. Mészáros László Képzőművészeti Egyesület Az alkotó tevékenység eredményének bemutatása kiállításon, éves program alapján 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
51. Munka-Kör Alapítvány Hallássérültek munkavállalásának elősegítése 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
52. Múzeumok és Látogatók Alapítvány Kultúrák közötti párbeszéd a múzeumokban 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
53. Német Óvoda és Iskola Egyesület Tíz éves jubileumi közgyűlés 150 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
54. Óbudai Wellness és Diáksport Egyesület Óbudai WDSE működése 350 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
55. Para-fitt Sportegyesület „Te is más vagy, te sem vagy más” - fogyatékkal élők családi szabadidőnapja 395 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
56. Partners Hungary Alapítvány Promenád - Nők sétánya 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
57. Periféria Alapítvány Önkéntes aktivitások és önkéntes programokat előkészítő műhely 322 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
58. Pillar Alapítvány A szervezet Európa Klub Budapest működésének támogatása 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
59. R+Á Egyesület Civil munkával a budapesti közélet fejlesztéséért 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
60. Rákosszentmihály Polgárőrsége Egyesülete Közrendvédelmi és közösségi feladatok a lakossággal 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
61. Reform Régió Egészségnevelő, Oktatási, Kulturális és Sporttánc Közhasznú Egyesület A szervezet fenntartási költségeinek támogatása 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
62. Solidaritás Szabadidő és Természetjáró Se Mozduljunk ki, segítsük Egymást! - magányosok, nyugdíjasok részére 200 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
63. Stencil Kulturális Alapítvány Roma-Dosszié a Beszélőben 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
64. Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány Önkéntesek képzése integrált nyári táborhoz 400 m+f
(eszköz-
beszerzés)
„8203” műkö-
dési c. 250
felhalm. c. 150
pénzeszközátadás áht.-n kívülre
65. Tájak - Korok - Múzeumok Egyesület Budapest TKM klubok támogatása - működés 300 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
66. Találkozás Személyközpontú Alapítvány Tréningek pedagógusoknak 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
67. Tamás Apostol Iskola Alapítvány Tamás Apostol Iskola Alapítvány támogatása 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
68. Terézvárosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete Érdekvédelem nyugdíjas tagtársainknak! 350 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
69. Természetvédők Turista Egyesülete Lelkes túrázók anyagi támogatása 2009-ben 300 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
70. Tilos Kulturális Alapítvány Esélyegyenlőségi tematikus napok 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
71. Történelemtanárok Egylete Civil hírek és információk közreadása a www.tte.hu közoktatási civil oldalon 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
72. Vargabetű Klub-Műhely Egyesület Foglalkoztatottság növelését elősegítő hálózat kialakítása Óbuda-Békásmegyeren 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
73. Végszó Szociális Egyesület Szociális, karitatív program fenntartása, szakmai fejlesztés háttérteremtése 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
74. VIZUS Alapítvány a Látássérültekért „LÁSS” lehetőség-álom-segítség-siker Vakok és gyengénlátók 3 napos oktatási sorozata 400 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
75. XVIII. kerületi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület Számítógépek vásárlása nyugdíjasok tanfolyamához 100 m „8203” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
Összesen: 27 362

Határidő: a közgyűlési döntést követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 17. pontja: A Rossi Bt. V. ker., Deák Ferenc téri közterület-használati ügyében hozott bizottsági döntések felülvizsgálata.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1918/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. h.

a 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 55/B. § (1) bekezdése alapján a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága végrehajtásában felfüggesztett 822/2008. (X. 30.) sz. határozatát megváltoztatja és úgy dönt, hogy a Rossi Bt. 216 m2-es, V. ker. Deák Ferenc téri karácsonyi vásár kérelmében foglalt közterület-használatához nem járul hozzá.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1919/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. h.

A 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 55/B. § (1) bekezdése alapján a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság végrehajtásában felfüggesztett 2815/2008. (X. 22.) VVB határozatát megváltoztatja és úgy dönt, hogy a Rossi Bt. 216 m2-es, V. ker. Deák Ferenc téri karácsonyi vásár kérelmében foglalt közterület-használatához nem járul hozzá, és felkéri a főpolgármestert az elutasító levél aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 18. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1920/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2008. december 10-i rendkívüli ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére