A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2009. február 16-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

108/2009. (II. 16.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 4. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 84/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

109/2009. (II. 16.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2009. évi megosztásáról szóló rendelettervezet.

2. Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projekt Kohéziós Alap határozat módosítását, valamint a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projektet érintő döntések.

3. Javaslat a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai Traumatológiai Osztály fűtési rendszerével kapcsolatos egyes költségek biztosítására.

4. Javaslat a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 84/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

A napirend 1. pontja: A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2009. évi megosztásáról szóló rendelet-tervezet.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztő kiegészítésével megalkotja 10/2009. (II. 27.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2009. évi megosztásáról.

A napirend 2. pontja: Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projekt Kohéziós Alap határozat módosítását, valamint a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projektet érintő döntések.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

110/2009. (II. 16.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 917/2008. (V. 29.), 918/2008. (V. 29.), 919/2008. (V. 29.), valamint az 1208/2007. (VI. 28.), 1209/2007. (VI. 28.) és 1210/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. határozatokat.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

111/2009. (II. 16.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a Kohéziós Alapból támogatott „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” című projekt Kohéziós Alap határozat módosítása iránt előterjesztett javaslat tervezetével az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy az Európai Bizottsághoz való benyújtás érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, egyben tudomásul veszi, hogy végleges formában az Európai Bizottság határozatmódosító döntése állapítja meg a projekt módosított beruházási műszaki tartalmát és pénzügyi forrásait.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

112/2009. (II. 16.) Főv. Kgy. h.

Megerősítve a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” című projekttel kapcsolatos korábbi - a támogatási szerződésben, a beruházási okmányokban, valamint közgyűlési döntésekben foglalt - kötelezettségvállalásait, Budapest Főváros Önkormányzata, mint kedvezményezett nevében kijelenti, hogy az Európai Bizottság határozatmódosító döntése esetén a projektet a módosult tartalomnak megfelelően valósítja meg.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

113/2009. (II. 16.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az Európai Bizottság határozatmódosító döntését követően a Kohéziós Alap társszervekkel egyeztetett támogatási szerződés-módosítást, illetve a projekt engedélyokiratának szükséges módosítását terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: az Európai Bizottság határozatmódosító döntésének kézhezvételét követő 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

114/2009. (II. 16.) Főv. Kgy. h.

A csatorna beruházások rendelkezésre álló forrásai és kiadásai közötti összhang megteremtése érdekében a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” feladatot a 2009. évi költségvetésben a mellékletben kifejtett tartalom szerint szerepelteti. Ennek érdekében a 2009. évi költségvetésben közös projektben szerepelteti a „Dél-budai régió szennyvízelvezetése”, „Budaörs szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése” és „Budapest teljes körű csatornázásának befejező szakasza” tárgyú szennyvízcsatorna beruházásokat, létrehozva „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” feladatot, melynek összköltségét ezzel egyidejűleg a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” feladatba átcsoportosított projektelemek összegével lecsökkenti.

Határidő: 2009. évi költségvetés elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

115/2009. (II. 16.) Főv. Kgy. h.

Amennyiben a létrehozott „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” és a módosított „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” feladat a 2009. évi költségvetésben tervezetthez képest kedvezőtlenebbül alakul az Állam, illetve az Európai Bizottság elutasító döntése alapján, úgy a felmerülő többletkiadások következtében mindkét projekt esetében ismételt közgyűlési döntés szükséges a tervezettől eltérő megvalósításról.

Határidő: a tárgyalások befejezését követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

116/2009. (II. 16.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az Állammal a megvont támogatás finanszírozásának megoldása érdekében úgy, hogy a főváros költségvetése addicionális forrás biztosítása nélkül tudja realizálni a KA módosítási kérelemben szereplő projektelemek teljes körének finanszírozását.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

117/2009. (II. 16.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat, mint a támogatás kedvezményezettje nem kívánja megvalósítani a Cséry komposztáló művet, és ezzel összefüggésben tudomásul veszi, hogy a BKSZT-én keletkező szennyvíziszap átvétele, elszállítása, elhelyezése/hasznosítása érdekében közbeszerzési eljárás (ún. szennyvíziszap hasznosító közbeszerzési eljárás) kerül meghirdetésre.

Határidő: az előkészítés megkezdésére azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor (Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság által jóváhagyott ajánlati felhívás és dokumentáció szerint)

118/2009. (II. 16.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy - az Európai Bizottság határozatmódosító, a komposztáló mű megépítésének kötelezettségét már nem tartalmazó döntését követően - a támogatási szerződés-módosítással együtt terjesszen elő javaslatot az FTSZV Kft. tulajdonát képező Budapest XVIII. kerület, 140018/3 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában létrejött „Ráépítési és Földhasználati megállapodás” közös megegyezéssel történő megszüntetésére, valamint az ezekkel összefüggésben szükségessé váló egyes fővárosi közgyűlési határozatok hatályon kívül helyezésére.

Határidő: EB döntést követően 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

119/2009. (II. 16.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Kohéziós Alap módosítási javaslatban szereplő új projektelemek teljes körének megvalósíthatósága érdekében dolgoztassa ki - a támogatást és hitelt nyújtó szervezetekkel egyeztetve - a teljes projekt finanszírozási feltételrendszerét, figyelemmel az Európai Beruházási Bankkal fennálló Finanszírozási Szerződésre is.

Határidő: 2009. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

120/2009. (II. 16.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy saját hatáskörben rendeljen el vizsgálatot az alábbi kérdésekben:

- A Kohéziós Alap 40 millió Eurós támogatás megvonása;

- A Cséry-telepre eddig elköltött többszázezer Euró;

- A Bivaly-rét ingatlanának megvásárlási körülményei;

- A Cséry-telep további hasznosítása;

- A Café PR szerződése megkötésének körülményei;

- Az üzemeltetés tervezett költségének megjelenése a lakossági csatornahasználati díjakban.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

121/2009. (II. 16.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 120/2009. (II. 16.) Főv. Kgy. határozatban megjelölt témákkal kapcsolatos tájékoztató jelentést 2009. március 16-ig adja át a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére véleményezésre.

Határidő: 2009. március 16.

Felelős: dr. Demszky Gábor

122/2009. (II. 16.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy a Közgyűlés márciusi rendes ülésére terjessze elő a bizottság véleményével ellátott jelentést.

Határidő: 2009. március 26.

Felelős: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke

A napirend 3. pontja: Javaslat a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai Traumatológiai Osztály fűtési rendszerével kapcsolatos egyes költségek biztosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

123/2009. (II. 16.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai részére egyszeri 16 000 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt, és kötelezettséget vállal arra, hogy a 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyásával egy időben biztosítja.

Határidő: a pénzmaradvány elszámolás közgyűlés elé terjesztése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 11/2009. (II. 27.) Főv. Kgy. rendeletét a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 84/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

124/2009. (II. 16.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai számlájára a 16 000 E Ft utalásáról.

Határidő: a rendelet-módosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Képviselői kérdések, interpellációk

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

125/2009. (II. 16.) Főv. Kgy. h.

Németh Szilárd interpellációjára adott választ elfogadja

A napirend 4. pontja: Javaslat a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 84/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

126/2009. (II. 16.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztést leveszi napirendjéről.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2009. február 16-i rendkívüli ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére