A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2009. március 16-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

208/2009. (III. 16.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására. - Bp. Margit híd budai hídfő és környéke Kerületi Szabályozási Terve” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

209/2009. (III. 16.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetésére” című előterjesztés 1. napirendként történő megtárgyalására vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

210/2009. (III. 16.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a „3. sz. főforgalmi út menti lakóterületek zaj elleni védelme” című, EGT Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt többletforrásának biztosítására.

2. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 84/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

3. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetésére.

4/a. 2009. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

4/b. 2009. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

4/c. 2009. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

4/d. 2009. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

5. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Főgáz részvényei értékesítési eljárásának megállítására.

A napirend 1. pontja: Javaslat a „3. sz. főforgalmi út menti lakóterületek zaj elleni védelme” című, EGT Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt többletforrásának biztosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

211/2009. (III. 16.) Főv. Kgy. h.

a beterjesztett határozati javaslatot nem fogadja el,mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy kötelezettséget vállal a „M3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem” feladat pótlólagos forrásának biztosítására 725,7 M Ft értékben.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2009. évi költségvetésben - a 2009. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően - csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül az M3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem feladat előirányzatát 701,3 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az „új” Fejlesztések átütemezésének tartaléka előirányzatát. Továbbá tervbe veszi a feladat 2010. évi ütemét 1.311,9 M Ft-tal (ebből az EGT Finanszírozási Mechanizmus által biztosított forrás 620,1 M Ft, saját forrás 691,8 M Ft), 2011. évi ütemét 114,9 M Ft-tal (ebből az EGT Finanszírozási Mechanizmus által biztosított forrás 54,4 M Ft, saját forrás 60,5 M Ft). Ezzel a feladat összköltsége 1.632,9 M Ft. Felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelete kihirdetését követő első költségvetési rendelet módosítása során

Felelős: dr. Demszky Gábor

A „3. sz. főforgalmi út menti lakóterületek zaj elleni védelme” című 0011/2005-1/ÖP-1 számú projekt pótlólagos forrásának biztosítására a Fővárosi Közgyűlés arra figyelemmel vállal kötelezettséget, hogy a Fővárosi Önkormányzat alábbi ingatlanai - jogszabályi előírásoknak megfelelő - értékesítéséből származó bevételei jelenthetik a szükséges többletforrás fedezetét:

- a XV. kerületi Önkormányzat vonatkozásában mintegy 197 300 E Ft, a Budapest XV. kerület, Ady Endre u. 31-33. szám 82134 hrsz.-ú ingatlan vételárként.

- a XIV. kerületi Önkormányzat vonatkozásában mintegy 445 100 E Ft, a XIV. ker., Öv utca 9. (hrsz. 39479/76, telek, 5044 m2), XIV. ker., Öv utca 10. (hrsz. 39521/3, telek, 9080 m2), XIV. ker., Öv utca 11. (hrsz. 39480/48, telek, 3757 m2), XIV. ker., Öv utca 47. (hrsz. 39802/1, telek, 709 m2), XIV. ker., Öv utca 55. (hrsz. 39806/1, telek, 625 m2), ingatlanok vételáraként.

Jóváhagyja a „M3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem” című beruházás engedélyokiratának 2. sz. módosítását a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Felkéri a főpolgármestert és a Gazdasági Bizottságot, hogy a kijelölt ingatlanok értékesítéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 84/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 18/2009. (III. 17.) Főv. Kgy. rendeletét a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 84/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, a „B” változat szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

212/2009. (III. 16.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat közbeszerzési döntésekre” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

A napirend 3. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetésére.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

213/2009. (III. 16.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Steiner Pálnak az előterjesztés tárgyalásának elnapolására irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

214/2009. (III. 16.) Főv. Kgy. h.

a beterjesztett döntési javaslatokat nem fogadja el, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés megalkotja .../2009. (......) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának 2009-2015. évekre vonatkozó 7 éves fejlesztési tervét a költségvetési rendelet 5. számú táblázata szerint.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának 2009-2015. évekre vonatkozó finanszírozási prognózisát az előterjesztés 1. számú melléklete szerint.

Hatályon kívül helyi az 1734/2008. (XI. 13.) Főv. Kgy. határozatát, és ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy a 2009. évi költségvetésben szereplő hosszú lejáratú projekthitel felvételéhez szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Kötelezettséget vállal arra, hogy Budapest Főváros Önkormányzata a 2010., 2011. és 2012. évi költségvetéseiben a dologi kiadásokhoz kapcsolódó beszerzési, közbeszerzési eljárásokhoz szükséges fedezetet a „7103 Gazdasági és ellátási feladatok”, a „7105 Hivatali informatikai feladatok” és a „7371 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése” címeken biztosítja.

Határidő: a 2010-2012. éves költségvetések készítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

215/2009. (III. 16.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 4. pontként tárgyalja meg a „Pályázat benyújtása a „Közlekedésmenedzsment nemzetközi együttműködés keretében megvalósuló IKT alapú fejlesztése” tárgyában” című előterjesztést.

A napirend 4. pontja: Pályázat benyújtása a „Közlekedésmenedzsment nemzetközi együttműködés keretében megvalósuló IKT alapú fejlesztése” tárgyában.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

216/2009. (III. 16.) Főv. Kgy. h.

felhatalmazza a főpolgármestert a „Közlekedés-menedzsment nemzetközi együttműködés keretében megvalósuló IKT alapú fejlesztése” című pályázat benyújtására 71.393 E Ft önrész erejéig. (2009. évben 20 millió Ft; 2010. évben 31,393 M Ft; 2011. évben 20 M Ft.)

Határidő: 2009. március 18.

Felelős: dr. Demszky Gábor

217/2009. (III. 16.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a részletes pályázati anyagot, dokumentációit és a részletes szakmai anyagot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2009. március 26.

Felelős: dr. Demszky Gábor

218/2009. (III. 16.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a pályázat benyújtásával nem vállal végleges kötelezettséget, illetve a pályázat nem tartalmazhat olyat, ami a fővárosra hátrányos, vagy véglegesen káros következményekkel járna.

219/2009. (III. 16.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a civil együttműködés jegyében a Közigazgatás Fejlesztési Társaság mellett partnerként a VEKE-t is bevonja a pályázatba úgy, hogy a Közigazgatás Fejlesztési Társaságra jutó összköltséget, igényelt támogatást és a szükséges önrészt 50-50 százalékban megosztja a két szervezet között.

A napirend 5. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat „Főgáz” részvényei értékesítési eljárásának megállítására.

Előadók: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

220/2009. (III. 16.) Főv. Kgy. h.

a beterjesztett határozati javaslatot nem fogadja el, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi az 1726/2008. (XI. 13.), 1728/2008. (XI. 13.), 1730/2008. (XI. 13.), 1731/2008. (XI. 13.), 1732/2008. (XI. 13.), 1734/2008. (XI. 13.), 1735/2008. (XI. 13.) és 1736/2008. (XI. 13.) számú határozatait.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2009. március 16-i rendkívüli ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére