A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány

2008. évi közhasznú jelentése * 

A közhasznú jelentéskészítési kötelezettséget a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény írja elő. A hivatkozott jogszabály alapján a Közalapítványnak az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznú jelentést is kötelező készíteni, amelynek elfogadása a Kuratórium hatáskörébe tartozik.

A közhasznú jelentésnek tartalmaznia kell: a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti juttatások kimutatását, a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértékét, a vezető tisztségviselőknek juttatott támogatások értékét, illetve összegét, végül a közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámolót.

A közhasznú jelentés melléklete az auditált beszámoló.

A fentiek figyelembevételével az alábbiakban ismertetjük az adatokat.

Kijelentjük, hogy a vezető tisztségviselőknek támogatásokat nem juttattunk.

A Magyar Köztársaság Kormánya és Budapest Főváros Önkormányzata a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 74/G. §-nak (1) bekezdése alapján, közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából határozatlan időtartamra hozta létre az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítványt.

A Közalapítványt a Fővárosi Bíróság 12.Pk.61.267/2003/2. számú, 2004. január 7-én jogerőre emelkedett végzésével 9.075. sorszám alatt vette nyilvántartásba, és 2004. január 7-től kezdődő időponttal kiemelkedően közhasznú szervezetté minősítette.

A Fővárosi Bíróság 12.Pk. 61.267/2003/5. számú, 2006. március 1-jén kelt végzésével az alapítók, alapító okirat módosítását tudomásul vette.

A Közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 5. §-ban megjelölt kiemelkedően közhasznú tevékenységet folytató szervezet, mivel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ának (1) és (4) bekezdésében, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 56. §-ának (1) bekezdésében, 57. §-ának (1)-(2) bekezdésében, 65/E. §-ában, 67. §-ában, 74/A. §-ában, 78. §-ában, 84. §-ában, valamint 88. §-ának (1)-(2) bekezdésében meghatározott közfeladatot látja el.

A Közalapítvány a Khtv. 26. § c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat folytatja:

- szociális tevékenység (2. alpont),

- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (11. alpont).

A Közalapítvány célja a fővárosban élő lakástalan és hajléktalan emberek szociális helyzetének javítása.

A Közalapítvány a fenti cél elérése érdekében az alábbi feladatokat látja el:

a) a hajléktalan emberek téli speciális ellátásának összehangolt működtetése, továbbfejlesztése, kiegészítő finanszírozása,

b) a hajléktalan emberek által igénybe vett szociális intézményhálózat fejlesztése, támogatása,

c) a hajléktalan emberek ellátását támogató önsegítő és professzionális közösségi kezdeményezések támogatása,

d) lakhatás megtartása, hajléktalanságból kijutási rendszerek, lakhatási modell-kísérletek támogatása,

e) a hajléktalanok részére szociális szolgáltatásokat szervezők, az e területen dolgozó szakemberek és laikusok szerveződéseinek és továbbképzésének a támogatása,

f) kutatás, helyzetértékelés, felmérések készíttetése,

g) a magán, a társadalmi és egyházi, valamint az önkormányzati és állami, minisztériumi kezdeményezések, erőforrások összekapcsolása,

h) pályázatok kiírása, lebonyolítása, a pályázattal megvalósított programok, szolgáltatások hatásának és eredményeinek ellenőrzése, értékelése.

3. A Közalapítvány induló vagyona 26 millió, azaz huszonhatmillió forint, melyet az Alapítók az alábbiak szerint biztosítottak:

Magyar Köztársaság Kormánya 13 millió forint,

Fővárosi Önkormányzat 13 millió forint.

a Magyar Államkincstárnál 2004. február 13 óta érvényben van a 10032000-00287508-00000000 pénzforgalmi számla.

A Közalapítvány a működés biztonsága érdekében az induló vagyonból 5 millió, azaz ötmillió forintot törzsvagyonként elkülönítetten kezel, amely a Közalapítvány működéséhez nem használható fel.

A Közalapítvány 2008-ban is az SZMM-mel és a Fővárosi Önkormányzattal kötött támogatási szerződések alapján nyújtott költségvetési támogatásból működött, illetve döntött a pályázati kiírásokról.

A Közalapítvány 2008-ban a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól 230 000 000 Ft, és a Fővárosi Önkormányzattól 40 000 000 Ft támogatást kapott.

A támogatási összegekből 260 000 000 Ft került felhasználásra pályázat céljára, ami azt jelenti, hogy a minisztériumi támogatási összeg teljes egészében felhasználásra került. A Fővárosi Önkormányzattól kapott pénzből 30 000 000 Ft került felhasználásra és a 10 000 000 Ft-ból fedezi a Közalapítvány a működési költségeket. Ebből a támogatási összegből került megelőlegezésre a TÁMOP pályázat elindításához szükséges költség, valamint ebből képez tartalékot a Kuratórium a krízis helyzetekre.

Nyílt pályázat során 32 036 000 Ft került felhasználásra beruházás céljára és 227 964 000 Ft-ot, pedig működési költségekre, összesen 260 000 000 Ft-ot használtak fel a pályázók.

A Kuratórium 2008. III. 27-i ülésén döntött a Közalapítvány 2008. évi pályázat irányelveinek és a Közalapítvány 2008.évi pályázati kiírása-tervezetének jóváhagyásáról.

A Kuratórium 7/2008. (VI. 04.) Köz. A. határozatával 2008. június 4-i ülésén elfogadta a Közalapítvány 2008. évi pénzügyi tervét.

A Közalapítvány 2008. augusztus 27-i ülésén elbírálta a kiírt pályázatra érkezett pályázatokat.

170 db pályázat érkezett a 2008. évi pályázati kiírásra.

A beérkezett pályázatok bírálata az eddigi éveknek megfelelően először 3 „kiscsoportban” zajlott, majd volt egy „nagycsoportos” bírálat. Figyelembe vették a szakértők „kis-közepes-nagy” szervezet problémáját, valamint, hogy a pályázó szervezetek szinte minden évben ugyanazok. Az előző évekhez képest kevesebb volt a „kiosztható” pénz, ami nehezítette a bírálatot, de a nagycsoportos bírálaton összeállt a pályázati támogatás.

A szakértők a későbbiekben írásban is - a mostani tapasztalatok alapján - megfogalmazzák javaslataikat a jövő évre vonatkozóan.

A Kuratórium elfogadta a szakértői javaslatokat.

Monitorozás

A Kuratórium minden évben megtárgyalja a nyertes, illetve az elszámolt, a projekteket befejező pályázó szervezetek pályázatainak szakmai és pénzügyi beszámolójáról szóló jelentést.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Közalapítvány a BMSZKI-t bízta meg a lakhatási pályázatok monitorozásával. Most is - mint az elmúlt években a BMSZKI munkatársai végezték a beilleszkedési támogatásban nyertes pályázatok ellenőrzését. Hasonlóan az előző évekhez a feladat a helyszíni ellenőrzés, jegyzőkönyvek valamint egy összefoglaló jelentés elkészítése a feladat.

2004-2005-2006 szakmai monitorozása megtörtént.

A Kuratórium megtárgyalta a Közalapítvány 2006-2007 évi nyertes pályázatainak ellenőrzéséről szóló jelentést és azt elfogadta.

Beszámoló
TÁMOP-5.3.2. kiemelt projekt szakmai megvalósulásáról
2008. április 1.-2008. december 31. között

A projekt az Új Magyarország Fejlesztési Tervben rögzített, A társadalom megújulása prioritást szolgáló Társadalmi Megújulás Operatív Program 5. fejlesztési területe, az Egészségmegőrzés és társadalmi befogadás, részvétel erősítése prioritás céljainak elérését szolgálja.

A TÁMOP-5.3.2. projekt a prioritás célkitűzéseit a hajléktalanellátó intézmények és az ott dolgozó szakemberek szemléletének és eszközrendszerének megújításával módszertanilag alapozza meg, és a hajléktalan emberek társadalmi integrációját segítő szolgáltatások bevezetését, használatát segíti a szolgáltatók körében. A prioritás célkitűzései teljesítése és fenntarthatósága érdekében a projekt javaslatokat kíván megfogalmazni a hajléktalan emberek társadalmi beilleszkedését sikerrel szolgáló eszközök rendszerszerűvé tételére és jogszabályi megerősítésére.

Konzorciumi megvalósítás

A projektet a Hajléktalanokért Közalapítvány, mint projektgazda, és az Összefogás Közalapítvány, mint partnerszervezet, konzorciumi partnerségben hajtja végre. A konzorciumi feladatmegosztás oka Budapestnek és vonzáskörzetének más régiókkal összevetve lényegesen eltérő helyzete a hajléktalanság és a foglalkoztatottság kapcsán, mivel a Közép-magyarországi régióban (KMR) koncentrálódik az effektív hajléktalanok fele-harmada, a hajléktalanszállók fele, munkanélküliségi rátája pedig a legalacsonyabb. A probléma súlya, a szociális szereplők nagy száma és nagysága, valamint a relatív kedvező foglalkoztatási lehetőségek indokolják, hogy a projekt KMR-re irányuló feladatainak működtetését megosszuk, és olyan szervezet, az Összefogás Közalapítvány, végezze, amely korábban is meghatározó szerep vitt a régió hajléktalanügyi szociálpolitikájának és programjainak kidolgozásában és megvalósításában.

A Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása c. TÁMOP 532-es kiemelt projekt - melyet az Összefogás Közalapítvány konzorciumi partnerként valósít meg - megvalósítása 2008. április 1-jével kezdődött meg.

Az ESZA Kht.-vel, mint Közreműködő szervezettel a szerződéskötés 2008. májusában történt meg.

A projekt megvalósításához kötődő költségek első részlete a szerződéskötéstől számított 90 napon belül érkezett meg, utófinanszírozásként.

Szakmai megvalósítók

2008. áprilisában a projekt megvalósítóival a szerződéskötés megtörtént: a KMR-ben a szakmai vezetést az Összefogás Közalapítvány korábbi irodavezetője látja el. A regionális koordinátor, projektasszisztens, szervező és szakmai elemző, monitorozó munkakörökre munkatársak a hajléktalanellátásban dolgozó kollegák közül lettek kiválasztva.

Szakmai megvalósítás eddigi eredményei

1. Regionális foglalkoztatási-lakhatási szakmai műhelyek

A műhelyek a hajléktalanellátó szervezetek kapcsolatépítésének, egymás közötti együttműködésük segítésének terepe is, amelyek szolgáltatásaik megnyitását, összehangolását nyújtják egymás kliensei számára, pl. a foglalkoztathatóság fejlesztése, az önálló lakhatásra történő felkészítés, képzéseknél más városokból érkező hajléktalanok számára szállás és szociális munka biztosítása területeken.

2008. áprilisától havonta egyszer megrendezésre kerültek a regionális foglalkoztatási-lakhatási műhelyek, a nyári időszakot leszámítva.

A szakmai műhelyek kidolgozott tematika mentén zajlanak, egy-egy előadó meghívásával, az adott témával kapcsolatban. A résztvevők aktív szereplői a műhelymunkának, az adott témával kapcsolatos tapasztalataikat, észrevételeiket oszthatják meg a műhelyeken.

A szakmai műhelyeken eddig átlagosan 40-45 fő vett részt.

2. Regionális szakmai nap

A szakmai nap célja a hajléktalan emberek és családok társadalmi integrációjának esélyeiről szóló közös gondolkodás, párbeszéd és cselekvés elindítása. A hajléktalan emberek társadalmi befogadásának elősegítésére, ezen belül kifejezetten a munkaerőpiacra való belépés illetve visszatérés segítésére.

Az első szakmai nap 2008. november 24-én került megrendezésre: Összefogás a hajléktalanság ellen címmel. Jelen voltak a kerületi önkormányzatok szociális szakemberei, néhány nagyobb munkáltató, munkaügyi kirendeltségek munkatársai, hajléktalan ellátásban dolgozó szakemberek.

3. Módszertani, szakmai anyagok készítése

A TÁMOP-5.3.3. projektek módszertani megalapozását a kiemelt projekt többek között a hajléktalan emberek társadalmi integrációját célzó módszertani anyagok kidolgozásával végzi. A módszertani anyagok a hajléktalan emberek társadalmi integrációjának két döntő területére terjednek ki: a foglalkoztathatóság fejlesztésére, a foglalkoztatás növelésére és a lakhatásra.

A módszertani anyagok bevezetését és alkalmazását a TÁMOP-5.3.3. projektek számára regionális koordinációval és a referensi hálózat létrehozásával és folyamatos működtetésével segíti a kiemelt projekt, és az ezeken a csatornákon érkező visszacsatolások alapján kerül sor a szükséges módosításokra.

A Megvalósíthatósági Tanulmányban foglalt szakmai anyagok elkészítésére a szakértők felkérése, a szerződések megkötése megtörtént. 2009. elején kell a szakmai anyagok többségének elkészülnie.

4. Sajtótájékoztató

2008. november 24-én országos sajtótájékoztatóra került sor a két közalapítvány kuratóriumi elnökeinek és a szakmai vezetők részvételével.

A projekttel kapcsolatos sajtófigyelés folyamatos.

5. Eszközbeszerzések

A projekt megvalósításához kapcsolódóan az Összefogás Közalapítvány részére beszerzésre került: 7 db mobiltelefon-készülék, 2 db diktafon, 1 db fényképezőgép, 2 db laptop a hozzá tartozó szoftverekkel, 1 db projektor.

Befektetés diszkont kincstárjegybe

A Közalapítvány alapító okiratának módosítása lehetővé tette, hogy az ideiglenesen fel nem használt összegek diszkont kincstárjegybe befektetésre kerüljenek a Magyar Államkincstárnál. Ez a lehetőség biztosítja, hogy a Közalapítvány a működési költségeinek egy részét a kamatokból fedezze. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a Közalapítvány működési költsége minden évben az alapító okiratban engedélyezett 8% és a minisztériumi szerződésekben engedélyezett 6% alatt van.

Alapító okirat módosítása

Mint ismeretes folyamatban van az alapító okirat módosításának bírósági bejegyzése. Az eddigi kuratóriumi tagok 5 éves megbízatása lejárt, ezért az alapítók gondoskodtak az új kuratóriumi tagok további 5 évre történő kijelöléséről.

Összefoglalva a Közalapítvány az alapító okirat és a Kuratórium döntései alapján működött 2008-ban.

A Kuratórium elnöke 2009. II. 28-ig beszámolt a Közalapítvány szakmai működéséről az alapítóknak, és a mérleg jóváhagyása után, 2009. június 30-ig ismételten beszámol, valamint közzéteszi a gazdálkodás legfontosabb adatait a Fővárosi Közlönyben, valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium hivatalos lapjában.

Budapest, 2009. március 24.

Ikvai-Szabó Imre s. k.
Kuratórium Elnöke

Független könyvvizsgálói jelentés
az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány alapítói és kuratóriuma részére

Elvégeztük az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány mellékelt 2008. évi beszámolójának a könyvvizsgálatát. Ez az éves beszámoló a 2008. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 303 838 E Ft a mérlegszerinti veszteség 3117 E Ft, - és a Közalapítvány ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből, közhasznúsági jelentésből áll.

Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

Itt jegyezzük meg, hogy a 2008. 05. 13-án kiadott jelentésünkben 2007. évre könyvvizsgálatunk alapján minősítés nélküli záradékot adtunk ki.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. Az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék megadásához.

A könyvvizsgálat során az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány éves egyszerűsített beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2009. IV. 16.

Varga Péter s. k.
bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK 004214
ügyvezető igazgató

ÖSSZEFOGÁS KÖZALAPÍTVÁNY

18112285-1-41

EREDMÉNYKIMUTATÁS
2008. év

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév
a b c d e
1. A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.) 346 226 0 281 597
2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 339 155 0 256 686
3. a) alapítótól
4. b) központi költségvetéstől
5. c) helyi önkormányzattól
6. d) társadalombiztosítási
7. e) továbbutalási céllal kapott 330 434 256 650
8. f) egyéb támogatás 8 721 36
9. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 16 527
10. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 7 21
11. 4. Egyéb bevétel 7 064 8 363
12. B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
13. C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.) 346 226 0 281 597
14. D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 343 660 0 284 714
15. 1. Anyagjellegű ráfordítások 5 705 6 286
16. 2. Személyi jellegű ráfordítások 7 289 17 755
17. 3. Értékcsökkenési leírás 231 525
18. 4. Egyéb ráfordítások 330 435 260 148
19. ebből: továbbutalt támogatás 330 434 259 098
20. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
21. 6. Rendkívüli ráfordítások
22. E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 0 0 0
23. 1. Anyagjellegű ráfordítások
24. 2. Személyi jellegű ráfordítások
25. 3. Értékcsökkenési leírás
26. 4. Egyéb ráfordítások
27. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
28. 6. Rendkívüli ráfordítások
29. F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.) 343 660 0 284 714
30. G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.) 0 0 0
31. H. Adófizetési kötelezettség
32. I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
(G.-H.)
0 0 0
33. J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.) 2 566 0 -3 117
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
34. A. Személyi jellegű ráfordítások 17 756
35. 1. Bérköltség 13 512
36. ebből: megbízási díjak 966
37. tiszteletdíjak
38. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 53
39. 3. Bérjárulékok 4 191
40. B. A szervezet által nyújtott támogatások 1 050
41. C. Tárgyévben az APEH által kiutalt 1% összege 21

Keltezés: 2009. április 16.

Ikvai-Szabó Imre s. k.
az alapítvány, a közalapítvány vezetője (képviselője)

ÖSSZEFOGÁS KÖZALAPÍTVÁNY

18112285-1-41

MÉRLEG
2008. év

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév
a b c d e
1. A. Befektetett eszközök 893 0 1 114
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 738 540
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 155 574
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5. B. Forgóeszközök 330 010 0 302 724
6. I. KÉSZLETEK
7. II. KÖVETELÉSEK
9. III. ÉRTÉKPAPÍROK
10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 330 010 302 724
11. C. Aktív időbeli elhatárolások 3 551
12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 334 454 0 303 838
13. D. Saját tőke 29 933 0 26 817
14. I. INDULÓ TŐKE 26 000 26 000
15. II. TŐKEVÁLTOZÁS 1 367 3 934
16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL 2 566 -3 117
19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
20. E. Céltartalékok
21. F. Kötelezettségek 3 926 0 1 740
22. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
23. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
24. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 3 926 1 740
25. G. Passzív időbeli elhatárolások 300 595 275 281
26. FORRÁSOK ÖSSZESEN 334 454 0 303 838

Keltezés: 2009. április 16.

Ikvai-Szabó Imre s. k.
az alapítvány, a közalapítvány vezetője (képviselője)


  Vissza az oldal tetejére