A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. pályázati felhívás

a 2010-ben Budapesten megvalósuló nemzetközi, illetve országos jelentőségű, önálló turisztikai vonzerővel bíró programok marketingjének és megrendezésének támogatására * 

Budapest Főváros Közgyűlése Gazdasági Bizottsága pályázatot hirdet a 2010-ben Budapesten megvalósuló nemzetközi, illetve országos jelentőségű, önálló turisztikai vonzerővel bíró programok marketingjének és megrendezésének támogatására

I. A pályázat célja:

a főváros imázsát kedvezően alakító,

- az eddigi kínálathoz képest tematikájában újdonságot hordozó, vagy a hagyományostól eltérő, egyben a város vonzerejét erősítő helyszínen megvalósuló és a holtszezon „feltöltését” célzó kezdeményezések,

- önálló turisztikai vonzerőt jelentő sport- és gasztronómiai rendezvények,

- hagyományosan megrendezésre kerülő kulturális programok támogatása.

II. Támogatható tevékenységek

1. a rendezvény értékesítését, népszerűsítését célzó marketing,

2. a rendezvény infrastruktúrájának, műszaki, technikai feltételeinek biztosítása,

3. a fellépő előadóművészek díjazása.

III. Nem támogatható tevékenységek

1. olyan program megrendezése, mely valamely költségvetési intézmény, szervezet kötelező alapfeladata, és ez az alapító okiratában szerepel,

2. a szervezet és székhely/telephely/iroda működésével, személyzettel kapcsolatos költségei, infrastruktúra-, eszközfejlesztéssel és beruházással kapcsolatos kiadások,

3. szerzői jogdíjak,

4. étkeztetések, fogadások költségeinek megfizetése

IV. A pályázat pénzügyi forrása

A fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret. A támogatásra fordítható tervezett keretösszeg: 100 millió forint.

V. A pályázók köre:

Magyarországon bejegyzett vállalkozások, önkormányzatok és más költségvetési szervek, illetve azok intézményei, nonprofit és szakmai szervezetek, melyek tevékenységükből eredően a program gazdái.

Konzorcium keretében is benyújtható pályázat, ebben az esetben a konzorciumi együttműködési megállapodást csatolni kell a pályázathoz.

Nem részesíthetők támogatásban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5, 2006. 12. 28., továbbiakban: 1998/2006/EK rendelet) 1. cikke szerinti kizárt ágazatokban működő vállalkozások.

VI. A pályázat tartalma:

A pályázat és támogatás jóváhagyásának feltételeit jelen pályázati kiírás, az adatlap és a szerződéstervezet együttesen tartalmazzák.

Általános követelmények:

1. A programnak meg kell felelnie a pályázati hirdetményben közzétett témának és céloknak.

2. A programot Budapesten, a 2010-es naptári évben kell megrendezni.

3. A pályázónak be kell mutatnia a program tartalmi, szervezési és pénzügyi előkészítettségét, várható turisztikai vonzerejét, valamint a főváros imázsára gyakorolt kedvező hatását.

4. A döntést követő minden, a pályázó által kezdeményezett módosítás újabb bizottsági jóváhagyást von maga után.

A pályázó kötelezettségei:

1. A rendezvénynek a pályázatban foglaltak szerinti lebonyolítása.

2. A rendezvényt megelőzően a pályázó köteles

- minimum kétnyelvű (magyar és egy idegen nyelvű) nyomtatott promóciós/reklámanyagot készíteni és ezeken feltüntetni

a) Budapest Főváros Közgyűlése Gazdasági Bizottságát, mint támogatót,

b) a Főváros emblémáját (elérhető a Városarculati Tanácsnoki Irodán - telefon: 327-1508),

c) max. 1 oldal terjedelemben általános városmarketing célú megjelenési lehetőséget kell biztosítani a BTH - Budapesti Turisztikai Szolgáltató Non-profit Kft.-vel (továbbiakban: BTH Kft.) történt egyeztetés alapján a szerződésben megadottak szerint.

A Pályázó internetes honlapjáról kinyomtatott anyagok nem helyettesíthetik az itt igényelt promóciós eszközöket!

- a promóciós anyagokból minimum 200 példányt eljuttatni a BTH Kft. központi irodájába (1056 Budapest, Március 15. tér 7.) a Tourinform-irodákban történő terjesztés céljából.

- az eseményről a pályázati formanyomtatványhoz mellékelt minta szerinti híranyagot összeállítani és továbbítani a BTH Kft. számára a budapesti turisztikai eseménynaptárban és az internetes honlapon való megjelenés érdekében.

- a rendezvény helyszínén térítésmentesen lehetőséget biztosítani budapesti turisztikai információs stand működtetésére a BTH Kft.-vel történt előzetes egyeztetés alapján. Amennyiben a Kft. nem tart erre igényt, úgy a pályázónak gondoskodnia kell a budapesti információs és promóciós kiadványok terjesztéséről

3. A program értékelése céljából a pályázó szakmai beszámolót és hatástanulmányt készít/készítettet a szerződéshez mellékelt mintában megadott minimum szempontok szerint.

4. Amennyiben a program bérelt helyszínen vagy közterületen kerül megrendezésre, a pályázó köteles csatolni a pályázathoz, de legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig a bérleti szerződést vagy a közterület-használati hozzájárulást valamint a szükséges hatósági engedélyeket.

VII. Pénzügyi feltételek:

A támogatás jellege: visszatérítési kötelezettség nélküli, önkormányzati forrásból származó csekély összegű (de minimis) támogatás, ami az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5, 2006. 12. 28.) szabályainak betartásával nyújtható.

A támogatás mértéke:

A rendezvény összköltségének legfeljebb 20%-a, de nem több mint a maximális támogatási összeg, mely

országos jelentőségű rendezvények esetében: maximum 3 millió forint,

nemzetközi jelentőségű rendezvények esetében: maximum 6 millió forint,

figyelembe véve a hivatkozott EK rendelet azon feltételét is, miszerint egy adott vállalkozásnak bármely forrásból származó, minden egyes új, csekély összegű jogcímen odaítélt támogatás (pénzbeli és nem pénzbeli is) értéke, a részére az adott pénzügyi évben (2010) valamint az azt megelőző két pénzügyi év alatt (2008, 2009) odaítélt csekély összegű támogatásokkal együtt nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő összeghatárt, a közúti szállítás területén működő vállalkozás esetében pedig a 100 000 eurónak megfelelő összeghatárt.

A támogatásról döntő Gazdasági Bizottság jogosult a pályázó által igényelt összegnél kevesebb támogatást is jóváhagyni, melynek elfogadását a Pályázó a szerződés aláírásával jelez.

A támogatás a program megvalósítása után, a felhasználás pénzügyi és szakmai dokumentációjának elfogadása esetén kerül átutalásra.

VIII. Formai megfelelés feltételei

1. A kitöltött és minden oldalon cégszerűen aláírt formanyomtatvány és minden előírt melléklet (lásd a formanyomtatvány tartalomjegyzék címszava alatt) határidőre történő beküldése a lent megjelölt címre.

2. Pályázat kizárólag géppel kitöltött pályázati formanyomtatványon nyújtható be 4 (négy) példányban és 1 (egy) számítógépes adathordozón. A nyomtatott példányok közül 1 (egy) eredeti és teljes mellékletsort tartalmazó, 3 (három) csak a formanyomtatvány másolati példányai. Valamennyi példányt egy borítékon belül kell elhelyezni!

3. Formai hiánypótlásra egy alkalommal, a beadási határidőt követő 5 munkanapon belül van lehetőség. Kivételt képez a közterület-használati hozzájárulás valamint a szükséges hatósági engedélyek benyújtása, melynek határideje legkésőbb a szerződéskötés időpontja.

IX. Nem támogatható a pályázat, amennyiben

1. a turisztikai vonzerő nem kellő mértékben alátámasztott,

2. a rendezvény helyi jelentőségű,

3. a pályázó konferencia, kongresszus szervezéséhez kér támogatást,

4. a támogatás összege az adott pályázó részére korábban odaítélt csekély összegű támogatásokkal együtt három pénzügyi év vonatkozásában meghaladja a 200 000 eurónak megfelelő összeghatárt, a közúti szállítás területén működő vállalkozás esetében pedig a 100 000 eurónak megfelelő összeghatárt.

A pályázó Budapest Főváros Önkormányzata egyéb támogatási kereteiből ugyanarra a programra további támogatást nem igényelhet, pályázatot nem nyújthat be. Ezt a tényt a pályázatban nyilatkozatával igazolja.

X. A támogatás odaítélésénél előnyt élveznek

1. a nemzetközi szintű, célcsoportok/célországok szerinti marketinget tervező pályázatok,

2. azok a rendezvények, amelyek esetében a jegyek előértékesítése szervezett formában működik.

XI. Eljárásrend

1. A pályázatok értékelését a Főpolgármesteri Hivatal, valamint felkért bíráló bizottság végzi.

2. A rendezvények támogatásáról a Főpolgármesteri Hivatal által tett javaslat alapján a Gazdasági Bizottság dönt.

3. Az elbírálás várható ideje a pályázat benyújtási határidejét követő 75 nap.

4. A pályázókat az eredményről a Főpolgármesteri Hivatal írásban értesíti, a nyertes pályázók jegyzékét és a támogatás összegét a Főpolgármesteri Hivatal internetes honlapján (www.budapest.hu) és a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium által működtetett www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon közzéteszi.

5. Szerződéskötés: a támogatást nyert programok rendezőivel az Idegenforgalmi célú bizottsági keret terhére a Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottsága köt támogatási szerződést.

A Gazdasági Bizottság fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

XII. Adminisztratív információk

1. A pályázati dokumentumok letölthetők a http://www.budapest.hu. honlapról, az „Aktuális Pályázatok” menüpont alatt.

Nyomtatott formában átvehetők a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Bp. V. ker., Bárczy István u. 1-3.)

2. A pályázat benyújtásának módja

Postai ajánlott küldeményként az alábbi címre:

Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal

Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály,

1052 Budapest V., ker. Városház u. 9-11.

Futárszolgálattal küldött pályázatok a fenti címzéssel az alábbi címre adhatók le:

Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda: 1052 Budapest, Bárczy István u. 1-3.

ügyfélfogadás: H: 8.00-18.00; K-SZ-Cs: 8.00-16.30; P: 8.00-14.00

A borítékon kérjük feltüntetni: „Fővárosi turisztikai rendezvény pályázat - 2010.”

3. A pályázatok beadásának határideje: 2010. január 25.

4. Információ: Budapest Főváros Önkormányzata - Főpolgármesteri Hivatal, Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály, telefon: 327-1098, 327-1214, fax: 327-1890, e-mail: tothgy@budapest.hu

A felhívás mellékletei:

1. pályázati formanyomtatvány

2. támogatási szerződés tervezet

(letölthetők a http://www.budapest.hu honlapról a fentiek szerint)


  Vissza az oldal tetejére