A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2010. október 27-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1792/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a fővárosi magánszemélyek lakáshitel törlesztő-részletének támogatásáról szóló rendelet elfogadására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1793/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

2. Javaslat a Fővárosi Közterület-felügyelet alapító okiratának módosítására.

3. Fővárosi Közterület-felügyelet, személyi kérdések.

4. A vizsgálóbiztos jelentése alapján fegyelmi büntetés kiszabásának javaslata a bakonyoszlopi Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon intézményvezetője, Justin Andrea részére.

5. Javaslat főjegyzői álláshely pályázatának kiírására.

6. Javaslat az egyszemélyes tulajdonú fővárosi társaságok bérpolitikai irányelveire.

7. Javaslat a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ létrehozására, valamint ezzel összefüggésben a fővárosi közmű-közszolgáltató gazdasági társaságok irányítási rendszerének az átalakításán alapuló, új városüzemeltetési koncepció elfogadása, valamint ennek nyomán a BVK Zrt. megalapítása és működési feltételeinek biztosítása tárgyában.

8. Javaslat Budapest közlekedési intézményrendszerének átalakítására.

9. Javaslat a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. megalapítására.

10. Javaslat a Fővárosi Biztonsági Iroda Nonprofit Kft. megalapítására.

11. Javaslat Budapest városüzemeltetési intézményrendszerének átalakítása kapcsán egyes személyi döntések meghozatalára.

12. Javaslat Budapest közlekedési intézményrendszerének átalakítása kapcsán egyes személyi döntések meghozatalára.

13. Javaslat BFVK, FIMŰV, Bp. Városrehabilitáció, ENVIRODUNA, Vidámpark, Budapest Film személyi döntéseinek meghozatalára.

14. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzatának, mint egyedüli tagnak, illetve egyszemélyi részvényesnek a kizárólagos tulajdonában álló közmű-közszolgáltató gazdasági társaságok alapító okiratának módosítására.

15. Javaslat a közlekedési intézményrendszer átalakítása kapcsán egyes társaságok alapító okiratának módosítására.

16. Javaslat a FIMŰV Zrt. alapító okiratának módosítására.

17. Az ENVIRODUNA Kft. alapító okiratának módosítása.

18. Elvi fenntartói döntés FŐSZINFORM megszüntetésről.

19. Javaslat a Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zrt. alapító okiratának módosítására.

20. Javaslat a Vidám Park Zrt. alapító okiratának módosítására.

21. A Budapesti Vidámpark Zrt.-vel kapcsolatosan a Fővárosi Közgyűlés által hozott 1639/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. határozat módosítása.

22. Javaslat Budapest városüzemeltetési intézményrendszerének átalakításához és a BVK Zrt. megalapításához kapcsolódó egyes személyi döntések meghozatalára.

23. Javaslat a közlekedési intézményrendszer átalakításához és a BKK Zrt. megalapításához kapcsolódó egyes személyi döntések meghozatalára.

24. Javaslat Nonprofit Kft.-k felügyelőbizottsági elnökeinek és tagjainak személyi kérdéseire.

25. Javaslat az egyéb vállalatok személyi döntéseinek meghozatalára.

26. Javaslat a Fővárosi Biztonsági Iroda Nonprofit Kft. megalakításával kapcsolatos személyi döntések meghozatala tárgyában.

27. Javaslat a BTH Nonprofit Kft. személyi döntéseinek meghozatalára.

28. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények tulajdonosi felügyelő tanácsainak megválasztására.

29. Javaslat a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése c. projektek kivitelezési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében.

30. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés kérdése.

31. Javaslat az újonnan alakuló képviselőtestület munkájának informatikai támogatása céljából notebook-ok beszerzésére.

32. Javaslat a „Nyírő Gyula Kórház, egyes épületek statikai megerősítése” megnevezésű engedélyokirat 1. számú módosításának jóváhagyására.

33. Javaslat egészségügyi intézményekben történő létszámleépítésekkel kapcsolatos döntésekre.

34. Javaslat a Heim Pál Gyermekkórház és Károlyi Sándor Kórház támogatására kártérítési kötelezettség rendezése ügyében.

35. Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra a Budapest Ösztöndíj Program pénzügyi fedezetének 2011. évi költségvetésben történő biztosításához.

36. Javaslat a 2013-as Velo-City konferencia megrendezésére irányuló szerződés megkötésére az Európai Kerékpáros Szövetséggel.

37. Javaslat a Főpolgármesteri Hivatalban pályázati eljárás lefolytatása nélkül is betölthető munkakörökről szóló 56/2007. (X. 16.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezésére.

38. Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

39. Javaslat a Gemini-O ingatlanvagyon-kataszteri nyilvántartó program karbantartására vonatkozó 2011. évi szerződéskötéshez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására.

40. Javaslat Térségi Integrált Szakképző Központok beruházási engedélyokiratai érvényességi idejének meghosszabbítására.

41. Javaslat átutalás kezdeményezésére az Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartalékból támogatott társadalmi szervezetek részére.

42. Javaslat alapítványok támogatására a 2010. évi Települési Értékvédelmi Támogatás pályázatból.

43. Javaslat beruházási engedélyokirat jóváhagyására.

44. Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló, illetve résztulajdonában álló ún. „egyéb” (BVK-n és BKK-n kívüli) gazdasági társaságokkal kapcsolatos egyes személyi kérdésekben.

45. Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló, egyes közüzemi társaságokkal kapcsolatos személyi kérdésekben (javaslat a Budapest Főváros Önkormányzatának, mint egyedüli tag, illetve egyszemélyi részvényes kizárólagos gazdasági társaságok ügyvezetőjének, illetőleg igazgatósági tagjainak, felügyelőbizottsági tagjainak, továbbá részvénytársaságok esetén a vezérigazgatónak visszahívására.)

46. Javaslat a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. (BVK Zrt.) néven megalapított gazdasági társaság működéséhez szükséges személyi döntések meghozatala tárgyában.

47. Rácsai Tamás fellebbezése átmeneti szociális segély ügyben.

48. Tulajdonosi hozzájárulás időtartamának meghosszabbítása a Budapest Főváros XVII. kerület Rákos-patak - Balassagyarmat utca között létesítendő csapadékvíz csatorna tárgyában. ½ 11-kor: Javaslat a Budapesti Rendőrfőkapitány kinevezésének véleményezésére.

A napirend 1. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 53/2010. (XI. 2.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend. 2. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterület-felügyelet alapító okiratának módosítására.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1794/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Közterület-felügyelet alapító okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1795/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a Fővárosi Közterület-felügyelet alapító okirata módosításának aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 6. pontja: Javaslat főjegyzői álláshely pályázatának kiírására.

Előadó: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1806/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi dr. Tiba Zsolt főjegyző lemondását 2010. december 31-i hatállyal.

Határidő: 2010. december 31.

Felelős: Tarlós István

1807/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

A 2011. január 1-jétől betöltendő főjegyzői álláshelyre kiírja a 2. számú melléklet szerinti tartalommal a pályázatot. Felkéri a főpolgármestert a pályázati felhívás közzétételére.

Határidő: 2010. november 5.

Felelős: Tarlós István

1808/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az új főjegyző kinevezésére irányuló javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés 2010. decemberi ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Javaslat az egyszemélyes tulajdonú fővárosi társaságok bérpolitikai irányelveire.

Előadó: dr. Bagdy Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1809/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

az egyszemélyes tulajdonú fővárosi társaságok bérpolitikai irányelveire vonatkozó előterjesztést elfogadja.

1810/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a munkáltatói jogkörében meghatározott teljesítmény, prémiumcélokról, annak kitűzését követően, valamint a prémiumcélok megvalósulásáról, illetve a prémiumfeladatok értékeléséről az értékelést követően tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést.

1811/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a prémiumcélok a napi működtetésen túli feladatok lehetnek, továbbá azzal, hogy a prémiumok kifizetésére csak a prémiumcél meghatározott időben történő megvalósulását követően kerüljön sor.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az elfogadott bérpolitikai irányelvek társaságok általi megismeréséről gondoskodjon. Felhívja a társaságok ügyvezetését arra, hogy a bérpolitikai irányelvekben foglaltak alkalmazásáról 2011. január 31-ig adjanak tájékoztatást.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ létrehozására, valamint ezzel összefüggésben a fővárosi közmű-közszolgáltató gazdasági társaságok irányítási rendszerének az átalakításán alapuló, új városüzemeltetési koncepció elfogadása, valamint ennek nyomán a BVK Zrt. megalapítása és működési feltételeinek biztosítása tárgyában.

Előadó: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1812/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az 1. sz. mellékletben szereplő a Budapesti Városüzemeltetési Központ létrehozására irányuló előterjesztés szerinti koncepciót és feladatmeghatározást azzal a céllal, hogy a városüzemeltetés legfontosabb vállalatainak szakmai irányítása és ezzel azok működésének hatékonysága - Budapest főváros lakossága érdekében - magasabb szintre legyen emelhető.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1813/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Városüzemeltetési Központ létrehozására irányuló előterjesztés szerinti koncepció megvalósítását kezdje meg, az előkészítési és átalakulási folyamat előrehaladásáról 2010. december 31-ig készítsen tájékoztatót a Fővárosi Közgyűlés számára, illetve a koncepció további végrehajtásához szükséges előterjesztéseket terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: azonnal, illetve a tájékoztató tekintetében: 2010. december 31.

Felelős: Tarlós István

1814/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BGYH Zrt., a BTI Zrt., az FKF Zrt., a FŐKERT Nonprofit Zrt., a FŐTÁV Zrt., az FTSZV Kft., a FŐKÉTÜSZ Kft. vezető tisztségviselőit hívja fel a Budapesti Városüzemeltetési Központ létrehozására irányuló előterjesztés szerinti koncepció megvalósításának, a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. létrejöttének, működése megkezdésének és folytatásának elősegítésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1815/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Alapítói jogkörében eljárva a városüzemeltetési koncepció végrehajtásának eszközeként megalapítja a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt.-t (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.), azzal, hogy a további szükséges intézkedések részeként - külön napirendek keretében - módosítani kívánja a BGYH Zrt., a BTI Zrt., az FKF Zrt., a FŐKERT Nonprofit Zrt., a FŐTÁV Zrt., az FTSZV Kft., a FŐKÉTÜSZ Kft. alapító okiratait, illetve meghozza a megfelelő személyi intézkedéseket. A Fővárosi Közgyűlés alapítói jogkörében a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. javára az átláthatóság biztosítása és a költségek racionalizálása érdekében a BGYH Zrt., a BTI Zrt., az FKF Zrt., a FŐKERT Nonprofit Zrt., a FŐTÁV Zrt., az FTSZV Kft., a FŐKÉTÜSZ Kft. társaságok és a BVK Zrt. között kötendő visszterhes szerződésekre, a felsorolt társaságokra vonatkozó személyi hatállyal kizárólagos szolgáltatási jogot biztosít. A kizárólagos jog kiterjed a komplex humán erőforrás koncepció kidolgozása és megvalósítása, a közös teljesítménymérési rendszer megteremtése, a közös pénzügypolitika, cash-pool, kontrolling rendszer működtetése és közös arculat kialakítása és működtetése, a forrásallokáció, valamint a beszerzések optimalizálása és kialakítása érdekében és az irányító tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások teljesítésére megkötendő szerződések kizárólagos teljesítésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1816/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Döntést hoz arról, hogy a közút fenntartási ágazat leválasztásával kapcsolatos Gt. szerinti szétválással összefüggő előkészítő munkát az FKF Zrt. kezdje meg, és intézkedjen a Gt. szerinti szétváláshoz szükséges könyvvizsgáló kiválasztási közbeszerzés lebonyolításáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1817/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

A BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. létrehozásához 150 000 E Ft-ot biztosít, és felkéri a főpolgármestert, hogy a cég alapító okiratának aláírását követően a törzstőke befizetéséhez kapcsolódóan 150 000 E Ft soron kívüli átutalásáról a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. részére az OTP Bank Zrt.-nél megnyitott számla javára intézkedjen.

Határidő: az alapító okirat aláírását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1818/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

A BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. számára nevében a „Budapesti” szó használatát az 59/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint engedélyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1819/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. alapító okiratát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti okirat minta BVK Zrt. alapításával kapcsolatban elfogadott közgyűlési határozatok szerint való kitöltése alapján történő alkalmazásával és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat aláírására és kiadására azzal, hogy a személyi kérdésekről (vezérigazgató; igazgatóság; felügyelőbizottság, könyvvizsgáló) külön napirend keretében dönt.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1820/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

A BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. jegyzett tőkéjét 25 000 E Ft-ban határozza meg, amely dematerializált úton kibocsátandó 25 db 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint névértékű törzsrészvényből áll. Az alapító kötelezettséget vállal a részvények a névérték 600%-on történő jegyzésére és átvételére. A dematerializált részvényeket a keletkeztetést követően az OTP Bank Zrt.-nél vezetett értékpapír letéti számlán kell elhelyezni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1821/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

A „Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt.” alapításával összefüggően, a törzstőke befizetéséhez kapcsolódóan 150 000 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „81.. Budapest Városüzemeltetési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát, felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1822/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Városüzemeltetési Központ működéséről negyedévente készítsen előrehaladási jelentést a Fővárosi Közgyűlés részére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: Javaslat Budapest közlekedési intézményrendszerének átalakítására.

Előadó: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1823/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a „Koncepció Budapest közlekedési intézményrendszerének átalakítására” című koncepciót az 1. számú melléklet szerinti tartalommal és az abban foglaltak megvalósítása érdekében létre kívánja hozni a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1824/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a „Koncepció Budapest közlekedési intézményrendszerének átalakítására” című koncepció megvalósítását kezdje meg, az előkészítési és átalakulási folyamat előrehaladásáról 2010. december 31-ig készítsen tájékoztatót a Fővárosi Közgyűlés számára, illetve az átalakuláshoz szükséges előterjesztéseket terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: azonnal, illetve az előrehaladási tájékoztató elkészítésére 2010. december 31.

Felelős: Tarlós István

1825/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az FKF Zrt., a Parking Kft., a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető, Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. és a Budapesti Közlekedési Zrt. társaságok vezető tisztségviselőit hívja fel a „Koncepció Budapest közlekedési intézményrendszerének átalakítására” című koncepció megvalósításának, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. létrejöttének, működése megkezdésének és folytatásának elősegítésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1826/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készítsen összefoglaló tájékoztatót a Fővárosi Közgyűlés számára a budapesti közösségi közlekedés járműparkjának és infrastruktúrájának állapotáról, továbbá a szükséges intézkedésekről.

Határidő: 2010. december 15.

Felelős: Tarlós István

1827/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy Budapest közlekedési intézményrendszerének átalakításáról negyedévente számoljon be a Fővárosi Közgyűlésnek.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Javaslat a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. megalapítására.

Előadó: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1828/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

a „Budapest” név felvételéről és használatáról szóló 59/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján engedélyezi, hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság nevében a „Budapesti” megjelölés szerepeljen.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1829/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése a) pontja alapján alapítói jogkörében eljárva megalapítja a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.) és felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság bejegyzése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2010. november 2.

Felelős: Tarlós István

1830/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zárt- körűen Működő Részvénytársaság alaptőkéjét 50 000 E Ft-ban határozza meg, amely dematerializált részvényként kibocsátandó 50 db 1 000 000 Ft névértékű törzsrészvényből áll. Az alapító kötelezettséget vállal a részvények jegyzésére és átvételére.

Határidő: 2010. november 2.

Felelős: Tarlós István

1831/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okiratát az előterjesztő által módosított 1. számú melléklet szerinti tartalommal, a törvény szerinti minta alkalmazásával elfogadja, felkéri a főpolgármestert az alapító okirat aláírására és kiadására a személyi döntések meghozatalát követően.

Határidő: 2010. november 2.

Felelős: Tarlós István

1832/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

A „Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” alapításával összefüggően, az alaptőke befizetéséhez, valamint a működési feltételek biztosításához kapcsolódóan 150 000 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát, egyidejűleg az új „81... Budapest Közlekedési Központ Zrt.” címen belül megemeli:

- 50 000 E Ft-tal az önkormányzati beruházások előirányzatát,

- 100 000 E Ft-tal a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre (vállalkozásoknak) előirányzatát.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1833/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a cég alapító okiratának aláírását követően az alaptőke befizetéséhez kapcsolódóan az 50 000 E Ft soron kívüli utalásáról a „Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” részére.

Határidő: cégalapítást követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1834/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a működési támogatásra vonatkozó megállapodás saját hatáskörben történő elkészítésére és aláírására, továbbá arra, hogy gondoskodjon a cég alapítását követően a 100 000 E Ft soron kívüli utalásáról a „Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” részére.

Határidő: cégalapítást követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1835/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. működésének előrehaladásáról negyedévente tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést. Felkéri a főpolgármestert, hogy az első előrehaladási tájékoztatót a Fővárosi Közgyűlés novemberi rendes ülésére terjessze be.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés novemberi rendes ülése, utána folyamatos

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: Javaslat a Fővárosi Biztonsági Iroda Nonprofit Kft. megalapítására.

Előadó: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1836/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal a Fővárosi Biztonsági Iroda Nonprofit Kft. létrehozására irányuló koncepciót.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1837/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Biztonsági Iroda Nonprofit Kft. létrehozására irányuló előterjesztés szerinti koncepció megvalósítását kezdje meg, a folyamat előrehaladásáról, illetve a közhasznúsági besorolás megszerzésének feltételeiről 2010. december 31-ig készítsen tájékoztatót a Fővárosi Közgyűlés számára, illetve a koncepció további végrehajtásához szükséges előterjesztéseket, további javaslatait terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: azonnal, illetve a jelentés elkészítésére 2010. december 31.

Felelős: Tarlós István

1838/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Alapítói jogkörében eljárva az 1. számú melléklet szerinti koncepció végrehajtásának eszközeként megalapítja az 59/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a Fővárosi Biztonsági Iroda Nonprofit Kft.-t (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 1.), illetve meghozza a megfelelő személyi intézkedéseket.

Határidő: 2010. november 12.

Felelős: Tarlós István

1839/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

A „Budapest” név felvételéről és használatáról szóló 59/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján engedélyezi, hogy a Fővárosi Biztonsági Iroda Nonprofit Kft. nevében a „Fővárosi” megjelölés szerepeljen.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1840/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Fővárosi Biztonsági Iroda Nonprofit Kft. alapító okiratát az előterjesztés 2. számú melléklete szerint, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat aláírására és kiadására azzal, hogy a személyi kérdésekről (ügyvezető, felügyelőbizottság, könyvvizsgáló) külön napirend keretében dönt.

Határidő: 2010. október 27.

Felelős: Tarlós István

1841/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Biztonsági Iroda Nonprofit Kft. jegyzett tőkéjét 10 000 000 Ft-ban határozza meg, amely teljes egészében készpénzből áll.

Határidő: 2010. november 2.

Felelős: Tarlós István

1842/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Biztonsági Iroda Nonprofit Kft. megalapítása és 2010. évi működési kiadásának fedezése érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” előirányzatát 25 000 000 Ft-tal, egyidejűleg 10 000 000 Ft-tal megemeli a „81.. Fővárosi Biztonsági Iroda Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát, és 15 000 000 Ft-tal megemeli a „81.. Fővárosi Biztonsági Iroda Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatát, és felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1843/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a cég alapító okiratának aláírását követően a törzstőke befizetéséhez kapcsolódóan a 10 000 E Ft soron kívüli utalásáról a „Fővárosi Biztonsági Iroda Nonprofit Kft.” részére.

Határidő: bankszámla megnyitását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1844/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a működési támogatásra vonatkozó megállapodás saját hatáskörben történő elkészítésére és aláírására, továbbá arra, hogy gondoskodjon a cég alapítását követően a 15 000 E Ft soron kívüli utalásáról a „Fővárosi Biztonsági Iroda Nonprofit Kft.” részére.

Határidő: cégalapítást követően azonnal

Felelős: Tarlós István

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 15/a. pontja: Javaslat a BFVK, FIMŰV, Bp. Városrehabilitáció, ENVIRODUNA, Vidámpark, Budapest Film személyi döntéseinek meghozatalára.

Előadó: dr. Bagdy Gábor

A napirend 15/b. pontja: Javaslat az egyéb vállalatok személyi döntéseinek meghozatalára.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1993/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

a Budapesti Vidám Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042417), mint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaság tulajdonosi jogainak gyakorlójaként - a 2006. évi IV. törvény 19. § (5) bekezdése, 24. § (2) bekezdése, 284. § (2) bekezdése, továbbá a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésének c) pontja alapján, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Társaság Igazgatóságából 2010. október hónap 27. napjával visszahívja:

- Szili Sándor (anyja neve: Czellaho Mária, lakcíme: 1182 Budapest, Dráva u. 89.);

- dr. Persányi Miklós (anyja neve: Domokos Irén, lakcíme: 1061 Budapest, Andrássy út 20.);

- Kinisch Andrea (anyja neve: Farkas Anna, lakcíme: 2360 Gyál, Majakovszkij u. 1.);

- Kőfalvi Tamás (anyja neve: Bartik Julianna, lakcíme: 1161 Budapest, Érsekújvári u. 10/A);

- dr. Kocsis Péter (anyja neve: Celénsek Erzsébet, lakcíme: 1031 Budapest, Kazal u. 65.);

- Hörömpöli Kálmán (anyja neve: Tőzsér Viktória, lakcíme: 1149 Budapest, Kövér Lajos u. 1.)

igazgatósági tagokat.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1994/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Vidám Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042417), mint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaság tulajdonosi jogainak gyakorlójaként - a 2006. évi IV. törvény 19. § (5) bekezdése, 24. § (2) bekezdése, 284. § (2) bekezdése, továbbá a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésének c) pontja alapján, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Társaság Felügyelőbizottságából az alábbi (nem munkavállalói) tagokat 2010. október hónap 27. napjával visszahívja:

- Nádasi Tibor (anyja neve: Farkasfalvi Klára, lakcím: 1126 Budapest, Márvány u. 50.);

- Danielisz Béla (anyja neve: dr. Székvári Edit, lakcím: 1043 Budapest, Tél u. 6.)

felügyelőbizottsági tagokat.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1995/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri és felhatalmazza dr. György István főpolgármester-helyettest arra, hogy a Társaság Igazgatóságában és Felügyelőbizottságában, valamint a vezérigazgató személyében történt változásokat - a Társaság jogi képviselője útján - a Fővárosi Cégbírósághoz bejelentse.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1996/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041884), mint a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaság tulajdonosi jogainak gyakorlójaként a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 19. § (5) bekezdése, 24. § (2) bekezdése, illetve 284. § (2) bekezdése, továbbá a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésének c) pontja alapján, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Társaság Igazgatóságából 2010. október hónap 27. napjával visszahívja:

- dr. Gáspárdy Gergely (anyja neve: Pál Klára, lakcíme: 1137 Budapest, Pozsonyi út 49. V. em. 2.)

- Bajor Zoltán Tamás (anyja neve: Weisz Judit, lakcíme: 1068 Budapest, Rippl Rónai u. 16. II. em. 11.)

- dr. Gáspár István (anyja neve: Gärtner Márta, lakcíme: 1054 Budapest, Alkotmány u. 15. III. em. 12.)

- dr. Gál Csaba (anyja neve: Szabó Gabriella, lakcíme: 1192 Budapest, Zboró köz 7/B)

igazgatósági tagokat.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1997/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041884), mint a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaság tulajdonosi jogainak gyakorlójaként a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 19. § (5) bekezdése, 24. § (2) bekezdése, illetve 284. § (2) bekezdése, továbbá a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésének c) pontja alapján, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Társaság Felügyelőbizottságából 2010. október hónap 27. napjával visszahívja:

- Egerfai József Károly (anyja neve: Németh Edit, lakcíme: 1136 Budapest, Hollán Ernő u. 33. II. em. 3.)

- Markocsány Zoltán Sándor (anyja neve: Pulics Teréz Viktória, lakcíme: 1068 Budapest, Felső erdősor u. 9. I. em. 5.)

- Brecskáné Nagy Mária (anyja neve: Hierholcz Ilona, lakcíme: 1131 Budapest, Nővér u. 16.)

felügyelőbizottsági tagokat.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1998/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri és felhatalmazza dr. György István főpolgármester-helyettest arra, hogy a Társaság Igazgatóságában és Felügyelőbizottságában, valamint a vezérigazgató személyében történt változásokat - a Társaság jogi képviselője útján - a Fővárosi Cégbírósághoz bejelentse.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1999/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalkozói Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 45., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042695), mint a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaság tulajdonosi jogainak gyakorlójaként a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 19. § (5) bekezdése, 24. § (2) bekezdése, illetve 284. § (2) bekezdése, továbbá a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésének c) pontja alapján, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Társaság Igazgatóságából 2010. október hónap 27. napjával visszahívja:

- Kardos Péter (anyja neve: Füzes Éva, lakcíme: 1053 Budapest, Reáltanoda u. 17.)

- dr. Gáspárdy Gergely (anyja neve: Pál Klára, lakcíme: 1137 Budapest, Pozsonyi út 49. V. em. 2.)

- dr. Gál Csaba (anyja neve: Szabó Gabriella, lakcíme: 1192 Budapest, Zboró köz 7/B)

- Koncz Imre (anyja neve: Szilágyi Mária, lakcíme: 1025 Budapest, Zöldlomb u. 13/C)

- Tóth Ildikó (anyja neve: Lévai Róza, lakcíme: 2040 Budaörs, Pántlika u. 18/A) igazgatósági tagokat.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2000/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalkozói Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 45., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042695), mint a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaság tulajdonosi jogainak gyakorlójaként a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 19. § (5) bekezdése, 24. § (2) bekezdése, illetve 284. § (2) bekezdése, továbbá a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésének c) pontja alapján, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Társaság Felügyelőbizottságából 2010. október hónap 27. napjával visszahívja:

- Molnár István (anyja neve: Herdó Anna, lakcíme: 1076 Budapest, Thököly út 22.)

- dr. Marosi Ilona (anyja neve: dr. Bíró Katalin, lakcíme: 1022 Budapest, Bimbó út 3.)

- Bíró Ákos (anyja neve: Bukszár Éva, lakcíme: 1121 Budapest, Magdolna u. 34.)

- Puskás Péter (anyja neve: Fábián Zsuzsanna, lakcíme: 1032 Budapest, Teszársz K. u. 5. IV. em. 20.)

felügyelőbizottsági tagokat.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2001/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri és felhatalmazza dr. György István főpolgármester-helyettest arra, hogy a Társaság Igazgatóságában, valamint a vezérigazgató személyében és a Felügyelőbizottság összetételében történt változásokat - a Társaság jogi képviselője útján - a Fővárosi Cégbírósághoz bejelentse.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2002/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Attila u. 13/A., cégjegyzékszáma: 01-10-042453), mint a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaság tulajdonosi jogainak gyakorlójaként - a 2006. évi IV. törvény 19. § (5) bekezdése, 24. § (2) bekezdése, illetve 284. § (2) bekezdése, továbbá a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésének c) pontja alapján, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Társaság Igazgatóságából 2010. október hónap 27. napjával visszahívja:

- Körmendy Ferenc (anyja neve: Keresztes Hedvig, lakcím: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő u. 18.)

- Grosser János (anyja neve: Schermann Lívia, lakcím: 1066 Budapest, Ó utca 6.)

- Dankóné Hegedűs Jolán (anyja neve: Szincsák Margit, lakcím: 1221 Budapest, Leányka u. 20. V/20.)

- Port Ferenc (anyja neve: Nagy Jolán, lakcím: 1221 Budapest, Plébánia u. 63/B)

- Póta Gyula (anyja neve: Kurucz Lenke, lakcím: 1024 Budapest, Rózsahegy u. 6. IV/1.)

- Csapláros Györgyné dr. Katkó Éva (anyja neve: Buzás Ilona, lakcíme: 1089 Budapest, Reguly Antal u. 6.)

igazgatósági tagokat.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2003/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Attila u. 13/A., cégjegyzékszáma: 01-10-042453), mint a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaság tulajdonosi jogainak gyakorlójaként - a 2006. évi IV. törvény 19. § (5) bekezdése, 24. § (2) bekezdése, illetve 284. § (2) bekezdése, továbbá a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésének c) pontja alapján, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Társaság Felügyelőbizottságából 2010. október hónap 27. napjával visszahívja:

- Bojár Iván András (anyja neve: Sztankay Ágnes, lakcím: 1014 Budapest, Úri u. 52.);

- Germánné dr. Vastag Györgyi (anyja neve: Tandari Klára, lakcím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 71.);

- Devánszkiné dr. Molnár Katalin (anyja neve: dr. Pozsonyi Gabriella, lakcím: 1171 Budapest, Anna u. 3.);

- Szaniszló Sándor (anyja neve: Milotai Mária, lakcím: 1182 Budapest, Királyhágó út. 83. I/3.)

- Z. Halmágyi Judit (anyja neve: Haviár Mária, lakcím: 1221 Budapest, Melinda u. 30-32.);

- Barna Márta (anyja neve: Egri Márta, lakcím: 1118 Budapest, Regős u. 12.);

- Kolarik Tamás (anyja neve: Ihász Márta, lakcím: 1147 Budapest, Lőcsey u. 55/A);

- Baittrok Borbála (anyja neve: ......., lakcím: ......)

felügyelőbizottsági tagokat.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2004/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri és felhatalmazza dr. György István főpolgármester-helyettest arra, hogy a Társaság Igazgatóságában, valamint a vezérigazgató személyében és a Felügyelőbizottság összetételében történt változásokat - a Társaság jogi képviselője útján - a Fővárosi Cégbírósághoz bejelentse.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2005/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1053 Budapest, Curia u. 3., cégjegyzékszáma: Cg: 01-09-704285), mint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaság tulajdonosi jogainak gyakorlójaként - a 2006. évi IV. törvény 19. § (5) bekezdése, 24. § (2) bekezdése, 168. § (1) bekezdése, továbbá a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Társaság felügyelőbizottságából 2010. október hónap 27. napjával visszahívja

- Horváth Gyula (anyja neve: Pintér Teréz, lakcím: 1214 Budapest, Martinovics út 14.)

- Janovszky Zsolt (anyja neve: Vadász Ágnes, lakcím: 1025 Budapest, Zöldlomb u. 16-18. B lépcsőház IV/18.)

- Mitus Zsuzsanna (anyja neve: Csaholyi Ilona, lakcím: ...........)

felügyelőbizottsági tagokat.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2006/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri és felhatalmazza dr. György István főpolgármester-helyettest arra, hogy a Társaság ügyvezetőjének személyében, valamint a Felügyelőbizottság összetételében történt változásokat - a Társaság jogi képviselője útján - a Fővárosi Cégbírósághoz bejelentse.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2007/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés c) pontja alapján úgy dönt, hogy a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045474) soron következő közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljárva a főpolgármester, vagy az általa meghatalmazott személy, kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi közgyűlési döntés meghozatalát:

- Várhegyi László (anya neve: Gulyás Rozália, lakcíme: Budapest, Kiss József u. 4.)felügyelőbizottsági tag és egyben elnök, valamint

- Götz János (anyja neve: Tóth Margit, lakcíme: 2120 Dunakeszi, Diófa u. 2/A)

felügyelőbizottsági tag visszahívását a Társaság Felügyelőbizottságából a Társaság soron következő közgyűlése napjával, valamint ezzel összefüggésben a Társaság Alapszabályának 13.1 pontjában foglalt felsorolás módosítását a visszahívott felügyelőbizottsági tagok törlésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzatának, mint egyedüli tagnak, illetve egyszemélyi részvényesnek a kizárólagos tulajdonában álló közmű-közszolgáltató gazdasági társaságok alapító okiratának módosítására.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2008/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

- mint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaság tulajdonosi jogainak gyakorlója - úgy dönt, hogy a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 38-40.; cégjegyzékszáma: 01-10-043152) alapító okiratát - a Gt. 18. § (1) bekezdése, 19. § (5) bekezdése, 284. § (2) bekezdése, továbbá a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva - az 1. számú melléklet szerint módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2009/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

- mint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaság tulajdonosi jogainak gyakorlója - úgy dönt, hogy a Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1086 Budapest, Fiumei út 16.; cégjegyzékszáma: 01-10-042694) alapító okiratát - a Gt. 18. § (1) bekezdése, 19. § (5) bekezdése, 284. § (2) bekezdése, továbbá a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva - a 3. számú melléklet szerint módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2010/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

- mint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaság tulajdonosi jogainak gyakorlója - úgy dönt, hogy a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.; cégjegyzékszáma: 01-10-043157) alapító okiratát - a Gt. 18. § (1) bekezdése, 19. § (5) bekezdése, 284. § (2) bekezdése, továbbá a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva - az 5. számú melléklet szerint módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2011/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

- mint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaság tulajdonosi jogainak gyakorlója - úgy dönt, hogy a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (székhely: 1073 Budapest, Dob utca 90.; cégjegyzékszáma: 01-10-042452) alapító okiratát - a Gt. 18. § (1) bekezdése, 19. § (5) bekezdése, 284. § (2) bekezdése, továbbá a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva - a 7. számú melléklet szerint módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2012/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

- mint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaság tulajdonosi jogainak gyakorlója - úgy dönt, hogy a Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1067 Budapest, Eötvös u. 21.; cégjegyzékszáma: 01-09-466332) alapító okiratát - a Gt. 18. § (1) bekezdése, 19. § (5) bekezdése, 284. § (2) bekezdése, továbbá a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva - a 9. számú melléklet szerint módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2013/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

- mint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaság tulajdonosi jogainak gyakorlója - úgy dönt, hogy a Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31., cégjegyzékszáma: 01-10-042582) alapító okiratát - Gt. 18. § (1) bekezdése, 19. § (5) bekezdése, 284. § (2) bekezdése, továbbá a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva - a 11. számú melléklet szerint módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2014/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

- mint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaság tulajdonosi jogainak gyakorlója - úgy dönt, hogy az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1186 Budapest, Ipacsfa u 19.; cégjegyzékszáma: 01-09-466334) alapító okiratát - a Gt. 18. § (1) bekezdése, 19. § (5) bekezdése, 168. § (1) bekezdése, továbbá a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva - a 13. számú melléklet szerint módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2015/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri és felhatalmazza a főpolgármestert arra, hogy az 2008-2014/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozatokban foglalt Társaságok alapító okirat módosításának aláírásával és cégbírósághoz történő benyújtásával kapcsolatban:

- Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 38-40.; cégjegyzékszáma: 01-10-043152), a

- Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(székhelye: 1086 Budapest, Fiumei út 16.; cégjegyzékszáma: 01-10-042694), a

- Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(székhelye: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.; cégjegyzékszáma: 01-10-043157), a

- Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

(székhelye: 1073 Budapest, Dob utca 90.; cégjegyzékszáma: 01-10-042452), a

- Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhelye: 1067 Budapest, Eötvös u. 21.; cégjegyzékszáma: 01-09-466332), a

- Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.; cégjegyzékszáma: 01-10-042582) és a

- Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1186 Budapest, Ipacsfa u. 19.; cégjegyzékszáma: 01-09-466334)

alapító okiratának módosítása és a 2., 4., 6., 8., 10., 12., valamint a 14. számú mellékletben lévő, a Társaságok - jelen módosításokkal - egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratainak aláírására, továbbá arra, hogy a szükséges okiratokat - a Társaságok jogi képviselője útján - a Fővárosi Cégbíróságra benyújtsa.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2016/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri dr. György István főpolgármester-helyettest, hogy gondoskodjon a közmű- közszolgáltató gazdasági társaságok honlapjain az alapító okirataik, illetve hirdetményeik közzétételéről.

A napirend 17. pontja: Javaslat a közlekedési intézményrendszer átalakítása kapcsán egyes társaságok alapító okiratának módosítására.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2017/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

a Parking Kft. alapító okiratát az előterjesztő által kiegészített 1. számú melléklet szerinti tartalommal módosítja, felkéri a főpolgármestert alapító okirat módosítás aláírására és kiadására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2018/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal módosítja, felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására és kiadására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2019/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Közlekedési Zrt. alapító okiratát a 3. számú melléklet szerinti tartalommal módosítja, és elfogadja a 4. számú melléklet szerinti egységes szerkezetű alapító okiratot, továbbá felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására és kiadására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Javaslat a FIMŰV Zrt. alapító okiratának módosítására.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2020/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalkozói Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 45.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042695), mint a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaság tulajdonosi jogainak gyakorlója a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 19. § (5) bekezdése, 24. § (2) bekezdése, illetve 284. § (2) bekezdése, továbbá a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésének b) pontja alapján - a c) pontban meghatározottakra is figyelemmel - a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva az alapító okiratot az 1. sz. melléklet szerint módosítja.

2021/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri és felhatalmazza a főpolgármestert a Társaság 2. számú melléklet szerinti, a jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az aláírására, továbbá a kapcsolódó változásnak - a Társaság jogi képviselője útján - a Fővárosi Cégbírósághoz történő bejelentésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Az ENVIRODUNA Kft. alapító okiratának módosítása.

Előadó: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2022/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. (székhelye: 1053 Budapest, Curia u. 3., cégjegyzékszáma: Cg: 01-09-704285), mint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaság tulajdonosi jogainak gyakorlójaként - a 2006. évi IV. törvény 19. § (5) bekezdése, 24. § (2) bekezdése, 168. § (1) bekezdése, továbbá a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. alapító okiratát az 1. számú melléklet szerint módosítja, és felkéri a főpolgármestert a 3. számú melléklet szerinti egységes szerkezetű alapító okirat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2023/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri és felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a Társaság személyi összetételében történt változásokat - a Társaság jogi képviselője útján - a Fővárosi Cégbírósághoz bejelentse.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Elvi fenntartói döntés FŐSZINFORM megszüntetésről.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2024/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat takarékosabb gazdálkodása és az önkormányzati intézmények racionálisabb feladatelosztása érdekében előzetesen, elviekben egyetért a Fővárosi Önkormányzat Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolgálatnak (FŐSZINFORM) jogutód nélküli megszüntetésével.

2025/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az intézmény megszüntetéshez szükséges előkészületeket tegye meg, és a FŐSZINFORM megszüntetéséhez kapcsolódó jogi, munkaügyi, pénzügyi és technikai intézkedések jogszerű végrehajtására vonatkozó előterjesztést terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés első ülése a jogszabályok által előírt egyeztetési és tájékoztatási kötelezettség teljesítését követően (legkésőbb a Fővárosi Közgyűlés 2010. decemberi rendes ülése)

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Javaslat a Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zrt. alapító okirata módosítására.

Előadó: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2026/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

a Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Attila u. 13/A, cégjegyzékszáma: 01-10-042453), mint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaság tulajdonosi jogainak gyakorlója - a 2006. évi IV. törvény 19. § (5) bekezdése, 24. § (2) bekezdése, 168. § (1) bekezdése, továbbá a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva - az alapító okiratot az 1. sz. melléklet szerint módosítja.

2027/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri és felhatalmazza a főpolgármestert a Társaság 2. sz. melléklet szerinti - jelen módosításokkal - egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására, továbbá a kapcsolódó változásnak - a Társaság jogi képviselője útján - a Fővárosi Bíróság, mint Cégbírósághoz történő benyújtásra.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: A Budapesti Vidám Park Zrt. alapító okiratának módosítása.

Előadó: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2028/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

a Budapesti Vidám Park Zrt. (székhelye: 1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042417), mint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaság tulajdonosi jogainak gyakorlója - a 2006. évi IV. törvény 19. § (5) bekezdése, 24. § (2) bekezdése, 168. § (1) bekezdése, továbbá a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva - az alapító okiratot az 1. sz. melléklet szerint módosítja.

2029/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri és felhatalmazza a főpolgármestert a Társaság 2. sz. melléklet szerinti - jelen módosításokkal - egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására, továbbá a kapcsolódó változásnak - a Társaság jogi képviselője útján - a Fővárosi Bíróság, mint Cégbírósághoz történő benyújtásra.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: A Budapesti Vidám Park Zrt.-vel kapcsolatosan a Fővárosi Közgyűlés által hozott 1639/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. határozat módosítása.

Előadó: dr. Bagdy Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2030/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

az 1639/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. határozatot úgy módosítja, hogy „a Budapesti Vidám Park Zrt. részére 100 000 000 Ft összegű alárendelt tulajdonosi kölcsönt nyújt azzal, hogy azt a banki folyószámla hitelkeretének csökkentésére és a szállítói tartozásainak kifizetésére kell fordítani”.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2031/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 100 000 000 Ft összegű alárendelt tulajdonosi kölcsön nyújtására vonatkozó megállapodást a 6. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a 100 000 000 Ft összegű tulajdonosi kölcsönnek a Budapesti Vidám Park Zrt. számlájára történő átutalásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 31. pontja: Javaslat az újonnan alakuló képviselő-testület munkájának informatikai támogatása céljából notebook-ok beszerzésére.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2064/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Közgyűlés tagjai részére új notebook-ok biztosítása érdekében hozzájárul a központosított közbeszerzéshez történő csatlakozáshoz, valamint a központosított közbeszerzésen keresztül történő beszerzéshez. A csatlakozás és a beszerzés a 456.d)/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. határozat által jóváhagyott engedélyokirat alapján történik.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2065/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

A „Javaslat a fővárosi képviselők személyi használatában lévő laptopok megvásárlására” tárgyú, 1716/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. határozatát hatályon kívül helyezi, ezzel egyidejűleg a korábbi képviselőtestület tagjai által használt, nyilvántartott értékkel nem rendelkező képviselői notebook-ok képviselők részére történő értékesítéséhez az aktuális forgalmi értékbecslésben szereplő áron hozzájárul és felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: Javaslat a „Nyírő Gyula Kórház, egyes épületek statikai megerősítése” megnevezésű engedélyokirat 1. számú módosításának jóváhagyására.

Előadó: dr. Pesti Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2066/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Nyírő Gyula Kórház, egyes épületek statikai megerősítése” (5664) megnevezésű feladat engedélyokiratának 1. számú módosítását a 3. számú mellékletben szereplő tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: Javaslat egészségügyi intézményekben történő létszámleépítésekkel kapcsolatos döntésekre.

Előadó: dr. Pesti Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2067/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet feladatracionalizálása miatt végleges létszámleépítésben érintett munkavállalókkal kapcsolatban ténylegesen felmerült kiadások elszámolását.

2068/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

A létszámcsökkentéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek fedezeteként egyszeri jelleggel a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 525 E Ft-tal történő növelésével egyidejűleg módosítja az érintett egészségügyi intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

Kiadásból személyi juttatás - 88 E Ft

munkaadókat terhelő járulékok +613 E Ft

2009. év M.e.: E Ft
Címkód Intézmény megnevezése Előleg Létszámleépítés
költsége
Változás
+/-
1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet
- személyi juttatások
- munkaadókat terhelő járulékok
60 794
46 056
14 738
58 271
44 585
13 686
-2 523
-1 471
-1 052
1112 Nyírő Gyula Kórház
- személyi juttatások
- munkaadókat terhelő járulékok
0
0
0
1 998
1 559
439
1 998
1 559
439
Összesen: 60 794 60 269 -525
ebből: - személyi juttatások 46 056 46 144 88
- munkaadókat terhelő járulékok 14 738 14 125 -613

2069/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendelet módosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés novemberi ülése

Felelős: Tarlós István

2070/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a létszámcsökkentéssel érintett dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szerkezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül - nincs lehetőség. A megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

2071/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a Nyírő Gyula Kórház létszámleépítéséhez kapcsolódó juttatások fedezetének átutalásának engedélyezésére, valamint a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet visszafizetési kötelezettségének rendezésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: Javaslat a Heim Pál Gyermekkórház és Károlyi Sándor Kórház támogatására kártérítési kötelezettség rendezése ügyében.

Előadó: dr. Pesti Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2072/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Heim Pál Gyermekkórház kártérítési kötelezettsége teljesítéséhez 32 247 E Ft támogatást biztosít, 2011. január 1-jétől 12 havi egyenlő részletben történő visszafizetéssel. Jóváhagyja, megköti az 1. sz. melléklet szerinti megállapodást, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására, valamint az utaláshoz szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: megállapodás megkötésére 15 nap, utalásra a megállapodás megkötését követően 3 nap

Felelős: Tarlós István

2073/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 32 247 E Ft-tal, és egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „1118 Heim Pál Gyermekkórház” cím támogatási és kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatát.

2074/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

A Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet kártérítési kötelezettsége teljesítéséhez 10 269 E Ft támogatást biztosít, 2011. január 1-jétől 12 havi egyenlő részletben történő visszafizetéssel. Jóváhagyja, megköti a 2. sz. melléklet szerinti megállapodást, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására, valamint az utaláshoz szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: megállapodás megkötésére 15 nap, utalásra a megállapodás megkötését követően 3 nap

Felelős: Tarlós István

2075/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 10 269 E Ft-tal és egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatát.

2076/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg egy elkülönített alap létrehozásának a lehetőségét, amely az egészségügyi intézmények számára pályázat útján lehetővé tenné, hogy vesztett perek esetén oda folyamodhassanak a pénzügyi problémák rendezése érdekében, akár nem kölcsön, hanem vissza nem térítendő támogatás formájában is.

A napirend 35. pontja: Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra a Budapest Ösztöndíj Program pénzügyi fedezetének 2011. évi költségvetésben történő biztosításához.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2077/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

előzetes kötelezettséget vállal a Budapest Ösztöndíj Program 5000 E Ft összegű pénzügyi fedezetének a 2011. évi költségvetésben, a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím személyi juttatások előirányzatán történő biztosítására.

Határidő: 2011. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: Javaslat a 2013-as VeloCity konferencia megrendezésére irányuló szerződés megkötésére az Európai Kerékpáros Szövetséggel.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2078/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az Európai Kerékpáros Szövetséggel a 2013-as VeloCity konferencia rendezési jogára vonatkozó együttműködési megállapodást a 3. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2010. november 30.

Felelős: Tarlós István

2079/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

A VeloCity konferencia rendezésére vonatkozó együttműködési megállapodás mindkét fél részéről történő aláírását követően kötelezettséget vállal arra, hogy a konferencia megrendezéséhez szükséges díjat az alábbiak szerint biztosítja:

A „7209 VeloCity konferencia rendezése” cím dologi kiadások előirányzatán az ECF (Európai Kerékpáros Szövetség) részére fizetendő 150 ezer EUR díjat 3 évre vonatkozóan, a mindenkori hivatalos MNB árfolyam figyelembevételével (2010-ben 50 ezer EUR, 2012-ben 50 ezer EUR, 2013-ban 50 ezer EUR).

2080/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

A konferencia 2010-es rendezési díj részlet biztosítása érdekében 14 034 E Ft-tal (az ECF részére fizetendő rendezési jog első részlete, a 2010. augusztus 3-án érvényes MNB árfolyamon számolva) csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7209 VeloCity konferencia rendezése” cím dologi kiadási előirányzatot.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

2081/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

A konferencia rendezésére vonatkozó együttműködési megállapodás mindkét fél részéről történő aláírását követően kötelezettséget vállal arra, hogy a 2012-2013. évi rendezési díj részlet fedezetének biztosítása érdekében a „7209 VeloCity konferencia rendezése” cím dologi kiadási előirányzaton 50-50 ezer EUR-t biztosít, a mindenkori hivatalos MNB árfolyam figyelembevételével.

Határidő: az együttműködési megállapodás aláírását követően a 2012-2013. évi költségvetések tervezése

Felelős: Tarlós István

2082/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

A konferencia rendezésére vonatkozó együttműködési megállapodás mindkét fél részéről történő aláírását követően kötelezettséget vállal, hogy a konferencia előkészítéséhez szükséges 19 000 E Ft-ot a „7209 VeloCity konferencia rendezése” cím dologi kiadási előirányzaton (2011-ben 6000 E Ft, 2012-ben 5000 E Ft, 2013-ban 8000 E Ft) biztosítja.

Határidő: az együttműködési megállapodás aláírását követően a 2011-2013. évi költségvetések tervezése

Felelős: Tarlós István

2083/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

A konferencia rendezésére vonatkozó együttműködési megállapodás mindkét fél részéről történő aláírását követően kötelezettséget vállal a konferencia költségvetéséből esetlegesen elmaradó bevételek pótlására, a mindenkori hivatalos MNB árfolyam figyelembevételével, legfeljebb 450 000 EUR mértékig (126 306 000 Ft, 2010. augusztus 3-án érvényes MNB árfolyamon számolva).

Határidő: szükség esetén a 2013. évi költségvetés tervezése során

Felelős: Tarlós István

2084/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a VeloCity konferencia előkészítési és lebonyolítási munkáiban a Studio Metropolitana Nonprofit Kft. (SM) helyét a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. veszi át. A kerékpáros civil szervezetek részéről a Magyar Kerékpárosklub (MK) mellett a Kerékpáros Magyarország Szövetség is bevonásra kerül.

A napirend 37. pontja: Javaslat a Főpolgármesteri Hivatalban pályázati eljárás lefolytatása nélkül is betölthető munkakörökről szóló 56/2007. (X. 16.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezésére.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 54/2010. (XI. 11.) Főv. Kgy. rendeletét a Főpolgármesteri Hivatalban pályázati eljárás lefolytatása nélkül is betölthető munkakörökről szóló 56/2007. (X. 16.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezéséről.

A napirend 38. pontja: Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2085/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

az előterjesztés tárgyalását elnapolja.

A napirend 39. pontja: Javaslat a Gemini-O ingatlanvagyon-kataszteri nyilvántartó program karbantartására vonatkozó 2011. évi szerződéskötéshez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2086/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a Főpolgármesteri Hivatal számára a Gemini-O ingatlanvagyon-kataszteri nyilvántartó program karbantartására vonatkozó 2011. évi szerződés megkötéséhez szükséges pénzügyi fedezetet, évi 5256 E Ft + áfa, azaz 6570 E Ft összeget, a 2011. évi költségvetésben a „7234 Vagyon-nyilvántartási feladatok” cím dologi kiadások előirányzatán biztosítja.

Határidő: 2011. évre szóló költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: Javaslat Térségi Integrált Szakképző Központok beruházási engedélyokiratai érvényességi idejének meghosszabbítására.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2087/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az 5416., 5418. és 5423. azonosító-számú beruházási engedélyokiratok módosítását az 1., 2. és 3. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az okiratok aláírására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: Javaslat átutalás kezdeményezésére az Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartalékból támogatott társadalmi szervezetek részére.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2088/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

a Gazdasági Bizottság 404/2010. (VIII. 17.) sz. határozata alapján engedélyezi az 5 400 E Ft összegű támogatás átutalását a Magyar Skál Club Egyesület részére, a 2009. évi 70. Skál Világkongresszus értékelő és 2010. évi Budapest promóciós kiadvány megjelentetéséhez a „8211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret” terhére.

Határidő: az engedélyezésre: azonnal, az utalványozásra: szerződés szerint

Felelős: Tarlós István

2089/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

A Gazdasági Bizottság 493/2010. (IX. 21.) sz. határozata alapján engedélyezi a 400 E Ft összegű támogatás átutalását a Nagytétényi Polgári Kör által szervezett 15. Jubileumi Szüreti Felvonulás és Mulatságok című rendezvény megvalósításához a „8211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret” terhére.

Határidő: az engedélyezésre: azonnal, az utalványozásra: szerződés szerint

Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: Javaslat alapítványok támogatására a 2010. évi Települési Értékvédelmi Támogatás pályázatból.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2090/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendeletben a 7216 címkód alatti Települési Értékvédelmi Támogatás 2010. évi előirányzatának terhére támogatás átutalását engedélyezi az alábbi alapítványok részére a megjelölt összegekben.

Támogatott Támogatás célja Támogatás
összege
1) 14. sorszámú pályázat
Budapest VIII. kerület, Mária utca 39.
Schulek Vilmos Alapítvány
eredeti
bútorok
felújítása
1 000 000 Ft
2) 52. sorszámú pályázat
Budapest XXI. kerület, Árpád utca 1.
Csepeli Munkásotthon Alapítvány
előcsarnok felújítása 5 000 000 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: Javaslat beruházási engedélyokirat jóváhagyására.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2091/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az ünnepi ülései kivételével a rendes üléseit a Városháza dísztermében kívánja megtartani 2011. II. negyedévtől. Ennek érdekében a Városháza épület dísztermében ki kell alakítani az új közgyűlési termet és annak a kiszolgáló helyiségeit, ki kell építeni a MikroVoks szavazó rendszert + NAPIR (vizuális tájékoztató rendszer), a MikroKam robotkamerás közvetítő rendszert, valamint a főpolgármesteri sajtótájékoztató termet, illetve azok kiszolgáló helyiségeit.

2092/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 457/e/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott „Újvárosháza kiszolgáló helyiségek korszerűsítése II. ütem” tárgyú 1. sz. módosított beruházási engedélyokiratot.

2093/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül az „Újvárosháza kiszolgáló helyiségek korszerűsítése II. ütem” megnevezésű feladat előirányzatát 40 M Ft-tal, egyben a feladat törlésre kerül, ezzel egyidejűleg azonos összeggel 40 M Ft-tal címen belül új feladatként tervbe veszi a „Közgyűlési terem és kiszolgáló helyiségek kialakítása a Városházán” megnevezésű feladatot.

2094/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 6441. egyedi azonosító számú, a „Közgyűlési terem és kiszolgáló helyiségek kialakítása a Városházán” megnevezésű feladat beruházási engedélyokiratát az 5. számú melléklet szerint és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 5 napon belül

Felelős: Tarlós István

2095/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó feladat költségvetési rendelet módosítását terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 45. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás időtartamának meghosszabbítása a Budapest Főváros XVII. kerület Rákos-patak - Balassagyarmat utca között létesítendő csapadékvíz csatorna tárgyában.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2097/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az 1686/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. határozatában foglaltakat, amely szerint „a Fővárosi Közgyűlés tulajdonosi hozzájárulást ad Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Csapadékvíz elvezetés a Pesti úton (Balassagyarmat u.-Rákos patak között) (tsz: 23.08.222) terve alapján csapadékvíz csatorna megépítéséhez a XVII. kerület Pesti út (hrsz.: 125938) (hrsz.: 128456), Rákos-patak (hrsz.: 137657/2) érintett területeire, valamint hozzájárul a KMOP-2010-3.3.1.B „Belterületi csapadékvíz elvezetés és gyűjtés” c. pályázati kiírásra pályázat benyújtásához, annak végrehajtásához, a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó általi aktiválásához, továbbá hozzájárul, hogy az ingatlanok a pályázat által előírt kötelező 5 éves fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre álljanak”, visszavonja.

2098/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. h.

Tulajdonosi hozzájárulást ad Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata részére a „Csapadékvíz elvezetés a Pesti úton (Balassagyarmat u.-Rákos patak között)” (tsz: 23.08.222) terve alapján csapadékvíz csatorna megépítéséhez a XVII. kerület Pesti út (hrsz.: 125938) (hrsz.: 128456) Rákos-patak (hrsz.: 137657/2) érintett területeire, valamint hozzájárul a KMOP-2010-3.3.1.B „Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés” című pályázati kiírásra benyújtott „Pesti út 16. akna és a Balassagyarmat u. közötti csapadék-csatorna szakasz megvalósítása Rákosmentén” című pályázatban foglalt célok megvalósítása érdekében, annak végrehajtásához, a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó általi aktiválásához, továbbá hozzájárul, hogy az ingatlanok a pályázat által előírt kötelező 10 éves fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre álljanak.

Határidő: 2010. november 8.

Felelős: Tarlós István

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2010. október 27-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére