Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

3/2011. (II. 8.) Főv. Kgy. rendelet

a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2011. évi megosztásáról

Budapest Főváros Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben és a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló többször módosított 2006. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: forrásmegosztásról szóló törvény) 2. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A normatív részesedési arány változása miatti korrekció

1. § A forrásmegosztásról szóló törvény 5. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint - a 4. § (1) bekezdése szerint osztottan megillető bevételekből, a személyi jövedelemadó helyben maradó részébe beleértve a jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatti elvonás elszámolását követően a tárgyévet megelőző évben visszaigényelhető, illetve befizetendő összeget is - 2011-ben

a) a Fővárosi Önkormányzatot 47,17083191%,

b) a kerületi önkormányzatokat együttesen 52,82916809%

részesedés illeti meg. A kerületi önkormányzatokat megillető részesedés felosztásakor a forrásmegosztásról szóló törvény 6. §-a szerint kell eljárni.

Az állandó népességhez kapcsolódó normatív hozzájárulás megosztása

2. § A Fővárosi Közgyűlés

(1) az állandó népességhez kapcsolódó normatív hozzájárulásokat - kivéve a települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladataihoz kapcsolódó normatív hozzájárulást - a feladatot ellátó önkormányzatokhoz szabályozza, és a 2010. január elsejei állandó népesség alapján az önkormányzatok között osztja meg.

(2) a települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladataira a 2010. január elsejei állandó népesség után járó 2769 Ft/fő mértékű 4 693 294 398 Ft összegű normatív hozzájárulásból - e rendelet 1. § a) pontjában meghatározott részesedés alapján számítva - 2 213 866 012 Ft-ot a Fővárosi Önkormányzathoz szabályoz, a fennmaradó 2 479 428 386 Ft-ot a kerületi önkormányzatok között osztja meg az 1. számú melléklet 3. oszlopa szerint.

A magánszemélyek jövedelemadójából - beleértve a jövedelemdifferenciálódás mérsékléséhez kapcsolódó korrekciót is - a Fővárosi Önkormányzatot megillető rész, a helyi iparűzési adó, az idegenforgalmi adó, valamint az üdülőhelyi normatív hozzájárulás megosztása

3. § A Fővárosi Közgyűlés

(1) a magánszemélyek jövedelemadójából - beleértve a jövedelemdifferenciálódás mérsékléséhez kapcsolódó korrekciót is - a Fővárosi Önkormányzatot megillető részt, az iparűzési adót e rendelet 1. § a) és b) pontjában meghatározott arányban osztja meg a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok között.

(2) az (1) bekezdés szerinti megosztásnak megfelelően a magánszemélyek jövedelemadójából a Fővárosi Önkormányzatot mint települési önkormányzatot megillető - a jövedelemkülönbségek mérséklése miatti 23 437 657 976 Ft összegű elvonással csökkentett - 14 457 323 464 Ft összegből 6 819 639 750 Ft-ot a Fővárosi Önkormányzathoz, 7 637 683 714 Ft-ot a 2. számú melléklet 3. oszlopa szerint a kerületi önkormányzatokhoz szabályoz.

(3) az (1) bekezdés szerinti megosztásnak megfelelően a 2009. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésének elszámolásából 2010-ben a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat együttesen érintő egyszeri 2 180 275 037 Ft összegű korrekcióból 1 151 821 164 Ft-ot a 3. számú melléklet 3. oszlopa szerint a kerületi önkormányzatokhoz szabályoz.

(4) a tervszinten 150 000 000 Ft összegű idegenforgalmi adót tervszinten 70 756 248 Ft összegben a Fővárosi Önkormányzathoz, tervszinten 79 243 752 Ft összegben a kerületi önkormányzatokhoz szabályozza, melynek kerületi önkormányzatonkénti részesedését (ajánlott tervszámait) az 5. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

(5) az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához 1,5 Ft/idegenforgalmi adóforint mértékű, 225 000 000 Ft összegű üdülőhelyi normatív hozzájárulásból 106 134 372 Ft-ot a Fővárosi Önkormányzathoz, 118 865 628 Ft összeget a kerületi önkormányzatokhoz szabályoz. Az egyes kerületi önkormányzatok részesedését (ajánlott tervszámait) az 5. számú melléklet 4. oszlopa szerinti összegekben határozza meg.

(6) a 193 000 000 ezer Ft összegben tervezett helyi iparűzési adóból

a) az e rendelet 1. § a) pontjában meghatározott részt a Fővárosi Önkormányzathoz szabályozza.

b) az e rendelet 1. § b) pontjában meghatározott rész megosztását az egyes kerületi önkormányzatok között a 6. számú melléklet 2. oszlopa szerinti részesedési arányoknak megfelelően és 3. oszlopa szerinti összegekben határozza meg.

4. § (1) A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2010. évi megosztásáról szóló 4/2010. (II. 25.) Főv. Kgy. rendeletnek az Állami Számvevőszék általi felülvizsgálata eredményeként az egyes kerületeket érintő egyszeri jellegű korrekciókat a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) Azok a kerületi önkormányzatok, amelyek 2011-ben bevezetik az idegenforgalmi adót, a Fővárosi Önkormányzat által beszedett idegenforgalmi adóból és a hozzá kapcsolódó üdülőhelyi normatív hozzájárulásból nem részesülnek.

(3) A 3. § (3) és 4. § (1) bekezdésében meghatározott korrekcióknak a helyi iparűzési adóból a 7. § (7) és (8) bekezdése szerinti utalással történő végrehajtása következtében kialakuló végleges részesedéseket - mint a helyi iparűzési adó ajánlott tervszámait - a 6. számú melléklet 6. oszlopa tartalmazza.

A kerületi önkormányzatokhoz befolyt helyi adó és az ehhez kapcsolódó normatív hozzájárulás, illetve a gépjárműadó megosztása

5. § A kerületi önkormányzatok kivetései alapján a kerületi adóbeszedési számlákra 2011. január 1-jétől 2011. december 31-éig befolyt helyi adó, a helyi adókon belül az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához igényelhető 1,5 Ft normatív hozzájárulás, illetve a gépjárműadó 100%-ban az érintett kerületi önkormányzat költségvetési bevétele.

A működésképtelenné vált kerületi önkormányzatok kiegészítő támogatása

6. § A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 35. § (3) bekezdésében foglaltak szerint az Országgyűlés a Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetben létrehozza a 6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása cím előirányzatot a 6. melléklet szerinti felhasználással.

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő kerületi önkormányzatok kiegészítő támogatási igényének benyújtási feltételeit e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

Végrehajtási szabályok

7. § (1) A 3. § (6) bekezdése szerinti szabályozást a Fővárosi Önkormányzat számláira helyi iparűzési adó címen 2011. január 1-jétől 2011. december 31-éig befolyt bevételre kell alkalmazni.

(2) A Főpolgármesteri Hivatalnak havonta, a tárgyhót követő hónap 10-éig kell átutalnia a helyi iparűzési adót - a 3. § (6) bekezdésben szabályozott részesedési aránynak megfelelően - az önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira, az alábbi eltéréssel:

a) a június hónapban befolyt iparűzési adót úgy kell átutalni, hogy június 30-án megérkezzen a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira.

b) a december hónapban befolyt iparűzési adót úgy kell átutalni a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok részére, hogy az december 31-én megérkezzen azok költségvetési elszámolási számláira.

(3) A 3. § (4)-(5) bekezdései szerinti szabályozást a Fővárosi Önkormányzat idegenforgalmi adóbeszedéssel kapcsolatos számláira 2011. január 1-jétől 2011. december 31-éig befolyt idegenforgalmi adóra és a hozzá kapcsolódóan igénybe vehető üdülőhelyi normatív hozzájárulásokra kell alkalmazni.

(4) A Főpolgármesteri Hivatalnak:

a) havonta, júniusban és decemberben a tárgyhó utolsó napján, a többi hónapban a tárgyhót követő hó 5-éig kell a befolyt idegenforgalmi adót átutalnia a Fővárosi Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.

b) havonta, a tárgyhót követő hó 10-éig kell a befolyt idegenforgalmi bevétel (idegenforgalmi adó és a hozzá kapcsolódó üdülőhelyi normatív hozzájárulások) arányos részét átutalnia a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira.

c) a 150 millió Ft-on felül befolyó idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó - utólagosan igényelhető - normatív hozzájárulásból a kerületi önkormányzatokat megillető összegeket a Fővárosi Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára érkezést követő 15 napon belül kell a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira átutalnia.

d) amennyiben a forrásmegosztási rendelet 5. számú mellékletében figyelembe vett kerületi önkormányzatokon felül más kerületi önkormányzatok is bevezetik 2011-ben az idegenforgalmi adót, akkor az 5. számú mellékletben meghatározott felosztási arányokat újra kell számolnia úgy, hogy az adót bevezető kerületek részesedése a Fővárosi Önkormányzat által beszedett idegenforgalmi adóból 0% legyen.

(5) A kerületi önkormányzatoknak az e rendelet 5. számú melléklete szerinti tervszámokat, valamint a (4) bekezdés b) és c) pontjai szerint a költségvetési elszámolási számláikra befolyó összeget „támogatásértékű működési bevétel”-ként kell a költségvetéseikben, illetve a beszámolóikban szerepeltetniük.

(6) E rendelet 2. § (2) bekezdésében, továbbá a 3. §-ban tételesen felsorolt megosztott forrásokat, kivéve a 3. § (3) és 4. § (1) bekezdésekben meghatározott egyszeri korrekciókat - az e rendeletben szabályozottaknak megfelelően - a kihirdetést követő első utalásnál visszamenőleg korrigálni kell.

(7) A 3. § (3) bekezdésében meghatározott egyszeri korrekciót a helyi iparűzési adó 2011. áprilisi utalásánál kell rendezni a 3. számú melléklet 3. oszlopa szerint. A Fővárosi Önkormányzattól elvont összeget a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira kell utalni.

(8) A 4. § (1) bekezdésében meghatározott egyszeri korrekciót a helyi iparűzési adó 2011. áprilisi utalásánál kell a kerületi önkormányzatokkal rendezni a 4. számú melléklet szerint.

Záró rendelkezés

8. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. * 

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. számú melléklet a 3/2011. (II. 8.) Főv. Kgy. rendelethez

A települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás kerületi önkormányzatok közötti megosztása
2011. évreÖnkormányzatok megnevezése


Részesedési arányok


(%)
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás
(Ft)
1 2 3
I. kerületi önkormányzat 1,5724 38 986 870
II. kerületi önkormányzat 5,0482 125 167 166
III. kerületi önkormányzat 7,1716 177 813 920
IV. kerületi önkormányzat 6,0843 150 856 555
V. kerületi önkormányzat 1,3980 34 661 709
VI. kerületi önkormányzat 2,5683 63 679 008
VII. kerületi önkormányzat 3,3868 83 972 251
VIII. kerületi önkormányzat 3,8872 96 380 462
IX. kerületi önkormányzat 3,6935 91 578 378
X. kerületi önkormányzat 4,7747 118 385 729
XI. kerületi önkormányzat 7,2289 179 234 222
XII. kerületi önkormányzat 2,9588 73 361 949
XIII. kerületi önkormányzat 6,1984 153 683 965
XIV. kerületi önkormányzat 6,9928 173 382 502
XV. kerületi önkormányzat 5,1107 126 716 517
XVI. kerületi önkormányzat 4,1343 102 508 171
XVII. kerületi önkormányzat 4,7053 116 663 867
XVIII. kerületi önkormányzat 6,5410 162 180 392
XIX. kerületi önkormányzat 3,4799 86 281 996
XX. kerületi önkormányzat 3,5607 88 284 959
XXI. kerületi önkormányzat 4,8491 120 231 078
XXII. kerületi önkormányzat 3,2465 80 494 247
XXIII. kerületi önkormányzat 1,4085 34 922 471
Kerületi önkormányzatok összesen 100,0000 2 479 428 386

2. számú melléklet a 3/2011. (II. 8.) Főv. Kgy. rendelethez

Az átengedett személyi jövedelemadó kerületi önkormányzatok közötti megosztása
2011. évre


Önkormányzatok megnevezése

Részesedési arányok

(%)
Részesedési arány szerint átengedett személyi jövedelemadó
(Ft)
1 2 3
I. kerületi önkormányzat 1,5724 120 095 982
II. kerületi önkormányzat 5,0482 385 567 590
III. kerületi önkormányzat 7,1716 547 741 764
IV. kerületi önkormányzat 6,0843 464 701 728
V. kerületi önkormányzat 1,3980 106 772 662
VI. kerületi önkormányzat 2,5683 196 158 166
VII. kerületi önkormányzat 3,3868 258 669 899
VIII. kerületi önkormányzat 3,8872 296 892 416
IX. kerületi önkormányzat 3,6935 282 099 976
X. kerületi önkormányzat 4,7747 364 677 907
XI. kerületi önkormányzat 7,2289 552 116 895
XII. kerületi önkormányzat 2,9588 225 985 700
XIII. kerületi önkormányzat 6,1984 473 411 339
XIV. kerületi önkormányzat 6,9928 534 091 133
XV. kerületi önkormányzat 5,1107 390 340 243
XVI. kerületi önkormányzat 4,1343 315 768 341
XVII. kerületi önkormányzat 4,7053 359 373 848
XVIII. kerületi önkormányzat 6,5410 499 583 915
XIX. kerületi önkormányzat 3,4799 265 784 889
XX. kerületi önkormányzat 3,5607 271 954 858
XXI. kerületi önkormányzat 4,8491 370 362 360
XXII. kerületi önkormányzat 3,2465 247 956 183
XXIII. kerületi önkormányzat 1,4085 107 575 919
Kerületi önkormányzatok összesen 100,0000 7 637 683 714

3. számú melléklet a 3/2011. (II. 8.) Főv. Kgy. rendelethez

Jövedelemdifferenciálódás mérsékléséhez kapcsolódó korrekció kerületi önkormányzatok közötti megosztása
2011. évreÖnkormányzatok megnevezése

Részesedési arányok

(%)
Részesedési arány szerint a jövedelemdifferenciálódás mérsékléséhez kapcsolódó korrekció
(Ft)
1 2 3
I. kerületi önkormányzat 1,5724 18 111 393
II. kerületi önkormányzat 5,0482 58 146 544
III. kerületi önkormányzat 7,1716 82 603 650
IV. kerületi önkormányzat 6,0843 70 080 577
V. kerületi önkormányzat 1,3980 16 102 135
VI. kerületi önkormányzat 2,5683 29 582 153
VII. kerületi önkormányzat 3,3868 39 009 401
VIII. kerületi önkormányzat 3,8872 44 773 649
IX. kerületi önkormányzat 3,6935 42 542 836
X. kerületi önkormányzat 4,7747 54 996 220
XI. kerületi önkormányzat 7,2289 83 263 454
XII. kerületi önkormányzat 2,9588 34 080 373
XIII. kerületi önkormányzat 6,1984 71 394 054
XIV. kerületi önkormányzat 6,9928 80 545 031
XV. kerületi önkormányzat 5,1107 58 866 296
XVI. kerületi önkormányzat 4,1343 47 620 283
XVII. kerületi önkormányzat 4,7053 54 196 327
XVIII. kerületi önkormányzat 6,5410 75 341 078
XIX. kerületi önkormányzat 3,4799 40 082 396
XX. kerületi önkormányzat 3,5607 41 012 874
XXI. kerületi önkormányzat 4,8491 55 853 479
XXII. kerületi önkormányzat 3,2465 37 393 690
XXIII. kerületi önkormányzat 1,4085 16 223 272
Kerületi önkormányzatok összesen 100,0000 1 151 821 164

4. számú melléklet a 3/2011. (II. 8.) Főv. Kgy. rendelethez

ÁSZ vizsgálat miatti korrekciók kerületi önkormányzatok közötti megosztása
2011. évre


Önkormányzatok megnevezése
ÁSZ vizsgálat korrekció miatt a kerületnek utalandó
(E Ft)
1 2
I. kerületi önkormányzat 9 647
II. kerületi önkormányzat 9 343
III. kerületi önkormányzat 32 226
IV. kerületi önkormányzat 27 033
V. kerületi önkormányzat 5 373
VI. kerületi önkormányzat 10 275
VII. kerületi önkormányzat 13 549
VIII. kerületi önkormányzat 15 551
IX. kerületi önkormányzat 14 777
X. kerületi önkormányzat 25 538
XI. kerületi önkormányzat 29 250
XII. kerületi önkormányzat 17 158
XIII. kerületi önkormányzat 40 591
XIV. kerületi önkormányzat 27 113
XV. kerületi önkormányzat 18 884
XVI. kerületi önkormányzat 15 061
XVII. kerületi önkormányzat 18 824
XVIII. kerületi önkormányzat 11 725
XIX. kerületi önkormányzat 17 399
XX. kerületi önkormányzat 13 687
XXI. kerületi önkormányzat 8 922
XXII. kerületi önkormányzat 6 562
XXIII. kerületi önkormányzat 3 576
Kerületi önkormányzatok összesen 392 065

5. számú melléklet a 3/2011. (II. 8.) Főv. Kgy. rendelethez

Az idegenforgalmi bevételek kerületi önkormányzatok közötti megosztása és ajánlott tervszáma
2011. évre
Önkormányzatok megnevezéseRészesedési arányok


%


Az idegenforgalmi adó megosztása
(ajánlott tervszám)

(E Ft)
Üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás megosztása
(ajánlott tervszám)
(E Ft)
1 2 3 4
I. kerületi önkormányzat 0 0 0
II. kerületi önkormányzat 0 0 0
III. kerületi önkormányzat 0 0 0
IV. kerületi önkormányzat 0 0 0
V. kerületi önkormányzat 0 0 0
VI. kerületi önkormányzat 0 0 0
VII. kerületi önkormányzat 0 0 0
VIII. kerületi önkormányzat 0 0 0
IX. kerületi önkormányzat 0 0 0
X. kerületi önkormányzat 0 0 0
XI. kerületi önkormányzat 14,1029 11 176 16 764
XII. kerületi önkormányzat 0 0 0
XIII. kerületi önkormányzat 0 0 0
XIV. kerületi önkormányzat 13,6425 10 811 16 216
XV. kerületi önkormányzat 9,9706 7 901 11 852
XVI. kerületi önkormányzat 8,0658 6 392 9 587
XVII. kerületi önkormányzat 9,1796 7 274 10 911
XVIII. kerületi önkormányzat 12,7611 10 112 15 169
XIX. kerületi önkormányzat 6,7890 5 380 8 070
XX. kerületi önkormányzat 6,9466 5 505 8 257
XXI. kerületi önkormányzat 9,4603 7 497 11 245
XXII. kerületi önkormányzat 6,3336 5 019 7 529
XXIII. kerületi önkormányzat 2,7479 2 178 3 266
Kerületi önkormányzatok összesen 100,0000 79 244 118 866

6. számú melléklet a 3/2011. (II. 8.) Főv. Kgy. rendelethez

A helyi iparűzési adó kerületi önkormányzatok közötti megosztása és ajánlott tervszáma
2011. évreÖnkormányzatok megnevezése


Részesedési arányok

(%)

Részesedési arány szerinti helyi iparűzési adó
(ezer Ft)
Jövedelem-
differenciálódás mérsékléséhez kapcsolódó korrekció
(ezer Ft)

ÁSZ vizsgálat miatti korrekció összesen
(ezer Ft)

Helyi iparűzési adó ajánlott tervszáma (3+4+5)
(ezer Ft)
1 2 3 4 5 6
I. kerületi önkormányzat 1,5724 1 603 238 18 111 9 647 1 630 996
II. kerületi önkormányzat 5,0482 5 147 187 58 147 9 343 5 214 676
III. kerületi önkormányzat 7,1716 7 312 153 82 604 32 226 7 426 983
IV. kerületi önkormányzat 6,0843 6 203 599 70 081 27 033 6 300 712
V. kerületi önkormányzat 1,3980 1 425 376 16 102 5 373 1 446 852
VI. kerületi önkormányzat 2,5683 2 618 640 29 582 10 275 2 658 497
VII. kerületi önkormányzat 3,3868 3 453 149 39 009 13 549 3 505 708
VIII. kerületi önkormányzat 3,8872 3 963 406 44 774 15 551 4 023 731
IX. kerületi önkormányzat 3,6935 3 765 932 42 543 14 777 3 823 251
X. kerületi önkormányzat 4,7747 4 868 317 54 996 25 538 4 948 851
XI. kerületi önkormányzat 7,2289 7 370 559 83 263 29 250 7 483 073
XII. kerületi önkormányzat 2,9588 3 016 827 34 080 17 158 3 068 065
XIII. kerületi önkormányzat 6,1984 6 319 869 71 394 40 591 6 431 853
XIV. kerületi önkormányzat 6,9928 7 129 922 80 545 27 113 7 237 580
XV. kerületi önkormányzat 5,1107 5 210 900 58 866 18 884 5 288 651
XVI. kerületi önkormányzat 4,1343 4 215 392 47 620 15 061 4 278 074
XVII. kerületi önkormányzat 4,7053 4 797 510 54 196 18 824 4 870 530
XVIII. kerületi önkormányzat 6,5410 6 669 263 75 341 11 725 6 756 329
XIX. kerületi önkormányzat 3,4799 3 548 131 40 082 17 399 3 605 613
XX. kerületi önkormányzat 3,5607 3 630 498 41 013 13 687 3 685 198
XXI. kerületi önkormányzat 4,8491 4 944 203 55 853 8 922 5 008 978
XXII. kerületi önkormányzat 3,2465 3 310 125 37 394 6 562 3 354 081
XXIII. kerületi önkormányzat 1,4085 1 436 099 16 223 3 576 1 455 899
Kerületi önkormányzatok összesen 101 960 294 1 151 821 392 065 103 504 180

7. számú melléklet a 3/2011. (II. 8.) Főv. Kgy. rendelethez

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása

A helyi önkormányzat önállósága és működőképessége megőrzése érdekében - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 87. § (1) bekezdése alapján - kiegészítő támogatást igényelhet az általa ellátott feladatok működtetéséhez kapcsolódó hiányra az alábbi feltételek szerint.

1. Nem igényelhet támogatást az az önkormányzat, amely(nél):

1.1. lakosságszáma 1000 fő alatti, és nem tartozik körjegyzőséghez,

1.2. helyi adó bevezetéséről nem döntött, és ilyen bevételt nem tervez,

1.3. a költségvetési rendeletében nem tervez működési célú hiányt,

1.4. a kötelezettségvállalás a tárgyévben vagy a tárgyévet megelőző évben meghaladja az Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát,

1.5. kötelező könyvvizsgálat esetén a tárgyévet megelőző évi zárszámadást a könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el.

Az 1.1. pont szerinti feltétel teljesítése alól a kormány általános hatáskörű szerve felmentést ad, ha:

- az önkormányzat földrajzi helyzete nem teszi lehetővé, hogy az igazgatási feladatai ellátására körjegyzőséget alakítson, illetve ahhoz csatlakozzon,

- az önkormányzat az igazgatási és kötelező közszolgáltatási feladatai ellátására más önálló önkormányzati hivatallal rendelkező települési önkormányzattal, önkormányzatokkal kívánt körjegyzőséget létrehozni vagy már működő körjegyzőséghez kívánt csatlakozni, de a közös feladatellátáshoz felkért települési önkormányzat(ok) vagy a már működő körjegyzőséghez tartozó önkormányzatok ezt nem tették számára lehetővé.

2. Nem lehet támogatást igényelni a gazdaságtalan feladatszervezésből, a működési kiadások elismerhetőnél nagyobb mértékéből adódó működési hiány finanszírozásához. Így - többek között - nem támogatható:

- a feladatellátáshoz képest kiugró létszám és személyi juttatás,

- külön is a képviselő-testület/közgyűlés, illetve az önkormányzati hivatal személyi és dologi jellegű kiadásainak indokolatlan mértéke, valamint

- az önként vállalt feladatok és/vagy az ezekhez kapcsolódó átadott pénzeszközök és a támogatásértékű kiadások.

3. A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és ellenőrzésének részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével tárgyév február 28-áig rendeletet alkot.

4. Az önkormányzat a támogatás iránti igénylését a Kincstár illetékes területi szervéhez nyújtja be.

5. Az igénylést az év során az alábbi határidőkig lehet benyújtani:

- április 30.,

- szeptember 10.,

- november 5.

Igénylést egy önkormányzat évente legfeljebb 2 alkalommal nyújthat be, kivéve, ha olyan előre nem látható esemény következik be, amely az önkormányzat működőképességét veszélyezteti.

6. A Kincstár a saját nyilvántartásából elérhető és az önkormányzatoktól - indokolt esetben helyszínen - beszerzett dokumentumokkal kiegészített igénylést felterjeszti az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak.

7. A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együtt dönt a helyi önkormányzatokért felelős minisztérium által működtetett tárcaközi bizottság javaslata alapján.

8. A döntésre a beérkező igénylések elbírálását követően folyamatosan, de legkésőbb december 10-éig kerül sor.

Az 5. pont szerinti működőképességet veszélyeztető esetben a döntés soron kívül történik.

9. A támogatások önkormányzatonkénti összege az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapjain kerül közzétételre.

10. Az önkormányzat részére a támogatások átutalása a döntést követően soron kívül történik.

11. A lakosságszámra a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala adatait a 2010. január 1-jei állapot szerint kell figyelembe venni.


  Vissza az oldal tetejére