A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

14/2011. (IV. 4.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az Szt. 92. § (1) bekezdése az intézményt fenntartó önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe utalja a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális intézmények térítési díjával kapcsolatos szabályok megalkotását.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az R. 3. §-a a személyi térítési díj megállapítására vonatkozó főbb szabályokat tartalmazza, így meghatározásra került, hogy a személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg, és arról értesíti az ellátást igénylőt.

Az átmeneti elhelyezést biztosító intézményeknél az ellátásért fizetendő személyi térítési díj az ellátott jövedelmének meghatározott mértékét nem haladhatja meg.

A tartós bentlakásos szociális intézményekben a személyi térítési díj megállapításánál bevezetésre került a jövedelemhányad fogalma. Az R. meghatározza a legmagasabb jövedelemhányad mértékét a rehabilitációs célú lakóotthonoknál és az egyéb tartós elhelyezést biztosító ellátásoknál.

Annak az ellátottnak, akinek a havi jövedelme eléri, vagy meghaladja a rá irányadó jövedelemhányadot, annál a fizetendő személyi térítési díj összege megegyezik az intézményi térítési díj összegével.

Lehetőség van arra, hogy a személyi térítési díj számításának alapjánál figyelembe vételre kerülhessen a lakó jelentős készpénzvagyona is, amennyiben a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét.

Amennyiben az ellátott jövedelemhányada nem éri el az intézményi térítési díj összegét, jelentős készpénzvagyonnal nem rendelkezik, ugyanakkor jelentős ingatlanvagyona van, ebben az esetben a jövedelemhányad mellett a jelentős ingatlanvagyon terhére állapítható meg a személyi térítési díj. A rehabilitációs célú lakóotthonra ez a rendelkezés nem alkalmazható.

A 2. §-hoz

A díjhátralék befizetésre való felhívás eredménytelensége esetére meghatározza az intézményvezető eljárására irányadó jogszabályt.

A 3. §-hoz

Az Szt. 115. § (9) bekezdése értelmében a szolgáltatási önköltség egy szolgáltatási egységre számított értékét az előző év adatai alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A 2010. évi tényleges adatok az éves költségvetési beszámolóval egyidejűleg váltak ismertté, ezért a szolgáltatási önköltség és az Szt. 115. § (1) bekezdése alapján megállapítandó intézményi térítési díj felülvizsgálata és az R. 1. és 3. mellékleten történő átvezetése szükséges.

A 4. §-hoz

Az R. hatálybaléptetéséről, illetve a szükséges hatályon kívül helyezésekről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére