A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

15/2011. (IV. 4.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények formáiról, azok igénybevételének rendjéről

Általános indokolás

Jelen rendelet (a továbbiakban: R.) megalkotását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és a végrehajtásához kapcsolódó jogszabályok változása indokolja.

Az R. megalkotására az Szt. 92. § (1) és (2) bekezdése ad felhatalmazást.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az R. alkalmazásánál figyelembe kell venni azokat a jogszabályokat, melyek az R. tárgyára figyelemmel magasabb szintű szabályozást tartalmaznak, vagy azzal összefüggnek, így különösen a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletet, továbbá az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletet, valamint a 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendeletet.

A 2. §-hoz

Az Szt. 92. §-a értelmében a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított intézmények formáit, azok igénybevételének módját. Az R. megalkotásának célja, hogy az ellátást igénylő, valamint az intézménnyel jogviszonyban álló személyek a rendeletben meghatározott módon vegyék igénybe a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátási formákat.

A 3. §-hoz

Az R. 3. § (1)-(3) bekezdése meghatározza azon személyek körét, akik igényelhetik a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott szociális intézményi ellátást. A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy főpolgármesteri engedély alapján azon személyek is kérhetik az intézményvezetőtől elhelyezési kérelmük elbírálását, akik nem felelnek meg az (1)-(3) bekezdésben foglalt feltételeknek.

A 4. §-hoz

Az R. 4. §-a felsorolja a Fővárosi Önkormányzat által biztosított, a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátási formákat. Az 1. sz. melléklet pedig ezen ellátásokat végző intézmények felsorolását tartalmazza.

Az 5. §-hoz

Az R. 5. §-a szabályozza, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, ill. törvényes képviselője kérelmére történik. Az R. külön kitér arra az esetre, amikor az intézményi elhelyezést nem az ellátást igénylő kérelmezi.

A 6-7. §-hoz

Az R. 6. §-a rögzíti, hogy az ápolást-gondozást nyújtó intézményekbe az Szt. hivatkozott szakaszaiban meghatározott személyek helyezhetők el.

Az R. 7. §-ban kerül szabályozásra ezen intézménybe történő ellátási kérelem benyújtásának módja. Az ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi elhelyezés a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Felvételt Előkészítő Csoportjánál kezdeményezhető az R. 2. sz. melléklete szerinti formanyomtatvány és igazolások benyújtásával. A Felvételt Előkészítő Csoport a Fővárosi Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest V., Bajcsy Zsilinszky út 36-38. szám) működik. E szakaszban kerül meghatározásra a Felvételt Előkészítő Csoport feladata.

A 8-9. §-hoz

Az R. 8. §-a rögzíti, hogy az időskorúak gondozó házába az Szt. hivatkozott szakaszában meghatározott személyek helyezhetők el. A Fővárosi Önkormányzat egyetlen időskorúak gondozó házát tart fenn a Budapest XVII., Pesti út 117. szám alatt. Az elhelyezést az intézmény vezetőjénél kell kérelmezni az R. 3. sz. mellékletében kitöltött formanyomtatvány egyidejű benyújtásával.

Az R. 9. §-a a hajléktalan személyek átmeneti szállása, vagy éjjeli menedékhelye igénybevételét szabályozza. A hajléktalan személyek átmeneti szállásán történő elhelyezést az intézmény vezetőjétől kell kérelmezni, az éjjeli menedékhely ellátása az intézményben történő személyes megjelenés útján vehető igénybe.

Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekbe történő elhelyezés határozott idejű.

A 10. §-hoz

Az R. 10. §-ában meghatározásra kerül, hogy a lakóotthoni ellátás igénybevételére az Szt.-ben meghatározott feltételek fennállása esetén kizárólag az ápoló-gondozó otthonban élők jogosultak.

A 11. §-hoz

Az R. 11. §-a rögzíti, hogy a nappali melegedő igénybevétele milyen formában történhet.

A 12. §-hoz

Az R. 12. §-a kimondja, hogy - az éjjeli menedékhely és a nappali melegedő kivételével - az ellátás iránti kérelemről az intézmény vezetője dönt. A (2) bekezdése biztosítja a döntés elleni jogorvoslati lehetőséget.

A (3) bekezdésben felsorolt ellátások kivételével az intézményi elhelyezés előtt az intézmény vezetője a kérelmezővel vagy törvényes képviselőjével megállapodást köt. A megállapodásnak az Szt.-ben meghatározottakat kell tartalmaznia. Ezen túl az ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátás esetén a megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy az intézmény jogutód nélküli megszűnése esetén a Fővárosi Önkormányzat gondoskodik az ellátott más intézményben történő ellátásáról. Azon ellátott esetében, aki az átlagot jóval meghaladó szintű elhelyezés és ellátás érdekében egyszeri hozzájárulást fizetett be, azonos színvonalú ellátásban részesül.

A 13-14. §-hoz

Az R. 13-14. §-a rögzíti az intézményi jogviszony megszűnésének, megszüntetésének eseteit.

A 15. §-hoz

Az R. 15. §-a tartalmazza, hogy az intézményben élők érdekeinek érvényesülését hivatott elősegíteni az intézmény Házirendje - melyet a Fővárosi Önkormányzat SZMSZ-e szerint a Közgyűlés hagy jóvá - illetve a tartós bentlakásos intézményekben kötelezően létrehozandó Érdek-képviseleti Fórum. Az Érdek-képviseleti Fórum működésének részletes szabályait a Házirend tartalmazza.

A 16-17. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről, a vonatkozó korábbi rendelet és az azt módosító rendeletek hatályon kívül helyezéséről rendelkezik, továbbá a jogszabály változásából adódó feladat megszűnése miatt módosítja az SZMSZ-t. Az Szt. 94/B. § módosítása alapján egyszerűsödött a soron kívüli elhelyezés szabályai, megszűnt a fenntartó képviselőjének bevonásával történő döntéshozatal.


  Vissza az oldal tetejére