A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

62/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az Szt. 92. § (1) bekezdése és 115. § (1) bekezdése, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének a) pontja az intézményt fenntartó önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe utalja a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális intézmények térítési díjával kapcsolatos szabályok megalkotását.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Szt. 117/B. §-a változásának átvezetése szükséges a rendeleten.

A 2. §-hoz

A rendelet módosítását a szöveg pontosításának szükségessége indokolja. A 6. § (1) bekezdéséből törölni kell a (2) bekezdésre történő hivatkozást, mert az hatályon kívül helyezésre került. A 6. § (4) bekezdésben foglaltak megfelelő értelmezése miatt szükséges módosítani a rendelet szövegét.

A 3. §-hoz

A módosítást a működési költségek emelkedésében megjelenő személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok, az élelmezési kiadások, a közüzemi díjak áremelkedése, valamint az általános forgalmi adó változása teszik indokolttá.

A 4. §-hoz

Az R. hatálybaléptetéséről, illetve a szükséges hatályon kívül helyezésekről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére