A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

88/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a 2012. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról

Általános indokolás

A rendelet az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 76. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2012. év eleji átmeneti - a Fővárosi Önkormányzat költségvetésére vonatkozó rendelet megalkotásáig tartó - időszak finanszírozására és költségvetési gazdálkodására tartalmaz szabályozást. A szabályozás célja a folyamatosság fenntartása, a pénzügyi zavarok elkerülése.

Részletes indokolás

Az 1. § a forrásmegosztással érintett bevételek esedékes részlete bruttó összegéből való kerületi, valamint fővárosi önkormányzati részesedést szabályozza. Lényegében a 2011. évi forrásmegosztási arányokat tartja érvényben az átmeneti időszakra. A végleges forrásmegosztás és az átmeneti időszak részesedései különbözetének elszámolását a 2012. évi forrásmegosztási rendelet fogja szabályozni.

Az (1) bekezdés a normatív állami hozzájárulásként a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladataihoz népességarányosan átengedett személyi jövedelemadó megosztását a kerületi önkormányzatok között a 2011. január 1-i állandó népességük arányában határozza meg.

A (2) bekezdés a körzeti igazgatás feladataihoz és a pénzbeli juttatásokhoz népességarányosan átengedett normatív személyi jövedelemadó megosztását a kerületi önkormányzatok között a 2011. január 1-jei állandó népességük arányában határozza meg.

A (3) bekezdés a települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladataihoz kapcsolódó normatív hozzájárulás esedékes részlete bruttó összegéből a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek mértékét szabályozza.

A (4) bekezdés a települési önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadó bruttó összegéből a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek arányát szabályozza.

Az (5) bekezdés az idegenforgalmi adó bevételéből történő részesedést a 2011. évi forrásmegosztási rendeletben előírtaknak az átmeneti időszakra történő megtartásával írja elő, a 3/2011. (II. 8.) Főv. Kgy. rendelet 5. sz. mellékletének 2. oszlopa szerint.

A (6) bekezdés a helyi iparűzési adóból való részesedés arányát a 3/2011. (II. 8.) Főv. Kgy. rendelet 6. sz. mellékletének 2. oszlopa szerint határozza meg.

A (7) bekezdés kimondja, hogy a normatív hozzájáruláshoz kapcsolódó 2011. január 1-jei állandó népességszámot és a kerületenkénti megoszlási viszonyszámokat a rendelet 1. sz. melléklet 2. és 3. oszlopa tartalmazza.

A 2. § az adatszolgáltatás és az utalás szabályait rögzíti.

Az (1) bekezdés az állandó népességszámhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó utalásának a lebonyolításhoz szükséges, a Belügyminisztérium felé történő adatszolgáltatási kötelezettségről rendelkezik.

A (2)-(3) bekezdés tételesen rögzíti az iparűzési adó, az idegenforgalmi adó utalásának időpontjait.

A 3. § általános felhatalmazást ad a főpolgármesternek a költségvetési feladatoknak a Főpolgármesteri Hivatal útján - korlátokkal - történő vitelére.

A 4. § (1) bekezdése a folyó költségvetés finanszírozásának szabályait részletezi.

a) pontja a működőképesség fenntartása érdekében a 2. számú melléklet szerinti időpontokban és mértékben engedélyezi a Főpolgármesteri Hivatal, illetve az intézmények finanszírozását.

b) pontja lehetőséget biztosít - a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság és az illetékes szakbizottság tájékoztatása mellett - a 60 napon túl lejárt fizetési kötelezettségek előrehozott támogatással történő rendezésére és keletkezésének megelőzésére, az adósságrendezési eljárás elkerülése érdekében.

c)-d) pontjai a 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány erejéig engedi a kifizetést, továbbá kötelezettségvállalást és kifizetést engedélyez a 2011. évben - 2012. évi költségvetés terhére - hozott közgyűlési döntések alapján.

e) pontja az egyes közoktatási, valamint a szociális feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő támogatások utalását szabályozza.

f) pontja a 2012. január 1-jétől a központi költségvetéshez kerülő Fővárosi Tűzoltóparancsnokság részére biztosítja átmeneti finanszírozásként a 2012. január 2-án esedékes nettó bérekhez, valamint a járulékokhoz szükséges fedezetet olyan pénzügytechnikával, hogy a főváros által megelőlegezett összeg az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság által megtérítésre és a főváros 2012. évi költségvetésébe visszapótlásra kerül.

A (2) bekezdés a hajléktalan ellátás jogszabályban meghatározott formáinak, illetve a Főv. Kgy. rendeletben meghatározott hajléktalanok pénzbeli szociális ellátásának kifizetéséhez szükséges - a központi költségvetésből utólagosan megtérített - összegek megelőlegezését biztosítja.

A (3) bekezdés biztosítja a szakképzési támogatások továbbutalását az intézményekkel és a támogatókkal kötött megállapodások alapján.

A (4) bekezdés közgyűlési döntések alapján biztosítja az érintett költségvetési intézmények részére a létszámleépítéssel összefüggő támogatások utalását.

Az (5) bekezdés a „8432 Hitelszerződésekkel és adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségek” és a „8433 Hitelfelvétel költségei” címeken történő kifizetésekről rendelkezik.

A (6) bekezdés a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.-nál biztosítja a műhiba perekkel kapcsolatos követelések fedezetét a Fővárosi Közgyűlés kötelezettségvállalása alapján.

A (7) bekezdés Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás társulási szerződésében meghatározottak szerinti kifizetést szabályozza.

A (8) bekezdés kifizetést enged a jogszabályon, jogerős bírósági, illetve közigazgatási döntésen alapuló kötelezettségekre.

Az 5. § (1) bekezdése a 2012. évi költségvetési rendelet megalkotásáig terjedő átmeneti időszakra meghatározza a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők illetményalapjának mértékét és biztosítja a folyamatos kifizetést. A Főpolgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők és munkavállalók részére az egyéb illetmény jellegű juttatások időarányos kifizetésére vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.

A (2) bekezdésben a fővárosi önkormányzati intézmények alkalmazottai önkéntes nyugdíj-, illetve egészségpénztárakkal szembeni részben vagy egészben átvállalt tagdíjai megfizetésére engedélyez kötelezettségvállalást és kifizetést.

A 6. § intézkedik a Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok pénzellátásáról, a központi költségvetésből származó, illetve a Fővárosi Önkormányzat által a működtetéshez biztosított támogatások kiutalásának rendjéről.

A 7. § a Fővárosi Önkormányzat költségvetési szervei és a Főpolgármesteri Hivatal kiadásainak folyamatos finanszírozhatósága érdekében a 2011. évi kötelezettségvállalásokból adódó kiadások teljesítését engedi az Ámr. 59/A. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján azzal, hogy a tervbevételre a 2012. február havi költségvetési rendeletmódosításnál intézkedni kell.

A 8. § a 2011. évi költségvetésben a „8210 Környezetvédelmi Alap” terhére 2011. évi keretmaradványuk erejéig engedi a kötelezettségvállalást és a támogatás utalását.

A 9. § (1) bekezdés a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző társaság részére a ténylegesen teljesített mennyiségnek megfelelően biztosítja a támogatás utalását.

A (2) bekezdés a Budapest Esély Nonprofit Kft. részére biztosítja a támogatást.

A (3) bekezdés a BTDM Budapesti Turisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft. részére biztosítja a negyedéves támogatás utalását.

A (4) bekezdés biztosítja a közfeladatokat ellátó vállalkozások részére a 2011. évi szerződések teljesítéséből eredő kifizetéseket és szabályozást ad a folyamatos feladatellátás biztonságát megteremtő finanszírozásra.

Az (5) bekezdés biztosítja a BKV Zrt. részére a normatív állami támogatásnak az önkormányzat számlájára érkezést követő továbbutalást, valamint a közgyűlési döntéssel a 2011-re jóváhagyott működési támogatás leutalását.

A (6) bekezdés a BKK Zrt. feladatellátásához kapcsolódó, a 2012. évben felmerülő feltételes adómegállapításra vonatkozóan engedi a szerződés megkötését és az ehhez fűződő utalás teljesítését.

A (7) bekezdés megengedi a 2011. évi vállalkozási célú előirányzat-maradványok felhasználását.

A (8) bekezdés a közfeladatokat ellátó nonprofit társaságok finanszírozására a feladatellátás biztonságát megteremtő szabályozást biztosít.

A (9) bekezdés a szociálpolitikai és egészségügyi alapfeladatokat közszolgáltatási szerződéssel átvállaló, a 2012. évre is érvényes közszolgáltatási szerződéssel rendelkező alapítványok, társadalmi szervezetek finanszírozásáról rendelkezik.

A (10) bekezdés az oktatási alapfeladatokat közszolgáltatási szerződéssel átvállaló, a 2012. évre is érvényes közszolgáltatási szerződéssel rendelkező alapítványok, társadalmi szervezetek finanszírozásáról rendelkezik.

A (11) bekezdés rendelkezik a hajléktalanellátó civil szervezetek számára nyújtott támogatásról.

A (12) bekezdés a) pontja rendelkezik a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódó feladatokat ellátó alapítványok támogatásáról,

b) pontja biztosítja a fővárosi hajléktalanok téli ellátására fenntartott időszakos férőhelyek támogatásának utalását.

c) pontja rendelkezik a nappali melegedők működtetéséhez szükséges tényleges ellátotti létszámarányos támogatásáról.

d)-e) pontjai az éjjeli menedékhelyek és nappali melegedők kialakításához szükséges működési támogatást biztosítja.

f) pontja rendelkezik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által szerződéssel átvállalt hajléktalan ellátó intézmény működéséhez szükséges fedezet biztosításáról.

A (13) bekezdés a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvánnyal megkötött közszolgálati szerződés alapján rendelkezik a támogatás utalásáról.

A (14) bekezdés a sportfeladatokat szerződés alapján ellátó társadalmi szervezetek folyamatos működése fenntartásának szükséges fedezet biztosítása érdekében külön szabályozást ad.

A (15) bekezdés a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság támogatásáról rendelkezik.

A (16) bekezdés a gyermekvédelem speciális ellátásának biztosításához ad támogatást az ellátási szerződésben foglaltak szerint.

A (17) bekezdés a végelszámolás alatt álló Schöpf-Merei Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. részére biztosítja a támogatást.

A (18) bekezdés az önkormányzati körön kívülre történő, az (8)-(17) bekezdésekben nem szabályozott utalásokat megállapodásokhoz, költségvetési kötelezettségvállalásokhoz köti. E támogatások céljellegük miatt évente rendeleti szabályozást tesznek szükségessé, ugyanakkor lehetővé kell tenni a határidős kötelezettségek teljesítését.

A (19) bekezdés rendkívüli, a szokásos ügymenettől eltérő esetekben közgyűlési döntést követően a 2012. évet érintő kötelezettségvállalásra engedi az utalást.

A 10. § (1) bekezdése a meghatározott célra kapott állami támogatást, valamint az átvett pénzeszközöket az összeg címzettjének számlájára engedi tovább utalni.

A (2) bekezdés a 4. számú metróvonal 1. szakasz beruházásával kapcsolatos szerződésekben foglaltak teljesítését engedélyezi az átmeneti időszakban.

A 11. § az önkormányzati kiadások közül a fejlesztési és beruházási címeken megtervezett feladatok finanszírozásának, kötelezettségvállalásának átmeneti szabályozásait részletezi.

Az (1) bekezdés az intézményeknél folyamatban lévő felújítási feladatokhoz biztosítja a fedezet utalását.

A (2) bekezdés a 2011. évi költségvetésben szereplő intézmény felújítási feladatokra, valamint az érvényes 7 éves fejlesztési tervben szereplő út-hídfelújítási keret saját forrása terhére az engedélyezési okmányok készítését engedi, továbbá jóváhagyása után felhatalmazást ad a kötelezettségvállalásra és az utalásra.

A (3) bekezdés biztosítja a kifizetéseket az engedélyezési okmánnyal rendelkező beruházásokra és felhalmozási pénzeszközátadásokra.

A (4) bekezdés intézményeknél folyamatban lévő, az önkormányzat által céljelleggel támogatott fejlesztési feladatokhoz biztosítja a támogatások utalását.

Az (5) bekezdés az okmány nélkül megvalósuló tanulmánytervek, valamint a bérlakás értékesítési feladatokhoz kapcsolódó kiadások és a lakás-mobilitás kiadásai finanszírozásának lehetőségét teremti meg az átmeneti időszakban.

A (6) bekezdés a beruházás forrásai között nem szereplő többletbevétel, a többletbevételt igazoló kötelezettségvállalás esetén az engedélyokmány módosításáról rendelkezik.

A (7) bekezdés a költségvetés elfogadásáig, csak az Uniós támogatással finanszírozott beruházásokra enged okmányt beterjeszteni, azzal, hogy a támogatási szerződés megkötésre került. Engedélyezi a kötelezettségvállalást és biztosítja a kifizetéseket.

A 12. § az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban is biztosítja, illetve megengedi a főpolgármesternek:

- likviditási hitel felvételét,

- a megkötött hitelszerződések alapján a le nem hívott hitelkeretek felvételét,

- a hitelszerződések adósságterhei időben történő kifizetését,

- az átmenetileg szabad pénzeszközök kihelyezését.

A 13. § (1) bekezdése a 2011. évi költségvetésben jóváhagyott intézményi felújítási feladatok és a 7 éves fejlesztési tervben szereplő út-híd felújítási keret saját forrása terhére az e rendelet 11. § (2) bekezdésében meghatározottakhoz tartalmaz kiegészítő szabályozást, mely szerint a többletigényeket címen belüli átcsoportosítással kell rendezni, ha az átmeneti időszakában egy adott felújítási feladatra történt kötelezettségvállalások, kifizetések meghaladják a 2012. évi költségvetésben és a 2011. évi pénzmaradvány felosztás során jóváhagyásra kerülő előirányzatokat.

A (2) bekezdés az e rendelet 11. § (3)-(7) bekezdéseiben a fejlesztési feladatokra vonatkozóan meghatározottakhoz tartalmaz kiegészítő szabályozást, mely szerint, amennyiben az adott fejlesztési feladatra vonatkozó kötelezettségvállalások, kifizetések meghaladják a 2012. évi költségvetésben jóváhagyásra kerülő előirányzatot, a többletigényt ágazaton belüli átcsoportosítással kell rendezni.

A 14. § (1)-(2) bekezdése a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére