A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2010. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2148/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló .../2010. (......) Főv. Kgy. rendelet megalkotására.

2. 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

3. Javaslat a főváros díszkivilágításáról szóló 12/1991. (VI. 6.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

4. A minőségirányítási rendszer megszüntetése a Főpolgármesteri Hivatalban.

5. Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatójának megbízására.

6. Javaslat az ÉPÍT Zrt. igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak cseréjére.

7. A Budapest Szíve Programhoz kapcsolódó személyi kérdések.

8. A „Helyi Adók Információs Rendszere (HAIR) 2011. évi üzemeltetése” tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást lezáró döntés.

9. Közbeszerzési eljárás elbírálási határidejének meghosszabbítása.

10. „Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése” tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás indításának megerősítése.

11. „SV4 COL 3 és BIRK Mérnök” valamint „SV5 COL 4 Mérnök” tárgyú közbeszerzési eljárás eredmény-hirdetésének elhalasztására vonatkozó döntés.

12. A „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt (BKISZ) - generálorganizációs és forgalomtechnikai tervek elkészítése és folyamatos karbantartása” tárgyú, közösségi eljárásrend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást lezáró döntés kérése.

13. Javaslat a „FÁNK európai uniós pályázati önrész” tárgyú engedélyokirat jóváhagyására.

14. Javaslat a „BTM Pannonia Provincia Program (pályázati önrész) tárgyú engedélyokirat jóváhagyására.

15. Javaslat a Budapest Bábszínház Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására.

16. Javaslat a Centrál Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásával kapcsolatos pályázati eljárásban közreműködő szakértői bizottságban a munkáltatói jogkör gyakorlóját képviselő személyekre.

17. Javaslat Budapest csatlakozására az EHTTA nemzetközi szervezethez, és az ACR+szervezet tagságának meghosszabbítására.

18. „A budapesti Margit híd felújítása és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése” című európai uniós társfinanszírozásban megvalósuló projekt aktuális, rendezendő kérdései.

19. Javaslat „A Városliget Kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” c., KMOP-3.1.1/E-2008-0004 sz. projekt támogatási szerződésének 3. sz. módosítására.

20. Javaslat a Budapest XXI. ker., II. Rákóczi Ferenc út 97-105. sz. alatti 11 db lakás költségalapú lakbérrel történő bérbeadására kiírt lakáspályázat eredményére.

21. Javaslat a kerületi önkormányzatok felújítási munkáinak támogatásáról szóló pályázati felhívás kiírására.

22. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

23. Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet 2009. évi prevenciós szűrőprogramjának elszámolására.

24. Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet 2009. évi prevenciós programjának elszámolására.

25. Javaslat a 2008. évi drogprevenciós programokra adott támogatások elszámolásának elfogadására.

26. Budapest V. kerület, Ferenciek tere 10., Váci u. 36. és Szent István tér 15. szám alatti ingatlanok elővásárlási jog gyakorlása.

27. BÖP Kft. által működtetett fővárosi tulajdonú útvonalak fizető várakozóhelyeinek 2011. január elsejével történő üzemeltetéséhez szükséges előkészítő tevékenységek.

28. Javaslat az EU4SEA-rail korridor mentén fekvő közép-európai fővárosok és német kikötővárosok közös állásfoglalásának aláírására.

29. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás meghosszabbítására, Budapest XIII. kerület, margitszigeti futópálya keleti oldal közvilágítási munkáihoz.

30. Javaslat az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása utalásának engedélyezésére.

31. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás kiadására a Budapest XXII. ker., Nagytétény Történeti Városmag rehabilitációjának engedélyezési tervéhez.

32. Javaslat alapítói döntés meghozatalára, a használati megállapodás megkötésére és tulajdonosi hozzájárulás kiadására a BKV Zrt. „Dunai hivatásforgalmi vízi közlekedés kialakítása Budapesten” című KMOP projektje kapcsán.

33. Farkas Tamás szakosított szociális intézményi elhelyezési ügye.

34/a. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

A napirend 1. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló .../2010. (.......) Főv. Kgy. rendelet megalkotására.

Előadó: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2149/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatójának megbízására” című napirendet a „Javaslat a „BTM Pannonia Provincia Program (pályázati önrész)” tárgyú engedélyokirat jóváhagyására” című előterjesztéssel egyben tárgyalja, de külön-külön szavaz róla.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2150/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Szabó György módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Fővárosi Közgyűlés 2010. november 24-i ülésének 26. napirendi pontját törli, és egyben felkéri a polgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2151/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Kaltenbach Jenőnek az előterjesztés két fordulóban történő tárgyalására, és a végszavazás következő közgyűlési ülésen történő meghozatalára vonatkozó ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2152/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h

nem fogadja el dr. Kaltenbach Jenőnek az SZMSZ 62. § (1) bekezdésének alábbi módosítását:

„62. § (1) A Közgyűlés határozatlan időre - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő főjegyzőt nevez ki. A főjegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat a főpolgármester gyakorolja.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2153/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Kaltenbach Jenőnek az SZMSZ 2. sz. melléklete I.7.d) pontjának alábbi módosítását:

„Amennyiben a főjegyző azt állapítja meg, hogy az előterjesztés törvényességi szempontból, illetve e szabályokban foglalt követelményeknek nem felel meg, köteles erről az előterjesztőt és a főpolgármestert, valamint a Jogi, Ügyrendi, Kisebbségvédelmi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottságot tájékoztatni.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2154/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Kaltenbach Jenőnek az SZMSZ 5. sz. mellékletének a Jogi, Ügyrendi, Kisebbségvédelmi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság hatáskörének 10. pontja törlésére irányuló javaslatát, és 11. pontjának alábbi módosítását:

„11. A főpolgármester előterjesztésére határozattal megállapítja az ülnöki megbízatás megszűnését az ülnök választójogának elvesztése, vagy 70. életévének betöltése esetén, és erről az illetékes bíróság elnökét haladéktalanul értesíti. 1997. évi LXVII. tv. 127. § (6)”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2155/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h

nem fogadja el dr. Kaltenbach Jenőnek az SZMSZ 5. sz. mellékletének a Jogi, Ügyrendi, Kisebbségvédelmi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság hatáskörének 9. és 12. pontjai törlésére irányuló javaslatát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2156/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Kaltenbach Jenőnek az SZMSZ 5. sz. mellékletének a Jogi, Ügyrendi, Kisebbségvédelmi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság hatáskörének kiegészítését az alábbi ponttal:

„Figyelemmel kíséri a Szervezeti és Működési Szabályzat érvényesülését, alkalmazását. A Szervezeti és Működési Szabályzat, vagy a Fővárosi Közgyűlés más rendelete alkalmazásával, érvényesülésével kapcsolatos vitás esetben - a főpolgármester felkérésére, illetve a Bizottság elnöke, tagja kezdeményezésére - az adott kérdésben kialakítja véleményét.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2157/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Czeglédi Jánosnak az SZMSZ 24. § (2) bekezdésének alábbi módosítását:

„24. § (2) A napirend előadójának felszólalási ideje maximum 10 perc, az érintett bizottságok többségi és kisebbségi véleményét előadóké, valamint a képviselőcsoportok vezérszónokaié 10-10 perc.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2158/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csabának az SZMSZ 17. §-ának, 26. §-ának, 34. §-ának és 35. §-ának alábbi módosítását:

„Közgyűlés napirendjének elfogadása

17. § (1) A Közgyűlés napirendjére a főpolgármester tesz javaslatot.

(2) A napirend elfogadásáról a Közgyűlés egyszerű többséggel határoz.

(3) A napirendet az előterjesztő legkésőbb a határozathozatalt megelőzően visszavonhatja.

(4) Minősített többséggel vehető napirendre a meghívóban nem szereplő napirendi javaslat.

(5) A napirendre vétel feltétele, hogy az előterjesztést írásban a főpolgármester legkésőbb az ülés megkezdését megelőző két órán belül kézhez vegye, és az előterjesztés a jelen rendeletben megkívánt szakmai és jogi feltételeknek megfeleljen.

(6) A napirendi pontok tárgyalási sorrendjét az alábbiak szerint célszerű meghatározni:

a) rendeleti javaslatok,

b) határozati javaslatok, ezen belül először a beszámoló jellegű, ezt követően az egyéb előterjesztések,

c) interpellációk

d) kérdések,

e) tájékoztatók, bejelentések.

(7) A kérdések és interpellációk tárgyalása az utolsó határozathozatalt igénylő napirendi pont előtt - maximum egy órában történik.

Interpelláció és kérdés

26. § (1) Az önkormányzati képviselő a Fővárosi Önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó minden ügyben, az egy adott kerületet érintő ügyben a kerületi küldött magyarázat kérése céljából a főpolgármesterhez, a főpolgármester-helyettesekhez, illetve a főjegyzőhöz és az állandó bizottságok elnökeihez interpellációt intézhet. Az interpellációt és az ezzel kapcsolatos tényleírást legkésőbb az ülés előtt legalább 3 nappal a főpolgármesternél kell benyújtani. E határidő elmulasztása esetén a benyújtó képviselő választása szerint vagy kérdésként nyújtható be - a 20. §-ban foglalt határidő betartása esetén - vagy interpellációként olyan közgyűlésen adható elő, amellyel kapcsolatban a 3 napos határidő teljesült. Az interpellációra az ülésen - vagy legkésőbb 15 napon belül írásban - érdemi választ kell adni. A főpolgármesterhez intézett interpellációra való válaszadással a főpolgármester a főpolgármester-helyetteseket is megbízhatja.

(2) A Közgyűlés elnöke minden ülés elején a Közgyűlésnek bejelenti a beterjesztett interpellációkat.

(3)

(4) Az interpellálót az írásbeli bejelentés mellett a szóbeli előterjesztés joga is megilleti, amely 2 percnél hosszabb időtartamú nem lehet.

(5) A válasz elhangzása után - az írásban adott válasz esetében a Közgyűlés következő ülésén - az interpelláló képviselőnek 2 perces viszontválaszra van joga, ennek keretében nyilatkozik arról, hogy a választ elfogadja-e. Amennyiben az interpelláló képviselő a választ nem fogadja el, annak elfogadásáról a Közgyűlés dönt. Az interpelláló képviselő választ elfogadó nyilatkozata külön közgyűlési döntést nem igényel.

(6) Ha a Közgyűlés a választ nem fogadta el, az elnök vizsgálat céljából kiadja az illetékes bizottságnak és a tanácsnoknak.

(7) A Közgyűlés az interpelláció tárgyában a bizottsági jelentés alapján a jelentést követő rendes ülésen az interpellációt benyújtó képviselő, kerületi küldött véleményének meghallgatása után vita nélkül szavaz.

(8) A képviselő a Közgyűlés ülésén a főpolgármesterhez, a főpolgármester-helyetteshez, a főjegyzőhöz, a bizottság elnökéhez, a tanácsnokhoz önkormányzati ügyekben kérdést intézhet, amelyre az ülésen - vagy legkésőbb 15 napon belül írásban - érdemi választ kell adni.

(9) A kérdéseket a Közgyűlés ülésének kezdetéig a főpolgármesternél írásban kell benyújtani. A Közgyűlés a válasz elfogadásáról nem szavaz.

(10) A Közgyűlés elnöke minden ülés elején a Közgyűlésnek bejelenti a beterjesztett kérdéseket.

(11) A kérdezőt az írásbeli bejelentés mellett a kérdés szóbeli előterjesztésének joga is megilleti, amely 2 percnél hosszabb időtartamú nem lehet.

A Közgyűlés ülésének jegyzőkönyve

34. § (1) A Közgyűlés üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. Az ülésen elhangzottakat hangfelvételen is rögzíteni kell.

(2) A jegyzőkönyv tartalmazza:

a) az ülés helyét, időpontját;

b) a megjelent képviselők nevét;

c) az ülésen tanácskozási joggal résztvevők nevét;

d) az ülés megnyitásának időpontját;

e) az elfogadott napirendet;

f) napirendi pontonként az előadó és a felszólaló nevét, továbbá az elhangzottakat szó szerint;

g) a szavazás számszerű eredményét és a döntés szövegét, továbbá külön indítványra a kisebbségi véleményt;

h) név szerinti szavazás esetén rögzíteni kell a képviselő nevét és leadott szavazatát;

i) az elnök esetleges intézkedéseit;

j) a főjegyző esetleges törvényességi észrevételeit;

k) a Közgyűlésen történt fontosabb eseményeket;

l) az interpellációt;

m) az ülés bezárásának idejét;

n) a határozatképtelenség miatt félbeszakadt ülés időpontját és a jelen lévő képviselők névsorát.

35. § (1) Az ülésről rögzített hangfelvétel jegyzőkönyvnek minősül, azt az általános szabályok szerint kell tárolni és megőrizni.

(2) A Fővárosi Közgyűlés üléséről szó szerinti jegyzőkönyv készül.

(3) A képviselő kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, illetve a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.

(4) A jegyzőkönyv egy eredeti példányát a Fővárosi Levéltárban kell elhelyezni (a továbbiakban: levéltári példány). A levéltári példány mellékletei:

a) a meghívó,

b) az írásos előterjesztések,

c) a jelenléti ív,

d) titkos szavazás esetén a jegyzőkönyv egy példánya,

e) az írásban benyújtott hozzászólás, határozati javaslat, valamint kérés alapján rögzített vélemény,

f) a főjegyző törvényességi észrevétele,

g) a név szerinti szavazásról készült névsor,

h) az interpellációra és kérdésre utólag adott válasz,

i) az egyidejű nyílt szavazás számítógépes adatainak a határozatokhoz rendelt listája.”

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel és a befogadott módosításokkal megalkotja 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

A napirend 2. pontja: 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2159/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a napirend tárgyalását a következő rendes ülésére elnapolja.

A napirend 3. pontja: Javaslat a főváros díszkivilágításáról szóló 12/1991. (VI. 6.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 56/2010. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendeletét a főváros díszkivilágításáról szóló 12/1991. (VI. 6.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 4. pontja: A minőségirányítási rendszer megszüntetése a Főpolgármesteri Hivatalban.

Előadó: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2160/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a napirend tárgyalását a módosító indítvány kiosztásáig felfüggeszti.

A napirend 5/a. pontja: Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatójának megbízására.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2161/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

a Budapesti Történeti Múzeum (1014 Budapest, Szent György tér 2.) főigazgatói (magasabb vezető beosztás) álláshelyére az 1547/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. határozat alapján kiírt felhívásra beérkezett két pályázat közül dr. Fábry Andrea pályázatát nem fogadja el, mert a pályázat nem felel meg a kiírás feltételeinek.

Határidő: 2010. december 31.

Felelős: Tarlós István

2162/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Történeti Múzeum (1014 Budapest, Szent György tér 2.) főigazgatói (magasabb vezető beosztás) álláshelyére az 1547/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. határozat alapján kiírt felhívásra dr. Bodó Sándor által benyújtott pályázatot elfogadja, mert az a pályázati felhívásban kiírt feltételeknek megfelel.

Határidő: 2010. december 31.

Felelős: Tarlós István

2163/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a pályáztatót, hogy a döntésről a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázót írásban értesítse és a pályázati iratanyagot részére küldje vissza.

Határidő: 2010. december 31.

Felelős: Tarlós István

2164/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

Megbízza dr. Bodó Sándort a Budapesti Történeti Múzeum (1014 Budapest, Szent György tér 2.) magasabb vezetői - főigazgatói - feladatainak ellátásával 2011. január hó 1. napjától 2015. december hó 31. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti dr. Bodó Sándor fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát.

Határidő: 2010. december 31.

Felelős: Tarlós István

2165/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

Dr. Bodó Sándor illetményét a „J” fizetési osztály, 14-es fokozat figyelembevételével, a Kjt. 61. §, 64. §, 66. § és 70. §-ában, a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. §-ában, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi XCL. törvény 94. § (6) bekezdésében foglaltak és a Kjt. 40. § (1) bek. a) pontja alapján, az alábbiaknak megfelelően állapítja meg:

Kjt. szerinti garantált illetmény: 289 300 Ft
Garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló - illetményrész a Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján 341 410 Ft
összesen: 630 710 Ft

Illetménypótlékok:

Magasabb vezetői pótlék a Kjt. 70. § (2) bek. a) pontja;

a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. §-a alapján (a pótlékalap 300%-a) 60 000 Ft
Tudom. pótlék az 1997. évi CXL. törvény 94. § (6) bek. alapján (a pótlékalap 50%-a) 10 000 Ft
Nyelvpótlék német, orosz k.fok - 50-50% 20 000 Ft
Mindösszesen: 720 710 Ft

Határidő: 2010. december 31.

Felelős: Tarlós István

2166/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízást a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal adja ki.

Határidő: 2010. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 5/b. pontja: Javaslat a „BTM Pannonia Provincia Program (pályázati önrész) tárgyú engedélyokirat jóváhagyására.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2167/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

a támogatási szerződéssel való összhang megteremtése érdekében megemeli az „5501 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, ezen belül intézményi beruházások előirányzatát 162,934 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a támogatásértékű beruházási bevétel előirányzatot.

2168/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 2011. évi költségvetések készítésekor a BTM európai uniós feladat megvalósítása érdekében az „5501 Budapesti Történeti Múzeum” cím bevételi és kiadási előirányzatának megtervezéséről. (2011. évi üteme 152,989 M Ft, amelyből EU-s támogatás összege 137,066 M Ft, Főváros által céljelleggel juttatott támogatás 15,923 M Ft. A projekt összköltsége 333,333 M Ft.)

Határidő: 2011. év vonatkozásában a költségvetési rendelet tervezésével egyidejűleg

Felelős: Tarlós István

2169/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt hatásköre szerint eljárva az előterjesztés 2. sz. mellékleteként csatolt, 6438. azonosító számú, „Budapesti Történeti Múzeum Pannonia Provincia Program (pályázati önrész)” megnevezésű engedélyokiratot, az abban foglalt tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 8. nap

Felelős: Tarlós István

2170/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapesti Történeti Múzeum vezetője a támogatási szerződés módosítását, mely a Fővárosi Önkormányzat költségvetését érintő változtatást tartalmaz, csak a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyását követően írhatja alá.

Határidő: folyamatos a beruházás befejezésig

Felelős: Tarlós István

A minőségirányítási rendszer megszüntetése a Főpolgármesteri Hivatalban.

Előadó: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2171/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi az ISO 9001-es szabvány szerinti minőségirányítási rendszer megszüntetését a Főpolgármesteri Hivatalban. Egyetért az SGS Hungária Kft.-vel 2010. május 31-én kötött szerződés felmondásával.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2172/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

Megbízza a főpolgármestert egy olyan rendszer kidolgozásával, amely a Főpolgármesteri Hivatal működése minőségének mérésére alkalmas.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 13. pontja: Javaslat a „FÁNK európai uniós pályázati önrész” tárgyú engedélyokirat jóváhagyására.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2196/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

módosítja a 976/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. határozatát a „FÁNK európai uniós pályázati önrész” feladat éves ütemeire vonatkozóan az alábbiak szerint: a Fővárosi Önkormányzat a projekttel kapcsolatosan biztosított 200,0 M Ft-os önrészt az alábbiak szerint biztosítja, 2010. évben 70,0 M Ft, 2011. évben 110,0 M Ft, 2012. évben 20,0 M Ft.

2197/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

A „FÁNK európai uniós pályázati önrész” feladat fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „FÁNK európai uniós pályázati önrész” feladat előirányzatát 60,0 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a „Fejlesztések átütemezése” előirányzatot. A „FÁNK európai uniós pályázati önrész” feladat 2011. évi üteme 110,0 M Ft, 2012. évi üteme 20,0 M Ft, a feladat összköltsége változatlanul 200,0 M Ft.

2198/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

A támogatási szerződéssel való összhang megteremtése érdekében megemeli az „5701 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím támogatási és kiadási, ezen belül intézményi beruházások előirányzatát 364,363 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a támogatásértékű beruházási bevétel előirányzatot.

2199/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 2011-2012. évi költségvetések készítésekor a FÁNK európai uniós feladat megvalósítása érdekében az „5701 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím bevételi és kiadási előirányzatának megtervezéséről.

(2011. évi üteme 605,673 M Ft, amelyből intézmény által biztosított előirányzat 46,169 M Ft, EU-s támogatás összege 449,504 M Ft, Főváros által céljelleggel juttatott támogatás 110,0 M Ft, valamint 2012. évi üteme 112,44 M Ft, amelyből intézmény által biztosított előirányzat 10,461 M Ft, EU-s támogatás összege 81,979 M Ft, Főváros által céljelleggel juttatott támogatás 20,0 M Ft. A projekt összköltsége 1228,704 M Ft.)

Határidő: 2011. és 2012. év vonatkozásában a költségvetési rendelet tervezésével egyidejűleg

Felelős: Tarlós István

2200/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

Egyidejűleg jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt hatásköre szerint eljárva az előterjesztés 2. sz. mellékleteként csatolt, 006423 azonosító számú, „FÁNK európai uniós pályázati önrész” megnevezésű engedélyokiratot, az abban foglalt tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 8. nap

Felelős: Tarlós István

2201/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Állat- és Növénykert vezetője a támogatási szerződés módosítását, mely a Fővárosi Önkormányzat költségvetését érintő változtatást tartalmaz, csak a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyását követően írhatja alá.

Határidő: folyamatos a beruházás befejezéséig

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Javaslat a Budapest Bábszínház Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2202/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján jóváhagyja a Budapesti Bábszínház Szervezeti és Működési Szabályzatát az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert a Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyási záradékának aláírására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: Javaslat a Centrál Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásával kapcsolatos pályázati eljárásban közreműködő szakértői bizottságban a munkáltatói jogkör gyakorlóját képviselő személyekre.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2203/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

az 1485/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. határozatát hatályon kívül helyezi, és az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (6) bekezdése e) pontja alapján a Centrál Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyére kiírandó pályázat elkészítésében közreműködő és a pályázatok véleményezését végző szakmai bizottság tagjainak a munkáltatói jogkör gyakorlójának képviselőjeként Orbán Gyöngyit és Tüttő Katát kéri fel.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Javaslat Budapest csatlakozására az EHTTA nemzetközi szervezethez, és az ACR+ szervezet tagságának meghosszabbítására.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2204/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest csatlakozik az EHTTA (Európai Történelmi Fürdővárosok Szövetsége) nemzetközi szervezethez, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a csatlakozáshoz szükséges dokumentumok elkészítéséről és aláírásáról.

Határidő: 2010. december 10.

Felelős: Tarlós István

2205/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy az EHTTA (Európai Történelmi Fürdővárosok Szövetsége) szervezet 2011. évi, 3000 euró ( 830.000 Ft) tagdíját a mindenkori hivatalos MNB árfolyam figyelembevételével a 2011. évi költségvetésben a „7219 (Tagsági díjak)” cím 142 törzsszámán a dologi kiadások előirányzaton biztosítja.

Határidő: a 2011. évi költségvetés elfogadása

Felelős: Tarlós István

2206/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy Budapest 2011-ben is az ACR+ (Városok és Régiók Szövetsége a Hulladék Újrahasznosításért és a Természeti Erőforrások Fenntartható Kezeléséért) nemzetközi hálózat tagja marad és kötelezettséget vállal arra, hogy a 2011. évi, 1200 euró (332 000 Ft) tagdíjat a mindenkori hivatalos MNB árfolyam figyelembevételével a 2011. évi költségvetésben a „7219 (Tagsági díjak)” cím 142 törzsszámán a dologi kiadások előirányzaton biztosítja.

Határidő: a 2011. évi költségvetés elfogadása

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: „A budapesti Margit híd felújítása és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése” című európai uniós társfinanszírozásban megvalósuló projekt aktuális, rendezendő kérdései.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2207/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Somfai Ágnes módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Fővárosi Közgyűlés 1731/2009. (X. 12.) számú határozatában szereplő műszaki megoldás, a déli oldali járdán vezetett egyirányú kerékpárút megvalósítása érdekében. Ennek műszaki megoldása teljes mértékben igazodjon a kerékpáros érdekvédelmi szervezetekkel korábban egyeztetett tervekhez. A hídfőknél a csatlakozó kerékpáros infrastruktúrát az irányhelyes haladás követelményei szerint, minden szükséges irányba csatlakozást nyújtva, a csomópontok biztonságos kialakítására különösen ügyelve kell kialakítani és a kiviteli terveken átvezetni. A Közgyűlés felkéri továbbá a főpolgármestert az Irányító Hatóság tájékoztatására.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2208/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az ideiglenes forgalomba helyezésre tekintettel indokolt a szerződés lezárásához kapcsolódó elszámolás érdekében a kivitelezővel történő tárgyalások megkezdése. Felkéri a főpolgármestert, hogy az általa kijelölt tárgyalódelegáció útján ezen tárgyalások lefolytatására intézkedjen, azzal, hogy a tárgyalásokat lezáró megállapodás-tervezetet terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2209/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

támogatja a déli oldali kerékpáros közlekedés biztosítását a Margit híd déli járdáján elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút megvalósításával, továbbá biztosítani kívánja a mindkét oldali kerékpárút hídfőkben történő biztonságos levezetését, mindennek a kiviteli tervekben történő átvezetését, és felkéri a főpolgármestert az Irányító Hatóság tájékoztatására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2210/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Margit híd déli oldalán forgalomtechnikai kezelőként kerékpáros piktogramok felfestését tartja szükségesnek, és felkéri a főpolgármestert, hogy erről egyeztessen.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2211/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

támogatja a Margit híd budai oldali aluljárójának alapprojektet meghaladó mértékű felújítását - a BKV-pénztár átépítését és áthelyezését, a villamoshoz és a HÉV-hez vezető lépcsők alépítményeivel együtt történő felújítását, valamint a BKV Zrt. és az FKF Zrt. helyiségek felújítását magába foglaló műszaki tartalommal -, és felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen ezen projektek részletes műszaki tartalmának kidolgozásáról, megvalósításáról, és ha szükséges, készítse elő a további előterjesztéseket.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2212/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

támogatja a hídfőterek parkjainak rendezését, valamint a közlekedési csomópontjainak fejlesztését, melynek részei:

- a pesti hídfőben a 2-es és 4-6-os villamosok közti átszállás akadálymentes biztosítása;

- a budai oldalon a Margit körút Lipthay utca és Margit utca/Török utca közötti szakaszának faltól falig történő felújítása;

- a Margit körút-Tölgyfa utcai csomópontban a Tölgyfa utca felújítása során kimaradt 10 fm-es szakasz burkolat felújítása;

- a Bem rakpartról a hídra felvezető mintegy 150 fm-es útszakasz, valamint a Lipthay utca 50 fm-es útszakaszának felújítása;

- a Margit krt-on a Frankel Leó utca-budai hídfő közti villamosvágány felújítása, a budai hídfő megállóhely átalakítása a buszok általi használhatóság biztosítása érdekében, továbbá a budai hídfőben a villamos-megállóhely további akadálymentes megközelítési lehetőségeinek biztosítása;

- a Margit hidat övező parkok felújítása.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a koncepció részletes műszaki tartalmát dolgozza ki, és intézkedjen ezen projektelemek megvalósításáról, azzal, hogy a további szükséges előterjesztéseket terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Képviselői kérdések és interpellációk

A napirend 18. pontja: Javaslat „A Városliget Kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya- és épületegyüttes-rekonstrukciója)” c., KMOP-3.1.1/E-2008-0004 sz. projekt támogatási szerződésének 3. sz. módosítására.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2213/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti „A Városliget Kapuja (Városligeti Műjégpálya- pálya és épületegyüttes-rekonstrukciója)” című, KMOP-3.1.1/E-2008-0004 számú projekt támogatási szerződésének 3. sz. módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2010. december 10.

Felelős: Tarlós István

2214/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Városliget Kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” című, 005964 számú engedélyokirat 2. számú módosítását a 8. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Javaslat a Budapest XXI. ker., II. Rákóczi Ferenc út 97-105. sz. alatti 11 db lakás költségalapú lakbérrel történő bérbeadására kiírt lakáspályázat eredményére.

Előadó: dr. Bagdy Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2215/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

egyetért az előterjesztés 5. sz. mellékletében foglaltak szerint a pályázók helyezési sorrendjével, és javasolja a főpolgármesternek, hogy e sorrend figyelembevételével döntsön a bérlők személyéről.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Javaslat a kerületi önkormányzatok felújítási munkáinak támogatásáról szóló pályázati felhívás kiírására.

Előadó: dr. Bagdy Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2216/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő lakóépületek felújítási munkáinak támogatására pályázatot ír ki az 1. sz. mellékletben meghatározott pályázati felhívás szerint.

Felkéri a főpolgármestert a pályázati felhívás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Bagdy Gábor

Határozat a Fővárosi közgyűlés

2217/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés megalkotja .../2010. (.......) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal az alábbi módosítással:

Létrehozza a költségvetési rendelet a „91.. Magánszemélyek lakáscélú devizahitel-törlesztésének támogatása” címet 1 000 000 E Ft előirányzattal, ezzel egyidejűleg csökkenti a „9300 Általános tartalék” előirányzatot 1 000 000 E Ft-tal.

A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy a Közgyűlés 2010. decemberi ülésére készítse elő a fővárosi magánszemélyek lakáshitel-törlesztőrészletének támogatásra vonatkozó rendelet-tervezetet.

Határidő: 2010. december 31.

Felelős: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2218/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a színházi stratégia kidolgozásához kapcsolódóan a 16 000 E Ft soron kívüli utalásáról az „5101 Budapest Bábszínház” részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 57/2010. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 22. pontja: Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet 2009. évi prevenciós szűrőprogramjának elszámolására.

Előadó: dr. Pesti Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2219/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet 2009. évi „Középiskolás fiatalok dermatoscopos anyajegyszűrése” című programról készített szakmai beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet 2009. évi prevenciós programjának elszámolására.

Előadó: dr. Pesti Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2220/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet „Agressziókezelési megelőző program” című programról készített szakmai beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Javaslat a 2008. évi drog-prevenciós programokra adott támogatások elszámolásának elfogadására.

Előadó: dr. Pesti Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2221/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a jelen előterjesztésben meghatározott szervezetek 2008. évi „8428 Fővárosi Drogellenes Program” címkód előirányzatból nyújtott támogatások elszámolását.

1260/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatott szervezetek és szakmai programok:

Szervezet
megnevezése
Szakmai
program
megnevezése
Összeg
E Ft-ban
1. Jövőbarát Alapítvány „Alternatív napközbeni ellátás” 2 100
2. Magadért Drogmentességet Védő Alapítvány „Absztinencia
megtartása hosszú távon”
2 080
3. Emberbarát Alapítvány „Szenvedélybetegek képzése” 2 250
4. Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány „Dzsumbuj program” 2 100
5. Civil Rádiózásért Alapítvány „Drog nékül prevenciós és mentálhiegenes média pr.” 1 400
6. Ébredések Alapítvány „Józsefváros és környékének drogfogy. visszaszorítása” 2 100
7. Józsefvárosi Szabadidős Egyesület „Komplex segítségnyújtás a veszélyeztetett fiatalok és családjaik részére” 850
8. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány „A drogprobléma kimondható” 1 100
9. Kortárs Segítő Műhely Alapítvány „Fiatal a fiatalokért megkereső program” 1 150
10. Segély Helyett Esély Alapítvány „Tietek a ház ifjúságvédelmi civil összefogás” 2 100
11. Sziget Droginformációs Alapítvány „Pozitív énkép és reklámok II. drogprevenciós pr. kidolgozása, fejlesztése” 650
12. Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért „Ebben a körben van helyed” 2 149
13. Magyar Ökomenikus Segélyszervezet „Soroksári Addiktológiai Centrumban folyó szolgáltatások támogatása” 2 500
14. Iránytű Ifjúsági és Mentálhigiénés Alapítvány „Revent-art turné támogatása” 1 000
970/2008. (V. 29.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatott intézmény és szakmai program:
15. Főv. Önk. Nyírő Gy. Kórház Drog Ambulancia és Prevenciós Központ „Methadon program” 2 500
Mindösszesen: 26 029

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Bp. V. ker., Ferenciek tere 10., Váci u. 36. és Szent István tér 15. sz. alatti ingatlanok elővásárlási jog gyakorlása.

Előadó: dr. Bagdy Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2222/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló

a) Bp. V. ker., Ferenciek tere 10. szám alatti, műemlék ingatlan (1. sorszám) 1/1 arányú tulajdonjogának, valamint

b) Bp. V. ker., Váci u. 36. szám alatti műemlék, műemléki környezet minősítésű társasházban lévő műemlék ingatlanok (2-37-ig sorszámozott albetétek), valamint a közös tulajdonból azokhoz tartozó 8832/10000 tulajdoni hányad

c) Bp. V. ker., Szent István tér 15. szám alatti műemlék, műemléki környezet minősítésű társasházban lévő műemlék ingatlanok (38-47-ig sorszámozott albetétek), valamint a közös tulajdonból hozzájuk tartozó 8336/10000 tulajdoni hányad

Sorszám Helyrajzi szám Megnevezés Terület
1. 24303 hrsz. kivett lakóház, udvar 2082 m2
2. 23996/0/A/1 hrsz. üzlethelyiség 1621 m2
3. 23996/0/A/2 hrsz. raktár 6 m2
4. 23996/0/A/4 hrsz. raktár 45 m2
5. 23996/0/A/5 hrsz. üzlethelyiség 453 m2
6. 23996/0/A/6 hrsz. raktár 67 m2
7. 23996/0/A/7 hrsz egyéb helyiség 4 m2
8. 23996/0/A/8 hrsz. raktár 6 m2
9. 23996/0/A/9 hrsz. üzlethelyiség 50 m2
10. 23996/0/A/10 hrsz. üzlethelyiség 20 m2
11. 23996/0/A/11 hrsz. raktár 6 m2
12. 23996/0/A/12 hrsz. üzlethelyiség 62 m2
13. 23996/0/A/13 hrsz. raktár 7 m2
14. 23996/0/A/14 hrsz. lakás 31 m2
15. 23996/0/A/15 hrsz. iroda 336 m2
16. 23996/0/A/16 hrsz. iroda 34 m2
17. 23996/0/A/17 hrsz. lakás 42 m2
18. 23996/0/A/18 hrsz. iroda 1334 m2
19. 23996/0/A/19 hrsz. lakás 276 m2
20. 23996/0/A/20 hrsz. iroda 352 m2
21. 23996/0/A/21 hrsz. iroda 494 m2
22. 23996/0/A/22 hrsz. iroda 203 m2
23. 23996/0/A/23 hrsz. iroda 621 m2
24. 23996/0/A/24 hrsz. lakás 65 m2
25. 23996/0/A/25 hrsz. lakás 78 m2
26. 23996/0/A/26 hrsz. lakás 55 m2
27. 23996/0/A/27 hrsz. iroda 487 m2
28. 23996/0/A/28 hrsz. lakás 205 m2
29. 23996/0/A/29 hrsz. iroda 171 m2
30. 23996/0/A/30 hrsz. raktár 25 m2
31. 23996/0/A/31 hrsz. lakás 79 m2
32. 23996/0/A/32 hrsz. egyéb helyiség 3 m2
33. 23996/0/A/33 hrsz. raktár 38 m2
34. 23996/0/A/34 hrsz. lakás 135 m2
35. 23996/0/A/35 hrsz. egyéb helyiség 46 m2
36. 23996/0/A/36 hrsz. egyéb helyiség 42 m2
37. 23996/0/A/37 hrsz. raktár 13 m2
38. 24633/0/A/1 hrsz. egyéb helyiség 1153 m2
39. 24633/0/A/2 hrsz. kiállító helyiség 1488 m2
40. 24633/0/A/3 hrsz. iroda 79 m2
41. 24633/0/A/4 hrsz. iroda 285 m2
42. 24633/0/A/6 hrsz. lakás 47 m2
43. 24633/0/A/7 hrsz. lakás 100 m2
44. 24633/0/A/8 hrsz. lakás 45 m2
45. 24633/0/A/10 hrsz. iroda 277 m2
46. 24633/0/A/16 hrsz. lakás 21 m2
47. 24633/0/A/19 hrsz. egyéb helyiség 235 m2

mindösszesen 5 220 000 000 Ft vételárért a BP Downtown Kft. mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával élni nem kíván.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2223/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: A BÖP Kft. által működtetett fővárosi tulajdonú útvonalak fizető várakozóhelyeinek 2011. január 1-jével történő üzemeltetéséhez szükséges előkészítő tevékenységek.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2224/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

visszavonja a 180-181/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. határozatait.

2225/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy maga, vagy képviselője útján a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat nevében eljárjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2226/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a közterületi fizető parkolás 2011. január 1-jétől történő további fenntartása, illetve a BÖP Kft.-vel kapcsolatos cégjogi intézkedések meghozatala érdekében szükséges megállapodásokat megkösse, és a szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

2227/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a Parking Kft.-t arra, hogy a BÖP Kft. közterületi fizető várakozóhelyek üzemeltetéséhez szükséges tárgyi eszközeinek átvételére irányuló folyamatban a Fővárosi Önkormányzat részéről átvevő félként eljárjon, és a tárgyi eszközöket a BÖP Kft.-től birtokba vegye.

Határidő: 2010. december 31.

Felelős: Tarlós István

2228/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a Parking Kft.-t, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületeken a felszíni fizető várakozóhelyek üzemeltetéséhez szükséges előkészületeket megtegye, így különösen bővítse a személyi állományát, és lefolytassa a szükséges beszerzéseket.

Határidő: 2010. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: Javaslat az EU4SEA-rail korridor mentén fekvő közép-európai fővárosok és német kikötővárosok közös állásfoglalásának aláírására.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2229/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

egyetért az „EU vasúti közlekedésfejlesztés” ügyében készült közös nyilatkozattal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2010. november 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás meghosszabbítására, Budapest XIII. kerület, margitszigeti futópálya keleti oldal közvilágítási munkáihoz.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2230/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 16. § (1) bek. alapján úgy dönt, hogy az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. részére a Budapest XIII. ker. margitszigeti futópálya keleti oldal közvilágítási munkáihoz (tervszám: BDK-01/08) tervre a XIII. ker. Margitsziget érintett területére az építési engedélyezéshez szükséges tulajdonosi hozzájárulást megadja, és felkéri a főpolgármestert a jelen előterjesztés mellékleteként csatolt 2. sz. melléklet szerinti tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Javaslat az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása utalásának engedélyezésére.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2231/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

engedélyezi az alábbi társadalmi szervezetek részére a „8449 Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása” címen szereplő 6 000 000 Ft összegű előirányzat terhére a működési célú támogatási összeg utalását:

Támogtott megnevezése: Támogatás összege:
Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1360 E Ft
Pilisborosjenő (Weindorf)
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
700 E Ft
Pilisszentiváni Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület 1020 E Ft
Solymári Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület 935 E Ft
Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete 850 E Ft
Perbál Község Tűzoltó Egyesület 200 E Ft
FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál 935 E Ft
ÖSSZESEN: 6000 E Ft

Határidő: a szolgáltatási szerződés aláírását követően és az abban foglaltaknak megfelelően

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás kiadására a Budapest XXII. ker., Nagytétény Történeti Városmag rehabilitációjának engedélyezési tervéhez.

Előadó: Németh Zoltán

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2232/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata részére Nagytétény Történeti Városmagjának rehabilitációja engedélyezési tervéhez a XXII. ker., Nagytétényi út (hrsz.: 232517; 231727/1) területére az építési engedélyezéshez tulajdonosi hozzájárulást ad a 2. és 3. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a 2. és 3. sz. mellékletek szerinti tulajdonosi hozzájárulások aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: Javaslat alapítói döntés meghozatalára, használati megállapodás megkötésére és tulajdonosi hozzájárulás kiadására a BKV Zrt. „Dunai hivatásforgalmi vízi közlekedés kialakítása Budapesten” című KMOP projektje kapcsán.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2233/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

engedélyezi, hogy a „Dunai hivatásforgalmi vízi közlekedés kialakítása Budapesten” című projekt keretein belül a BKV Zrt. a benyújtott projekt megvalósítási és fenntartási időszakára bankgaranciát biztosítson összesen 666 129 099 Ft összegben, és ezt a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges biztosítékként benyújtsa a Közreműködő Szervezetnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2234/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, az ingatlan-nyilvántartásban Budapest 38017/10, 37061/6, 14477/4, 24316/2, 25123/11 helyrajzi szám alatti ingatlanokon a BKV Zrt. „Dunai hivatásforgalmi vízi közlekedés kialakítása Budapesten” című projekt megvalósításának építési engedélyezési tervében foglaltakkal, és a tulajdonosi hozzájárulást megadja.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a 4. sz. melléklet szerinti tulajdonosi hozzájárulást írja alá.

Határidő: a megállapodás aláírását követően 5 napon belül

Felelős: Tarlós István

2235/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

Megköti - az előterjesztő által módosított - az előterjesztés 5. számú mellékletét képező megállapodást, továbbá felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2010. december 10.

Felelős: Tarlós István

2236/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

Tulajdonosi hozzájárulást ad a Közép-magyarországi Operatív Program KMOP-2007-3.2.1./D Dunai közlekedés fejlesztése” című pályázati konstrukcióba a Budapesti Közlekedési Zrt. által benyújtott és támogatást nyert „Dunai hivatásforgalmi vízi közlekedés kialakítása Budapesten” című pályázathoz - az előterjesztő által módosított - 6. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosított 6. sz. melléklet szerinti tulajdonosi nyilatkozat aláírására.

Határidő: 2010. december 10.

Felelős: Tarlós István

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 33/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2239/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést elfogadja.

- Az 1272/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2010. december 31-re módosítja;

- Az 1937/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2010. december 15-re módosítja;

- az 1874/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. március 31-re módosítja;

- az 1875/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. március 31-re módosítja;

- a 104/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. május 31-re módosítja;

- a 771/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. március 31-re módosítja;

- az 1812/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2010. december 31-re módosítja;

- a 137/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. március 31-re módosítja;

- a 138/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. március 31-re módosítja;

- az 585/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2010. december 31-re módosítja;

- az 1364/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2010. december 20-ra módosítja.

- az 1402/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét a Fővárosi Közgyűlésnek „a közüzemi cégektől beérkező szerződések megérkezését követően megtartásra kerülő ülésé”-re módosítja.

A napirend 33/b. pontja: Tájékoztató a 2010. X. 4.-2010. X. 31. közötti időszakban az átruházott feladat- és hatáskörben hozott döntésekről.

Előadó: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2240/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. h.

a főpolgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2010. november 24-i ülésén.

Megyesné dr. Hermann Judit s. k. Tarlós István s. k.
aljegyző a főjegyző helyett főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére