A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2011. január 12-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciójára.

2. Javaslat az idegenforgalmi adóról szóló 31/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

3. Javaslat főpolgármester-helyettes megválasztására, illetménye megállapítására, valamint az szja törvény szerinti egyes meghatározott juttatások biztosítására a főpolgármester-helyettes és a főjegyző részére.

4. Az Ötv. 33/A. § (2) bek. a) pontja szerinti összeférhetetlenségi ok megszüntetése.

5. Javaslat aljegyzői álláshelyek pályázatának kiírására.

6. Személyi javaslat a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás Társulási Tanácsába és Felügyelő-bizottságába.

7/a. Javaslat felügyelőbizottsági tag cseréjére.

7/b. Javaslat felügyelőbizottsági tag cseréjére.

7/c. Javaslat bizottsági tagcserére.

8. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 74/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

9. A BKSZT és kapcsolódó létesítményei Kohéziós Alap projekt alprojektjei közül a COL4 - Csepeli főművi rendszer és kapcsolódó öblözetei építési vállalkozási szerződés tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséhez kapcsolódó döntés.

10. A BKSZT és kapcsolódó létesítményei Kohéziós Alap projekt alprojektjei közül a COL3 - Tehermentesítő gyűjtőcsatornák és kapcsolódó létesítményei tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséhez kapcsolódó döntés.

11. Javaslat a Schöpf-Merei Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. végelszámolásával kapcsolatos döntésekre.

12. Beszámoló a végelszámolás alatt álló Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. „v. a.” és a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „v. a.” pereinek alperesként történő átvételéről, javaslat további per átvételére, valamint a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. által a dolgozói számára nyújtott lakáskölcsön-szerződések engedményezésére.

13. Javaslat a Budapest VI. kerület, Csengery u. 69. szám alatti ingatlan forgalomképessé minősítésére.

14. Javaslat a gyermekvédelmi ágazathoz tartozó általános iskolai kollégium vezetői pályázatának kiírására a 2011/2012 tanévtől.

15. Javaslat az Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum sportintézet igazgatói állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírására.

16. A Magyar Labdarúgó Szövetség felkérése Budapest Főváros Önkormányzata felé a 2012. és 2013. évi FIFA-kongresszus megrendezésére benyújtandó pályázathoz szükséges anyagi támogatás biztosítására.

17. BKV hirdetési felületek közösségi célzatú hasznosítása.

18. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 899/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatának és a 25/2010. (V. 20.) Főv. Kgy. rendeletének újratárgyalására.

19. Javaslat a fővárosi magánszemélyek lakáshitel-törlesztőrészletének támogatásáról szóló rendelet elfogadására.

A napirend 1. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciójára.

Előadó: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem biztosít hozzászólási jogot Kathy-Horváth Lajos, a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ igazgatója részére.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 4-es metró projekt II-es szakaszát a 2011. évi költségvetésben szerepelteti.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatásáról szóló 1225/2001. (VI. 28.) Főv. Kgy. határozatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

5/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az előterjesztésben foglalt tartalommal Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepcióját azzal, hogy a 2011. évi részletes költségvetés előkészítésekor a következők szerint kell eljárni:

a) A 2011. évi korrigált működési eredmény nem lehet kevesebb 13,5%-nál.

= az 1. számú mellékletben szereplő ágazati/ügyosztályi működési kiadási keretszámok, valamint a 2. számú mellékletben szereplő ágazati/ügyosztályi felújítási kiadási keretszámok tekintendők a költségvetés kidolgozása és vitája során irányadónak;

= a 3. számú mellékletben szereplő 7 éves fejlesztési terv ágazati/ügyosztályi keretszámai a 2010. évi tényadatok ismerete és a részletes költségvetésre vonatkozó jogszabályi előírások betartatása miatt változhatnak;

= a BKV Zrt. működési ágon történő támogatására vonatkozó döntésre a Kormánnyal folyó tárgyalások függvényében kerül sor.

b) A 2011. évi részletes költségvetéshez csak olyan módosító indítvány nyújtható be, amely egyértelműen megjelöli, hogy mely kiadási tételt/feladatot javasolja csökkenteni a fedezet biztosítására. Általános tartalékot nem lehet megjelölni fedezetként.

c) Az általános tartalék szolgál az előre nem valószínűsíthető, nem tervezhető és halaszthatatlan kiadások, strukturális átalakítások fedezetére, valamint az előirányzott, de elháríthatatlan ok miatt elmaradó bevételek pótlására is. Amennyiben az általános tartalékból finanszírozott kiadásra utólag fedezet érkezik, akkor azt vissza kell pótolni a forrás megérkezésekor.

d) határozatban kell rögzíteni, hogy a 2010. évi pénzmaradvány jóváhagyása során a szabad pénzmaradvány mindaddig kockázatfedezeti tartalékba helyezendő, amíg az év során történő kockázatelemzés eredménye azt bizonyítja, hogy a likviditás veszélyeztetése nélkül felszabadítható a BKV Zrt. működési támogatásának növelésére, összességében 10 Mrd Ft erejéig.

e) A Budapesti Közlekedési Szövetség működési támogatására előirányzott összeget 2011-ben a BKK Zrt. fejlesztési feladataira kell átcsoportosítani.

Határidő: 2011. évi költségvetés jóváhagyása

Felelős: Tarlós István

6/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.

Kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 4-es metró projekt II-es szakaszát egyelőre nem kívánja megvalósítani. Felkéri a főpolgármestert, hogy készítse elő a vonatkozó kötelezettségek felülvizsgálatát, és kezdeményezze a 4-es metróvonal továbbfejlesztésének teljes körű felülvizsgálatát, különös tekintettel az üzemmódváltás lehetőségére.

Határidő: 2011. február 15.

Felelős: Tarlós István

7/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi részletes költségvetését két lépcsőben kell megtárgyalni. Az első lépcsőben kerül sor a külső tényezőkben a koncepció elfogadása óta bekövetkezett változásoknak a főösszegeken történő átvezetésére. A második lépcsőben történik a már elfogadott keretszámokon belül a költségvetési javaslat részletes vitája, a prioritások esetleges módosítása.

Határidő: a 2011. évi részletes költségvetés jóváhagyása

Felelős: Tarlós István

8/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy Budapest Főváros Önkormányzata gazdasági programját a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91. § (7) bekezdésében rögzített határidőn - tehát a 2010. október 15-i alakuló ülést követő hat hónapon - belül terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2011. április 15.

Felelős: Tarlós István

9/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.

Kötelezi a Csarnok és Piac Igazgatóságot, hogy a 2010. évi pénzmaradványa terhére, pénzmaradvány- felhasználásként, egyszeri jelleggel fizessen be 100 000 E Ft-ot a Fővárosi Önkormányzat részére. Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a befizetési kötelezettség végrehajtása érdekében.

Határidő: értesítésre 30 nap, befizetésre az értesítést követően 30 nap

Felelős: Tarlós István

10/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.

Az előterjesztés 7. számú mellékletében szereplő, lezárni tervezett feladatokhoz kapcsolódóan a 2011. évi részletes költségvetésben csak annyi előirányzat tervezhető, amennyivel a lezárás a főváros gazdasági érdeksérelme nélkül megvalósítható. Amennyiben a feladat lezárásához az előirányzott összegnél kevesebb kerül felhasználásra, a különbözetet legkésőbb a 2011. I. félévi beszámoló készítésekor át kell csoportosítani a „9300 Általános tartalék” címre.

Határidő: 2011. évi költségvetés előkészítése

Felelős: Tarlós István

11/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy Budapest Főváros Önkormányzata Gazdasági Programjának megalkotásához kapcsolódóan a főváros közpénzügyi stratégiája és a kerületekkel történő forrásmegosztás megújítása érdekében az érintett kormányzati szervekkel és kerületi önkormányzatokkal kezdjen tárgyalásokat.

12/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy dolgozza ki az „ingatlanérték-növekedési adó” bevezetésének koncepcióját, tekintetbe véve a nemzetközi tapasztalatokat. A koncepció kialakítása a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság folyamatos tájékoztatásával valósul meg.

Határidő: 6 hónap

Felelős: Tarlós István

13/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készíttesse elő a fővárosi személyforgalmi behajtási díj (dugódíj) bevezetését megalapozó megvalósíthatósági tanulmányt.

Határidő: 2011. szeptember 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Javaslat az idegenforgalmi adóról szóló 31/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Sárádi Kálmánné dr.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja az 1/2011. (I. 14.) Főv. Kgy. rendeletet az idegenforgalmi adóról szóló 31/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, az előterjesztő által módosított melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 3. pontja: Javaslat főpolgármester-helyettes megválasztására, illetménye megállapítására, valamint az szja törvény szerinti egyes meghatározott juttatások biztosítására a főpolgármester-helyettes és a főjegyző részére.

Előadó: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

14/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.

a főpolgármester-helyettes megválasztására (titkos szavazás) lebonyolítására ideiglenes bizottságként Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre.

A Szavazatszámláló Bizottság:

elnökének, tagjának: Somfai Ágnes

tagjainak: Czeglédi János

Szaniszló Sándor

Ughy Attila

személyeket megválasztja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

15/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi dr. Pesti Imre főpolgármester-helyettes lemondását 2010. december 29. hatállyal. Felkéri a főpolgármestert dr. Pesti Imre foglalkoztatási jogviszonya megszüntetésével összefüggő munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

16/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.

2011. január 12. kezdődő hatállyal a Fővárosi Közgyűlés tagjai közül dr. Szentes Tamást főállású főpolgármester-helyettesnek megválasztja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

17/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.

dr. Szentes Tamás főpolgármester-helyettes illetményét 2011. január 12. napjától kezdődően

havi 620 000 Ft
idegennyelv-tudási pótlék +24 420 Ft
összesen: 644 420 Ft-ban
állapítja meg.

Határidő: 2011. január 31.

Felelős: Tarlós István

18/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 5. sz. melléklet „A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 4. pont alatti hatáskörét, és dr. Szentes Tamás főpolgármester-helyettes részére 2011. január 12-i kezdő hatállyal illetménye 20%-ának megfelelő mértékű, összegszerűen 128 884 Ft/hónap költségátalányt állapít meg.

Határidő: 2011. január 31.

Felelős: Tarlós István

19/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.

A főpolgármester-helyettes és a főjegyző részére foglalkoztatási jogviszonyuk létesítése napjától biztosítja - egyes meghatározott juttatásnak minősülő - a hivatali gépjármű, továbbá a hivatali telefonszolgáltatások magáncélra is kiterjedő használata költségeinek és adó- illetve adó jellegű közterheinek fedezetét Budapest Főváros Önkormányzata éves költségvetési rendeletében.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Az Ötv. 33/A. § (2) bek. a) pontja szerinti összeférhetetlenségi ok megszüntetése.

Előadó: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

20/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi, hogy dr. Szentes Tamás főpolgármester-helyettest, a megválasztásakor fennálló közalkalmazotti jogviszonya szerinti munkáltatói jogkör gyakorlója Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat polgármestere - a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 1. § (4) bekezdése alapján - foglalkoztatási jogviszonya időtartamára fizetés nélküli szabadságban részesíti.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 7/a. pontja: Javaslat felügyelőbizottsági tag cseréjére.

A napirend 7/b. pontja: Javaslat felügyelőbizottsági tag cseréjére.

A napirend 7/c. pontja: Javaslat bizottsági tagcserére.

Előadók: Czeglédi János, Németh Zoltán

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

26/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 2010. december 15-i ülésén létrehozott, a Heim Pál Gyermekkórház likviditási helyzetét vizsgáló eseti bizottságba Wintermantel Zsolt helyett Szatmáryné Jähl Angélát választja meg.

27/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 2010. december 15-i ülésén a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZTT) elnevezésű beruházás (projekt) eddigi folyamatainak teljes átvizsgálására létrehozott eseti bizottságba Wintermantel Zsolt helyett Orbán Gyöngyit választja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

28/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 7/a. és 7/b. előterjesztéseket leveszi napirendjéről.

A napirend 8. pontja: A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 74/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

Előadó: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 2/2011. (I. 14.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 74/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, az 1.sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

29/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 74/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet előterjesztés szerinti módosítása nyomán keletkező áfa-fizetési kötelezettséggel összefüggésben kérje fel a BKV vezérigazgatóját, hogy az áfa megtérítéséről kössön megállapodást az Országos Rendőr-főkapitányság és a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjével. Amennyiben a megállapodás nem jön létre a rendelet hatálybalépéséig, az előterjesztést tűzze újra a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésének napirendjére.

Határidő: 2011. január 31.

Felelős: Tarlós István

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 13. pontja: Javaslat a Budapest VI. kerület, Csengery utca 69. szám alatti ingatlan forgalomképessé minősítésére.

Előadó: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

44/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. §-a alapján kivonja a Budapest VI. kerület, Csengery utca 69. szám alatti, 28729 helyrajzi számú ingatlant a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ használatából, valamint forgalomképessé minősíti.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

45/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központnak az előterjesztés 3/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (2) bekezdése alapján az előterjesztés 3/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosításnak, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 3/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2011. február 20.

Felelős: Tarlós István

46/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 4. számú mellékleteként csatolt, a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. közötti közszolgáltatási keretszerződés módosítását, egyúttal felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. február 20.

Felelős: Tarlós István

47/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. közötti 2011. évi közszolgáltatási szerződésben szerepeltesse a Budapest VI. kerület, Csengery utca 69. szám alatti, 28729 helyrajzi számú ingatlant.

Határidő: 2011. évi közszolgáltatási szerződés előkészítése

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Javaslat a gyermekvédelmi ágazathoz tartozó általános iskolai kollégium vezetői pályázatának kiírására 2011/2012 tanévtől.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

48/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. § (2) bekezdése alapján - figyelemmel a Kjt.-nek a közoktatási intézményekben történt végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében foglaltakra - pályázatot ír ki Budapest Főváros Önkormányzatának Általános Iskolai Kollégiuma (1022 Budapest, Tapolcsányi u. 4.) magasabb vezetői (intézményvezetői) feladatainak ellátására az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés ülésének napja

Felelős: Tarlós István

49/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1. számú melléklet szerinti pályázati felhívás közzétételéről, a KSZK portálon való közzétételt követően haladéktalanul küldje meg az Oktatási és Kulturális Közlöny részére is, a pályázat beadási határidejének egyértelmű feltüntetésével együtt.

Határidő: 2011. február 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: Javaslat az Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum sportintézet igazgatói állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírására.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

50/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt módosító 2010. évi CLXXV. törvény 7. § (3) bekezdésében foglaltak alapján egyetért a jelen előterjesztéshez mellékelt pályázati felhívás tartalmával, azt a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, és kiírja az Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum sportintézet igazgatói munkakör betöltését célzó pályázatot.

Felkéri a főpolgármestert a pályázat meghirdetésére és a pályázattal összefüggő feladatok ellátására.

Határidő: közgyűlési határozatot követő 14. nap

Felelős: Tarlós István

51/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.

A kinevezésre vonatkozó közgyűlési döntés előkészítése érdekében - a vezetői munkakör feladatait érintő szakértelemmel rendelkező - háromtagú előkészítő szakmai bizottságot hoz létre. A háromtagú bizottság tagjai név szerint: Danada Judit Sport Ügyosztályvezető, dr. Liebmann Katalin önkormányzati tanácsadó és Rétai Gábor sportlétesítmény igazgató.

Határidő: közgyűlési határozatot követő 14. nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: A Magyar Labdarúgó Szövetség felkérése Budapest Főváros Önkormányzata felé a 2012. és 2013. évi FIFA kongresszus megrendezésére benyújtandó pályázathoz szükséges anyagi támogatás biztosítására.

Előadó: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

52/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata támogatja a FIFA 2012. vagy 2013. évi kongresszusának megrendezését Budapesten.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

53/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.

A kongresszus megrendezéséhez szükséges anyagi hozzájárulást az alábbiak szerint biztosítja:

- a fő eseményhelyszín bérleti díjának 50%-át, amennyiben a fennmaradó 50%-ot az MLSZ biztosítja,

- a repülőtéri szolgáltatások költségeit,

- városi reklámfelületek és kültéri média reklámeszközök költségeit Budapesten.

Határidő: a megrendezés éve költségvetési rendeletének elfogadása

Felelős: Tarlós István

54/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a fő eseményhelyszín bérleti díja további 50%-ának biztosítására vonatkozóan az MLSZ-szel megállapodást kössön.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

55/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a mellékelt támogató nyilatkozat aláírására.

Határidő: az MLSZ-szel történő megállapodást követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: BKV hirdetési felületek közösségi célzatú hasznosítása.

Előadó: Hanzély Ákos

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

56/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy 2011. március 31-ig dolgoztassa ki a BKV reklámfelületeinek hasznosításáról szóló koncepciót, és 2011. április 30-áig terjessze azt a Közgyűlés elé.

57/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy dolgoztassa ki a BKV reklámfelületeinek hasznosítását ellátó fővárosi tulajdonú nonprofit Kft. megalakításának, vagy a reklámfelületek BKK kezelésébe adásának részletes szabályait, és 2011. március 31-ig készítsen tájékoztatót a Fővárosi Közgyűlés számára.

Határidő: 2011. március 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 899/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatának és a 25/2010. (V. 20.) Főv. Kgy. rendeletének újratárgyalására.

Előadó: Somfai Ágnes

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

58/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztést leveszi napirendjéről.

A napirend 19. pontja: Javaslat a fővárosi magánszemélyek lakáshitel-törlesztőrészletének támogatásáról szóló rendelet elfogadására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

59/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.

a beterjesztett döntési javaslatokat nem fogadja el, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés megalkotja .../2011. (......) Főv. Kgy. rendeletét a fővárosi magánszemélyek lakáshitel-törlesztőrészletének támogatásáról a melléklet szerinti tartalommal.

„A Fővárosi magánszemélyek lakáshitel-törlesztőrészletének támogatásról” szóló rendelet végrehajtásához 2011. évben 10 milliárd forint forrást biztosít a 7 éves fejlesztési terv céltartalékon szereplő, még el nem kezdet beruházásainak a terhére.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a közgyűlés következő ülésére a 2011. évben biztosítandó 10 milliárd forint forrását mutassa be.

Határidő: azonnal

Felelős: főpolgármester

„A Fővárosi magánszemélyek lakáshitel-törlesztőrészletének támogatásról” szóló rendelet végrehajtásához szükséges azonnali kiadások fedezetére 20 000 000 Ft-tal megemeli a Főpolgármesteri keret céltartaléka előirányzatot.

Felkéri a Főpolgármestert, hogy Budapest főváros 2011. évi költségvetésében a szükséges előirányzatokat biztosítsa.

Határidő: azonnal

Felelős: főpolgármester

Felkéri a főpolgármestert, hogy „a Fővárosi magánszemélyek lakáshitel-törlesztőrészletének támogatásról” szóló rendelet alapján, a Közgyűlés következő ülésére terjessze be az önkormányzat és a Támogatást nyújtó szervezet között megkötendő közszolgáltatási szerződéstervezetet, valamint a szerződéskötéshez szükséges további javaslatait.

Határidő: azonnal

Felelős: főpolgármester”

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2011. január 12-i rendkívüli ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére