A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2011. február 24-én 14.30 órai kezdéssel megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

272/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a képviselői interpellációkat a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésére” című előterjesztés után tárgyalja meg.

A napirend 1. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésére. (II. forduló)

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

273/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Szaniszló Sándor módosító javaslatát, mely szerint:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A bevételeket érintően:
A „...6072, 6073.....................” cím folyó bevételi előirányzatának módosítása
A „...9117.....................” cím felhalmozási bevételi előirányzatának módosítása
587 -587

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

274/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az MSZP frakció módosító javaslatát, mely szerint:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
v) A „6072 Budapest Szíve Program I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése, saját forrása” cím felhalmozási
kiadási előirányzatának csökkentése
153 050
w) A „6073 Budapest Szíve Program I. ütem, Reprezentatív kaputérség kiépítése, saját forrása” cím felhalmozási
kiadási előirányzatának csökkentése
368 500
x) A Céltartalékok között a „Budapest Szíve Program II. ütem, Reprezentatív kaputérség kiépítése, önrész” cím felhalmozási kiadási előirányzatának csökkentése 25 000
A „91__ Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartalék P+R parkolók kialakításához” cím felhalmozási kiadási előirányzatának növelése 546 550

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

275/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az MSZP frakció módosító javaslatát, mely szerint:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Határozati javaslatot érintő
A döntési javaslat B) részének 5. pontja helyébe az alábbi szövegrészt javasolja:
5) amennyiben egy fővárosi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani az önkormányzati biztos kijelölésére vonatkozóan döntést kell hozni. Tartós - hat hónapot meghaladó időtartamban fennálló - az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió Ft-ot elérő adósságállomány esetén a költségvetési szerv gazdálkodásának racionalizálására vonatkozó intézkedés elfogadásáról kell dönteni.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

276/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Losonczy Pál módosító indítványát, mely szerint:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
20. § módosítása (vastaggal szedve az új)
(1) Az önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a működtetéssel, üzemeltetéssel, vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatait saját gazdasági szervezetével, valamint részben vásárolt, az irányító szerv által engedélyezett szolgáltatással (a továbbiakban: szolgáltatás), vagy más költségvetési szervvel is elláthatja. Egy adott feladat végrehajtása érdekében alvállalkozót csak a feladat ellátására kötelezett fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vonhat be.
(2) A feladat akkor rendelhető meg szolgáltatásként, ha az dokumentáltan hatékonyabb, vagy gazdaságosabb forma a saját szervezettel való ellátásnál. Az ezt bizonyító számításokkal alátámasztott dokumentumot a megkötött szerződés mellékleteként kell kezelni.
(3) A szolgáltatás megrendelése az irányító szerv előzetes egyedi engedélyéhez kötött. A szerződés engedélyeztetésekor az intézmény vezetőjének nyilatkoznia kell a (2) bekezdésben foglalt feltétel meglétéről, ezzel egyidejűleg kezdeményeznie kell az álláshelyek számának módosítását és a költségvetési előirányzatok rendezését. Az (1) bekezdésben rögzített feladatok végrehajtására megkötött szerződésben biztosítani kell, hogy a megrendelt szolgáltatás teljesítése során a szolgáltató további alvállalkozót nem vehet igénybe, és a vállalt feladatot az általa foglalkoztatott munkavállalókkal hajtja végre.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

277/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a valós egyensúlyi követelményt kimutatni képes gazdálkodási tükör, illetve az e követelményt teljesíteni képes gazdálkodási program szakszerű kimunkálásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról.

Határidő: 2011. március 16.

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

278/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett döntési javaslatokat, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés megalkotja a .../2011. (.......) önkormányzati rendeletét - az előterjesztői kiegészítéssel és az elfogadott módosításokkal - Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről.

A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának 2011-2017. évekre vonatkozó 7 éves fejlesztési tervét a költségvetési rendelet 5. számú táblázata szerint.

Úgy dönt, hogy 2011-ben év közben összességében kimutatható esetleges szabad működési többletbevétel, illetve a 2010. évi pénzmaradvány elszámolása során kimutatott szabad pénzmaradvány mindaddig tartalékba helyezendő, amíg az év során elvégzett kockázatelemzés eredménye azt nem bizonyítja, hogy az a likviditás veszélyeztetése nélkül felszabadítható. Az így képződő többletforrást elsősorban a működési célú felügyeleti támogatásból a költségvetésben jóváhagyott 1,5%-os elvonás visszapótlására, másodsorban maximum 10 Mrd Ft összegig a BKV Zrt. javára kell biztosítani.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

Úgy dönt, hogy azon ágazatok esetében, amelyek a működési kiadásaik tekintetében a további évekre vonatkozóan számszerűsített megtakarításokat vállaltak, a felügyeleti támogatás 1,5%-os elvonásának visszapótlása a megfelelő források rendelkezésre állása mellett is csak azt követően történhet meg, ha e megtakarítások realizálódására konkrét, részletes, ütemezett intézkedési tervet nyújtanak be a Közgyűlésnek, és azt a testület jóváhagyja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

Úgy dönt, hogy amennyiben egy fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az államháztartási törvényben meghatározott limitet elérő 60 napon túli tartozásállományt halmoz fel, az önkormányzati biztos kijelölésével egyidejűleg kell a Közgyűlésnek a költségvetési szerv vezetőjének felmentését, tartós adósságállomány esetén a költségvetési szerv megszüntetését, vagy más költségvetési szervhez történő integrálását, illetőleg más szükséges intézkedés megtételét mérlegelnie.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

Úgy dönt, hogy amennyiben egy gazdasági társaság két egymást követő éven át veszteségesen működik, illetve a veszteségei rendezéséhez költségvetési támogatást igényel, a cég felső vezetésének felmentését, illetőleg az erre történő javaslattételt e napirend megtárgyalásával egyidejűleg kell a Közgyűlésnek mérlegelnie.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

Kötelezi a Csarnok és Piac Igazgatóságot, hogy a 2010. évi pénzmaradványa terhére, pénzmaradvány-felhasználásként fizessen be 250 000 E Ft-ot a Fővárosi Önkormányzat részére. Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a befizetési kötelezettség végrehajtása érdekében.

Határidő: értesítésre 30 nap, befizetésre az értesítést követően 30 nap

Felelős: Tarlós István

Hatályon kívül helyezi a 2011. évi koncepció elfogadásával egyidejűleg elfogadott, 9/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. határozatot.

Elfogadja dr. Kaltenbach Jenő módosító javaslatát, mely szerint:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
a) A „9171 Városüzemeltetési céltartalék” cím működési célú tartalék előirányzatának csökkentése 101 000
az „5501 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatának csökkentése 20 000
a „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” cím működési célú tartalék előirányzatának növelése 41 000
a „8143 Budapest Film ZRt.” cím működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatának növelése 70 000
a „3310 Német Nemzetiségi Gimnázium” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatának növelése 10 000

Elfogadja Somfai Ágnes - dr. György István által kiegészített - módosító javaslatát, mely szerint:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
14) VÁROSRENDEZÉS ÉS VÁROSÉPÍTÉS
a) A „9171 Városüzemeltetési céltartalék” cím folyó kiadási előirányzatának csökkentése 50 000
a „7202 Főépítészi feladatok” cím folyó kiadási előirányzatának növelése 50 000
a) A „9171 Városüzemeltetési céltartalék” cím folyó kiadási előirányzatának csökkentése 11 451
a „7202 Főépítészi feladatok” cím folyó kiadási előirányzatának növelése 11 451
a) A „9171 Városüzemeltetési céltartalék” cím folyó kiadási előirányzatának csökkentése 3 750
a „7203 Városrendezési feladatok” cím folyó kiadási előirányzatának növelése 3 750

Amennyiben a Főváros tulajdonában, vagy résztulajdonában lévő gazdasági társaságok 2010. évi beszámolóinak a Társaságok legfőbb szervei eredmény-felosztási döntései nyomán az osztalékként kifizetendő összegek meghaladják a Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésében az osztalék és hozam bevétel jogcímén tervezett bevételeket, akkor a „9171 Városüzemeltetési tartalék” kiadási soron a költségvetés végszavazása során elfogadott összeg 166 millió 201 ezer forint visszapótlásra kerül.

Elfogadja Losonczy Pál módosító javaslatát, mely szerint:

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a pártok képviselőiből 8 fős eseti vizsgálóbizottságot hoz létre a Fővárosi Önkormányzat által bármely módon finanszírozott, jelenleg folyamatban lévő beruházások és projektek finanszírozási és megvalósulási szempontból történő felülvizsgálata érdekében. Az eseti bizottság feladata, hogy a beszerzett vizsgálati adatokat és eredményeket részletesen értékelje, elemezze, vizsgálatot kezdeményezzen és folytasson le, kezdeményezze a szükséges lépések megtételét és javaslatait jelentés formájában terjessze a Közgyűlés elé. Működésével járuljon hozzá a folyamatban lévő beruházások és projektek szabályszerű, felesleges kiadásoktól mentes, optimális befejezéséhez. A bizottság neve: Fővárosi Beruházásokat Vizsgáló Eseti Bizottság. A bizottság működése eredményeképpen megtakarított pénzt a költségvetés általános tartalékalapjába [9300 Általános tartalék] kell helyezni, és felhasználásáról a Közgyűlés jogosult dönteni.

Elfogadja Losonczy Pál módosító javaslatát, mely szerint:

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Főpolgármester felügyelete és irányítása alatt, a Főpolgármesteri Hivatal szervezeti keretei között, a pártok által delegált 1-1 szakértőből létrehozza a Költségvetési Munkacsoportot. A Költségvetési Munkacsoport feladata szerint folyamatosan figyeli és áttekinti a főváros költségvetését, feltárja a tartalékokat, szakmai javaslatokat készít a strukturális reformokra, figyeli, monitorozza a költségvetési folyamatokat. A munkacsoport tevékenységét a főpolgármester felügyelete és irányítása alatt végzi.

Elfogadja dr. Kaltenbach Jenő módosító javaslatát, mely szerint:

A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy készíttessen felmérést a súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekek oktatási ellátása jelenlegi működési rendszerének hatékonyságáról, és azt követően tegyen javaslatot a Közgyűlésnek annak új rendszeréről.

Határidő: 2011. május 31.

Felelős: Tarlós István

Elfogadja Somfai Ágnes módosító javaslatát mely szerint:

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a 7 éves fejlesztési terv az alábbi új feladattal egészüljön ki:

Központi és egyéb feladatok: Városháza Köztér kialakítása, előkészítés (ötletpályázat, közösségi bevonás) 20 M Ft 2011. évben a forrása: Helyi közforgalmú közlekedés támogatása, céltartalék 10,3 Mrd Ft-os kerete.

Elfogadja Somfai Ágnes módosító javaslatát, mely szerint:

A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy tegyen intézkedéseket a teherforgalmi behajtási díj beszedési hatékonyságának javítására, és az elért eredményekről 2011. szeptember 15-ig tájékoztassa a Közgyűlést. A díjfizetés ellenőrzésének javításából eredő többletbevételeket a közlekedés által okozott környezeti károk enyhítésére és a közösségi közlekedés fejlesztésére fordítja.

Elfogadja dr. Kaltenbach Jenő módosító javaslatát, mely szerint:

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a „9172 Céltartalék a Menhely Alapítvány és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére hajléktalan-férőhelyek támogatására” cím a következőre változik:

„9172 Céltartalék a hajléktalan-férőhelyek támogatására”.

Elfogadja dr. Bagdy Gábor módosító javaslatát, mely szerint:

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a rendelet normaszövege 4. § (7) bekezdése hatályát veszti.

Az 5. § (5) bekezdés rendelet tervezet szerinti szövege:

„(5) A „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül tervezett Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása, BKV Zrt. tőkepótlás feladathoz kapcsolódó 10 000 000 E Ft-ot a megkötött pénzeszközátadás-átvételi megállapodás után a BKV Zrt.-nek tőketartalékba kell helyeznie, a következőre változik:

„(5) A „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül tervezett Helyi közforgalmi közlekedés támogatása, BKV Zrt. tőkepótlás feladathoz kapcsolódó 11 000 000 E Ft felhasználásáról pénzeszközátadás-átvételi megállapodás alapján a Fővárosi Közgyűlés dönt. A döntést követően az összeget a BKV Zrt.-nek tőketartalékba kell helyeznie.”

Elfogadja dr. Bagdy Gábor módosító javaslatát, mely szerint:

A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy folytasson egyeztetést az SZMSZ módosításáról a frakciók költségvetését érintően, és ennek eredményeként a felszabaduló forrás mértékéig tegyen javaslatot 2011. július 1-jétől a hivatali apparátus illetménykiegészítésének emeléséhez kapcsolódó forrás biztosítására.”

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendeletét - az előterjesztői kiegészítéssel és az elfogadott módosításokkal - Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

279/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának 2011-2017. évekre vonatkozó 7 éves fejlesztési tervét a költségvetési rendelet 5. számú táblázata szerint.

280/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy 2011-ben év közben összességében kimutatható esetleges szabad működési többletbevétel, illetve a 2010. évi pénzmaradvány elszámolása során kimutatott szabad pénzmaradvány mindaddig tartalékba helyezendő, amíg az év során elvégzett kockázatelemzés eredménye azt nem bizonyítja, hogy az a likviditás veszélyeztetése nélkül felszabadítható. Az így képződő többletforrást elsősorban a működési célú felügyeleti támogatásból a költségvetésben jóváhagyott 1,5%-os elvonás visszapótlására, másodsorban maximum 10 Mrd Ft összegig a BKV Zrt. javára kell biztosítani.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

281/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy azon ágazatok esetében, amelyek a működési kiadásaik tekintetében a további évekre vonatkozóan számszerűsített megtakarításokat vállaltak, a felügyeleti támogatás 1,5%-os elvonásának visszapótlása a megfelelő források rendelkezésre állása mellett is csak azt követően történhet meg, ha e megtakarítások realizálódására konkrét, részletes, ütemezett intézkedési tervet nyújtanak be a Közgyűlésnek, és azt a testület jóváhagyja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

282/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy amennyiben egy fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az államháztartási törvényben meghatározott limitet elérő 60 napon túli tartozásállományt halmoz fel, az önkormányzati biztos kijelölésével egyidejűleg kell a Közgyűlésnek a költségvetési szerv vezetőjének felmentését, tartós adósságállomány esetén a költségvetési szerv megszüntetését, vagy más költségvetési szervhez történő integrálását, illetőleg más szükséges intézkedés megtételét mérlegelnie.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

283/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy amennyiben egy gazdasági társaság két egymást követő éven át veszteségesen működik, illetve a veszteségei rendezéséhez költségvetési támogatást igényel, a cég felső vezetésének felmentését, illetőleg az erre történő javaslattételt e napirend megtárgyalásával egyidejűleg kell a Közgyűlésnek mérlegelnie.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

284/2011.(II. 24.) Főv. Kgy. h.

Kötelezi a Csarnok és Piac Igazgatóságot, hogy a 2010. évi pénzmaradványa terhére, pénzmaradvány-felhasználásként fizessen be 250 000 E Ft-ot a Fővárosi Önkormányzat részére. Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a befizetési kötelezettség végrehajtása érdekében.

Határidő: értesítésre 30 nap, befizetésre az értesítést követően 30 nap

Felelős: Tarlós István

285/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 2011. évi koncepció elfogadásával egyidejűleg elfogadott, 9/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. határozatot.

286/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja dr. Kaltenbach Jenő módosító javaslatát, mely szerint:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
a) A „9171 Városüzemeltetési céltartalék” cím működési célú tartalék elő-irányzatának csökkentése 101 000
az „5501 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatának csökkentése 20 000
a „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” cím működési célú tartalék előirányzatának növelése 41 000
a „8143 Budapest Film ZRt.” cím működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatának növelése 70 000
a „3310 Német Nemzetiségi Gimnázium” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatának növelése 10 000

287/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja Somfai Ágnes - dr. György István által kiegészített - módosító javaslatát, mely szerint:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
14) VÁROSRENDEZÉS ÉS VÁROSÉPÍTÉS
a) A „9171 Városüzemeltetési céltartalék” cím folyó kiadási előirányzatának csökkentése 50 000
a „7202 Főépítészi feladatok” cím folyó kiadási előirányzatának növelése 50 000
a) A „9171 Városüzemeltetési céltartalék” cím folyó kiadási előirányzatának csökkentése 11 451
a „7202 Főépítészi feladatok” cím folyó kiadási előirányzatának növelése 11 451
a) A „9171 Városüzemeltetési céltartalék” cím folyó kiadási előirányzatának csökkentése 3 750
a „7203 Városrendezési feladatok” cím folyó kiadási előirányzatának növelése 3 750

Amennyiben a Főváros tulajdonában, vagy résztulajdonában lévő gazdasági társaságok 2010. évi beszámolóinak a Társaságok legfőbb szervei eredmény-felosztási döntései nyomán az osztalékként kifizetendő összegek meghaladják a Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésében az osztalék- és hozambevétel jogcímén tervezett bevételeket, akkor a „9171 Városüzemeltetési tartalék” kiadási soron a költségvetés végszavazása során elfogadott összeg 166 millió 201 ezer forint visszapótlásra kerül.

288/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja Losonczy Pál módosító javaslatát mely szerint:

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a pártok képviselőiből 8 fős eseti vizsgálóbizottságot hoz létre a Fővárosi Önkormányzat által bármely módon finanszírozott, jelenleg folyamatban lévő beruházások és projektek finanszírozási és megvalósulási szempontból történő felülvizsgálata érdekében. Az eseti bizottság feladata, hogy a beszerzett vizsgálati adatokat és eredményeket részletesen értékelje, elemezze, vizsgálatot kezdeményezzen és folytasson le, kezdeményezze a szükséges lépések megtételét, és javaslatait jelentés formájában terjessze a Közgyűlés elé. Működésével járuljon hozzá a folyamatban lévő beruházások és projektek szabályszerű, felesleges kiadásoktól mentes, optimális befejezéséhez. A bizottság neve: Fővárosi Beruházásokat Vizsgáló Eseti Bizottság. A bizottság működése eredményeképpen megtakarított pénzt a költségvetés általános tartalékalapjába [9300 Általános tartalék] kell helyezni és felhasználásáról a Közgyűlés jogosult dönteni.

289/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja Losonczy Pál módosító javaslatát mely szerint:

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Főpolgármester felügyelete és irányítása alatt, a Főpolgármesteri Hivatal szervezeti keretei között, a pártok által delegált 1-1 szakértőből létrehozza a Költségvetési Munkacsoportot. A Költségvetési Munkacsoport feladata szerint folyamatosan figyeli és áttekinti a főváros költségvetését, feltárja a tartalékokat, szakmai javaslatokat készít a strukturális reformokra, figyeli, monitorozza a költségvetési folyamatokat. A munkacsoport tevékenységét a főpolgármester felügyelete és irányítása alatt végzi.

290/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja dr. Kaltenbach Jenő módosító javaslatát mely szerint:

A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy készíttessen felmérést a súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekek oktatási ellátása jelenlegi működési rendszerének hatékonyságáról, és azt követően tegyen javaslatot a Közgyűlésnek annak új rendszeréről.

Határidő: 2011. május 31.

Felelős: Tarlós István

291/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja Somfai Ágnes módosító javaslatát mely szerint:

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a 7 éves fejlesztési terv az alábbi új feladattal egészüljön ki:

Központi és egyéb feladatok: Városháza Köz-tér kialakítása, előkészítés (ötletpályázat, közösségi bevonás) 20 M Ft 2011. évben a forrása: Helyi közforgalmú közlekedés támogatása, céltartalék 10,3 Mrd Ft-os kerete.

292/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja Somfai Ágnes módosító javaslatát mely szerint:

A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy tegyen intézkedéseket a teherforgalmi behajtási díj beszedési hatékonyságának javítására, és az elért eredményekről 2011. szeptember 15-ig tájékoztassa a Közgyűlést. A díjfizetés ellenőrzésének javításából eredő többletbevételeket a közlekedés által okozott környezeti károk enyhítésére és a közösségi közlekedés fejlesztésére fordítja.

293/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja dr. Kaltenbach Jenő módosító javaslatát mely szerint:

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a „9172 Céltartalék a Menhely Alapítvány és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére hajléktalan férőhelyek támogatására” cím a következőre változik:

„9172 Céltartalék a hajléktalan férőhelyek támogatására”.

294/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja dr. Bagdy Gábor módosító javaslatát mely szerint:

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a rendelet normaszövege 4. § (7) bekezdése hatályát veszti.

Az 5. § (5) bekezdés rendelet tervezet szerinti szövege:

„(5) A „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül tervezett Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása, BKV Zrt. tőkepótlás feladathoz kapcsolódó 10 000 000 E Ft-ot a megkötött pénzeszközátadás-átvételi megállapodás után a BKV Zrt.-nek tőketartalékba kell helyeznie”

a következőre változik:

„(5) A „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül tervezett Helyi közforgalmi közlekedés támogatása, BKV Zrt. tőkepótlás feladathoz kapcsolódó 11 000 000 E Ft felhasználásáról pénzeszközátadás-átvételi megállapodás alapján a Fővárosi Közgyűlés dönt. A döntést követően az összeget a BKV Zrt.-nek tőketartalékba kell helyeznie.”

295/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja dr. Bagdy Gábor módosító javaslatát mely szerint:

A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy folytasson egyeztetést az SZMSZ módosításáról a frakciók költségvetését érintően, és ennek eredményeként a felszabaduló forrás mértékéig tegyen javaslatot 2011. július 1-jétől a hivatali apparátus illetménykiegészítésének emeléséhez kapcsolódó forrás biztosítására.

Képviselői interpellációk

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

296/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

Somfai Ágnes interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

297/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

Somfai Ágnes interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

298/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

Hanzély Ákos interpellációjára adott választ elfogadja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2011. február 24-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére