35/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A fővárosi közlekedési intézményrendszer átalakítása kapcsán a Fővárosi Önkormányzat közútkezelői és forgalomtechnikai kezelői feladatait 2012. január 1-jétől a Budapesti Közlekedési Központ látja el. Ennek kapcsán a Budapesti Közlekedési Központ és a Főpolgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztálya közösen felülvizsgálta a rendeletet és az átalakulással kapcsolatban, valamint a közvagyon védelme érdekében javaslatot tett a rendelet módosítására.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendeletben használt fogalmak közül a közút nem közlekedési célú igénybevételét és a közmű fogalmát pontosítja, valamint új fogalmat, a szakfelügyelet fogalmat határozza meg. A szakfelügyelet fogalma abban tér el az üzemeltetés fogalmától, hogy magában foglalja mindazon vizsgálatokat, méréseket és adatgyűjtő tevékenységeket, amelyet annak érdekében végez vagy végeztet el az üzemeltető, hogy meggyőződjön az előírások és követelmények munkát végző általi betartásáról.

A 2. §-hoz

A rendelet az Eljáró kezelő feladatává teszi a közútkezelői nyilvántartások vezetését. Az e rendelet szabályai szerint benyújtásra kerülő tervekben, dokumentumokban szereplő adatokat az Eljáró kezelő kizárólag ezen nyilvántartások vezetése érdekében és a jogszabályoknak meghatározottaknak megfelelően veheti igénybe.

A 3. §-hoz

Az Eljáró kezelő általi nyilvántartást a rendelet hatálya alá tartozó valamennyi közútra kiterjeszti.

A 4. §-hoz

Tekintettel arra, hogy az 1. § meghatározza azt, hogy a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez hozzátartozik az építési munka elvégzése érdekében történő mérés és vizsgálat végzése, ezért a közút ilyen, nem közlekedési célú igénybevételének kérelme esetén csatolni kell a mérési és vizsgálati tervet.

Az Eljáró kezelő kötelessége a rendeletben meghatározott nyilvántartás vezetése, amelynek érdekében szükséges, hogy a közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén nemcsak papírlapú, hanem az általa meghatározott formátumú digitális formátumú tervekhez is megkapja.

Az 5. §-hoz

A munkakezdési hozzájárulást és az egyszerűsített munkakezdési hozzájárulást szabályozza. A munkakezdési hozzájárulás esetén felülvizsgálatra kerültek a munkakezdési hozzájárulás kérelméhez csatolandó mellékletek, amelynek eredményeképp egyszerűsödik a hozzájárulás kiadása.

Korábban problémát jelentett, hogy a közművek útburkolatban elhelyezkedő szerelvényének, akna fedlapjának cseréjéhez, javításához, szintbe helyezéséhez is ugyanazt a munkakezdési hozzájárulás kérelmet kellett benyújtani (a mellékletekkel együtt), mint egy útépítéshez. A rendelet módosításával a kisebb beavatkozással járó szerelvények és aknafedlap-cserék egyszerűsített munkakezdési hozzájárulással is elvégezhetők lesznek. Ebben az esetben nincs szükség külön közútkezelői és forgalomtechnikai kezelő hozzájárulásra, hanem az Eljáró kezelő a rétegrendet és a forgalomkorlátozást az egyszerűsített munkakezdési hozzájárulással hagyja jóvá.

A 6. §-hoz

A közút nem közlekedési célú rendkívüli igénybevételét szabályozza. A közút nem közlekedési célú rendkívüli igénybevétele esetén az igénybevevő kötelessége lesz a forgalmi rend dokumentálása is.

A 7. §-hoz

A korábbi szabályozás csak azt írta elő a munkakezdési hozzájárulás jogosultjának, hogy a munkaterületet az út üzemeltetőjétől át kell vennie, azonban a munkavégzés alatti forgalmi rendre vonatkozó kötelezettséget nem állapított meg. Az új rendelkezés bevezetésével ez a probléma megoldódik.

A 8-9. §-okhoz

Az Eljáró kezelő kötelező feladata többek között a forgalmi rend nyilvántartása. Ennek érdekében a munkakezdési hozzájárulás jogosultja köteles a munkavégzés tényleges kezdetét és végét, valamint a különböző forgalomkorlátozási ütemek kezdetét és megszüntetését elektronikus úton az Eljáró kezelőnek bejelenteni. Amennyiben a munkavégzés kiemelt jelentőségű útvonalon történik, úgy az Eljáró kezelő napi rendszerességű jelentési kötelezettséget is előírhat.

A 10. §-hoz

Nyelvtani pontosítást tartalmaz.

A 11. §-hoz

A végleges helyreállításra vonatkozó szabályokat pontosítja.

A 12. §-hoz

Az aszfaltburkolatú utak helyreállítását határozza meg. Amennyiben az Eljáró kezelő a közútkezelői hozzájárulásban mást nem ír elő, úgy az aszfalt útpályát 2 rétegű hengerelt aszfaltburkolattal kell helyreállítani, minden bontással érintett forgalmi sáv teljes szélességében, minimum a szélességgel megegyező hosszon. Amennyiben azonban a munkaárok széle a kiemelt szegélytől 80 cm-re, vagy annál kisebb távolságra van, akkor az útpályát a kiemelt szegélyig teljes szerkezettel újra kell építeni.

A 13. §-hoz

A közúton folyó munka befejeztével a munkakezdési hozzájárulás jogosultja az eredeti forgalmi rendet köteles visszaállítani, vagy az Eljáró kezelő által jóváhagyott új forgalmi rendet életbe léptetni. A szabályozás előírja, hogy a munkakezdési hozzájárulás jogosultjának a forgalmi rend végleges helyreállításáról értesítenie kell az Eljáró kezelőt, az üzemeltetőt és az Eljáró kezelő által működtetett közlekedési információs központot. A forgalmi rend helyreállítását az üzemeltető vagy a szakfelügyelet ellenőrzi.

A 14. §-hoz

A munkák ellenőrzését pontosítja.

A 15-16. §-okhoz

A munkakezdési hozzájárulás és az egyszerűsített munkakezdési hozzájárulás kötelezően használandó kérelem-adatlapját határozza meg.

A 17. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és deregulációjáról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére