49/2012. (VI. 7.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a tiltott, közösségellenes magatartások meghatározásával kapcsolatos egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról

Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben meghatározhat tiltott, közösségellenes magatartásokat. A helyi önkormányzat képviselő-testülete e magatartás elkövetőjével szemben önkormányzati rendeletben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabását rendelheti el, amely az önkormányzat saját bevételét képezi. E törvény 146/A. §-a szerint a közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskör a jegyzőre is átruházható.

Részletes indokolás

Az 1-13. §-hoz

Fenti jogszabály-alkotási lehetőségre tekintettel indokolt a fővárosi önkormányzati rendeletekben 2012. május 31-ig szabálysértési tényállásként megjelenített magatartások közül mindazokat, melyek felsőbb szintű jogszabályban nincsenek meghatározva, tiltott, közösségellenes magatartásként szabályozni és szankcionálni. Tekintettel arra, hogy a közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásra a Ket. szabályai alkalmazandók, az eljárási határidők betarthatósága és a rugalmas ügyintézés érdekében célszerű élni az Mhötv-ben biztosított - főjegyző irányába megengedett - hatáskör-átruházási lehetőséggel. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 2012. április 15-i módosítása szerint a közterület-felügyelő jogosult az önkormányzati rendeletben meghatározott helyszíni bírság kiszabására.

A 14. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és deregulációjáról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére