A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

59/2012. (VII. 6.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről

Általános indokolás

Jelen rendeletalkotás célja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a jogszabályi változásoknak megfelelően az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének újraszabályozása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek vonatkozásában az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjét szabályozó önkormányzati rendeleti szabályozás jogszabályi kereteit határozza meg.

A 2. §-hoz

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek vezetői rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek a tartozásállományukra vonatkozóan. Az adatszolgáltatást a Főpolgármesteri Hivatalnak nyújtják be.

(2) Az önkormányzati biztos kijelölésének, kirendelésének megelőzése érdekében szabályozza a rendeletben meghatározott értékhatár elérése esetén az intézkedési terv készítésének kötelezettségét, valamint a Főpolgármesteri Hivatal részére a beküldését.

(3) A (2) bekezdésben szabályozott intézkedési terv főpolgármester által történő továbbítását szabályozza a szociális ágazathoz tartozó költségvetési szervek esetén az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság, egyéb ágazathoz tartozó költségvetési szervek esetén pedig a Fővárosi Közgyűlés felé.

(4) Tájékoztatási kötelezettséget ír elő az elfogadott intézkedési terv megvalósításáról a Főpolgármesteri Hivatal részére történő megküldéssel.

(5) Az (1) bekezdésben előírt adatszolgáltatásról, valamint a (2) bekezdés szerinti intézkedési terv végrehajtásáról készített tájékoztató főpolgármester által a Fővárosi Közgyűlés felé történő megküldésre ad szabályozást.

(6) A költségvetési szervek vezetői részére ír elő tájékoztatási kötelezettséget az 2. § (1) bekezdésében előírt adatszolgáltatások közötti időszakra, ha az intézmény elismert, 30 napon túli tartozásállománya elérte a 4. § (2) bekezdésében megjelölt értékhatárt.

A 3. §-hoz

Az önkormányzati biztos kirendelésének kezdeményezésére jogosultak körét szabályozza a 4. § (2) bekezdése szerinti mérték és idő elérése esetén.

A 4. §-hoz

(1) A Fővárosi Közgyűlés jogosultságát szabályozza az önkormányzati biztos kirendelésére, akit a főpolgármester bíz meg.

(2) Az önkormányzati biztos kijelölésének kötelezettségét írja elő az előírt értékhatárok elérése esetére.

(3)-(4) Azon feltételeket írja elő melyek megléte szükséges az önkormányzati biztosnak kijelölhető személyek, gazdasági társaságok esetén, illetve ennek a vizsgálatára szóló kötelezettségről rendelkezik, továbbá azon feltételeket szabályozza, melyek fennállása esetén önkormányzati biztosnak nem jelölhetőek ki az adott személyek, gazdasági társaságok.

Az 5. §-hoz

(1) Az önkormányzati biztos nyilatkozat-adását szabályozza a megbízási díj, a költségelszámolás és a külső szakértő igénybevétele és díjazása tekintetében.

(2) Külső szakértő díjának a kirendelt önkormányzati biztos költségei közötti elszámolásról rendelkezik.

(3) Az önkormányzati biztos díjazásának mértékét, és ennek megállapításához a tájékoztatási kötelezettséget írja elő.

(4) A külső szakértő igénybevételét engedi, kivéve, ha a gazdálkodó szervezet nyilatkozatában vállalta, hogy annak igénybevétele nélkül látja el a feladatot.

(5) Külső szakértő igénybevétele előtti összeférhetetlenség vizsgálatát írja elő az Ámr. 150. § (7) bekezdésében foglaltak alapján.

A 6. §-hoz

(1) A megbízási szerződés kötésére és a megbízó levél kiadására vonatkozóan tartalmaz előírást a főpolgármester részére.

(2) A megbízó levél tartalmát az Ávr. 117. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazásával írja elő.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szerződés tartalmára vonatkozó előírást tartalmaz az Ávr. 117. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.

A 7. §-hoz

Az önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások tekintetében rögzíti, hogy az Ávr. 119. § (5) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

A 8. §-hoz

(1) Az önkormányzati biztosra, valamint azon költségvetési szervre, melyhez a kirendelése történt szabályozza. Előírja, hogy az Ávr. 116. § (3) és (6), bekezdéseiben a 117. §-ban és a 118. §-ban foglaltakat alkalmazni kell, azzal, hogy

a) Ávr. 117. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltakon túl az önkormányzati biztos feladatait, jogosítványait a főpolgármester szerződésben határozza meg,

b) az önkormányzati biztos főpolgármester felé beszámolási kötelezettséggel tartozik a megtett intézkedésekről, a tartozásállomány, a kintlévőségek alakulásáról, valamint az Ávr. 117. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak gyakorlásáról,

c) a főpolgármester önkormányzati biztossal kötött szerződés módosításának, megszüntetésének jogosultságát mondja ki.

(2) a)-c) az önkormányzati biztos megbízatásának a megbízási szerződésben meghatározott időtartam letelte előtti megszüntetésére vonatkozó szabályokat határozza meg.

(3) Az önkormányzati biztos megbízatásának szerződésben foglaltaktól eltérő megszüntetéséről a főpolgármester dönt, valamint a felsorolt esetekben a főpolgármester kezdeményezési jogosultságát szabályozza új önkormányzati biztos kijelölése, a közgyűlés felé a költségvetési szerv pénzügyi helyzetének javítása, átszervezése, megszüntetése tekintetében.

(4) A főpolgármester tájékoztatási kötelezettségét mondja ki a Fővárosi Közgyűlés felé az önkormányzati biztos havi jelentésének megküldésével.

A 9. §-hoz

(1) Az önkormányzati biztos tájékoztatási kötelezettségét írja elő, ha a költségvetési szerv a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti valamely fizetési kötelezettségét nem teljesítette, egyidejű javaslattételi kötelezettséggel a fizetési kötelezettség rendezéséhez szükséges intézkedésekre.

(2) A főpolgármester tájékoztatási kötelezettségét mondja ki a Fővárosi Közgyűlés felé az önkormányzati biztos által az (1) bekezdés szerint elkészített dokumentumok megküldésével.

(3) Az önkormányzati biztos számára a megbízatásának megszüntetésekor elkészítendő - az Ávr. 117. § (3) bekezdés h) pontjában meghatározott intézkedési tervvel együttes - záró értékelés készítését írja elő. A főpolgármester záró értékelés megküldésére vonatkozó kötelezettségét mondja ki a Fővárosi Közgyűlés felé történő megküldésével.

A 10. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a korábbi azonos tárgyú rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére