A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2011. december 21-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4098/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére „A Fővárosi Önkormányzat, intézményei és cégei felelős fogyasztási és beszerzési gyakorlatának kialakítása” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4099/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy napirenden tartja a „Javaslat átadás-átvételi megállapodás megkötésére a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek állami tulajdonba adásához” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4100/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 8. pontként tárgyalja meg a „Javaslat technikai módosításra az NGM és a Fővárosi Önkormányzat között kötendő támogatási szerződésben” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4101/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 3. pontként tárgyalja meg a „Tájékoztató a budapesti közösségi közlekedés finanszírozásáról” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4102/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 6. pontként tárgyalja meg „A fővárosi teherforgalmi behajtási rendszer felülvizsgálata” című előterjesztést, és 14. pontként tárgyalja meg a „Javaslat Budapest új közlekedési intézményrendszeréhez szükséges további döntések meghozatalára” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4103/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat átadás-átvételi megállapodás megkötésére a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek állami tulajdonba adásához.

2. Javaslat a III. kerület, Flórián téri szoborcsoport újraállításának támogatására.

3. Tájékoztató a budapesti közösségi közlekedés finanszírozásáról.

4. Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által 2010. évben elvégzett többletfeladatok ellenér-té-ké-nek megtérítésére.

5. Javaslat az FKF Zrt. 2011. évi Üzleti Terve módosításának és Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyására vonatkozó tulajdonosi döntésekre.

6. A fővárosi teherforgalmi behajtási rendszer felülvizsgálata.

7. Javaslat „A szőlősgyöröki Jankovich Kastély parkjának fejlesztése” című pályázat benyújtására a KEOP-3.1.3/09-11 jelű konstrukcióba.

8. Javaslat technikai módosításra az NGM és a Fővárosi Önkormányzat között kötendő támogatási szerződésben.

9. Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt. gazdálkodásával kapcsolatos döntések meghozatalára.

10. A Fővárosi Önkormányzat Vagyon-gazdálkodási Stratégiája.

11. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

12. Javaslat a „Budapest a Duna gyöngye” c. szobor áthelyezésére.

13. Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

14. Javaslat Budapest új közlekedési intézményrendszeréhez szükséges további döntések megho-za-ta-lára.

15. Javaslat közoktatási intézményvezetők megbízására 2012. január 1-jétől.

A napirend 1. pontja: Javaslat átadás-átvételi megállapodás megkötésére a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek állami tulajdonba adásához.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4104/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal az egyes fővárosi egészségügyi intézmények állami tulajdonba adására vonatkozó átadás-átvételi megállapodást, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert az átadás-átvételi megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Javaslat a III. kerület, Flórián téri szoborcsoport újraállításának támogatására.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4105/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és támogatja Bebó Károly szobrászművész eredetileg 1763-ban készült, s a közelmúltban restaurált Fogadalmi oltár c. szoborcsoportja visszaállítását és környezetének rendezését a III. kerület, Flórián tér (hrsz.: 17720) dél-keleti oldalán a gyalogos aluljáró hossztengelyével szembeni zöldfelületen.

4106/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

A feladat előkészítéséhez a III. ker., Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatnak 2 M Ft támogatást biztosít.

4107/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „9171 Városüzemeltetési céltartalék” cím kiadási előirányzatát 2 M Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új, „8455 III. ker., Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, Flórián téri szoborcsoport környezetrendezésének támogatása” cím kiadási, azon belül támogatásértékű beruházási kiadás előirányzatát.

4108/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

A szoborállításhoz kapcsolódó környezetrendezési kivitelezési munkálatokat 2012-ben a Fővárosi Önkormányzat saját forrásból kívánja 35 M Ft értékben megvalósítani.

4109/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

A szoborállításhoz kapcsolódó környezetrendezési kivitelezési feladat megvalósítása érdekében kötelezettséget vállal, hogy a 2012. évi költségvetésében 35 M Ft fedezetet biztosít.

Határidő: 2012. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

4110/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésnek megfelelően a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosító javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet következő módosításakor

Felelős: Tarlós István

4111/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

Az SZMSZ 49. § (9) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizottságnak a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 16. § (2) bekezdése szerinti hatáskörét, és tulajdonosi hozzájárulást ad Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának a III. ker., 17720 hrsz.-ú ingatlanon tervezett szobor felállításához és környezetének rendezéséhez.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 4. sz. mellékletében szereplő tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

4112/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

Egyetért az előterjesztés 3. sz. mellékleteként csatolt pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésével, s felkéri a főpolgármestert, hogy átruházott hatáskörben eljárva a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást kösse meg.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Tájékoztató a budapesti közösségi közlekedés finanszírozásáról.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4113/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a városvezetés által a budapesti közösségi közlekedés működőképességének fenntartására vonatkozóan megtett intézkedésekről, javaslatokról szóló tájékoztatást.

A napirend 4. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által 2010. évben elvégzett többletfeladatok ellenértékének megtérítésére.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4114/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

az FKF Zrt. által 2010. évben az Éves Szerződésben meghatározott szinten felül elvégzett többletfeladatok fedezetének biztosítására csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 63 214 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7325 FKF Zrt. Köztisztasági feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát. Az előirányzatból kifizetés csak az osztalékelőleg beérkezését követően történhet.

4115/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a 2011. évet érintő utolsó, 2012. februári költségvetési rendeletmódosítás (a Közgyűlés 2012. februári rendes ülése)

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Javaslat az FKF Zrt. 2011. évi Üzleti Terve módosításának és Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyására vonatkozó tulajdonosi döntésekre.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4116/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. legfőbb szerveként elfogadja a Társaság módosított 2011. évi Üzleti Tervét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

4117/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. legfőbb szerveként elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új Közbeszerzési Szabályzatát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: A fővárosi teherforgalmi behajtási rendszer felülvizsgálata.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

Megalkotja 93/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4118/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. § (1) bekezdésében foglalt felterjesztési jogával élve kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező állami szerv vezetőjénél, hogy a teherforgalmi korlátozás ellenőrzését a hozzájárulást kiadó szerv is végezhesse, és a teherforgalmi korlátozást megszegő, behajtási hozzájárulás nélkül közlekedő gépjárművek esetében a parkoláshoz hasonló pótdíj legyen a szankció. Felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Javaslat „A Szőlősgyöröki Jankovich Kastély parkjának fejlesztése” című pályázat benyújtására a KEOP-3.1.3/09-11 jelű konstrukcióba.

Előterjesztők: Hutiray Gyula, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4119/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

pályázatot nyújt be a KEOP-3.1.3/09-11 jelű konstrukcióba „A Szőlősgyöröki Jankovich Kastély parkja fejlesztése” címmel. Jóváhagyja az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti adatlapban és nyilatkozatokban foglaltakat. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az adatlap, nyilatkozatok és a szükséges egyéb dokumentumok aláírásáról és benyújtásáról a Közreműködő Szervezet részére.

Határidő: 2012. január 15.

Felelős: Tarlós István

4120/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

Utasítja a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon a projekt gazdasági értelemben vett megtérüléséről azzal, hogy legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig a védett ingatlanra hasznosítási pályázatot bonyolítson le.

Határidő: támogatási szerződés megkötéséig

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat technikai módosításra az NGM és a Fővárosi Önkormányzat között kötendő támogatási szerződésben.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4121/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

a 2011. december 14-én az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítéséről szóló 31/2011. (VIII. 24.) NGM rendelet szerinti, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Fővárosi Önkormányzat közötti támogatási szerződés jóváhagyásáról és megkötéséről szóló 4076/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

4122/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítéséről szóló 31/2011. (VIII. 24.) NGM rendelet szerinti, a Fővárosi Önkormányzathoz megküldött, az előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt, a 6.5. pontjában, valamint a „Nyilatkozat támogatási döntéshez” mellékletében módosított tartalmú támogatási szerződést és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt. gazdálkodásával kapcsolatos döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4123/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a Budapesti Vidám Park Zrt. (székhelye: 1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042417) legfőbb szervének hatáskörében eljárva tudomásul veszi a Budapesti Vidám Park Zrt. Igazgatósága 2011. évi szezonról szóló beszámolóját, az előzetes mérleg- és eredményszámokkal az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

4124/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a Budapesti Vidám Park Zrt. (székhelye: 1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042417) legfőbb szervének hatáskörében eljárva tudomásul veszi a Budapesti Vidám Park Zrt. Igazgatósága 2012. évi szezonra vonatkozó üzleti terv koncepcióját az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

4125/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a Budapesti Vidám Park Zrt. (székhelye: 1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042417) legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapesti Vidám Park Zrt. részére a 2012. évi zökkenőmentes szezonkezdés biztosítására 100 000 000 Ft összegű alárendelt kamatmentes tulajdonosi kölcsönt nyújt 2015. augusztus 30-i visszafizetési határidővel azzal, hogy azt az operatív működéssel kapcsolatos kiadások kifizetésére kell fordítani. A Társaság a kölcsön felhasználásáról a 2011. évi beszámoló benyújtásával egyidejűleg köteles a Fővárosi Közgyűlés felé elszámolni.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

4126/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a 100 000 000 Ft összegű alárendelt tulajdonosi kölcsön nyújtására vonatkozó megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal. A 100 000 000 Ft fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 100 000 000 Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „8135 Vidám Park Zrt.” cím „működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre” előirányzatát.

Felkéri a főpolgármestert az alárendelt tulajdonosi kölcsön nyújtására vonatkozó megállapodás aláírására, valamint a kölcsönnek a Budapesti Vidám Park Zrt. számlájára történő egyösszegű átutalásához szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: A Fővárosi Önkormányzat Vagyongazdálkodási Stratégiája.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4127/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Önkormányzat központi vagyongazdálkodóinak 2011-2014. évi időszakra vonatkozó, az előterjesztés 3. sz. mellékletében szereplő Vagyongazdálkodási Stratégiáját azzal a feltétellel, hogy a Stratégia végrehajtásának összhangban kell lennie a mindenkor hatályos jogszabályokkal, különös tekintettel a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló fővárosi közgyűlési rendelet rendelkezéseivel.

4128/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Fővárosi Önkormányzat egyes szakmai területeihez tartozó vagyongazdálkodóinak 2011-2014. évi időszakra vonatkozó Vagyongazdálkodási Stratégiájának elkészítéséről.

Határidő: 2012. március 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4129/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

a Bp. V. ker., 24309 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Ferenciek tere 12. sz. alatt található, 2089 m2 alapterületű kivett irodaház megnevezésű ingatlan tekintetében úgy dönt, hogy az elfogadott költségvetési koncepció és az önkormányzat pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé, hogy a Fővárosi Közgyűlés elővásárlási jogával éljen.

4130/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

4131/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a Gazdasági Bizottságot, hogy az előterjesztésnek a Bp. V. ker., 24309 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Ferenciek tere 12. sz. alatt található, 2089 m2 alapterületű kivett irodaház megnevezésű ingatlanra vonatkozó dokumentumait vizsgálja meg és a vizsgálat eredményéről a Fővárosi Közgyűlést tájékoztassa.

Határidő: 2012. január 31.

Felelős: Tarlós István

4132/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve a Bp. V. ker., 24387/0/A/36 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Aranykéz u. 3. V/3. sz. alatt található, 52 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 16347/1000000 tulajdoni hányaddal, 14 750 000 Ft vételáron vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

4133/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Javaslat a „Budapest a Duna gyöngye” c. szobor áthelyezésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4134/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdés alapján, a Város-Teampannon Kft. kezdeményezése alapján jóváhagyja Csíkszentmihályi Róbert szobrászművész „Budapest a Duna gyöngye” c. mészkő szobra áthelyezését a Váci utca-Duna utca találkozásánál újonnan létesülő útpálya külső ívére. Az áthelyezést kezdeményező, illetve a kivitelező cég a műalkotás tárolásáért, esetleges károsodásának helyreállításáért, a felújított szobornak új helyen történő felállításáért teljes felelősséggel tartozik, s minden munkafázist köteles egyeztetni a BTM Budapest Galériával, a szobor kezelőjével.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 94/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet eltérő hatálybalépéséről az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 14. pontja: Javaslat Budapest új közlekedési intézményrendszeréhez szükséges további döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 95/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4135/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Parking Kft. hatályos közszolgáltatási keretszerződésének 2011. december 31. napjával, közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

A 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján, a Parking Kft. kizárólagos tulajdonosaként (alapítójaként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság és a Fővárosi Önkormányzat közötti szerződés megkötését az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a BKK Zrt.-vel megkötendő feladat-ellátási és közszolgáltatási szerződéssel összefüggő TVI hozzájárulás kézhezvételét követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

4136/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság közszolgáltatási keretszerződésének 2011. december 31. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetését az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

A 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján, a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólagos tulajdonosaként (alapítójaként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság és a Fővárosi Önkormányzat közötti szerződés megkötését az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a BKK Zrt.-vel megkötendő feladat-ellátási és közszolgáltatási szerződéssel összefüggő TVI hozzájárulás kézhezvételét követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

4137/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a BKK Közút Zrt. hatályos közszolgáltatási keretszerződésének 2011. december 31. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetését az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

A 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján, a BKK Közút Zrt. kizárólagos tulajdonosaként (alapítójaként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság és a Fővárosi Önkormányzat közötti szerződés megkötését az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a BKK Zrt.-vel megkötendő feladat-ellátási és közszolgáltatási szerződéssel összefüggő TVI hozzájárulás kézhezvételét követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

4138/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a BKK Zrt. közszolgáltatási szerződésének 2011. december 31. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetését az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

A 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján, a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonosaként (alapítójaként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság és a Fővárosi Önkormányzat közötti szerződés megkötését az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a BKK Zrt.-vel megkötendő feladat-ellátási és közszolgáltatási szerződéssel összefüggő TVI hozzájárulás kézhezvételét követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

4139/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Parking Kft., Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., a BKK Közút Zrt. és a BKK Zrt. közszolgáltatási szerződésének megszüntetésével kapcsolatos elszámolásokat jóváhagyásra terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2012. május 31.

Felelős: Tarlós István

4140/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a BKK Zrt.-vel az előterjesztés - az előterjesztő által kiegészített - 6. számú melléklete szerinti feladat-ellátási és közszolgáltatási keretszerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

A 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján, a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonosaként (alapítójaként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság és a Fővárosi Önkormányzat közötti szerződés megkötését az előterjesztő által kiegészített 6. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: TVI hozzájárulásának kézhezvételét követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

4141/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy - a BKK Zrt. vezérigazgatója útján - gondoskodjon a BKK Zrt. esetében a feltételes adómegállapításra vonatkozó eljárás kezdeményezéséről a Nemzetgazdasági Minisztériumnál.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

4142/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

A Parking Kft. részére nyújtott tagi kölcsön jogviszonyokból eredő összegéből 229 259 093 Ft erejéig az előterjesztés 7. számú mellékletét képező elszámolási megállapodás 1. sz. melléklete szerinti befektetett eszközöket a kölcsön részbeni kiegyenlítésére elszámolja, jóváhagyja és megköti az erről szóló megállapodást a Parking Kft.-vel és felkéri a főpolgármestert, hogy a tagi kölcsönök részleges elszámolására vonatkozó, az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti megállapodást írja alá.

A 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján, a Parking Kft. kizárólagos tulajdonosaként (alapítójaként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság és a Fővárosi Önkormányzat közötti szerződés megkötését az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

4143/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

Az elszámolási megállapodásban írt, a Parking Kft.-vel szembeni 57 314 773 Ft áfa fizetési kötelezettség teljesítése érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalékkeret” cím előirányzatát 57 314 773 Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8137 Parking Kft.” kiadási, azon belül Önkormányzati beruházások kiadási előirányzatát és felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó rendkívüli költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

4144/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

a) Egyetért azzal, hogy a Parking Kft.-től átvett

eszközök 2011. december 31-ig a Parking Kft. birtokában maradjanak, és 2012. január 1-jétől a BKK Zrt. birtokába kerüljenek bérleti szerződés alapján. Jóváhagyja, megköti az erről szóló bérleti szerződést a BKK Zrt.-vel és felkéri a főpolgármestert, hogy a bérleti szerződést az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal írja alá.

b) A 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján, a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonosaként (alapítójaként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság és a Fővárosi Önkormányzat közötti szerződés megkötését az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

c) A 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján, a Parking Kft. kizárólagos tulajdonosaként (alapítójaként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság és a Fővárosi Önkormányzat közötti szerződés megkötését az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

4145/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat 100%-os tulajdonát képező BKK Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál nem pénzbeli hozzájárulás formájában tőkeemelést kíván végrehajtani. A nem pénzbeli hozzájárulást az előterjesztés 7. sz. mellékletét képező elszámolási megállapodás 1. sz. mellékletében rögzített befektetett eszközök képezik. Felkéri a főpolgármestert, hogy a tőkeemeléshez szükséges alapító okirat módosítását és a szükséges egyéb dokumentumokat készítse el és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé jóváhagyásra.

Határidő: 2012. március 31.

Felelős: Tarlós István

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2011. december 21-i rendkívüli ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére