A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit kft.

2011. évi közhasznúsági jelentése * 

2 0 6 0 3 9 5 5 2 2 1 1 5 7 1 0 1
Statisztikai számjel

1016 Budapest Krisztina krt. 99.

Cégjegyzékszám: 01-14-000231

Adószám: 20603959-241

KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ

2011. 12. 31.

Budapest, 2012. január 24.

Dr. Komáromi Endre s. k.

ügyvezető

Kiegészítő melléklet az éves beszámolóhoz

Általános kiegészítések

1. A társaság neve, székhelye

A társaság cégneve Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Kht., mely tevékenységét 1999. 11. 04-én kezdte, a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 01-14-000231 cégjegyzékszám alatt jegyezte be 2000. 01. 17-én.

Közhasznú Nonprofit Kft.-vé alakult és ezzel egy időben kiemelkedően közhasznú fokozatot kapott 2009. 09. 20-án, melyet 01-09-921624/5. számon jegyzett be a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság.

A társaság székhelye és telephelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

A társaság határozatlan időre alakult.

2. A társaság törzstőkéje

A társaság 3 000 ezer forint induló tőkével alakult.

3. A társaság tevékenységi köre

A társaság közhasznú tevékenysége: szárazföldi szállítást segítő tevékenység.

A társaság üzletszerű tevékenysége: ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás.

4. A társaság tulajdonosi köre

A társaságot Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) alapította

5. A társaság képviselete

A társaság képviseletét dr. Komáromi Endre (1038 Budapest, Szentháromság utca 33.) ügyvezetője látja el.

6. A társaság célja

A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 63/A. § h) pontjában meghatározott önkormányzati feladatellátás érdekében a közterületek rendjének biztosítása, valamint a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló módosított 89/1988. (XII. 20.) MT rendeletben foglalt taxi szolgáltatás feltételei megteremtése érdekében az alapító nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül közhasznú szervezetet létesít a taxiállomások kialakítása és működtetése érdekében.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 63/A. § h) pontja a törvényből törlésre került. Az 1988. évi I. törvény 19. § (21) bekezdése rendelkezik az önkormányzat taxiállomások szabályozási feladatairól, ezért a fővárosi közgyűlési rendelet módosítása sürgősen szükséges.

A társaság kiemelkedően közhasznú szervezet, mivel közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, amelyről az állami szerveknek és a helyi önkormányzatoknak kell gondoskodnia.

A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.

A számviteli politika főbb jellemzői

1. Immateriális javak

Az immateriális javak beszerzési, illetve előállítási költségen, halmozott értékcsökkenéssel csökkentve, az ismert piaci értéküknél nem magasabb piaci értéken kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszámítása lineáris módszer alkalmazásával történik, az immateriális javak várható hasznos élettartamának megfelelő értékcsökkenési kulcsok alapján. Az immateriális javak várható hasznos élettartama az alábbiak szerint alakul:

Vagyoni értékű jogok 6 év

Szellemi termékek 2, ill. 3 év

2. Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközök a mérlegben beszerzési, illetve előállítási költségen, halmozott értékcsökkenéssel csökkentve kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával történik, az eszközök értékének a várható hasznos élettartam alatt történő leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján. Az eszközök várható hasznos élettartama az alábbiak szerint alakul:

Ingatlanokon végzett beruházás 16,6 év

Műszaki berendezések, számítógépek 3 év

Egyéb berendezések 6,8 év

Kisértékű (100 ezer forint alatti) egyösszegű

3. Készletek

A vásárolt készletek a beszerzési költség és a nettó piaci érték közül az alacsonyabbikon kerülnek kimutatásra. A befejezetlen termelés, a félkész- és a késztermék értéke tartalmazza a közvetlen anyag- és munkaköltséget és a felosztott közvetett költségek megfelelően arányosított részét.

Eszközök

Immateriális javak és tárgyi eszközök

IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉK VÁLTOZÁSÁNAK, HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉNEK BEMUTATÁSA

ezer Ft
BRUTTÓ ÉRTÉK HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS NETTÓ ÉRTÉK
MEGNEVEZÉS ÁTSOROLÁS ÁTSOROLÁS
Nyitó Növ. Csökk. Növ. Csökk. Záró Nyitó Növ. Csökk. Növ. Csökk. Záró Nyitó Záró
I. IMMATERIÁLIS JAVAK 12 560 1 894 9 232 5 222 5 373 2 938 3 089 5 222 7 187 0
01. Alapítás, átszervezés
02. Kísérleti fejlesztés
03. Vagyoni értékű jogok 8 955 1 817 9 184 1 588 1 768 2 861 3 041 1 588 7 187 0
04. Szellemi termékek 3 605 77 48 3 634 3 605 77 48 3 634 0 0
05. Üzleti vagy cégérték
06. Immateriális javak értékhelyesbítése
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 109 270 60 1 558 85 747 48 549 6 500 10 376 44 673 60 721 41 074
01. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 87 132 1 558 85 574 39 963 5 184 647 44 500 47 169 41 074
02. Műszaki berendezések
03. Egyéb berendezések 22 138 60 22 025 173 8 586 1 316 9 729 173 13 552 0
04. Tenyészállatok
05. Beruházások, felújítások
06. Tárgyi eszköz értékhelyesbítése
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
01. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
02. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásnak
03. Egyéb tartós részesedés
04. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló v.
05. Egyéb tartósan adott kölcsön
06. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
07. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
ÖSSZESEN 121 830 1 954 32 815 90 969 53 922 9 438 13 465 49 895 67 908 41 074

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel a vállalkozás nem rendelkezik.

ezer Ft
ÉRTÉKCSÖKKENÉSEK
TERV SZERINTI TERVEN FELÜLI ÖSSZESEN
BEFEKTETETT
ESZKÖZÖK

LINEÁRIS
DEGRESZ-
SZÍV
TELJESÍT-
MÉNY-
ARÁNYOS
100 EZER ALATTI
Bázis Tárgy Bázis Tárgy Bázis Tárgy Bázis Tárgy Bázis Tárgy Bázis Tárgy
I. IMMATERIÁLIS JAVAK 88 2 861 77 88 2 938
01. Alapítás, átszervezés
02. Kísérleti fejlesztés
03. Vagyoni értékű jogok 88 2 861 88 2 861
04. Szellemi termékek 77 77
05. Üzleti vagy cégérték
II. TÁRGYI
ESZKÖZÖK
6 938 6 500 321 7 259 6 500
01. Ingatlanok 5 206 5 184 5 206 5 184
02. Műszaki
berendezések
03. Egyéb berendezés,
felszerelés, járművek
1 732 1 316 321 2 053 1 316
04. Tenyészállatok
05. Beruházások
ÖSSZESEN 7 026 9 361 321 77 7 347 9 438

Készletek

MEGNEVEZÉS Ezer forint
Taxiállomás-használati matrica (anyag) 76
Készletre adott előleg
Összesen 76

Követelések

MEGNEVEZÉS Ezer forint
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 17 480
Összesen 17 480

Egyéb követelések

MEGNEVEZÉS Ezer forint
Magánnyugdíjpénztárakkal szembeni követelés 50
Társasági adó 236
Munkavállalói járulék
Szakképzési hozzájárulás
Munkáltatói táppénz-hozzájárulás
Iparűzési adó 132
Összesen 418

Értékpapírok

Ezer forint
Összesen

Pénzeszközök

MEGNEVEZÉS Ezer forint
Pénztár 21
Bankbetétek 51 142
Összesen 51 163

Aktív időbeli elhatárolások

MEGNEVEZÉS Ezer forint
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 50
*Szaklap-előfizetés 14
*Casco biztosítás 36
*Étkezési utalványok
Bevétel aktív időbeli elhatárolása 46
*Kamat 46
Összesen 96

Források

Saját tőke

MEGNEVEZÉS Ezer forint
Jegyzett tőke 3 000
Eredménytartalék 73 059
Lekötött tartalék
Mérleg szerinti eredmény -7 158
Összesen 68 901

Mérleg szerinti eredmény levezetése

Megnevezés Ezer forint
Társaság összes tárgyévi bevétele 149 853
Ebből közhasznú tevékenység bevétele 144 693
*Alapítói támogatás 5 184
*Közhasznú tevékenység bevétele 121 617
*Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 15 307
*Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó egyéb bevételek 2 585
Ebből vállalkozói tevékenység bevétele 5 160
Közhasznú tevékenység ráfordításai 157 011
Számviteli adózás előtti eredmény -7 158
TAO szerinti adóalap-növelő tételek összesen 37 085
*Elszámolt értékcsökkenési leírás, eszközkivezetés 28 789
*Reprezentáció 1 316
*Selejtezés 1 599
*Kapott támogatás, halasztott bevétel 5 184
[Tao. 13/A. § (2) bekezdés d) pontja alapján
- az adóév utolsó napján nyilvántartott köztartozás miatt]
*Egyéb adóalapnövelő tételek (bírság stb.) 197
TAO szerinti adóalap csökkentő tételek összesen 29 927
*Előző évekről hozott, felhasznált veszteség 3 572
*Kapott támogatás, halasztott bevétel 5 184
[Tao tv. 20. § (6) bekezdése alapján]
*TAO által elismert értékcsökkenési leírás, kivezetés 21 171
TAO szerinti adóalap 0
Számított társasági adó (10%) 0
Kedvezményezett bevételi arány → Év végi adatokkal 10,88%
Társasági adófizetési kötelezettség 2011. 12. 31-én 0
Mérleg szerinti eredmény -7 158

Céltartalékok

A társaságnak - a Számviteli politika, ill. a Számviteli törvény előírásait figyelembe véve - nem kellett céltartalékot képeznie a tárgyidőszakra vonatkozóan.

Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek

MEGNEVEZÉS Ezer forint
Személygépkocsik hitelei 0
Összesen 0

Rövid lejáratú kötelezettségek

MEGNEVEZÉS Ezer forint
Rövid lejáratú hitelek 0
Kötelezettségek belföldi szállítók felé 944
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 5 143
*SZJA kötelezettség 621
*Egészségbiztosítási és Munkaerőpiaci alap
*Munkaadói járulék
*Cégautóadó 232
*Nyugdíjbiztosítási alap 899
*Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci alap 233
*Késedelmi pótlék (APEH)
*Általános Forgalmi Adó 3 079
*AB Aegon Magánnyugdíjpénztár
*Allianz Hungária Magánnyugdíjpénztár
*Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár
*ING Magánnyugdíjpénztár
*Szakképzési hozzájárulás 22
*Iparűzési adó
*Gépjárműadó 57
Összesen 6 087

Passzív időbeli elhatárolások

MEGNEVEZÉS Ezer forint
Passzív időbeli elhatárolások 35 319
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat. 1 540
*BKIK Ügyfélszolgálati díj 1 433
*Telefonköltség 98
*Karbantartás
*Könyvelési díj
*Lízingkamat
*Egyéb működési költségek elhatárolása 9
Halasztott bevételek elhatárolása 33 779
*Taxiállomások létesítésére, beruházásokra kapott támogatások 33 779
Összesen 35 319

Eredménykimutatás részletezése

TÉTEL MEGNEVEZÉSE ELŐZŐ ÉV
Ezer Ft
TÁRGYÉV
Ezer Ft
Változás
%-a
Értékesítés árbevétele 126 556 126 777 100
*Tárgyévi tevékenység bevétele 126 556 126 777 100
*Előző évről hozott elhatárolt bevétel feloldása
Egyéb bevétel 707 15 824 2 238
*Tárgyi eszköz káreseményéből származó bevételek 374
*Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevételek 15 307
*Egyéb bevételek 333 517 155
Saját előállítású eszközök aktivált értéke (kísérleti fejl. aktiválása)
Bevétel összesen 127 263 142 601 112
Anyagköltség 4 475 6 674 149
Igénybe vett szolgáltatások értéke 58 112 62 968 108
*Fővárosi Közterületfenntartó Rt. felé fizetendő felügyeleti díj 20 004 12 214 61
*Bérleti díjak 3 090 3 280 106
*Szakértői díjak 165 1 830 1 109
*Utazás, kiküldetés 30
*Karbantartási költségek 9 419 11 948 127
*Postaköltség, telefonköltség, internetszolgáltatás 1 927 1 941 101
*Ügyvédi díj 6 056
*Könyvelés, könyvvizsgálat 4 876 3 110 64
*Hirdetési díjak, reklámköltség 85
*Tagdíjak 93 60 65
*Egyéb költségek - Ebből: 18 453 22 499 122
**Ügyfélszolgálati díj 16 315 16 585 102
**Parkolási díjak, GPS szolgáltatás 20 74 370
**Kezelési költségek (pl. Sodexho, MKB Euroleasing) 78 42 54
**Szakkönyv, szaklap 19
**BRFK rendőri biztosítás 3 360
**Irodaüzemeltetés 2 007 2 008 100
**Egyéb költségek (tulajdoni lap, közlemény, adatmentés, ISO stb.) 14 430 3 071
Egyéb szolgáltatások értéke 1 252 1 834 146
*Bankköltség 352 889 253
*Biztosítási díjak 882 942 107
*Illetékek 18 3 17
Eladott áruk beszerzési értéke 690 959 139
Anyagjellegű ráfordítások összesen 64 539 72 435 112
Bérköltség 55 155 39 224 71
Személyi jellegű egyéb kifizetések 3 663 3 866 106
Bérjárulékok 15 169 10 798 71
Személyi jellegű ráfordítások összesen 73 987 53 888 73
Értékcsökkenési leírás 7 347 9 438 128
Egyéb ráfordítások 1 384 20 624 1 490
*Kivezetett tárgyi eszköz könyv szerinti értéke 19 690
*Elszámolt adók, hozzájárulások 740 737 100
*Egyéb ráfordítások (bírság stb.) 644 197 31
Pénzügyi műveletek bevételei 6 224 2 068 33
Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 111 626 56
Rendkívüli bevételek (Alapítói támogatás feloldása) 5 207 5 184 100
Rendkívüli ráfordítások
Adózás előtti eredmény -9 674 -7 158 74
*Eredmény -9 674 -7 158 74
Adófizetési kötelezettség 0 0
-9 674 -7 158 74

Pénzügyi mutatók

A. Jövedelmezőség

%
Sorszám Megnevezés 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.
01. Árbevétel-arányos nyereség
(üzleti eredmény/nettó árbevétel)
3 -0,3 -0,9 24 2 -16 -11
02. Vagyonarányos jövedelmezőség
(adózás előtti eredmény/saját tőke)
38 20 12 58 14 -13 -10
03. Tőkearányos nyereség
(adózott nyereség/jegyzett tőke)
277 180 125 1 415 412 -322 -238

B. Likviditás

%
Sorszám Megnevezés 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.
01. Likviditási mutató
(pénzeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek)

149

351

200

314

365

583

840
02. Likviditási mutató
(forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek)

604

1 164

700

571

913

612

1 135

Tájékoztató adatok

Az ügyvezetés bruttó keresete

Ügyvezető bruttó jövedelme tárgyidőszakban: 9 840 E Ft

Ügyvezető prémiuma: 2 593 E Ft

Felügyelő Bizottsági tagok bruttó javadalmazása: 2 160 E Ft

Tárgyidőszakban foglalkoztatott munkavállalók adatai állománycsoportonként

Ezer Ft

Állománycsoport
Átlagos statisztikai létszám (fő)
Munkabér

Prémium
Teljes munkaidős fizikai
Teljes munkaidős szellemi 7 34 271 2 593
Nem teljes munkaidős szellemi
Nyugdíjas szellemi
Egyéb állományba nem tartozó
Összesen 7 34 271 2 593

BESZÁMOLÓ ALÁÍRÁSÁRA JOGOSULT SZEMÉLY

Dr. Komáromi Endre

1038 Budapest, Szentháromság utca 33.

Felügyelő Bizottság

A társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság megbízatása 5 évre szól.

Tagjai 2011. december 31-én: Fehér Gábor (1181 Budapest, Barta L. u. 1. I./10.)

Igaz Tibor (2314 Halásztelek, Szentgyörgyi Albert utca 36/A)

Rátonyi Gábor (1147 Budapest, Öv u. 180.)

Számviteli feladatok ellátásával szerződésben megbízva: Taxprofiteer Kft.

1112 Budapest, Facsemete utca 2/16.

Adószám: 10333590-2-43

Pentzné Barczán Ildikó

Mérlegképes könyvelő

Regisztrációs szám: 124956

Könyvvizsgálati feladatok ellátásával szerződésben megbízva: PERTIA Könyvvizsgáló Rt.

1055 Budapest, Szalay utca 2.

Virág Attila bejegyzett könyvvizsgáló

Regisztrációs száma: 004242

Budapest, 2012. január 24.

Dr. Komáromi Endre s. k.
ügyvezető igazgató

2 0 6 0 3 9 5 5 2 2 1 1 5 7 1 0 1
Statisztikai számjel
0 1 - 1 4 - 0 0 0 2 3 1
Cégjegyzékszám

2011. 01. 01.-2011. 12. 31.

FŐVÁROSI TAXIÁLLOMÁSOKAT ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT.

EREDMÉNYKIMUTATÁS „A” ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL

adatok E Ft-ban
Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 126 556 126 777
Ebből: Tárgyévi tevékenység bevétele 126 556 126 777
Előző évről hozott elhatárolt bevétel feloldása
02. Export közösségi értékesítés nettó árbevétele
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 126 556 126 777
03. Saját termelésű készletek állományváltozása
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04) 0 0
III. Egyéb bevételek 707 15 824
Ebből: visszaírt értékvesztés
05. Anyagköltség 4 475 6 674
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 58 122 62 968
07. Egyéb szolgáltatások értéke 1 252 1 834
08. Eladott áruk beszerzési értéke 690 959
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 64 539 72 435
10. Bérköltség 55 155 39 224
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3 663 3 866
12. Bérjárulékok 15 169 10 798
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 73 987 53 888
VI. Értékcsökkenési leírás 7 347 9 438
VII. Egyéb ráfordítások 1 384 20 624
Ebből: értékvesztés
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) -19 994 -13 784
Ebből: 2009. évi eredmény
Előző év elhatárolt bevételének feloldásából származó eredmény
13. Kapott járó osztalék és részesedés
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereségek
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 6 224 2 004
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 64
Értékelési különbözet
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 6 224 2 068
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 713 409
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 398 217
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 1 111 626
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) 5 113 1 442
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) -14 881 -12 342
X. Rendkívüli bevételek 5 207 5 184
XI. Rendkívüli ráfordítások
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 5 207 5 184
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) -9 674 -7 158
XII. Adófizetési kötelezettség
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) -9 674 -7 158
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre
23. Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) -9 674 -7 158
Budapest, 2012. 01. 24.
Pentzné Barczán Ildikó s. k.
regisztrált mérlegképes könyvelő (124956)
Taxprofiteer Kft.
1112 Budapest, Facsemete u. 2/16.
Dr. Komáromi Endre s. k.
ügyvezető igazgató
2 0 6 0 3 9 5 5 2 2 1 1 5 7 1 0 1
Statisztikai számjel
0 1 - 1 4 - 0 0 0 2 3 1
Cégjegyzékszám

2011. 12. 31.

FŐVÁROSI TAXIÁLLOMÁSOKAT ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT.

MÉRLEG

ESZKÖZÖK

adatok E Ft-ban

Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év
Előző
év(ek)
módosításai

Tárgyév
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 67 908 41 074
I. IMMATERIÁLIS JAVAK 7 187 0
1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
3. Vagyoni értékű jogok 7 187
4. Szellemi termékek
5. Üzleti vagy cégérték
6. Immateriális javakra adott előlegek
7. Immateriális javak értékhelyesbítése
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 60 721 41 074
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 47 169 41 074
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 13 552
4. Tenyészállatok
5. Beruházások, felújítások
6. Beruházásokra adott előlegek
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
3. Egyéb tartós részesedés
4. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló vállalkozásban
5. Egyéb tartósan adott kölcsön
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
B. FORGÓESZKÖZÖK 61 428 69 137
I. KÉSZLETEK 984 76
1. Anyagok 76
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
4. Késztermékek
5. Áruk 308
6. Készletekre adott előlegek 676
II. KÖVETELÉSEK 1 997 17 898
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 25 17 480
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
3. Követelések egyéb részesedési visz. lévő vállalk. szemben
4. Váltókövetelések
5. Egyéb követelések 1 972 418
6. Követelések értékelési különbözete
7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban
2. Egyéb részesedés
3. Saját részvények, saját üzletrészek
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
5. Értékpapírok értékelési különbözete
IV. PÉNZESZKÖZÖK 58 447 51 163
1. Pénztár, csekkek 1 075 21
2. Bankbetétek 57 372 51 142
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 53 96
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 46
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 53 50
3. Halasztott ráfordítások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 129 389 110 307
Budapest, 2012. 01. 24.
Pentzné Barczán Ildikó s. k.
regisztrált mérlegképes könyvelő (124956)
Taxprofiteer Kft.
1112 Budapest, Facsemete u. 2/16.
Dr. Komáromi Endre s. k.
ügyvezető igazgató
2 0 6 0 3 9 5 5 2 2 1 1 5 7 1 0 1
Statisztikai számjel
0 1 - 1 4 - 0 0 0 2 3 1
Cégjegyzékszám

2011. 12. 31.

FŐVÁROSI TAXIÁLLOMÁSOKAT ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT.

MÉRLEG

FORRÁSOK

adatok E Ft-ban

Sorszám

Előző év
Előző
év(ek) módosításai

Tárgyév
D. SAJÁT TŐKE 76 059 68 901
I. JEGYZETT TŐKE 3 000 3 000
ebből: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE
III. TŐKETARTALÉK
IV. EREDMÉNYTARTALÉK 82 733 73 059
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
2. Valós értékelés értékelési tartaléka
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -9 674 -7 158
E. CÉLTARTALÉKOK 0 0
1. Céltartalékok a várható kötelezettségekre
2. Céltartalékok a jövőbeni kötelezettségekre
3. Egyéb céltartalék
F. KÖTELEZETTSÉGEK 11 911 6 087
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő vállalk. szemben
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1 881 0
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2. Átváltoztatható kötvények
3. Tartozások kötvénykibocsátásból
4. Beruházási és fejlesztési hitelek
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő vállalk. szemben
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 1 881
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 10 030 6 087
1. Rövid lejáratú kölcsönök
- ebből az Átváltoztatható kötvények
2. Rövid lejáratú hitelek
3. Vevőktől kapott előlegek
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból 5 513 944
5. Váltótartozások
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő vállalk. szemben
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 4 517 5 143
9. Kötelezettségek értékelési különbözete
10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 41 419 35 319
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 2 457 1 540
3. Halasztott bevételek 38 962 33 779
FORRÁSOK ÖSSZESEN 129 389 110 307
Budapest, 2012. 01. 24.
Pentzné Barczán Ildikó s. k.
regisztrált mérlegképes könyvelő (124956)
Taxprofiteer Kft.
1112 Budapest, Facsemete u. 2/16.
Dr. Komáromi Endre s. k.
ügyvezető igazgató
2 0 6 0 3 9 5 5 2 2 1 1 5 7 1 0 1
Statisztikai számjel
0 1 - 1 4 - 0 0 0 2 3 1
Cégjegyzékszám

2011. 01. 01.-2011. 12. 31.

Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Nonprofit Kft.

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok E Ft-ban
Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév
A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 133 534 144 693
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 5 207 5 184
a) alapítótól 5 207 5 184
b) központi költségvetésből
c) helyi önkormányzattól
d) egyéb
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 121 396 121 617
Ebből: Tárgyévi közhasznú tevékenység bevétele 121 396 121 617
Előző év elhatárolt bevételének feloldásából származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevételek 6 931 17 892
B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 5 160 5 160
C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) 138 694 149 853
D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 148 368 157 011
Anyagjellegű ráfordítások 64 539 72 435
Személyi jellegű ráfordítások 73 987 53 888
Értékcsökkenés leírás 7 347 9 438
Egyéb ráfordítások 1 384 20 624
Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 111 626
Rendkívüli ráfordítások
E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 0 0
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) 148 368 157 011
G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-E) 5 160 5 160
H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
I. ADÓZOTT VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H) 5 160 5 160
J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D) -14 834 -12 318
Ebből: 2008. évi közhasznú eredmény
Előző év elhatárolt bevételének feloldásából származó eredmény
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
A. Személyi jellegű ráfordítások 73 987 53 888
Bérköltség 53 085 36 864
Megbízási díjak
Tiszteletdíjak 2 070 2 360
Személyi jellegű egyéb kifizetések 3 663 3 866
Bérjárulékok 15 169 10 798
B. Szervezet által nyújtott támogatások
Ebből kötelezettségként elsz., és továbbutalt, ill. átadott tám.
Budapest, 2012. 01. 24.
Pentzné Barczán Ildikó s. k.
regisztrált mérlegképes könyvelő (124956)
Taxprofiteer Kft.
1112 Budapest, Facsemete u. 2/16.
Dr. Komáromi Endre s. k.
ügyvezető igazgató

Független könyvvizsgálói jelentés

A Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosa részére

Elvégeztük a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (a Társaság) mellékelt 2011. évi közhasznúsági jelentésének a könyvvizsgálatát, amely közhasznúsági jelentés a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 110 307 E Ft, a mérleg szerinti eredmény -7 158 E Ft veszteség -, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és közhasznú eredménykimutatásból, valamint kiegészítő mellékletből áll.

A Társaság előző, 2010. évi éves beszámolójáról 2011. március 9-én korlátozás nélküli véleményt bocsátottunk ki.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint a közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését. A közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos munkánk a közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott, és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

Záradék:

A könyvvizsgálat során a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót az egyéb szervezetek beszámoló készítésére vonatkozó 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben, a számviteli törvényben és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A kiegészítő szöveges értékelés és rövid tartalmi beszámoló az éves beszámoló adataival összhangban van.

Budapest, 2012. január 24.

Papp Andrea s. k. Balázsovics Dóra s. k. Virág Attila s. k.
Igazgatósági tagok Bejegyzett könyvvizsgáló
PERTIA Könyvvizsgáló Zrt. 004242
000260

  Vissza az oldal tetejére