Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról

Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a magyar hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről szóló 2001. évi LXIII. törvény 4. § (3) bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Budapest főváros közigazgatási területén a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületekre terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazása szempontjából közterület

a) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként nyilvántartott földrészlet,

b) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, az a) pontban foglaltakon kívüli egyéb földrészlet vagy építmény közhasználatra átadott részére.

(3) Gépjármű közterületen való parkolása, valamint az üzemképtelen gépjárművek közterületen való tárolása a közterület olyan használatának minősül, amelyet a Fővárosi Közgyűlés külön rendelete szabályoz.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) Fülke: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített vagy azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas, 2 négyzetmétert meg nem haladó alapterületű építmény.

b) Pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített vagy azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas, 2-12 négyzetméter alapterületű építmény.

c) Nyílt szerkezetű pult, állvány: térelemekkel nem határolt, talajhoz nem rögzített, ideiglenes, kereskedelmi célokat szolgáló szerkezet.

d) Lakossági jellegű őrzött parkoló: ideiglenes jellegű parkoló, amely kizárólag az adott területen lakó népesség parkolási igényeit elégíti ki.

e) Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából.

f) Szeszes ital: minden alkoholtartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalok.

g) Tömegközlekedési (autóbusz, trolibusz, villamos, fogaskerekű vasút, HÉV, sikló, libegő) megálló: a tömegközlekedési járműre történő fel- és leszállás lefolytatására, vagy a tömegközlekedési járműre történő várakozás céljára közterületen elkülönített terület, amely, ha kiépítése (így járdasziget jellege, korlátokkal való ellátása stb.) jellegéből vagy egyéb jelzésből más nem következik, a megállót, állomást jelző táblától a járda területéből

ga) autóbusz, trolibusz járműveknél csuklós jármű esetén 2 m széles és 18 m hosszú, egyéb jármű esetén 2 m széles és 12 m hosszú, kettős megálló esetén 2 m széles és 36 m hosszú terület,

gb) villamos járműveknél 2 m széles és 55 m hosszú terület,

gc) HÉV járműveknél 2 m széles és 120 m hosszú terület,

valamint a megállóhelyeknél létesített utasváró.

h) Szórólaposztás: kis terjedelmű, hirdetési (terméket vagy szolgáltatást népszerűsítő) vagy tájékoztatási célú nyomtatvány, irat kézből kézbe történő ingyenes átadása.

i) Filmalkotás: a szerzői jogról szóló törvény szerinti filmalkotás, ideértve a számítógépes vagy bármilyen platformon hozzáférhető játékprogram előzeteseként készülő filmalkotást, valamint a reklámfilmet; de ide nem értve a hírműsort, az aktuális és szolgáltató magazinműsort, a sportközvetítést, a beszélgetőműsort (talkshow), a játék- és vetélkedőműsort.

j) *  Kikötői létesítmény: az úszólétesítmények kikötésére vagy egyéb mederhasználati vízilétesítmények partkapcsolata részére kijelölt vagy azok részére fenntartott partterület, amely alkalmas a víziközlekedéssel, személyek be- és kiszállításával, árukezeléssel, áruátrakással és elosztással, valamint az úszólétesítmények hajózásra alkalmasságának megőrzésével kapcsolatos tevékenység végzésére.

k) *  Kikötői létesítmények osztályai (a továbbiakban: kikötői osztályok):

ka) Közszolgáltatási személyhajó-kikötő: Közszolgáltatási szerződés alapján helyi, helyközi vagy révhajózási hivatásforgalmú személyszállító szolgáltatást ellátó, jellemzően menetrend szerint közlekedő motoros nagyhajók fogadására (utascseréjére és rövid idejű tartózkodására) szolgáló közforgalmú kikötő és kapcsolódó létesítményei.

kb) Vízitaxi-kikötő: Vízi taxiszolgáltatás keretében működő, személyszállító szolgáltatást ellátó motoros kishajók fogadására (utascseréjére és rövid idejű tartózkodására) szolgáló közforgalmú kikötő és kapcsolódó létesítményei.

kc) Kabinos turistahajó-kikötő: Szálláshely-szolgáltatást nyújtó, idegenforgalmi céllal közlekedő személyszállító motoros nagyhajók fogadására (utascseréjére és huzamosabb tartózkodására) alkalmas közforgalmú kikötő és kapcsolódó létesítményei.

kd) Közforgalmú személyhajó-kikötő: Közszolgáltatási szerződés nélkül helyi vagy helyközi személyszállító szolgáltatást ellátó, idegenforgalmi - különösen városnéző, charter- és rendezvényhajózási - céllal közlekedő személyszállító motoros nagyhajók fogadására (utascseréjére és rövid idejű tartózkodására) szolgáló közforgalmú kikötő és kapcsolódó létesítményei.

ke) Motoros kishajó-kikötő: Kedvtelési és sportcélú motoros kishajók fogadására (utascseréjére, huzamosabb tartózkodására, karbantartására és tárolására) szolgáló közforgalmú kikötő és kapcsolódó létesítményei.

kf) Rendezvényhajó-kikötő: személyszállítási szolgáltatást nyújtó termes személyszállító hajók kikötőhelye, amely a rendezvény- és programhajózási szolgáltatás ki- és beszállítási, és a termes személyszállító hajók üzemi (tároló és az adott helyszínen megengedett üzemfenntartási) tevékenységére is szolgáló kikötő.

kg) Csónakkikötő: Kedvtelési és sportcélú, emberi erővel hajtott vízijárművek fogadására (utascseréjére, huzamosabb tartózkodására, karbantartására és tárolására) szolgáló létesítmény.

kh) Ipari és kereskedelmi teheráru-kikötő: Teheráru-szállító motoros nagyhajók és kötelékek fogadására (rakodására és tartózkodására) kereskedelmi célokra használt kikötő és kapcsolódó létesítményei.

ki) Ellátó kikötő: kereskedelmi és szolgáltatásszervezési tevékenységet támogató, kiszolgáló, jellemzően áruk ki- és beszállítására szolgáló kikötő.

kj) Honvédelmi, rendészeti, kitűző- vagy VIP-kikötő: A folyamhoz kapcsolódó fenntartási, honvédelmi, rendészeti és nemzeti vagy fővárosi protokolláris tevékenységeket szolgáló, motoros kis- és nagyhajók fogadására (utascseréjére, rakodására, tartózkodására, karbantartására és tárolására) szolgáló üzemi kikötő és kapcsolódó létesítményei.

kk) Tároló és karbantartó kikötő: Motoros kis- és nagyhajók tárolására, karbantartására, üzemanyag-feltöltésére és javítására szolgáló üzemi kikötő és kapcsolódó létesítményei.

kl) Álló rendezvényhajó: Vendéglátó- és szórakozóhelyként működő állóhajó, közönségforgalmi célú úszólétesítmény kikötője, mely az állóhajón kívül további hajó kikötésére nem szolgál.

km) Kulturális és oktatási intézmény: Művelődési és oktatási rendeltetésű, közönségforgalmi célú - de nem korlátlan közhasználatú - úszólétesítmény, mely további hajó kikötésére nem szolgál.

kn) Úszó szálloda: Szálláshely-szolgáltatást nyújtó, közönségforgalmi célú úszólétesítmény, mely további hajó kikötésére nem szolgál.

ko) Múzeumhajó (közlekedési emlék, tematikus kiállítóhely): Történelmi vagy kultúrtörténeti jelentőségű, közönségforgalmi célú - kiállító- és bemutatóhelyként működő -, jellemzően a kikötőben horgonyzó úszólétesítmény és kapcsolódó létesítményei.

kp) Vízre telepített lakó- vagy üdülőegység: Átmeneti vagy huzamos emberi tartózkodásra szolgáló, magáncélú vízi úszólétesítmény, mely további hajó kikötésére nem szolgál.

kr) Irodahajó: iroda szolgáltatást kínáló úszólétesítmény kikötője.

ks) Sportlétesítmény: Szabadidős és sporttevékenységet szolgáló, közönségforgalmi célú úszólétesítmény (így különösen lebegő uszoda) kikötője.

kt) Kábeles vízisí- és wakeboard-pálya: Vízi sportokat szolgáló, pilonokra függesztett kábelrendszerrel működtetett vízilétesítmény.

ku) Közhasználatú rekreációs célú létesítmény: Szabadidős tevékenységre, kulturális és közösségi célra szolgáló, közhasználatú úszómű, úszólétesítmény vagy egyéb partkapcsolattal rendelkező vízilétesítmény (így különösen víziszínpad stb.), mely további hajó kikötésére nem szolgál.

l) *  Adománygyűjtés: létesítő okirattal rendelkező civil és egyéb szervezet számára - a létesítő okiratában rögzített céljaira - ellenszolgáltatás nélkül juttatni kívánt eszköz előteremtése, illetve nyújtani kívánt szolgáltatás érdekében végzett tevékenység.

3. A közterületek besorolása

3. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó közterületeket I. (fokozottan kiemelt), II. (kiemelt), III. (minősített) és IV. (általános elbírálású) közterületi övezeti kategóriákba kell sorolni. Az I. (fokozottan kiemelt), a II. (kiemelt) és a III. (minősített) besorolás alá tartozó közterületeket az 1. melléklet tartalmazza. A IV. övezeti kategóriába tartoznak mindazok a közterületek, amelyek az I., II. és III. övezeti kategóriában nem szerepelnek.

(2) Az I. (fokozottan kiemelt), a II. (kiemelt) és a III. (minősített) közterületi kategóriába tartozó közterületekre közterület-használati hozzájárulás csak különösen indokolt esetben adható.

(3) Az I. (fokozottan kiemelt), a II. (kiemelt) és a III. (minősített) közterületi kategóriába tartozó közterületek vonatkozásában a közterület-használatért progresszív díjszabást kell alkalmazni.

(4) A IV. (általános elbírálású) közterületi kategóriába tartozó közterületekre a használat e rendelet és más vonatkozó jogszabályok szerinti egyéb általános követelményei és feltételei érvényesek.

4. A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás

4. § (1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra - a jogszabályok keretei között - bárki szabadon használhatja.

(2) A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja.

(3) Rendeltetésétől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület (vagy annak meghatározott része) mások általi rendeltetésszerű igénybevételét az e rendeletben megfogalmazott módon akadályozza.

5. § (1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (továbbiakban: közterület-használat) - kivéve a (4) bekezdésben írt eseteket - a tulajdonos hozzájárulása és a tulajdonosi hozzájárulást is tartalmazó írásbeli szerződés megkötése (továbbiakban együtt: közterület-használati hozzájárulás) szükséges.

(2) Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni:

1. közterületbe nyúló védőtető, előtető, ernyőszerkezet és azon hirdetőberendezés, reklámhordozó (ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezést, óriásplakátot is) elhelyezéséhez, fennmaradásához;

2. hirdetőberendezés és reklámhordozó elhelyezéséhez, fennmaradásához, ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezés közterületen történő elhelyezését, fennmaradását is, továbbá a közterületre jogszerűen - különösen hozzájárulás vagy jogszabály rendelkezése alapján - kihelyezett bármilyen építményre vagy tárgyra (különösen pavilonra, nyílt szerkezetű elárusítópultra, építési vagy egyéb célt szolgáló állványzatra) felszerelt reklám, reklámhordozó berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához; továbbá bármilyen, képek vagy reklámok közterületre történő vetítéséhez, és az erre a célra szolgáló berendezések közterületre történő elhelyezéséhez, fennmaradásához;

3. árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, pavilon, épület, üzlet létesítéséhez, fennmaradásához, a már meglévő ilyen fülkék, pavilonok, épületek, üzletek működéséhez, árubemutató kihelyezéséhez, fennmaradásához, mozgó árusítóhely létesítéséhez, fennmaradásához;

4. *  a közlekedési szolgáltatással kapcsolatos megállóhelyeken létesített fülke és várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő állomás, üzemanyag-egységárat jelző berendezés és iparvágány létesítéséhez, fennmaradásához;

4a. *  a Duna partvonalával közvetlenül határos területeknek hajók, úszólétesítmények vagy mederhasználati vízilétesítmények kikötése céljából történő igénybevételéhez, így különösen a hajók, úszólétesítmények vagy mederhasználati vízilétesítmények kikötését szolgáló rögzítőeszköz (kikötőbak, támdorong), feljáró vagy bármely egyéb kikötői létesítmény igénybevételéhez, vagy ilyen rögzítőeszköz (kikötőbak, támdorong), feljáró vagy bármely egyéb kikötői létesítmény létesítéséhez, fennmaradásához;

5. a köztisztasággal kapcsolatos építmények és berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához, amennyiben azok nem a közút tartozékai;

6. a közút területén kívül gépjármű-várakozóhelyek létesítéséhez, fennmaradásához;

7. utcabútor, figyelmeztető és tájékoztató tábla, köztéri óra, kivetítő- és videofal-berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához;

8. totó-lottó, valamint egyéb engedélyezett szerencsejáték célját szolgáló láda elhelyezéséhez, fennmaradásához, továbbá az utcai árusító és egyéb (pl.: pénzváltó-, ital-, tömegközlekedési eszközök igénybevételére szolgáló jegy-, telefonkártya-, bank-, ATM stb.) automaták felállításához, fennmaradásához;

9. építési munkával kapcsolatos létesítmények (pl.: építési állványzat, munkaterület körülhatárolása, irodakonténer, konténer és tartozékai stb.), valamint építmények és törmelékek elhelyezéséhez, fennmaradásához, tárolásához;

10. alkalmi és mozgóárusításhoz, szórólap osztásához, szolgáltató tevékenység végzéséhez, szórakoztató tevékenység folytatásához, valamint a portrérajzoláshoz;

11. film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez akkor, ha az a közterület rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig akadályozza, kivéve a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény szerinti közterületi filmforgatást;

12. sport-, kulturális és családi eseményekkel kapcsolatos rendezvények, kiállítások, vásárok, piacok (a továbbiakban együtt: rendezvények) megtartásához szükséges közterületi helyszín használatához, mutatványos tevékenység folytatásához, továbbá az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítéséhez, elhelyezéséhez, fennmaradásához;

13. a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező [1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 5. §-ának (1) bekezdése], vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordozó céllal való elhelyezéséhez, tárolásához;

14. a közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításához (pl.: vendéglátó-ipari terasz, előkert);

15. fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához;

16. települési szilárdhulladék-gyűjtő konténernek a közterületen 24 órát meghaladó időtartamra való kihelyezéséhez;

17. lakossági jellegű őrzött parkoló létesítéséhez, fennmaradásához;

18. külön jogszabályban meghatározott esetekben üzemképes járművek közútnak nem minősülő egyéb közterületen történő tárolásához;

19. utcazenéléshez;

20. az alkalmankénti rakodáshoz, költözéshez szükséges közterületi helyszín kizárólagos használatához;

21. civil és egyéb szervezetek érdekében végzett adománygyűjtéshez szükséges építmények, berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához;

22. ételosztáshoz szükséges építmények, berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához.

(3) Nem kell közterület-használati hozzájárulás:

a) a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos munkák elvégzéséhez;

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezéséhez;

c) elektronikus hírközlési építmények, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények hibaelhárításához szükséges munkák elvégzéséhez;

d) a kizárólag kézi hordozású eszközökkel végzett, illetve a 30 percet meg nem haladó időtartamú film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvételek készítéséhez;

e) előtető, védőtető, ernyőszerkezet elhelyezéséhez, ha az a közterületbe az épület azon falának síkjától, amelyre rögzítették, 10 cm-en túl nem nyúlik be, vagy ha annak közterülettel érintkező felülete a 2 négyzetmétert nem haladja meg;

f) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez;

g) politikai rendezvényekhez, kivéve a kereskedelmi, vendéglátó és reklámtevékenység végzését;

h) futóversenyek útvonalának kijelöléséhez és biztosításához;

i) közparkban tartott rendezvények kapcsán a résztvevők által használt zöldterületek igénybevételéhez, kivéve az elkerített területek igénybevételét.

6. § (1) Nem adható közterület-használati hozzájárulás:

1. tömegközlekedési járművek megállóiba, kivéve, ha a közterület igénybevétele az utasforgalom céljait, vagy az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja;

2. olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná;

3. zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott levő növényállományt maradandóan károsítja és a helyreállítása nem lehetséges, kivéve a területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatokat;

4. közutak, hidak, felüljárók területén gazdasági reklámtevékenységhez;

5. a közút és a járda felületének reklám - ideértve a politikai reklámot is - céljára történő használatához;

6. az I. (fokozottan kiemelt) és a II. (kiemelt) közterületi kategóriákba tartozó közterületeken óriásplakát elhelyezéséhez;

7. közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához;

8. büfétermék és sütőipari termék, zöldség és gyümölcs nyílt szerkezetű elárusító pulton, berendezésen vagy járművön történő értékesítéséhez a Margit körút-Germanus Gyula park-Árpád fejedelem útja-Lajos utca-Pacsirtamező utca-Árpád híd-Róbert Károly körút-Hungária körút-Könyves Kálmán körút-Rákóczi híd-Neumann János utca-Budafoki út-Október 23-a utca-Bocskai út-Karolina út-Villányi út-Budaörsi út-Alkotás utca-Krisztina körút-Széll Kálmán tér útvonalak által határolt közterületeken, beleértve a felsorolt határoló közterületeket is, valamint a Kerepesi út-Fehér út-Örs vezér terei csomópontjában;

9. főútvonalak mentén árusító és az árusítással kapcsolatos fülke, pavilon, épület létesítéséhez, kivéve a virág- és hírlapárusítást és a tömegközlekedési eszközök igénybevételére szolgáló jegyárusítást, továbbá az alkalmi könyvárusítást;

10. árusító, kereskedelmi vagy szolgáltató célokat szolgáló és 12 négyzetméter alapterületet meghaladó zárt szerkezetű épületek létesítéséhez, kivéve, ha a hatályos Kerületi Szabályozási Terv ezt lehetővé teszi;

11. az I. (fokozottan kiemelt) és a II. (kiemelt) közterületi kategóriákba tartozó közterületeken árusító pavilon, épület létesítéséhez, kivéve, ha a Kerületi Szabályozási Terv (továbbiakban: KSZT) azt lehetővé teszi;

12. aluljárókban 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű zárt szerkezetű pavilonok létesítéséhez;

13. a III. (minősített) és a IV. (általános elbírálású) közterületi kategóriákba tartozó közterületeken 6 négyzetmétert meghaladó alapterületű zárt szerkezetű árusító pavilonok, épületek létesítéséhez, kivéve, ha a hatályos KSZT azt lehetővé teszi;

14. olyan tevékenység gyakorlásához, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné;

15. olyan létesítmények és berendezések létesítéséhez, amelyek működtetéséhez a szükséges energia- és vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelő zárt rendszerű szennyvízelvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke nem állapítható meg;

16. jármű iparszerű javítására;

17. építési reklámháló elhelyezéséhez olyan épület vonatkozásában, amelynek homlokzatfelújítása kapcsán 10 éven belül építési reklámháló már kihelyezésre került, kivéve, ha az időközben szükségessé váló felújítási munkákat kiemelt városképi, élet- és balesetvédelmi, műemlékvédelmi szempontok indokolják;

18. aluljárókban rendezvényhez kapcsolódó árusító vagy árusítással kapcsolatos berendezés, építmény, különösen fülke, pavilon elhelyezéséhez;

19. aluljárókban hirdetési (terméket vagy szolgáltatást népszerűsítő) szórólap osztásához;

20. az I. (fokozottan kiemelt) és a II. (kiemelt) közterületi kategóriákba tartozó közterületeken a közterület használatával járó szolgáltató tevékenységre, kivéve, ha az kulturális vagy sportrendezvényhez kapcsolódik;

21. az I. (fokozottan kiemelt) és a II. (kiemelt) közterületi kategóriákba tartozó közterületeken üzemképtelen járművek, vagy más gépek közterületen való tárolásához;

22. a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú mellékletében felsorolt területeken göngyöleg és áru szállításához 8 és 18 óra közötti időszakban;

23. az I. (fokozottan kiemelt), a II. (kiemelt) és a III. (minősített) közterületi kategóriákba tartozó közterületeken göngyöleg, áru vagy törmelék szállításához 7 és 18 óra közötti időszakban, kivéve a téli időszakban a síkosságmentesítésre szolgáló anyagok és zárt konténerek elhelyezését;

24. azoknak a személyeknek, akiknek a Fővárosi Önkormányzattal szemben közterület-használati ügyből kifolyólag tartozása áll fenn (pl.: közterület-használati díjhátralék, közterület eredeti állapotába történő helyreállítás költségei stb.);

25. *  az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága által elfogadott hatályos éves közterületi futó sportesemény naptártervben nem szereplő közterületi futó sportesemény megtartásához;

26. a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező [1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 5. §-ának (1) bekezdése], vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordozó céllal való elhelyezéséhez, tárolásához;

27. a Városliget (29732/1 helyrajzi számú ingatlan) teljes területén:

a) árusító célokat szolgáló berendezések (pl. pult, asztal, állvány, guruló kocsi) létesítéséhez, fennmaradásához;

b) kézből történő árusításhoz;

c) mozgóárusításhoz, mozgó árusítóhely létesítéséhez, fennmaradásához, valamint mozgóbolt üzemeltetéséhez;

kivéve a rendezvényekhez tartozó, azok időtartamán, területén belüli, valamint az épületekhez, pavilonokhoz kapcsolódó, közvetlenül az azok előtti kitelepüléseket (pl. terasz).

28. *  ha a közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet elutasították, az elutasító döntéstől számított hat hónapon belül ugyanannak a kérelmezőnek ugyanazon közterület használatára és ugyanazon tevékenységre vonatkozóan.

(2) Eseti jelleggel az (1) bekezdés 4. pontjában felsorolt tilalmak feloldhatók a Duna-hidakra vonatkozóan kiemelt fővárosi fesztiválok és azok szponzorai zászlói esetében, vagy ha a közterület használatára jogszabályban meghatározott ünnepek alkalmával kerül sor.

(3) A rendelet hatálya alá tartozó közterületeken állatforgalmazási tevékenység nem végezhető.

(4) A rendelet hatálya alá tartozó aluljárókban tilos szeszes italt fogyasztani, kivéve a közterület-használati hozzájárulással rendelkező vendéglátó-ipari teraszokon.

(5) Amennyiben a rendezvényen illemhelyek telepítése szükséges, akkor a rendezvényen az egyidejűleg résztvevők száma alapján 500 főre vetítve legalább 1 akadálymentesített illemhely kihelyezése is kötelező.

(6) Építési reklámháló kihelyezéséhez, fennmaradásához csak olyan épület vonatkozásában adható közterület-használati hozzájárulás, amely épület homlokzati felújításához szükséges építési állványzat közterület-használata a 9 hónapot nem haladja meg.

(7) Zárt szerkezetű árusító pavilonok, épületek fennmaradásának kérelmezése esetén a pavilon vagy az épület tulajdonosa, használója köteles beszerezni a területileg illetékes kerületi önkormányzat írásbeli véleményét.

(8) Közterület-használati hozzájárulás kizárólag az oldalanként legfeljebb 1 m2-es felületű megállítótáblák elhelyezéséhez, fennmaradásához adható.

(9) A Margitszigeten évente legfeljebb három közterületi sportrendezvényhez adható közterület-használati hozzájárulás.

5. A közterület-használat időtartama és a közterület-használati hozzájárulás kérelmezése

7. § (1) Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel - meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig - adható.

(2) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre - különösen állvány, építőanyag, törmelék elhelyezésére - közterület-használati hozzájárulás csak az építési munka végzésének tartamára adható.

(3) Az országgyűlési képviselő és az önkormányzati, valamint az egyéb képviseleti szervekbe való választással, továbbá népszavazással kapcsolatos hirdetőberendezések elhelyezéséhez a választás napjának kitűzését követő naptól a választások napját követő 15. napig terjedő időszakra adható közterület-használati hozzájárulás.

(4) A közterület-használati hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb (pl. építésügyi, egészségügyi, rendészeti stb.) hatósági, szakhatósági engedélyek, hozzájárulások, vélemények, nyilatkozatok beszerzését.

(5) A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Építési engedélyhez kötött építmény esetében és az építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőnek vagy az általa meghatalmazott személynek kell a közterület-használati hozzájárulást beszereznie. Szórólaposztás esetén a közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, akinek érdekében a szórólapot osztani kívánják.

(6) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell különösen:

a) a kérelmező nevét és lakóhelyének, vagy székhelyének és telephelyének címét;

b) a közterület-használat célját és időtartamát;

c) a közterület-használat helyének helyrajzi szám szerinti, pontos területnagysággal és a használat módjával történő meghatározását és helyszínrajzon történő megjelölését, rendezvények esetén továbbá a tervezett résztvevői létszámot és a tervezett illemhelyek - külön megjelölve az akadálymentesítettek - helyét és darabszámát;

d) a közterületen folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerű másolatát;

e) *  a kérelmező által a közterületen folytatni kívánt tevékenységben közreműködők (így különösen alvállalkozók, bérlők, üzemeltetők) nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét;

f) építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésügyi hatósági engedélyt.

(7) Települési szilárd hulladék képződésével járó közterület-használathoz közterület-használati hozzájárulás akkor adható, ha a kérelmező igazolja, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást - ennek teljesítésére jogosult szolgáltató útján - igénybe veszi.

8. § (1) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon az abban felsorolt mellékletek csatolásával együtt, vagy a 3. mellékletben felsorolt valamennyi adatot és mellékletet tartalmazó egyéb írásbeli kérelemmel lehet benyújtani. A kérelem beadásához szükséges és azt segítő dokumentumok elérhetőek a www.budapest.hu weboldalon is.

(2) A közterület nem rendeltetésszerű, de közterület-használati hozzájárulást egyébként (az 5. § (3) bekezdésben foglaltak szerint) nem igénylő igénybevételét a Fővárosi Önkormányzatnak - lehetőleg az igénybevétel megkezdése előtt 1 nappal, legkésőbb azonban a használat megkezdésével egyidejűleg - be kell jelenteni, a (3) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel.

(3) Az 5. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt igénybevétel esetén a bejelentést minden esetben haladéktalanul meg kell tenni, és a bejelentéshez csatolni kell a műszaki hiba részletes leírását, az elhárításhoz szükséges intézkedések részletes felsorolásával együtt. A bejelentést és a közterület igénybevételét a Fővárosi Önkormányzat részéről a Főpolgármesteri Hivatal a helyszínen is jogosult ellenőrizni.

6. A közterület-használati hozzájárulás megadása

9. § (1) A közterület-használati hozzájárulási kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a Fővárosi Szabályozási Kerettervet [FSZKT, 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet], a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatot [BVKSZ 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet], az adott területre vonatkozó Kerületi Szabályozási Tervet (KSZT), valamint a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatot (KVSZ), a városképi, városrendezési, műemlékvédelmi, közlekedési, környezetvédelmi, közegészségügyi és köztisztasági előírásokat, kereskedelmi és turisztikai szempontokat, s érvényesíteni kell a jogszabályok előírásait is.

(2) A kérelem elbírálása során elsőbbséget kell biztosítani az építmények építésével, javításával és karbantartásával kapcsolatos közterület-használatnak.

(3) A reklám vagy a hirdetés céljából engedélyezett közterület-használat nem akadályozhatja az állami és önkormányzati ünnepekkel, megemlékezésekkel és az állami és önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos lobogózási kötelezettségek teljesítését.

(4) *  Amennyiben ezt a közterület-használat jellege és az ügy körülményei indokolják, a 10. § szerint döntésre jogosult a közterület-használati szerződés megkötésének feltételéül szabhatja, hogy a kérelmező közjegyzői okiratba foglalt önkéntes, egyoldalú nyilatkozatot nyújtson be a Fővárosi Önkormányzathoz. A nyilatkozatnak kötelezettségvállalást kell tartalmaznia arra vonatkozóan, hogy a kérelmező a használati jogosultság bármilyen okból történő megszűnése vagy megszüntetése esetén a megszűnés, megszüntetés időpontját követő 30 napon belül a közterületet eredeti állapotába helyreállítja, a használt területet a Fővárosi Önkormányzat birtokába visszaadja, és a tulajdonában vagy használatában álló építményeket, berendezéseket, tárgyakat, járműveket a közterületről saját költségén elbontja, elszállítja. Amennyiben ezt a kötelezettségét elmulasztja, a Fővárosi Önkormányzat a kérelmező költségére intézkedhet az elbontásról, elszállításról, és a közterület eredeti állapotába történő helyreállításáról. A kérelmező ez esetben semmiféle kártérítési és kártalanítási igényt nem érvényesít a Fővárosi Önkormányzattal szemben.

10. § (1) A Fővárosi Közgyűlés dönt a 10 évet meghaladó időtartamú közterület-használati hozzájárulás tárgyában.

(2) *  A Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság dönt az (1) és (3) bekezdésben foglaltakon kívüli egyéb közterület-használat tárgyában.

(3) A Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben főpolgármester dönt

a) film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez;

b) az építési, szerelési munkával kapcsolatos vagy hulladék összegyűjtésére szolgáló konténerek elhelyezéséhez, fennmaradásához;

c) betonpumpa elhelyezéséhez, daruzási munkálatokhoz;

d) az alkalmankénti rakodáshoz, költözéshez szükséges közterületi helyszín kizárólagos használatához

szükséges közterület-használat tárgyában.

11. § (1) A közterület-használati hozzájárulásnak tartalmaznia kell különösen:

a) a jogosult nevét és lakóhelyének, vagy székhelyének, telephelyének címét;

b) a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt a feltételt, amelynek bekövetkeztéig a hozzájárulás érvényes;

c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos meghatározását;

d) utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes;

e) a hozzájárulás megszűnése esetére az eredeti állapot kártalanítási igény nélküli helyreállításának kötelezettségét;

f) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének módját, egyéb esetben a díjmentesség tényét;

g) *  a jogosultnak a közterületen végzett tevékenységében közreműködők (így különösen alvállalkozók, bérlők, üzemeltetők) nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét;

h) a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és kikötésekről szóló tájékoztatást, a városképi követelményeket, a környezetvédelmi, valamint a munka- és balesetvédelmi előírásokra történő utalást;

i) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási kötelezettség előírását;

j) a közterület-használati hozzájárulás átengedésének tilalmát annak rögzítésével, hogy a közterület-használati hozzájárulás kizárólag a jogosult részére szól, azonban lehetősége van a közterület-használathoz közreműködőket igénybe venni, de a közterület-használat joga tovább nem ruházható.

(2) A közterület-használati hozzájárulást meg kell küldeni:

a) a kérelmezőnek,

b) a közterület-használati díj beszedésével megbízott szervnek.

(3) A közterület-használati hozzájárulásról értesíteni kell:

a) *  a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságot,

b) a Budapesti Rendőr-főkapitányságot (a rendezvényekkel kapcsolatban),

c) a területileg illetékes kerületi önkormányzatokat.

(4) A közterület-használati hozzájárulás megtagadását közölni kell:

a) a kérelmezővel,

b) *  a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatósággal.

12. § (1) A közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát, vagy annak hiteles másolatát a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és az ellenőrzésre jogosult személyek (28. §) felhívására felmutatni.

(2) *  A közterület-használati hozzájárulás alapján a közterületet kizárólag a jogosult, valamint a közterület-használati hozzájárulásban a 7. § (6) bekezdés e) pontja szerint nevesített személyek használhatják, mivel a közterület-használati hozzájárulás kizárólag a jogosult részére szól és csak az abban nevesített személyeket jogosítja a közterület használatára. A közterület-használati hozzájárulás más személyre át nem ruházható és az az alapján folytatott közterület-használat más személynek át nem engedhető, azonban ez nem korlátozza a jogosult azon jogát, hogy a közterület-használatához a rendelet előírásai szerint közreműködőket is igénybe vegyen.

(3) *  Amennyiben a közterület-használati hozzájárulás alapján a közterületen elhelyezett tárgyak, berendezések, járművek, építmények működtetése, üzemeltetése a közterületen végzett tevékenységben közreműködők körét utólag bővíti, úgy ahhoz a Fővárosi Önkormányzat előzetes hozzájárulása szükséges.

13. § (1) A közterület-használati hozzájárulás tárgyában hozott döntésről a kérelmezőt a Fővárosi Önkormányzat értesíti. Amennyiben az értesítés a kérelmező által a kérelmen feltüntetett címen bármely okból nem lehetséges, úgy a visszaküldött értesítést a kézbesítés második megkísérlésének, vagy a második figyelmeztetés postafiókba helyezésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

(2) Azon közterület-használók esetében, akik közterületet közterület-használati hozzájárulás nélkül - jogellenes módon - használnak, az (1) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az értesítési címnek azt a címet kell tekinteni, amely a jogellenes közterület-használatot megvalósító építményen vagy tárgyon fellelhető, vagy egyéb módon (pl. telefonszám alapján) megállapítható.

(3) A közterület-használati hozzájárulást tartalmazó szerződést a közterület-használati hozzájárulásról szóló döntés meghozatalát követő 30 napon belül a kérelmezőnek alá kell írni, ellenkező esetben kérelmét visszavontnak kell tekinteni. Nem adható közterület-használati hozzájárulás ugyanannak a kérelmezőnek ugyanazon közterület használatára és ugyanazon tevékenységre vonatkozóan az aláírás hiánya miatti második visszavonást követő 6 hónapon belül.

7. A pályázati eljárás

14. § (1) *  A Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság és a Fővárosi Közgyűlés - pályáztatást elrendelő külön határozatával - a közterület-használati hozzájárulás tárgyában pályázati eljárás alkalmazásával dönthet.

(2) A pályázati eljárásra e cím (14. §-19. §) szabályait kell alkalmazni.

(3) Nem lehet pályázati eljárást alkalmazni, ha a közterület használata

a) humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység,

b) a Főpolgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) vagy a Fővárosi Önkormányzat más intézménye által szervezett kulturális, sportrendezvények

keretében történik.

15. § (1) A pályázati felhívást legalább egy országos napilapban egy alkalommal, továbbá a Hivatal hirdetőtábláján közzé kell tenni.

(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a pályázat benyújtásához szükséges valamennyi feltételt, így különösen:

a) a használatba vehető közterületen folytatható tevékenységre vonatkozó legfontosabb adatokat és előírásokat, az igénybe veendő közterület legfontosabb adatait, továbbá a lebonyolítással kapcsolatos követelményeket és előírásokat;

b) a közterület használatáért fizetendő minimális díj összegét és a fizetési feltételeket;

c) a pályázóval szemben támasztott esetleges pénzügyi, gazdasági és műszaki követelményeket, az alkalmasság igazolásának módját;

d) a pályázat benyújtására nyitva álló időt;

e) a pályázat felbontásának időpontját;

f) a pályázat elbírálásának határidejét, módját és szempontjait;

g) az elbírálásnál értékelendő szempontok fontossági sorrendjét, ha az elbírálás szempontjai alapján a pályázat nyertese az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó.

16. § (1) A pályázónak a pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek és előírásoknak megfelelően kell pályázatát elkészítenie. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó kifejezett nyilatkozatát arról, hogy a közterületet milyen célra kívánja használatba venni, ezért milyen összegű díjat fizet, s nyilatkoznia kell a felhívásban foglalt követelmények és előírások teljesítésének módjáról.

(2) A pályázó a felhívásban szereplő módon köteles igazolni a követelmények és előírások teljesítésére való pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasságát. Az erre vonatkozó igazolásokat a pályázathoz csatolni kell.

(3) A pályázaton való részvétel biztosíték adásához köthető, amit a pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg, a pályázati felhívásban szereplő módon és mértékben kell a Fővárosi Önkormányzat rendelkezésére bocsátania.

(4) A pályázó a pályázatban szereplő nyilatkozataihoz (ajánlatához) a pályázat benyújtására nyitva álló idő lejártától a közterület használatára vonatkozó szerződés megkötéséig, de legalább 45 napig kötve van.

(5) Ha a pályázó az ajánlati kötöttség ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a szerződés megkötése az ő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, a biztosítékot elveszti és az a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg. Egyéb esetekben a biztosítékot a pályázónak vissza kell fizetni, vagy nyertes pályázó esetén a biztosíték összege a fizetendő közterület-használati díjba beszámítható.

(6) A pályázatot a pályázati felhívásban meghatározott idő lejártáig lehet érvényesen benyújtani. A pályázat benyújtására nyitva álló idő nem lehet rövidebb 30 napnál. E határidő - indokolt esetben - egy alkalommal, az eredeti határidő lejárta előtt meghosszabbítható. A meghosszabbítást az indokok megjelölésével közzé kell tenni.

17. § (1) A pályázatok felbontásánál a Fővárosi Közgyűlés tagjai, a Hivatal munkatársai és a pályázók lehetnek jelen.

(2) A pályázatok felbontásakor ismertetni kell a pályázók nevét, székhelyét (lakhelyét), legfontosabb nyilatkozataikat, különösen az általuk fizetendő közterület-használati díjat.

(3) A pályázatok ismertetésekor meg kell állapítani, hogy mely pályázatok érvénytelenek.

(4) Érvénytelen a pályázat, ha:

a) a pályázati felhívásban meghatározott idő lejártát követően nyújtották be;

b) nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek és előírásoknak;

c) a pályázó a biztosítékot nem, vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre.

(5) A pályázati eljárásból ki kell zárni azt a pályázót, aki a pályázatában hamis adatokat szolgáltatott vagy egyébként rosszhiszeműen járt el.

(6) A pályázatok felbontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza az (1)-(5) bekezdésben foglalt legfontosabb adatokat.

18. § (1) *  A pályázatokról a döntésre e rendelet szerint hatáskörrel rendelkező Fővárosi Közgyűlés, vagy a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság számára előterjesztést kell készíteni, amely tartalmazza a döntéshez szükséges legfontosabb információkat, különösen az alábbiakat:

a) a pályázat megfelel-e a pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek és előírásoknak;

b) a pályázó rendelkezik-e a felhívásban szereplő követelmények és előírások teljesítéséhez szükséges pénzügyi, gazdasági és műszaki feltételekkel;

c) a pályázó milyen összegű díjat kíván fizetni a közterület használatáért és milyen ütemezésben;

d) a pályázati felhívásban meghatározott elbírálási szempontoknak megfelelően a benyújtott pályázatok közül szakmai szempontból (különösen városképi, közlekedési, környezetvédelmi, városrendezési, kereskedelmi, vállalkozási) összességében melyik a legelőnyösebb pályázat, továbbá hogy melyik pályázatban szerepel a legmagasabb közterület-használati díj.

(2) Az érvényes pályázatok elbírálásának szakmai előkészítése a Hivatal feladata.

19. § (1) *  A Fővárosi Közgyűlés vagy a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság a pályázatokat soron következő ülésén, de legkésőbb a felbontástól számított 30 napon belül bírálja el. E határidő - indokolt esetben - egy alkalommal, az eredeti határidő lejárta előtt meghosszabbítható. A meghosszabbítást az indokok megjelölésével közzé kell tenni. A határidők elmulasztása esetén a pályázati eljárás eredménytelen.

(2) *  A Fővárosi Közgyűlés vagy a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság a pályázatokat a pályázati felhívásban meghatározott követelmények és előírások szerint, az abban szereplő módon bírálja el és állapítja meg a pályázati eljárás nyertesét.

(3) A pályázati eljárás eredményét nyilvánosan kell kihirdetni. A kihirdetésre valamennyi pályázót meg kell hívni. A kihirdetésen jelen nem lévő pályázókat a döntésről haladéktalanul, írásban értesíteni kell.

(4) A pályázati eljárás eredményének kihirdetéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a pályázat győztesének és a második legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázónak az adatait, az esetleges eredménytelenség tényét és okait, továbbá az eljárás során felmerült valamennyi lényeges körülményt.

(5) *  A pályázat nyertesével, vagy ha ezt a pályázati kiírás lehetővé teszi, az általa létesített szervezettel a Fővárosi Közgyűlés vagy a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság köti meg a szerződést a pályázati eljárás eredményének kihirdetését követően azonnal. A nyertes visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval csak akkor köthető meg a szerződés, ha ő is maradéktalanul megfelel a pályázati felhívásban meghatározott előírásoknak és követelményeknek.

8. A közterület-használati hozzájárulás megszűnése

20. § (1) A közterület-használati hozzájárulás megszűnik:

a) a hozzájárulásban meghatározott idő elteltével;

b) a hozzájárulásban meghatározott feltétel bekövetkeztével;

c) ha a területre üzemzavar-elhárítás miatt, vagy egyéb fontos közérdekből szükség van;

d) a hozzájárulásban foglaltak, vagy a közterület-használattal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó jogszabályok megsértése miatti felmondással;

e) a használatba adott közterület tulajdonosának, vagy a közterületi ingatlan művelési ágának megváltozását eredményező ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel;

f) a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik, vagy a jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát egyébként elveszti;

g) a jogosult halálával vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén annak jogutód nélküli megszűnésével;

h) a jogosult írásban bejelenti a Fővárosi Önkormányzatnak, hogy a közterület használatával - érdekkörében felmerült méltányolható okból - felhagy.

(2) A közterület-használati hozzájárulás megszűnése esetén külön döntés nélkül a jogosult által már befizetett használati díj időarányos részét - a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak szerint - vissza kell fizetni a jogosult részére.

21. § (1) A Fővárosi Önkormányzat fontos közérdekből a közterület használatának szünetelését rendelheti el.

(2) A közterület-használat szünetelésének ideje nem számít bele a közterület-használat időtartamába és nem lehet hosszabb, mint a hozzájárulás lejártáig még hátralévő idő.

(3) A közterület-használat szünetelésének idejére a már befizetett közterület-használati díj időarányos részét külön döntés nélkül vissza kell fizetni - a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak szerint - a jogosult részére.

22. § (1) Ha a közterület-használati hozzájárulás megszűnik vagy szünetel, a jogosult kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát - különösen annak tisztaságát - haladéktalanul helyreállítani.

(2) A közterület-használattal járó kötelezettségek - így különösen a közterület-használati díj megfizetése - szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította.

(3) Arra az időtartamra, amely a közterület-használati hozzájárulás megszűnésétől a közterület eredeti állapotának helyreállításáig eltelik, az egyébként irányadó díjtétel tízszeresét is meg lehet állapítani.

9. A közterület-használati díj

23. § *  (1) A közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni, vagy szerződésben rögzített egyéb ellenszolgáltatást kell teljesíteni. A díjat vagy egyéb ellenszolgáltatást a közterület-használati hozzájárulásban rögzített időtartamra és módon a jogosult a közterület tényleges használatára, vagy a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni, teljesíteni.

(2) A közterület-használati hozzájárulásban rögzített egyéb ellenszolgáltatást a közterület használatával értékarányosan kell megállapítani, az értékarányosság kérdésében a 10. § (1)-(3) bekezdés szerint döntésre jogosult dönt.

(3) A fizetendő közterület-használati díjat a 10. § (1)-(3) bekezdés szerint döntésre jogosult egyedi döntéssel állapítja meg a 2. mellékletben meghatározott közterület-használati díjak, a (6)-(9) bekezdésekben és a 24. §-ban foglaltak alapján, egyéb ellenszolgáltatás esetén a 2. mellékletben meghatározott díjakra, a (6)-(9) bekezdésekben és a 24. §-ban foglaltakra figyelemmel. A 2. mellékletben szereplő díjakat általános forgalmi adó nélkül kell érteni. Pályázatok esetén a rendelet mellékleteiben meghatározott összegektől eltérő díj is megállapítható azzal, hogy a pályázati eljárásban megállapított közterület-használati díj minden év július 1. napjával a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, előző évi éves fogyasztói árindex mértékével emelkedik.

(4) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, de a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata illetékességi területén fekvő közterületekre a kikötői létesítmények kivételével a Fővárosi Önkormányzat és a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata között létrejött Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulásban a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata által a rendeletében megállapított közterület-használati díjtételeket kell alkalmazni.

(5) A közterület-használati díjat a közterület-használati hozzájárulásban meghatározott tárgyidőszakra előre kell megfizetni.

(6) A 2. mellékletben meghatározott díjak 2014. július 1. napjával a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, 2013. évi éves fogyasztói árindex mértékével, majd ezt követően évente a tárgyévet megelőző évre a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves fogyasztói árindex mértékével, a tárgyév július 1. napjával emelkednek. A díjakat a www.budapest.hu weboldalon közzé kell tenni.

(7) A 2. melléklet 7. Egyéb közterület-foglalási célú közterület-használatra egyedi elbírálás alapján megállapított díjak minden év július 1. napjával a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, előző évi éves fogyasztói árindex mértékével emelkednek.

(8) A közterület-használat időtartama alatt a mindenkor hatályos díjakat kell megfizetni.

(9) Amennyiben a 10. § (1)-(3) bekezdés szerint döntésre jogosult a közterület-használati díjat a 24. §-ban foglaltak alapján a hatályos díjtól eltérő mértékben állapítja meg, akkor annak összegét a mindenkor hatályos díjak százalékos mértékével is meg kell határoznia.

24. § (1) A közterület-használati díj korlátlanul csak akkor csökkenthető, vagy akár el is engedhető, ha a közterület használatára közfeladat ellátása céljából és a közfeladat ellátásához szükséges mértékben van szükség.

(2) *  E rendelet alapján megállapított közterület-használati díjak legfeljebb 90%-kal csökkenthetőek:

a) a főváros érdekében végzett építési, felújítási munkálatok esetében;

b) humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység esetében;

c) a Fővárosi Önkormányzat saját szervezetei (pl. költségvetési szervei, gazdasági társaságai) által szervezett rendezvények esetében;

d) különösen indokolt esetben, egyedi elbírálás alapján.

(3) A (2) bekezdés d) pontja szerinti egyedi elbírálás megítélésénél figyelembe veendő szempont a kérelmező által kért közterület-használat jelentősége, közérdekű volta, környezetterhelési mértéke, kultúrához és sporthoz való kapcsolódása, turisztikai, kereskedelmi és reklámértéke, közlekedést befolyásoló szerepe, a kérelmező szociális és anyagi helyzete, valamint amennyiben van, az adott közterület-használattal kapcsolatos korábbi tapasztalat, lakossági jelzés, továbbá rendezvények esetén a rendezvényen való részvétel ingyenes vagy ellenszolgáltatáshoz kötött volta.

25. § (1) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény négyzetméterekben számított területét kell figyelembe venni.

(2) *  Hirdetőtábla és hirdetőberendezés esetén annak hirdetőfelületét, a vetített képek és reklámok esetén a vetítéssel érintett négyzetméterben kifejezett felületet, a kivetítő- és videofal-berendezés esetén a képernyő felületét kell számításba venni, míg az óriásplakát, a hirdetőoszlop és a zászló esetében azok darabszámát kell figyelembe venni.

(3) A számítás szempontjából minden töredék négyzetméter, folyóméter egész négyzetméternek, folyóméternek számít.

(4) A kézből történő utcai árusítás, továbbá a szórólaposztás esetében a fizetendő díj szempontjából az 1 fő által elfoglalt terület egységesen 1 négyzetméternek tekintendő.

(5) A közterület-használati díjak évi, havi, napi vagy idénydíjak.

10. Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól

26. § (1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:

a) a közterület-fenntartói szolgáltatást nyújtó szervezet által fenntartott létesítményekért, berendezésekért;

b) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a tűzoltóság és a vízügyi szolgálat közterületi létesítményeiért.

11. A jogellenes közterület-használat következményei

27. § (1) *  Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérő módon, különösen a hozzájárulásban rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére, vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó alapterületben használ, köteles a Fővárosi Önkormányzat vagy megbízottja felhívására a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotának helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása esetén a Fővárosi Önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett nem tesz eleget.

(2) *  A Fővárosi Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével azonnal helyreállíthatja, ha az

a) élet- és balesetveszély, jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében, vagy

b) jelentős közérdekből

egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.

(3) *  A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének minősül, ha a jogellenes közterület-használat a közlekedésben való részvétel jogszabályi feltételeivel nem rendelkező vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordozó céllal való elhelyezése, tárolása útján valósul meg.

(4) *  Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használ, azzal szemben - a ténylegesen használt időtartamra és területre - az e rendelet szerinti közterület-használati díj tízszerese is megállapítható.

(5) A jogosulatlan közterület-használat következményeiről a 10. § (1)-(3) bekezdés szerint döntésre jogosult dönt.

28. § A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelők, a jogszabályok szerint ellenőrzésre jogosult más szervek, továbbá a Fővárosi Önkormányzat által megbízott egyéb személyek a helyszínen vagy más alkalmas módon ellenőrizhetik.

12. A Hősök terére vonatkozó különös szabályok

29. § (1) A Hősök tere (a továbbiakban: tér) díszburkolattal fedett részének használata vonatkozásában a rendelet szabályait az e címben (29-31. §) foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A tér díszburkolattal fedett részének határait a 4. mellékletében található vázlatrajz tartalmazza.

(2) A tér díszburkolattal fedett részének használata ünnepi, protokolláris, idegenforgalmi, vagy köznapi lehet.

(3) A használat

a) ünnepi: a Magyar Köztársaság nemzeti és állami ünnepein szervezett megemlékezések idején;

b) protokolláris: az államhatalmi, a központi közigazgatási szervek, valamint a Fővárosi Önkormányzat által meghatározott rendezvények idején;

c) idegenforgalmi: a teret felkereső turisták látogatásakor;

d) köznapi: az a)-c) pont alá nem tartozó minden más esetben.

30. § (1) A teret idegenforgalmi és köznapi célra rendeltetésének megfelelően - a jogszabályok keretei között - bárki szabadon használhatja, ezzel azonban nem csorbíthatja mások hasonló jogait.

(2) A tér idegenforgalmi és köznapi célú rendeltetésszerű használata során is tilos minden olyan magatartás, amely sérti vagy veszélyezteti a tér műemléki védettségét, vagy sérti a nemzetnek hősei iránt a téren található Millenniumi Emlékműben és Hősök Emlékkövében kifejezésre juttatott kegyeletét.

(3) A tér idegenforgalmi és köznapi célú rendeltetésszerű használata során tilos a tér területén - a közutak kivételével - bármilyen közúti szállító- vagy vontatóeszköz (ide nem értve a kerékpárt) használata.

(4) A tér idegenforgalmi és köznapi célú, de nem rendeltetésszerű közterület-használata vonatkozásában nem adható hozzájárulás

a) bármilyen kereskedelmi, hirdetési, vagy szolgáltatási tevékenység folytatásához;

b) kiállítások, vásárok tartásához; kulturális vagy sportrendezvények szervezéséhez, továbbá mindezeket a rendezvényeket szolgáló építmény, létesítmény, berendezés, tárgy elhelyezéséhez;

c) a Millenniumi Emlékmű és a Hősök Emlékköve igénybevételéhez.

31. § (1) A tér ünnepi és protokolláris közterület-használata esetén a szervező kérelmére a rendezvény lebonyolításához feltétlenül szükséges, legfeljebb 20 m2 alapterületű építmény (pl. szónoki emelvény) elhelyezése engedélyezhető. Az engedélyezett építményt a Millenniumi Emlékműtől és a Hősök Emlékkövétől legkevesebb hét méter távolságra lehet elhelyezni. A tér díszburkolatán kívül - ugyancsak a szervező kérelmére - rendkívül indokolt esetben, az ünnepi és protokolláris rendezvények lebonyolítását szolgáló építmény (pl. színpad) elhelyezése is engedélyezhető.

(2) A tér ünnepi és protokolláris közterület-használata során bármilyen építmény elhelyezésekor a tér eredeti állapotának megóvásáról, továbbá az esetleges károk helyreállításáról - műemlékek károsodása esetén az eredeti állapot szakintézmény általi helyreállíttatásának költségei megtérítéséről - a rendezvény szervezője köteles gondoskodni. Amennyiben a szervező a kárt a rendezvény lebonyolítását követő 8 napon belül nem állítja helyre, a Fővárosi Önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a szervező költségére elvégeztetheti.

(3) A tér ünnepi és protokolláris közterület-használatára egyebeken a 30. § rendelkezéseit is megfelelően alkalmazni kell.

32. § *  A térre vonatkozó közterület-használati hozzájárulás tárgyában a 10. §-ban foglaltak szerint a Fővárosi Közgyűlés, a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság, vagy a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben a főpolgármester dönt.

13. A mozgóképről szóló törvény szerinti közterületi filmforgatások jóváhagyásának különös szabályai

33. § (1) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeknek a mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő igénybevétele (a továbbiakban: filmforgatási célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződés jóváhagyásáról vagy a jóváhagyás megtagadásáról, a jóváhagyás egyedi feltételeinek (ideértve a közterület-használati díjnak) meghatározásáról, a kérelmezővel tartott egyeztetés eredményének jóváhagyásáról, valamint a jogellenes közterület-használat következményeiről - jelen rendeletben foglalt szempontoknak és szabályoknak megfelelően - a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben a főpolgármester dönt.

(3) A hatósági szerződés jóváhagyásának egyedi feltételeként kell meghatározni mindazon előírásokat, amelyeket a kérelmezett közterület-használattal kapcsolatban a közútkezelő a véleményében, a forgalomtechnikai kezelő-üzemeltető az általa jóváhagyott forgalomtechnikai tervben, a zöldfelület kezelője-üzemeltetője a hozzájárulásban, vagy bármely más, a kérelmezett közterület-használat folytán érintett szerv, szervezet nyilatkozatában meghatároz. A közút közterület-használatára vonatkozó közútkezelői vélemény hiányában a hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(4) A jóváhagyás (2) bekezdésen kívüli egyéb egyedi feltételeit az e rendelet szerint a közterület-használati hozzájárulásokban előírható feltételekkel megegyező módon kell meghatározni.

(5) A közterület-használati díjat a mozgóképről szóló törvény 3. mellékletében foglalt legmagasabb díjtételek mindenkori mértéke alapján kell meghatározni.

(6) E rendelet alkalmazásában Budapest turisztikailag kiemelt területének számítanak az 5. mellékletében meghatározott közterületek.

(7) A közterület-használati díj megfizetése alól mentesség - a nemzeti vagyonról szóló törvény előírásaira figyelemmel - kizárólag akkor adható, ha a közterület használatára közfeladat ellátása céljából és a közfeladat ellátásához szükséges mértékben van szükség.

(8) A közterület-használati díjjal összefüggésben legfeljebb 90%-os kedvezmény akkor adható, ha a filmalkotás közérdekű célokat szolgál. Közérdekű célokat szolgál különösen a Fővárosi Önkormányzat saját szervezetei (pl. költségvetési szervei, gazdasági társaságai) javára, továbbá egyébként humanitárius, karitatív, oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztési célok érdekében végzett filmforgatás.

(9) Jogellenes a filmforgatási célú közterület-használat, ha a közterület-használatra a hatósági szerződésben foglaltakat megszegve, vagy hatósági szerződés nélkül kerül sor, kivéve a mozgóképről szóló törvényben foglalt esetet. Jogellenes közterület-használat miatti többszörös közterület-használati díj kiszabása esetén a számítás alapja a mozgóképről szóló törvény 3. mellékletében foglalt legmagasabb díjtételek mindenkori mértéke.

13/A. *  A kikötői létesítményekre vonatkozó különös szabályok

33/A. § *  (1) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeknek kikötői létesítmények céljából történő igénybevétele vonatkozásában a rendelet szabályait a 33/A-33/C. szakaszokban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A kikötői létesítmény létesítéséhez, fennmaradásához szükséges közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem benyújtásakor nyilatkozni szükséges a kikötői osztályba, osztályokba sorolásáról, a kikötői úszólétesítményt igénybevevő hajók folyóméterben meghatározott maximális hosszáról, egyéb mederhasználati vízilétesítmény esetén, annak partra vetített folyóméterben meghatározott hosszáról, továbbá a kérelmező köteles a kikötői létesítményt helyszínrajzon megjeleníteni, és a helyszínről fényképet csatolni.

(3) Kikötői létesítmény kizárólag a 2. § k) pontjában meghatározott kikötői osztályok funkciójával és a 6. mellékletben megjelölt területeken létesíthető, tartható fenn.

33/B. § *  (1) A kikötői létesítmény közterület-használati díját a kikötői együttható (több kikötői osztály megjelölése esetén a legmagasabb kikötői együttható), a földrajzi együttható szorzószámainak, a kikötői úszólétesítményt igénybevevő hajók folyóméterben meghatározott maximális hosszának - egyéb mederhasználati vízilétesítmény esetén partra vetített folyóméterben meghatározott hosszának - és a kikötői alapdíjnak a szorzataként kell meghatározni e rendelet 6. melléklete alapján. A díjakat általános forgalmi adó nélkül kell érteni.

(2) A kikötői alapdíj 150 Ft/fm/hó.

(3) *  A (2) bekezdésben és a 6. mellékletben meghatározott kikötői alapdíj 2014. július 1. napjával a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, 2013. évi éves fogyasztói árindex mértékével, majd ezt követően évente a tárgyévet megelőző évre a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves fogyasztói árindex mértékével, a tárgyév július 1. napjával emelkedik. A díjat a www.budapest.hu weboldalon közzé kell tenni.

33/C. § * 

13/B. *  A Városligetre vonatkozó különös szabályok

33/D. § *  (1) A Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint törvényileg kijelölt vagyonkezelő vagyonkezelésében lévő Városliget (29732/1 hrsz.-ú ingatlan) közterület-használata vonatkozásában - a törvényi vagyonkezelés hatályának fennállása alatt - a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A Városligetre vonatkozó közterület-használati ügyekben a törvényileg kijelölt vagyonkezelő jogosult eljárni és díjat szedni, eljárása során a 6. § (1) bekezdés 3-6. pont, a 6. § (1) bekezdés 8-13. pont, a 6. § (1) bekezdés 15. pont, a 6. § (1) bekezdés 17-20. pont, a 6. § (1) bekezdés 22-27. pont, a 6. § (5)-(8) bekezdés, a 7. § (1) bekezdés, a 8. § (1) bekezdés, a 10. §, a 7. alcím (14-19. §), a 23. § (3), (6), (7), (8) és (9) bekezdés, a 12. alcím (29-32. §), a 13. alcím (33. §), továbbá a 2. és 3. melléklet rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

13/C. *  A fenyőfa-árusításra vonatkozó különös szabályok

33/E. § *  (1) A fenyőfa-árusítás közterület-használatához legalább 20 négyzetméternyi terület igénybevétele szükséges.

(2) A fenyőfa-árusítás közterület-használati hozzájárulására irányuló kérelemhez csatolni szükséges:

a) az árusítás eszközeinek, berendezéseinek, az árusítás kapcsán kihelyezni tervezett építményeknek, elhelyezni kívánt gépjárműveknek a felsorolását az ezeket feltüntető helyszínrajzzal együtt,

b) az árusok számára biztosítandó illemhelyhasználatra vonatkozó nyilatkozatot,

c) a közterület tisztántartására tervezett intézkedések felsorolását, valamint a települési hulladék elszállítására a közszolgáltatóval kötött szerződés másolatát.

(3) A fenyőfa-árusításra vonatkozó közterület-használati hozzájárulás időtartama legfeljebb minden év december 10-e és december 24-e közötti időtartamra szólhat.

(4) Az I. (fokozottan kiemelt) és II. (kiemelt) közterületi kategóriába sorolt közterületekre nem adható közterület-használati hozzájárulás fenyőfa-árusítás céljára.

14. Hatálybalépés

34. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

35. § * 

15. Átmeneti rendelkezés

36. § E rendeletet a hatálybalépését megelőzően indult, folyamatban lévő közterület-használati eljárásokban is alkalmazni kell.

36/A. § *  E rendelet 2. § j) és k) pontjainak, 5. § (2) bekezdése 4. pontjának, 23. § (4) bekezdésének, 25. § (2) bekezdésének, 33/A.-33/C. §-ainak, továbbá a 2. és 6. mellékletének a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 36/2013. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelettel megállapított rendelkezéseit a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 36/2013. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatálybalépését megelőzően indult, folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

36/B. § *  E rendelet 23. §-ának, 24. § (2) bekezdésének, 27. § (4) bekezdésének és 33/B. § (3) bekezdésének, továbbá a 2. mellékletének a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 54/2013. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelettel megállapított rendelkezéseit a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 54/2013. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelet hatálybalépését megelőzően indult, folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

36/C. § *  E rendelet 33/D. §-ának - a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 19/2015. (IV. 7.) Főv. Kgy. rendelettel megállapított - rendelkezéseit a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 19/2015. (IV. 7.) Főv. Kgy. rendelet hatálybalépését megelőzően indult, folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

36/D. § *  E rendelet 27. § (1)-(3) bekezdésének - a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 58/2015. (XII. 22.) Főv. Kgy. rendelettel megállapított - rendelkezéseit a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 58/2015. (XII. 22.) Főv. Kgy. rendelet hatálybalépését megelőzően indult, folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

36/E. § *  E rendelet 9. § (4) bekezdésének - az egyes vagyoni tárgyú fővárosi közgyűlési rendeletek módosításáról szóló 22/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Módosító rendelet) 7. §-ával megállapított - rendelkezéseit a Módosító rendelet hatálybalépése előtt indult eljárásokban a még folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

16. Jogharmonizációs záradék

37. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelethez

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK ÖVEZETI BESOROLÁSA

I. Fokozottan kiemelt fővárosi közterületek
1. Margitsziget
2. Városliget

II. Kiemelt fővárosi közterületek
1. Alagút
2. Clark Ádám tér
3. Döbrentei tér
4. Duna-hidak
5. Duna-parti területek az
Árpád híd és Rákóczi híd között
6. Felvonulási tér
7. Feneketlen-tavi park
8. Gellérthegy
9. Hajógyári-sziget
10. Hősök tere
11. Széchenyi István tér
12. Szent Gellért tér
13. Szent István park
14. Tabán
15. Vérmező
16. Vörösmarty tér
3. Flórián tér
4. Lajos utca
5. Pacsirtamező utca
6. Szentendrei út
7. Vörösvári út

IV. kerület
1. Árpád út
2. Váci út

V. kerület
1. Alkotmány utca
2. Bajcsy-Zsilinszky út
3. Deák Ferenc tér
4. Erzsébet tér
5. Ferenciek tere
6. Fővám tér
7. Jászai Mari tér
8. József Attila utca
9. Károly körút
10. Kossuth Lajos utca
11. Március 15. tér
12. Múzeum körút
13. Nyugati tér
14. Podmaniczky tér
10. II. János Pál pápa tér
11. Múzeum körút
12. Nagyvárad tér
13. Orczy tér
14. Orczy út
15. Rákóczi út
16. Üllői út

IX. kerület
1. 5. számú főközlekedési út
2. Boráros tér
3. Ferenc körút
4. Kálvin tér
5. Könyves Kálmán körút
6. Lechner Ödön fasor
7. Soroksári út
8. Üllői út
9. Vámház körút

X. kerület
1. Fehér út
2. Hungária körút
3. Kerepesi út
4. Kőbányai út
5. Könyves Kálmán körút
5. Szent István körút
6. Váci út

XIV. kerület
1. 3. számú főközlekedési út
2. Dózsa György út
3. Hungária körút
4. Kerepesi út
5. Kacsóh Pongrác út
6. Nagy Lajos király útja
7. Thököly út

XV. kerület
1. 3. számú főközlekedési út
2. Rákos út
3. Szentmihályi út

XVI. kerület
1. Szabadföld út
2. Veres Péter út

XVII. kerület
1. Ferihegyi út
2. Pesti út

III. Minősített fővárosi közterületek
I. kerület
1. Alagút utca
2. Alkotás utca
3. Attila út
4. Fő utca
5. Hegyalja út
6. Krisztina körút
7. Lánchíd utca
8. Szarvas tér
9. Széna tér

II. kerület
1. Árpád fejedelem útja
2. Bem József tér
3. Budakeszi út
4. Fő utca
5. Germanus Gyula park
6. Gyóni Géza tér
7. Hidegkúti út
8. Hűvösvölgyi út
9. Lajos utca
10. Margit körút
11. Széll Kálmán tér
12. Széna tér
13. Szilágyi Erzsébet fasor
14. Tölgyfa utca
15. Zsigmond tér

III. kerület
1. Árpád fejedelem útja
2. Bécsi út
15. Szabad sajtó út
16. Szent István körút
17. Vámház körút
18. Városháza park

VI. kerület
1. Andrássy út
2. Bajcsy-Zsilinszky út
3. Dózsa György út
4. Kodály körönd
5. Nyugati tér
6. Oktogon
7. Teréz körút

VII. kerület
1. Baross tér
2. Dózsa György út
3. Erzsébet körút
4. Károly körút
5. Rákóczi út
6. Thököly út

VIII. kerület
1. Baross utca
2. Baross tér
3. Blaha Lujza tér
4. Fiumei út
5. József körút
6. Hungária körút
7. Kerepesi út
8. Kőbányai út
9. Könyves Kálmán körút
6. Népliget
7. Üllői út

XI. kerület
1. Balatoni út
2. Bartók Béla út
3. Bocskai út
4. Budaörsi út
5. Fehérvári út
6. Gárdonyi tér
7. Hegyalja út
8. Irinyi József utca
9. Kosztolányi Dezső tér
10. Móricz Zsigmond körtér
11. Október 23. utca
12. Szerémi út
13. Villányi út

XII. kerület
1. Alkotás utca
2. Budakeszi út
3. Istenhegyi út
4. Krisztina körút
5. Magyar jakobinusok tere
6. Szilágyi Erzsébet fasor
7. Városmajor

XIII. kerület
1. Dózsa György út
2. Lehel tér
3. Nyugati tér
4. Róbert Károly körút
XVIII. kerület
1. Üllői út

XIX. kerület
1. Üllői út

XX. kerület
1. Helsinki út

XXI. kerület
1. Kossuth Lajos utca

XXII. kerület
1. 6. számú főközlekedési út
2. Kossuth Lajos utca
3. Mária Terézia utca

XXIII. kerület
1. Grassalkovich utca
2. Helsinki út


IV. Általános elbírálású közterületek mindazok, amelyek az I., II. és III. övezeti kategóriákban
nem szerepelnek

2. melléklet a 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Jelen mellékletben foglalt díjak 2014. július 1. napjával a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, 2013. évi éves fogyasztói árindex mértékével, majd ezt követően évente a tárgyévet megelőző évre a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves fogyasztói árindex mértékével, a tárgyév július 1. napjával emelkednek.

Közterület foglalás célja I. kat.
fokozottan kiemelt
II. kat.
kiemelt
III. kat.
minősített
IV. kat.
általános elbírálású
1. Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek
a. Pavilon
6 m2-ig 9 500 Ft/m2/hó 8 000 Ft/m2/hó 5 900 Ft/m2/hó 3 800 Ft/m2/hó
6 m2 - 12 m2 57 000 Ft/hó 48 000 Ft/hó 35 400 Ft/hó 22 800 Ft/hó
+ a 6 m2 feletti részre 1 300 Ft/m2/hó 1 100 Ft/m2/hó 600 Ft/m2/hó 300 Ft/m2/hó
b. Épület
12 m2 - 18 m2 64 800 Ft/hó 54 600 Ft/hó 39 000 Ft/hó 24 600 Ft/hó
+ a 12 m2 feletti részre 700 Ft/m2/hó 600 Ft/m2/hó 300 Ft/m2/hó 200 Ft/m2/hó
18 m2 felett 69 000 Ft/hó 58 200 Ft/hó 40 800 Ft/hó 25 800 Ft/hó
+ a 18 m2 feletti részre 400 Ft/m2/hó 300 Ft/m2/hó 200 Ft/m2/hó 100 Ft/m2/hó
c. Árusításra szolgáló ideiglenes asztal, guruló kocsi, állvány
Levelezőlap, hírlap, folyóirat, könyv, virág 15 900 Ft/m2/hó 13 700 Ft/m2/hó 10 800 Ft/m2/hó 8 100 Ft/m2/hó
Pattogatott- és főtt kukorica, sült gesztenye, vattacukor, iparilag csomagolt pirított magok, csomagolt édesség, fagylalt, jégkrém, léggömb, ásványvíz, üdítőital, kávé 14 400 Ft/m2/hó 11 900 Ft/m2/hó 9 500 Ft/m2/hó 6 900 Ft/m2/hó
Mozgóbolt 530 Ft/m2/nap 210 Ft/m2/nap 160 Ft/m2/nap 140 Ft/m2/nap
Árusító és egyéb automata 21 500 Ft/db/hó 18 000 Ft/db/hó 16 900 Ft/db/hó 15 900 Ft/db/hó
d. Idényjellegű árusítás
Zöldség, gyümölcs tiltott tiltott 190 Ft/m2/nap 150 Ft/m2/nap
Fenyőfa 1 300 Ft/m2/nap 1 100 Ft/m2/nap 550 Ft/m2/nap 320 Ft/m2/nap
e. Alkalmi árusítás
Heti vásár és piac 480 Ft/m2/nap 370 Ft/m2/nap 260 Ft/m2/nap 160 Ft/m2/nap
Ünnepekhez kapcsolódó árusítás 4 700 Ft/m2/nap 3 800 Ft/m2/nap 3 500 Ft/m2/nap 2 400 Ft/m2/nap
f. Mozgóárus 1 m2-es területtel
Hírlap, szórólap 10 600 Ft/m2/hó 9 500 Ft/m2/hó 7 400 Ft/m2/hó 4 200 Ft/m2/hó
g. Vendéglátás
Előkert, terasz 9 300 Ft/m2/hó 7 600 Ft/m2/hó 5 200 Ft/m2/hó 2 600 Ft/m2/hó
h. Film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel 2 600 Ft/m2/nap 2 000 Ft/m2/nap 1 100 Ft/m2/nap 550 Ft/m2/nap
i. Kivetítő- és videofal berendezés 15 900 Ft/m2/nap 13 700 Ft/m2/nap 10 600 Ft/m2/nap 8 500 Ft/m2/nap
j. Üzemanyagtöltő állomás 4 200 Ft/m2/hó 3 700 Ft/m2/hó 3 700 Ft/m2/hó 3 700 Ft/m2/hó
2. Építési-szerelési-rakodási munkálatok
Állvány, építőanyag és törmelék tárolása, elkerített munkaterület, daruzás, betonpumpa 300 Ft/m2/nap 240 Ft/m2/nap 200 Ft/m2/nap 150 Ft/m2/nap
Építési konténer elhelyezése 3 000 Ft/db/nap 2 500 Ft/db/nap 2 100 Ft/db/nap 1 600 Ft/db/nap
Rakodás, költözés 300 Ft/m2/nap 240 Ft/m2/nap 200 Ft/m2/nap 150 Ft/m2/nap
Védőtető reklám nélkül 300 Ft/m2/nap 240 Ft/m2/nap 200 Ft/m2/nap 150 Ft/m2/nap
3. Reklámhordozók felületek és árubemutatások
Óriásplakát 8 - 20 m2-ig normál tiltott tiltott 19 800 Ft/db/hó 15 300 Ft/db/hó
Óriásplakát 8 - 20 m2-ig megvilágított tiltott tiltott 25 900 Ft/db/hó 19 800 Ft/db/hó
Óriásplakát 8 - 20 m2-ig prizmás tiltott tiltott 39 500 Ft/db/hó 25 900 Ft/db/hó
Óriásplakát 20 m2 felett normál tiltott tiltott 39 500 Ft/db/hó 31 200 Ft/db/hó
Óriásplakát 20 m2 felett megvilágított tiltott tiltott 51 800 Ft/db/hó 39 400 Ft/db/hó
Óriásplakát 20 m2 felett prizmás tiltott tiltott 78 600 Ft/db/hó 51 800 Ft/db/hó
Hirdetőoszlop, legfeljebb 2 m2 méretű kis plakátozással normál 15 000 Ft/db/hó 12 500 Ft/db/hó 7 900 Ft/db/hó 5 300 Ft/db/hó
Hirdetőoszlop, legfeljebb 2 m2 méretű kis plakátozással megvilágított 18 600 Ft/db/hó 15 400 Ft/db/hó 10 000 Ft/db/hó 6 300 Ft/db/hó
Hirdetőoszlop, 2 m2 méretűnél nagyobb, óriásplakát jellegű plakátozással normál 23 300 Ft/db/hó 19 800 Ft/db/hó 13 700 Ft/db/hó 9 400 Ft/db/hó
Hirdetőoszlop, 2 m2 méretűnél nagyobb, óriásplakát jellegű plakátozással megvilágított 29 800 Ft/db/hó 24 900 Ft/db/hó 19 700 Ft/db/hó 13 300 Ft/db/hó
Reklámtábla (hirdetőtábla) talajon, oszlopon, építményen 25 900 Ft/m2/hó 21 700 Ft/m2/hó 18 000 Ft/m2/hó 13 200 Ft/m2/hó
Prizmás, mozgó hirdetési felületű reklámberendezés (hirdetés) talajon, oszlopon, építményen 38 900 Ft/m2/hó 32 300 Ft/m2/hó 27 000 Ft/m2/hó 19 800 Ft/m2/hó
Megállítótábla 10 600 Ft/db/hó 9 500 Ft/db/hó 8 500 Ft/db/hó 7 400 Ft/db/hó
Üzemanyag-egységárat jelző berendezés 47 200 Ft/db/hó 39 500 Ft/db/hó 33 600 Ft/db/hó 27 500 Ft/db/hó
Építési reklám-háló 630 Ft/m2/hó 530 Ft/m2/hó 420 Ft/m2/hó 320 Ft/m2/hó
Vetített reklám 260 Ft/m2/nap 210 Ft/m2/nap 170 Ft/m2/nap 130 Ft/m2/nap
Vetítőberendezés 4 000 Ft/m2/nap 3 500 Ft/m2/nap 2 900 Ft/m2/nap 2 400 Ft/m2/nap
Zászló 14 800 Ft/db/hó 12 700 Ft/db/hó 6 300 Ft/db/hó 3 700 Ft/db/hó
Vitrin 21 700 Ft/m2/hó 18 500 Ft/m2/hó 13 200 Ft/m2/hó 9 000 Ft/m2/hó
Választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés 21 700 Ft/m2/hó 18 500 Ft/m2/hó 13 200 Ft/m2/hó 9 000 Ft/m2/hó
Árubemutató 15 000 Ft/m2/hó 12 200 Ft/m2/hó 6 300 Ft/m2/hó 3 700 Ft/m2/hó
Védőtető, előtető, napvédő ponyva reklámmal 2 600 Ft/m2/hó 2 100 Ft/m2/hó 1 100 Ft/m2/hó 850 Ft/m2/hó
Védőtető, előtető, napvédő ponyva reklám nélkül 1 100 Ft/m2/hó 850 Ft/m2/hó 420 Ft/m2/hó 320 Ft/m2/hó
Köztéri óra reklámmal 15 000 Ft/db/hó 12 500 Ft/db/hó 8 500 Ft/db/hó 3 600 Ft/db/hó
4. Szórakoztató tevékenységek
Mutatványos 1 100 Ft/m2/nap 900 Ft/m2/nap 370 Ft/m2/nap 260 Ft/m2/nap
Lovasfogat 23 600 Ft/db/hó 19 600 Ft/db/hó 10 000 Ft/db/hó 5 300 Ft/db/hó
Pónilovaglás 1 600 Ft/m2/hó 1 400 Ft/m2/hó 650 Ft/m2/hó 420 Ft/m2/hó
Bringó-hintó 23 600 Ft/db/hó 19 800 Ft/db/hó 9 900 Ft/db/hó 5 300 Ft/db/hó
Sétatricikli 12 000 Ft/db/hó 10 000 Ft/db/hó 3 800 Ft/db/hó 3 400 Ft/db/hó
Roller 5 100 Ft/db/hó 4 200 Ft/db/hó 3 200 Ft/db/hó 2 100 Ft/db/hó
Elektromos miniautó 23 600 Ft/db/hó 19 800 Ft/db/hó 9 800 Ft/db/hó 5 300 Ft/db/hó
Hőlégballon fel- és leszálló hellyel 230 Ft/m2/nap 180 Ft/m2/nap 160 Ft/m2/nap 130 Ft/m2/nap
Tűzijáték 18 000 Ft/m2/nap 14 800 Ft/m2/nap 13 300 Ft/m2/nap 11 600 Ft/m2/nap
Légvár 530 Ft/m2/nap 480 Ft/m2/nap 320 Ft/m2/nap 160 Ft/m2/nap
Portrérajzolás 4 000 Ft/nap 3 500 Ft/nap 2 200 Ft/nap 1 300 Ft/nap
5. Rendezvények
a.
Ideiglenesen elhelyezett építmény, berendezés, egyéb elkerített, valamint rendezvényhelyszínül szolgáló terület 18 Ft/m2/nap 16 Ft/m2/nap 13 Ft/m2/nap 11 Ft/m2/nap
Karitatív tevékenység, vagy közérdekű díjmentes szolgáltatás 18 Ft/m2/nap 16 Ft/m2/nap 13 Ft/m2/nap 11 Ft/m2/nap
Kapcsolódó kereskedelmi és vendéglátó tevékenység 4 700 Ft/m2/nap 3 800 Ft/m2/nap 3 500 Ft/m2/nap 2 400 Ft/m2/nap
Kapcsolódó szórakoztató tevékenység 1 200 Ft/m2/nap 1 100 Ft/m2/nap 850 Ft/m2/nap 650 Ft/m2/nap
Kapcsolódó reklám 4 000 Ft/m2/nap 3 500 Ft/m2/nap 2 200 Ft/m2/nap 1 300 Ft/m2/nap
b.
Utcazenélés 160 Ft/m2/nap 160 Ft/m2/nap 160 Ft/m2/nap 160 Ft/m2/nap
6. Autóparkolók
Ideiglenes parkoló 230 Ft/m2/nap 210 Ft/m2/nap 150 Ft/m2/nap 130 Ft/m2/nap
Sportlétesítményeket kiszolgáló parkoló 230 Ft/m2/hó 210 Ft/m2/hó 150 Ft/m2/hó 130 Ft/m2/hó
Lakossági jellegű őrzött parkoló 760 Ft/m2/hó 660 Ft/m2/hó 500 Ft/m2/hó 380 Ft/m2/hó
7. Egyéb
Ételosztás 110 Ft/m2/nap
Civil és egyéb szervezetek érdekében végzett adománygyűjtés 110 Ft/m2/nap
Üzemképtelen gépjárművek tárolása 1 100 Ft/db/nap 850 Ft/db/nap 530 Ft/db/nap 420 Ft/db/nap
Egyéb egyedi elbírálás alapján

3. melléklet a 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelethez

4. melléklet a 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelethez

5. melléklet a 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelethez * 

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ TURISZTIKAILAG KIEMELT KÖZTERÜLETEK

1. Alagút utca

2. Attila út

3. Bajcsy-Zsilinszky út

4. Baross tér, Baross utca

5. Bartók Béla út Szent Gellért tér és Kosztolányi Dezső tér közötti szakasza

6. Blaha Lujza tér

7. Dózsa György út Podmaniczky utca és Ajtósi Dürer sor közötti szakasza

8. Duna-hidak

9. Erzsébet körút

10. Feneketlen-tavi park

11. Hajógyári-sziget

12. József körút

13. József Attila utca

14. Károly körút

15. Kosztolányi Dezső tér

16. Krisztina körút

17. Margit körút

18. Margitsziget

19. Móricz Zsigmond körtér

20. Múzeum körút

21. Népliget

22. Nyugati tér

23. Rákóczi út

24. Szent István körút

25. Szent István park

26. Széll Kálmán tér

27. Széna tér

28. Teréz körút

29. Üllői út Kálvin tér és Nagyvárad tér közötti szakasza

30. Vámház körút

6. melléklet a 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelethez * 


Kikötői osztály


Kikötői osztály neve

Köz-
szolgál-
tatási személy-
hajó-
kikötőVízitaxi kikötő


Kabinos turista-
hajó-
kikötő

Köz-
forgalmú személy-
hajó-
kikötő


Motoros kishajó-
kikötő


Rendez-
vény-
hajó-
kikötőCsónak-
kikötő

Ipari és keres-
kedelmi teherárú kikötőEllátó kikötő
Honvé-
delmi, rendé-
szeti, kitűző-
vagy VIP-
kikötő
Kikötői osztály száma
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Partszakasz
Kikötői együtt-
ható

0,2

2

4

2

3

4

1

1

1

0,2
Partterület száma Partszakasz földrajzi koordinátái Partszakasz földrajzi neve Földrajzi együtt-
ható
Buda 1 47°36'24.63"É; 19°04'31.06"K -
47°33'50.68"É; 19°03'49.84"K
Pünkösdfürdő és Rómaipart
(közig. határ-Újpesti vasúti híd)
2,0 + + + + +
Buda 2 47°33'50.68"É; 19°03'49.84"K -
47°32'30.06"É; 19°02'30.06"K
Aquincum / Óbudai gázgyár
(Újpesti vasúti híd-
Hajógyár u.)
1,5 + + + +
Buda 3 47°33'36.98"É; 19°03'38.54"K -
47°32'14.21"É; 19°02'57.67"K
Óbudai-sziget / Nagy-
Duna-ág
1,5 + + + + + +
Buda 4 47°33'36.98"É; 19°03'38.54"K -
47°32'50.84"É; 19°02'54.31"K
Óbudai-sziget / Kis-
Duna-ág
1,0 +
Buda 5 47°33'14.21"É; 19°02'57.67"K -
47°32'50.84"É; 19°02'54.31"K
Óbudai-sziget / Hajógyári-öböl 2,0 + + +
Buda 6 47°32'30.06"É; 19°02'30.06"K -
47°32'02.48"É; 19°02'46.49"K
Óbuda-központ
(Hajógyár u.-Tímár u.)
1,5 + + + +
Buda 7 47°32'02.48"É; 19°02'46.49"K -
47°31'22.21"É; 19°02'20.94"K
Belső-Óbuda és Újlak
(Tímár u.-Zsigmond tér)
2,0 + + + +
Buda 8 47°31'22.21"É; 19°02'20.94"K -
47°30'29.95"É; 19°02'23.14"K
Alhévíz és Víziváros (Zsigmond tér-
Batthyány tér)
5,0 + + + + + +
Buda 9 47°30'29.95"É; 19°02'23.14"K -
47°29'28.18"É; 19°02'48.24"K
Vár és Tabán
(Batthyány tér-Döbrentei tér)
5,0 + + + + +
Buda 10 47°29'28.18"É; 19°02'48.24"K -
47°29'05.91"É; 19°03'12.42"K
Gellérthegy
(Döbrentei tér-Szt. Gellért tér)
3,5 + +
Buda 11 47°29'05.91"É; 19°03'12.42"K -
47°28'40.27"É; 19°03'41.05"K
Egyetemi negyed
(Szt. Gellért tér-Petőfi híd)
3,5 + + + +
Buda 12 47°28'40.27"É; 19°03'41.05"K -
47°28'07.28"É; 19°03'54.17"K
Infopark
(Petőfi híd-Rákóczi híd)
2,5 + + + + +
Buda 13 47°28'07.28"É; 19°03'54.17"K -
47°27'29.18"É; 19°03'25.26"K
Kopaszi-gát és Lágymányosi-öböl 2,5 + + + + + +
Buda 14 47°27'29.18"É; 19°03'25.26"K -
47°25'49.64"É; 19°02'39.27"K
Lágymányos és Albertfalva
(Hengermalom u.-
Hosszúréti-patak)
1,0 + +
Buda 15 47°25'49.64"É; 19°02'39.27"K -
47°24'53.71"É; 19°02'30.09"K
Budafok-Belváros
(Hosszúréti-patak-
Vágóhíd u.)
1,5 + + + + +
Buda 16 47°24'53.71"É; 19°02'30.09"K -
47°24'10.01"É; 19°02'05.08"K -
Gyármező
(Vágóhíd u.-Hunyadi János laktanya)
1,0 + + + +
Buda 17 47°24'10.01"É; 19°02'05.08"K -
47°24'14.78"É; 19°02'00.00"K
Háros-sziget 1,0
Buda 18 47°24'14.78"É; 19°02'00.00"K -
47°23'26.43"É; 19°00'48.13"K
Hárosi-öböl
(budatétényi part)
1,0 + +
Buda 19 47°23'26.43"É; 19°00'48.13"K -
47°22'27.89"É; 18°57'34.55"K
Nagytétény
(M0 híd-közig. határ)
1,0 + + + +
Margitsziget 47°32'19.34"É; 19°03'17.18"K -
47°30'54.09"É; 19°02'36.80"K
Margitsziget 5,0 + + + +
Pest 1 47°36'42.00"É; 19°06'07.51"K -
47°35'09.60"É; 19°04'34.47"K
Megyer
(közig. határ-Rév u.)
1,0 + + +
Pest 2 47°35'09.60"É; 19°04'34.47"K -
47°33'43.91"É; 19°04'14.41"K
Palotai-sziget 1,0
Pest 3 47°33'43.91"É; 19°04'14.41"K -
47°32'59.18"É; 19°03'54.73"K
Népsziget /
Nagy-Duna-ág
1,0 + + +
Pest 4 47°34'02.02"É; 19°04'34.48"K -
47°32'59.18"É; 19°03'54.73"K
Népsziget / Újpesti-öböl 1,5 +
Pest 5 47°34'02.02"É; 19°04'34.48"K -
47°32'59.86"É; 19°03'58.79"K
Újpest-Városkapu
(Zsilip u.-Meder u.)
1,5 + + + + + + +
Pest 6 47°32'59.86"É; 19°03'58.79"K -
47°31'41.94"É; 19°03'18.67"K
Angyalföld és Vizafogó
(Meder u.-Révész u.)
2,0 + + + + + + + +
Pest 7 47°31'41.94"É; 19°03'18.67"K -
47°30'49.42"É; 19°02'47.07"K
Újlipótváros
(Révész u.-Margit híd)
3,5 + + + + +
Pest 8 47°30'49.42"É; 19°02'47.07"K -
47°30'17.11"É; 19°02'41.11"K
Lipótváros
(Margit híd-Garibaldi u.)
5,0 + + + +
Pest 9 47°30'17.11"É; 19°02'41.11"K -
47°29'29.29"É; 19°03'03.08"K
Felső-Belváros
(Garibaldi u.-
Március 15. tér)
6,0 + + + + +
Pest 10 47°29'29.29"É; 19°03'03.08"K -
47°29'11.59"É; 19°03'23.55"K
Alsó-Belváros
(Március 15. tér-
Fővám tér)
6,0 + + + +
Pest 11 47°29'11.59"É; 19°03'23.55"K -
47°28'47.24"É; 19°03'55.42"K
Belső-Ferencváros
(Fővám tér-Boráros tér)
3,0 + + + +
Pest 12 47°28'47.24"É; 19°03'55.42"K -
47°27'41.24"É; 19°04'09.39"K
Középső-Ferencváros
(Boráros tér-
Kvassay-zsilip)
2,5 + + +
Pest 13 47°27'39.63"É; 19°04'10.00"K -
47°26'09.47"É; 19°03'11.04"K
Csepel szigetcsúcs
(Kvassay-zsilip-
Budafoki út)
1,0 + +
Pest 14 47°26'09.47"É; 19°03'11.04"K -
47°24'47.39"É; 19°02'50.25"K
Csepel Művek
(Budafoki út-Rózsa u.)
1,0 + + +
Pest 15 47°24'47.39"É; 19°02'50.25"K -
47°23'47.54"É; 19°01'07.21"K
Csepel-Háros
(Rózsa u.-közig. határ)
1,0
Ráckevei-
Duna 1
47°27'41.24"É; 19°04'09.39"K -
47°26'10.52"É; 19°05'22.35"K
Nagyvásártelep és Gubacsidűlő
(Kvassay-zsilip-
Gubacsi híd)
1,0 + +
Ráckevei-
Duna 2
47°26'10.52"É; 19°05'22.35"K -
47°22'42.40"É; 19°05'54.90"K
Pesterzsébet és Soroksár
(Gubacsi híd-
közig. határ)
1,0 +
Ráckevei-
Duna 3
47°24'45.92"É; 19°06'04.04"K -
47°23'41.64"É; 19°06'35.84"K
Molnár-sziget 1,0 +
Ráckevei-
Duna 4
47°27'39.63"É; 19°04'10.00"K -
47°26'10.05"É; 19°05'16.25"K
Csepel szigetcsúcs és Bolgárkertész-öböl
(Kvassay-zsilip-
Gubacsi híd)
1,0 +
Ráckevei-
duna 5
47°26'10.05"É; 19°05'16.25"K -
47°23'13.87"É; 19°06'16.22"K
Csepeli papírgyár és Királyerdő
(Gubacsi híd-
közig. határ)
1,0 +

Kikötői osztály


Kikötői osztály neve


Tároló-
és kar-
bantartó kikötő


Álló rendez-
vényhajó

Kultu-
rális és oktatási intéz-
ményÚszó szálloda
Múzeumhajó (köz-
lekedési emlék, tematikus kiállító-
hely)

Vízre telepített lakó- vagy üdülő-
egységIrodahajó


Sport létesít-
mény

Kábeles vízisí és wake-
board-
pálya

Közhasz-
nálatú rekreá-
ciós létesít-
mény
Kikötői osztály száma 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Partszakasz
Kikötői együtt-
ható
1 6 1 6 1 1 8 1 2 1
Partterület száma Partszakasz földrajzi koordinátái Partszakasz földrajzi neve Földrajzi együtt-
ható
Buda 1 47°36'24.63"É; 19°04'31.06"K -
47°33'50.68"É; 19°03'49.84"K
Pünkösdfürdő és Rómaipart
(közig. határ-Újpesti vasúti híd)
2,0 + + +
Buda 2 47°33'50.68"É; 19°03'49.84"K -
47°32'30.06"É; 19°02'30.06"K
Aquincum / Óbudai gázgyár
(Újpesti vasúti híd-
Hajógyár u.)
1,5 +
Buda 3 47°33'36.98"É; 19°03'38.54"K -
47°32'14.21"É; 19°02'57.67"K
Óbudai-sziget / Nagy-
Duna-ág
1,5 +
Buda 4 47°33'36.98"É; 19°03'38.54"K -
47°32'50.84"É; 19°02'54.31"K
Óbudai-sziget / Kis-
Duna-ág
1,0
Buda 5 47°33'14.21"É; 19°02'57.67"K -
47°32'50.84"É; 19°02'54.31"K
Óbudai-sziget / Hajógyári-öböl 2,0 + + + + + +
Buda 6 47°32'30.06"É; 19°02'30.06"K -
47°32'02.48"É; 19°02'46.49"K
Óbuda-központ
(Hajógyár u.-Tímár u.)
1,5 +
Buda 7 47°32'02.48"É; 19°02'46.49"K -
47°31'22.21"É; 19°02'20.94"K
Belső-Óbuda és Újlak
(Tímár u.-Zsigmond tér)
2,0 + + + +
Buda 8 47°31'22.21"É; 19°02'20.94"K -
47°30'29.95"É; 19°02'23.14"K
Alhévíz és Víziváros (Zsigmond tér-
Batthyány tér)
5,0 + +
Buda 9 47°30'29.95"É; 19°02'23.14"K -
47°29'28.18"É; 19°02'48.24"K
Vár és Tabán
(Batthyány tér-Döbrentei tér)
5,0 + + +
Buda 10 47°29'28.18"É; 19°02'48.24"K -
47°29'05.91"É; 19°03'12.42"K
Gellérthegy
(Döbrentei tér-Szt. Gellért tér)
3,5
Buda 11 47°29'05.91"É; 19°03'12.42"K -
47°28'40.27"É; 19°03'41.05"K
Egyetemi negyed
(Szt. Gellért tér-Petőfi híd)
3,5 +
Buda 12 47°28'40.27"É; 19°03'41.05"K -
47°28'07.28"É; 19°03'54.17"K
Infopark
(Petőfi híd-Rákóczi híd)
2,5 + + + + + +
Buda 13 47°28'07.28"É; 19°03'54.17"K -
47°27'29.18"É; 19°03'25.26"K
Kopaszi-gát és Lágymányosi-öböl 2,5 + + +
Buda 14 47°27'29.18"É; 19°03'25.26"K -
47°25'49.64"É; 19°02'39.27"K
Lágymányos és Albertfalva
(Hengermalom u.-
Hosszúréti-patak)
1,0 + + +
Buda 15 47°25'49.64"É; 19°02'39.27"K -
47°24'53.71"É; 19°02'30.09"K
Budafok-Belváros
(Hosszúréti-patak-
Vágóhíd u.)
1,5 + +
Buda 16 47°24'53.71"É; 19°02'30.09"K -
47°24'10.01"É; 19°02'05.08"K -
Gyármező
(Vágóhíd u.-Hunyadi János laktanya)
1,0 + +
Buda 17 47°24'10.01"É; 19°02'05.08"K -
47°24'14.78"É; 19°02'00.00"K
Háros-sziget 1,0
Buda 18 47°24'14.78"É; 19°02'00.00"K -
47°23'26.43"É; 19°00'48.13"K
Hárosi-öböl
(budatétényi part)
1,0 +
Buda 19 47°23'26.43"É; 19°00'48.13"K -
47°22'27.89"É; 18°57'34.55"K
Nagytétény
(M0 híd-közig. határ)
1,0 + +
Margitsziget 47°32'19.34"É; 19°03'17.18"K -
47°30'54.09"É; 19°02'36.80"K
Margitsziget 5,0
Pest 1 47°36'42.00"É; 19°06'07.51"K -
47°35'09.60"É; 19°04'34.47"K
Megyer
(közig. határ-Rév u.)
1,0 +
Pest 2 47°35'09.60"É; 19°04'34.47"K -
47°33'43.91"É; 19°04'14.41"K
Palotai-sziget 1,0
Pest 3 47°33'43.91"É; 19°04'14.41"K -
47°32'59.18"É; 19°03'54.73"K
Népsziget /
Nagy-Duna-ág
1,0 +
Pest 4 47°34'02.02"É; 19°04'34.48"K -
47°32'59.18"É; 19°03'54.73"K
Népsziget / Újpesti-öböl 1,5 + + + +
Pest 5 47°34'02.02"É; 19°04'34.48"K -
47°32'59.86"É; 19°03'58.79"K
Újpest-Városkapu
(Zsilip u.-Meder u.)
1,5 + + + +
Pest 6 47°32'59.86"É; 19°03'58.79"K -
47°31'41.94"É; 19°03'18.67"K
Angyalföld és Vizafogó
(Meder u.-Révész u.)
2,0 + + +
Pest 7 47°31'41.94"É; 19°03'18.67"K -
47°30'49.42"É; 19°02'47.07"K
Újlipótváros
(Révész u.-Margit híd)
3,5 + + + + +
Pest 8 47°30'49.42"É; 19°02'47.07"K -
47°30'17.11"É; 19°02'41.11"K
Lipótváros
(Margit híd-Garibaldi u.)
5,0 +
Pest 9 47°30'17.11"É; 19°02'41.11"K -
47°29'29.29"É; 19°03'03.08"K
Felső-Belváros
(Garibaldi u.-
Március 15. tér)
6,0 + + + +
Pest 10 47°29'29.29"É; 19°03'03.08"K -
47°29'11.59"É; 19°03'23.55"K
Alsó-Belváros
(Március 15. tér-
Fővám tér)
6,0 + +
Pest 11 47°29'11.59"É; 19°03'23.55"K -
47°28'47.24"É; 19°03'55.42"K
Belső-Ferencváros
(Fővám tér-Boráros tér)
3,0 + + +
Pest 12 47°28'47.24"É; 19°03'55.42"K -
47°27'41.24"É; 19°04'09.39"K
Középső-Ferencváros
(Boráros tér-
Kvassay-zsilip)
2,5 +
Pest 13 47°27'39.63"É; 19°04'10.00"K -
47°26'09.47"É; 19°03'11.04"K
Csepel szigetcsúcs
(Kvassay-zsilip-
Budafoki út)
1,0
Pest 14 47°26'09.47"É; 19°03'11.04"K -
47°24'47.39"É; 19°02'50.25"K
Csepel Művek
(Budafoki út-Rózsa u.)
1,0
Pest 15 47°24'47.39"É; 19°02'50.25"K -
47°23'47.54"É; 19°01'07.21"K
Csepel-Háros
(Rózsa u.-közig. határ)
1,0
Ráckevei-
Duna 1
47°27'41.24"É; 19°04'09.39"K -
47°26'10.52"É; 19°05'22.35"K
Nagyvásártelep és Gubacsidűlő
(Kvassay-zsilip-
Gubacsi híd)
1,0
Ráckevei-
Duna 2
47°26'10.52"É; 19°05'22.35"K -
47°22'42.40"É; 19°05'54.90"K
Pesterzsébet és Soroksár
(Gubacsi híd-
közig. határ)
1,0
Ráckevei-
Duna 3
47°24'45.92"É; 19°06'04.04"K -
47°23'41.64"É; 19°06'35.84"K
Molnár-sziget 1,0
Ráckevei-
Duna 4
47°27'39.63"É; 19°04'10.00"K -
47°26'10.05"É; 19°05'16.25"K
Csepel szigetcsúcs és Bolgárkertész-öböl
(Kvassay-zsilip-
Gubacsi híd)
1,0 +
Ráckevei-
duna 5
47°26'10.05"É; 19°05'16.25"K -
47°23'13.87"É; 19°06'16.22"K
Csepeli papírgyár és Királyerdő
(Gubacsi híd-
közig. határ)
1,0
kikötői alapdíj: 150 Ft/fm/hó Jelen mellékletben jelzett kikötői alapdíj 2014. július 1. napjával a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, 2013. évi éves fogyasztói árindex mértékével, majd ezt követően évente a tárgyévet megelőző évre a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves fogyasztói árindex mértékével, a tárgyév július 1. napjával emelkedik. A díjat a www.budapest.hu weboldalon közzé kell tenni.
+ Kikötő létesíthető, fenntartható
A táblázatban szereplő „Partszakasz földrajzi neve” oszlopban zárójelben található szakaszhatárok közül, az adott partterületbe az első megnevezés szerinti közterület beleszámít, a második nem.

  Vissza az oldal tetejére